Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/92
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.05.13.
Iktatószám: 6986/2022
CPV Kód: 72225000-8
Ajánlatkérő: Nemzeti Mobilfizetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye: HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: I-Track Consulting Kft.;KÜRT Információbiztonsági és Adatmentő "zártkörű" Részvénytársaság;VIR Vezetői Információs Rendszerek Szolgáltató Zrt.;STRATIS Vezetői és Informatikai Tanácsadó Kft.;4Sales Systems Üzleti Rendszerfejlesztő és Tanácsadó Kft.;Vialto Consulting Kft.
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tev.
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Mobilfizetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 24151667244
Postai cím: Kapás Utca 6-12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gazsi Georgina
Telefon: +36 18008070
E-mail: gazsi.georgina@nmzrt.hu
Fax: +36 18008079
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://nemzetimobilfizetes.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tev.

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: NEJP - minőségbiztosítási feladatok - szakértő
Hivatkozási szám: EKR000249472022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72225000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Tárgy: NEJP - minőségbiztosítási feladatok ellátásához szakértői kapacitás biztosítása
Rendelkezésre álló keretösszeg nettó 9.000.000 Ft, melynek 70%-ára Ajánlatkérő lehívási kötelezettséget vállal.
A beszerezni kívánt szolgáltatások és tervezett mennyiségek:
Cikkszám Mennyiség Mennyiségi egység Megnevezés
ITMB-VMB 9 nap/fő Vezető minőségbiztosítási szakértő - 1x8 óra
ITMB-MB 24 nap/fő Minőségbiztosítási szakértő - 1x8 óra
ITMB-RSZ 25 nap/fő Rendszerszervező szakértő - 1x8 óra
E mennyiségek tájékoztató jellegűek, és a teljes keretösszegre vonatkoznak.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 9000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: NEJP - minőségbiztosítási feladatok ellátásához sz
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72225000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1027 Budapest, Kapás utca 6- 12.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Rendelkezésre álló keretösszeg nettó 9.000.000 Ft, melynek 70%-ára Ajánlatkérő lehívási kötelezettséget vállal.
A beszerezni kívánt szolgáltatások és tervezett mennyiségek:
Cikkszám Meny-nyiség Meny-nyiségi egység Megnevezés
ITMB-VMB 9 nap/fő Vezető minőségbiztosítási szakértő - 1x8 óra
ITMB-MB 24 nap/fő Minőségbiztosítási szakértő - 1x8 óra
ITMB-RSZ 25 nap/fő Rendszerszervező szakértő - 1x8 óra
E mennyiségek tájékoztató jellegűek, és a teljes keretösszegre vonatkoznak.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Projekt azonosítója: IKOP-3.1.0-15-2017-00014 és IKOP-3.2.0-15-2017-00028.
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021 /S 018 - 041734
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: NEJP - minőségbiztosítási feladatok ellátásához szakértői kapacitás biztosítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/02/18 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: I-Track Consulting Kft.
Nemzeti azonosítószám: 24376451241
Postai cím: Reáltanoda Utca 19. 2. em. 18.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1053
Ország: Magyarország
E-mail: i-track@i-track.hu
Telefon: +36 14451391
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: KÜRT Információbiztonsági és Adatmentő "zártkörű" Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 11780359243
Postai cím: Rétköz u. 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1118
Ország: Magyarország
E-mail: ajanlat@kurt.hu
Telefon: +36 14246666
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: VIR Vezetői Információs Rendszerek Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 23477827243
Postai cím: Budafoki út 15. 4. em. 2/B.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1111
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@virzrt.hu
Telefon: +36 208235807
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: STRATIS Vezetői és Informatikai Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám: 11782454241
Postai cím: Szépvölgyi út 139.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
E-mail: info@stratis.hu
Telefon: +36 14541900
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: 4Sales Systems Üzleti Rendszerfejlesztő és Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12631186217
Postai cím: Korsófölde utca 3.
Város: Szekszárd
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7100
Ország: Magyarország
E-mail: pinter.szilvia@dussergroup.hu
Telefon: +36 203665285
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Vialto Consulting Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12849675243
Postai cím: Maros utca 19-21.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1122
Ország: Magyarország
E-mail: marcsak.zsofia@vialto.hu
Telefon: +36 209206444
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 9000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 9000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről szóló 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 18. § b) szerinti adatok:
I-Track Consulting Kft. (1053 Budapest, Reáltanoda utca 19. 2. em. 18., 24376451); KÜRT Információbiztonsági és Adatmentő "zártkörű" Részvénytársaság (1118 Budapest, Rétköz u. 5., 11780359); VIR Vezetői Információs Rendszerek Szolgáltató Zrt. (1111 Budapest, Budafoki út 15. 4. em. 2/B.)23477827); STRATIS Vezetői és Informatikai Tanácsadó Kft. (1037 Budapest, Szépvölgyi út 139., 11782454); 4Sales Systems Üzleti Rendszerfejlesztő és Tanácsadó Kft. (7100 Szekszárd, Korsófölde utca 3.,12631186 ); Vialto Consulting Kft. (1122 Budapest, Maros utca 19-21.,12849675 ) közös ajánlattevők
A közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről szóló 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 18. § c) szerinti adatok
- I-Track Consulting Kft. (1053 Budapest, Reáltanoda utca 19. 2. em. 18., 24376451); KÜRT Információbiztonsági és Adatmentő "zártkörű" Részvénytársaság (1118 Budapest, Rétköz u. 5., 11780359); VIR Vezetői Információs Rendszerek Szolgáltató Zrt. (1111 Budapest, Budafoki út 15. 4. em. 2/B.)23477827); STRATIS Vezetői és Informatikai Tanácsadó Kft. (1037 Budapest, Szépvölgyi út 139., 11782454); 4Sales Systems Üzleti Rendszerfejlesztő és Tanácsadó Kft. (7100 Szekszárd, Korsófölde utca 3.,12631186 ); Vialto Consulting Kft. (1122 Budapest, Maros utca 19-21.,12849675 ) közös ajánlattevők
- A DX Digital Transformation Solutions Zrt. (1191 Budapest, Ady Endre út 28-30.26679028-2-43); eGOV Kft. (1054 Budapest, Zoltán utca 8. félemelet 1.12870491-2-41); KPMG Tanácsadó Kft. (1134 Budapest, Váci út 31.); IFUA HORVÁTH & PARTNERS Kft. (1117 Budapest, Buda-part tér 2.10304491-2-43); Boost IT Kft. (1032 Budapest, Bécsi út 95. fszt. 2.14387591-2-41) közös ajánlattevők közös ajánlattevők
- Az eNET Internetkutató Kft. (1095 Budapest, Ipar utca 5.12669789243); Bluefield Kft. (1062 Budapest, Aradi utca 8.14110968242); Teqtos Kft. (1134 Budapest, Váci út 33. I. em.25599617241); Alverad Technology Focus Kft. (1119 Budapest, Andor utca 21. C. ép.1454406024) közös ajánlattevők
- A Field Consulting Services Zrt. (1025 Budapest, Vihorlát u. 33.25445525-2-41); Clarity Consulting Kft. (1145 Rókusalja u. 14.12735345242); Ernst & Young Tanácsadó Kft. (1132 Budapest, Váci út 20.12715244-2-44) Königsberg Consulting Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (8000 Székesfehérvár, Nyitrai u. 42.11698816-2-07); VITAL MANAGEMENT Kft. (1037 Budapest, Szépvölgyi út 3914540767-2-41.); ViVeTech Zrt. (1118 Budapest, Szüret u. 15.27936030-2-43), Collective-Intelligence Kft.(7624 Pécs, Rókusalja u. 14. 22618227202) közös ajánlattevők
- MultiContact Consulting Kft. (1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113., 2965580)ajánlattevő
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. szabályai szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)