Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/233
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.11.30.
Iktatószám: 25490/2022
CPV Kód: 79821000-5
Ajánlatkérő: Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Teljesítés helye: KDTVIZIG Balatoni Vízügyi Kirendeltség kikötő, 8600 Siófok, Horgony u. 8
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2022.12.13.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Vízügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Nemzeti azonosítószám: 15308407207
Postai cím: Balatoni Út 6.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kertész-Kamarás Zsuzsanna
Telefon: +36 22315370
E-mail: kamaras@kdtvizig.hu
Fax: +36 22313275
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kdtvizig.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.kdtvizig.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001813162022/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001813162022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Vízügy
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Balaton levezető rendszerének korszerűsítése
Hivatkozási szám: EKR001813162022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79821000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
„Balaton levezető rendszerének korszerűsítése” című KEHOP-1.3.0-15-2015-00007 azonosítószámú projekthez kapcsolódó kiegészítő kommunikációs feladatok megvalósítása
II.1.5) Becsült érték:
1 Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Az ajánlatkérő részajánlattétel lehetőségét nem biztosítja a következő indokok alapján: A közbeszerzés tárgyát képező makett és kültéri installáció a „Balaton levezető rendszerének korszerűsítése” projekt munkaterületén kerül kihelyezésre, megépítésre. A munkaterületen jelenleg, és jelen közbeszerzés eredményeként létrejövő szerződés időbeli hatálya alatt folyamatosan a siófoki vízépítési nagyműtárgyak (hajózsilip és vízszint szabályozó zsilip) építési munkálatai zajlanak. Az építési munka zavartalansága – a projekt fizikai befejezési határidejének betartása érdekében – ajánlatkérő kiemelten fontos érdeke. Azért, hogy a szerződéses feladatok teljesítése a kivitelező, és jelen közbeszerzési eljárás nyertese számára se okozzon organizációs nehézséget, ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás tárgyát egy szolgáltatási szerződés keretében látja megvalósíthatónak. A Kbt. 2. § (4) bekezdése szerinti alapelv érvényesülése Ajánlatkérő álláspontja szerint akkor biztosítható, ha Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a részajánlat tétel lehetőségét, figyelemmel arra. hogy a tárgyi feladatok nem egy gazdasági szereplő által történő elvégzése kockázatossá teszi az elvárt minőségben történő teljesítést és csökkenti a költséghatékonyságot.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Balaton levezető rendszerének korszerűsítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79821000-5
További tárgyak: 79822500-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés helye: KDTVIZIG Balatoni Vízügyi Kirendeltség kikötő, 8600 Siófok, Horgony u. 8
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés a „Balaton levezető rendszerének korszerűsítése” című KEHOP-1.3.0-15-2015-00007 azonosítószámú projekthez kapcsolódó kiegészítő kommunikációs feladatok megvalósítása tárgyában.
Nyertes AT kötelezettségei:
1. Makett készítés
Mennyiség: 1db M 1:350-es részletes makett készítése a siófoki nagyműtárgyak területéről, műtárgyakról, üzemviteli épületről és partokról.
A maketthez asztal magasságú posztamens és plexi búra készítése is szükséges.
A makett kivitelezése:
• A modellt merevített alaplemezre kell elhelyezni, amelyet plexiburkolattal kell lefedni a modell védelme érdekében. A modell posztamens kicsavarozható lábakkal kell elkészíteni.
• A tervezett épületek részletezettsége a léptéknek megfelelő, a meglévő épületeké sematikus, csak tömegszerű.
• A növényzetet és a vízfelületeket élethűen kell ábrázolni a modellen.
• A terepen a különböző felületek festve vagy digitálisan nyomtatva készüljenek.
• A felhasznált anyagok natúr és festett plexi, polisztirol- és habosított pvc-lemez és mindezek kombinációja, alkalmazott technikák: hagyományos, CNC- és lézervágás, 3D-nyomtatás.
A makettet a „KTK 2020” arculati könyvének előírásainak megfelelő arculati elemekkel (kezdeményezetti infóblokk) szükséges ellátni.
2. Kültéri ismeretterjesztő installáció prezentációs tablók készítésével
A prezentációs tablók létrehozása: megvalósítási helyszínen elhelyezett nagyműtárgyak régi acél elzáró betétgerendáikra tablós sorozat készítése 10 db időjárásálló grafikailag megtervezett prezentációs tabló kihelyezésével
A tablókon kortárs grafikai eszközökkel szükséges megjeleníteni - Projektgazdával egyeztett tartalommal - a Balaton vízlevezető rendszere történetének jelentősebb mozzanatait rövid magyarázatokkal ellátva. A 10 db prezentációs tablót egységes grafikai koncepcióban kell készíteni.
A 10 db tabló kivitelezése:
• A tablók fémhordozó felületre készüljenek, mely által meg kell felelniük a kültéri - köztéri igénybevételnek
• A munka tartalmazza a Projektgazdával történő egyeztetést, grafikai tervezést, a tablók legyártásának koordinálását, helyszíni szerelést az erre a célra a betétgerendákon előkészített hordozó felületekre. A munka elvégzéséhez a betétgerendák előre biztosítottak.
A kültéri installációt a „KTK 2020” arculati könyvének előírásainak megfelelő arculati elemekkel (kezdeményezetti infóblokk) szükséges ellátni.
A részleteket a műszaki leírás és a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Kötelező jótálláson felüli többlet jótállás a kültéri ismeretterjesztő installáció prezentációs tablók újszerű állapotának megőrzése tekintetében (min. 0 hónap; max. 24 hónap)  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű nettó ajánlati ár / Súlyszám: 90
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2022/12/15 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2023/08/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-1.3.0-15-2015-00007
II.2.13) További információ
A felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a 2015.évi CLXIII. tv. (Kbt.), ill. a vonatkozó magyar jogszabályok előírásai szerint kell eljárni.
Tekintettel arra, hogy uniós forrásból kerül az eljárás finanszírozásra és annak érdekében, hogy a Támogatási Szerződésben megjelölt projekt Támogatási Szerződésben meghatározott fizikai befejezésének határideje tartható legyen, a forrás felhasználhatósága miatt Ajánlatkérő a felhívás II.2.7 pontjában konkrét befejezési dátumot (2023.08.31.) határozott meg. A teljesítés kezdés dátuma csupán a felhívás feladhatósága miatt került feltüntetésre, az nem irányadó és nem bír kötelező erővel.
A II.1.5. és II.2.6. pont technikai okból kerültek kitöltésre.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)–k) és m) pontja szerinti kizáró ok bármelyike fennáll.
AK-nek a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, akivel szemben az eljárást megindító felhívásban meghatározott kizáró okok az eljárás során következtek be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 114 § (1)-(2) bekezdése, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 17. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról (EKR űrlap), hogy nem tartozik az eljárást megindító felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját az EKR rendszerben található űrlap kitöltésével kell igazolnia.
Alvállalkozó és adott esetben alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában: Ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a Kr. 17. § (2) bekezdése alapján csak nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az eljárást megindító felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az eljárást megindító felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá (EKR űrlap).
A Kr. 1. § (7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az AK - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A Kbt. 63. § (3) bekezdése alapján a 62. § (1) bekezdés h) és j) pontjában meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani.
Ajánlattevőnek az EKR rendszerben rendelkezésre álló űrlap kitöltésével nyilatkoznia kell, hogy van-e vele szemben változásbejegyzési eljárás. A Kr. 13. § alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet (annak mellékleteivel együtt) és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Öntisztázás a Kbt. 64. §-a szerint.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: AK nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Ajánlatkérő a jelen eljárásban a Kbt. 114/A. §-ában foglaltakat nem alkalmazza, így ajánlattevőknek csak Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívásra kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmény igazolására vonatkozó, alátámasztó dokumentumokat az alábbiak szerint:
M.1) Ajánlattevőnek csatolnia kell a minimumkövetelményben meghatározott referenciák ismertetéséről szóló nyilatkozatát vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolást (Kr. 23. §-a). A referencianyilatkozat vagy a szerződést kötő másik fél által kiadott igazolás minimális tartalma:
- a szerződést kötő másik fél megnevezése és székhelye, a felvilágosítást adó személy neve és elérhetősége,
- a szerződés tárgya (úgy, hogy abból az előírt alkalmassági minimumkövetelmény teljesülése egyértelműen megállapítható legyen),
- a szolgáltatás mennyisége, a saját teljesítés mértéke,
- a teljesítés időtartama (kezdő és befejező időpontja év, hónap, nap szerinti bontásban),
- nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
AK felhívja a figyelmet arra, hogy a Kr. 23. § szakasza alapján az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással lehet igazolni. Az igazolás módjára irányadó a Kr. 21. § (3) bekezdés a) pont, 21/A. §. 21. § (3a) bek., 22. § (5) bekezdése.
A műszaki-szakmai alkalmasság igazolás módjára irányadó a Kbt. 65. § (7), (9) és (11)-(12) bek.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek illetve azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
További információ KD-ben található.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított három évben (36 hónapban) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített alábbi referenciákkal:
M.1.1) Legalább 1 db, legalább M 1:550 méretarányú, 3D nyomtatású, építményt, épületegyüttest és/vagy városképet ábrázoló makett készítésére vonatkozó referencia.
AK a Kr. 21. § (3a) bek. a) pontja alapján a felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 évben (36 hónapban) befejezett, de legfeljebb 6 éven (72 hónapon) belül megkezdett referenciákat veszi figyelembe.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: alapja a késedelemmel érintett szolgáltatás nettó ellenértéke, mértéke 0,5 % naponta. A késedelmi kötbér maximuma a szerződés vonatkozásában 15%.
Meghiúsulási kötbér: mértéke a teljes nettó vállalkozói díj 25%-a.
Kötelező jótállás: 12 hónap. A kültéri ismeretterjesztő installáció prezentációs tablók tekintetében a többletjótállást ajánlatkérő az értékelési részszempontok körében értékelni kívánja (2. értékelési részszempont).
A szerződés biztosítékainak részletes szabályait a dokumentáció mellékletét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Fizetés: a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bek., a Ptk. 6:130. § (1) – (2) bek., valamint a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rend. vonatkozó rendelkezései alapján.
Az ajánlattétel, a szerződéskötés és a kifizetés pénzneme: HUF
Az ellenszolgáltatás európai uniós támogatásból kerül finanszírozásra, a 272/2014. (XI. 05.) Korm. rendelet alapján utófinanszírozással. Az európai uniós támogatás intenzitása 100 %.
A Kbt. 135. § (8) bek. alapján a nyertes AT a Szerződés szerinti feladatainak teljesítése vonatkozásában legfeljebb a Megrendelés bruttó ellenértéke 30 %-ának megfelelő mértékében (amely már az Áfa-t is tartalmazza) jogosult előlegre. Az előleg-visszafizetési biztosíték mértéke az igényelt előleg 50%-a.
A nyertes AT két számlát állíthat ki.
További feltételek a szerződéstervezetben.
Irányadó Kbt. 27/A.§-a.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
AK nem írja elő és nem teszi lehetővé a nyertes ajánlattevő számára a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2022/12/13 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/12/13 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001813162022/reszletek
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontási eljárásra a Kbt. 68. § (1), (4) és (6) bekezdésében, valamint a 424/2017.(XII.19.) Korm. rendelet 15. § (2)-(3) bekezdéseiben foglaltak irányadóak.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
x Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a jelen eljárást a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján feltételes közbeszerzési eljárásként indítja meg, figyelemmel arra, hogy Ajánlatkérő támogatási szerződést kötött. Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a támogatási szerződés szerinti fedezet, valamint a feladat megvalósítása érdekében Ajánlatkérő költségvetésében rendelkezésre álló forrás együttes összegét meghaladó ajánlati árat olyan körülménynek tekinti, amelyre az AK a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat. Jelen feltételek a szerz. hatályba lépésének felfüggesztő feltételei.
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
Ár szempont: fordított arányosítás Minőségi szempont: egyenes arányosítás
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
  Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1.Az ajánlatot az ATnek a felhívásban, és a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie az EKR rend. 15. § (3) bek.-e és benyújtania az EKR használatával. Az ajánlattétel részletes szabályait teljeskörűen az AF és a közbeszerzési dok. és mellékletei tartalmazzák.
2. Az ajánlat összeállítása során az EKR Rend. 11. §, 12. § (1) bekezdésében és a Kbt. 41/A. § továbbá 69. § (11a) és 65. § (12) bekezdésében foglaltakra ajánlattevőnek figyelemmel kell lennie.
3. Az ajánlatban csatolandó dokumentumokat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák (közbeszerzési dokumentáció, nyilatkozatminták).
4. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyil.-okat, igazolásokat és más dok.-okat, amelyeket a dok. és a Kbt. előír.
5.A Kbt. 35. § (1)-(7) bekezdésére is figyelemmel több gazdasági szereplő közösen is nyújthat be ajánlatot. A közös ajánlattevők személyében az ajánlattételi határidő lejártát követően változás nem következhet be.
6.A minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban kerültek meghatározásra az alkalmassági követelmények.
7. Bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet, az AF-ban, valamint a dok.-ban foglaltakkal kapcsolatban, írásban kiegészítő tájékoztatást kérhet a Kbt. 56. §-a szerint az EKR-en keresztül.
8. Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány [Kbt. 76. § (2) bek. c) pont].
9. Hiánypótlás: a Kbt. 71. § (1)-(10) bek. szerint, AK alkalmazza a Kbt. 71. § (6) bek.-ét.
10. AK alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) szerinti eredménytelenségi okot.
11. Ajánlatkérő az ajánlattételt ajánlati biztosíték adásához nem köti.
12. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdéseit.
13. A közbeszerzési dokumentumok a Kbt. 57. § (2) bekezdés szerinti elérése az eljárásban történő részvétel feltétele. A regisztráció nélküli letöltés esetén AK az eljárás során nyújtott tájékoztatások megküldésért felelősséget nem vállal!
14. Üzleti titok: Kbt. 44. §
15. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy jelen eljárást az Országos Vízügyi Főigazgatóság bonyolítja le AK javára. A szerződéskötő fél a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság lesz.
Az eljárásban eljáró FAKSZ: dr. Mányoki Bernadett (lajstromszáma: 01107)
16. Az AF-ban meghat. órák a közép-európai idő szerint értendők.
17. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a jelen eljárást a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján feltételes közbeszerzési eljárásként indítja meg, figyelemmel arra, hogy Ajánlatkérő támogatási szerződést kötött. Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a támogatási szerződés szerinti fedezet, valamint a feladat megvalósítása érdekében Ajánlatkérő költségvetésében rendelkezésre álló forrás együttes összegét meghaladó ajánlati árat olyan körülménynek tekinti, amelyre az AK a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat. Jelen feltételek a szerz. hatályba lépésének felfüggesztő feltételei.
18. A felhívás IV.2.5) pontja alatt ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártától számított 30 napot ért.
19. Az értékelés során adható pontszám: 0-10. Ár szempont: fordított arányosítás, minőségi szempont: egyenes arányosítás
20. AK a Kbt. 35. § (9) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
21. AK konzultációt/tárgyalást nem tart.
22. AK tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a III.1.3) pontban alkalmassági minimumkövetelményként meghatározott M 1:550 méretarányú makett a II.2.4) pont szerinti M 1:350 méretarányú maketthez képest egy kevésbé részletes kidolgozottságú makettet jelent.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/28 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges