Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/10
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.01.14.
Iktatószám: 0401/2022
CPV Kód: 72322000-8
Ajánlatkérő: NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye: HU11
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: hulladékkezeléssel kapcsolatos szolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 25456790244
Postai cím: Lajos Utca 103
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1036
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hunya István
Telefon: +36 703990526
E-mail: istvan.hunya@nhkv.hu
Fax: +36 12111419
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.nhkv.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: hulladékkezeléssel kapcsolatos szolgáltatások

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Adattárház bevezetése adatok összefogására
Hivatkozási szám: EKR000009452022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72322000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
1 db Platform as a Service menedzselt szolgáltatás beszerzése mintakonfiguráció szerint.
Platform as a Service (PaaS) szolgáltatás keretein belül platformszolgáltatás biztosítása:
• Analitikai cluster és adattárházat megvalósító big data platform
• Diszkes mentés biztosítása
• Hiperkonvergens platform biztosítása az alábbi elemekre épülve:
o Virtualizált szerverek
o Hálózati megoldás
o Központi adattárolás
• Mentés
A beszerzés tárgyának részletes leírását, az elvégzendő feladatokat a közbeszerzési dokumentumok részét képező Műszaki Leírás tartalmazza.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 480000096 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Adattárház bevezetése adatok összefogására
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72322000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: A teljesítés helye Magyarország, Budapest.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db Platform as a Service menedzselt szolgáltatás beszerzése mintakonfiguráció szerint.
Platform as a Service (PaaS) szolgáltatás keretein belül platformszolgáltatás biztosítása:
• Analitikai cluster és adattárházat megvalósító big data platform
• Diszkes mentés biztosítása
• Hiperkonvergens platform biztosítása az alábbi elemekre épülve:
o Virtualizált szerverek
o Hálózati megoldás
o Központi adattárolás
• Mentés
A beszerzés tárgyának részletes leírását, az elvégzendő feladatokat a közbeszerzési dokumentumok részét képező Műszaki Leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021 /S 037 - 091842
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Adattárház bevezetése adatok összefogására
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2021/12/30 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 12928099244
Postai cím: Könyves Kálmán Körút 36.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1097
Ország: Magyarország
E-mail: tenderiroda@t-systems.hu
Telefon: +36 303519110
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 480000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 480000096
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Keretmegállapodás első részét megindító felhívás azonosító száma: TED 2021/S 037-091842
A keretmegállapodás azonosítószáma: DKM01SRVT21
Versenyújranyitás DKR azonosítója: 18160
A DKÜ Zrt. jelen közbeszerzési eljárást központi beszerző szervként járulékos közbeszerzési szolgáltatás
keretében, a 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 13. §. (1) bek. a) pontja szerinti döntés alapján bonyolította le.
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
I.
Delta Systems Kft. (1134 Budapest, Róbert Károly Krt. 70-74.) 13978774-2-41
DIGITAL Kft. (6723 Szeged, Csongrádi sgt. 83.) 10406115-2-06
HumanoiT Kft. (2161 Csomád, Templom utca 15.) 13606022-2-13
JTC Kft. (1112 Budapest, Törcsvár utca 44/a.) 23078985-2-43
M&S Zrt. (1136 Budapest, Pannónia u. 17/a. fszt. 4.) 14409471-2-41
S&T Services Kft. (2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 14.) 23569810-2-13
SCI-Hálózat Zrt. (1142 Budapest, Szihalom u. 7.) 12402179-2-42
Tigra Rendszerház Kft. (1118 Budapest, Budaörsi út 64.) 13284220-2-43
TIGRA Kft. (1118 Budapest, Budaörsi út 64.) 12218778-2-43
Kermann Zrt. (1139 Budapest, Röppentyű utca 48.) 27984026-2-41
Sysman Informatikai Zrt. (1037 Budapest, Montevideo u. 10. I. em.) 12948901-2-41
Invigor Kft. (1023 Budapest, Bécsi út 4. 2. em.) 14757671-2-41
Valkyr Kft. (1025 Budapest, Szeréna köz 6/B.) 14998603-2-41
közös ajánlattevők
A hiánypótlási felhívásban foglalt követelmények nem teljesítésére tekintettel a fent felsorolt közös
ajánlattevők ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, tekintettel arra, hogy az ajánlat
nem felel meg az ajánlattételi felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban
meghatározott feltételeknek.
II.
IMG Solution Zrt. (1023 Budapest, Lajos utca 26.) 28771315-2-41
TRACO Zrt. (1077 Budapest, Izabella utca 5. pinceszint 1.) 11856403-2-42
SzámHEAD Kft. (1117 Budapest, Budafoki út 95.) 10415618-2-43
Gloster Infokommunikációs Nyrt. (2142 Nagytarcsa, Csonka János utca 1/A A/2. ép.) 27294260-2-13
Enterprise Communications Magyarország Kft. (1138 Budapest, Váci út 117-119.) 13835462-2-41
közös ajánlattevők
A hiánypótlási felhívásban foglalt követelmények nem teljesítésére tekintettel a fent felsorolt közös
ajánlattevők ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, tekintettel arra, hogy az ajánlat
nem felel meg az ajánlattételi felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban
meghatározott feltételeknek.
III.
NETvisor Zrt. (1119 Budapest, Petzvál József utca 56.) 14023059-2-43
ATOS Magyarország Kft. (1138 Budapest, Váci út 121-127. Váci Greens D. ép. 4. em.) 10378144-2-41
AREUS Zrt. (1037 Budapest, Montevideo u. 5.) 23469507-2-41
Inter-Computer-Informatika Zrt. (1118 Budapest, Gombocz Zoltán utca 12. fszt. 1.) 12857074-2-43
SERCO KFT. (1037 Budapest Bécsi út 314.) 12906240-2-41
Silicon Computers Kft. (1118 Budapest, Zólyomi út 23.) 12095144-2-43
WSH Kft. (1117 Budapest, Budafoki út 97.) 12048898-2-43
Nádor Rendszerház Kft. (1152 Budapest, Telek utca 7-9.) 10507326-2-42
közös ajánlattevők
A hiánypótlási felhívásban foglalt követelmények nem teljesítésére tekintettel a fent felsorolt közös
ajánlattevők ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, tekintettel arra, hogy az ajánlat
nem felel meg az ajánlattételi felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban
meghatározott feltételeknek.
IV.
4iG Nyrt. (1037 Budapest, Montevideo u. 8.) 12011069-2-44
ANSWARE Informatikai Szolgáltató Kft. (1036 Budapest, Lajos utca 74-76.) 10900963-2-41
Digitran Hungária Digitális Transzformáció Zrt. (1027 Budapest, Henger utca 2/C.) 26196413-2-41
Invitech ICT Services Kft. (2040 Budaörs, Edison utca 4.) 25836965-2-44
iSRV Szolgáltató Zrt. (1117 Budapest, Budafoki út 97-103.) 25043549-2-43
M&M COMPUTER Számitás - és Irodatechnikai Kereskedelmi Kft. (7623 Pécs, Mártírok útja 42.) 10582048-
2-02
NTT Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1117 Budapest, Budafoki út 60.) 12655085-2-43
Rufusz Computer Informatika Informatikai Szolgáltató Zrt. (1111 Budapest, Budafoki út 59.) 13644545-2-43
közös ajánlattevők
A hiánypótlási felhívásban foglalt követelmények nem teljesítésére tekintettel a fent felsorolt közös
ajánlattevők ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, tekintettel arra, hogy az ajánlat
nem felel meg az ajánlattételi felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban
meghatározott feltételeknek.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtására a Kbt. 148. §-ában rögzítettek vonatkoznak.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/01/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)