Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/233
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2022.11.30.
Iktatószám: 25304/2022
CPV Kód: 33100000-1
Ajánlatkérő: Békés Megyei Központi Kórház
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Békés Megyei Központi Kórház
Nemzeti azonosítószám: 15833954204
Postai cím: Semmelweis Utca 1
Város: Gyula
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csizmadia Katalin
Telefon: +36 66555103
E-mail: csizmadia@bmkk.eu
Fax: +36 66555103
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bmkk.eu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: „EFOP-2.2.19 eszközbeszerzés”
Hivatkozási szám: EKR001577552022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33100000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Határozott időre kötött adás-vételi szerződés orvostechnológiai eszközök, műszerek beszerzésére az EFOP-2.2.19-17-2017-00105 projektben keretében.
Részajánlat tételi lehetőség 5 részben lehetséges
Valamennyi rész vonatkozásában:
1.Egyenértékűség
AK a 321/2015. (X.30.) Kr. 46. § (3) bekezdését alkalmazza, mely szerint: ahol a közb. tárgyának egyértelmű és közérthető
meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, ezekben a konkrét esetekben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett „vagy azzal egyenértékű” terminust minden esetben alkalmazza Ajánlatkérő, azt minden esetben érteni kell, Ajánlattevők eszerint tehetik meg ajánlatukat. Az egyenértékűséget az ajánlatban az ajánlattevőnek kell igazolni külön nyilatkozatban, megadva azt a terméket, mely esetében egyenértékű ajánlatot tesz, megnevezve az egyenértékűség objektív bizonyítékát.
2.Szerviz, karbantartás
Eladó(k) a leszállított termékek sikeres átadás-átvételét követően 12 hónap időtartam teljes körű jótállást vállal(nak). A jótállás időtartam alatt az Eladó(k) köteles(ek) a felhasználói kézikönyv/használati utasítás szerinti rendeltetésszerű használat során előállt hibás teljesítéséből adódó hibaelhárítást elvégezni, szervizszolgáltatásával Vevő rendelkezésére állni, továbbá a gyártó által előírt karbantartást elvégezni. A gyártó által előírt karbantartás alatt Vevő azt a megelőző szerviztevékenységet érti, mely a készülék üzemszerű, üzembiztos működését biztosítja és tartalmazza a kiszállás díját, a munkadíjat és a felhasznált anyagok költségét, valamint a fogyó-, kopó alkatrészek javításának, cseréjének költségét.
A jótállási kötelezettséget Eladónak mindig az adott telephelyen kell teljesíteni, azaz Vevő nem kötelezhető a termék Eladónak vagy kijelölt szakszervizbe való elküldésre, a termék szervizbe vagy javítás, karbantartás céljából bármely más helyszínre való esetleges szállítása Eladó feladata.
A jótállási idő alatt Eladónak 48 órán belül a javítást meg kell kezdenie, és 96 órán belül el kell végeznie. Amennyiben ez nem lehetséges, Eladó a termék hibájának kijavításáig csereeszközt köteles biztosítani.
A jótállási idő alatt, az Eladónak garantálnia kell ingyenesen a termékhez járó update-ket, amennyiben történik frissítés.
4. A szerződés teljesítésével kapcsolatos előírások
A szerződésszerű teljesítés ellenőrzésére jegyzőkönyvet vesznek fel. A termékek átadás – átvétele során felmerülő hibákat, hiányosságokat a Felek a jegyzőkönyvben rögzítik. Az átadott termékek hibásnak minősülnek, ha nem rendelkeznek az előírt meghatározott műszaki paraméterekkel vagy nem alkalmasak rendeltetésszerű használatra.
5. Átadás-átvételi eljárás során biztosítandó:
- Érvényes forgalomba hozatali engedély (gyártói megfelelőségi nyilatkozat,ahol releváns,CE megfelelőség értékelési tanúsítvány)
- üzembe helyezési, ill. (szükség esetén) próbaüzemi jegyzőkönyv
- Kezelőszemélyzet betanítását igazoló jegyzőkönyv
- Felhasználói kézikönyvek, használati utasítások, magyar nyelven, nyomtatott formában, és/vagy elektronikus formában.
- jótállási dokumentáció,eszközismertetők,
- tételes átadás-átvételi jegyzőkönyv

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/24 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2022 - 023321 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 210 - 601014
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2022/10/27 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
VI . 3 .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információk:
A következő helyett:
1. A jelen felhívásban és a kapcsolódó közbeszerzési dokumentumban nem szabályozott kérdésekben a Kbt.,valamint annak végrehajtási rendeletei, a 424/2017. (XII. 19.) Kormányrendelet, illetve a Ptk. rendelkezései megfelelően irányadóak.
2. Ajánlatkérő a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bek. szerint a Kbt. 76. § (6) bekezdés a) pontja szerinti, a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját alkalmazza egyes részek esetében.
3. Az eljárásban való részvételt ajánlatkérő nem köti ajánlati biztosíték nyújtásához.
4. Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8)-(9) bekezdésében foglaltakra való tekintettel rögzíti, hogy tárgyi közbeszerzési eljárás vonatkozásában kizárja annak lehetőségét, hogy nyertes ajánlattevő(k) a szerződés teljesítését külön erre a célra létrehozott gazdálkodó szervezettel valósítsa meg.
5. Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részeit, amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat, amely nyilatkozat nemleges tartalommal is csatolandó (Kbt. 66. § (6) bek).
6. Ajánlatkérő valamennyi alkalmassági (minimum)követelményt és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest valamennyi alkalmassági szempont vonatkozásában szigorúbban határozza meg (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bek).
7. Ajánlatkérő azt tekinti az eljárás iránt érdeklődését jelző gazdasági szereplőnek, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte.
8. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
9. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdésben foglalt korlátozást nem alkalmazza a hiánypótlás során.
10. A felhívás IV.2.6 pontjában meghatározott napban megjelölt időtartam 60 naptári napként értelmezendő.
11. Ajánlattevőnek (és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más félnek), az alábbi dokumentumokat kell az ajánlathoz csatolni:
Ajánlattevőnek az EKR rendszerben a következő űrlapokat kell kitöltenie:
Gazdasági szereplő adatai
Kbt. 66. § (5) szerinti felolvasólap a Kbt. 68 § (4) szerinti adatokkal
NYILATKOZAT a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint
NYILATKOZAT kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében
NYILATKOZAT a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében
NYILATKOZAT a Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról nyilatkozat (nemleges nyilatkozatot is be kell nyújtani)
NYILATKOZAT Kbt. 65. § (7) bek. (nemleges nyilatkozatot is be kell nyújtani)
NYILATKOZAT üzleti titokról (nemleges nyilatkozatot is be kell nyújtani)
Nyilatkozat fordításról (nem kötelező, csak ha az adott eset fennáll)
Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum
További benyújtandó dokumentumok:
Szakmai ajánlat a II.2.4. pont szerint
Közös ajánlattétel esetén, közös ajánlattevők megnevezését kérjük EKR-ben nyilatkozaton, és egymás közötti jogviszonyát tanúsító együttműködési megállapodást (szerződést).
A kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti, szerződésben vagy előszerződésben, vagy más formába foglalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot (adott esetben).
Képviselet igazolása:
- az ajánlatot aláíró(k) közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírásmintáját, azzal a kiegészítéssel, hogy
- külföldi illetőségű ajánlattevő esetén az ennek megfeleltethető dokumentumot (amennyiben ilyen dokumentum az adott országban nem ismert, teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy ügyvéd /kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett/közjegyző előtt tett okiratba foglalt aláírás-minta);
- egyéni vállalkozó, vagy természetes személy ajánlattevő/alkalmasságot igazoló szervezet (személy) kapcsán Ajánlatkérő elfogadja a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt aláírás-mintát A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást,
További részletes információkat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
12. Amennyiben ajánlattevő nyújtott be olyan dokumentumot, mely nem magyar nyelven került benyújtásra, és csatolta a fordítást is,nyilatkoznia szükséges az EKR rendszerben arról,hogy a benyújtott fordítás(ok) a benyújtott idegen nyelvű dokumentum(ok) fordítását tartalmazzá(k), annak tartalmáért felelősséget vállal.
13. FAKSZ: dr. Király Róbert ( lajstromszám: 00435)
Értékelés szempontja az 1. rész esetében legjobb ár-érték arány
Adható pontszám: 0-100
Módszere
Ajánlati ár fordított arányosítás
Ultrahang Konvex, hasi vizsgálófej - A vizsgálófejen lévő freeze gomb programozhatósága (megléte előny) pontkiosztás
Ultrahang lineáris vizsgálófej - A vizsgálófejen lévő freeze gomb programozhatósága pontkiosztás
Ultrahang Simultan biplane rektális vizsgálófej - Transrectalis biopsziás csatorna, a vizsgálófej tengelyével 19 fokos szöget bezárva halad keresztül a fejen. Mindkét képsíkban megjeleníti a punkciós vonalat. pontkiosztás
Röntgen - Antibakteriális felületkezelés (a mobil detektor borítása a felszínére kerülő kórokozók 90%-át semlegesíti a felszínre kerüléstől számított 1 órán belül) pontkiosztás
Röntgen - Mobil detektor maximális teherbírása: min. 100 kg, 100 kg alatt érvénytelen, 300 kg felett maximum pont, 100-300 kg tartományban a pontszám arányosítással kerül meghatározásra
Röntgen - Beépített memória (a detektorba integrált memória min. 50 felvétel, maximum 100 delvétel átmeneti eltárolására alkalmas) arányosítás
14. Előzetes piaci konzultáció került lefolytatásra EKR000877482022 számon.
Helyesen:
1. A jelen felhívásban és a kapcsolódó közbeszerzési dokumentumban nem szabályozott kérdésekben a Kbt.,valamint annak végrehajtási rendeletei, a 424/2017. (XII. 19.) Kormányrendelet, illetve a Ptk. rendelkezései megfelelően irányadóak.
2. Ajánlatkérő a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bek. szerint a Kbt. 76. § (6) bekezdés a) pontja szerinti, a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját alkalmazza egyes részek esetében.
3. Az eljárásban való részvételt ajánlatkérő nem köti ajánlati biztosíték nyújtásához.
4. Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8)-(9) bekezdésében foglaltakra való tekintettel rögzíti, hogy tárgyi közbeszerzési eljárás vonatkozásában kizárja annak lehetőségét, hogy nyertes ajánlattevő(k) a szerződés teljesítését külön erre a célra létrehozott gazdálkodó szervezettel valósítsa meg.
5. Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részeit, amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat, amely nyilatkozat nemleges tartalommal is csatolandó (Kbt. 66. § (6) bek).
6. Ajánlatkérő valamennyi alkalmassági (minimum)követelményt és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest valamennyi alkalmassági szempont vonatkozásában szigorúbban határozza meg (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bek).
7. Ajánlatkérő azt tekinti az eljárás iránt érdeklődését jelző gazdasági szereplőnek, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte.
8. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
9. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdésben foglalt korlátozást nem alkalmazza a hiánypótlás során.
10. A felhívás IV.2.6 pontjában meghatározott napban megjelölt időtartam 60 naptári napként értelmezendő.
11. Ajánlattevőnek (és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más félnek), az alábbi dokumentumokat kell az ajánlathoz csatolni:
Ajánlattevőnek az EKR rendszerben a következő űrlapokat kell kitöltenie:
Gazdasági szereplő adatai
Kbt. 66. § (5) szerinti felolvasólap a Kbt. 68 § (4) szerinti adatokkal
NYILATKOZAT a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint
NYILATKOZAT kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében
NYILATKOZAT a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében
NYILATKOZAT a Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról nyilatkozat (nemleges nyilatkozatot is be kell nyújtani)
NYILATKOZAT Kbt. 65. § (7) bek. (nemleges nyilatkozatot is be kell nyújtani)
NYILATKOZAT üzleti titokról (nemleges nyilatkozatot is be kell nyújtani)
Nyilatkozat fordításról (nem kötelező, csak ha az adott eset fennáll)
Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum
További benyújtandó dokumentumok:
Szakmai ajánlat a II.2.4. pont szerint
Közös ajánlattétel esetén, közös ajánlattevők megnevezését kérjük EKR-ben nyilatkozaton, és egymás közötti jogviszonyát tanúsító együttműködési megállapodást (szerződést).
A kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti, szerződésben vagy előszerződésben, vagy más formába foglalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot (adott esetben).
Képviselet igazolása:
- az ajánlatot aláíró(k) közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírásmintáját, azzal a kiegészítéssel, hogy
- külföldi illetőségű ajánlattevő esetén az ennek megfeleltethető dokumentumot (amennyiben ilyen dokumentum az adott országban nem ismert, teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy ügyvéd /kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett/közjegyző előtt tett okiratba foglalt aláírás-minta);
- egyéni vállalkozó, vagy természetes személy ajánlattevő/alkalmasságot igazoló szervezet (személy) kapcsán Ajánlatkérő elfogadja a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt aláírás-mintát A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást,
További részletes információkat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
12. Amennyiben ajánlattevő nyújtott be olyan dokumentumot, mely nem magyar nyelven került benyújtásra, és csatolta a fordítást is,nyilatkoznia szükséges az EKR rendszerben arról,hogy a benyújtott fordítás(ok) a benyújtott idegen nyelvű dokumentum(ok) fordítását tartalmazzá(k), annak tartalmáért felelősséget vállal.
13. FAKSZ: dr. Király Róbert ( lajstromszám: 00435)
Értékelés szempontja az 1. és 2. rész esetében legjobb ár-érték arány
Adható pontszám: 0-100
Módszere
Ajánlati ár fordított arányosítás
Ultrahang Konvex, hasi vizsgálófej - A vizsgálófejen lévő freeze gomb programozhatósága (megléte előny) pontkiosztás
Ultrahang lineáris vizsgálófej - A vizsgálófejen lévő freeze gomb programozhatósága pontkiosztás
Ultrahang Simultan biplane rektális vizsgálófej - Transrectalis biopsziás csatorna, a vizsgálófej tengelyével 19 fokos szöget bezárva halad keresztül a fejen. Mindkét képsíkban megjeleníti a punkciós vonalat. pontkiosztás
Röntgen - Antibakteriális felületkezelés (a mobil detektor borítása a felszínére kerülő kórokozók 90%-át semlegesíti a felszínre kerüléstől számított 1 órán belül) pontkiosztás
Röntgen - Mobil detektor maximális teherbírása: min. 100 kg, 100 kg alatt érvénytelen, 300 kg felett maximum pont, 100-300 kg tartományban a pontszám arányosítással kerül meghatározásra
Röntgen - Beépített memória (a detektorba integrált memória min. 50 felvétel, maximum 100 felvétel átmeneti eltárolására alkalmas) arányosítás
14. Előzetes piaci konzultáció került lefolytatásra EKR000877482022 számon.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje, dátum, helyi idő
A következő helyett:
Dátum: 2022/11/28 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/12/05 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi idő
A következő helyett:
Dátum: 2022/11/28 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/12/05 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ