Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/233
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.11.30.
Iktatószám: 25578/2022
CPV Kód: 50112000-3
Ajánlatkérő: Országos Vérellátó Szolgálat
Teljesítés helye: A nyertes ajánlattevő (vállalkozó) telephelye;A nyertes ajánlattevő (vállalkozó) telephelye
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2022.12.09.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Országos Vérellátó Szolgálat
Nemzeti azonosítószám: 15329365243
Postai cím: Karolina Út 19-21.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sáfrány Attila
Telefon: +36 13724212
E-mail: kozbeszerzes@ovsz.hu
Fax: +36 13724453
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ovsz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001831982022/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001831982022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
x Egyéb: Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Gépjármű karbantartás és javítás
Hivatkozási szám: EKR001831982022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50112000-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Az Országos Vérellátó Szolgálat gépjárműveinek gazdaságos és megbízható működése érdekében a karbantartás és javítás hátterének megteremtése, amely magában foglalja az egyéb közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásban meghatározott, rendszám és típus szerint felsorolt gépjárműveinek garancia időn túli karbantartását, javítását valamint műszaki vizsgáztatását a szerződés hatályba lépésétől számított 12 hónapig további legfeljebb 12 hónappal történő meghosszabbítási lehetőséggel
az 1. részben 25+5 db gépjármű tekintetében éves nettó 24.600.000,- Ft keretösszegig,
a 2. részben 6+1 db gépjármű tekintetében éves nettó 5.352.000,- Ft keretösszegig.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
x Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók x valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
  Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Központ
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50112000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1 A teljesítés helye: A nyertes ajánlattevő (vállalkozó) telephelye
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az Országos Vérellátó Szolgálat központi gépjármű flottájában lévő gépjárművek garancia időn túli karbantartása, javítása és műszaki vizsgáztatása 12 hónapig további legfeljebb 12 hónappal történő meghosszabbítási lehetőséggel
25+5 db gépjármű tekintetében éves nettó 24.600.000,- Ft keretösszegig.
A gépjárművek rendszám / típus / évjárat szerinti felsorolását és a részletes műszaki leírást az Egyéb közbeszerzési dokumentumok VI. fejezete tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Alkatrész listaárakból adott %-os kedvezmények súlyozott átlaga (5) 5
2 3. A beépített alkatrészek vonatkozásában előírt kötelező jótállás feletti többletjótállás ideje (hónap) (minimum 0 hónap, maximum 12 hónap) 5
3 4. Az ajánlati felhívás III.1.3)M2a) pontjában meghatározott autószerelő szakmunkás képesítéssel vagy azzal egyenértékű végzettséggel rendelkező szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap) (minimum 0 hónap, maximum 36 hónap) 5
4 5. Az ajánlati felhívás III.1.3)M2b) pontjában meghatározott autóvillamossági szerelő képesítéssel vagy azzal egyenértékű végzettséggel rendelkező szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap) (minimum 0 hónap, maximum 36 hónap) 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Nettó rezsióradíj (Ft/óra) / Súlyszám: 80
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbítás leírása: A szerződés – a pénzügyi fedezet rendelkezésre állása esetén – 12 hónapon felül legfeljebb 12 hónappal meghosszabbítható. (Kbt.141. § (4) a) pont). A meghosszabbítás idejére a meghatározott éves keretösszeg irányadó azzal, hogy amennyiben a meghosszabbítás nem 12 hónapra szól, akkor a keretösszeg arányos része irányadó. Amennyiben a meghatározott éves keretösszeg a 12 hónapot megelőzően kimerül, a szerződés automatikusan hatályát veszti.
A meghosszabbított időszakra is változatlanul érvényben maradnak a szerződött egységárak és az egyéb szerződéses feltételek.
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ

II.2.1) Elnevezés:
Szeged
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50112000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU3 A teljesítés helye: A nyertes ajánlattevő (vállalkozó) telephelye
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az Országos Vérellátó Szolgálat szegedi gépjármű flottájában lévő gépjárművek garancia időn túli karbantartása, javítása és műszaki vizsgáztatása 12 hónapig további legfeljebb 12 hónappal történő meghosszabbítási lehetőséggel
6+1 db gépjármű tekintetében éves nettó 5.352.000,- Ft keretösszegig.
A gépjárművek rendszám / típus / évjárat szerinti felsorolását és a részletes műszaki leírást az Egyéb közbeszerzési dokumentumok VI. fejezete tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Alkatrész listaárakból adott %-os kedvezmények súlyozott átlaga (5) 5
2 3. A beépített alkatrészek vonatkozásában előírt kötelező jótállás feletti többletjótállás ideje (hónap) (minimum 0 hónap, maximum 12 hónap) 5
3 4. Az ajánlati felhívás III.1.3)M2a) pontjában meghatározott autószerelő szakmunkás képesítéssel vagy azzal egyenértékű végzettséggel rendelkező szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap) (minimum 0 hónap, maximum 36 hónap) 5
4 5. Az ajánlati felhívás III.1.3)M2b) pontjában meghatározott autóvillamossági szerelő képesítéssel vagy azzal egyenértékű végzettséggel rendelkező szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap) (minimum 0 hónap, maximum 36 hónap) 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Nettó rezsióradíj (Ft/óra) / Súlyszám: 80
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbítás leírása: A szerződés – a pénzügyi fedezet rendelkezésre állása esetén – 12 hónapon felül legfejlebb 12 hónappal meghosszabbítható. (Kbt.141. § (4) a) pont). A meghosszabbítás idejére a meghatározott éves keretösszeg irányadó azzal, hogy amennyiben a meghosszabbítás nem 12 hónapra szól, akkor a keretösszeg arányos része irányadó. Amennyiben a meghatározott éves keretösszeg a 12 hónapot megelőzően kimerül, a szerződés automatikusan hatályát veszti.
A meghosszabbított időszakra is változatlanul érvényben maradnak a szerződött egységárak és az egyéb szerződéses feltételek.
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: A Kbt. 114. § (1) bekezdése alapján az eljárásban nem lehet Ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik.
Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a fenti kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 321/2015. (X.30.) Kr.] 17. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében az ajánlattevőnek ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt.
62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Az Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlatában továbbá nyilatkoznia kell arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
A 321/2015. (X.30.) Kr. 17. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy tekintetükben nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. A nyilatkozatot az ajánlattevőnek abban az esetben is szükséges az ajánlathoz csatolnia, amennyiben a közbeszerzési szerződés teljesítésével összefüggésben nem kíván alvállalkozót igénybe venni.
Ahol a Kbt. Második Része „egységes európai közbeszerzési dokumentumot" említ, az alatt a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell érteni. Az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Kr.-ben részletezettek szerint ellenőrzi továbbá a kizáró okok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is.
Ajánlattevőnek nyilatkoznia szükséges, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött (a benyújtott kérelem informatikai szempontú megfelelőségéről szóló) igazolást. A változásbejegyzésre vonatkozó nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is csatolni kell.
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában felhívja továbbá a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdéseiben részletezett jogintézmény (öntisztázás) biztosította lehetőségekre, valamint a 321/2015. (X.30.) Kr. 12-16. §-aiban foglaltakra.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő jelen eljárás során nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Ajánlatkérő jelen eljárás során nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § (1) bekezdése alapján előírja, hogy az alkalmassági követelmények tekintetében az alábbiakban, valamint az egyéb közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat Ajánlattevők az ajánlatukban nyújtsák be.
M1)A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján, Az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónap) teljesített (legfeljebb 6 éven belül megkezdett) legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetésével a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. § szerint, amely legalább a következőket tartalmazza:
- a teljesítés ideje, intervalluma (kezdő és befejező időpontja év/hónap/nap pontossággal),
- a szerződést kötő másik fél megnevezése, székhelye
- a szolgáltatás tárgya (olyan részletességgel, amelyből Ajánlatkérő minden kétséget kizáróan
meg tud győződni arról, hogy Ajánlattevő megfelel az előírt minimumkövetelményeknek),
- a szolgáltatással érintett gépjárművek száma (darab),
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e,
- a referenciát nyújtó személy neve és elérhetősége,
- adott esetben információ a saját teljesítés arányáról (%).
M2) A Korm.rendelet 21.§ (3) bekezdés b) pont tekintetében azoknak a szakembereknek a megnevezése, képzettségük/végzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket az Ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe.
Az előírt képzettség/végzettség az iskolai oklevél vagy egyéb képzettséget/végzettséget igazoló dokumentum, a szakmai tapasztalat s.k. aláírt szakmai önéletrajz benyújtásával igazolandó. Az önéletrajzban a szakmai tapasztalatot év/hónap pontossággal kell megadni. Csatolandó továbbá minden esetben a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek s.k. aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata.
Amennyiben a szakember egy időben több azonos feladat ellátásában is részt vett, úgy az egyes feladatok során szerzett gyakorlatainak hónapszáma nem összeadható, vagyis egy évben maximálisan 12 hónap számítható. A szakemberek közötti átfedés megengedett.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1)Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évből származó, legfeljebb 6 éven belül megkezdett legalább 1 szervezet részére az érintett időszakban legalább 6 hónapon keresztül folyamatosan (megszakítás nélkül) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített az 1. részben legalább 12 darab gépjármű, a 2. részben legalább 3 darab gépjármű karbantartására és/vagy javítására vonatkozó referenciával.
A referencia elfogadható akkor is, ha az kizárólag gépjárművek garanciaidőn túli karbantartására vagy kizárólag javítására vonatkozik, illetve akkor is elfogadható, ha a referencia mindkét szolgáltatásra kiterjed.
Ugyanazon referencia mindkét rész tekintetében bemutatható, amennyiben ajánlattevő több részre nyújt be ajánlatot.
M2.) Minden rész tekintetében: Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:
M2a)legalább 1 fő, autószerelő szakmunkás képesítéssel vagy azzal egyenértékű végzettséggel rendelkező szakemberrel, aki legalább 24 hónap gépjármű karbantartására és/vagy javítására vonatkozó gyakorlattal rendelkezik.
M2b)- legalább 1 fő, autóvillamossági szerelő képesítéssel vagy azzal egyenértékű végzettséggel rendelkező szakemberrel, aki legalább 24 hónap gépjármű karbantartására és/vagy javítására vonatkozó gyakorlattal rendelkezik..
Ugyanazon szakember több részben is bemutatható.
Közös Ajánlattevők fenti. alkalmassági követelménynek együttesen is megfelelhetnek, a Kbt. 65. § (6) bekezdés rendelkezéseinek figyelembe vételével.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Szerződést biztosító MK: késedelmi kötbér, hibás teljesítésre vonatkozó kötbér, meghiúsulási kötbér, teljesítési biztosíték
A finanszírozási, fizetési feltételek és a szerződést biztosító mellékkötelezettségek pontos leírását az egyéb közbesz dok-ok tartalmazzák.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
AK előleget nem fizet. A szerződés ellenértékét a szolgáltatásnak a szerződés 1. és 2. pontjában rögzítetteknek megfelelően, a szolgáltatás szerződésszerű teljesítése esetén munkalaponként utólag, átutalással egyenlíti ki a számla AK általi kézhezvétele napját követő naptól számított 30 napon belül, a Ptk. 6:130.§ (1) bekezdése szerint, figyelemmel a Kbt. 135. § (5)-(6) bekezdésében és a Kbt. 27/A. §-ában foglaltakra is.
Irányadó továbbá a Kbt. 135. § (1) bekezdése
Az elszámolás és a kifizetések pénzneme: magyar forint (HUF)
A finanszírozási, fizetési feltételek és a szerződést biztosító mellékkötelezettségek pontos leírását az egyéb közbesz dok-ok tartalmazzák.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő közös ajánlattétel esetén a nyertes ajánlattevőktől nem követeli meg és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: A gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet.
A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet.
A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részeként
rendelkezésre bocsátott szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2022/12/09 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/12/09 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok benyújtására és felbontására a Kbt. 68. § és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a irányadó.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
1. részszempont (ár) fordított arányosítás, 2. (kedvezmény), 3. (jótállás), 4-5. (többlettapasztalat) részszempontok egyenes arányosítás
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. AK felhívja AT-k figyelmét, hogy tekintettel a karakterkorlátozására, AK nem tudja az egyéb információk teljes tartalmát meghatározni, ezért azok részletesen az egyéb
közbeszerzési dokumentumokban kerülnek kifejtésre.
2. A jelen felhívás a III.1.3) M.1) és M2) pontokban a minősített AT-k jegyzékénél szigorúbb alkalmassági
követelményeket tartalmaz.
3. A Kbt. 57. § (2) bekezdése alapján a közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy AT-nek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie az ajánlattételi határidő lejártáig. AK a közbeszerzési dokumentumokat a gazdasági szereplők részére elektronikus úton, korlátlanul és teljeskörűen, térítésmentesen hozzáférhetővé teszi az I.3. pont szerinti honlapon.
4. Az ajánlathoz csatolandó dokumentumok listáját és további információkat terjedelmi korlátok miatt részletezve az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
5. A Kbt. 71. § (6) bekezdés szerinti esetben ajánlatkérő csak egy alkalommal biztosít hiánypótlási lehetőséget.
6. AK alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
7. AT-nek nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) bek. a) és b) pontja vonatkozásában. A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is benyújtandó.
8. A közbeszerzési eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar, ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban nem teszi lehetővé a magyar helyett más nyelv használatát.
9. Irányadó idő: aktuális magyarországi idő.
10. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a Miniszterelnökség által üzemeltetett Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) folytatja le a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (EKRr.) rendelkezéseinek megfelelően. Az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos, a Kbt.-ben vagy végrehajtási rendeletében szabályozott írásbeli kommunikáció – ha az EKRr-ből más nem következik – elektronikus úton, az EKR-ben történik.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/28 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges