Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/4
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.01.06.
Iktatószám: 0038/2022
CPV Kód: 48000000-8
Ajánlatkérő: IdomSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye: 1138 Budapest, Váci út 133.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2022.01.19.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Informatika
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: IdomSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 23083185244
Postai cím: Váci Út 133
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bereczki Balázs
Telefon: +36 306126341
E-mail: Balazs.Bereczki@idomsoft.hu
Fax: +36 17950447
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.idomsoft.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.idomsoft.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001629002021/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001629002021/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Informatika
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
„Rendvédelmi célú licenszek”
Hivatkozási szám: EKR001629002021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48000000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A beszerzés célja, hogy az IdomSoft Zrt. Rendvédelmi fejlesztési ágazata működési feltételeit garantálja, emellett pedig biztosítsa a folyamatban lévő fejlesztésekhez, fejlesztési feladatok és projektek támogatásához elengedhetetlen szoftveres eszközöket.
Termék pontos megnevezése
iOS Developer license 2 db.
Additional Fingerprint Extractor component license 5db.
Creative Cloud Apps for teams Multiple Platforms Multi European Languages Team Licensing Subscription New 12 Months (12 hónap) 5 db.
ConceptDraw OFFICE 7 - single user license (email) 5 db.
Engineering Workflow Management Developer Authorized User Single Install License + SW Subscription & Support 12 Months (12 hónap) 7 db.
Engineering Workflow Management Developer for Workgroups Authorized User Single Install License + SW Subscription & Support 12 Months (12 hónap) 6 db.
IntelliJ IDEA Ultimate Commercial annual subscription Valid for 1 year since order deliver (1 év) 6 db.
IntelliJ All Products Pack Commercial annual subscription Valid for 1 year since order delivery (1 év) 10 db.
Material Dashboard PRO Angular 10 - Company License 1 db.
SQL Developer 10 user license (10 felhasználó) 1 db.
Sublime Text 1 Year subscription (1 év) 5 db.
VAADIN PRO Subscription period: 1 year renewing annually (1 év) 9 db.
A beszerzési eljárás eredményeképpen az IdomSoft Zrt. adásvételi, valamint adásvételi és felhasználási szerződést kíván kötni az adott nyertes ajánlattevővel. A szerződés alapján az IdomSoft Zrt. a fentebb megjelölt szoftverek vonatkozásában a gyártói licencfeltételek szerint, a fentebb megjelölt felhasználó számban kíván 12 (tizenkettő) hónapra felhasználási jogot szerezni.
A teljesítéshez a nyertes ajánlattevőnek át kell adnia szoftverek rendeltetésszerű használatához szükséges összes felhasználó tájékoztatót, dokumentumot, a licencigazolással, a gyártói licenc-és jótállási feltételekkel együtt.
Nyertes ajánlattevőnek olyan szoftvert kell biztosítania, amely –akár letölthető módon –tartalmazza a telepítő készletet és adott esetben a magyar, ha az nem elérhető akkor az angol nyelvű műszaki dokumentációt. A telepítőkészlet és a műszaki dokumentáció elektronikus formában is átadható.
Ha a teljesítéshez magyar nyelvtudás szükséges, amennyiben a teljesítésben érintett szakember nem rendelkezik magyar nyelvtudással, ebben az esetben szaktolmács biztosítása nyertes ajánlattevő kötelezettsége és költsége.
A közbeszerzési dokumentumokban szerepeltetett meghatározott gyártmány, eredet, típus kizárólag a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, a megnevezés mellett minden esetben hozzá értendő a "vagy azzal egyenértékű” kifejezés.
Ajánlatkérő a megfelelőség igazolása tekintetében továbbá felhívja a figyelmet a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (4) bekezdésében foglaltakra.
Ajánlatkérő a leírtakkal minden szempontból egyenértékű eszközt is elfogad a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján.
Amennyiben ajánlattevő „egyenértékű” terméket ajánl meg az egyenértékűséget az alábbiak szerint szükséges igazolni:
• A műszaki leírásban foglaltaknak való megfelelés igazolásaként magyar nyelvű gyártói adatlapot szükséges csatolni.
• A műszaki követelményekben meghatározott elvárásoknak való tételes megfelelést igazoló dokumentumot szükséges csatolni. A megfelelés igazolásakor a dokumentumban tételesen jelezni kell, hogy a gyártói dokumentációkon hol (oldalszám, bekezdés, vagy bármilyen hivatkozás, ami egyértelmű) található az az információ, ami az egyenértékűséget egyértelműen igazolja, valamint a hivatkozott gyártói dokumentációk publikus, online módon történő elérhetőségét is meg kell adni.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentum Műszaki leírás tartalmazza.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A gazdasági, műszaki és minőségi, illetve a szerződés teljesítésével kapcsolatos szempontok vizsgálata során Ajánlatkérő megállapította, hogy a közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel nem egyeztethető össze a gazdasági ésszerűséggel, az elvégzendő termékek és kapcsolódó tulajdonságaik és feladatok részekre bontva történő megvalósításával az árubeszerzés tényleges funkciója veszhetne el. Az árubeszerzés tárgyai egymással szoros összefüggésben vannak, így azok egyben tartása indokolt.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Rendvédelmi célú licenszek
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48000000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: 1138 Budapest, Váci út 133.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A beszerzés célja, hogy az IdomSoft Zrt. Rendvédelmi fejlesztési ágazata működési feltételeit garantálja, emellett pedig biztosítsa a folyamatban lévő fejlesztésekhez, fejlesztési feladatok és projektek támogatásához elengedhetetlen szoftveres eszközöket.
Termék pontos megnevezése
iOS Developer license 2 db.
Additional Fingerprint Extractor component license 5db.
Creative Cloud Apps for teams Multiple Platforms Multi European Languages Team Licensing Subscription New 12 Months (12 hónap) 5 db.
ConceptDraw OFFICE 7 - single user license (email) 5 db.
Engineering Workflow Management Developer Authorized User Single Install License + SW Subscription & Support 12 Months (12 hónap) 7 db.
Engineering Workflow Management Developer for Workgroups Authorized User Single Install License + SW Subscription & Support 12 Months (12 hónap) 6 db.
IntelliJ IDEA Ultimate Commercial annual subscription Valid for 1 year since order deliver (1 év) 6 db.
IntelliJ All Products Pack Commercial annual subscription Valid for 1 year since order delivery (1 év) 10 db.
Material Dashboard PRO Angular 10 - Company License 1 db.
SQL Developer 10 user license (10 felhasználó) 1 db.
Sublime Text 1 Year subscription (1 év) 5 db.
VAADIN PRO Subscription period: 1 year renewing annually (1 év) 9 db.
A beszerzési eljárás eredményeképpen az IdomSoft Zrt. adásvételi, valamint adásvételi és felhasználási szerződést kíván kötni az adott nyertes ajánlattevővel. A szerződés alapján az IdomSoft Zrt. a fentebb megjelölt szoftverek vonatkozásában a gyártói licencfeltételek szerint, a fentebb megjelölt felhasználó számban kíván 12 (tizenkettő) hónapra felhasználási jogot szerezni.
A teljesítéshez a nyertes ajánlattevőnek át kell adnia szoftverek rendeltetésszerű használatához szükséges összes felhasználó tájékoztatót, dokumentumot, a licencigazolással, a gyártói licenc-és jótállási feltételekkel együtt.
Nyertes ajánlattevőnek olyan szoftvert kell biztosítania, amely –akár letölthető módon –tartalmazza a telepítő készletet és adott esetben a magyar, ha az nem elérhető akkor az angol nyelvű műszaki dokumentációt. A telepítőkészlet és a műszaki dokumentáció elektronikus formában is átadható.
Ha a teljesítéshez magyar nyelvtudás szükséges, amennyiben a teljesítésben érintett szakember nem rendelkezik magyar nyelvtudással, ebben az esetben szaktolmács biztosítása nyertes ajánlattevő kötelezettsége és költsége.
A közbeszerzési dokumentumokban szerepeltetett meghatározott gyártmány, eredet, típus kizárólag a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, a megnevezés mellett minden esetben hozzá értendő a "vagy azzal egyenértékű” kifejezés.
Ajánlatkérő a megfelelőség igazolása tekintetében továbbá felhívja a figyelmet a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (4) bekezdésében foglaltakra.
Ajánlatkérő a leírtakkal minden szempontból egyenértékű eszközt is elfogad a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján.
Amennyiben ajánlattevő „egyenértékű” terméket ajánl meg az egyenértékűséget az alábbiak szerint szükséges igazolni:
• A műszaki leírásban foglaltaknak való megfelelés igazolásaként magyar nyelvű gyártói adatlapot/termékleírást szükséges csatolni.
• A műszaki követelményekben meghatározott elvárásoknak való tételes megfelelést igazoló dokumentumot szükséges csatolni. A megfelelés igazolásakor a dokumentumban tételesen jelezni kell, hogy a gyártói dokumentációkon hol (oldalszám, bekezdés, vagy bármilyen hivatkozás, ami egyértelmű) található az az információ, ami az egyenértékűséget egyértelműen igazolja, valamint a hivatkozott gyártói dokumentációk publikus, online módon történő elérhetőségét is meg kell adni.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentum Műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Összesített nettó ajánlati ár(nettó Ft) / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
AK nem alkalmazza az eljárásban a Kbt.75.§(2)bekezdés e) pontját.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontjában felsorolt kizáró okok fennállnak. A Kbt. 74. § (1) bekezdése a) pontja alapján az ajánlatkérő köteles kizárni az eljárásból azt a gazdasági szereplőt, amelyre vonatkozóan valamelyik, az eljárásban alkalmazandó kizáró ok fennáll. A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. Harmadik Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik jelen felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében szükséges benyújtani a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásáról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján az alvállalkozó vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.
A Kbt. 67. § (4) bekezdésére tekintettel az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
Ajánlatkérő felhívja továbbá a figyelmet a Kbt. 64. §-ára.
Cégbírósághoz már benyújtott, de még el nem bírált változás bejegyzési kérelem esetén a 321/2015. (X.30.) kormányrendelet 13. § szerint kell eljárni.
Amennyiben ajánlattevő tekintetében nincs változásbejegyzési eljárás folyamatban úgy erről ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni köteles.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ában szabályozott öntisztázás lehetőségére.
- Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11 a) bekezdésére.
- Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Kbt. 114/A. § (1) bekezdés alapján a kizáró okok, valamint az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplőknek az ajánlatukban kell benyújtani.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban nem határoz meg gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.(Kbt. 114. § (1))
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban nem határoz meg gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.(Kbt. 114. § (1))
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban nem határoz meg műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményt (Kbt. 114. § (1))
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban nem határoz meg műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményt (Kbt. 114. § (1))
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Ajánlatkérő ajánlati, teljesítési, hibás teljesítési biztosítékot nem köt ki.
Késedelmi kötbér
A késedelemi kötbér mértéke: napi 1%. A késedelmi kötbér maximális mértéke a kötbér alap 20 %-a, a késedelmi kötbérrel terhelt időszak maximum 20 (húsz) naptári nap. A késedelmi kötbér alapja a késedelemmel érintett Termék nettó egységára.
Hibás teljesítési kötbér
Amennyiben olyan okból, amelyért Eladó felelős, Eladó hibásan teljesít, Vevő hibás teljesítési kötbérre jogosult. A hibás teljesítési kötbérre egyebekben a késedelmi kötbérre foglaltak az irányadók.
Meghiúsulási kötbér:
Amennyiben olyan okból, amelyért Eladó felelős, a jelen szerződés meghiúsul, vagy Vevő öt alkalomnál többször hibásan vagy késedelmesen teljesít, illetve 20 naptári napot meghaladó késedelem vagy hibás teljesítés esetén, a Vevő jogosult a szerződést felmondási idő nélkül felmondani, vagy attól elállni, mely okán Eladó meghiúsulási kötbér fizetésére lesz kötelezett. A meghiúsulási kötbér mértéke: 30%. A kötbér alapja a nem teljesített, ill. a késedelmesen teljesített Termék nettó vételára. Jelen szerződés meghiúsultnak tekintendő, amennyiben Vevő Eladó súlyos szerződésszegése miatt jelen szerződést felmondási idő nélkül felmondja vagy Vevő jelen szerződéstől Eladó súlyos szerződésszegése miatt eláll.
A kötbérek a Ptk. 6:186. § -a szerint megfelelően érvényesíthetőek. A meghiúsulási és késedelmi és/vagy hibás teljesítési kötbér együtt nem érvényesíthető.
Részletesen szerződéstervezet szerint.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
Ajánlatkérő a teljesítést követően teljesítésigazolást állít ki. Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő által kiállított számla alapján, annak igazolt kézhezvételét követő 30 napon belül a nyertes ajánlattevő által meghatározott bankszámlára történő banki átutalással köteles a kifizetésre a Kbt. 135. § (1), (5), (6) és (10) bekezdésében foglaltak szerint és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint.
A késedelmi kamatra a Ptk. 6:155. § az irányadó.
Az ajánlattétel, elszámolás, kifizetés pénzneme HUF.
A Kbt. 27/A. § alapján az ajánlatkérő - kivéve az 5. § (2) és (4) bekezdése szerinti ajánlatkérőt - köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.
A fizetési feltételek részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Nincs lehetőség a Kbt. 35. § (9) bekezdés szerinti szervezet létrehozására. Ajánlatkérő a projekttársaság alapítását az önálló ajánlattevők és a közös ajánlattevők tekintetében is kizárja.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A felhasználási jogot és a kapcsolódós szolgáltatásokat a termékkulcs aktiválást követő 12 hónap időtartamra köteles biztosítani AT.
A termékkulcsok és licencfeltételek rendelkezésre bocsájtásának határideje a jelen szerződés hatályba lépését követő 2 (kettő) nap.
A licencigazolás rendelkezésre bocsájtásának határideje a termékkulcsok átadásának napjától számított 2 (kettő) nap, mely a teljesítési igazolás alapját képezi.
Részletesen szerződéstervezet és műszaki leírás szerint.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2022/01/19 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/01/19 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: bontás elektronikusan történik: https://ekr.gov.hu/
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet (e-Kr.) 15. § szerint. Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott felületén nyújtható be. (https://ekr.gov.hu) A bontási eljárás a Kbt. 68. § (1), (4) és (6) bekezdés szerint történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
x Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: A fedezet nem áll rendelkezésre, mert a beszerzés tervezetten a 2022. évi költségvetésből kerülhet kifizetésre, a szervezet 2022-es költségvetése nem került jóváhagyásra és elfogadásra. Ajánlatkérő az adott beszerzés támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja.
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. Az ajánlat elkészítésére vonatkozóan a Kbt. és a 424/2017.(XII.19.) Korm. rendelet az irányadó. Az ajánlatok az EKR-ben (https ://ekr.gov.hu) előzetes regisztrációt követően nyújthatóak be,Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR-ben történő ajánlattevői regisztráció összhangban az EKR rendelet rendelkezéseivel.
2. Cégbírósághoz már benyújtott, de még el nem bírált változásbejegyzési kérelem esetén a 321/2015.(X.30.) Korm.rendelet 13.§ szerint kell eljárni. Ajánlattevő köteles a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 13. §-a szerinti nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is csatolni.
3. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban aláíró ajánlattevő – közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő -, illetve adott esetben az ajánlatban aláíró, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő aláírásra jogosult képviselőjének a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírási címpéldányát, vagy aláírás-mintáját,meghatalmazott aláíró esetén teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazást.
4. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az Ajánlattevő magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A fordítás helyessége az Ajánlattevő felelőssége. Idegen nyelvű dokumentum benyújtása esetén a fordítás tekintetében az ajánlatban nyilatkozni kell.
5. Közös Ajánlattétel esetén kérjük benyújtani a közös AT-k együttműködési megállapodását (Kbt. 35. §)
6. Az ajánlatban nyilatkozni kell a Kbt. 66. § (2) bekezdés és a Kbt. 114. § (2) bekezdés vonatkozásában.
7. A Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti összes adatot.
8. A Kbt. 66. § (6) bek. szerint kell nyilatkozni az alvállalkozókról (nemleges tartalommal is).
9. AK a Kbt. 71. § szerinti hiánypótlásra biztosít lehetőséget.
10. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (8) bekezdése alapján jelentős, nem hiány pótoltatható hiánynak tekinti az értékelési szempontokra tett megajánlás hiányát.
11-12. AK. alkalmazza a Kbt. 81.§ (4)-(5) bek-et, de nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
13. FAKSZ: Dr. Veress Péter lajstromszáma: 01205
14. Nincs lehetőség a Kbt. 35. § (9) bekezdés szerinti szervezet létrehozására. Ajánlatkérő a projekttársaság alapítását az önálló ajánlattevők és a közös ajánlattevők tekintetében is kizárja.
15.Az ajánlatok elbírálása a legalacsonyabb ár értékelési szempont alapján Kbt. 76.§(2)bek.a)pont alapján történik. A műszaki leírásban Ajánlatkérő részletesen szabályozta, hogy milyen minőségi és műszaki követelményeknek kell a beszerzendő áruknak megfelelnie. Ezen túlmenően Ajánlatkérő a beszerzés tárgyához kapcsolódó, a beszerzés keretében ellátandó követelményeit a szerződéstervezetben is megfelelően szabályozta. Ezen feltételrendszer betartása esetén magas minőségű és szerződésszerű teljesítést várhat el, a Kbt. szerinti kettős követelményrendszer teljesül vagyis az ajánlatkérő igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja a beszerzendő árukat figyelembevéve.
16. Kiegészítő tájékoztatás Kbt. 56. § szerint és a 114. § (6) bek. szerint. Ajánlatkérő „észszerű időnek” az ajánlattételi határidő lejárta előtti 2. munkanapot tekinti, feltéve, hogy a kérdések és kérések az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 4. (negyedik) munkanapig megérkeznek Ajánlatkérőhöz.
17. A „IV.2.5” pont szerinti 30 napos kötöttség a Kbt. 70. § (2) bek. szerint hosszabbítható, illetve a 131. § (5) bek. szerint
hosszabbodik.
18. Üzleti titok Kbt. 44. § szerint.
19.AK csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést vagy - a nyertes visszalépése esetén- az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített AT-vel, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
20.)Ajánlat részeként csatolandó:
1. Felolvasólap a Kbt. 68 § (4) bek. szerint - EKR űrlap szerint
2a. Ártáblázat - aláírt pdf. és excel formátumban!
2b. Szakmai ajánlat: Az ajánlat részeként csatolni kell szakmai ajánlatot, a megajánlott termékek műszaki paramétereit tartalmazó magyar nyelvű specifikációt, a megajánlott termék/termékek adatlapja/gyártói termékismertetőjét(nem gyártó által aláírt dokumentum), melyből megállapítható, az ajánlatkérő által kiküldött műszaki leírásban előírt követelményeknek való megfelelőség. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy amennyiben az ajánlattevő ajánlatában nem nevesíti egyértelműen a megajánlott terméket, akkor az nem minősül a Kbt. 71. § (8) bekezdés szerinti nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hibának, így azt pótolni nem lehet.(Amennyiben az ajánlattevő a megajánlott terméket egyértelműen nevesíti (pl. megajánlott termék azonosítója), de pl. a termék paramétereit tartalmazó, egyenértékűséget alátámasztó dokumentumokat nem csatolja, az nem tartozik ennek hatálya alá, azaz pótolható.)
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/01/05 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges