Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/233
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.11.30.
Iktatószám: 24567/2022
CPV Kód: 55500000-5
Ajánlatkérő: Szederkény Község Önkormányzata
Teljesítés helye: 7751 Szederkény, Pécsi út 38.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2022.12.12.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: általános közigazgatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szederkény Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15330743102
Postai cím: Kossuth L. Utca 1.
Város: Szederkény
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7751
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Maml Balázs
Telefon: +36 69354154
E-mail: hivatal@szederkeny.hu
Fax: +36 69354154
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.szederkeny.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001612392022/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001612392022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: általános közigazgatás
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Bölcsődei-, óvodai-, iskolai étkeztetés
Hivatkozási szám: EKR001612392022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 55500000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Bölcsődei-, óvodai-, iskolai- és felnőtt étkeztetés ellátása Szederkényben
bölcsődés (8 fő részére) - 220 nap
óvodás (75 fő részére) - 220 nap
napközis (85 fő részére) - 183 nap
menza (30 fő részére) - 183 nap
A részleteket az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A beszerzés ésszerűen nem bontható részekre.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Bölcsődei-, óvodai-, iskolai- és felnőtt étkezteté
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 55500000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: 7751 Szederkény, Pécsi út 38.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Bölcsődei-, óvodai-, iskolai- és felnőtt étkeztetés ellátása Szederkényben
bölcsődés (8 fő részére) - 220 nap
óvodás (75 fő részére) - 220 nap
napközis (85 fő részére) - 183 nap
menza (30 fő részére) - 183 nap
A részleteket az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Az ételkészítés és a tálalás helye közötti szállítási időtartam (egész percben megadva, maximum 45 perc) 20
2 3. Az ajánlattevő vállalja, hogy a szolgáltatás nyújtásához szükséges alapanyagokat legalább részben helyi (szederkényi) vállalkozás(ok)tól szerzi be. 20
3 4. Az ajánlattevő vállalja, hogy a táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló rendelet előírásaiban foglalt gyakoriságon felül szolgáltat zöldséget, gyümölcsöt 5
4 5. Az ajánlattevő vállalja a diétás étkeztetés biztosítását 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. 1 napi étkezési költség (nettó Ft) / Súlyszám: 50
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2023/01/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2024/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbítás leírása: Jelen szerződést a felek 2023. január 1-től 2024. december 31-ig tartó időtartamra kötik.
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
Ajánlattevő nem tehet többváltozatú ajánlatot.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
K1. az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok fennállnak; illetőleg
K2. az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az a gazdasági társaság, amellyel szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdésében foglalt kizáró okok fennállnak.
Az Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az Ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akinek részéről a fent meghatározott kizáró ok valamelyike az eljárás során következik be. [Kbt. 74.§ (1) bekezdése b) pont]
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 114. §-ának (2) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. §-ának megfelelően egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének a hatálya alá.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: SZ/1. A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja és a közétkeztetés tárgyú közbeszerzések tekintetében alkalmazandó eljárások sajátos szabályairól szóló 676/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés a) pontja alapján Ajánlattevőnek igazolnia kell, hogy rendelkezik aktív, a közétkeztetési tevékenységre vonatkozó, az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény szerinti FELIR azonosítóval.
Ajánlatkérő az alkalmassági igazolása körében a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal vonatkozó nyilvántartásából ellenőrzi, hogy Ajánlattevő szerepel-e a FELIR azonosító számmal rendelkező vállalkozásokat nyilvántartó rendszerben.
SZ/2. A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja és a közétkeztetés tárgyú közbeszerzések tekintetében alkalmazandó eljárások sajátos szabályairól szóló 676/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés b) pontja alapján Ajánlattevőnek igazolnia kell, hogy rendelkezik a szerződés teljesítéséhez igénybe vett főzőkonyha létesítmény(ek)re vonatkozó, az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 23. § (5) bekezdése szerinti valamennyi utolsó, de 3 évnél nem régebbi minősítéssel és be kell mutatnia a minősítés eredményeit.
Ajánlattevő az alkalmasság igazolása körében köteles csatolni az élelmiszerláncfelügyeleti szerv diétás főzőkonyhára vonatkozó minősítésének másolatát.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: SZ/1. Alkalmatlan az Ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik aktív, a közétkeztetési tevékenységre vonatkozó, az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény szerinti FELIR azonosítóval.
SZ/2. Alkalmatlan az Ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik a szerződés teljesítéséhez igénybe vett főzőkonyha létesítmény(ek)re vonatkozó, az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 23. § (5) bekezdése szerinti 3 évnél nem régebbi minősítéssel.
Az alkalmassági követelmények igazolásának részletes szabályait a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek az alábbiak szerint kell igazolnia a pénzügyi, illetve gazdasági alkalmasságát:
P1) az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. §, 5. § (1) bekezdés, 19. § (1) bek. b) pontja alapján saját vagy jogelődje a felhívás feladását megelőző 3 lezárt üzleti évből származó számviteli jogszabályok szerinti beszámolójáról. A Kbt. 69. § (4)–(7) bekezdésére tekintettel ajánlatkérő felhívja ajánlattevő(ke)t az igazolások benyújtására. Amennyiben a beszámoló a céginformációs szolgálat megtalálható, úgy beküldése nem szükséges.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése alapján ha az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az (1) bekezdés b) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. A megkövetelt árbevétel mértéke: 30.000.000 Ft.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadó a Kbt. 65. § (5)–(9) bekezdése, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. §-a.
Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az eredménykimutatás illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. A Kbt. 65. § (8) bekezdésének alkalmazása esetén a kezességet vállaló nyilatkozatnak legalább az ajánlattevő ajánlati kötöttsége lejártáig hatályosnak kell lennie, erről a kezességet vállalónak nyilatkoznia kell.
Közös ajánlattétel esetén a P1) pontban foglalt követelményeknek elegendő, ha a közös ajánlattevők egyike megfelel.
A Kbt. 69. § (4)–(7) bekezdésre tekintettel ajánlatkérő felhívja ajánlattevő(ke)t az igazolások benyújtására.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő, ha
P1) a megindító felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen általános forgalmi adó nélkül számított teljes árbevétele nem érte el a nettó 40.000.000,- forintot, amennyiben tevékenységét, működését később kezdte meg, úgy a tevékenységének, működésének megkezdésétől az eljárást megindító felhívás feladásának időpontjáig a közbeszerzés tárgyából származó árbevétele nem érte el a nettó 30.000.000,- forintot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása M1) Az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése szerinti felhívására, továbbá – alapos kétség felmerülése esetén - a Kbt. 69. § (7) bekezdése alapján, ajánlattevőnek csatolnia kell a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti - az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó - részletes adatokat tartalmazó saját nyilatkozatát.
Eszerint ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított három év legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti referenciáinak ismertetése szükséges. Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe.
Az ismertetéshez csatolni kell a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. §-ára figyelemmel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. §-a alapján a szerződést kötő másik fél által adott igazolást, amelynek legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
- a teljesítés idejét (a kezdési és befejezési határidő – év/hónap/nap – megjelölésével),
- a szerződést kötő másik fél megnevezését,
- az információt szolgáltató személy nevét, elérhetőségét,
- a szolgáltatás tárgyát, amely alapján egyértelműen megállapítható, hogy az a közbeszerzés tárgyának megfelelő-e,
- az ellenszolgáltatás nettó összegét az eljárást megindító felhívás feladásának időpontjától (az eljárást megindító felhívás 27. pontjában meghatározott időponttól) visszafelé számított 5 évben, továbbá
- nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e,
- ha az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést konzorciumban végezte, az ismertetésben szerepelnie kell, hogy a teljesítés a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása mellett történt-e, és a teljesítésben milyen arányban (százalékban) vett részt.
Nem HUF-ban történő referencia esetében ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét a teljesítés utolsó napján érvényes MNB középárfolyamon kéri átszámítani HUF-ra.
A Kbt. 114. § (2) bekezdéséra való tekintettel a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat tekintetében az Európai Bizottság által meghatározott egységes formanyomtatvány nem alkalmazandó, ahol e törvény Második Része „egységes európai közbeszerzési dokumentumot” említ, az alatt a 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell érteni. A 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban az ajánlattevőnek és a részvételre jelentkezőnek a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozóan a külön jogszabályban meghatározottak szerint kell a részletes adatokat megadnia. Az ajánlatkérő a Kormány rendeletében részletezettek szerint ellenőrzi továbbá a kizáró ok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is. A 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények, valamint - adott esetben - a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő, ha
M1) az eljárást megindító felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított három évben nem rendelkezik a közbeszerzés tárgyára vonatkozó (bölcsődei, óvodai, iskolai- és felnőtt étkeztetési ellátás), a szerződés szerződésszerű teljesítését igazoló referenciával, amely referenciák értéke eléri a nettó 40.000.000,- forintot. Ezen alkalmassági minimum követelmény teljesíthető több referenciamunkával is, amelyek együttes értéke eléri a nettó 40.000.000,- Ft-ot.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
a) Késedelmi kötbér: napi nettó összegének 1 %-a óránkénti, de legfeljebb összesen a vállalkozási szerződés nettó értékének 10 %-a mértékű késedelmi kötbér.
b) Meghiúsulási kötbér: mértéke szerződés nettó összegének 25%-a. A meghiúsulási kötbéren felül a Megrendelő jogosult az ezt meghaladó esetleges kárának megtérítésére is.
Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot nem kér.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.
A kötbérekkel kapcsolatos részletes rendelkezéseket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A szolgáltatás ellenértékét Megrendelő a teljesítést igazoló és összesítő dokumentumok alapján, a kapcsolattartásra kijelölt személyek egyeztetését követően havonta, a Vállalkozó által kiállított számla alapján, a teljesítést követően a 30. napon átutalással egyenlíti ki. Késedelmes fizetés esetén a Vállalkozó jogosult a Ptk. szerinti késedelmi kamat felszámítására.
A szerződés, az elszámolás és a kifizetés pénzneme a forint (HUF).
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdésére figyelemmel a közbeszerzés eredményeként nem köthető érvényesen szerződés olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel, illetve a létrejött szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés olyan szervezet részére, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. Az átlátható szervezet meghatározását a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja tartalmazza.
A fizetési feltételek részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza, a szerződés teljesítésére vonatkozó feltételekre a Kbt 135.§ (1), (5)-(6), (10)-(11) bekezdései is vonatkoznak.
Ajánlatkérő a Kbt. 27/A. § alapján köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (9) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé és nem is követeli meg a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2022/12/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/12/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp) Hely: Az elektronikus közbeszerzési rendszer (EKR) (https://ekr.gov.hu)
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg (424/2017.(XII.19.) Korm. rend.15.§ (2) bek.). Az elektronikusan benyújtott ajánlat Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése szerinti adatait az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek - az ajánlattevők részére elérhetővé teszi

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
Ajánlatkérő az 1. és 2. értékelési szempontok esetében a fordított arányosítás módszerét alkalmazza. Ajánlatkérő a 3., 4. és 5. értékelési szempontok esetében nem válasz esetén 0 pontot ad, igen válasz esetén 10 pontot ad.
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: A felhívásra vonatkozó további információk a felhíváshoz mellékelt külön dokumentumban kerültek meghatározásra.
Az Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
Az Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő figyelmét, hogy A 2. értékelési szempont igazolásaként az M1 alkalmassági feltételnél leírt tartalmú referencia igazolások benyújtása is szükséges.
Ajánlatkérő gazdálkodó szervezet alapítását nem írja elő.
Ajánlatkérő az alkalmassági követelményeket a Kbt 28. § (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg.
Nyertes Ajánlattevő köteles a szerződést úgy teljesíteni, hogy 2023. január 1-jétől legalább a beszerzett termékek összértékének 80 százaléka a közétkeztetési rövid ellátási láncban beszerzett termékekből, illetve a helyi élelmiszer termékekből származik.
A közétkeztetés tárgyú közbeszerzések tekintetében alkalmazandó eljárások sajátos szabályairól szóló 676/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés alapján a közétkeztetési szolgáltatásról szóló szerződésnek főzőkonyhánként, illetve telephelyenként tartalmaznia kell a beszerzett termék összértékén belül a közétkeztetési rövid ellátási láncban beszerzett termékek, illetve a helyi élelmiszer termékek összesített arányát.
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10
Az 1. értékelési részszempont – 1 napi étkezési költség (nettó Ft):
Az összehasonlítás alapját az Ajánlattevő által megajánlott egyösszegű nettó ajánlati ár képezi 1 napra vetítve. Az ajánlati ár kiszámítását az ajánlattételi felhívás mellékletét képező excel táblázat segítségével kell kiszámolni. A teljes ajánlati ár, melyet a Kbt. 66. § (5) bekezdésének megfelelő Felolvasólapon kell feltüntetni és ez képezi az értékelés alapját. Az Ajánlattevőnek az ellenszolgáltatás összegét a szerződés tárgyának teljes körű megvalósítására, a befejezési határidőre prognosztizált, rögzített díjként kell megadnia, magyar forintban. Abban az esetben, amennyiben az Ajánlattevő a megajánlott ajánlati árat alulprognosztizálja, az ebből eredő pluszköltségeket, kiadásokat stb. nem háríthatja át az Ajánlatkérőre és ez nem mentesíti a teljesítési kötelezettség alól. Ajánlatkérő az 1. értékelési szempont esetében a fordított arányosítás módszerét alkalmazza.
A 2. értékelési részszempont – Az ételkészítés és a tálalás helye közötti szállítási időtartam (egész percben megadva, maximum 45 perc).
Ajánlatkérő 0 perc megajánlásokért 10 pontot ad, a 45 perc megajánlásokra 0 pontot ad. Az Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő figyelmét, hogy amennyiben 45 percnél magasabb megajánlást tesz, akkor az az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.
Ajánlatkérő a 2. értékelési szempont esetében a fordított arányosítás módszerét alkalmazza.
A 3. értékelési részszempont – Az ajánlattevő vállalja, hogy a szolgáltatás nyújtásához szükséges alapanyagokat legalább részben helyi (szederkényi) vállalkozás(ok)tól szerzi be:
Ajánlatkérő nem válasz esetén 0 pontot ad, igen válasz esetén 10 pontot ad.
A 4. értékelési részszempont – Az ajánlattevő vállalja, hogy a táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló rendelet előírásaiban foglalt gyakoriságon felül szolgáltat zöldséget, gyümölcsöt.
Ajánlatkérő nem válasz esetén 0 pontot ad, igen válasz esetén 10 pontot ad.
A 5. értékelési részszempont – Az ajánlattevő vállalja a diétás étkeztetés biztosítását
Ajánlatkérő nem válasz esetén 0 pontot ad, igen válasz esetén 10 pontot ad.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/29 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges