Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/233
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.11.30.
Iktatószám: 25150/2022
CPV Kód: 71631000-0
Ajánlatkérő: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye: 7693 Pécs-Hird, Szövőgyár utca 20/A. szám, 48037/1 hrsz-ú ingatlan;7693 Pécs-Hird, Zengő utca 54. szám, 48136. hrsz-ú ingatlan
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2022.12.14.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15735612202
Postai cím: Széchenyi tér 1.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7621
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Eötvös Gábor
Telefon: +36 308161441
E-mail: kozbeszerzes@pvfzrt.hu
Fax: +36 72514810
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://gov.pecs.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001644762022/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001644762022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Kenderfonó Pécs- műsz. ell. szolg.
Hivatkozási szám: EKR001644762022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71631000-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Hirdi Kenderfonó épületének felújítása és játszótér kialakítása – műszaki ellenőri szolgáltatás
1. rész: Hirdi Kenderfonó épület fejlesztése – TOP 6.3.2 –Zöld város kialakítása pályázati felhívás és a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00245 – Hirdi Közösségi Ház kialakítása projekt keretében
A „Hirdi Kenderfonó ép. felúj. játszótér kialakítása” tárgyú beruházás során Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata egy régi, elavult állapotban lévő épületet kíván felújítani, átépíteni és új funkciókkal ellátni. Az épület Kenderfonó üzemként (7693 Pécs-Hird, Szövőgyár utca 20/A.) működött, azonban ezt a rendeltetését már régóta nem látja el.
2. rész: Új játszótér építése a TOP 6.3.2 –Zöld város kialakítása pályázati felhívás keretében
A „Hirdi Kenderfonó ép. felúj. játszótér kialakítása” tárgyú beruházás során Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Pécs-Hird Zengő utca 54. számú, 48136 hrsz.-ú ingatlanon játszóteret kíván megvalósítani.
A feladatok ellátása az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. Rendelet 16. § szerint:
(2) Az építési műszaki ellenőr az építőipari kivitelezési tevékenység teljes folyamatában elősegíti és ellenőrzi a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, szabványok, szerződések és a kivitelezési dokumentáció betartását.
(3) Az építtető helyszíni képviselőjeként - ha a felek további feladatokról nem állapodtak meg - az építési műszaki ellenőr feladata:
a) az Étv. 43. § (1) bekezdés b)-d) és g) pontjában meghatározottak,
b) az építőipari kivitelezési tevékenység, az építési-szerelési munka szakszerűségének ellenőrzése a jogerős építési (létesítési) engedély, illetve műemlék esetén örökségvédelmi hatósági engedély és a hozzá tartozó jóváhagyott építészeti-műszaki dokumentáció, valamint a kivitelezési dokumentáció alapján,
c) az építmény kitűzése helyességének, szükség esetén a talajmechanikai, környezetvédelmi és egyéb felmérések, vizsgálatok megtörténtének ellenőrzése,
d) az építési napló(k) ellenőrzése, a bejegyzések és egyéb jegyzőkönyvek ellenjegyzése, észrevételezése,
e) a hibák, hiányosságok, eltérések feltüntetése az építési naplóban,
f) a műszaki, illetve gazdasági szükségességből indokolt tervváltoztatásokkal kapcsolatos javaslatok megtétele az építtető részére,
g) a munkák eltakarása előtt azok mennyiségi és minőségi ellenőrzése,
h) az átadás-átvételi és a birtokbaadási eljárásban való részvétel,
i) egyes építményfajták műszaki teljesítmény-jellemzőinek ellenőrzése, a technológiával összefüggő biztonsági előírások betartásának ellenőrzése,
j) a beépített anyagok, késztermékek és berendezések megfelelőség-igazolása meglétének ellenőrzése,
k) az építési műszaki ellenőri feladatok elvégzésének dokumentálása az építési naplóban,
l) műszaki kérdésekben az építtető döntéseinek előkészítése,
m) műszaki kérdésekben javaslattétel (pl. szakértő bevonására),
n) pénzügyi elszámolások, felmérések ellenőrzése,
o) a teljesítésigazolás kiállítása és - a fővállalkozó kivitelező által megküldött teljesítésről szóló értesítés kézhezvételétől, vagy a birtokbaadási eljárás lezárásától számított, szerződésben meghatározott, de legfeljebb tizenöt munkanapon belül - az építtető, a fővállalkozó kivitelező, valamint az építtetői fedezetkezelő közreműködése esetében az építtetői fedezetkezelő részére történő megküldése,
p) az építtetővel az o) pontra vonatkozó eltérő megállapodás esetén műszaki igazolás kiállítása,
q) a szerződésben meghatározott vállalkozói díj és a számlázható összegre tett javaslat eltérése esetén az eltérés indoklása és
(4) Ha az építőipari kivitelezési tevékenységet több fővállalkozó kivitelező végzi, az építési műszaki ellenőr összehangolja a felelős műszaki vezetők tevékenységét és gondoskodik arról, hogy az elvégzett építési-szerelési munkák (részmunkák) vonatkozásában az egyes fővállalkozó kivitelezők felelős műszaki vezetői által tett nyilatkozatok - az építési napló részeként - a használatbavételi engedély iránti kérelem benyújtásakor az építtető és az építésügyi hatóság rendelkezésére álljanak.
(5) Az építési műszaki ellenőr hiba, hiányosság megállapításáról, a terv és a szerződés szerinti teljesítést befolyásoló minden körülményről köteles az építtetőt haladéktalanul értesíteni.
Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. Rendelet 24. § szerint minden építésügyi hatósági engedélyhez vagy tudomásulvételi eljáráshoz kötött, valamint a Kbt. hatálya alá tartozó építőipari kivitelezési tevékenység végzéséről építési naplót kell vezetni. A kivitelezési folyamat résztvevői az előírt építésinapló-vezetési, -ellenőrzési és -bejegyzési kötelezettségüket az építési beruházáshoz rendelt, az építésügyért felelős miniszter által működtetett internetes alapú elektronikus építési napló (a továbbiakban: e-napló) alkalmazás segítségével kötelesek teljesíteni.
A műszaki ellenőri feladatok ellátásához szakági műszaki ellenőrök bevonása kötelező.
Műszaki ellenőri feladatkörben továbbá:
- A munkaterület átadás – átvételi eljárás, a műszaki átadás-átvételi eljárások és a használatbavételi eljárás koordinálása.
- Állandó részvétel a heti rendszerességű kooperációkon, azok megtartása és dokumentálása, különös tekintettel a kooperációs jegyzőkönyvek készítése.
- Az utó-felülvizsgálati eljárás megszervezése, azon történő részvétel.
- Az utógondozás ideje (jótállás időtartama) alatt felmerült ügyekben történő műszaki ellenőri feladatok.
- Előrehaladási jelentés készítése a műszaki ellenőri szolgáltatás előrehaladásáról.
- A kivitelező által elkészített zéró dokumentáció, előrehaladási jelentés és záró dokumentáció ellenőrzése, jóváhagyása.
- Az esetlegesen felmerülő pót-, illetve többletmunkák elbírálása, felülvizsgálata, valamint műszaki ellenőrzése.
- A kivitelezéshez kapcsolódó műszaki változás bejelentések felülvizsgálata, jóváhagyása, ellenjegyzése.
- Az e-építési napló rendszeres vezetése a jogszabályi előírások szerint.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
x Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók x valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
  Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Hirdi Kenderfonó épület fejlesztése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71631000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: 7693 Pécs-Hird, Szövőgyár utca 20/A. szám, 48037/1 hrsz-ú ingatlan
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A meglévő épület korábban kenderfonóként üzemelt, jelenleg azonban nincs használatban. A létesítmény elhanyagoltságából, üzemszerű karbantartásának hiányából kifolyólag jelentős beázás nyomai láthatóak több helyen is. Ez a beázás, vizesedés azonban csak felületi jellegű, a helyszíni feltárások alapján egyértelműen eldönthető, hogy a vasbeton szerkezetekben lévő betonacélok nem korrodáltak, a szükséges betontakarások megvannak, a tartószerkezeti elemek továbbra is épek. Az elkészített feltárások és a helyszíni szemrevételezés során megállapítható, hogy az épület terheit a vasbeton pillérvázas szerkezet, illetve a falazott kerámia merevítő falak viselik. A földszint alapterülete É-Ny-i irányban nagyobb kiterjedésű, mint a felette elhelyezkedő 1. emeleté. Az átalakítás során az említett épületrész elbontandó.
A projekt keretében szükséges műszaki ellenőri feladatok ellátása, tekintettel arra, hogy a projekt az építési beruházás a Kbt. hatálya alá tartozik. A műszaki ellenőri szolgáltatás ellátása a Projekt kivitelezésének koordinálására és a Projekt keretében történő építési munkák, árubeszerzés felügyeletére vonatkozik.
A tárgyi épület helyiséglistája:
Helyiség szám Helyiség neve Mért terület
Földszint
F.01 ELŐTÉR 21,15
F.02 RUHATÁR 7,87
F.03 GÉPÉSZET 7,99
F.04 ELŐTÉR 6,75
F.05 LÉPCSŐ 8,16
F.06 NŐI MOSDÓ 12,01
F.07 AKM. MOSDÓ 5,72
F.08 FFI MOSDÓ 9,88
F.09 ÖLTÖZŐ 6,35
F.10 MOSDÓ 5,54
F.11 SZERTÁR 8,78
F.12 TEAKONYHA 9
F.13 ELŐTÉR 12,54
F.14 KÖZÖSSÉGI TÉR 184,34
F.15 TAK.SZERTÁR 3,58

Földszint összesen 309,66 m²

Emelet
E.01 KÖZLEKEDŐ 55,08
E.02 IRODA 63,99
E.03 IRODA 31,31
E.04 IRODA 31,85
E.05 IRODA 31,85
E.06 IRODA 28,27
E.07 TEAKONYHA 18,99
E.08 FFI MOSDÓ 8,2
E.09 NŐI MOSDÓ 9,6
E.10 TAK.SZERTÁR 3,18
E.11 ELŐTÉR 13,35

Emelet összesen: 295,67 m²
Mindösszesen: 605,33 m²
Az épület mindösszesen 605,33 m2 nettó alapterületű.
KIVITELI MUNKÁK OPCIÓS MŰSZAKI TARTALMA:
A tervezett szellőztetőrendszerek csoportosítását az ellátandó helyiségek funkciójának megfelelően alakítottunk ki. Az közösségi tér légkezelő berendezése az épület lapostetején kerül elhelyezésre. A légkezelő fűtését és hűtését a lapostetőre helyezendő hűtőgép gondoskodik. A vizesblokki helyiségek elszívása helyiségenként ventilátorok kerültek betervezésre. Az elszívott levegő utánpótlására higroszabályzású légbevezető elemek kerültek betervezésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az M.1.1./ pontban előírt alk köv igazolására bemutatott szakembernek az alkalmasság keretében előírt tárgyú, az ott meghatározottakon túli többlet tapasztalata egész hónapban (min.0, max.36 hónap) 20
2 Az M.1.2./ pontban előírt alk köv igazolására bemutatott szakembernek az alkalmasság keretében előírt tárgyú, az ott meghatározottakon túli többlet tapasztalata egész hónapban (min.0, max.36 hónap) 15
3 Az M.1.3./ pontban előírt alk köv igazolására bemutatott szakembernek az alkalmasság keretében előírt tárgyú, az ott meghatározottakon túli többlet tapasztalata egész hónapban (min.0, max.36 hónap) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár (HUF) / Súlyszám: 50
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: A tervezett szellőztetőrendszerek csoportosítását az ellátandó helyiségek funkciójának megfelelően alakítottunk ki. Az közösségi tér légkezelő berendezése az épület lapostetején kerül elhelyezésre. A légkezelő fűtését és hűtését a lapostetőre helyezendő hűtőgép gondoskodik. A vizesblokki helyiségek elszívása helyiségenként ventilátorok kerültek betervezésre. Az elszívott levegő utánpótlására higroszabályzású légbevezető elemek kerültek betervezésre.
Ajánlatkérő a szerződés hatályba lépésétől számított legfeljebb 3 hónapon belül jogosult egyoldalú nyilatkozattal megrendelni, a fedezet rendelkezésre állása esetén. Ezen opcionális munkanemek megvalósíthatósága, a kivitelezői árajánlatok beérkezését követően kerül véglegesítésre. Az opciós munkanemek teljesítésének határideje megegyezik az eredeti szerződés szerint meghatározott, 6 hónapos időtartammal.
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP 6.3.2 és 7.1.1-16-H-ERFA-2019-00245
II.2.13) További információ
Ajánlattevőnek az AF III.1.3.) M.1. pontjában előírt szakemberek szakmai önéletrajzát, végzettséget igazoló okiratát és rendelkezésre állási nyilatkozatát az ajánlathoz csatolni kell a minőségi kritérium 1-3. ért részszempontra tett megajánlás alátámasztására. Adható pontszám: 0-10 pont. Értékelés módszere: Ár:fordított arányosítás. Minőségi kritérium 1-3. ért.: egyenes arányosítás (legkedvezőtlenebb szint 0 hónap, legkedvezőbb szint 36 hónap.
A bemutatni kívánt szakemberek nevét az ajánlatban kötelező feltüntetni, annak elmulasztása a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjára figyelemmel a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja alapján az ajánlat érvénytelenségét eredményezi.
A minőségi értékelési szemponthoz kapcsolódó alkalmassági követelmény ellenőrzése érdekében a szakemberek önéletrajzát teljes körűen (mind az alkalmasság szempontjából releváns tapasztalat, mind az értékelés szempontjából releváns többlettapasztalat bemutatásával) szükséges ajánlattevőknek már az ajánlatban benyújtaniuk.
II.2.7. rovat kiegészítése: Műszaki ellenőr a 3 hónapos kivitelezési időszakot követően a kivitelezőt terhelő teljes jótállási időszakban köteles rendelkezésre állni, és feladatait ellátni. A jótállási időszak tartama függ a kivitelező kiválasztására irányuló eljárás nyertes ajánlattevőjének ajánlatától. (A többletjótállás vállalt időtartama (hibajelentési időszak) egész hónapban megadva (min.0 hónap; max. 24 hónap)

II.2.1) Elnevezés:
Új játszótér építése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71631000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: 7693 Pécs-Hird, Zengő utca 54. szám, 48136. hrsz-ú ingatlan
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Játszótér kialakításánál a következő munkákat szükséges elvégezni:
- terület rendezése
- játszóeszközök telepítése
- játszóeszközök alatt ütéscsillapító készítése
- játszótér körbekerítése
- játszótérhez vezető utak kiépítése
A főbb feladatok elkészítéséhez elvégzendő feladatok:
Meglévő humusz réteg felszedése, területen belüli újra elteregetése, tükörkészítés, földmű tömörítése. Kavicsfeltöltés alatti geotextília lehelyezése. Konszignáció szerinti játszótéri eszközök letelepítése a feladat. Az eszközök aljzathoz történő alapozása és rögzítése minden esetben gyártói előírás szerint kell, hogy megvalósuljon. A játszóeszközök körül, a helyszínrajzon jelölt területeken kavicsterítést kell készíteni. 15 cm vastagságban. A kavicsozás mellett beton kerti szegélyeket kell építeni. Konszignáció és tervek szerinti előre gyártott acél kerítéselemek elhelyezése. Konszignáció és tervek szerinti napvitorla elemek elhelyezése a területen a játékok felett. Kiegészítő rögzítő elemekkel és beton pontalapozással.
Humusztermőréteg leszedése: 105,45 m3
Humuszterítés: 602 m2
Kerítés oszlop elhelyezés: 56 db
Kerítés elhelyezése:124 m
Oszlopos napvitorla gyártása, helyszínre szállítása és elhelyezése: 15 db
Gyöngykavics réteg készítése 15 cm vastagságban: 370 m2
Játszótéri eszközök elhelyezése: 12 db
Térburkolat készítése: 47 m2
A projekt keretében szükséges műszaki ellenőri feladatok ellátása, tekintettel arra, hogy a projekt az építési beruházás a Kbt. hatálya alá tartozik. A műszaki ellenőri szolgáltatás ellátása a Projekt kivitelezésének koordinálására és a Projekt keretében történő építési munkák, árubeszerzés felügyeletére vonatkozik.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az M.1.1./ pontban előírt alk köv igazolására bemutatott szakembernek az alkalmasság keretében előírt tárgyú, az ott meghatározottakon túli többlet tapasztalata egész hónapban (min.0, max.36 hónap) 25
2 Az M.1.2./ pontban előírt alk köv igazolására bemutatott szakembernek az alkalmasság keretében előírt tárgyú, az ott meghatározottakon túli többlet tapasztalata egész hónapban (min.0, max.36 hónap) 25
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár (HUF) / Súlyszám: 50
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 3 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP 6.3.2
II.2.13) További információ
Ajánlattevőnek az AF III.1.3.) M.1. pontjában előírt szakemberek szakmai önéletrajzát, végzettséget igazoló okiratát és rendelkezésre állási nyilatkozatát az ajánlathoz csatolni kell a minőségi kritérium 1-2. ért részszempontra tett megajánlás alátámasztására. Adható pontszám: 0-10 pont. Értékelés módszere: Ár:fordított arányosítás. Minőségi kritérium 1-2. ért.: egyenes arányosítás (legkedvezőtlenebb szint 0 hónap, legkedvezőbb szint 36 hónap.
A bemutatni kívánt szakemberek nevét az ajánlatban kötelező feltüntetni, annak elmulasztása a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjára figyelemmel a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja alapján az ajánlat érvénytelenségét eredményezi.
A minőségi értékelési szemponthoz kapcsolódó alkalmassági követelmény ellenőrzése érdekében a szakemberek önéletrajzát teljes körűen (mind az alkalmasság szempontjából releváns tapasztalat, mind az értékelés szempontjából releváns többlettapasztalat bemutatásával) szükséges ajánlattevőknek már az ajánlatban benyújtaniuk.
II.2.7. rovat kiegészítése: Műszaki ellenőr a 3 hónapos kivitelezési időszakot követően a kivitelezőt terhelő teljes jótállási időszakban köteles rendelkezésre állni, és feladatait ellátni. A jótállási időszak tartama függ a kivitelező kiválasztására irányuló eljárás nyertes ajánlattevőjének ajánlatától. (A többletjótállás vállalt időtartama (hibajelentési időszak) egész hónapban megadva (min.0 hónap; max. 24 hónap)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén közös Ajánlattevő), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontja szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.
Az Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az Ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akinek részéről a fent meghatározott kizáró ok valamelyike az eljárás során következik be. [Kbt. 74.§ (1) bekezdése b) pont]
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá.
Az Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdés alapján az ajánlatában továbbá nyilatkoznia kell arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, továbbá nyilatkoznia kell arról, hogy az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontja pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alá.
Az Ajánlattevő a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) alpontja szerinti kizáró ok hiányát a „közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról” szóló 321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 17. § (1) - (2) bekezdésében foglalt rendelkezések szerint köteles igazolni.
Az Ajánlattevő a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontja szerinti kizáró ok hiányát a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja,
illetve a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8.§ i) pont ib) alpontja és a 10.§ g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint köteles igazolni.
A tárgyi eljárásban az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az Ajánlatkérő köteles elfogadni, ha bármely gazdasági szereplő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 7. §-a szerinti korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat, figyelemmel a Kbt. 114.§ (2) bekezdés rendelkezéseire.
A kizáró okok hiányát, valamint az alkalmassági feltételeket igazoló adatbázisokhoz való hozzáférés és a gazdasági szereplők által
ezen adatbázisok elérhetőségének feltüntetése vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 6. §-a irányadó.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az Ajánlattevő felel.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az Ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben az Ajánlattevő tekintetében nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy erre vonatkozó nemleges nyilatkozat benyújtása szükséges.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdés rendelkezése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre
vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatók (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Ajánlatkérő a kizáró okok vizsgálatát a Kbt. 64. § rendelkezéseire is figyelemmel végzi.
Ajánlatkérő felhívja a T. Gazdasági szereplők figyelmét: A Kbt. 69.§ (11a) bekezdés rendelkezése alkalmazandó! A kizáró okok fenn
nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő
részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: A 322/2015. Kormányrendelet 8. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő az alkalmasság vizsgálata körében a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.
Fentiek értelmében Ajánlatkérő alkalmatlannak minősíti az Ajánlattevőt (vagy közös ajánlattevőket), ha nem rendelkezik (vagy együttesen nem rendelkeznek:
SZ.1./ a szolgáltatás nyújtásához a letelepedése szerinti országban előírt nyilvántartásba vétellel.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése alapján Ajánlatkérő a Magyar Mérnöki Kamarai nyilvántartásban szereplés tényét a közvetlenül elérhető adatbázisban ellenőrzi.
ATknek a szakmai alkalmasságot – ide nem érve a Kbt.69.§ szerinti ut ig-i köt-ség teljesítését – az ajánlatában nyilatkozattal (EKR űrlap) kell előzetesen igazolnia, h az előírt alkalmassági feltételenek megfelel.
Utólagos ig.: M.o.-n letelepedett GSZ esetén a nyilvántartásban szereplés tényét AK ellenőrzi mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzék adatai alapján. Igazolási módja [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § (1)-(3) bekezdései].
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdés b) pontja alapján előírt követelmény tekintetében az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást kell benyújtani.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Mindkét rész tekintetében:
AT által az ajánlatban benyújtandó igazolások: AT a műszaki, szakmai alkalmasságot – ide nem érve a Kbt. 69. § szerinti utólagos
igazolási kötelezettség teljesítését – a KD-ban meghatározott tartalmú, Kbt. 67. § (2) bek szerinti nyilatkozattal igazolhatják A tárgyi eljárásban az EEKD nem alkalmazandó, azonban, ha bármely gazdasági szereplő – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – EEKDt nyújt be, az AK azt elfogadja, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az AK által az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat.
ATk már az ajánlathoz csatolják a minőségi kritérium 1-3. (1. rész), 1-2. (2. rész) értékelési résszempontra vonatkozóan tett megajánlás alátámasztására:
M.1./ Nyilatkozatukat a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről; [Kbt. 65. § (1) bek b) pont; 321/2015 (X.30.) Korm. rend 21. § (3) bek b) pont] A nyilatkozat mellett csatolandó:
A szakemberek bemutatása során a képzettséget és szakmai többlettapasztalatot alátámasztó, a szakember saját kezű aláírását
tartalmazó önéletrajza, valamint a végzettséget/képzettséget igazoló dokumentumok egyszerű másolata és a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat csatolandó. A szakemberekre vonatkozó értékelési szemponthoz kapcsolódó alkalmassági
követelmény ellenőrzése érdekében a szakember önéletrajzát teljes körűen (mind az alkalmasság szempontjából releváns tapasztalat, mind az értékelés szempontjából releváns többlettapasztalat bemutatásával) szükséges ajánlattevőknek már az ajánlatban benyújtaniuk.
Ha a megajánlott szakember a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartás szerint a felhívás adott pontjában előírt jogosultsággal rendelkezik, akkor a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség és gyakorlat igazolására egyéb dokumentum csatolása nem szükséges. M.1./pontban előírt alkalmasság teljesülésének alátámasztására az ajánlatban fel kell tüntetni azon elektronikus elérési utat, ahol az adott jogosultság fennállása ellenőrizhető.
AK a párhuzamos feladat ellátás esetén (azonos időszakban végzett munka) csak egy munkát vesz figyelembe.
A D.339/15/2017 valamint a D.358/9/2017. sz. KDB határozat alapján amennyiben AT fenti dokumentumokat az ajánlattételi határidőig benyújtandó ajánlatában nem csatolja, és 0-nál nagyobb megajánlást tett, úgy az az ajánlat Kbt. 73. § (1) bek e) pontja szerinti érvénytelenségének jogkövetkezményét eredményezi.
Kbt.69.§(4) adott esetben a Kbt.69.§(6)bek alapján az értékelési sorrendben azt követő következő legkedvezőbb AT által az UIK körében,a műszaki,illetve szakmai alkalmasság alátámasztása céljából benyújtandó igazolások:
M.1./ A szakember vonatkozásában a képzettséget és gyakorlatot alátámasztó, a szakember saját kezű aláírását tartalmazó önéletrajza, valamint a végzettséget/képzettséget igazoló dokumentumok egyszerű másolata csatolandó. Ha a megajánlott szakember a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartás szerint a felhívás adott pontjában előírt jogosultsággal rendelkezik, akkor a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség és gyakorlat igazolására egyéb dokumentum csatolása nem szükséges. AK a KR 24. § (1),(2) bek szerinti igazolásokat is elfogad az M.1/ és 1. rész vonatkozásában M.2./ pontokban meghatározott igazolási módok helyett, illetve mellett.
Kizárólag az 1. rész tekintetében a Kbt. 69. § (4) és (6) bek alapján benyújtandó igazolások:
M.2./ AF feladását megelőző 3 éven belül szerződésszerűen teljesített, de maximum 6 éven belül megkezdett, a közbeszerzés
tárgykörében teljesített műszaki ellenőri munkáit ismertető, cégszerűen aláírt nyilatkozatot vagy igazolást, amelynek tartalmaznia kell legalább:
— a szerződést kötő másik fél megnevezését, címét
— a szolgáltatás tárgyát, leírását
— a saját teljesítés tárgyát és rövid leírását, abban az esetben, ha a referenciaigazolás több kötelezett teljesítésről szól (ha a referenciát projekttársaság teljesítette a referenciát igazolónak a Kbt. 140. § (9) bek alapján szükséges eljárnia)
— a teljesítés idejét
— a referenciáról információt nyújtó személy nevét és elérhetőségét
— arra vonatkozó információt, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt e [Kbt. 65. § (1) bek b); 321/2015. Korm. rend 21. § (3) bek a)]
A 21. § (3) bekezdés a) pontjának esetét az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással lehet igazolni (321/2015. Korm. rend 23. §)
A benyújtott nyilatkozatból/ igazolásból egyértelműen megállapíthatónak kell lennie az előírt alkalmassági követelmények teljesítése, akkor is, ha AT a csatolni kívánt referenciát közös ATként, fővállalkozóként vagy alvállalkozóként teljesítette. [321/2015. Korm. ren 22. § (5) bek]
Mindkét részre vonatkozóan:
Az alkalmassági követelménynek való megfelelésre a Kbt. 65. § (7), (9) és (11) bek irányadók.
A Kbt.69. § (11a) bek rendelkezése alkalmazandó! Részletesen KDben!
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevők) ha nem rendelkezik, együttesen nem rendelkeznek):
M.1./ Az alábbi szakemberekkel
1. rész tekintetében:
M.1./ Az alábbi szakemberekkel
M.1.1./ legalább 1 fő a 266/2013.(VII. 11.) Korm. rendelet 1. mell V. Építési műszaki ellenőrzés 1. rész 2. D) pontjában meghatározott (ME-É - Magasépítési szakterület) kategóriájú vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkező, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel vagy egyenértékű végzettséggel és a hivatkozott jogszabályban előírt szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakemberrel vagy a hatályos átsorolás előtti 244/2006 (XII.5.) Korm. rendelet szerinti szakirányú, illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséggel és szükséges szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.
M.1.2./ legalább 1 fő a 266/2013.(VII. 11.) Korm. rendelet 1. mell V. Építési műszaki ellenőrzés 2. rész 3. D) pontjában meghatározott (ME-G - építménygépészeti szakterület) kategóriájú vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkező, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel vagy egyenértékű végzettséggel és a hivatkozott jogszabályban előírt szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakemberrel vagy a hatályos átsorolás előtti 244/2006 (XII.5.) Korm. rendelet szerinti szakirányú, illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséggel és szükséges szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.
M.1.3./ legalább 1 fő a 266/2013.(VII. 11.) Korm. rendelet 1. mell V. Építési műszaki ellenőrzés 2. rész 4. D) pontjában meghatározott (ME-V – építményvillamossági szakterület) kategóriájú vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkező, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel vagy egyenértékű végzettséggel és a hivatkozott jogszabályban előírt szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakemberrel vagy a hatályos átsorolás előtti 244/2006 (XII.5.) Korm. rendelet szerinti szakirányú, illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséggel és szükséges szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.
2. rész tekintetében:
M.1.1./ legalább 1 fő a 266/2013.(VII. 11.) Korm. rendelet 1. mell V. Építési műszaki ellenőrzés 1. rész 2. D) pontjában meghatározott (ME-É - Magasépítési szakterület) kategóriájú vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkező, vagy a
jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel vagy egyenértékű végzettséggel és a hivatkozott jogszabályban előírt szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakemberrel vagy a hatályos átsorolás előtti 244/2006 (XII.5.) Korm. rendelet szerinti szakirányú, illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséggel és szükséges szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.
M.1.2./ legalább 1 fő a 266/2013.(VII. 11.) Korm. rendelet 1. mell V. Építési műszaki ellenőrzés 3. rész 2. D) pontjában
meghatározott (ME-KÉ - Közlekedési építmények szakterület) kategóriájú vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkező, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel vagy egyenértékű végzettséggel és a hivatkozott jogszabályban előírt szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakemberrel vagy a hatályos átsorolás előtti 244/2006 (XII.5.) Korm. rendelet szerinti szakirányú, illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséggel és szükséges szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.
Az M.1./ pontban meghatározott alkalmassági követelmények igazolása körében egy szakember több részre és több pozícióra is jelölhető. A szerz.kötés feltétele, hogy a nyertes AT legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjára(ezt követően a szerz időtartama alatt) az M.1. pont szerinti alkalm-i feltétel teljesítése kapcsán megajánlott SZE kamarai nyilvántartásba vételéről gondoskodik. A nyilvántartásba vétel elmaradása a szerz.kötéstől való visszalépést jelenti a Kbt. 131. § (4) alapján és ebben az esetben AK a második legkedvezőbb ajánlatot tevővel köt szerződést, amennyiben őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
Kizárólag az 1. rész tekintetében:
M.2./ az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 6 éven belül megkezdett és 3 éven belül szerződésszerűen
teljesített, a közbeszerzés tárgyára vonatkozó referenciával, amely min 400 m2 nettó alapterületű épület építési és /vagy felújítási és/vagy bővítési és/vagy átalakítási és/vagy helyreállítási és/vagy korszerűsítési és/vagy lebontására és/vagy elmozdítására irányuló munka tekintetében végzett generál műszaki ellenőri szolgáltatás ellátására vonatkozik.
Az előírt referenciakövetelmények egy megfelelő tartalmú referenciával is teljesíthetők, Ajánlatkérő elfogad szerződésszerű
részteljesítést is. Az M.2./ pontban előírt követelménynek való megfelelés több szerződéssel is igazolható.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az M.1./ és 1. rész esetében M.2./ pontban előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Amennyiben a feladatellátás során szükségessé válik további szakemberek bevonása, ez Ajánlattevő feladatát képezi, mely vonatkozásában többlet költség elszámolására nem jogosult.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Kötbér: Ptk. 6:186.§ (1) bek szerint.
Hibás teljesítési kötbér: A kötbér mértéke hibás teljesítés esetén a megbízási díj nettó értékének 5%-a. A javítás költségeinek kötbért meghaladó összegét nyertes ATvel szemben AK érvényesíti.
Késedelmi kötbér: napi mértéke a megbízási díj nettó értékének 1%-a, de maximum 10%-a. A kötbér a késedelem megszűnésével, a vállalt póthatáridő lejártával, vagy abban az időpontban válik esedékessé, amikor eléri a legmagasabb mértéket.
Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a nyertes ATnek felróható okból a szerződés teljesítése meghiúsul a Megbízó jogosult a
szerződéstől elállni. Ebben az esetben a nyertes AT a késedelmi kötbér összegén felül, a megbízási díj nettó értékének alapul vételével számított 10%-os mértékű meghiúsulási kötbért köteles megfizetni, melynek összege a teljesítés arányában nem csökken.
Kártérítés: A munkavégzésből származó vétkes magatartással okozott károkért a nyertes AT felelős, a károk rendezése az ő feladata.
Részletesen lásd a KD-ban.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Mindkét rész tekintetében:
Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
A megbízási díj az igazolt szerződésszerű rész-és végteljesítést követően a Kbt. 135. § (1), és (5) – (6) bekezdésében és a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint 30 napon belül, számla ellenében átutalással, forintban (HUF) kerül kifizetésre.
A szerződés finanszírozása a az 1. rész tekintetében a TOP 6.3.2 és a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00245, a 2. rész tekintetében a TOP 6.3.2 azonosítószámú projekt keretén belül az EU forrásaiból valósul meg. A támogatás mértéke 100,000000 %.
A Megbízott részenként külön-külön 1 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult az alábbiak szerint:
1. rész-számla:
Esedékessége: a nettó szerződéses érték 50 százalékát elérő megvalósult teljesítés esetén.
Összege: a teljesítéssel arányos megbízási díj összege.
2. rész-számla (végszámla):
Esedékessége: a teljes projektre vonatkozóan a nettó szerződéses érték 100 százalékát elérő megvalósult teljesítés esetén.
Összege: a fennmaradó megbízási díj összege.
Az 1. rész tekintetében az opció megrendelése esetén, 1 db számla nyújtható be az opciós munka nettó szerződéses érték 100 %-
át elérő megvalósult teljesítés esetén.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlattevő/közös ajánlattevők nem hozhatnak létre projekttársaságot.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2022/12/14 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/12/14 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontása az EKR-ben történik, melyre a Kbt. 68.§-a és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet az irányadó.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
x Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: Tekintettel arra, hogy mindkét rész vonatkozásában a TOP-6.3.2 pályázati forrás még nem áll rendelkezésre, a közbeszerzési eljárás – mindkét rész tekintetében – a Kbt. 53. § (6) és a 135. § (12) bekezdései alapján feltételesen kerül lefolytatásra.
A Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján feltételes közbeszerzés indítható akkor, ha az ajánlatkérő támogatásra irányuló igényt (pályázatot, projektjavaslatot,támogatási szerződés-módosítást vagy változásbejelentést) nyújtott be vagy fog benyújtani - függetlenül attól, hogy sor került-e már a támogatás pályázati felhívásának megjelenésére - és az ajánlatkérő a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja. Ajánlatkérő ezen körülményt egyúttal előírja a közbeszerzési eljáráseredményeként megkötendő szerződés hatályba léptető feltételként is.
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
mindkét rész: 1. ár értékelési részszempont: fordított arányosítás, 1. rész: minőségi kritérium 1-3., 2. rész minőségi kritérium 1-2. részszempont: egyenes arányosítás
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
  Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. AK a KD-t az ekr.gov.hu elektronikus felületen teszi hozzáférhetővé
2. Kiegészítő tájékoztatás a Kbt. 56. § (1)-(5), és a 114. § (6 ) bek-ben, és a KD-ban foglaltak szerint. AT-nek a kieg.táj-ban feltett
kérdéseiket az EKR rendszeren keresztül kell megküldeniük.
3. Az ajánlatoknak az ajánlattételi határidő lejártáig az EKR rendszeren keresztül kell elektronikusan beérkeznie
4. Ajánlatnak pdf kiterjesztésűnek, jelszó nélkül olvashatónak, de nem módosíthatónak kell lennie
5. AT az EKR-ben elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni: - Felolvasólapot - Kbt. 66. § (2) bek szerinti nyilt - 67. § (4) bek. szerinti nyil-t, NYIL a kizáró okokról, NYIL Kbt. 62. § (1) bek k) pont kb) alpontja tekintetében - NYIL folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról - nyilatkozat üzleti titokról - nyilatkozat szakemberekről
6. ATnek, valamennyi közös ATnek nyilatkoznia kell: Kbt. 66. § (6) bek a) és b) pontja, és Kbt. 65. § (7) bek tekintetében (nemleges tartalmú nyilatkozat benyújtása is kötelező) csatolni kell a szerződéses vagy előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot a Kbt. 65.§ (7) és (9) bek szerint.
7. Ajánlatnak az aláírási jogosult ellenőrzése céljából tartalmaznia kell AT, valamennyi közös AT, az ajánlatban nyilatkozatot aláíró alvállalkozók, és az alkalmasság igazolásában részt vevő egyéb szervezetek esetében az alábbi iratokat: - ajánlatban szereplő bármilyen nyilatkozatot aláíró személy aláírási címpéldánya vagy a 2006. évi V. tv 9. § (1) bek szerinti aláírási-mintája - a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállalókra vonatkozó meghatalmazás - amennyiben a cégkivonat szerint cégügyében el nem bírált mód van foly-ban a von. vált.bej-i kérelem egyszerű másolata. Elektronikus feladás esetén az ehhez kapcsolódó dok-ok nem hitelesített másolata is.
8. Formai kötöttség: Kbt. 47. § (2) bek szerint
9. Ha több AT közösen nyújtott be ajánlatot , akkor az arról szóló megállapodást csatolni kell a KDban és Kbt. 35. § (2a) bek-ben meghatározott tartalommal.
10. Minősített ATk hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak:AF III.1.3.) M.1/- M.2./ pont
11. Hiánypótlás a Kbt. 71. § és a Kbt. 69. § (5) bek alapján
12. Jelen eljárásban a Kbt. 114. § (11) bek nem alkalmazandó, AK a Kbt. 81. § (5) bek-et alkalmazza.
13.Eljárás nyertese az az AT, aki az AK részére az AFben és a KDben meghatározott feltételek alapján a gazdaságilag legelőnyösebb érvényes ajánlatot tette.
14. GSZ a Kbt. 44. §-ának alkalmazása során az üzleti titkot tartalmazó dokumentum elkülönített elhelyezésére az EKR-ben erre szolgáló funkciót alkalmazza
15. Az eljárásban valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő
16. AK előírja hogy, nyertes ATnek a szerződéskötés időpontjában, ezt követően pedig a szerződés fennállása alatt rendelkeznie kell legalább a szerződés tárgya szerinti tevékenységre kiterjedő, 1. rész tekintetében: 2.000.000 ,- HUF/év és káreseményenként 500.000,- HUF összegre, a 2. rész tekintetében: 300.000 ,- HUF/év és káreseményenként 100.000,- HUF összegre szóló műszaki ellenőri szolgáltatásra vonatkozó biztosítással
17. ha szükséges további szakember bevonása, az nyertes AT feladata, az egyösszegű nettó ajánlati ár terhére.
18. AK az eljárásban a Kbt. 75.§ (2) bek e) pontját alkalmazza.
19. FAKSZ: dr. Tóth Levente lajstrsz: 00234
20.Irányadó jog: Kbt.,424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet. A megkötött szerz-ekre a Kbt-ben foglalt eltérésekkel a Ptk. irányadó.
21. - az ajánlati felhívás III.1.3.) pont Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M.1./ pontjában, valamint a Közbeszerzési
Dokumentumban pontjában foglaltak alapján nyertes ajánlattevőnek: a bemutatott és megajánlott szakember(ek) a kamarai
nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fog(nak) az adott szakirány vonatkozásában, melyre megajánlásra kerültek; a fentiekben rögzítettek szerinti nyilvántartásba-vétel elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül és Ajánlatkérő jogosult a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján eljárni;
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/29 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges