Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/233
Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa: Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások – Általános közbeszerzés/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás
Közzététel dátuma: 2022.11.30.
Iktatószám: 24700/2022
CPV Kód: 79710000-4
Ajánlatkérő: Pro-M Professzionális Mobilrádió Zártkörűen Működő Rt.
Teljesítés helye: HU
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Vezeték nélküli távközlés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások - Általános közbeszerzés
2014/24/EU irányelv
Előzetes tájékoztató  
A hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul  
Az érdekelt gazdasági szereplőknek tájékoztatniuk kell az ajánlatkérőt arról, hogy érdeklődnek a
szerződés(ek) iránt. A szerződés(ek) odaítélésére eljárást megindító további felhívás közzététele
nélkül kerül sor.
Ajánlati/részvételi felhívás  
Tájékoztató az eljárás eredményéről x
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Pro-M Professzionális Mobilrádió Zártkörűen Működő Rt.
Nemzeti azonosítószám: 13619244251
Postai cím: Száva Utca 3-5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1107
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mihics Petra
Telefon: +36 12656605
E-mail: mihics.petra@pro-m.hu
Fax: +36 12656515
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.pro-m.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
  A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikusan: (URL)
  a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Vezeték nélküli távközlés
 
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Biztonsági szolgáltatások a Pro-M Zrt. részére
Hivatkozási szám: EKR001014792022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79710000-4
II.1.3) A szerződés típusa Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
1.1. Távközlési hálózat létesítményeinél (bázisállomások) őrzés-védelmi feladatok végzése folyamatos készenlétű, riasztás esetén azonnal induló kivonuló járőrrel;
1.2. A távközlési hálózathoz tartozó mobil bázisállomások, akár azonnali indulással történő kitelepülése során járőr gépjárművel történő kisérése az ország egész területén, továbbá a települési helyszínen történő őrzése;
1.3. A távközlési hálózat meghatározott objektumainak havonta maximum kétszer, előre tervezett rendszeres helyszíni ellenőrzése;
1.4. Igény esetén Ajánlatkérő telephelyeinek, eseti rendezvényeinek vagyonőrrel történő biztosítása, fegyveres vagyonőri portaszolgálat üzemeltetése;
1.5. A fenti feladatok irányítása, ellenőrzése, dokumentálása érdekében folyamatos, 24 órás biztonsági diszpécser szolgálat működtetése.
Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás megindításakor 272 db bázisállomás élőerős felügyeletét végzi.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a szolgáltatás kiterjesztésre kerülhet a KM időtartama során maximum további 50 db bázisállomásra is.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
( Keretmegállapodás esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene )
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Biztonsági szolgáltatások a Pro-M Zrt. részére
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79710000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarország teljes területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlatkérő részére az alábbi feladatok elvégzése a szerződés időtartama alatt:
1.1. Távközlési hálózat létesítményeinél (bázisállomások) őrzés-védelmi feladatok végzése folyamatos készenlétű, riasztás esetén azonnal induló kivonuló járőrrel;
1.2. A távközlési hálózathoz tartozó mobil bázisállomások, akár azonnali indulással történő kitelepülése során járőr gépjárművel történő kisérése az ország egész területén, továbbá a települési helyszínen történő őrzése;
1.3. A távközlési hálózat meghatározott objektumainak havonta maximum kétszer, előre tervezett rendszeres helyszíni ellenőrzése;
1.4. Igény esetén Ajánlatkérő telephelyeinek, eseti rendezvényeinek vagyonőrrel történő biztosítása, fegyveres vagyonőri portaszolgálat üzemeltetése;
1.5. A fenti feladatok irányítása, ellenőrzése, dokumentálása érdekében folyamatos, 24 órás biztonsági diszpécser szolgálat működtetése.
Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Alkalmassági minimumkövetelmények:
M1.
Alkalmas a részvételre jelentkező, amennyiben az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben rendelkezik olyan, a közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatás (távközlési vagy egyéb műszaki objektumokra vonatkozó, diszpécser szolgálattal irányított kivonuló biztonsági szolgáltatás) végzésére vonatkozó, legalább 1 db, legalább 24 hónapos szerződésszerűen teljesített szerződéssel (referenciával), amelynél az őrzött távközlési vagy egyéb műszaki objektumok száma eléri vagy meghaladja a 150 db-ot.
Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
A referenciakövetelmény a 24 hónap tekintetében legfeljebb két referencia bemutatásával teljesíthető, azzal, hogy a bemutatott referenciák közül legalább egy esetében az őrzött távközlési vagy egyéb műszaki objektumok száma el kell, hogy érje vagy meghaladja a 150 db-ot.
M2.
Alkalmas a részvételre jelentkező, amennyiben rendelkezik legalább 2 fő, minimum 3 éves – személyzetirányítás és munkaszervezés terén szerzett – szakmai tapasztalattal és felsőfokú biztonságszervezői képesítéssel, valamint a 2005. évi CXXXIII törvényben, a 22/2006. (IV.25.) BM rendeletben foglalt követelményeinek megfelelően érvényes engedéllyel, képzettséggel rendelkező szakemberrel és rendelkezik legalább 1 fő, drónpilóta igazolvánnyal rendelkező UAS (drón) irányító pilótával, legalább nemzetközi A1/A3 szinten.
M3.
Alkalmas a részvételre jelentkező, amennyiben rendelkezik olyan diszpécserközponttal, mely megfelel a MABISZ Betöréses lopás- és rablásbiztosítás technikai feltételei C/III. fejezetében foglalt vonatkozó elvárásoknak és rendelkezik a hatályos MABISZ termék-megfelelőségi ajánlással, vagy ennek megfelelőszakmai akkreditációval.
M4.
Részvételre jelentkező alkalmas, amennyiben rendelkezik ISO 9001-es minőségbiztosítási tanúsítvánnyal, vagy azzal egyenértékű elismert (bármely nemzeti rendszerben akkreditált) tanúsító szervezettől származó, érvényes tanúsítvánnyal, vállalkozás keretében végzett vagyonvédelmi szolgáltatásra vonatkozóan, vagy azzal egyenértékű, a minőség biztosítása érdekében tett intézkedésekkel.
M5.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása: részvételre jelentkező és a Kbt. 65.§ (7) bek. esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet alkalmatlan, ha nem rendelkezik a részvételi határidő napján érvényes, a 2005.évi CXXXIII.tv. 5.§ (1) bekezdésében előírt működési engedéllyel (személy- és vagyonvédelmi tevékenyésg végzésére jogosító rendőrhatósági működési engedéllyel), mely alapján jogosult az őrzés-védelmi tevékenység végzésére.
Az igazolási módokat a III.1.4) pont tartalmazza.
Ajánlatkérő a Kbt. 54. §-ában foglaltak szerint ajánlati biztosítékot kér - a tárgyalások befejezését követően -, melynek összege 5 000 000 Ft. Ajánlattevőnek az ajánlati biztosítékot az ajánlati kötöttség beálltáig kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania. Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosíték befizetésének helye ajánlatkérő Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál vezetett 10201006-50286265 számlája, a befizetés igazolásának módja az átutalást igazoló dokumentum másolata (a Netbankról letöltött átutalási igazolás is megfelelő).
A szerződés megkötésének feltétele, legalább 30 fő min. 3 év – őrzés-védelem terén szerzett – szakmai tapasztalattal rendelkező biztonsági őr és/vagy vagyonőr és/vagy testőr és/vagy biztonságszervező, valamint a 2005. évi CXXXIII törvényben, a 22/2006. (IV.25.) BM rendeletben foglalt követelményeinek megfelelően érvényes engedéllyel, képzettséggel rendelkező szakember bemutatása. Ajánlattevő elveszíti az ajánlati biztosítékot, ha szerződéskötésig nem tudja bemutatni a fenti 30 fő szakembert.
A szerződéskötés további feltétele, hogy ajánlattevő igazolja, hogy rendelkezik legalább egy darab, min. 1080p felbontású videókamerával felszerelt, min. 20 perc repülési időt tudó, regisztrált, biztosítással ellátott UAS-szal (drónnal).
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték teljes időtartamukra vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A hirdetmény keretmegállapodás egy ajánlattevővel történő megkötésére irányul.
Ajánlatkérő a Kbt. 105. § (1) bekezdésének a) pontja alapján egyedi szerződés megkötésére közvetlen megrendelés megküldésével jogosult.
Részajánlattételi kizárásának indoka: a beszerzés tárgyát képező biztonsági szolgáltatások szoros összefüggésben vannak egymással, ugyanazokat a követelményeket kell teljesíteni és hasonló szintű ismeretekkel kell rendelkezni a szolgáltatásban résztvevő állománynak.
A védendő rádiórendszer biztonsága a lehető legrövidebb idő alatt történő teljesítést vár el, ami csak egy egységesen kezelt, azonos irányítás alatt működő szervezettől várható el.
Aránytalan terhelést jelentene az Ajánlatkérő részére, ha különböző partnerekkel kellene a folyamatokat egyeztetni, a teljesítést ellenőrizni, a személyi, illetve a szolgáltatás teljesítés során bekövetkező változásokat menedzselni.
Értékelési szempontok:
1. Mintafeladatokra adott ajánlati ár (nettó HUF) (súlyszám: 60)
2. Szakmai ajánlat (súlyszám: 40)
2.1. Térkép alapú preventív járőr útvonalait tervező és szervező rendszer (súlyszám: 2)
2.2. Ajánlattevő által a teljesítésbe bevonni kívánt személy- és fegyveres vagyonőrökre vonatkozó elméleti és gyakorlati szakmai képzési rendszer, amely keretében az említett állomány évente legalább 1 képzésen dokumentáltan részt vesz (súlyszám: 6)
2.3. Képtovábbítási lehetőség a diszpécserközpont és a járőrök között (súlyszám: 2)
2.4. Ajánlattevő által a teljesítésbe bevonásra kerülő, összkerék meghajtású, differenciálzárral rendelkező, GPS nyomkövetővel ellátott terepjáró képességű járőrgépjárművek száma, amelyek legalább 15-ös (EURO6) környezetvédelmi besorolásúak (súlyszám: 10)
2.5. Ajánlattevő által a teljesítésbe bevonásra kerülő, 500 kilogrammnál kisebb össztömegű, különleges terepjáró-képességű (pl. quad) járőrgépjárművek száma, amelyek képesek kiépített úttal nem rendelkező terepen közlekedni szélsőséges időjárási körülmények között is (súlyszám: 6)
2.6. Ajánlattevő által a teljesítésbe bevonni kívánt személy- és vagyonőr szakemberek száma, akik a teljesítéshez szükséges kategóriákban, terepen, ill. szélsőséges útviszonyok közötti közlekedésre vonatkozó, legalább 4 órás vezetéstechnikai tréningen vettek részt (súlyszám: 8)
2.7. Ajánlattevő által a teljesítésbe bevonásra kerülő min. 1080p felbontású videókamerával felszerelt, min. 20 perc repülési időt tudó, regisztrált, biztosítással ellátott UAS-en (drón) felüli min. 1080p felbontású videókamerával felszerelt, min. 20 perc repülési időt tudó, regisztrált, biztosítással ellátott UAS (drón) száma (súlyszám: 3)
2.8 Ajánlattevő rendelkezésére álló, az alkalmassági követelmények M2. pontjában bemutatottak alapján, 1 fő fölötti, legalább nemzetközi A1, A3 szintű drónpilóta kompetencia tanúsítvánnyal/igazolvánnyal rendelkező UAS/drón irányító pilóták száma (súlyszám: 3)
II.3) Az ajánlati/részvételi felhívás közzétételének várható dátuma:
(éééé/hh/nn)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
(Kizárólag a 2014/24/EU irányelv 77. cikke szerinti egyes egészségügyi, szociális és kulturális szolgáltatásokra vonatkozó szerződések esetében)
  Az eljárásban csak közszolgálati feladatokat ellátó és a 2014/24/EU irányelv 77. cikkének (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő szervezetek vehetnek részt.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
x Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegállapodásra vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.10) Az eljárásra alkalmazandó nemzeti jogszabályok meghatározása:
A nemzeti eljárásokról a következő helyen található információ: (URL)
IV.1.11) Az odaítélési eljárás fő jellemzői:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 138 - 395538
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény )
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A szándéknyilatkozatok benyújtásának határideje
Dátum: (éééé/hh/nn) Helyi idő: (óó:pp)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
IV.2.5) A közbeszerzési eljárás tervezett kezdőnapja:
(éééé/hh/nn)
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: Biztonsági szolgáltatások a Pro-M Zrt. részére
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2022 - 014629 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
( éééé/hh/nn )
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma : 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
  A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
A következő eredménytelenségi indok(ok) kerültek kiválasztásra:
● kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be [Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pont].;
A CIVIL Biztonsági Szolgálat Zrt. és a HUNGARO-FORCE and MONITORING Távfelügyeleti és Kereskedelmi Kft. közös ajánlattevők ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdésének e) pontja alapján érvénytelen.
Ajánlattevő neve:
CIVIL Biztonsági Szolgálat Zrt. (1149 Budapest, Angol utca 77.) és a HUNGARO-FORCE and MONITORING Távfelügyeleti és Kereskedelmi Kft. (6000 Kecskemét, Malom köz 24-26.) közös ajánlattevők
Adószáma:
CIVIL Biztonsági Szolgálat Zrt.: 12698084-2-44
HUNGARO-FORCE and MONITORING Távfelügyeleti és Kereskedelmi Kft.: 13762146-2-03
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. (2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről) Hatodik rész - A közbeszerzésekkel kapcsolatos jogorvoslatok XXI. fejezet szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/24 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
3 szükség szerinti számban ismételje meg, ha ez a hirdetmény kizárólag előzetes tájékoztatás céljára szolgál
4 ha az információ ismert
5 ezt az információt akkor adja meg, ha a hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul
6 amennyire az információ már ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
8 opcionális információ
9 ezt az információt csak előzetes tájékoztató esetében adja meg
10 ezt az információt csak eljárás eredményéről szóló tájékoztató esetében adja meg
14 eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató esetében ezt az információt olyan mértékben adja meg, amennyire már ismert
15 ezt az információt itt vagy – adott esetben – az ajánlattételi felhívásban adja meg

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő ok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  A korábbi szolgáltatás megismétlését jelentő új szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Szolgáltatások különösen kedvező feltételek mellett történő beszerzése
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szolgáltatótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)