Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/233
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás - Közszolgáltatások/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.11.30.
Iktatószám: 25428/2022
CPV Kód: 09310000-5
Ajánlatkérő: Pannon-Víz Regionális Önkormányzati Víziközmű-szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye: HU221
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2022.12.09.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Víz
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Pannon-Víz Regionális Önkormányzati Víziközmű-szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 11401429208
Postai cím: Országút Út 4
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9025
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Horváth Ottó
Telefon: +36 96522600
E-mail: horvath.otto@pannon-viz.hu
Fax: +36 96310833
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.pannon-viz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001826852022/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001826852022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.6) Fő tevékenység
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
x Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: (PTS-375) villamos energia beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001826852022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09310000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Villamos energia szállítása a 2023. január 1. – 2023. március 31. időszakra vonatkozóan, teljes ellátás alapú, fogyasztói menetrend adás nélküli villamos energia adásvételi szerződés keretében.
szerződéses mennyiség: 5 200 000 kWh/év
opcionális rész: a szerződéses mennyiség felett annak 15%-a
összesen: 5 980 000 kWh/év
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: villamos energia beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09310000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő szék/telep-helyei, fióktelepei, központi üzemegységeikhez tartozó közmű létesítmények, objektumok.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Villamos energia szállítása a 2023. január 1. – 2023. március 31. időszakra vonatkozóan, teljes ellátás alapú, fogyasztói menetrend adás nélküli villamos energia adásvételi szerződés keretében.
szerződéses mennyiség: 5 200 000 kWh/év
opcionális rész: a szerződéses mennyiség felett annak 15%-a
összesen: 5 980 000 kWh/év
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2023/01/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2023/03/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése:
Opcionális rész: az éves szerződéses mennyiség felett annak 15%-a (780 000 kWh). Az opcionális rész lehívása automatikusan történik abban a pillanatban, amikor az ajánlatkérő (AK) által elfogyasztott villamos energia mennyisége eléri a szerződéses mennyiséget. AK-nek ezzel nem keletkezik kötelezettsége a teljes opcionális mennyiség megvásárlására, annak csak a ténylegesen elfogyasztott részére vonatkozó ellenszolgáltatást köteles megfizetni a nyertes AT részére a szerződéses mennyiség vonatkozásában megajánlott egységáron.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1.) AK az ár értékelési szempontja körében prognosztizált teljes ellenszolgáltatást értékeli.
2.) A szállítandó áru minőségét és jellemzőit AK olyan részletességgel meghatározta, hogy a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását minőségi vagy egyéb jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: AT-nek (közös ajánlattétel esetén a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (R.) 3. § (5) bekezdés szerint) és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek (AI) a Kbt. 67. § (1) bek. alapján be kell nyújtani a kizáró okok igazolására az egységes európai közbeszerzési dokumentumba (EEKD) foglalt nyilatkozatát a R. 1. § (1) bek. és 2-7. § szerint.
AK az ajánlatok bírálatát a Kbt. 69. §-ában foglaltak szerint végzi, a kizáró okok alá nem tartozás igazolására szolgáló dokumentumokat elegendő ennek során benyújtani.
Az eljárásban nem lehet AT, alvállalkozó (AV), és nem lehet AI olyan gazdasági szereplő, amellyel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bek-ben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. A Kbt. 74. § (1) bek. b) pontja alapján AK-nek az eljárásból ki kell zárnia azt az AT-t, AV-t vagy AI-t, akinek részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.
AT-nek a R. 8. §, 10. § és 12-16. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bek-ben foglalt kizáró okok hatálya alá.
A kizáró okok fenn nem állása igazolható a R. 12. § rendelkezései szerint is.
AT-nek nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt. Amennyiben igen, úgy a R. 13. §-a alapján az ajánlathoz csatolni kell a Cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
AK felhívja a gazdasági szereplők figyelmét a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségére.
AK nem kéri az érintett AT-(k)től a R. III. Fejezete szerinti részletes igazolás(oka)t, ha AK a Kbt. 69. § (11) bek. szerint közvetlenül hozzáfér a III. Fejezetben nem említett, a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az EEKD-ban megjelölte.
A kizáró okok fenn nem állásának igazolása a Kbt. 69. § (11a) bekezdése alapján is történhet.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: AT-nek (közös ajánlattétel esetén a R. 3. § (5) bekezdés szerint) a Kbt. 67. § (1) bek. alapján be kell nyújtani az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát. AK nem kéri az EEKD IV. részében szereplő részletes információk megadását a műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelmények előzetes igazolására. Ha az előírt alkalmassági követelményeknek AT más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani AI részéről az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát.
AK az ajánlatok bírálatát a Kbt. 69. §-ában foglaltak szerint végzi, az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására szolgáló dokumentumokat elegendő ennek során benyújtani.
M1. AT a Rendelet 21. § (1) bekezdésének a) pontja alapján igazolja alkalmasságát az ajánlati felhívás (AF) feladásának napjától visszafelé számított megelőző 3 év legjelentősebb, a beszerzés tárgya (villamos energia szállítása) szerinti teljesítéseinek ismertetésével a R. 22. § (1) bek. a)-b) pontjában foglaltak szerint. A referencianyilatkozat vagy -igazolás legalább az alábbiakat tartalmazza:
• a szerződést kötő másik fél megnevezése, székhelye,
• a szerződés tárgya (rövid műszaki tartalma) olyan részletességgel, hogy abból a műszaki, illetve szakmai alkalmasság megállapítható legyen,
• a szerződés (közös AT-ként történt teljesítés esetén a saját teljesítés) mennyisége olyan részletességgel, hogy abból a műszaki, illetve szakmai alkalmasság megállapítható legyen,
• a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hónap/nap pontossággal; amennyiben AT olyan időszak alatt történt teljesítést mutat be referenciaként, amely a vizsgált időszakon (az AF feladásának napjától visszafelé számított megelőző 3 éven) bármely irányban túlnyúlik, AK csak a vizsgált időszak során történt teljesítést veszi figyelembe, ennek megfelelően a referenciaigazoláson vagy –nyilatkozaton a vizsgált időszakra eső teljesített mennyiséget egyértelműen fel kell tüntetni),
• nyilatkozat arról, hogy a teljesítés a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően történt-e.
A referencianyilatkozatot cégszerűen aláírva, a referenciaigazolást egyszerű másolatban kell benyújtani.
A referencia igazolásával kapcsolatban AK felhívja AT figyelmét a Kbt. 140. § (9) bekezdésében foglaltakra.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1. Alkalmas AT, ha rendelkezik az AF feladásának napjától visszafelé számított 6 éven belül megkezdett és az AF feladásának napjától visszafelé számított 3 éven belül befejezett, összesen legalább 2 000 000 kWh villamos energia szállítására vonatkozó, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített referenciával.
A követelménynek AT több szerződésből származó teljesítéssel is megfelelhet.
Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 65. § (6) bek. értelmében AT-k együttesen is megfelelhetnek az M1. pontban foglalt alkalmassági követelményeknek.
AK felhívja AT figyelmét a Kbt. 65. § (9) és (11) bekezdésében foglaltakra. AK a Kbt. 65. § (10) bekezdésében foglaltakat nem alkalmazza.
AT alkalmassága igazolható a Rendelet 24. § (1) bekezdés rendelkezése szerint is. Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolása a Kbt. 69. § (11a) bekezdése alapján is történhet.
AT az AK által előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltak szerint is megfelelhet.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.1.6) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
A szerződést megerősítő mellékkötelezettségek:
• alulvételezési kötbér: ajánlatkérő köteles vételezése tényleges mértéke és a szerződéses mennyiség közötti, át nem vett mennyiségre vonatkozóan is, a nettó szerződéses árral kalkulált ellenértéket a nyertes ajánlattevő részére megfizetni;
• felülvételezési kötbér: A szerződéses mennyiség + 15% feletti vételezés esetén Kereskedő jogosult a Szerződött Maximum Mennyiség és a tényfogyasztás közötti mennyiséget a szerződött ár 105 %-án elszámolni Felhasználó felé.
• meghiúsulási kötbér: 5%
A szerződést megerősítő mellékkötelezettségekkel kapcsolatos részletes szabályokat a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Forrás: saját forrás
Az ajánlatkérés, a szerződéskötés és a kifizetések pénzneme: HUF
alkalmazott jogszabályok: Ptk. 6:155. §; Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bek.; Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek., Kbt. 27/A. §
AK előleget nem fizet.
Számlázás: a szerződéstervezetben foglaltak szerint.
A nyertes AT a szerződésben meghatározott ellenszolgáltatáson felül semmiféle címen többletköltséget nem érvényesíthet. Utólag az árképzésben tapasztalt hibák, vagy egyéb tévedések nem szolgáltathatnak alapot az ellenszolgáltatás megemelésére.
III.1.8) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
AK a Kbt. 35. § (8) bek. alapján rögzíti, hogy a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Felhívással induló tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Időszakos előzetes tájékoztató - Közszolgáltatások; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2022/12/09 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2022/12/09 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok bontása az EKR-ben történik. A bontási eljárásra az EKRr. 15. §-ának (2)-(3) bekezdései, továbbá a Kbt. 68. § (1), (1b), (1c), (4), (6) bekezdései irányadók.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. AK a közbeszerzési eljárást a Kbt. 40. § (1) bek. és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (EKRr.) alapján az elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) folytatja le, kivéve a Kbt. 41/C. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt esetet. Az ajánlatokat az EKR-ben kell benyújtani, figyelemmel a Kbt. 41. § (1) bekezdésében foglaltakra.
2. Az EKR használatához (az ajánlat elkészítéséhez és benyújtásához) az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges [EKRr. 6. § (1) bekezdés].
3. Az ajánlat összeállítása során AT-knek figyelemmel kell lenniük a Kbt. 41/A. § (1) és (3) bekezdéseiben foglaltakra.
4. AK a Kbt. 41/A. § (2) bek. alapján előírja, hogy a közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgáló okirat (pl. bankgarancia, kezességvállalásról szóló nyilatkozat) elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.
5. Az AF-ban vagy a KD-ban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. és végrehajtási rendeletei szerint kell eljárni.
6. AK a Kbt. 35. § (8) bek. alapján rögzíti, hogy a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását.
7. A Kbt. 41/C. § (1) bek. e) pontjának alkalmazása (az eljárás EKR-en kívüli lefolytatása) esetén alkalmazandó eltérő szabályok:
7.a) A KD-t ajánlatonként legalább egy AT-nek vagy az ajánlatban megnevezett AV-nak elektronikus úton el kell érnie az ajánlattételi határidő lejártáig. AK a KD-at teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elektronikusan bocsátja az érdeklődő gazdasági szereplők rendelkezésére, amelyek letölthetők a www.ptsys.hu weboldalról, a „Közbeszerzési dokumentumok” menüpont alatt, az ott elvégzendő regisztrációt követően.
7.b) A közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgáló okiratot (pl. bankgarancia, kezességvállalásról szóló nyilatkozat, közös AT-k megállapodása) eredetiben vagy hiteles másolatban kell benyújtani. Az ajánlat Kbt. 68. § (2) bek. szerint benyújtott egy eredeti példányának a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.
7.c) A Kbt. 47. § (2a) bek. alapján valamennyi dokumentum egyszerű másolatban is benyújtható.
7.d) A Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatokat csatolni kell eredeti aláírással ellátott formában.
7.e) AT-nek nyilatkoznia kell az ajánlatban a Kkvt. szerinti besorolásáról.
7.f) A bontás helye: PANNON-VÍZ Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 9025 Győr, Országút u. 4. vezérigazgatói titkárság
7.g) A bontás időpontja megegyezik a IV.2.2) pontban meghatározott időponttal, és a bontás a Kbt. 68. § (1a), (2)-(4) és (6) bek. szerint zajlik.
8. A Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatokat csatolni kell. Az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti – megfelelően kitöltött – felolvasólapot, figyelemmel arra, hogy a Kbt. 41/A. §-ának (1) bekezdése alapján az EKR-ban biztosított űrlap kitöltésével kell a felolvasólapot az ajánlathoz csatolni. Az ajánlatban be kell nyújtani a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti nyilatkozatot és (adott esetben) okiratot.
9. FAKSZ: Pap László, lajstromszáma: 00265
10. AK által előírt alkalmassági követelmények az alábbi esetekben szigorúbbak a minősített AT-k hivatalos jegyzékébe történő felvétel követelményeinél: III.1.3) M1.
11. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pont szerinti eredménytelenségi okot.
12. AK a IV.2.6) pontban megadott 1 hónap alatt 30 napot ért.
13. AK a Kbt. 71. § (6) bekezdés második mondata szerinti esetben nem korlátozza újabb hiánypótlás elrendelését.
14. Az ajánlattevőnek az EKR-ben a gazdasági szereplők adatainak megadása során fel kell tüntetni a cégjegyzésre jogosultként megnevezett személy(ek) születési dátumát minden, az eljárásba ajánlattevőként vagy erőforrást nyújtó szervezetként bevont gazdasági társaság esetében.
15. A Kbt. 81. § (10) bekezdése szerinti gyorsított eljárás indokolása: Az energiapiaci folyamatok alapján olyan mértékű bizonytalanság és kiszámíthatatlanság alakult ki a villamos energia árával kapcsolatban, amely megköveteli, hogy AK a lehető legrövidebb idő alatt folytassa le a villamos energia beszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljárását, mivel az eljárás megindítása és a szerződéskötés közötti időszak hossza komoly rizikófaktort jelent. Az eljárás eredményessége – és adott esetben a rövid ideig fennálló kedvező piaci folyamatok kihasználása – érdekében alkalmazza AK a gyorsított eljárást.
16. A részajánlat tétel lehetősége nem biztosított, mivel a közbeszerzés tárgyát képező áru (villamos energia) műszaki tartalma egységes jogszabályokban és szabványokban meghatározott, ezért a részekre bontás termék szinten nem megvalósítható. A beszerzés tárgyát képező áru egységes jellege és a beszerzés nagyságrendje nem teszi lehetővé, hogy AK gazdasági érdekeinek sérelme nélkül részajánlatok képezhetők legyenek.
17. AT nyújtsa be a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (VET) szerinti, érvényben lévő villamos energia kereskedelmi engedélyét; amennyiben AT villamos energia kereskedelmi engedélye a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elektronikus nyilvántartásában megtalálható, akkor annak benyújtása nem szükséges, azt AK ellenőrzi.
18. AT az ajánlatban köteles nyilatkozni az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdésében előírt odaítélési tilalmakkal kapcsolatban.
19. További információk a KD-ban találhatók.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/24 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák