Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/92
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.05.13.
Iktatószám: 8420/2022
CPV Kód: 45213312-3
Ajánlatkérő: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye: HU221
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Fodor Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.;FK System Építő Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa: Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15735595208
Postai cím: Városház Tér 1
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9021
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csapó Krisztina
Telefon: +36 96500120
E-mail: csapo.krisztina@gyor-ph.hu
Fax: +36 96500189
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.gyor.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Parkolólemez
Hivatkozási szám: EKR001190432021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45213312-3
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés keretében a Kuopio park parkolás fejlesztése keretében egy 99 db parkolólemezt tartalmazó kétszintes parkoló kialakítása
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 483194261 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Parkolólemez
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45112700-2
További tárgyak: 45213312-3
45223500-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: Győr, Kodály Zoltán utca – hrsz.: 4778/190
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Kuopio park – Parkolólemez építése - Győr, Kodály Zoltán utca – hrsz.: 4778/190
Kétszintes parkoló kialakítása
Az alsó szint rámpája 6, a felső szinté 17% legnagyobb lejtésű, mindkét rámpa elektromos árammal fűthető lesz. A parkolólemez építésével és a forgalmi rend átalakításával a park zöldfelülete gyakorlatilag nem változik.
Alapadatok
Telek területe: 17 970 m2
Jelenlegi zöldfelület: 8 493 m2
Jelenlegi zöldfelületi arány: 41,69 %
Hasznos alapterület - Parkolólemez 1 085,82 m2
Tervezett telekkihasználtság: 0,06
Tervezett beépített alapterület – Parkolólemez 1 250,69 m2
Tervezett beépítettség: 6,96 %
Tervezett zöldfelület: 5 058 m2
Tervezett zöldfelületi arány: 28,14 %
Tervezett épületmagasság - Parkolólemez épület: 2,66 m
Tervezett parkolószám a parkolólemezben: 99 db
Az épület 71,5x16,80 m-es egy szintes kialakítású vasbeton váz.
Alapozás: monolit vasalt beton pontalapok készülnek melyekre víznyomás ellen méretezett padlólemez kerül. Közművek vezetése emiatt a padlólemezben, szegélyeknél kifuttatva, nem áttörve a lemezt.
Felmenő teherhordó szerkezetek, födémek, falak: az épület minden fala, pillére, lépcsője és födéme monolit vasbetonból készül.
A falak 25, illetve 30 cm vastagságúak a pillérek az igénybevételeket követve minimum 60x30 cm keresztmetszetűek.
Növénytelepítésre az épület keleti és nyugati oldalán nyílik lehetőség, ahol az épületet változó szélességű kavicssáv kíséri. Keleten az áttervezett parkoló és az épület között alakul ki egy 3 m széles zöldsáv, amelyben talajtakaró cserjék és egy ritmikusan kiültetett fasor kap helyet. Nyugaton a park irányában az épület takarását egy hullámzó cserjesáv biztosítja. A burkolatokban kialakított zöldszigeteket szintén cserjékkel kell beültetni. A parkolólemez hosszanti oldalai drótháló borítást kapnak, amelyek növények felfuttatására alkalmasak.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása Ajánlattevő feladata.
A szerződés teljesítésének határideje: a munkaterület átadásától számított 11 hónap, de legkésőbb 2022.11.15. napja. Szerkezetkész állapot: 2022. 07.15.
A részletes feladatleírást a műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A III.1.3) M2.1. alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli többlettapasztalata (min. 0, max. 60 hónap) 8
2 A III.1.3) M2.2. alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli többlettapasztalata (min. 0, max. 60 hónap) 8
3 A III.1.3) M2.3. alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli többlettapasztalata (min. 0, max. 60 hónap) 7
4 A III.1.3) M2.4. alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli többlettapasztalata (min. 0, max. 60 hónap) 7
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az értékelés során kiosztható pontszámok: 0-10 pont. A pontkiosztás módszere: Összesített nettó ajánlati átalányár (HUF): fordított arányosítás, a 2-5. részszempontok esetében egyenes arányosítás. Amennyiben ajánlattevő a felolvasólapon a 2-5. értékelési részszempontok vonatkozásában 0-nál nagyobb értéket ajánl meg, a megajánlott szakemberek szakmai önéletrajzával kell alátámasztani a megajánlott adatokat. A III.1.3) M2.1.- M2.4. pontok tekintetében megjelölt szakembereket kell a 2-5. értékelési részszempontok vonatkozásában bemutatni. Ajánlattevőnek az ajánlatkérő által elkészített EKR űrlapon meg kell adnia a 2-5. értékelési részszempontokhoz tartozó szakemberek nevét. Ajánlatkérő a szakember többlettapasztalata esetében a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján 60 hónapban határozza meg az értékelés legkedvezőbb szintjét. Azaz amennyiben ajánlattevő 60 hónapnál többet, például 61 hónapot ajánl meg, ez esetben is a pontskála felső határa szerinti pontszámot (10 pont) kapja. Amennyiben a 2-5. értékelési részszempont esetében az ajánlatból nem állapítható meg az értékelés körében bemutatott szakember személye és a felolvasólapon szerepelt megajánlás, úgy az ajánlat érvénytelen. Az értékelés rendszerét részletesen az Útmutató tartalmazza.
Nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötés pillanatától rendelkeznie kell a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a szerint a közbeszerzés tárgya szerinti teljes tevékenységi körre kiterjedő kivitelezői feladatok ellátásához szükséges, legalább 270 millió Ft/év és legalább 100 millió Ft/káreseményenkénti mértékű vagyoni kárértékre vonatkozó, összkockázatú vagyon- és felelősségbiztosítással (C.A.R.) a Vállalkozási Szerződés alapján elvégzendő kivitelezési munkákra. A felelősségbiztosításnak ki kell terjednie a harmadik személynek okozott kárra, továbbá a Vállalkozó, valamint a Kbt. szerinti alvállalkozók és a Ptk. szerinti valamennyi közreműködő által okozott kárért való felelősségre.
Jótállás: 36 hónap. A jótállás kezdő időpontja a sikeres és hiánytalan műszaki átadás-átvétel napja.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021 /S 201 - 520984
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Parkolólemez
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/05/03 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Fodor Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 11469957241
Postai cím: Magyar Utca 36.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1053
Ország: Magyarország
E-mail: fodor.geza@fodor.hu
Telefon: +36 96518366
Internetcím(ek): (URL) www.fodor.hu
Fax: +36 96518365
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: FK System Építő Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13941770208
Postai cím: Richter János Utca 3
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9028
Ország: Magyarország
E-mail: fksystem@fksystem.hu
Telefon: +36 96421832
Internetcím(ek): (URL) www.fksystem.hu
Fax: +36 96421832
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 483194261
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: felelős műszaki vezetés, állványozás, szerkezetépítési munkák, szárazépítés, műgyanta burkolatok készítése, bádogos munkák, nyílászárók beépítése, lakatos munkák, festési munkák, szigetelési munkák, földmunkák, gépészeti munkák, kertépítései munkák

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Az ajánlattevők neve, címe és adószáma:
- FODOR Kft. (székhely: 1053 Budapest, Magyar utca 36., adószám: 11469957-2-41) és FK System Építő Kft. (székhely: 9028 Győr, Richter János utca 3., adószám: 13941770-2-08) közös ajánlattevők
- IMOCENT Kft. (székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Cserháti Sándor utca 5., adószám: 11129857-2-08)
- SZA-BI QUALIT Építőipari és Ingatlanforgalmazó Kft. (székhely: 9027 Győr, Puskás Tivadar utca 8., adószám: 11973955-2-08)
Nyertes ajánlattevő neve, címe és adószáma:
FODOR Kft. (székhely: 1053 Budapest, Magyar utca 36., adószám: 11469957-2-41) és FK System Építő Kft. (székhely: 9028 Győr, Richter János utca 3., adószám: 13941770-2-08) közös ajánlattevők
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-ában foglaltak szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)