Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/117
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2022.06.20.
Iktatószám: 12629/2022
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Egyek Nagyközség Önkormányzata
Teljesítés helye: Magyarország, Egyek Petőfi u. 2090, 2191 és 2237 hrsz. Pataki Kálmán u. 2848 hrsz. Virág u. 2601/2 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2022.07.05.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Egyek Nagyközség Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15728513209
Postai cím: Fő Utca 3
Város: Egyek
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4069
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Miluczky Attila
Telefon: +36 52378028
E-mail: polgarmester@egyek.hu
Fax: +36 52378028
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.egyek.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.ekr.gov.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000854092022/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000854092022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
„Belterületi utak fejlesztése”
Hivatkozási szám: EKR000854092022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás   Árubeszerzés   Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Az eljárás során az alábbi építési feladatok lefolytatására kerül sor:
Egyek belterületén,
Petőfi u. 2090, 2191 és 2237 hrsz.
Pataki Kálmán u. 2848 hrsz.
Virág u. 2601/2 hrsz.
helyi közutak szilárd burkolattal történő ellátása.
A nyertes ajánlattevő feladatait a műszaki leírásban rögzített útépítési munkák képezik. Az építési beruházás a fent megjelölt három utcára vonatkozik, így a műszaki dokumentumokból az egyéb, tervekben szereplő utcákat kérjük figyelmen kívül hagyni.
A tervezett építési beruházás építési engedélyköteles tevékenység.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
„Belterületi utak fejlesztése”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Magyarország, Egyek
Petőfi u. 2090, 2191 és 2237 hrsz.
Pataki Kálmán u. 2848 hrsz.
Virág u. 2601/2 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az eljárás során az alábbi építési feladatok lefolytatására kerül sor:
Egyek belterületén,
Petőfi u. 2090, 2191 és 2237 hrsz.
Pataki Kálmán u. 2848 hrsz.
Virág u. 2601/2 hrsz.
helyi közutak szilárd burkolattal történő ellátása.
A belterületi útfejlesztés teljes hossza: 1561,13 méter.
A nyertes ajánlattevő feladatait a műszaki leírásban rögzített útépítési munkák képezik. Az építési beruházás a fent megjelölt három utcára vonatkozik, így a műszaki dokumentumokból az egyéb, tervekben szereplő utcákat kérjük figyelmen kívül hagyni.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Többlet jótállási idő (a vállalt többlet jótállási idő hónapokban kifejezve, 36 hónap + min 0, max. 24 hónap) 10
2 3. Az M/1. alkalmassági követelményre bemutatott szakember közlekedési építmények szakterületen szerzett többlet szakmai gyakorlata (hónapokban, min. 0 - max. 36 hónap) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Teljes nettó vállalkozói díj (HUF-ban) / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 4 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
1. Teljesítési határidő: A II.2.7) pontba foglalt teljesítési határidő az építési terület igazolt átadás-átvételétől számítódik, tehát a teljesítési határideje a munkaterület átadás-átvételének megtörténtétől kezdődik.
2. A Kbt. 61. § (4) bekezdése alapján a beszerzés tárgyának jellege és a szerződéshez kapcsolódó további körülmények nem teszik lehetővé a közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt, figyelemmel arra, hogy a beruházás egy helyszínen, községen belül valósul meg, továbbá az építési beruházás során elvégzendő munkarészek szerves egymáshoz kapcsolódása, a munkaterületek történő munkavégzés koordinálása, továbbá az egységes jótállási határidő biztosítása generál kivitelezés mellett biztosítható.
Részajánlattétel biztosítása ellentétes lenne a gazdasági és műszaki észszerűséggel.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés h) – k) és m) pontja szerinti kizáró okok fennállnak.
A Kbt. 74. § (1) bekezdésének megfelelően ajánlatkérő kizárja az eljárásból az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki, amely
a) a Kbt. szerint és fent meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik;
b) részéről a Kbt. 62. §-ban foglalt kizáró ok az eljárás során következik be.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (nemleges tartalmú nyilatkozat becsatolása is szükséges - EKR űrlap).
A Kbt. 67. § (4) bekezdésében és a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 17. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) bekezdés h) – k) és m) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót és alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetet (EKR űrlap).
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőknek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban Rendelet) 17. § (1) bekezdésében foglaltak alapján csatolnia kell
A kizáró okok fenn nem állásáról szóló egyszerű nyilatkozatát, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontjára vonatkozóan - a Rendelet 8. § i) pont ib) alpontjában és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerinti - dokumentumot azzal, hogy Ajánlatkérő a Rendelet 10. § g) pont gb) alpontja szerinti pénzmosási törvény alatt a hatályos, 2017. évi LIII. törvényt érti.
Az ajánlattevő, az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a Rendelet 17. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1) bekezdés h) – k) és m) pontjában foglalt kizáró okok hiányáról. Ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a korábbi közbeszerzési eljárásában felhasznált egységes európai közbeszerzési dokumentumot (EEKD) nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat.
A Rendelet 1. § (7) bekezdése szerint a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy ha nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 114/A. §-ában foglaltakat, azaz az ajánlattevőknek már az ajánlatukban be kell nyújtaniuk az alkalmassági követelmény igazolására vonatkozó, alátámasztó dokumentumokat.
A nyilvántartásban szereplés tényét - amennyiben a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni. Az ajánlatkérő előírja továbbá, hogy a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő legyen bejegyezve a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, valamint teljesítse az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő ebben az esetben a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot köteles igazolásként benyújtani.
Az Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja szerinti követelmény igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll. A Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (7), (9) és (11) bekezdései is irányadóak.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 114/A. §-ában foglaltakat, azaz az ajánlattevőknek már az ajánlatukban be kell nyújtaniuk az alkalmassági követelmény igazolására vonatkozó, alátámasztó dokumentumokat.
P1) Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontjára tekintettel köteles benyújtani az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 3 (három) mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgya szerinti – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló cégszerű nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
A P/1. alkalmassági követelmény esetében alkalmazható a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3) és (7) bekezdése.
Az alkalmassági minimumkövetelmények igazolásával kapcsolatban az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7) és (9) bekezdésében, illetve a Kbt. 67. § (3)-(4) bekezdésében foglaltakra.
A fenti alkalmassági követelmények esetében a Kbt. 65. § (6) bek. alapján az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): P/1. Az Ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan, amennyiben az eljárást megindító felhívás feladása napját megelőző 3 (három) mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgya (út építése és/vagy felújítása) szerinti - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el a 48.000.000,- HUF értékeket.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 114/A. §-ában foglaltakat, azaz az ajánlattevőknek már az ajánlatukban be kell nyújtaniuk az alkalmassági követelmény igazolására vonatkozó, alátámasztó dokumentumokat.
M/1
A 321/2015. Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján alkalmassági követelmény igazolásához benyújtandó iratok:
- „Nyilatkozat bemutatott szakemberekről” - „Az eljárást megindító felhívásban előírt alkalmassági előírások vonatkozásában bemutatott szakemberek” elnevezésű EKR űrlap;
- szakemberek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza és rendelkezésre állási nyilatkozata (amennyiben rendelkezik vele, a kamarai nyilvántartási száma);
- Ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek nyilvántartásba vételéről (amennyiben kamarai nyilvántartással az ajánlattétel időpontjában nem rendelkezik);
- végzettséget, illetve képzettséget igazoló dokumentum egyszerű másolata.
Az alkalmassági minimumkövetelmények igazolásával kapcsolatban az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7) és (9) bekezdésében, illetve a Kbt. 67. § (3)-(4) bekezdésében foglaltakra.
A fenti alkalmassági követelmények esetében a Kbt. 65. § (6) bek. alapján az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

M2. Ajánlattevő a Rendelet 21. § (2) bekezdésének a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított öt évben teljesített, az alkalmassági minimumkövetelményben meghatározott tárgyú, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. § alapján alkalmazandó 22. § (3) bekezdése szerinti referenciaigazolással (a szerződést kötő másik fél által adott igazolás) köteles teljesíteni. Az igazolásnak egyértelműen kell tartalmaznia azokat az adatokat, információkat, amelyekből az alkalmasság minimumkövetelményeinek való megfelelés megállapítható.
Az igazolásnak legalább az alábbi információkat kell tartalmaznia:
- teljesítés ideje és helye (kezdete és befejezése, év, hó, nap formában);
- a szerződést kötő másik fél megnevezése, valamint a részéről információt adó személy neve, telefonszáma vagy e-mail címe;
- a referencia tárgya (olyan részletezettséggel meghatározva, hogy abból az alkalmasság minimumkövetelményeinek való megfelelés megállapítható legyen);
- a teljesítés mennyisége;
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A Rendelet 24. § (2) bekezdés alapján, ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített, a Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is elfogadja az ajánlatkérő a Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésében meghatározott dokumentumok benyújtása helyett.
Az alkalmassági minimumkövetelmények igazolásával kapcsolatban az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7) és (9) bekezdésében, illetve a Kbt. 67. § (3)-(4) bekezdésében foglaltakra.
A fenti alkalmassági követelmények esetében a Kbt. 65. § (6) bek. alapján az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1.
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik
M/1.
1 fő szakemberrel, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet / VI. Felelős műszaki vezetés 3. rész 2. pontjában előírt MV-KÉ jelölésű (közlekedési építmények szakterület:
Közlekedési építmények és az azokhoz szerkezetileg vagy funkcionálisan kapcsolódó építményrészek, mérnöki létesítmények – az 1. részbe tartozó építmények kivételével – építés-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése.
Az alábbi építmények építés-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése korlátozás nélkül:
a) út, kerékpárút, gyalogosút, térburkolat,
b) vasút, földalatti vasút, sikló, függőpálya, sífelvonó,
c) repülőtér, kikötő,
d) az a)–c) pontban meghatározott építmények műtárgyai (híd, áteresz, alagút, aluljáró, támfal stb.),
e) az a)–c) pontban meghatározott építmények berendezései, tartozékai, zajvédelmi létesítményei és vízelvezetése a befogadóig) jogosultsággal, vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel illetve képzettséggel vagy ezzel egyenértékű végzettséggel/képzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik;
M/2. Az ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan, ha az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított öt évben nem rendelkezik legalább 1100 m út építésére ÉS/VAGY felújítására vonatkozó, sikeres műszaki átadás-átvétellel befejezett referenciával.
Ajánlatkérő út alatt belterületi vagy helyi útépítést és/vagy felújítást ért, Ajánlatkérő kerékpárút, járda építésére és/vagy felújítására vonatkozó referenciát nem fogad el.
Ajánlatkérő 5 év alatt a 321/2015. Korm. rendelet 21. § (2a) bekezdés a) pontja alapján a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett munkálatokat érti.
A fenti referencia több szerződéssel is teljesíthető.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: mértéke a késedelemmel érintett naptári naponként a - az általános forgalmi adó nélkül számított –nettó vállalkozói díj 1 %-a. A késedelmi kötbér kumulált összegének felső határa a - az általános forgalmi adó nélkül számított – nettó vállalkozói díj 20 %-a.
Meghiúsulási kötbér: a - általános forgalmi adó nélkül számított - vállalkozói díj 30%-a. A meghiúsulási kötbér alapja a - az általános forgalmi adó nélkül számított - vállalkozói díj. Meghiúsulási kötbér a késedelmi kötbérrel együtt nem érvényesíthető. Ajánlatkérő jogosult a kötbért a vállalkozói díjból a Ptk. 6:139. § (1) bekezdése szerint visszatartani. Ajánlatkérőnek jogában áll a Kbt. 135. § (6) bekezdésének figyelembevételével az érvényesített kötbért a vállalkozói díjba beszámítani.
Jótállás: a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárást dokumentáló jegyzőkönyv keltétől számított min. 36 hónap, szerződéstervezetben részletezettek szerint (a jótállás mértéke egyben értékelési részszempont is.)
A szerződést megerősítő mellékkötelezettségekkel kapcsolatos részletes előírásokat az egyéb közbeszerzési dokumentumok között megtalálható szerződéstervezet tartalmazza, a Ptk. 6:186. §- ában foglaltakra tekintettel.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő a Vállalkozói díjat a BMÖGF/1170/2021. iktatószámú Belügyminisztérium által nyújtott 100%-os támogatási intenzitású támogatásból finanszírozza.
Az ajánlatkérés, a szerződéskötés és a kifizetés pénzneme: HUF.
Ajánlatkérő tartalékkeretet nem alkalmaz.
A számlák kifizetésére a Kbt. 135. § (1)-(3) és (5)-(6) bekezdései, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései, valamint a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30-32. § és a 32/A. §-ai irányadóak. A kifizetés 30 napos fizetési határidő alkalmazásával, banki átutalással történik.
Fizetési ütemezés:
a) előleg: nettó Vállalkozói Díj 5 %-a, amely a rész- és a végszámlából kerül egyenlő részben levonásra.
b) részszámla: nettó Vállalkozói Díj 50 %-ának megfelelő mértékű részszámla, 50 %-os készültségi fokának elérését követően
c) végszámla: nettó Vállalkozói Díj 50 %-ának megfelelő mértékű részszámla, 100 %-os készültségi fokának elérését követően.
A kifizetésre alkalmazandó az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.), a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII törvény (a továbbiakban: Áfa törvény).
A kifizetéssel kapcsolatos részletes előírásokat a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Az Ajánlatkérő nem teszi lehetővé (kizárja) a Kbt. 35. § (9) bekezdése alapján a gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
VI.3.4 pont folytatása:
16. A nyertes ajánlattevő a 322/2015. (X.30.) Korm. r. 26. §-a alapján a jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező munkákra vonatkozóan legkésőbb a szerződéskötés időpontjára köteles a szerződés teljes időtartamára legalább 30 millió,- Ft összegű káreseményenkénti és 60 millió Ft/év kártérítési limitű, általános- és szolgáltatói, építés-szerelési felelősségbiztosítás megkötésére és fenntartására.
17. Fordítás: Az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani. AK a Kbt. 47. § (2) bek alapján a fordítások esetén AT általi magyar fordítást fogad el. A fordítás tartalmának helyességéért az AT felel. AK kizárólag a fordítás szövegét vizsgálja. Az AK elfogadja az eredetileg 2 nyelven készült nyilatkozatokat, iratokat, igazolásokat is.
18. Árfolyamok: Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek az eljárást megindító felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját központi bankja által az eljárást megindító felhívás feladásának a napján érvényes árfolyamon számított Euró ellenérték a mértékadó. Átszámítás esetén az ajánlattevőnek közölnie kell az alkalmazott árfolyamot. Az átszámítást külön, aláírt lapon, az ajánlatban csatolni szükséges. Amennyiben az átváltás napján nincs hivatalos árfolyam, úgy az azt követő első munkanapon irányadó adatot kell figyelembe venni. Az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében az átszámítás alapját referenciák esetében a teljesítés napján érvényes devizaárfolyamok képezik.
19. Az értékelés módszere: 1. részszempont: fordított arányosítás, 2. - 3. részszempont: egyenes arányosítás.
20. Ajánlatkérő az alkalmassági követelményeket a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésére tekintettel a minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozza meg.
21. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Fülöp Gyula (00880)
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2022/07/05 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 a következő dátumtól számítva: 2022/07/05 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/07/05 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Hely: Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi úgy, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlati határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.
Az elektronikusan benyújtott ajánlat esetében a Kbt. 68. § (4) - (5) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek – a ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:

0-100
VI.3.2) A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
1. fordított arányosság, 2-3. egyenes arányosság
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.4) További információk:
1. Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásra az EKR-ben történő lebonyolítást írja elő. Tárgyi eljárásban való részvétel előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlatevői regisztráció.
2. Az ajánlatok felbontása: Az ajánlattételi határidőig beérkezett ajánlatok bontását az EKR automatikusan, az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. A bontás szabályait az EKR rendelet 15-16. § tartalmazza.
3. Az ajánlat benyújtásának címe és módja: az ajánlatot az EKR rendszeren keresztül, az ajánlattételi határidő lejártáig kell benyújtani.
4. Az ajánlatnak tartalmazni kell a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozatot, melyet az EKR rendszerben rendelkezésre álló űrlap kitöltésével kell megtenni.
5. Kbt. 66. § (6) bek. a)-b) szerinti nyilatkozatot az ajánlatnak tartalmazni kell (nemleges nyilatkozat is szükséges, EKR űrlap).
6. EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI.6.) MvM rend. alapján a Új Világ Nonprofit Szolgáltató Kft. végzi (http://ujvilag.gov.hu).
7. EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/ portal/tamogatas; illetve http://ujvilag.gov.hu
8. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot aláíró és/vagy nyilatkozatot tevő, kötelezettséget vállaló cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát vagy a Ctv. 9. §-a szerinti aláírási mintát. Amennyiben az aláíró személy nem cégjegyzésre jogosult az adott gazdasági szereplőnél, úgy csatolni kell az adott gazdasági szereplőnél cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő által aláírt meghatalmazást legalább teljes bizonyító erejű magánokirati formában, melynek tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírását/szignómintáját is.
9. Az ajánlatnak a Kbt. 66. § (5) bek. alapján felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni.
10. Ajánlatkérő kizárja projekttársaság létrehozását.
11. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban utalni kell az ajánlattételi szándékra, s meg kell nevezni a közös ajánlattevőket, illetve a Kbt. 35. § (2) bek. nyomán az ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni és a közös ajánlattevők képviseletére meghatalmazni.
A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult ajánlattevő̋ adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevő̋k képviseletében eljárhat.
12. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 114./A. §-ában foglaltakat, a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdéseit és nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
13. Ajánlattevőnek ajánlata részeként csatolnia kell a rendelkezésre bocsátott költségvetést kitöltött formában .pdf aláírt és excel szerkeszthető formátumban is. Az árazott költségvetés a 322/2015. (X.30.) Korm. r. 24. § (1) bekezdésére figyelemmel szakmai ajánlatnak minősül.
14. A felhívás IV.2.5) pontja alatt az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 napot ért.
15. Ajánlatkérő jelen eljárást Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pontja alapján, 117. § szerinti saját beszerzési szabályok alkalmazásával folytatja le. Ajánlatkérő az eljárást a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt eljárás szabályait alkalmazza az alábbi eltérésekkel:
a) Ajánlatkérő az eljárást a Kbt. 117. § szerinti felhívás közzétételével indítja.
b) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 114/A. §-ban foglaltakat, azzal, hogy egyben alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdéseiben foglaltakat is.
c) Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást ésszerű határidőn belül, de legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártát megelőző három nappal adja meg, amennyiben a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelem legkésőbb a válaszadási határidőt megelőző három nappal benyújtásra került. Ajánlatkérő a határidőn túl érkezett kiegészítő tájékoztatás iránti kérelemre is válaszolhat, amennyiben a válaszadás a megfelelő ajánlathoz feltétlenül szükséges.
d) Az ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt meghosszabbítja, ha a kiegészítő tájékoztatást a fenti c) pont szerinti határidőben nem tudja megadni. A határidő meghosszabbításáról haladéktalanul és egyidejűleg értesíteni kell valamennyi gazdasági szereplőt, amely az eljárás iránt érdeklődését az ajánlatkérőnél jelezte és arról korrigendumot ad fel.
e) Ajánlatkérő továbbá kiegészítő tájékoztatásban közli, hogy a dokumentáció valamely eleme semmis, ha a közbeszerzési dokumentumokon belül ugyanaz az adat, információ több ponton eltérően szerepel, vagy a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok valamely eleme eltér az eljárást megindító felhívástól vagy e törvénytől. A közbeszerzési dokumentumok semmisnek nyilvánított eleme, előírása a közbeszerzési eljárásban és a közbeszerzési szerződésben nem alkalmazandó.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/19 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges