Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/233
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma: 2022.11.30.
Iktatószám: 24009/2022
CPV Kód: 71340000-3
Ajánlatkérő: Avas Talentum Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye: HU311
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: TSPC Technical Supervision and Planning Consulting Hungary Kft.
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Ingatlanfejlesztés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Avas Talentum Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 28983475241
Postai cím: Somlói Út 49-53.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1016
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sólyom Attila
Telefon: +36 204698877
E-mail: asolyom@mcc.hu
Fax: +36 13720191
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mcc.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Ingatlanfejlesztés

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: MCC Tehetséggondozó központ tervezése (Miskolc)
Hivatkozási szám: EKR000325972022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71340000-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A Mathias Corvinus Collegium Alapítvány (MCC) miskolci tehetséggondozó központjával összefüggő tervezési tevékenységek megrendelése tervezési szerződés keretében.
A tervezett beruházás célja a 3525 Miskolc, Széchenyi István u. 1.sz (HRSZ 2527/3) alatt elhelyezkedő ingatlanon az MCC elveinek, képzési elképzeléseinek megfelelő tehetséggondozó központ kialakítása az egykori „Korona szálló” műemléki felújításával és új funkciókkal történő bővítésével a részvételi felhívás II.2.4) pontjában és közbeszerzési dokumentumokban (KD) foglaltak szerint.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 638000000,00 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: MCC Tehetséggondozó központ tervezése (Miskolc)
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71320000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: 3525 Miskolc, Széchenyi István u. 1.sz. (2527/3 HRSZ)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A közbeszerzés tárgya: MCC miskolci tehetséggondozó központtal (a továbbiakban: Beruházás) összefüggő tervezési szolgáltatás megrendelése tervezési szerződés keretében, az alábbi fő mennyiségek és követelmények mellett.
Tervezési terület: II.2.3) foglaltak szerint.
Ajánlatkérő (AK) a II.2.3) pont szerinti telephelyén található több százéves múlttal rendelkező erősen elhanyagolt állapotban lévő országos jelentőségű műemléki védelmet élvező épületegyüttes ("Korona szálló”) funkcionális igények szerinti korszerűsítését és építészeti értékőrző megújítását, valamint új funkciókkal való bővítését határozta el. A bővítés (új épület építés) tervezetten 5.600 m2 hasznos alapterület kialakítására irányul, a felújítás tervezetten 7.336 m2 hasznos alapterületet érint (a továbbiakban együtt: Beruházás).
A Beruházás keretében az az alábbi főbb funkciócsoportok kerülnek tervezetten megvalósításra:
- Kereskedelmi szálláshely (Hotel) funkció: legalább 100 db szoba kialakítása (Hotel Star minősítés szerinti 4* superior) kb. 6000 m2 (étterem-kávéházzal együtt)
- Étterem-kávéház kialakítása
- Főzőkonyha: kiszolgálja az éttermet-kávéházat, a rendezvény- konferenciaköz-pont catering funkcióját, valamint a diákszállásból eredő igényt (műszakonként 1200-2000 adag kapacítás)
- Rendezvény- és konferencia központ (magas akusztika követelmények teljesítés elvárás lesz) (kb. 3500 m2)
- Diákszállás: kb. 80 fő diák számára (50 db szoba), mely a napi életvitelszerű tartózkodás minden szükséges igényét kielégít (kb. 1600 m2)
- Iroda funkció: kb. 26 fő dolgozó és oktató számára, kisebb (6-10 fős) egyterű iroda jellegű kialakítással (kb. 600 m2)
- Oktatási funkció: új irányelveknek megfelelő méretű és mennyiségű oktató termek, előadótermek és oktatást kiszolgáló funkciókkal (kb. 1100 m2)
- Közösségi terek: fogadó/aula helyiség
- Sport: kondicionáló terem, vizes rekreációs részleg és kiszolgáló öltöző-vizesblokk kapcsolatokkal
- Parkoló és közlekedő terület minimum 60 db autó részére, előzetesen tervezetten 2 pinceszinten (terepszint alatt), teremgarázsként kialakítva
- meglévő vb. épületrész (kb. 278 m2) bontása
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Beruházás megvalósítása során a részben alápincézett meglévő műemlék épület alapmegerősítése szükséges, továbbá, hogy a bontási munkák során szükség lesz vasbeton szerkezetű épületrész bontására is.
Ajánlatkérő a tervezett építési és felújítási munkákat 2 ütemben kívánja megvalósítani, ezért a Tervező feladata az ezen ütemekhez igazodó engedélyes tervdokumentációk elkészítése, és ez(ek)en felül szükséges elkészítenie a meglévő állapotot bemutató pontos felmérési tervdokumentációt, a tervezett felújítandó és új építésű épületek koncepcióterveit (min. 3 változatban), az esetlegesen tervezett bontási munkák engedélyes és kiviteli terveit, tételes árazott és árazatlan költségvetési kiírást, továbbá a teljes körű kiviteli tervdokumentációt mindkét építési ütemre vonatkozóan. Az 1. és a 2. ütem építési engedélyezési eljárását egyszerre kell lefolytatni, a cél, hogy a két ütemre ütemezett építési engedély kerüljön kiadásra. További feladat: tervezői művezetés, illetve közreműködés a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásban.
Ajánlatkérő előírja, hogy a BIM mérnök menedzsment feladatokat alapvető fontosságú feladatoknak tekinti.
Tervező feladata minden, a megvalósításhoz szükséges közmű, hatósági, szakhatósági és településképi egyeztetés, bejelentés, engedély, jóváhagyás beszerzése, vagy amennyiben ezekre nincs szükség, akkor az erről szóló nyilatkozat beszerzése.
Ajánlatkérő mind a külső megjelenéssel, mind a belső kialakítással összefüggésben meghatározza az elvárásait, amelyek közül kiemelendő, hogy az Ajánlatkérő a tervezés folyamata során BIM alapú modellezést és generáltervezési szemléletet vár el.
A tevékenységre és az eljárásra irányadó a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8-12. §-ban foglaltak és a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben foglaltak.
Nyertes Ajánlattevő feladata továbbá a kivitelező kiválasztására kiírt közbeszerzési eljárásban beérkezett ajánlatok műszaki tartalmának bírálata/értékelése abból a szempontból, hogy az ajánlatokban szereplő megajánlott anyagok, berendezések, amennyiben eltérnek a tervekben, költségvetési kiírásokban szereplőktől, megfelelnek-e az egyenértékűségi kritériumnak. (Tervezői tanácsadás).
Ajánlatkérő jelzi, hogy nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötés időpontjára és a szerződés teljes időtartama alatt rendelkeznie kell a szerződés tárgya szerinti tevékenységi körre kiterjedő, legalább káreseményenként 100 Millió Ft-os és évente 300 Millió Ft-os értékhatárra kötött, tervezési szolgáltatás nyújtására irányuló felelősségbiztosítási szerződéssel, amely a szakági tervek készítésére, illetőleg adott esetben az altervezői szolgáltatásra (tevékenységre) is kiterjed melyről az ajánlattételi szakaszban az ajánlatában nyilatkoznia kell.
Részletes mennyiségi adatok és további részletes elvárások a közbeszerzési dokumentumok részét képező Műszaki leírásban és Szerződéstervezetben.
Kiegészítés a III.1.3) ponthoz és további fogalmak meghatározása:
„Generáltervezés” alatt az AK az olyan tervezési tevékenységek összességét érti, amely az építési engedélyes és kiviteli tervek elkészítésére irányuló tervezési feladatok ellátása mellett kiterjed a tervezési folyamatban részt vevők (megrendelő, szakági tervezők, engedélyező hatóságok és szakhatóságok) tevékenységének koordinációjára is, az engedélyeztetés és tervezési folyamat érdekében.
A „rendezvény és/vagy konferenciaterem” egy olyan helyiség vagy helyiségcsoport, amely minimum 100 fő befogadására, ügyfél találkozók, előadások, különböző képzések, konferenciák, lebonyolítására alkalmas, a következő akusztikai feltételek alapján: teremakusztikai jellemzők Tm=1,4 s; Gépészeti zajterhelés LAeq=40 dBA ; Közlekedési zajterhelés, LAeq= 40 dBA. Akusztikai feltételek : 5/2019.(IX.16.) ÉPMI helyiségek akusztikai komfortja, követelményei ÉMI által jegyzett műszaki irányelv.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1  2. Személyi állomány szervezettsége, képzettsége és tapasztalata 40
2 3. A tervezési szolgáltatás eredményeként megvalósuló projekt többlépcsős költségelemzés készítésének vállalása (igen/nem) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A II.2.4) pontban hivatkozott 1. és 2. ütem tervezési feladatok szerinti tevékenységhez kapcsolódva BREEAM épületminősítés.
Határideje: AK-i diszpozíciót követő 45 munkanap, de legfeljebb a szerződéskötést követő 255 munkanap, azzal, hogy az AK-i diszpozíciónak legkésőbb meg kell születnie az 1. és 2. ütem kiviteli terveinek tervszállítási határidejéig.
Az opcióra vonatkozó további részletes szabályok a KD-ben.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
x Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 056 - 146738
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: MCC Tehetséggondozó központ tervezése (Miskolc)
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/11/02 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: TSPC Technical Supervision and Planning Consulting Hungary Kft.
Nemzeti azonosítószám: 24084794208
Postai cím: Dunakapu Tér 7.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9022
Ország: Magyarország
E-mail: info@tspc.hu
Telefon: +36 18009191
Internetcím(ek): (URL) http://www.tspc.hu/
Fax: +36 18009192
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 638000000,00
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: • Tartószerkezeti tervezési feladatok; SZÉS2 szerinti feladatok ellátása; SZÉS4 szerinti feladatok ellátása; SZÉS6 szerinti feladatok ellátása;
• Építmények gépészeti tervezése;
• Épületfizikai tervezési feladatok;
• SZÉS5 szerinti feladatok ellátása;
• rendezvény és/vagy konferenciatermeket is tartalmazó meglévő műemléképület felújításra, továbbá legalább 4.200 m2 hasznos alapterületű, új épület építési engedélyes és kiviteli terveinek elkészítése kapcsán tanácsadás; legalább 5000 m2 nettó hasznos alapterületű, rendezvény és/vagy konferenciatermeket is tartalmazó, részben alápincézett meglévő műemlék épület alapmegerősítést is tartalmazó teljes körű felújítási munkáinak generáltervezési feladataira, továbbá a hozzá kapcsolódó egyéb tervezési feladatok kapcsán tanácsadás;
• Geotechnikai tervezési feladatok
• egyéb tervezési feladatok

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
1) Az eljárásban az alábbi Ajánlattevők nyújtottak be ajánlatot (illetve a részvételi szakaszban részvételi jelentkezést):
- TSPC Technical Supervision and Planning Consulting Hungary Kft. (9022 Győr, Dunakapu tér 7.);
- FÖLDES és Társai Építésziroda Korlátolt Felelősségű Társaság (1026 Budapest, Nyúl Utca 4. 2.em./7.);
- MG Építész Tervező és Szolgáltató Kft. (1125 Budapest, 10767/1/A/1 Szarvas Gábor Út 42/a. al. 1.)
azzal, hogy Ajánlatkérő az MG Építész Tervező és Szolgáltató Kft. ajánlatát 2022.08.05-én a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelenné nyilvánította, tekintettel arra, hogy az ajánlatuk olyan nem reparálható ellentmondást, illetve nem pótolható hiányosságot tartalmazott, amellyel kapcsolatban a tárgyalások során vagy hiánypótlás keretében nem volt lehetőség az ajánlat megfelelővé tételére
2) A V.2.3) és V.2.4) pontok kiegészítéseként Ajánlatkérő közli a nyertes ajánlat értékelési szempont szerinti adatait az alábbiak szerint:
1. Ajánlati ár (nettó HUF): 638 000 000 HUF
2. Személyi állomány szervezettsége, képzettsége, tapasztalata
2.1. A részvételi felhívás III.1.3) pont M2.1) alpontja szerinti szakember - az előírt gyakorlati időn felüli - generáltervezésben szerzett vezető tervezői többlet szakmai tapasztalata (min. 0 hónap, max. 60 hónap): 60 hónap
2.1 értékelési alszempont szerinti szakember neve: Kádár Mihály
2.2. Az alkalmassági követelmény körében megnevezett szakembereken felül a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti szakmagyakorlási jogosultságnak megfelelő kompetenciával rendelkező szakemberek bevonása (igen/nem)
2.2.1. a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „G-ÉF” Építmények gépészeti tervezési szakterület (épületfizikai tervezési részszakterület) (igen/nem): igen
2.2.1. értékelési alszempont szerinti szakember neve: Dr. Schultz Andrea Rebeka
2.2.2. a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „SZÉS2” (igen/nem): igen
2.2.2. értékelési alszempont szerinti szakember neve: Róth Ernő
2.2.3. a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „SZÉS5” (igen/nem): igen
2.2.3. értékelési alszempont szerinti szakember neve: Fáy Piros
2.2.4. a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „SZÉS4” (igen/nem): igen
2.2.4. értékelési alszempont szerinti szakember neve: Róth Ernő
2.2.5. a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „SZÉS6” (igen/nem): igen
2.2.5. értékelési alszempont szerinti szakember neve: Csepregi Szabolcs
3. A tervezési szolgáltatás eredményeként megvalósuló projekt többlépcsős költségelemzés készítésének vállalása (igen/nem): igen
Az értékelési szempontok megjelölését (részletes leírását) a részvételi felhívás II.2.5) pontja, II.2.14) pontjának 3. alpontja tartalmazzák.
2) Az eljárásban ajánlatot tett Ajánlattevők neve, címe, adószáma és KKV minősítése:
- TSPC Technical Supervision and Planning Consulting Hungary Kft. (9022 Győr, Dunakapu tér 7.): 24084794208; kisvállalkozás;
- FÖLDES és Társai Építésziroda Korlátolt Felelősségű Társaság (1026 Budapest, Nyúl Utca 4. 2.em./7.): 10921144241; mikrovállalkozás;
- MG Építész Tervező és Szolgáltató Kft. (1125 Budapest, 10767/1/A/1 Szarvas Gábor Út 42/a. al. 1.): 13079909243; kisvállalkozás;
3) A IV.2.1) pont kiegészítéseként Ajánlatkérő közli, hogy a jelen eljárás előzetes tájékoztatója az Európai Unió Hivatalos Lapjában a TED-2022/S 056-146738 (2022.03.21.); KÉ-4983/2022 (2022.03.21.) nyilvántartási számon jelent meg.
A közvetlen részvételi felhívás megküldésének napja: 2022. május 13.
A beérkezett részvételi jelentkezések bontására a részvételi felhívásban foglaltaknak megfelelően 2022. június 20-án 16.00 órai kezdettel (a részvételi határidő: 2022. június 20., 14.00 óra) került sor.
Az ajánlattételi felhívás megküldésére 2022. július 14-én került sor. A beérkezett ajánlat bontására az ajánlattételi felhívásban foglaltaknak megfelelően 2022. július 25-én, 14:00 órai kezdettel (ajánlattételi határidő: 2022. július 25. 12:00 óra) került sor.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Jogorvoslati kérelem benyújtható a Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/24 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)