Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/126
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.07.01.
Iktatószám: 13463/2022
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Tiszadada Község Önkormányzata
Teljesítés helye: 4455 Tiszadada, Holló László u. 20. hrsz: 278/2
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2022.07.20.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Tiszadada Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15732413215
Postai cím: Kossuth Tér 1
Város: Tiszadada
NUTS-kód: HUZZZ
Postai irányítószám: 4455
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mizser Zsolt
Telefon: +36 202144040
E-mail: mpn.kozbeszerzes@gmail.com
Fax: +36 42240537
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tiszadada.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000867612022/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000867612022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Horgászturisztikai centrum kialakítása Tiszadadán
Hivatkozási szám: EKR000867612022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Ajánlatkérő korábban közbeszerzési eljárás folytatott le a tárgyi építési beruházás tekintetében, azonban a nyertes ajánlattevővel kötött vállalkozási szerződést felmondta. A korábbi szerződés keretében az építési feladatok csak részben valósultak meg, jelen eljárás célja a korábbi szerződésből kimaradt munkák pótlása.
Az elvégzendő feladatok:
1./ A szomszédos ingatlant leválasztó közkerítés esetében az alapozás, lábazat, valamint a
betéteket tartó oszlopok elhelyezése megtörtént, viszont a betétek már nem lettek
megvásárolva és beépítve. A beépítendő kerítés hossza: 60 fm; anyaga: táblás ipari
kerítésrendszer STEELVENT ST10/7K utólagosan tűzihorganyzott, trapézbordával merevített táblás kerítés, hossz: 2,4 m, függőleges szálak távolsága: 50 mm, huzalátmérő: 4 mm, magasság: 1,50 m.
2./ A földpart megtámasztására készített támfal esetében a vakolat elkészült, azonban a
vakolat lezárása nem valósult meg. A megbízható homlokzati lezárás érdekében a vakolatot
elő kell készíteni vékonyvakolat alapozó felhordással, kézi erővel Baumit Univerzális
alapozóval, majd a felületet lábazatfestéssel le kell zárni. A felület nagysága 80 m2. A támfal
magassága miatt leesés elleni faszerkezetű korlát megépítése indokolt. A korlátoszlopok
10/10-es fenyő faszerkezetűek, a támfalhoz csavarozással rögzítve, max. 2,00 m-es
távolságokra elhelyezve, rajtuk 2 sor 2/15-ös deszkázat. A korlát-kerítés magassága 80 cm,
anyaga gyalult fenyő, falazúrozással ellátva.
3./ A közösségi tér használatához egy nyolcszögletű szalonnasütőhely kihelyezése szükséges, amely felső lezárása műkő fedlappal készül, a belső oldala samott téglával burkolt, az oldala műkő burkolatú; A megépítésre kerülő kemence 120x160 cm alapmérettel készül, kiegészítésként 60x60 cm-es sparhelttel. Anyaga: régi kisméretű tégla, lehetőleg bontott grófi tégla, mely felülete nyersen marad, csak téglavédő impregnáló szerrel lesz
felületkezelve. A kemence sütőtere: 100x80 cm, a kemence öntvény ajtaja 60x40 cm. Saját
épített kéménnyel, melybe a sütőtér és a sparhelt is be van kötve. A kemencéhez az alaptest
korábban elkészült.
4./ Kertrendezés: kerti burkolatok kialakítása: szórt kavics, tipegőkövek, beton alapzatra
rögzített fa palló. A kerti utak számára 15 cm mély úttükör kialakítása szükséges, a talaj tömörítésével (Try=95%). A 3 cm gyöngykavics burkolat alá 22/32-es szemcseméretű, tömörített zúzottkő borítás szükséges, 10 cm vastagságban. Növénytelepítés megközelítőleg 100 m2 cserje, talajtakaró és évelő ültetésével.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A gazdasági, műszaki és minőségi, illetve a szerződés teljesítésével kapcsolatos szempontok vizsgálata során Ajánlatkérő megállapította, hogy a közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel nem egyeztethető össze a gazdasági ésszerűséggel.
A feladatok munkanemekre való megbontása, ezzel több gazdasági szereplő részére történő munkaterület-átadás műszaki értelemben rendkívül aggályos és ésszerűtlen. Ez esetben minden gazdasági szereplő maga gondoskodna az anyagmozgatásról, az építési anyagok helyszínen történő deponálásáról, az építési munkaterület őrzéséről. Ezen munkák egy munkaterületen belül több gazdasági szereplővel nem hangolhatók össze, a kivitelezés során a közös munkaterület mindenképpen fennakadásokat, nem várt akadályközléseket és a teljesítés elhúzódását eredményezné. Mindemellett kiemelendő, hogy egy munkaterületen történő munkavégzés esetén a párhuzamosságok a költségek emelkedését, adott esetben megsokszorozódását eredményezné, mely a gazdasági ésszerűséggel összeegyeztethetetlen.
Az egyértelmű felelősségvállalást, garanciát csak egészben történő ajánlattétellel és kivitelezéssel lehet biztosítani. A beszerzés tárgya egy olyan komplex tevékenységet foglal magában, amely nem teszi lehetővé a tevékenységek részekre bontását, mivel több nyertes ajánlattevő jelenléte a tevékenységeik maradéktalan ellátását, határidők betartását veszélyezteti.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Horgászturisztikai centrum kialakítása Tiszadadán
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4455 Tiszadada, Holló László u. 20. hrsz: 278/2
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlatkérő korábban közbeszerzési eljárás folytatott le a tárgyi építési beruházás tekintetében, azonban a nyertes ajánlattevővel kötött vállalkozási szerződést felmondta. A korábbi szerződés keretében az építési feladatok csak részben valósultak meg, jelen eljárás célja a korábbi szerződésből kimaradt munkák pótlása.
Az elvégzendő feladatok:
1./ A szomszédos ingatlant leválasztó közkerítés esetében az alapozás, lábazat, valamint a
betéteket tartó oszlopok elhelyezése megtörtént, viszont a betétek már nem lettek
megvásárolva és beépítve. A beépítendő kerítés hossza: 60 fm; anyaga: táblás ipari
kerítésrendszer STEELVENT ST10/7K utólagosan tűzihorganyzott, trapézbordával merevített táblás kerítés, hossz: 2,4 m, függőleges szálak távolsága: 50 mm, huzalátmérő: 4 mm, magasság: 1,50 m.
2./ A földpart megtámasztására készített támfal esetében a vakolat elkészült, azonban a
vakolat lezárása nem valósult meg. A megbízható homlokzati lezárás érdekében a vakolatot
elő kell készíteni vékonyvakolat alapozó felhordással, kézi erővel Baumit Univerzális
alapozóval, majd a felületet lábazatfestéssel le kell zárni. A felület nagysága 80 m2. A támfal
magassága miatt leesés elleni faszerkezetű korlát megépítése indokolt. A korlátoszlopok
10/10-es fenyő faszerkezetűek, a támfalhoz csavarozással rögzítve, max. 2,00 m-es
távolságokra elhelyezve, rajtuk 2 sor 2/15-ös deszkázat. A korlát-kerítés magassága 80 cm,
anyaga gyalult fenyő, falazúrozással ellátva.
3./ A közösségi tér használatához egy nyolcszögletű szalonnasütőhely kihelyezése szükséges, amely felső lezárása műkő fedlappal készül, a belső oldala samott téglával burkolt, az oldala műkő burkolatú; A megépítésre kerülő kemence 120x160 cm alapmérettel készül, kiegészítésként 60x60 cm-es sparhelttel. Anyaga: régi kisméretű tégla, lehetőleg bontott grófi tégla, mely felülete nyersen marad, csak téglavédő impregnáló szerrel lesz
felületkezelve. A kemence sütőtere: 100x80 cm, a kemence öntvény ajtaja 60x40 cm. Saját
épített kéménnyel, melybe a sütőtér és a sparhelt is be van kötve. A kemencéhez az alaptest
korábban elkészült.
4./ Kertrendezés: kerti burkolatok kialakítása: szórt kavics, tipegőkövek, beton alapzatra
rögzített fa palló. A kerti utak számára 15 cm mély úttükör kialakítása szükséges, a talaj tömörítésével (Try=95%). A 3 cm gyöngykavics burkolat alá 22/32-es szemcseméretű, tömörített zúzottkő borítás szükséges, 10 cm vastagságban. Növénytelepítés megközelítőleg 100 m2 cserje, talajtakaró és évelő ültetésével.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A teljesítésbe bevonni kívánt szakember kőműves munka során szerzett szakmai tapasztalata (db) (min. 0 – max. 5 db) 10
2 A teljesítésbe bevonni kívánt szakember parkosítási munkában szerzett szakmai tapasztalata (db) (min. 0 – max. 5 db) 10
3 A kötelezően előírt 24 hónap jótállási időn felül vállalt többlet jótállás időtartama (hónap) (min. 0 hónap - max. 24 hónap)  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (Ft) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.2.1-15-SB1- 2016-00018
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontja szerinti kizáró okok hatálya alatt áll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek az ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a fentiekben előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
A Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a fentiekben előírt kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.
Az ajánlattevő az ajánlatában nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőt.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés alapján ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt
információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64. § bekezdésében foglaltakra (öntisztázás).
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. § szerinti nyilatkozatot az ajánlatban nemleges tartalom esetén is csatolni kell.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdés alapján az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevőnek kell nyilatkozatot benyújtania arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. Az ajánlattevő az ajánlatában nyilatkozni köteles arról, hogy a
szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. [Kbt. 67. § (4) bekezdés)
Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § (1) bekezdése alapján előírja, hogy az ajánlattevők a kizáró okok, valamint az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat az ajánlat részeként nyújtsák be.
A 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bek. szerint a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésben foglaltakra.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
x A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: Ajánlatkérő a szerződés késedelmes teljesítésével kapcsolatosan késedelmi kötbért ír elő. A késedelmi kötbér mértéke a tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított teljes ellenszolgáltatás 1%-a/naptári nap, maximális mértéke a tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított teljes ellenszolgáltatás 25%-a.
Meghiúsulási kötbér: Nyertes ajánlattevő a szerződés neki felróható meghiúsulásának esetére meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles. A meghiúsulási kötbér összege egyenlő a tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított teljes ellenszolgáltatás 25 %-ával.
Teljes körű jótállás (garancia): ajánlattevő a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatban 24 hónap jótállást vállal az elvégzett munkára. A többlet jótállás vállalása értékelési szempont.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Megrendelő a megvalósításhoz szükséges pénzügyi fedezet TOP-1.2.1-15-SB1- 2016-00018 azonosító számú pályázat keretében biztosítja. A finanszírozás módja utófinanszírozás. Támogatás intenzitása 99,320000 %. A Megrendelő a szerződés összege 5%-ának megfelelő mértékű előleg igénylésének lehetőségét biztosítja.
Ajánlattevő 1 db előlegszámla, 1 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult.
Előlegszámla: nyertes ajánlattevő a munkaterület átadását követő 10. naptári napig igényelheti a nettó ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összegére.
Részszámla: az építési munkálatok 50 %-ának teljesítését követően nyújtható be.
A végszámla az átadás-átvételi eljárása lezárásnak napján nyújtható be. Az előleg a végszámlában kerül elszámolásra.

A kifizetés a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 135. § (5)-(6) bekezdése szerint, alvállalkozó igénybevétele esetén a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglalt szabályok alapján, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. § rendelkezései szerint történik. A finanszírozás módjára és a számlák kifizetésére vonatkozó részletes szabályokat a Vállalkozási szerződések tervezete tartalmazza.
Az ajánlatkérő elfogadja az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú
európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2022/07/20 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/07/20 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: www.ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok bontása a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése alapján az EKR rendszerben történik. A bontási
eljárásra a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet, illetve a Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdésében foglaltak irányadóak.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-100
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
Szakember szakmai tapasztalata egyenes arányosítás, jótálás egyenes arányosítás, ár fordított arányosítás. Az alkalmazott képlet részletes ismertetése a közbeszerzési dokumentumokban szerepel.
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el [Kbt. 81. § (5) bek.].
2. Az ajánlat elkészítésének formai követelményeire és az ajánlat benyújtására a jelen felhívás szabályai mellett a közbeszerzési dokumentumban előírtak is irányadók.
3. Az EKR használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges.
4. A nyertes ajánlattevőként szerződő fél köteles a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet előírásai alapján, legkésőbb a szerződéskötés időpontjára a közbeszerzés tárgyát képező projektre, a szerződés teljes időtartamát lefedő teljes körű (építés és szerelésbiztosítás - C.A.R.) felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni
min 1.000.000 Ft/év és legalább 500.000,- Ft/káresemény terjedelmű szakmai felelősségbiztosításra. Ajánlattevő ez irányú kötelezettségvállalásáról szóló nyilatkozatát az ajánlathoz csatolni köteles.
5. Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § és 71. § szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
6. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját a jelen közbeszerzési eljárásban nem alkalmazza.
7. Ajánlatkérő a kivitelezésre átalánydíjas kivitelezési szerződést kíván kötni, amelyre tekintetettel felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjára.
8. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése szerinti szakmai ajánlat benyújtása kötelező. A szakmai ajánlat fogalmát a Kbt. 3. § 37. pontja határozza meg.
9. Az ajánlatkérő helyszíni bejárást és konzultációt nem szervez.
10. Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó határa 0 pont, felső határa 100 pont. A ponthatárok közötti pontszámok meghatározásának módja: 1. részszempont (szakember) egyenes arányosítás, 2. részszempont (szakember) egyenes arányosítás,3. részszempont (jótállás) egyenes arányosítás, 4. részszempont (ár) fordított arányosítás. Részletek a dokumentációban.
13. Ajánlattevőnek, valamint a közös ajánlattevőnek csatolnia kell az ajánlatot aláíró személy eredeti aláírási címpéldányát, aláírás-mintáját, vagy annak másolatát.
14. Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (9) bekezdés alapján projekttársaság létrehozását kizárja.
15. Jelen ponthoz kapcsolódóan a közbeszerzési dokumentumok többlet előírásokat tartalmaznak, tekintettel az EKRkitöltési szabályaira (karakterszám korlátozás).

16. Az eljárásba bevont felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Sarkadi Tibor, lajstromszám: OO895.
17. Az ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy a közbeszerzési eljárással érintett kivitelezési munkák építési engedély köteles tevékenységek.
Az ÁFA megfizetése szempontjából Ajánlatkérő közli, hogy az engedélyes részek tekintetében az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. Törvény 142. § (1) bekezdésének b.) pontja alapján a számlázás a „fordított ÁFA” szabályai szerint történik.
18. Felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott! Ajánlattevőnek, továbbá alvállalkozó illetve kapacitást biztosító szervezet igénybevétele esetén az alvállalkozónak és a kapacitást biztosító szervezetnek az ajánlathoz cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell csatolni a jelen hirdetmény feladását megelőző évi (2021.) általános
forgalmi adó nélkül számított teljes árbevételéről. A hivatkozott dokumentum benyújtása a Kbt. 114. § (11) bekezdésében foglaltak ellenőrzése kapcsán szükséges.
19. Értékelési szemponthoz kapcsolódó fogalom meghatározások:
Kőműves munka: Épületek és épületrészek létesítése, épületek, építmények alapozási, falazási, zsaluzási, betonozási, vakolási, javítási és felújítási munkálatai
parkosítási munka: tereprendezés, térkövezés, növényültetés, fásítás, és füvesítés (élő és műfű)
20. Ajánlatkérő rögzíti, hogy az EKR-ben csatolt formában benyújtandó elektronikus dokumentumoknak .jpeg, vagy .pdf fájlformátumúaknak kell lenniük, illetve az árazott költségvetés vonatkozásában ajánlatkérő elfogadja az .xls. vagy .xlsx formátumú dokumentumokat is. A dokumentumok csatolhatóak egy vagy több file-ban.
21. Amennyiben a közbeszerzési dokumentumok, különösen a tervek és a közbeszerzési műszaki leírás meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozást tartalmaz, úgy az kizárólag a közbeszerzés tárgyának (a tárgy jellegének) kellően pontos és érthető leírása érdekében történt, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdés rendelkezései az irányadóak („vagy azzal egyenértékű”). Az egyenértékűség igazolása Ajánlattevő kötelezettsége.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/07/01 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges