Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/233
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2022.11.30.
Iktatószám: 25651/2022
CPV Kód: 45232151-5
Ajánlatkérő: BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye: HU213
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: "PRACTICAL" Építőipari Kivitelező És Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv  
2014/25/EU irányelv x
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 11338024219
Postai cím: Pápai Út 41.
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kugler Gyula vezérigazgató
Telefon: +36 88411141
E-mail: bakonykarszt@bakonykarszt.hu
Fax: +36 88428061
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bakonykarszt.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: KEHOP-2.1.11 szolg. ter. ivóvízhálózat haték. fejl
Hivatkozási szám: EKR001621132021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45232151-5
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Márkó hatékonyságnövelő fejlesztés
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45232151-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés fő helyszíne: Márkó, Petőfi utca; Vasút utca
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Márkó, Petőfi utca:
1. bontási munkák 2901m2
2. dúcolás 7479m2
3. vezeték építés 3.1. nyomó gerinc 1934m
3.2. nyomó bekötés 559 m
6. műtárgyak 6.1. tolózárakna 7db
6.4. tűzcsap 8db
7. helyreállítási munkák 7.1. zöldben 2736m2
7.2. burkolatban 165m2
8. költségtérítések 8.1. tervezés 1klt
8.2. nyomáspróba 1 klt
8.3. bakteriológiai vizsg. 1 klt
8.4. üzembehelyezés 1klt
Márkó, Vasút utca:
1. bontási munkák 342 m2
2. dúcolás 837 m2
3. vezeték építés 3.1. nyomó gerinc 228 m
3.2. nyomó bekötés 51 m
6. műtárgyak 6.1. tolózárakna 2 db
6.4. tűzcsap 1 db
7. helyreállítási munkák 7.1. zöldben 342 m2
8. költségtérítések 8.1. tervezés 1 klt
8.2. nyomáspróba 1 klt
8.3. bakteriológiai vizsg. 1 klt
8.4. üzembehelyezés 1 klt
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 510
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-2.1.11

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 081 - 219541

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 5 Rész száma: 5 Elnevezés: Márkó hatékonyságnövelő fejlesztés
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2022/04/13 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: "PRACTICAL" Építőipari Kivitelező És Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10739893219
Postai cím: Házgyári út 26.
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
E-mail: info@practical.hu
Telefon: +36 88576120
Internetcím(ek): (URL) http://www.practical.hu/
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 122830353 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
folytatás a VII.2.1.) ponttól:
Megrendelő rögzíti, hogy amennyiben a fenti hatályba léptető feltétel a Szerződéses Megállapodás aláírását követő 9 hónapig nem teljesül, akkor a Szerződéses Megállapodás nem lép hatályba, és felek szabadulnak minden
további jogcselekmény nélkül a kötelemből. Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás aláírásával véglegesen és visszavonhatatlanul lemond arról, hogy a hatálybalépés elmaradása okán bármely ajánlatkérővel/Megrendelővel
szemben fizetési vagy egyéb igényt érvényesítsen.
2.28. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a 400 naptári nap teljesítéshez kapcsolódó műszaki előrehaladási ütemtervet annak figyelembevételével kell elkészítenie, hogy a közbeszerzés eljárás tárgya szerinti „tervez +
kivitelez” Szerződéses Megállapodás Európai Uniós forrásból valósul meg, amelyre tekintettel az egyes részszámlákhoz és végszámla(k)hoz kapcsolódó műszaki tartalom teljesítése: a teljesítés, a projektzárás miatt, nem haladhatja meg 2023. október 31. időpontot. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a fentiek figyelembe vételéve amennyiben nem tartja a műszaki előrehaladás ütemét és a fizikai és pénzügyi záráshoz tartozó Megrendelőre
vonatkozó, pályázati felhívás szerinti véghatáridő emiatt nem teljesül, úgy az pénzügyi forrásvesztéshez vezet és ezáltal a műszaki tartalom nem válik elszámolhatóvá mivel a támogatáspolitikai cél nem teljesül.
8.21. Jelen Szerződéses Megállapodás a felek aláírásának napján érvényes, azonban a mindkét fél által aláírt Szerződéses Megállapodás abban az esetben, és abban az időpontban lép hatályba, mely napon a projektre vonatkozó pénzügyi fedezetet biztosító támogatási szerződés, támogatási szerződés módosítás aláírásra kerül és így a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez szükséges fedezet felhasználhatóvá válik és erről Vállalkozó tudomást szerez. Megrendelő a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének időpontjáról legkésőbb 8 nappal korábban
értesíti Vállalkozót. Amennyiben a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez szükséges pénzügyi fedezet a Szerződéses Megállapodás aláírásának időpontjában rendelkezésre áll és az felhasználható, úgy a Szerződéses
Megállapodás hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződéses Megállapodás aláírásának napjával.
Megrendelő rögzíti, hogy amennyiben a fenti hatályba léptető feltétel a Szerződéses Megállapodás aláírását követő 9 hónapig nem teljesül, akkor a Szerződéses Megállapodás nem lép hatályba, és felek szabadulnak minden
további jogcselekmény nélkül a kötelemből. Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás aláírásával véglegesen és visszavonhatatlanul lemond arról, hogy a hatálybalépés elmaradása okán bármely ajánlatkérővel/Megrendelővel
szemben fizetési vagy egyéb igényt érvényesítsen.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 148. § előírásai szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/24 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45232151-5
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45232151-5
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés fő helyszíne: Márkó, Petőfi utca; Vasút utca
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Márkó, Petőfi utca:
1. bontási munkák 2901m2
2. dúcolás 7479m2
3. vezeték építés 3.1. nyomó gerinc 1934m
3.2. nyomó bekötés 559 m
6. műtárgyak 6.1. tolózárakna 7db
6.4. tűzcsap 8db
7. helyreállítási munkák 7.1. zöldben 2736m2
7.2. burkolatban 165m2
8. költségtérítések 8.1. tervezés 1klt
8.2. nyomáspróba 1 klt
8.3. bakteriológiai vizsg. 1 klt
8.4. üzembehelyezés 1klt
Márkó, Vasút utca:
1. bontási munkák 342 m2
2. dúcolás 837 m2
3. vezeték építés 3.1. nyomó gerinc 228 m
3.2. nyomó bekötés 51 m
6. műtárgyak 6.1. tolózárakna 2 db
6.4. tűzcsap 1 db
7. helyreállítási munkák 7.1. zöldben 342 m2
8. költségtérítések 8.1. tervezés 1 klt
8.2. nyomáspróba 1 klt
8.3. bakteriológiai vizsg. 1 klt
8.4. üzembehelyezés 1 klt
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 510
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 122830353
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: "PRACTICAL" Építőipari Kivitelező És Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10739893219
Postai cím: Házgyári út 26.
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
E-mail: info@practical.hu
Telefon: +36 88576120
Internetcím(ek): (URL) http://www.practical.hu/
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): eredeti:
1.1. Megrendelő „Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén ivóvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint)” 5. {részfeladat} Márkó hatékonyságnövelő fejlesztés {részfeladat
megnevezése} vonatkozásában projekt előkészítésére és megvalósítására támogatási kérelmet nyújtott be. Jelen Szerződéses Megállapodás ellenértékének fedezete a hatályba lépett Támogatási Szerződésben áll rendelkezésre.
A Szerződéses Megállapodás annak aláírásának napján érvényes. A mindkét fél által aláírt Szerződéses Megállapodás abban az esetben és abban az időpontban lép hatályba mely napon a projektre vonatkozó pénzügyi fedezetet biztosító támogatási szerződés aláírásra kerül és így a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez szükséges fedezet felhasználhatóvá válik és erről Vállalkozó tudomást szerez. Megrendelő a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének időpontjáról legkésőbb 8 nappal korábban értesíti Vállalkozót. Amennyiben a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez szükséges pénzügyi fedezet a Szerződéses Megállapodás aláírásának időpontjában rendelkezésre áll és az felhasználható, úgy a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződéses Megállapodás aláírásának napjával.
Megrendelő rögzíti, hogy amennyiben a fenti hatályba léptető feltétel a Szerződéses Megállapodás aláírását követő 6 hónapig nem teljesül, akkor a Szerződéses Megállapodás nem lép hatályba, és felek szabadulnak minden további jogcselekmény nélkül a kötelemből. Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás aláírásával véglegesen és visszavonhatatlanul
lemond arról, hogy a hatálybalépés elmaradása okán bármely ajánlatkérővel/Megrendelővel szemben fizetési vagy egyéb igényt érvényesítsen.
2.28. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a 510 naptári nap teljesítéshez kapcsolódó műszaki előrehaladási ütemtervet annak figyelembevételével kell elkészítenie, hogy a közbeszerzés eljárás tárgya szerinti „tervez + kivitelez” Szerződéses Megállapodás Európai Uniós forrásból valósul meg, amelyre tekintettel az egyes részszámlákhoz és végszámla(k)hoz
kapcsolódó műszaki tartalom teljesítése: a teljesítés, a projektzárás miatt, nem haladhatja meg 2023. október 31. időpontot. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a fentiek figyelembe vételéve amennyiben nem tartja a műszaki előrehaladás ütemét és a fizikai és pénzügyi záráshoz tartozó Megrendelőre vonatkozó, pályázati felhívás szerinti véghatáridő emiatt nem teljesül, úgy az pénzügyi forrásvesztéshez vezet és ezáltal a műszaki tartalom nem válik elszámolhatóvá
mivel a támogatáspolitikai cél nem teljesül.
8.21. Jelen Szerződéses Megállapodás a felek aláírásának napján érvényes, azonban a mindkét fél által aláírt Szerződéses
Megállapodás abban az esetben, és abban az időpontban lép hatályba, mely napon a projektre vonatkozó pénzügyi fedezetet biztosító támogatási szerződés, támogatási szerződés módosítás aláírásra kerül és így a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez szükséges fedezet felhasználhatóvá válik és erről Vállalkozó tudomást szerez. Megrendelő a
Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének időpontjáról legkésőbb 8 nappal korábban értesíti Vállalkozót. Amennyiben a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez szükséges pénzügyi fedezet a Szerződéses Megállapodás aláírásának időpontjában rendelkezésre áll és az felhasználható, úgy a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének napja
megegyezik a Szerződéses Megállapodás aláírásának napjával.Megrendelő rögzíti, hogy amennyiben a fenti
hatályba léptető feltétel a Szerződéses Megállapodás aláírását követő 6 hónapig nem teljesül, akkor a Szerződéses Megállapodás nem lép hatályba, és felek szabadulnak minden további jogcselekmény nélkül a kötelemből.
Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás aláírásával véglegesen és visszavonhatatlanul lemond arról, hogy a hatálybalépés elmaradáskán bármely ajánlatkérővel/Megrendelővel szemben fizetési vagy egyéb igényt érvényesítsen.
módosítást követően:
1.1. Megrendelő „Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén ivóvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint)” 5. {részfeladat} Márkó hatékonyságnövelő fejlesztés {részfeladat
megnevezése} vonatkozásában projekt előkészítésére és megvalósítására támogatási kérelmet nyújtott be. Jelen Szerződéses Megállapodás ellenértékének fedezete a hatályba lépett Támogatási Szerződésben áll rendelkezésre.
A Szerződéses Megállapodás annak aláírásának napján érvényes. A mindkét fél által aláírt Szerződéses Megállapodás abban az esetben és abban az időpontban lép hatályba mely napon a projektre vonatkozó pénzügyi fedezetet
biztosító támogatási szerződés aláírásra kerül és így a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez szükséges fedezet
felhasználhatóvá válik és erről Vállalkozó tudomást szerez. Megrendelő a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének időpontjáról legkésőbb 8 nappal korábban értesíti Vállalkozót. Amennyiben a SzerződésesMegállapodás teljesítéséhez szükséges pénzügyi fedezet a Szerződéses Megállapodás aláírásának időpontjában rendelkezésre áll és az felhasználható, úgy a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződéses Megállapodás aláírásának napjával.
folyt köv. VI.3.) pont alatt
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Kbt. 141. § (6) bekezdés szerinti indokolás:
A módosítás nem lényeges, és az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket nem határoz meg.
A szerződéskötéstől számított 6 hónap 2022. október 13-án lejár. Sajnálatos módon megállapítható, hogy a Támogató szervezet részéről nem kaptunk semmi olyan információt, amely a szerződés hatálybaléptetéséhez szükséges lenne vagy annak várható időbeliségét meghatározná. A pályázat vonatkozásában még további 3 hónap biztosítható, amennyiben ezen időtartam alatt a hatálybaléptetés megtörténik. Figyelembevéve a pályázat adta kivitelezés szükségességét, Megrendelőnek fontos érdeke fűződik ahhoz, hogy minden lehetőséget, így jelen szerződésmódosítással is éljen. A legnagyobb körültekintés ellenére sem volt számítható, hogy a megadott 6 hónapon belül a hatálybaléptetés nem fog megtörténni. Ajánlatkérő minden tőle telhetőt megtett annak érdekében, hogy 6 hónapon belül a benyújtott pályázata értékelésre, elbírálásra kerüljön, viszont az azóta eltelt időszakban semminemű választ nem kapott. Figyelembevéve, a projekt fizikai zárását is a hatálybaléptetés +3 hónapi időtartammal történő meghosszabbítás még lehetséges. Ez idő alatt kell a pályázattal kapcsolatos döntést a pályázat kiírójának meghoznia, ahhoz, hogy a hatálybaléptetéssel a kivitelezés megvalósulhasson. Megrendelőnek figyelembe kellett vennie, hogy a szerződésmódosítást az ex-ante ellenőrzés miatt legalább 30 nappal előtte a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály által jóvá kell hagyatnia. Amennyiben a hatálybaléptetés feltételei az előírt 6 hónapon belül mégis megtörténne, akkor jelen szerződés módosítást felek nem írják alá. A szerződésmódosítás nem jár a vállalkozási ár módosításával.
A módosítás a teljesítési határidő vonatkozásában 400 naptári napot határoz meg, ami a kivitelezés szempontjából tartható.
A módosítás
a) olyan feltételeket nem határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna;
b) a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg; vagy
c) a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre nem terjeszti ki.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 122830353 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 122830353 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben