Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/233
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.11.30.
Iktatószám: 25662/2022
CPV Kód: 42923200-4
Ajánlatkérő: BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye: 1029 Budapest, Nagykovácsi út Hsz. 113551 1117 Budapest, Budafoki út 72.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2022.12.12.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 10941362244
Postai cím: Kalotaszeg Utca 31
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1116
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Urbán Erika
Telefon: +36 14596846
E-mail: urbane@fkf.hu
Fax: +36 14596846
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.budapestikozmuvek.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.budapestikozmuvek.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001771792022/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001771792022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
K22128 - 2 db mobil hídmérleg és 1 db kont besz.
Hivatkozási szám: EKR001771792022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42923200-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
2 darab mobil hídmérleg beszerzése, telepítése, hitelesítése és 1 darab irodakonténer beszerzése
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Ajánlatkérő megvizsgálta, hogy a beszerzés tárgyának jellege és a szerződéshez kapcsolódó további körülmények lehetővé teszik-e a közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt. Ajánlatkérő ez alapján megállapította, hogy a beszerzés tárgyát képező áru esetében gazdasági és műszaki szempontok miatt ésszerűtlen a több szerződés megkötése, a beszerzés tárgya nem osztható oly módon, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
K22128 - 2 db mobil hídmérleg és 1 db kont besz.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42923200-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1029 Budapest, Nagykovácsi út Hsz. 113551
1117 Budapest, Budafoki út 72.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Fix mennyiségként a BKM Nonprofit Zrt. használatában lévő Nagykovácsi úti, valamint Budafoki úti telephelyeken újonnan telepítendő 1-1 db mobil hídmérleg leszállítása, telepítése, hitelesítése, valamint 1 db mobil irodakonténer leszállítása, üzembe helyezése és hídmérleggel történő összekötése.
A Nagykovácsi úti ideiglenes telephelyen, (melyen nyáron közúti forgalomnak átadott területként kell tekinteni), a hintőanyag tárolás idejére 1 db 30 tonnás (9 méter hosszú, 3 méter széles) mobil hídmérleget szükséges nyertes ajánlattevőnek leszállítania, letelepítenie és hitelesítenie.
A Budafoki úti telephely esetén az 1 db 60 tonnás (18 méter hosszú, 3 méter széles) mobil hídmérleg egyszeri telepítését szükséges ellátni.
A mobil hídmérlegek, valamint az irodakonténer tekintetében a jótállási időre vonatkozóan a megajánlott ajánlati áraknak tartalmaznia kell az értékelési szempontként meghatározott, de minimum 24 hónapra vonatkozóan teljeskörű jótállásra vonatkozó költségeket is.
A mérlegelési adatokat egy 5 digites beltéri kijelző egység jelenítse meg, amely beltéri kijelzőként tud kommunikálni paraméterezhetően (kommunikációs protokoll) TC IP és/vagy COM porton keresztül a kezelői számítógéppel.
A mobil hídmérlegekkel kapcsolatos elvárások, azok telepítésére, hitelesítésére, vonatkozó elvárások, illetve feladatok a Műszaki leírásban vannak részletezve.
Az 1 db irodakonténerre vonatkozó elvárások, illetve az azzal kapcsolatos feladatok elvégzését a Műszaki leírás részletezi.
Szükséges továbbá, hogy a nyertes ajánlattevő a Nagykovácsi telephelyre szállítandó hídmérleget és irodakonténert együtt tudja kezelni, hogy a telepítés ne okozzon a mérleg bekötése, telepítése, és hitelesítési eljárásában fennakadást. A leszállított iroda jellegű konténer oldalfalát a beérkező mérleg érzékelőinek bekötéséhez kell majd igazítani.
Nyertes Ajánlattevőnek az alábbi dokumentumokat a szállításkor át kell adnia:
- magyar nyelvű dokumentáció,
- magyar nyelvű kezelési, karbantartási útmutató,
- CE megfelelőségi tanúsítvány,
- EK típuvizsgálati tanúsítvány,
- Gyártói hitelességet igazoló 24 hónapra szóló hitelesítési bizonyítvány,
- Jótállási füzet és/vagy garancia füzet és/vagy szerviz füzet és/vagy jótállási jegy.


VI.3.9) További információk folytatása:
24) Helyszíni bejárás időpontja: 2022. december 6-án 10:00 órakor.
Helyszíne: jelen felhívás II.2.3 pontban megjelölt FKF Nonprofit Zrt. telephelye(i).
A találkozás helyszíne: 1029 Budapest, Nagykovácsi út Hsz. 113551, ezt követően ütemezetten történik a telephelyek bejárása. Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a helyszíni bejárást hozzávetőlegesen 2 óra időtartamra tervezi, tekintettel a helyszínek számára és elhelyezkedésére.
A helyszíni bejárás következő időpontja 2022. december 8-án 10:00 órakor, a találkozás helyszíne 1117 Budapest, Budafoki út 72.
25) Ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárásban Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdésében foglaltakat alkalmazza,
26) Ajánlattevő ajánlata – többek között - érvénytelen, ha
- a Kbt. 73.§. (1)-(2) foglalt okok valamelyike fennáll,
- az ajánlatban nem kerül csatolásra a benyújtandó 1/a. számú mellékletének bármely munkalapja,
- az ajánlatba benyújtandó becsatolt 1/a. számú melléklet 1-A - Ártáblázatban nem kerül minden tétel beárazásra,
- az ajánlatba benyújtandó, árazott 1/a. számú melléklet tartalmilag eltér az ajánlatkérő által kiadott Ártábla tartalmától,
- az ajánlatba benyújtandó becsatolt 1/a. számú melléklet bármely tétele esetében az érték „0” vagy negatív érték vagy nem egész szám megajánlás
27) Ajánlattevőnek az ajánlat részeként be kell nyújtania az ajánlati dokumentáció III.26. pontjában előírt nyilatkozatokat/dokumentumokat.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Vállalt jótállás hídmérlegekre és konténerre (min.24 hónap, max.36 hónap) egész számban megadva 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Mindösszesen képzett érték (nettó HUF) / Súlyszám: 90
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 11 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontjában rögzítetteknek megfelelően a legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempont alapján értékeli. A legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempont esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10.
Az értékelés módszere
1. minőségi szempont esetében: két szélső érték közötti arányosítás
2. ár szempont esetében: fordított arányosítás,
Ajánlatkérő a II.2.5. pontban az „Ár” értékelési szempont alatt a következőket érti:
A közbeszerzési dokumentumokhoz külön felcsatolt 1/a. számú melléklet „1-A – Ártábla” munkalapjának D9 cellájába feltüntetett, képzett érték összegét kell feltüntetni a Felolvasólapon.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az 1/a. számú melléklet további munkalapjait is (1-B – Irodakonténer; 1-C - Hídmérleg 9x3; 1-D – Hídmérleg 18x3) is kitölteni szükséges.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a II.2.5. pontban a "Minőségi kritérium" értékelési szempontnál meghatározott " Vállalt jótállás hídmérlegekre és konténerre (min.24 hónap, max.36 hónap) egész számban megadva" értékelési szempontnál Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján az alábbiakat írja elő:
Az ajánlati elem legkedvezőtlenebb szintje, melyre ajánlatkérő 0 pontot ad: 24 hónap. A 24 hónap megajánlás nem eredményezi az ajánlat érvénytelenségét, azonban az annál kisebb érték megajánlása az ajánlat érvénytelenségét eredményezi. Az ajánlati elem legkedvezőbb szintje, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra Ajánlatkérő egyaránt maximális 10 pontot ad: 36 hónap.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontja pontjának hatálya alá tartozik. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetet, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevő vonatkozásában: a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §-a alapján az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a fenti kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontja szerint kell igazolnia a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontban meghatározottaknak megfelelő tartalommal. Alvállalkozó és adott esetben alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában: Ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján csak nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. Öntisztázás a Kbt. 64. § alapján.
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot vagy az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) és a Kbt. 114/A. § (4) bekezdésére. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) és a Kbt. 114/A. § (4) bekezdésére.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: P1) Ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bek. a) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bek. b) pontja alapján saját vagy jogelődje a jelen felhívás feladását megelőző három, lezárt üzleti évre vonatkozó számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának eredménykimutatás részét kell benyújtania.
Amennyiben a kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, úgy az eredménykimutatást ajánlatkérő ellenőrzi, mely esetben annak benyújtása nem kötelező.
Amennyiben ajánlattevő azért nem rendelkezik az előírt teljes időszakban beszámolóval, mert a vizsgált időszak kezdete után kezdte meg működését, úgy a Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése alapján működési ideje alatt a közbeszerzés tárgya szerinti (hídmérleg értékesítése) – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló cégszerűen aláírt nyilatkozattal kell igazolni, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Amennyiben ajánlattevő az előírt beszámolóval, vagy árbevétellel azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdését kell alkalmazni. (kiegészítő tájékoztatása kérése).
Az Ajánlatkérő jelen eljárás tekintetében alkalmazza a Kbt. 114/A. § (1) bekezdést, amely értelmében előírja, hogy a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott alkalmassági követelmények alátámasztásául szolgáló igazolásokat az ajánlattevőknek az ajánlatukban kell benyújtaniuk. Ajánlatkérő a 114/A. § (1) bekezdése értemében a 114/A. § (2)-(6) bekezdés rendelkezéseit alkalmazza, a 67. § (1) bekezdés, a 69. § (2)-(9) bekezdés, valamint a 114. § (2) bekezdés rendelkezéseit Ajánlatkérő nem alkalmazza.
Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő köteles igazolni, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek az alábbiak szerint:
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 140. § (9) bekezdésére.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P1) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a jelen felhívás feladását megelőző három, mérlegforduló nappal lezárt üzleti évre vonatkozó számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának eredménykimutatás részéből megállapítható, hogy az adózás utáni eredménye több mint kettő évben negatív volt.
Amennyiben ajánlattevő azért nem rendelkezik az előírt teljes időszakban beszámolóval, mert a vizsgált időszak kezdete után kezdte meg működését, úgy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése alapján működési ideje alatt a közbeszerzés tárgya szerinti (Hídmérlegek értékesítése és/vagy szállítása) – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételének el kell érnie a 39 200 000 Ft-ot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Az Ajánlatkérő jelen eljárás tekintetében alkalmazza a Kbt. 114/A. § (1) bekezdést, amely értelmében előírja, hogy a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott alkalmassági követelmények alátámasztásául szolgáló igazolásokat az ajánlattevőknek az ajánlatukban kell benyújtaniuk. Ajánlatkérő a 114/A. § (1) bekezdése értemében a 114/A. § (2)-(6) bekezdés rendelkezéseit alkalmazza, a 67. § (1) bekezdés, a 69. § (2)-(9) bekezdés, valamint a 114. § (2) bekezdés rendelkezéseit Ajánlatkérő nem alkalmazza
M1) Az ajánlattevőnek be kell nyújtania a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. §, 5. § (3) bekezdés 21. § (3) bekezdés a) és (3a) bekezdés a) pontjai alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 év (3x365 nap) (vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven (6x 365 nap) belül megkezdett) legjelentősebb befejezett, és a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített referencia(ák) ismertetését, melynek legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:
- a teljesítés idejét (kezdés és befejezés időpontja év, hónap, nap megadásával),
- a szerződést kötő másik fél adatait (név, cím)
- az árubeszerzés tárgyát (olyan részletességgel, hogy abból az alkalmasság megállapítható legyen),
- az árubeszerzés szerinti mennyiséget (amennyiben a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, a referenciaigazolásban szerepeltetnie kell az ajánlattevő saját teljesítésének arányát is),
- nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

A referencianyilatkozatból vagy referenciaigazolásból minden alkalmassági feltétel teljesülésének ki kell derülnie.
Az M.1.) alkalmassági minimumkövetelmény esetében a Kbt. 65. § (7) bek. szerint az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
Az M.1.) alkalmassági minimumkövetelmény tekintetében az ajánlatkérő rögzíti, hogy amennyiben az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevő bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva felel meg, ebben az esetben csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses, előszerződéses, vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratát, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1.) Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napját (VI.4. pont) megelőző három évben (3x365 nap) (vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven (6x365 nap) belül megkezdett) a közbeszerzés tárgyának (Hídmérlegek értékesítése és/vagy szállítása) megfelelő legalább 1 db 30 tonnás mobil hídmérleg szállítására (amely magába foglalja a beüzemelést is) vonatkozó, szerződésszerűen teljesített referenciával (szerződéssel).
Ezen referencia követelmény legfeljebb 1 db szerződésből teljesíthető legyen.
Kérjük Ajánlattevőket, hogy legyenek figyelemmel a Kbt. 69. § (11)-(11a) bekezdéseire.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (12) bek. foglaltakra.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: A késedelmi kötbér mértéke a hídmrélegek és az irodakonténer nettó ellenértékének 10%-a/késedelmes naptári nap a késedelembe esés időpontjától a tényleges teljesítés napjáig. A késedelmi kötbér maximuma késedelmenként 2 naptári nap. A késedelmes teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesíti az Eladót a teljesítés alól.
Részleges meghiúsulási kötbér: a szerződés részleges meghiúsulása esetén, amennyiben a hídmrélegek és az irodakonténer részben kerül leszállításra és átadásra, Vevő a le nem szállított, át nem adott hídmérlegek és irodakonténer nettó értéke 20%-ának megfelelő meghiúsulási kötbért érvényesíthet Eladóval szemben.
Meghiúsulási kötbér: Ha a jelen szerződés olyan okból, amelyért az Eladó felelős, meghiúsul, úgy Eladó megiúsulási kötbér fizetésére köteles. A meghiúsulási kötbér mértéke a nettó ellenérték 20%-a.
Hibás teljesítési kötbér: Amennyiben Eladó nem a jelen szerződésben meghatározott minőségben teljesít (különösen nem megfelelő kategóriájú és felszereltségű hídmrélegek és irodakonténer esetén), hibás teljesítési kötbért köteles fizetni. Mértéke: a nettó ellenérték 1 %-a/naptári nap a hibás teljesítéssel érintett napok függvényében (Vevő hibával kapcsolatos kifogás bejelentésétől a jótállási-, szavatossági igény Eladó általi teljesítéséig terjedő időszak napjainak száma alapján). Hibás teljesítési kötbér maximuma: 10 naptári nap.
Ajánlatkérő a késedelmi és meghiúsulási kötbér részletszabályait a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezetben határozta meg.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Megrendelő előleget nem fizet.
Vevő a szabályszerűen kiállított és mellékletekkel ellátott számla összegét – a Kbt. 135. § (1) bekezdésének, illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdéseinek megfelelően –, annak kézhezvételétől számított 30 (harminc) napon belül – vagy ha az nem banki nap, akkor az azt követő első banki napon –, fizeti meg az Eladó számlán szereplő bankszámlájára. A bankszámlák közötti elszámolás útján teljesített fizetést akkor kell megtörténtnek tekinteni, amikor a pénzintézet a fizetésre kötelezett bankszámláját megterheli.
Az esedékes számlát forintban kell benyújtani, a számlakiegyenlítés forintban történik.
A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé nyertes közös ajánlattevőknek gazdálkodó szervezet létrehozását a szerződés teljesítése érdekében.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A szerződés pénzügyi fedezetét Ajánlatkérő saját forrásból biztosítja.
Részletes szabályokat a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2022/12/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: 1 vagy napban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/12/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: A bontási eljárás a Kbt. 68. §-nak rendelkezései szerint és az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. §-nak megfelelően történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
Az értékelés módszere az 1. részszempont (többlet jótállás) esetében két szélső érték közötti arányosítás, a 2. részszempont esetében (Mindösszesen képzett érték (nettó HUF)) fordított arányosítás.
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1.) Az eljárás eredményéről a tájékoztatás, szerződéskötés: Kbt. 79. §, 131. § szerint.
2.) Az eljárás iránt érdeklődését jelző gazdasági szereplő az, aki jelzést küld a jelen felhívás I.3. Kommunikáció pontban megadott elektronikus elérési úton.
3.) Hiánypótlás: Kbt. 71.§ szerint. Ajánlatkérő élhet azzal a korlátozással, miszerint nem rendel el újabb hiánypótlást, amennyiben a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatában korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
4.) Közös ajánlat benyújtása: a Kbt. 35. §-ban és a dokumentációban előírtak szerint lehetséges.
5.) Az ajánlatba a Kbt. 66. § (5) bekezdés és a dokumentáció szerint Felolvasólapot (EKR-ben létrehozott elektronikus űrlap) kell csatolni.
6.) A kiegészítő tájékoztatásra a Kbt. 56.§ (1)-(5) bek és 114. § (6) bek, valamint a KD-ban foglaltak az irányadók. A kiegészítő tájékoztatás kérdéseket az EKR rendszeren keresztül kell megküldeni.
7.) Az eljárás nyelve kizárólag a magyar, így a közbeszerzési dokumentumokra vonatkozóan Ajánlatkérő a kérdéseket írásban, magyar nyelven fogadja és magyar nyelven is válaszolja meg.
8.) Ajánlattevőnek (továbbiakban: AT) ajánlatában az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot aláíró(k), az ajánlatban nyilatkozatot tevők aláírási címpéldányát (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti, ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírásmintáját vagy adott esetben meghatalmazást, AT-nek részenként külön-külön nyilatkoznia kell a Kbt. 65.§ (7) bekezdése alapján (EKR-ben létrehozott elektronikus űrlap) abban az esetben, ha AT az előírt alkalmasságok igazolása érdekében igénybe kíván venni más szervezetet, a Kbt. 66. § (2) bekezdés és a (6) bekezdés a) és b) pontjai vonatkozásában (EKR-ben létrehozott elektronikus űrlap). A Kbt. 114./A § bekezdésére figyelemmel kell a benyújtania nyilatkozatokat és az igazolásokat a kizáró okok és az alkalmassági követelmények vonatkozásában. A nyilatkozatok nemleges tartalom esetén is benyújtandók.
9) Az AT-nek az ajánlatot a Kbt. 66.§ (1) bekezdés szerint a meghatározott tartalmi és formai követelményeknek és a Kbt. 41/A.§ (1) bekezdésnek megfelelően kell benyújtani, figyelemmel a 424/2017. Korm. rendelet és a Kbt. vonatkozó rendelkezéseire.
10.) Ajánlatkérő (továbbiakban: AK) az alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg a jelen felhívás III. 1.2) és III.1.3) pontjaiban.
11) Az ajánlatot az EKR-en keresztül kell benyújtani. A Kbt. 40. § (1) bekezdésben foglaltak alapján: A közbeszerzési és koncessziós beszerzési eljárást a közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltetett egységes, EKR igénybevételével kell lebonyolítani. A Kbt. 41. § (1) bekezdése szerinti elektronikus kommunikáció – ha e törvény vagy e törvény felhatalmazása alapján alkotott jogszabály eltérően nem rendelkezik – az EKR-ben történik.
12.) AK jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
13) AT-nek a dokumentációban előírtak szerint nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt, amennyiben igen, a 321/2015. Korm. rendelet 13.§szerinti iratokat csatolni kell.
14.) AK ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő.
15.) A felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a hatályos Kbt. és végrehajtási rendeletei az irányadók.
16.) AT-k kötelesek ajánlatukhoz csatolni az 1/a. sz melléklet (Ártáblázat) 4 munkalapját (1-A – Ártábla; 1-B – Irodakonténer; 1-C – Hídmérleg 9x3; 1-D – Hídmérleg 18x3) is hiánytalanul kitöltve és cégszerűen aláírva excel, illetve pdf formátumban is. Ellentmondás eseten a cégszerűen aláírt ártáblázat az irányadó.
17.) AK a Kbt. 35. § (8) bek. alapján a szerződés teljesítése során kizárja a gazdálkodó szervezet alapítását.
18.) A felhívás IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama pontjával kapcsolatban AK előírja, hogy 1 hónap alatt 30 naptári napot ért.
19.) Az ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában Magyarország hatályos jogszabályai, különösen a 2015. évi CXLIII. tv. előírásai, a kapcsolódó végrehajtási rendeletek, a Ptk. és az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
20.) További információk a közbeszerzési dokumentumban, valamint a szerződéstervezetben találhatóak.
21.) A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): AK megvizsgálta, hogy a beszerzés tárgyának jellege és a szerződéshez kapcsolódó további körülmények lehetővé teszik-e a közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt. Ajánlatkérő ez alapján megállapította, hogy a beszerzés tárgyát képező áru esetében gazdasági és műszaki szempontok miatt ésszerűtlen a több szerződés megkötése, a beszerzés tárgya nem osztható oly módon, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné.
22.) AK felhívja az érdeklődő gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy az EKR használatával, gyakorlati alkalmazásával kapcsolatos útmutatás, magyarázat, tájékoztatás, segítségnyújtás nem képezi a jelen közbeszerzési eljárás tárgyát, az érdeklődő gazdasági szereplők az ezzel kapcsolatos kérdéseiket, bejelentéseiket, az EKR-t – beolvadás következtében 2021. október 6.napjától - üzemeltető Új Világ Nonprofit Szolgáltató Kft. (1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.) az alábbi elérhetőségein tehetik fel, jelenthetik be:
Ügyfélszolgálat telefonszám: +36-1-465-8899 (munkanapokon 8:00-16:00) (változatlan)
Ügyfélszolgálat e-mail cím: ekrhelpdesk@ujvilag.gov.hu
Egyéni hibabejelentés: https://ugyfelszolgalat.nekszt.hu/ (változatlan)
23) Ajánlatkérő lehetőséget biztosít a Kbt. 56. § bekezdés alapján helyszíni bejárásra.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/29 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges