Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/233
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.11.30.
Iktatószám: 24453/2022
CPV Kód: 48000000-8
Ajánlatkérő: Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelye
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2022.12.13.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Nemzeti azonosítószám: 15394909213
Postai cím: Alsó Utca 1
Város: Érd
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2030
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Gábor
Telefon: +36 23522328
E-mail: kozbeszerzes@erd.hu
Fax: +36 23522301
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001713482022/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001713482022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Tűzfal éves szoftverkövetés
Hivatkozási szám: EKR001713482022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48000000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Kerio szoftveres tűzfalak éves szoftverkövetése
Megújítás 10 eszközre:
Kerio Control Subscription renewal for 1 year (legacy) G-KCLREN10-19-1Y 10 db
Megújítás 210 eszközre
Kerio Control Subscription renewal for 1 year (legacy) G-KCLREN50-249-1Y 210db
Kerio Control AntiVirus protection subscription extension renewal for 1 year (legacy) G-KCLAVREN10-2999-1Y 210db
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A gazdasági, műszaki és minőségi, illetve a szerződés teljesítésével kapcsolatos szempontok vizsgálata során Ajánlatkérő megállapította, hogy a közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel nem egyeztethető össze a gazdasági ésszerűséggel. Az elvégzendő feladatok részekbe bontva történő megvalósításával az árubeszerzés tényleges funkciója veszne el. Az árubeszerzés tárgyai egymással szoros összefüggésben vannak, így azok egyben tartása indokolt.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Tűzfal éves szoftverkövetés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48000000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU12 A teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelye
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Megújítás 10 eszközre:
Kerio Control Subscription renewal for 1 year (legacy) G-KCLREN10-19-1Y 10 db
Megújítás 210 eszközre
Kerio Control Subscription renewal for 1 year (legacy) G-KCLREN50-249-1Y 210db
Kerio Control AntiVirus protection subscription extension renewal for 1 year (legacy) G-KCLAVREN10-2999-1Y 210db
A fenti licenszek segítenek abban, hogy védjék a számítógépet a rosszindulatú kártevő szoftverek ellen.
Az adásvételi szerződés alapján megvásárolni kívánt termékek részletes műszaki specifikációját, további minőségi és funkcionális követelményeit a közbeszerzési dokumentáció részeként kiadott ártáblázat és műszaki specifikáció tartalmazza. Valamennyi termékre kötelező az ajánlattétel.
Ahol Ajánlatkérő gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre, tevékenységre hivatkozott ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű termék megajánlható tekintettel a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 46. § (3) bek.-re.
Az ajánlati árnak minden termék esetében tartalmaznia kell a kiszállítás és amennyiben releváns a beüzemelés összeszerelés költségét is.
A részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár összesen (Ft) / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az Ajánlatkérő jelen eljárásban a Kbt. 114. § (1) bekezdésére figyelemmel a Kbt. 62. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok érvényesítését határozza meg. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdésében h)-k) és m) pontjának hatálya alá tartozik. A Kbt. 74.§ (1) bek. alapján az AK-nek ki kell zárnia az eljárásból azt az AT-t. alvállalkozót, alkalmasság igazolásában résztvevő szervezetet, akivel szemben valamely kizáró ok az eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 17. § (1) bekezdés szerint EKR űrlapon, egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Kr. 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontja szerint kell igazolnia az Ajánlatkérő által kiadott, kitöltött űrlap benyújtásával. Alvállalkozó és adott esetben alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában: Ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a Kr. 17. § (2) bekezdése alapján csak nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdésében h)-k) és m) pontok szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdésében h)-k) és m) pontok szerinti kizáró okok hatálya alá. A Kbt. 69. § is irányadó. A Kr. 17. § (1) bekezdése alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a Kr. 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. Öntisztázás a Kbt. 64. § alapján. Ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is. Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük, nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat részeként benyújtani [Kr. 13. §]. Az EKR-ben az Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként létrehozta a Változásbejegyezésre vonatkozó nyilatkozat mintáját, amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles kitölteni és az ajánlat részeként benyújtani. A Kr. 1. § (7) bek. alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak ( felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig– az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. A Kbt. 69. § (11a) bekezdés irányadó.
Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § alapján kéri, hogy a kizáró okok körében meghatározott igazolásokat az ajánlatukban nyújtsák be ajánlattevők.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
A 424/2017.(XII.19.) Korm.rendelet szerint az alkalmassági minimumkövetelmény(ek)nek való megfelelés igazolására szolgáló nyilatkozato(ka)t az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) kell megtenni.
Ajánlatkérő (AK) a Kbt. 114/A. § (1) bekezdése alapján előírja, hogy az ajánlattevők az alkalmassági követelmény(ek) tekintetében az alábbiakban előírt igazolásaikat az ajánlatukban nyújtsák be. Ajánlatkérő e körben felhívja a figyelmet a Kbt. 114/A. § (2)-(4) bekezdéseire.
Az alkalmassági követelmény(ek) részletes igazolás módja:
Az ajánlattevő műszaki, illetőleg szakmai alkalmassága igazolható
M1) Az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított hat éven (72 hónapon) belül megkezdett és három éven (36 hónapon) belül befejezett legjelentősebb, közbeszerzés tárgya szerinti rosszindulatú kártevő szoftverek és/vagy informatikai biztonsági fenyegetések elleni védelemre irányuló szoftverek licencekre vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával,olyan részletességgel, hogy abból az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés kétséget kizáróan megállapítható legyen, megjelölve a szerződést kötő másik felet (és az információt adó személy nevét/elérhetőségét); megjelölve a referencia tárgyát úgy, hogy az előírt alkalmassági követelménynek való megfelelés megállapítható legyen, így különösen megadva jelen alkalmassági követelmény szempontjából releváns adatait, amely(ek)re vonatkozóan a műszaki ellenőri tevékenység kifejtésre került), a teljesítés idejét (a teljesítés kezdő- és befejezési időpontját év/hónap/nap bontásban), továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e [Kbt. 65.§ (1) b), 321/2015.(X.30.) Korm.rendelet (Kr.) 21.§ (1) a)], figyelemmel a Kr. 23. §-ára is.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben olyan referencia (referenciák) kerül(nek) bemutatásra, amelye(ke)t az ajánlattevő projekttársaság vagy közös ajánlattevők tagjaként teljesített, úgy az adott referenciát a projekttársaság vagy közös ajánlattevők mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben ténylegesen részt vettek – a részvétel mértékéig –, akkor is, ha a projekttársaság időközben megszűnt [Kbt. 140. § (9)].
Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén Ajánlatkérő az igazolások hitelességét a Kr. VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrizheti.
Az előírt referencia-követelmény 1 szerződésből teljesíthető.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlan az ajánlattevő műszaki és szakmai szempontból, ha:
M1) nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) befejezett, de legfeljebb 6 éven (72 hónapon) belül megkezdett olyan szerződésszerűen teljesített referenciával, amely legalább 1 db rosszindulatú kártevő szoftverek elleni és/vagy 1 db informatikai biztonsági fenyegetések elleni védelemmel kapcsolatos licence szállítására vonatkozik.
A fenti alkalmassági követelményhez kapcsolódva az Ajánlatkérő közli, hogy a bemutatott referencia akkor tekinthető az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három éven (36 hónapon) belül megvalósítottnak, ha a teljesítés időpontja (teljesítés befejezése, azaz az átadás-átvétel lezárása) erre az időszakra esik, figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1). bekezdés a) pontjában foglaltakra. Előbbiekkel összhangban Ajánlatkérő az ajánlati felhívás feladásának napjától számítva legfeljebb hat éven belül megkezdett és három éven belül befejezett teljesítéseket veszi figyelembe, tekintettel a következő bekezdésben írtakra is.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér mértéke: Késedelmes teljesítés esetére – amennyiben azért az eladó felelős – a felek késedelmi kötbérfizetési
kötelezettségben állapodnak meg. A késedelmi kötbér összege a határidő elmulasztását követő minden megkezdett naptári napra a
teljes nettó ellenértékének 5%-a, de legfeljebb a szerződés teljes nettó ellenértékének 20 %.
Meghiúsulási kötbér: amennyiben a szerződés teljesítése olyan okból, amiért Eladó felelős meghiúsul, Eladó köteles a teljes nettó
ellenértékének 20%-át kitevő meghiúsulási kötbér megfizetésére.
A szerződés biztosítékait részletesen a közbeszerzési dokumentumokban a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő rendelkezik a szerződés teljesítését biztosító anyagi fedezettel (a beszerzés nem az Európai Unióból származó forrásból kerül finanszírozásra).
Ajánlatkérő részszámlázás lehetőségét nem biztosítja. A sikeres átadás-átvételt követően az Ajánlatkérő által kiállított igazolás alapján a nyertes ajánlattevő 1 (egy) db számla benyújtására jogosult.
A teljesítés igazolása a Kbt. 135. § (1) bekezdés szerint, a szerződéstervezetben foglaltaknak megfelelően történik. Ajánlatkérő az előbbieknek megfelelően igazolt teljesítés alapján benyújtott számlát fogadja el. Az ellenszolgáltatás a teljesítést követően utólag, a jogszabályoknak megfelelően kiállított számla ellenében a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint, a számla kézhezvételének napját követő 30 (harminc) napon belül, banki átutalással kerül kiegyenlítésre.
Előleg nem biztosított.
Követelések esetleges beszámítása Kbt. 135. § (6) szerint.
Fizetési késedelem esetén Ptk. 6:155. § (1) szerinti késedelmi kamat és 2016. évi IX. törvény szerinti behajtási költségátalány érvényes.
Ajánlattétel, szerződés és kifizetések pénzneme: HUF
Az ajánlatkérő köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé és kötelezővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását. [Kbt. 35. § (9)]
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2022/12/13 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/12/13 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld az ajánlattevő részére. A Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok bontása a Kbt. 68. § (1b), (1c) bekezdése alapján az EKR-ben történik, a bontást az EKR végzi el akképpen, hogy a bontást az ajánlattételi határidő lejártát követően kettő órával később kezdi meg. A bontás időpontjában az ajánlatok az EKR rendszerben az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1.) A hiánypótlás lehetősége Kbt. 71.§ szerint biztosított.
2.) Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban a közös ajánlattevőknek csatolniuk kell egy cégszerűen aláírt megállapodást a
közbeszerzési dokumentumokban részletezett minimális tartalommal.
3.) Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell az alábbiakról az EKR rendszerben rendelkezésre álló EKR űrlapokon:
- NYILATKOZAT a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint,
- NYILATKOZAT kizáró okok tekintetében,
- NYILATKOZAT kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében,
- NYILATKOZAT kizáró okokról az alvállalkozók és a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetek vonatkozásában
- NYILATKOZAT folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról,
- NYILATKOZAT Kbt. 66. § (6) bek.,
- NYILATKOZAT Kbt. 65. § (7) bek.
- NYILATKOZAT üzleti titokról,
4.) Ha az ajánlatkérő a megküldött írásbeli összegzésben a második legkedvezőbb ajánlatot tevőt is meghatározza, akkor az eljárásnyertesének visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köti meg a szerződést.
5.) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81.§ (4)-(5) bek.,Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontban meghatározottakat.
6.) Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell:
- a Kbt. 25. § (3)-(4) bek. szerinti összeférhetetlenség vonatkozásában
- adatvédelmi rendelkezések elfogadásáról
7.) Az elektronikusan benyújtott ajánlatok esetében a Kbt. 68. § (4)- (5) bek. szerinti adatokat az EKR rendszer a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek - az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.
8.) Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja alapján, a legalacsonyabb ellenszolgáltatás alapján bírálja el figyelemmel a Közbeszerzési Hatóság a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról tárgyú Útmutatójára (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.). Ajánlatkérő igényeinek a közbeszerzési dokumentumokban konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
9.) Az eljárásban minden kommunikáció kizárólag az EKR rendszerben történik. A Kbt. 41/C. § (4) bek. szerinti esetekben, ha nincs lehetőség az EKR-ben történő kommunikációra, úgy a dokumentációban megadott elérhetőségek irányadóak.
10.) Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal és elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményeket, illetve a képviselettel kapcsolatos előírásokat az elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatban a Kbt. 40-41/C §-a tartalmazza. A Kbt. 41/B. § (2) bek. alapján az EKR-ben csatolt formában benyújtandó elektronikus dokumentumok formátuma: .jpeg, vagy .pdf. A dokumentumok csatolhatóak egy vagy több file-ban.
11.) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot cégszerűen aláíró, továbbá – adott esetben – az ajánlatban cégszerűen
nyilatkozó kapacitást nyújtó szervezet/alvállalkozó aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bek. szerinti
aláírásmintáját.
12.) FAKSZ: Dr. Sütő Gyöngyi (00732)
13.) Az ajánlathoz csatolni kell a Közbeszerzési Dokumentumok részeként kiadott, az ajánlattevő által teljes körűen beárazott ártáblázatot (xls. és aláírt pdf./jpeg.), melyben meg kell jelölni a megajánlott termékek gyártóját, azonosítóját/típusát, származási helyét (országot), valamint a paraméterek leírását olyan módon, hogy az előírt műszaki paramétereknek való megfelelését is, mely táblázat szakmai ajánlatnak minősül. A szakmai ajánlat hiánypótlása kapcsán felhívjuk Ajánlattevők figyelmét a Kbt.71. § (8) bek. b) pontjára. Amennyiben a megajánlott eszköz nem felel meg a műszaki leírás és ártáblázatban foglalt követelményeknek, úgy az ajánlat érvénytelen.
14.) Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is csatolni kell.
15.) Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar, joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű okiratok alkalmasak. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat nem magyar nyelven került kiállításra, akkor az eredeti dokumentum mellett csatolandó a magyar fordítás is. Ajánlatkérő nem várja el a szakfordításról és a tolmácsolásról szóló 24/1986. MT rendelet szerinti hitelesített magyar fordítás becsatolását, elfogadja a Kbt. 47. § (2) bek. szerinti ajánlattevő általi fordítást is. Magyar fordítás alatt az ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek, és a nyilatkozatát, valamennyi fordításhoz csatolja. A fordítás tartalmának a helyességéért az ajánlattevő a felelős.
16.) AK a III.1.3) pont szerinti alkalmassági feltételt és igazolási módját a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/29 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges