Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/10
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.01.14.
Iktatószám: 0122/2022
CPV Kód: 71351914-3
Ajánlatkérő: Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum
Teljesítés helye: HU221
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Lekri Group Kft.
Ajánlatkérő típusa: Múzeum
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Múzeumi szolgáltatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum
Nemzeti azonosítószám: 16718311208
Postai cím: Király Utca 17
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9021
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pokovics Krisztina
Telefon: +36 96410220
E-mail: pokovics.krisztina@romer.hu
Fax: +36 96410220
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.romer.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Múzeum
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Múzeumi szolgáltatás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: 2021.IV.negyedéves tájékoztató
Hivatkozási szám: EKR001018332021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71351914-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Keretmegállapodás a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeummal régészeti feladatellátáshoz szükséges kiegészítő szolgáltatások ellátására.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 30022675 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Régészeti kieg. szolgáltatások keretmegállapodás
Rész száma: 0
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71351914-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: A Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum Régészeti feltárásai: Győr-Moson-Sopron Megye közigazgatási határain belül, valamint azokon a területeken, melyre vonatkozóan Ajánlatkérő megbízást
kap.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretmegállapodás a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeummal régészeti feladatellátáshoz szükséges kiegészítő szolgáltatások ellátására.
A feladatok meghatározása, éves becsült mennyiségek:
A közbeszerzés tárgyát képező feladatok jellemzően, de nem kizárólagosan autópálya és/vagy útépítés nyomvonal keretében (előző éves tapasztalati adatok alapján 6 db) végzett, valamint település belterületén, városi” többrétegű feltáráson végzett tevékenységgel (előző éves tapasztalati adatok alapján 3 db) kapcsolatosak. (előző évek tapasztalati adatai alapján kb. 420.000 m2/év között)
1.1 és 1.2 Régészeti bontómunka (nettó Ft/fő/óradíj), Régészeti bontómunka (nettó Ft/m2) felszerelés biztosításával
1.1 Becsült mennyiség: 90 700 óra – 181 500 óra között
feladatellátáshoz szükséges szakember létszámigény 15-25 fő
1.2 Becsült mennyiség: 170 000 m2– 340 000 m2 között
feladatellátáshoz szükséges szakember létszámigény 40-80 fő
1.3 Feltárási területek védelmét biztosító intézkedések elvégzése
Becsült mennyiség: 11 800 óra – 23 600 óra között
1.4 és 1.5 Régészmunkatárs feladatok ellátása felszerelés biztosításával (terep) (nettó Ft/fő/óradíj), (nettó Ft/m2),
1.4 Becsült mennyiség: 4500 óra – 9100 óra között
feladatellátáshoz szükséges szakember létszámigény 1-2 fő
1.5 Becsült mennyiség: 20 000 m2 – 40 000 m2 között
feladatellátáshoz szükséges szakember létszámigény 1-2 fő
1.6 és 1.7 Ásatási technikusi feladatellátás felszerelés biztosításával (terep) (nettó Ft/fő/óradíj), (nettó Ft/m2),
1.6 Becsült mennyiség: 18 100 óra – 36 300 óra között
feladatellátáshoz szükséges szakember létszámigény 2-4 fő)
1.7 Becsült mennyiség: 20 000 m2 – 40 000 m2 között
feladatellátáshoz szükséges szakember létszámigény 6-12 fő)
1.8 Elsődleges lelettisztítás (Ft/fő/óradíj)
Becsült mennyiség: 8000 óra – 16 100 óra között
feladatellátáshoz szükséges szakember létszámigény 1-2 fő
1.9 Régészmunkatárs feladatellátás(utómunka) (Ft/fő/óradíj)
Becsült mennyiség: 4000 óra – 8 100 óra között
feladatellátáshoz szükséges szakember létszámigény 1-2 fő
1.10 Ásatási technikus feladatellátás (utómunka) (Ft/fő/óradíj)
Becsült mennyiség: 12 000 óra – 24 200 óra között
feladatellátáshoz szükséges szakember létszámigény 2-5 fő
1.11 Dokumentációs utómunkálatok ellátása (Ft/m2)
Becsült mennyiség: 20 000 m2 – 40 000 m2 között
Részletes leírás a műszaki leírásban található.
Az egyes feladatok helyszíne és tartalma minden esetben az egyedi megrendelésekben kerül meghatározásra, az elszámolás pedig a megrendelőkben rögzítetteknek megfelelően teljesített feladatok mennyisége és a jelen eljárásban megajánlásra – a
keretmegállapodásban rögzítésre – kerülő egységárak alapján történik.
Létrehozandó keretmegállapodás:
Ajánlatkérő jelen eljárás nyertesével Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pont szerinti keretmegállapodást hoz létre, melynek alapján
Ajánlatkérő jogosulttá válik közvetlen megrendelésre jelen eljárás szerinti tevékenységekre vonatkozóan, a jelen eljárás során megajánlott egységárakon. A Keretmegállapodás a megkötésétől a jelen felhívás II.2.7) pontjában előírt időtartamra (48 hónap) jön létre, illetve a közvetlen megrendelések kiadására Ajánlatkérő rendelkezésére álló keret (Keretösszeg) – összesen nettó 1.600.000.000, - Ft (azaz nettó Egymilliárd-hatszázmillió forint) – mértékéig kerülhet sor. A Keretmegállapodásban kikötött egységárak a Keretmegállapodás aláírását követő 12 hónapra rögzítettek. Ezt követően a keretmegállapodás futamideje alatt az egységárak évente egy alkalommal, illetve meghosszabbítás esetén az adott meghosszabbítás időtartamára vonatkozóan egy alkalommal változhatnak az alábbiak szerint:
A szerződéskötést követő 12 hónap elteltét követően a jelen eljárásban megajánlott egységárak a Központi Statisztikai Hivatal által megállapított, az előző naptári évre, a szolgáltatásokra vonatkozó fogyasztói árindexnek megfelelően növelhetők a következő 12 hónapra vonatkozóan. Az árváltozás visszamenőleges hatályú áremelést nem eredményezhet, az egységárak tekintetében a közvetlen megrendelés napján érvényes egységárak a mérvadóak. Az árváltozás kizárólag a Vállalkozó ezirányú írásbeli bejelentésének a Megrendelő által írásban történő tudomásulvételét követően érvényesíthető.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Éves feltárási dokumentáció elkészítési időtartama a terepi munkavégzés lezárását követően (egész hónapban megadva, legalább 3 hónap, legfeljebb 9 hónap) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 100
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021 /S 183 - 476375
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 0 Elnevezés: 1-5. közvetlen megrendelés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2021/12/14 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Lekri Group Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Pándzsa u. 11.
Város: Győrújbarát
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9081
Ország: Magyarország
E-mail: lekri.titkarsag@gmail.com
Telefon: +36 309337401
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 30022675
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Régész, illetve restaurátori feladatok ellátása.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
1. Jelen rendszeres eredménytájékoztató a 2021. december 1.–2021. december 31. napja között megkötött szerződések tekintetében kerül közzétételre.
Ajánlattevő – egyben nyertes ajánlattevő – neve: Lekri Group Kft.
Székhelye: 9081 Győrújbarát, Pándzsa u. 11. 4576
Adószáma: 22735944-2-08
2. A közvetlen megrendelések alapjául szolgáló keretmegállapodás végleges összértéke: nettó 1.600.000.000 HUF.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §–155. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/01/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)