Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2023/7
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2023.01.10.
Iktatószám: 28778/2022
CPV Kód: 33165000-4
Ajánlatkérő: VÁRDA Sport Egyesület Kisvárda
Teljesítés helye: Magyarország_4600_Kisvárda_Vár _utca_33._945.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2023.01.19.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: sportegyesület
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: sport
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: VÁRDA Sport Egyesület Kisvárda
Nemzeti azonosítószám: 18810220215
Postai cím: Flórián Tér 6.
Város: Kisvárda
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Maklári Balázs
Telefon: +36 202172073
E-mail: vardase2003@gmail.com
Fax: +36 202172073
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR002094982022/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR002094982022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
x Egyéb: sportegyesület
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: sport
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Kriokabin beszerzés
Hivatkozási szám: EKR002094982022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33165000-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Ajánlatkérő tárgyi eljárás keretében 1 db teljes testes elektromos kriokabin beszerzését kívánja megvalósítani. A megajánlásnak magában kell foglalnia a termék leszállítását, továbbá az eszköz beépítését, telepítését és üzembe helyezését, a kezelő személyzet betanítását 1 fő részére 8 órában.
Az ajánlatban csak új, azaz nem használt termék ajánlható meg. A részletes műszaki-szakmai elvárásokat a Közbeszerzési dokumentumok részét képező Műszaki leírás tartalmazza.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Ajánlatkérő tárgyi eljárás keretében 1 db teljes testes elektromos kriokabin beszerzését kívánja megvalósítani, így jelen esetben a részekre bontás nem értelmezhető.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Kriokabin beszerzés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33165000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Magyarország_4600_Kisvárda_Vár _utca_33._945.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlatkérő tárgyi eljárás keretében 1 db teljes testes elektromos kriokabin beszerzését kívánja megvalósítani. A megajánlásnak magában kell foglalnia a termék leszállítását, továbbá az eszköz beépítését, telepítését és üzembe helyezését, a kezelő személyzet betanítását 1 fő részére 8 órában.
Az ajánlatban csak új, azaz nem használt termék ajánlható meg. A részletes műszaki-szakmai elvárásokat a Közbeszerzési dokumentumok részét képező Műszaki leírás tartalmazza.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § alapján rögzíti, hogy ahol a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányra való hivatkozás található, az a termék jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, mert a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető leírása körülírással nem biztosítható. Azonban az ajánlattevő ajánlatában bármely más olyan terméket is szerepeltethet, amely a meghatározott követelménynek megfelel és azzal egyenértékű. Ajánlatkérő egyértelművé teszi, hogy a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést a 321/2015. Korm. rend. előírása miatt szerepelteti.
Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában kétséget kizárólag igazolnia kell. Ajánlattevő kizárólag az Ajánlatkérő előírásainak mindenben megfelelő termékekre tehet ajánlatot. A termékekkel kapcsolatosan az ajánlattevőnek figyelembe kell vennie a közbeszerzési dokumentumokban leírtakat is.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 30
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
A II.2.7. pontban írt teljesítési véghatáridő a szerződés aláírásától számítandó.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontjának hatálya alá tartozik. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetet, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be. A kizáró okok fenn nem állásának ellenőrzését az ajánlatkérő az Kbt.-ben és a külön jogszabályban foglaltak szerint köteles elvégezni a Kbt. 114. § (2) bekezdés szerint.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevő vonatkozásában: a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §-a alapján az ajánlattevőnek ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a fenti kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontja szerint kell igazolnia a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontban meghatározottaknak megfelelő tartalommal.
Alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában: Ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján ajánlatában csak nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
Öntisztázás a Kbt. 64. § alapján.
Ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is. Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük, nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat részeként benyújtani [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §]. Az EKR-ben az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként létrehozta a Változásbejegyezésre vonatkozó nyilatkozat mintáját, amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában valamennyi rögzített gazdasági szereplő tekintetében köteles kitölteni.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Közbeszerzési Hatóság 2022. május 12-én közzétett útmutatójára a kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról.
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A Kbt. 69. § (11a) bekezdése értelmében a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása M.1.) Ajánlattevő, adott esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet a Kbt. 114. § (2) bekezdése értelmében a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat benyújtására köteles, mely szerint megfelel az előírt alkalmassági követelmény(ek)nek.
Az alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt. 69. §-a szerinti ajánlatkérői felhívásra az alábbiak szerint történik:
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)–(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek csatolnia kell a 321/2015. (X. 30) Korm. Rendelet 21. § (1) bek. a) pont alapján az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző három évre vonatkozó szállításainak ismertetését, az ismertetett szállításra vonatkozó referenciaigazolást, illetve nyilatkozatot a Kormányrendelet 22. § (1)– (2) bek. szerint (min. tartalom: a teljesítés kezdő és befejező időpontja év, hónap, a szerződést kötő másik fél, a szállítás tárgya, szállítás mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e). Amennyiben a referenciaigazolás szerinti szerződés tárgya bővebb, mint a közbeszerzés tárgya, akkor a referenciaigazolásban meg kell adni a közbeszerzés tárgyára vonatkozó részösszeget /mennyiségi adatot/ műszaki tartalmat!
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 140. § (9) bekezdésében foglaltakra.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadó, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet. A Kbt. 65. § (7) bek. alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek. Ebben az esetben ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (7), (9), (11) bekezdései és a Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján kell eljárnia. A Kbt. 65. § (6) bekezdésére figyelemmel az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
M.2. Ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése i) pontja alapján a közbeszerzés tárgyára vonatkozóan elismert (bármely nemzeti rendszerben akkreditált) tanúsító szervezettől származó tanúsítványát, amely tanúsítja, hogy a leírásokra vagy szabványokra történő hivatkozással egyértelműen meghatározott áru megfelel bizonyos leírásoknak vagy szabványoknak.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1. Alkalmatlan az Ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladását megelőző 3 évben (36 hónapban) szerződésszerűen teljesített, befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett, legalább 1 db krioterápiás eszköz értékesítésére és/vagy szállítására és üzembehelyezésére vonatkozó referenciával. Az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
M/2.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a felhívás tárgyának megfelelő, illetve azt is magába foglaló tevékenységi körre vonatkozó, bármely nemzeti rendszerben akkreditált, minőségirányítási rendszer tanúsítására jogosított független szervezet által kiállított, érvényes, MSZ EN ISO 9001:2015, vagy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés i) pontja rendelkezése szerinti, ezzel egyénértékű tanúsítvánnyal, vagy azzal egyenértékű intézkedésekkel.
M/2.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik bármely nemzeti rendszerben akkreditált, minőségirányítási rendszer tanúsítására jogosított független szervezet által kiállított, érvényes ISO ISO 13485:2016 szabvány szerinti, vagy azzal egyenértékű minőségirányítási rendszerre vonatkozó tanúsítvánnyal, vagy azzal egyenértékű intézkedésekkel.
Amennyiben valamely alkalmasságot igazoló dokumentum nem magyar nyelven kerül benyújtásra az ajánlattevő részéről, az ajánlattevőnek csatolnia kell az idegen nyelvű dokumentum ajánlattevő általi magyar fordítását is. Ajánlatkérő a magyar nyelvű dokumentumot tekinti irányadónak.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmes teljesítés esetén ajánlatkérő a Ptk. 6:155. §-ban meghatározottak szerinti késedelmi kamat megfizetésére köteles A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza. AK késedelmi és meghiúsulási kötbért ír elő. A késedelmi kötbér alapja a teljes nettó ellenszolgáltatás (vételár). Mértéke minden megkezdett késedelmes naptári napra a kötbéralap 1 %-a. A kötbér maximuma teljes nettó vételár 15 %-a. A meghiúsulási kötbér mértéke a teljes nettó vételár 20 %-nak megfelelő összeg.
Jótállás: A nyertes Ajánlattevő az átadás-átvételi eljárás sikeres befejezésétől számított 12 hónap jótállás vállalására köteles.
Továbbiak részletesen a szerződéstervezetben.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlattétel, szerződés, kifizetés és elszámolás pénzneme: HUF. Ajánlatkérő előleget nem biztosít. A megvalósítás pénzügyi fedezetét Ajánlatkérő az ELN-27/2022. (01.26.) sz. támogatásból finanszírozza. Támogatás intenzitása: 100,000000 % AK az ellenértéket banki átutalással, a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül egyenlíti ki, a Kbt. 27/A. § a Kbt. 135.§ (1), (6) bek., és a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bek. szerint, figyelemmel a Ptk. 6:155. §-ára is. A nyertes ajánlattevő 1 db számla benyújtására jogosult. Az ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét 30 napos fizetési határidő mellett, a Kbt. 135. § (1), (6), alapján egyenlíti ki. Számla benyújtására Ajánlatkérő által kibocsátott teljesítésigazolás birtokában a jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően kiállítottan van lehetőség. A szerződés vonatkozásában a hatályos általános forgalmi adóról szóló törvény rendelkezései az irányadóak.
Késedelmes fizetés esetén Ajánlatkérő köteles a Ptk-ban meghatározott (6:155.§.), és a késedelem időtartamához igazodó mértékű késedelmi kamatot megfizetni, továbbá a külön jogszabályban (2016. évi IX. törvény) meghatározottak szerint a behajtási költségátalányt nyertes Ajánlattevő a késedelem bekövetkezésétől számított egy éves jogvesztő határidőn belül a 2016. évi IX. törvény-ben rögzített feltételek szerint a kötelező törvényi minimum mértékében követelheti.
A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
A 272/2014. Kr. irányadó.
Irányadó jogszabályok:
A Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény.
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII. 31.) Kormányrendelet
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Az Ajánlatkérő gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind ajánlattevő, mind közös ajánlattevők vonatkozásában.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2023/01/19 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2023/01/19 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: www.ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Ajánlatkérő bontás során a Kbt. 68. § (1b)-(1c) és a (4) valamint (6) bekezdésében valamint a 424/2017 (XII.19) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdésében foglaltakat alkalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
  Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ban foglaltak szerint kell eljárni.
2. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) bekezdésére és a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontjára.
3. Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (6) bekezdése vonatkozásában, a kiegészítő tájékoztatás esetében ésszerű időnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző második munkanapot (tájékoztatás megküldésére), feltéve, hogy a kérdések az ajánlattételi határidő lejártát megelőző negyedik munkanapig megérkeznek ajánlatkérőhöz.
4. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerint.
5. Az ajánlat dokumentumait, nyilatkozatait az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásába bevont (kapacitást nyújtó) gazdasági szereplő nevében aláíró cégjegyzésre nem jogosult képviselő tekintetében csatolni kell a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, az ajánlat aláírásra és/vagy nyilatkozattételre kiterjedő meghatalmazást, amely tartalmazza a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását.
6. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlat dokumentumait, nyilatkozatait, illetve a fenti meghatalmazásoka az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásába bevont (kapacitást nyújtó) gazdasági szereplő nevében meghatalmazás nélkül aláíró képviselő tekintetében a képviseleti jogosultságot alátámasztó bármely dokumentumot.
7. AK előírja, hogy az ajánlattevők az ajánlat részét képező dokumentumokat pdf. formátumú fájlban készítsék el.
8. AK helyszíni bejárást jelen eljárásban nem tart.
9. AK konzultációt jelen eljárásban nem tart.
10. A Kbt. 73. § (4)-(5) bekezdésében foglaltakra vonatkozóan nyilatkozni kell.
11. AK nem él a Kbt. 114. § (11) bekezdésében foglalt lehetőségével.
12. Az eljárás nyertese: az az ajánlattevő, aki az Ajánlatkérő által az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételek alapján, valamint a meghatározott értékelési szempont szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette. Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
13. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját.
14. Ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is. Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük, nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat részeként benyújtani (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §).
15. Abban az esetben, ha az eljárás során, Ajánlattevő a referencia vonatkozásában igénybe veszi más szervezet kapacitásait, csatolandó ezen szervezet kötelezettség vállalása, melyből egyértelműen megállapítható, hogy ezen feladatok elvégzéséhez a megjelölt kapacitást nyújtó kerül bevonásra a teljesítéshez szükséges mértékben
16. Eljáró FAKSZ: Kiss Brigitta (01237), Bartók Ágnes (00950)
17. Tekintettel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésében foglaltakra AK felhívja a figyelmet, hogy a műszaki, illetőleg szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg az M1 és M2 feltételek vonatkozásában.
18. AK előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
19. Ajánlattevőnek az ajánlat részeként szakmai ajánlatot kell benyújtania. A szakmai ajánlat: kitöltött, cégszerűen aláírt ártáblázat, valamint kitöltött, cégszerűen aláírt műszaki ajánlat. A szakmai ajánlat aláírt, szkennelt példánya nem hiánypótolható, be nem nyújtása az ajánlat érvénytelenségét eredményezi.
Ajánlattevő ezen felül köteles benyújtani a megajánlott termékre vonatkozó gyártói nyilatkozatot, amely tartalmazza legalább a termék megnevezését, gyártóját, cikkszámát, műszaki paramétereit, jellemzőit, amelyből megállapítható a termék AK által előírt műszaki követelményeknek való megfelelősége.
20. Ha az ajánlattevő nem a megajánlott termék(ek) gyártója, csatolni kell nyilatkozatát a forgalomba hozatali engedélyről.
21. Ajánlattevő kötelezettséget vállal arra, hogy a megajánlott termék vonatkozásában biztosít magyarországi „szervizbázist”, ahol a meghibásodott termék javításra átadható.
22. Az ajánlattevő kötelessége, hogy áttanulmányozza az ajánlatkérési dokumentáció valamennyi utasítását, az űrlapokat, az összes feltételt és műszaki előírásokat. Amennyiben az ajánlattevő nem adja meg az ajánlatkérési dokumentációban kért összes információt, vagy ha a benyújtott ajánlat nem felel meg az eljárást megindító felhívás és a közbeszerzési dokumentáció feltételeinek, az minden vonatkozásában az ajánlattevő kockázata.
23. A hiánypótlás lehetősége a Kbt. 71.§ rendelkezéseinek megfelelően biztosított. Ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást.
24. AK alkalmazza a Kbt. 81.§ (4) és (5) bekezdéseiben meghatározottakat.

VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2023/01/05 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges