Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/92
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.05.13.
Iktatószám: 8962/2022
CPV Kód: 43800000-1
Ajánlatkérő: BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye: 1098 Budapest, Ecseri út 8-12 szám alatti telephelyén található K54-es sz. raktárba
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2022.06.15.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 10941362244
Postai cím: Kalotaszeg Utca 31
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1116
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tóth Gyöngyi
Telefon: +36 302778274
E-mail: tothgyon@fkf.hu
Fax: +36 14596700
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.budapestikozmuvek.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.budapestikozmuvek.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000612012022/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000612012022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: K2284-Új műhely felszerelések és kéziszerszámok
Hivatkozási szám: EKR000612012022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 43800000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
BKM Nonprofit Zrt-nél üzemeltetett műhelyekhez műhelyberendezések, és karbantartó egységeknek szervizeléséhez/javításhoz szükséges szerszámok/kéziszerszámok beszerzése és szállítása.
VI.3) pont folytatása:
26.) Ajánlattevő az ajánlatában köteles csatolni a szak ajánlat részét képező 1/a melléklet amit hiánytalanul kell kitölteni és aláírni,valamint excel formátumba. AK elvárása, hogy az 1.a. sz. mellék AT az általuk megajánlott szerszámok és készletek gyártóját és cikk (F ,G oszlopban) tüntessék fel egyenértékű megajánlást.
27.) AK ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő.
28.) AK alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdéseket.
29.) II.2.7. pont a szerződés kezdő napjaként megjelölt nap tájékoztató jellegű.
30.) Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU rendelet módosításáról szóló, 2022/576 EU rendelet 1. cikk 23. pontja nyomán életbe lépett, 833/2014/EU rendelet 5k. cikk szerinti tilalom vonatkozásában.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: K2284-Új műhely felszerelések és kéziszerszámok
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 43800000-1
További tárgyak: 44511000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1098 Budapest, Ecseri út 8-12 szám alatti telephelyén található K54-es sz. raktárba
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
BKM Nonprofit Zrt-nél üzemeltetett műhelyekhez műhelyberendezések, és karbantartó egységeknek szervizeléséhez/javításhoz szükséges szerszámok/kéziszerszámok beszerzése és szállítása nettó 120 000 000,- Ft keretösszeg erejéig 2023. június 30. napjáig. Ajánlatkérő a keretösszeg 70%-a összértékű megrendelés kiadására kötelezettséget vállal.
Várható tájékoztató mennyiség 967 db, 227 féle műhelyberendezések, szerszámok, kéziszerszámok. A megadott mennyiség a korábbi felhasználási tapasztalatok alapján 2023. június 30-ig kerültek meghatározásra ún. tapasztalati mennyiség- tájékoztató jellegű -, a keretszerződés keretében beszerzett mennyiségek ezen tapasztalati adatoktól eltérhetnek. Ajánlattevőnek az előzőek ismeretében kell benyújtania ajánlatát.
Az eljárás keretében műhelyberendezések, szerszámok, kéziszerszámok közül az előző évek tapasztalatai alapján az alábbi, előreláthatóan leggyakrabban előforduló, kiemelt jelentőségű műhelyberendezések, szerszámok az alábbiak:
1. 40/20 tonnás hidropneumatikus emelő
2. Ø 125mm 1400W sarokcsiszoló
3. Ø 230mm 2400W sarokcsiszoló
4. 1/2"-os hatlapú 21 darabos dugókulcs szerszám készlet 10mm től 32mm-ig
5. 10 darabos imbusz dugókulcs szerszám készlet 4-19mm-ig
6. 4 darabos 10"-os seeger fogó szerszámkészlet
7. 1/2"-os irányváltós levegőcsatlakozású csavarbehajtó
8. 1"-os irányváltós levegőcsatlakozású ütvecsavarbehajtó
9. 12 részes villáskulcs szerszám készlet 6-7mm től 30-32mm-ig
10. 8 égőszáras hegesztő vágó készlet
A nyertes ajánlattevő által szállítandó eszközök, szerszámok és műhelyberendezések pontos leírását a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező műszaki leírás és az 1/a melléklet tartalmazza.
Ajánlatkérő által az 1/a sz. melléklet keretében megadott Referencia a termékek az egyes tételek pontos meghatározását szolgálják, ezen Referencia a termékekkel egyenértékű eszközök megajánlását is elfogadja Ajánlatkérő. Kétség esetén az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevő feladata.
A szállított tételek, gyári eredeti új termékek lehetnek. A szerződés tárgya által indokolt, hogy a táblázatban szereplő műhelyberendezések, -kéziszerszámok, - eszközök, pontos műszaki tartalmának meghatározása érdekében konkrét „Referencia a termékre” hivatkozzon, mivel más módon nem lehetséges a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető leírása, valamint egyértelmű meghatározása
A szállított tételeknek a referencia termék és/vagy azzal egyenértékű terméknek kell lennie. A termék jellemzői és vagy műszaki adottságai (teljesítmény, méret, kialakítás, felhasználás jellege, stb.) a referencia termékkel azonos és/vagy felhasználás jellegét tekintve jobb paraméterekkel kell rendelkeznie. Ajánlattevő köteles a megrendelt termékeket úgy csomagolni, és szállítani, hogy azt semmilyen károsodás, sérülés ne érje. A szállítás során keletkezett hibákért Ajánlattevő vállalja a felelősséget.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A leszállított eszközökre, termékekre vállalt jótállási idő (minimum 12 hónap maximum 36 hónap, egész hónapban megadva)  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2022/07/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2023/06/30 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az adható pontszám alsó és felső határa: 0-10. A legtöbb pontot elérő ajánlat minősül a Kbt. 76.§ (2) c) szerinti legjobb ár-érték arányú ajánlatnak. Az ár értékelési szempont alatt Ajánlatkérő a mindösszesen nettó képzett érték (Ft)-ot ért.
Az Ár szempont értékelési szerinti szempont esetében fordított arányosítás, az 2. sz értékelési szempont (jótállás) esetében egyenes arányosítás módszerével történik. A 2.sz minőségi szempont értékelési szerinti (jótállás idő) esetében az ajánlati elem legkedvezőbb szintje 36 hónap. Ajánlatkérő az 2.sz értékelési szempont vonatkozásában felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján a 36 hónap és a feletti megajánlás esetén is a ponthatár felső határával azonos pontszámot ad. Ajánlatkérő tehát, elfogadja a 36 hónapnál magasabb megajánlásokat is, feltéve, hogy azok nem tartalmaznak irreális megajánlást, azonban azok a maximális 10 pontot fogják kapni az értékelés során. Amennyiben az Ajánlattevő a 2. sz értékelési szempont esetén 12 hónapnál kevesebb jótállási időt jelöl meg abban az esetben ajánlata érvénytelennek minősül.
Jótállás időtartama (teljesítés igazolás keltétől számítva minimum 12 hónap, maximum 36 hónap egész számban megadva) Az értékelési szempont: 1/a melléklet (ártáblázat) alapján Képzett érték mindösszesen (nettó Ft).

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése (max 4000 karakter):
Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.
Kizáró okok igazolási módja:
A 321/2015. (X.30.) Korm.rend. (továbbiakban:” Kr.”) 1.§ (1) alapján ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. II. Része szerinti jelen eljárásban az ajánlat benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) kitöltötti felhívás példányának benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. Az EEKD-t a Kr. 4. § és 6-7. § alapján kell kitölteni.
Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(7) szerint jár el a bírálat során. A Kbt. 69. § (4)-(6) alapján az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek (ajánlattevőnek) a” Kr.”8.§ és 12- 16.§-ai szerint kell igazolni a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok fenn nem állását. Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. § (1)bekezdése alapján az ajánlatban az egységes európai dokumentumot a kapacitást rendelkezésre bocsátószervezet részéről is be kell nyújtani a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon azaz a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet képviseletében a formanyomtatványt az ajánlattevő nyújtja be. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában a Kbt. 67.§ (4) szerinti nyilatkozatot kell benyújtani ajánlattevőnek az ajánlatban arra vonatkozóan, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, mely vonatkozásában az EKR-ben elektronikus űrlap áll rendelkezésre.
A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 4. és 10. §-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el. Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésébenmeghatározott kizáró ok az eljárás során következik be.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. § alapján ajánlattevő folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásesetében csatolja a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is, amennyiben ilyen eljárás nincs folyamatban, az arról szólónyilatkozatot. A kizáró okok tekintetében tett nyilatkozatok tekintetében a „Kr.” 1. § (7) bek. az irányadó.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevőnek, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek a Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdése alapján közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján az ajánlatban az egységes európai dokumentumot a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is be kell nyújtani a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek vagy személynek – kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében – az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentumot a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 5-7. §-ában foglaltaknak megfelelően kitöltve köteles benyújtani. Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése szerinti felhívására köteles igazolni, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek az alábbiak szerint:
P.1./I. Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. §, 5. § (1) bekezdés, 19. § (1) bek. b) pontja alapján ajánlattevő saját vagy jogelődje a jelen felhívás feladását megelőző három, lezárt üzleti évre vonatkozó számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának eredménykimutatás részét kell benyújtania. Amennyiben az eredmény-kimutatások a céginformációs szolgálat honlapján megtalálhatók, úgy benyújtásuk nem szükséges.
Amennyiben az ajánlattevő az előírt időszakra vonatkozó beszámolóval (eredmény-kimutatással) azért nem rendelkezik, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, akkor a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése alapján alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (Műhelyfelszereléshez kéziszerszámok szállítása (értékesítése)) származó nettó árbevételt tartalmazó nyilatkozattal jogosult igazolni, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. Az Áfa nélkül számított közbeszerzés tárgya szerinti árbevételének el kell érnie vagy meg kell haladnia a jelen felhívásban meghatározott értéket.
Amennyiben az ajánlattevő az előírt beszámolóval azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az eredmény kimutatás, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdését kell alkalmazni. (kiegészítő tájékoztatása kérése).

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P 1.) Ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben a számviteli jogszabályok szerinti beszámolója alapján adózás előtti eredménye a jelen felhívás feladását megelőző három beszámolóval lezárt üzleti évben több mint kettő évben negatív volt.
Amennyiben az ajánlattevő a hirdetmény feladását megelőző három lezárt üzleti évre vonatkozó beszámolóval azért nem rendelkezik, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági szempontból alkalmas, ha a közbeszerzés tárgya szerinti (Műhelyfelszereléshez kéziszerszámok szállítása (értékesítése)) - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele eléri (működésének ideje alatt összesen) legalább 55 .000.000 Ft értéket.
Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében, amennyiben az ajánlattevő (közös ajánlattevő) letelepedése szerinti ország joga nem írja elő beszámoló közzétételét ajánlatkérő elfogadja az ajánlattevő adózás utáni eredményéről szóló nyilatkozatát is.
A Kbt. 69. § (11a) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelmények igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Közös ajánlattétel esetén e gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelménynek a közös Ajánlattevők közül legalább egynek meg kell felelnie.
Az Ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65.§ (7) bekezdése szerinti bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és jelen felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az Ajánlattevő ezen szervezet erőforrására, vagy arra is támaszkodik.
Ajánlattevőnek a gazdasági és pénzügyi, alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt. 65.§, 67.§ és 69.§-ában valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19.§-ában foglaltak alapján kell eljárnia.
Az alkalmasság igazolására irányadók a Kbt. 65. § (6)-(8) és (11) bekezdései is.
Ajánlatkérő ezúton hívja fel a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdés rendelkezése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani. A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmassági igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:149. § szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
A Kbt. 65. § (11) bekezdése szerinti korlátozások érvényesek a jogutódlás esetére.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevőnek, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek a Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az Ajánlatkérő (továbbiakban: AK) által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
A 321/2015. (X. 30.) Kr. 2. § (5) bek. alapján AK az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.
A 321/2015. (X. 30.) Kr. 3. § (5) bek. alapján közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be.
Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bek. alapján az ajánlatban az EEKD-ot a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is be kell nyújtani a 321/2015. (X. 30.) Kr. 3. § (3) bek-ben foglaltaknak megfelelő módon, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek vagy személynek – kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében – az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az EEKD-ot a 321/2015. (X. 30.) Kr. 5-7. §-ában foglaltaknak megfelelően kitöltve köteles benyújtani.
Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az AK Kbt. 69. § (4)-(7) bek. szerinti felhívására köteles igazolni, hogy megfelel az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek az alábbiak szerint:
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, hogy a formanyomtatványban az alkalmassági követelmények előzetes igazolására kéri a formanyomtatvány IV. rész  szakasz kitöltésével.
M.1. Ajánlattevőnek be kell nyújtania a 321/2015. (X.30.) Kr. 1. §, 5. § (1) bekezdés 21. § (1) bekezdés a) és (1a) bekezdés a) pontjai alapján az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 évben (3x365 napban) (vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven - 6x 365 napon - belül megkezdett Műhelyfelszereléshez kéziszerszámok beszerzésére (értékesítésére) vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciáit.
A referencia nyilatkozatnak/igazolásnak legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:
• a szerződést kötő másik fél adatait (név, cím),
• a szállítás tárgyát (olyan részletességgel, hogy abból az alkalmasság megállapítható legyen),
• a teljesítés idejét (kezdés és befejezés időpontja év, hónap, nap megjelölésével),
• a szállított mennyiséget (amennyiben a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, a referenciaigazolásban jelölve az ajánlattevő saját teljesítésének arányát is),
• nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésben foglaltak alapján teljesült-e
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésében foglaltakra. Irányadó továbbá a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és (11) bek. és Kbt. 69. § (4)-(6) bek. valamint a Kbt. 69. § (11) bek. rendelkezései is.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1), a 22. § (1)-(2) bekezdésének megfelelő iratok benyújtására Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdés szerint hívja fel az ajánlattevőt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított három (3x365 nap) évben -a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven (6x365 nap) belül megkezdett - Műhelyfelszereléshez kéziszerszámok szállítására (értékesítésére) vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciákkal, mely referenciák a II.2.4. pontban felsorolt szerszámokból/készletekből legalább 5 félét, de összesen legalább 500 db szerszám szállítására (értékesítésére) vonatkozik.
A referenciakövetelmény több szerződéssel is igazolható.
Az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül, a Kbt. 65.§ (7) bekezdésében foglaltakra figyelemmel.
Közös ajánlattétel esetén a műszaki-szakmai alkalmassági követelményeknek a közös Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
Ajánlatkérő az eszközök ellenértékét saját forrásból biztosítja.
A késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése irányadó.
Az ellenérték megfizetése havonta utólagos elszámolással az előző havi megrendelések és teljesítésigazolások alapján magyar forintban benyújtott számla ellenében, banki átutalással történik, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130. § (1) – (2) bek. alapján, a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bek.-ben foglaltak alapján a szerződéstervezetben részletezetteknek megfelelően.
Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 27/A.§ rendelkezését.
Az esedékes számlát forintban kell benyújtani, a számlakiegyenlítés forintban történik.
Késedelmi kötbér és a meghiúsulási kötbér a dokumentáció részét képező szerződés tervezetben kerül részletezésre.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2022/06/15 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2022/06/15 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: EKR rendszer
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Ajánlatkérő bontás során a Kbt. 68. § (1)-(2), (4) valamint (6) bekezdésében foglaltakat, valamint a 424/2017.(XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-t alkalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.) Az eljárás eredményéről a tájékoztatás, szerződéskötés: Kbt. 79. §, 131. § szerint.
2.) Az eljárás iránt érdeklődését jelző GSZ az, aki jelzést küld a jelen felhívás I.3. kom pontban megadott elérési úton.
3.) HP: Kbt. 71.§ szerint. AK élhet azzal a korlátozással, miszerint nem rendel el újabb hp, a hp az ajánlattevő az ajánlatában korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne az újabb hp.
4.) Közös ajánlat benyújtása: a Kbt. 35. §-ban és a dokumentációban előírtak szerint
5.) Az ajánlatba a Kbt. 66. § (5) bekezdés és a dokumentáció szerint Felolvasólapot (EKR-ben létrehozott űrlap) kell csatolni
6.) Kiegészítő táj kérése: Kbt. 56. §.
7.) Az eljárás nyelve kizárólag a magyar, így a közbeszerzési dokumentumokra vonatkozóan AK a kérdéseket írásban, magyar nyelven fogadja és magyar nyelven is válaszolja meg.
8.) Az ajánlathoz csatolni kell az AT, az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet nevében megtett és az ajánlathoz csatolt nyilatkozatokat aláíró(k) közjegyző által elkészített aláírási címpéldányát, vagy ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által készített aláírás-mintáját vagy adott esetben meghatalmazást, a dokumentációban előírt formában.
9.) AT ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 65.§ (7) (adott esetben), a 66.§ (2) bekezdés (EKR-ben létrehozott elektronikus űrlap) és a (6) bekezdés a) és b) pontjai vonatkozásában. A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is benyújtandó.
10.) Az ajánlattevőnek az ajánlatot a Kbt. 66.§ (1) bekezdés szerint a meghatározott tartalmi és formai követelményeknek és a Kbt. 47.§ (2) bekezdésnek megfelelően kell benyújtani
11.) AK az alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített AT jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg a jelen felhívás III1.2-1.3) pontjaiban.
12.) Az ajánlatot az EKR rendszeren keresztül kell benyújtani, figyelemmel a Kbt. 40. § (1) bekezdésben foglaltakra: „A közbeszerzési és koncessziós beszerzési eljárást a közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltetett egységes, EKR igénybevételével kell lebonyolítani. A Kbt. 41. § (1) bekezdése szerinti elektronikus kommunikáció – ha e törvény vagy e törvény felhatalmazása alapján alkotott jogszabály eltérően nem rendelkezik – az EKR-ben történik.”
13.) A kiegészítő tájékoztatást AK a regisztrált gazdasági szereplők részére elektronikus úton az EKR rendszeren keresztül küldi meg az eljárás során.
14.) AK jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját
15.) Ajánlattevő az egységes európai közbeszerzési dokumentumban tüntesse fel az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat, amelyeknek a kapacitásaira nem támaszkodik.
16.) AT-nek az AD-ben előírtak szerint nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt, amennyiben igen, a 321/2015. Korm.rend 13.§ szerinti iratokat csatolni kell. (EKR-ben létrehozott elektronikus űrlap)
17.) AT-nek a dokumentáció III.41.) pontja szerinti nyilatkozatot, csatolnia kell az ajánlathoz (ajánlati dokumentáció 5. sz. melléklete).
18.) Amennyiben AT, alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő valamely a felhívásban vagy a dokumentációban előírt igazolás helyett a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, akkor nyilatkozni köteles, hogy melyik tényt, adatot kíván így igazolni, és hogy mi az ezen tényt, adatot tartalmazó ingyenes, a magyar nyelven rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági nyilvántartás elektronikus elérhetősége
19.) A felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a hatályos Kbt. és végrehajtási rendeleti az irányadók.
20.) FAKSZ: Dinócsik Tünde (sz00472), Pákozdyné dr. Bőcz Ildikó (sz00335)
21.) AK megvizsgálta a részajánlat tétel lehetőségét és azt nem tartja gazdaságilag észszerűnek, az árubeszerzés megrendelése nem osztható oly módon, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné. Jelen közbeszerzés egy műszaki, homogén egységet képez (AK adott telephelyén működtetett, műhely eszközparkjához kíván eszközöket szerszámokat beszerezni), melynek megbontása a gazdasági, jogi, műszaki észszerűséggel össze nem egyeztethető eredményre vezetne.
22.) Jelen felhívás IV.2.6) „Az ajánlati kötöttség minimális időtartama” pontjával kapcsolatban AK előírja, hogy 1 hónap alatt 30 naptári napot ért.
23.) AK a Kbt. 35. § (8) bek. alapján a szerződés teljesítése során kizárja a gazdálkodó szervezet alapítását. A közös ajánlatot vagy részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplők közül az ajánlattételi vagy több szakaszból álló eljárásban a részvételi határidő lejárta után valamely GSZ kiválása esetén a fennmaradó GSZ-k akkor vehetnek részt az eljárás további részében, ha továbbra is megfelelnek az eljárásban előírt valamennyi alkalmassági feltételnek és a változás nem jár a verseny tisztaságának sérelmével.
24.) A szerződés hatálybalépésének feltétele, hogy a MEKH a szerződést a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Htv.) 92/H. § (7) bekezdésében és a 385/2014. (XII.31.) Korm. rendelet 3/B. § -ban foglaltak alapján jóváhagyja, vagy a jóváhagyás szükségtelenségét megállapítsa. Felek rögzítik, hogy a MEKH jóváhagyása, illetve a jóváhagyás szükségtelenségének megállapítása a szerződés hatálybalépésének felfüggesztő feltétele. Jelen szerződés a MEKH jóváhagyásának napján, (amennyiben a Hivatal szerint nem szükséges jóváhagyás az erről szóló értesítés napján) lép hatályba, amelyről Megrendelő Szolgáltatót (ideértve az e-mailen történő értesítést is) soron kívül értesíti. Tárgyi eljárásban irányadó a Htv. 92/H.§ (4) bek. is. 25.) Az ajánlatok érvénytelensége:
• a 2. értékelési szempontra tett megajánlása kevesebb mint 12 hónap;
• az ajánlatban nem kerül csatolásra az 1/a. sz. mellék;
• az ajánlatba benyújtandó becsatolt 1/a. sz. mellék nem kerül minden tétel beárazásra;
• az ajánlatba benyújtandó becsatolt 1/a. sz. mellék tart eltér az AK által kiadott 1/a. sz. mellék tartal;
• ajánlatba benyújtandó 1/a. sz. mellék bármely tétele esetében az érték „0” vagy negatív érték vagy nem egész szám megajánlás;
• ha az 1/a. mellék nem adja meg – egyenért megajánlás esetén - a megajánlott (F és G oszlopokat) eszközök/kéziszer gyártói cikksz és gyártóját.
26.) AT az ajánlatában köteles csatolni a szakmai ajánlat részeként a KD részét képező árazott ártábla (1/a. számú mellék) hiánytalanul kitöltve és cégszerűen aláírva (pdf), szerkeszthető (excel) formátumban is. Ellentmond esetén a cégszerűen aláírt ártábla irányadó. AK elvárása, hogy az 1.a. sz. mellék AT.
karakterkorlátra tekintettel folytatás a II.1.4) pontban.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-nak megfelelően.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák