Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/233
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2022.11.30.
Iktatószám: 24947/2022
CPV Kód: 79300000-7
Ajánlatkérő: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Teljesítés helye: HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Ariosz Szolgáltató, Informatikai és Tanácsadó Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91006350
Postai cím: Ostrom Utca 23-25
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1015
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyonkezelési Igazgatóság Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyonkezelési Igazgatóság
Telefon: +36 14680866
E-mail: kozbeszerzes@nmhh.hu
Fax: +36 14577303
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nmhh.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Elektr. hírközlési piac fogyasztóinak vizsgálata
Hivatkozási szám: EKR000807412019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79300000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Háztartási felmérés
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79310000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Vállalkozási szerződés „Elektronikus hírközlési piac fogyasztóinak vizsgálata” tárgyában, II. rész – Háztartási felmérés
A háztartási felmérés célja, hogy az NMHH korábbi felméréseinek idősorait legalább tendenciájukban követni lehessen, ezért az NMHH hasonló felmérésre kér ajánlatot. A korábbi felmérések a következő linken találhatók meg:
http://nmhh.hu/tart/index/260/Tavkozlesi_szolgaltatasok_hasznalata_a_lakossagi_felhasznalok_koreben
A felmérés alapsokaságát a hazai magánháztartások összessége jelenti. Minden háztartásban két interjút kell lekérdezni: egy háztartási és egy egyéni szintűt. Ehhez a mintát a következőképpen kell elkészíteni. A magyarországi háztartásokból országosan reprezentatív módon, többlépcsős véletlen mintavétellel kell választani úgy, hogy a végleges minta a KSH népszámlálási vagy mikrocenzusbeli legfrissebb adatai szerint reprezentálja a hazai háztartásokat régió, településtípus, a háztartás mérete, valamint a háztartás korösszetétele alapján.
A meglévő háztartási mintából a véletlen kiválasztást biztosító módszerrel egyéni mintát kell készíteni, amely reprezentálja a teljes magyar 14 éves és idősebb népességet nem, korcsoport, iskolai végzettség, településtípus, régió és háztartásméret szerint. Az elvárt mintanagyság min. 1200 háztartás és min. 1200 egyéni válaszadó (azzal, hogy a mintanagyság bővítése értékelési részszempontnak minősül), az elvárt interjúidő pedig interjúnként 20 perc, azaz 20 perces háztartási, valamint 20 perces egyéni szintű interjú készítendő. Az interjúkat személyesen, PAPI vagy CAPI módszerrel kell elkészíteni.
Az adatfelvétel során az elkészült interjúk min. 5 százalékát (azzal, hogy az ellenőrzés kiterjesztése értékelési részszempontnak minősül) formai és tartalmi szempontból is ellenőrizni kell, a megrendelővel egyeztetett módon. Az ellenőrzés eredményéről a nyertes ajánlattevőnek összefoglalót kell készíteni a megrendelő hatóság számára.
Az ellenőrzéshez a nyertes ajánlattevőnek külön ellenőrzőkérdőívet kell készítenie, amely tartalmaz kérdést a kérdezés formai körülményeire, valamint a kérdőívből tartalmi kérdést is ellenőriz a kérdőív elejéről és végéről úgy, hogy objektív (ne pedig vélemény-) kérdéseket ellenőrizzen.
A kutatás terepmunkája és az elkészült kérdőívek ellenőrzése csak akkor indulhat el, ha az ajánlatkérő hatóság a kérdőívet és az egyéb adatfelvételi dokumentációt írásban jóváhagyta. Számítógépes (CAPI) adatfelvétel esetén a kérdőív programozása nem kezdődhet el addig, amíg a letisztázott (ugrásokkal, kötelezőségekkel, szűrésekkel ellátott) kérdőívet az ajánlatkérő hatóság nem hagyta jóvá, valamint feltétel a leprogramozott kérdőív megrendelői tesztje és a megrendelő hatóság írásos jóváhagyása.
A végleges mintát tartalmazó rögzített SPSS adatfile-ban a háztartási súly változója, nem vehet fel 0,3-nél kisebb és 3,0-nál nagyobb értéket. A mintára vonatkozó, az alapsokasághoz képesti reprezentativitást helyreállító súlyváltozó mellé a nyertes ajánlattevőnek készítenie kell egy projektált súlyt is, amely az alapsokasági becslés arányai mellett a minta alapsokaságra projektált, a KSH legfrissebb cenzusa, illetve mikrocenzusa szerinti elemszámát is megmutatja. Az elemzések, vagyis a topline (a kutatási eredmények háttérváltozók és statisztikai szignifikancia szerinti bemutatása táblázatos formában), a szóbeli prezentáció és a végleges tanulmány elkészítéséhez a nyertes ajánlattevőnek leíró statisztikákat, háttérváltozók szerinti statisztikai elemzéseket, adatredukciós módszereket, valamint többváltozós statisztikai eljárásokat, modelleket kell használni, hogy a felmérés eredményei mögött rejlő összefüggéseket, valamint az eredmények általánosíthatóságát be lehessen mutatni. Mindezek feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő egyezteti az ajánlatkérő hatósággal az elemzés szempontjait és a topline háttérváltozóit, az elemzések elkészítéséhez csak e szempontok és háttérváltozók írásos megrendelői jóváhagyása után kezdhet hozzá.
Lsd tovább KD.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 189 - 460238

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Háztartási felmérés
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2019/09/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Ariosz Szolgáltató, Informatikai és Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_16190023
Postai cím: Rózsa Utca 29. II/3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1077
Ország: Magyarország
E-mail: manolisz@ariosz.hu
Telefon: +36 209792253
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 51896000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
- Jelen tájékoztató VII.1.5) pontjának kiegészítése: A Felek a szerződést az aláírástól számított 1 (egy) éves időtartamra kötik oly módon azonban, hogy a Szerződés hatálya a jelen Szerződésben írt változatlan feltételekkel (teljesítési és ütemezési határidők kivételével) automatikusan meghosszabbodik további 3 (három) évvel, amennyiben egyik Fél sem küld a másik Félnek legkésőbb az eredeti lejáratot megelőző 30 (harminc) nappal bezárólag olyan tartalmú írásbeli jognyilatkozatot, hogy nem kívánja a megállapodás meghosszabbítását.
- Jelen szerződésmódosítás a II. rész szerinti szerződést érintette. A szerződésmódosítás aláírására 2022. november 14. napján került sor.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Jogorvoslati kérelem benyújtható a Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/24 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79300000-7
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79310000-0
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási szerződés „Elektronikus hírközlési piac fogyasztóinak vizsgálata” tárgyában, II. rész – Háztartási felmérés
A háztartási felmérés célja, hogy az NMHH korábbi felméréseinek idősorait legalább tendenciájukban követni lehessen, ezért az NMHH hasonló felmérésre kér ajánlatot. A korábbi felmérések a következő linken találhatók meg:
http://nmhh.hu/tart/index/260/Tavkozlesi_szolgaltatasok_hasznalata_a_lakossagi_felhasznalok_koreben
A felmérés alapsokaságát a hazai magánháztartások összessége jelenti. Minden háztartásban két interjút kell lekérdezni: egy háztartási és egy egyéni szintűt. Ehhez a mintát a következőképpen kell elkészíteni. A magyarországi háztartásokból országosan reprezentatív módon, többlépcsős véletlen mintavétellel kell választani úgy, hogy a végleges minta a KSH népszámlálási vagy mikrocenzusbeli legfrissebb adatai szerint reprezentálja a hazai háztartásokat régió, településtípus, a háztartás mérete, valamint a háztartás korösszetétele alapján.
A meglévő háztartási mintából a véletlen kiválasztást biztosító módszerrel egyéni mintát kell készíteni, amely reprezentálja a teljes magyar 14 éves és idősebb népességet nem, korcsoport, iskolai végzettség, településtípus, régió és háztartásméret szerint. Az elvárt mintanagyság min. 1200 háztartás és min. 1200 egyéni válaszadó (azzal, hogy a mintanagyság bővítése értékelési részszempontnak minősül), az elvárt interjúidő pedig interjúnként 20 perc, azaz 20 perces háztartási, valamint 20 perces egyéni szintű interjú készítendő. Az interjúkat személyesen, PAPI vagy CAPI módszerrel kell elkészíteni.
Az adatfelvétel során az elkészült interjúk min. 5 százalékát (azzal, hogy az ellenőrzés kiterjesztése értékelési részszempontnak minősül) formai és tartalmi szempontból is ellenőrizni kell, a megrendelővel egyeztetett módon. Az ellenőrzés eredményéről a nyertes ajánlattevőnek összefoglalót kell készíteni a megrendelő hatóság számára.
Az ellenőrzéshez a nyertes ajánlattevőnek külön ellenőrzőkérdőívet kell készítenie, amely tartalmaz kérdést a kérdezés formai körülményeire, valamint a kérdőívből tartalmi kérdést is ellenőriz a kérdőív elejéről és végéről úgy, hogy objektív (ne pedig vélemény-) kérdéseket ellenőrizzen.
A kutatás terepmunkája és az elkészült kérdőívek ellenőrzése csak akkor indulhat el, ha az ajánlatkérő hatóság a kérdőívet és az egyéb adatfelvételi dokumentációt írásban jóváhagyta. Számítógépes (CAPI) adatfelvétel esetén a kérdőív programozása nem kezdődhet el addig, amíg a letisztázott (ugrásokkal, kötelezőségekkel, szűrésekkel ellátott) kérdőívet az ajánlatkérő hatóság nem hagyta jóvá, valamint feltétel a leprogramozott kérdőív megrendelői tesztje és a megrendelő hatóság írásos jóváhagyása.
A végleges mintát tartalmazó rögzített SPSS adatfile-ban a háztartási súly változója, nem vehet fel 0,3-nél kisebb és 3,0-nál nagyobb értéket. A mintára vonatkozó, az alapsokasághoz képesti reprezentativitást helyreállító súlyváltozó mellé a nyertes ajánlattevőnek készítenie kell egy projektált súlyt is, amely az alapsokasági becslés arányai mellett a minta alapsokaságra projektált, a KSH legfrissebb cenzusa, illetve mikrocenzusa szerinti elemszámát is megmutatja. Az elemzések, vagyis a topline (a kutatási eredmények háttérváltozók és statisztikai szignifikancia szerinti bemutatása táblázatos formában), a szóbeli prezentáció és a végleges tanulmány elkészítéséhez a nyertes ajánlattevőnek leíró statisztikákat, háttérváltozók szerinti statisztikai elemzéseket, adatredukciós módszereket, valamint többváltozós statisztikai eljárásokat, modelleket kell használni, hogy a felmérés eredményei mögött rejlő összefüggéseket, valamint az eredmények általánosíthatóságát be lehessen mutatni. Mindezek feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő egyezteti az ajánlatkérő hatósággal az elemzés szempontjait és a topline háttérváltozóit, az elemzések elkészítéséhez csak e szempontok és háttérváltozók írásos megrendelői jóváhagyása után kezdhet hozzá.
Lsd tovább KD.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 56600000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Ariosz Szolgáltató, Informatikai és Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_16190023
Postai cím: Rózsa Utca 29. II/3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1077
Ország: Magyarország
E-mail: manolisz@ariosz.hu
Telefon: +36 209792253
Internetcím(ek): (URL) www.ariosz.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A módosítás dátuma: 2022.11.14
Jelen szerződésmódosítás eredményeként a szerződés 3.1. pontja az alábbiak szerint módosul:
„3.1. Felek közös megegyezéssel a vállalkozói díjat – a jelen szerződésben írt valamennyi kötelezettség szerződésszerű teljesítésének feltételével – 14.150.000,- + áfa/év, azaz tizennégymillió-egyszázötvenezer forint + áfa/év összegben határozzák meg, amely az alábbi részteljesítések szerint kerül kifizetésre:
- 1. részteljesítés esetében a teljes szerződéses összeg 55 százaléka: 7.782.500,- Ft + áfa, azaz hétmillió-hétszáznyolcvankettőezer-ötszáz Forint + áfa összeg kerül kifizetésre;
- 2. részteljesítés esetében a teljes szerződéses összeg 40 százaléka: 5.660.000,- Ft + ÁFA, azaz ötmillió-hatszázhatvanezer Forint + áfa összeg kerül kifizetésre;
- 3. részteljesítés esetében a teljes szerződéses összeg 5 százaléka: 707.500,- Ft + ÁFA, azaz hétszázhétezer-ötszáz Forint + áfa összeg kerül kifizetésre;”
2. A Szerződés 3.7. pontja az alábbiak szerint módosul:
„3.7. Vállalkozó a 3.1. pont szerinti (rész)teljesítést követően készre jelentést állít ki. Megrendelő a készre jelentés alapján – a vállalkozói feladatok szerződésszerű teljesítése esetén - 5 (öt) munkanapon belül szakmai igazolást állít ki és ad át Vállalkozónak. Megrendelő részéről a szakmai igazolás kiállítására a Piackutatási és Piaci Monitoring Osztály vezetője jogosult. A Vállalkozó a (rész)számlát a szakmai igazolás kiállítását követően és alapján nyújtja be a Megrendelőnek, egy példányban. A Megrendelő a vállalkozói díjat utólag, a (rész)számla kézhezvétele napjától számított 30 (harminc) napon belül utalja át a benyújtott számlán feltüntetett vállalkozói bankszámlaszámra. Ha a határidő utolsó napja munkaszüneti nap, a határidő a következő munkanapon jár le.
Vállalkozó amennyiben elektronikus számlát állít ki, akkor azt az eszamla@nmhh.hu elektronikus levelezési címre küldi meg. Az elektronikus számla formai követelményei:
- egy darab e-mailben több számla és melléklet is küldhető
- kötelező számlaformátum PDF (adatfile XML szabadon küldhető)
- a számlának minősített elektronikus aláírással ellátott PDF állománynak kell lennie
- a küldött állomány nem lehet titkosított, jelszóval védett.”
3. A Szerződés 5. pontja az alábbiak szerint módosul:
„Felek kapcsolattartói:
Az NMHH által megjelölt kapcsolattartó személy:
Neve: Sugatagi Gábor
Beosztása, tisztsége: piackutatási és piaci monitoring osztályvezető
Telefonszáma: +36 1 457 7164
E-mail-címe: sugatagi.gabor@nmhh.hu
A Vállalkozó által megjelölt kapcsolattartó személy:
Neve: Karajánnisz Manolisz Kósztasz
Beosztása, tisztsége: ügyvezető
Telefonszáma: +36 209792253
E-mail-címe: manolisz@ariosz.hu”
4. A Szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A szerződés módosítására a Kbt. 141. § (2) bekezdése alapján került sor tekintettel arra, hogy a szerződés - a (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése - vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke - nem éri el az alábbi értékek egyikét sem
a) az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt;
b) * szolgáltatás, árubeszerzés és építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti szerződés értékének 10%-át, építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át;
valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 51896000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 56600000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben