Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/233
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2022.11.30.
Iktatószám: 24799/2022
CPV Kód: 90911000-6
Ajánlatkérő: Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Teljesítés helye: 4024 Debrecen, Piac utca 20. 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. 4025 Debrecen, Hatvan utca 23. 4024 Debrecen, Kossuth utca 11. 4024 Debrecen, Piac utca 77. 4024 Debrecen, Piac utca 79. 4024 Debrecen, Iparkamara utca 2.;4032 Debrecen, Oláh Gábor utca 5.;8623 Balatonföldvár, Budapesti út 38.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2022.12.08.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Nemzeti azonosítószám: 15461009209
Postai cím: Piac Utca 20.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Paróczai Bernadett
Telefon: +36 52511606
E-mail: kiss.kornelia@ph.debrecen.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.debrecen.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.debrecen.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001770452022/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001770452022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Takarítási szolgáltatás beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001770452022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90911000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás   Árubeszerzés x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala székhelye és telephelyei épületének és berendezési tárgyainak takarítása
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok benyújthatók x valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
A Hivatal épületeinek és irodáinak takarítása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90911200-8
További tárgyak: 90919200-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4024 Debrecen, Piac utca 20.
4026 Debrecen, Kálvin tér 11.
4025 Debrecen, Hatvan utca 23.
4024 Debrecen, Kossuth utca 11.
4024 Debrecen, Piac utca 77.
4024 Debrecen, Piac utca 79.
4024 Debrecen, Iparkamara utca 2.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. részfeladat:
DMJV Polgármesteri Hivatala épületeinek teljes körű takarítási és mosatási szolgáltatása a Piac u. 20. (az épület nyomdája, a Mikrofilm területe és a kiszolgálóhelyiségek, nettó alapterület: 272,31 m2); Kálvin tér 11. (nettó alapterület: 8590,02 m2); Hatvan u. 23. (nettó alapterület: 50 m2); Kossuth u. 11. (nettó alapterület: 78,1 m2); Piac u. 77. (nettó alapterület: 122,49 m2); Piac u. 79. (nettó alapterület: 193,07 m2) szám alatti épületek vonatkozásában
- napi,
- heti,
- féléves,
- eseti rendszerességgel,
továbbá a Kálvin tér 11. szám alatti épület vonatkozásában
- ügyelet biztosításával is.
2. részfeladat:
Az Iparkamara u. 2. (Házasságkötő terem és kiszolgálóhelyiségek, nettó alapterület: 237 m2) szám alatti épület vonatkozásában esküvői szertartás előtti takarítás elvégzése a szerződéses időszakban összesen maximum 30 alkalommal.
A takarítandó épületek (1. és 2. részfeladat együtt) nettó alapterülete mindösszesen 9.542,99 m2.
A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Ajánlattevő védett munkahelynek minősül (igen/nem)  20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Összesen képzett ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám: 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ

II.2.1) Elnevezés:
Debrecen, Oláh Gábor utca 5. szám alatti Vendégház
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90911100-7
További tárgyak: 90911200-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4032 Debrecen, Oláh Gábor utca 5.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Debrecen, Oláh Gábor utca 5. szám alatti Vendégház (nettó alapterülete: 172 m2) teljes körű takarítási és mosatási szolgáltatása
- féléves és
- eseti rendszerességgel.
A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Ajánlattevő védett munkahelynek minősül (igen/nem)  20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám: 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ

II.2.1) Elnevezés:
Balatonföldvári üdülő takarítása
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90911100-7
További tárgyak: 90911200-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: 8623 Balatonföldvár, Budapesti út 38.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Balatonföldvár, Budapesti út 38. szám alatti Üdülő (nettó alapterülete: 438,50 m2) teljes körű takarítási és mosatási szolgáltatása
- szezon előtti, szezon utáni,
- napi,
- heti,
- eseti rendszerességgel.
A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Ajánlattevő védett munkahelynek minősül (igen/nem)  20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám: 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2023/06/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2023/09/15 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Mindhárom részajánlattételi kör vonatkozásában:
A kizáró okok felsorolása:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet (a továbbiakban: 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet) 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
A 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 17. § (1) bekezdése alapján a kizáró okok igazolására Ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 17. § (2) bekezdése alapján ajánlattevőnek be kell nyújtania nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint adott esetben alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetet. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell akkor is, ha az Ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
A Kbt. 69. § (11a) bekezdése szerint nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon Ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) vagy (6)-(8) bekezdés szerinti felhívására a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy amely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt amely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: -
A VI.3.2) pont kifejtése:
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
Az értékelési szempont körében meghatározott minőségi részszempontok tekintetében a pontozás az alábbiak szerint történik:
Mindhárom részajánlattételi kör vonatkozásában az 1. részszempont esetében az ajánlatok értékelése a pontozás módszerével történik az alábbiak szerint:
Amennyiben ajánlattevő védett munkahelynek minősül, 10 pontot kap. Amennyiben ajánlattevő nem minősül védett munkahelynek, 0 pontot kap. Az ajánlat Felolvasólapján az adott értékelési részszempont tekintetében „Igen” vagy „Nem” megadása szükséges.
Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság honlapján megtalálható nyilvántartásból ellenőrzi, hogy ajánlattevő szerepel-e védett munkahelyek listájában (https://www.kozbeszerzes.hu/adatbazisok/vedett-munkahelyek/). Ha több ajánlattevő közösen nyújt be ajánlatot, minden egyes ajánlattevőnek külön-külön is szerepelnie kell a védett munkahelyek listájában.
Mindhárom részajánlattételi kör vonatkozásában az ajánlati ár értékelési részszempont esetében Ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre (legalacsonyabb ár) a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat az alábbi képlet alkalmazásával:
Pvizsgált=[(Alegjobb / Avizsgált) x ( Pmax-Pmin) ]+ Pmin
ahol:
Pvizsgált: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
Ha e módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános szabályoknak megfelelően két tizedes jegyre kell kerekíteni (ehhez Ajánlatkérő Microsoft Excel programot fog használni a pontszámítás során).
Részszempontonként Ajánlatkérő számára legkedvezőbb ajánlat kapja a maximális 10 (tíz) pontot.
A fenti módszerek alapján kiszámított pontszámok a súlyszámmal megszorzásra, majd részszempontonként összeadásra kerülnek.
A legtöbb pontot elérő ajánlat minősül a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlatnak.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: -
VI.3.4) További információk című pont folytatása:
16. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli.
17. Irányadó idő: A felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő. (CET)
18. Árfolyamok: A különböző devizák magyar forintra, illetve euróra történő átszámításánál az ajánlat során az ajánlattevőnek a felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára ajánlattevő saját központi bankja által a felhívás megküldésének napján érvényes árfolyamon számított euró ellenérték kerül átszámításra a fentiek szerint. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni.
19. Ajánlatkérő tárgyalás tartását nem teszi lehetővé.
20. Ajánlatkérő a további közbeszerzési dokumentumokban tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni.
21. Azon alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban kerültek megállapításra: M.1.) alkalmassági követelmény.
22. Jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. 117. §-a alapján a Kbt. Második Részben foglalt szabályok által nem kötött, önálló eljárási szabályok kialakításával kerül lefolytatásra.
A Kbt. 117. § (2) bekezdése alapján az önállóan kialakított eljárási szabályok a következők: Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 112. § (1) bekezdésének b) pontja szerint jár el -nyílt eljárást alkalmaz a nemzeti eljárásrend szabályai szerint - az alábbi eltérésekkel:
- 1. Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § (1) bekezdésében foglaltakat - a Kbt. 81. § (5) bekezdésének alkalmazására tekintettel - azzal az eltéréssel alkalmazza, hogy a Kbt. 69. § (11) bekezdés szerinti adatbázisok adatait kizárólag a bírálatba bevont ajánlattevő(k) ajánlata vonatkozásában ellenőrzi.
- 2. Ajánlatkérő a Kbt. 114.§ (6) bekezdését kiegészíti azzal, hogy a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb 3 nappal be kell nyújtani, ellenkező esetben a kiegészítő tájékoztatást az ajánlatkérőnek nem kötelező megadnia.
- 3. Ajánlatkérő a Kbt. 45.§ (1) bekezdése szerinti iratbetekintést döntése szerint biztosíthatja elektronikus úton is, az adott dokumentum(ok) elektronikus levél (e-mail) formájában történő megküldésével.
23. Jelen felhívásban és a további közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.), valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet, az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet, illetve a további vonatkozó jogszabályok előírásai irányadóak. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre a Kbt-ben foglalt eltérésekkel a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.
24. Ajánlatkérő valamennyi részajánlattételi kör tekintetében alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
25. Ajánlatkérő valamennyi részajánlattételi kör tekintetében alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdéseiben meghatározottakat.
26. Bármely részre történő ajánlattétel esetén a szerződéskötés feltétele, hogy ajánlattevő rendelkezzen
- 1 fő tisztítás-technológiai szolgálatvezetővel, aki műszaki menedzser vagy környezetvédelmi mérnök/szakmérnök vagy bármilyen típusú érettségi vizsga és tisztítás-technológiai szolgálatvezető vagy tisztítástechnológiai szakmunkás végzettséggel rendelkezik,
- 1 fő tisztítás-technológiai szakmunkás végzettségű munkatárssal, aki a szolgálatvezető helyettese.
Ajánlattevő ajánlatában köteles nyilatkozni arról, hogy nyertessége esetén a szolgálatvezető, valamint annak helyettese szakképzettségére vonatkozó iskolai bizonyítvány másolatokat, valamint a rendelkezésre állási nyilatkozatot szerződéskötéskor bemutatja, valamint végrehajtói állomány estében nyilatkozik, hogy valamennyi munkatársa rendelkezik a befejezett 8 általános iskolai végzettséggel.
Amennyiben ajánlattevő több részre tesz ajánlatot, elegendő az összes megajánlott részre együttesen az 1-1 fő szakember biztosítása.
27. Ajánlattevő ajánlatában köteles nyilatkozni arról, hogy nyertessége esetén, a szerződés aláírását követően, de legkésőbb a szolgáltatás megkezdését megelőző napon a takarítási szolgáltatásban résztvevő valamennyi dolgozó titoktartási nyilatkozatának eredeti példányát Ajánlatkérőnek átadja.
28. Ajánlattevő ajánlatában köteles nyilatkozni arról, hogy nyertessége esetén, legkésőbb a szerződés aláírásakor valamennyi munkatársa rendelkezik érvényes erkölcsi bizonyítvánnyal és munka-egészségügyi alkalmassági vizsgával.
29. Ajánlattevő ajánlatában köteles nyilatkozni arról, hogy nyertessége esetén, legkésőbb a szerződés aláírásakor a közbeszerzési dokumentumok műszaki dokumentációjának 5. sz. mellékletét képező táblázat formájában nyilatkozik arról, hogy az egyes teljesítési helyszíneken tevékenységét milyen létszám vállalása mellett kívánja ellátni.
Karakterkorlát miatt folytatás a következő pontban.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő az eljárásban nem határoz meg gazdasági és pénzügyi alkalmassági szempontokat.
VI.3.4) További információk című pont folytatása 2.:
30. Ajánlattevő ajánlatában köteles nyilatkozni arról, hogy nyertessége esetén gondoskodik a végrehajtói állomány folyamatos oktatásáról, ismereteik szinten tartásáról, kiemelten kezelve a tűz-, munka-, baleset- és környezetvédelmi, valamint eszköz használatra vonatkozó oktatást. Ajánlattevő nyilatkozatának tartalmaznia kell azt is, hogy az oktatásokat dokumentálja, és az erre vonatkozó dokumentumok rendelkezésre állását/hozzáférhetőségét Ajánlatkérő számára folyamatosan biztosítja.
31. Ajánlatkérő a szerződés megkötésének feltételéül szabja, hogy Nyertes ajánlattevő a szerződés megkötésének időpontjában és a szerződés teljesítése során rendelkezzen érvényes ISO 14001:2004 vagy azzal egyenértékű szabvány szerinti Környezetközpontú irányítási rendszerek, Követelmények és alkalmazási irányelvek című rendszertanúsítvánnyal, vagy ezzel egyenértékű intézkedéseinek egyéb bizonyítékával. Ez utóbbi esetben ajánlattevőnek igazolnia kell, hogy – neki fel nem róható okokból – nem volt lehetősége az említett tanúsítványt az előírt határidőn belül megszerezni, valamint azt, hogy ezen intézkedések egyenértékűek az alkalmazandó környezetközpontú irányítási rendszer által előírtakkal.
Ajánlattevő a szabvánnyal való rendelkezésről köteles nyilatkozni ajánlatában.
32. Ajánlatkérő a szerződés megkötésének feltételéül szabja, hogy Nyertes ajánlattevő a végrehajtói állományon belül 1 fő tisztítás-technológiai szolgálatvezetőn és 1 fő tisztítás-technológiai szakmunkás végzettségű munkatárson felül az
- I. rész vonatkozásában
• legalább 20 fő 4 órás részmunkaidős
• legalább 2 fő ügyeleti, továbbá
• legalább 1 fő téli (december-január-február hónapokra) ügyeleti munkatársat biztosítson a szerződés teljesítése során,
- a II. és a III. részajánlattételi kör vonatkozásában legalább 1 fő 4 órás részmunkaidős munkatársat biztosítson a szerződés teljesítése során.
Ajánlattevő a fentiekről köteles nyilatkozni ajánlatában.
Több részre történő ajánlattétel esetén a részenként biztosítani kért létszám összeadódik.
33. Ajánlatkérő a szerződés megkötésének feltételéül szabja, hogy Nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítése során rendelkezzen
I. részre történő ajánlattétel esetén
• minimum 2 db takarítógéppel,
• minimum 15 db takarító kocsival,
• minimum 10 db porszívóval,
• minimum 1 db highspeed takarítógéppel,
II. vagy a III. részre történő ajánlattétel esetén
• minimum 1 db takarítógéppel,
• minimum 1 db takarító kocsival,
• minimum 1 db porszívóval.
Ajánlattevő a fentiekről köteles nyilatkozni ajánlatában.
Mindhárom részre történő ajánlattétel esetében ajánlattevőnek csak az I. részre vonatkozóan előírt eszközökkel kell rendelkeznie. Az I. és II. vagy az I. és III. részre történő ajánlattétel esetében csak az I. részre vonatkozóan előírt eszközökkel, a II. és III. részre történő ajánlattétel esetében a II. vagy III. részre vonatkozóan előírt eszközökkel kell rendelkeznie ajánlattevőnek.
Ezekben az esetekben ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy a szerződés teljesítése során feladatait úgy ütemezi, hogy a különböző helyszíneken a szükséges munkagépek, eszközök, berendezések megfelelő mennyiségben rendelkezésre álljanak.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Ajánlatkérő az eljárásban nem határoz meg gazdasági és pénzügyi alkalmassági szempontokat.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M.1.) Az alkalmassági minimumkövetelményt ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján, a Rendelet 23. §-ában meghatározott módon, a felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző 3 évben teljesített, az alkalmassági minimum követelményben meghatározott tárgyú szolgáltatásainak ismertetésével köteles igazolni. Az igazolás, illetve a nyilatkozat tartalmazza legalább a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját év/hó/nap megjelöléssel), a szerződést kötő másik fél nevét és címét, a szolgáltatás tárgyának pontos megjelölését és mennyiségét, továbbá az arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
(A referencia tárgyát olyan részletezettséggel kell megadni, hogy abból az alkalmassági minimum követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.)
/Közös ajánlattevőként szerződő félként történő teljesítés esetén a fenti adatokat a referencia igazolásnak oly módon kell tartalmaznia, hogy abból az ajánlattevőnek (adott esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek) az alkalmassága egyértelműen megállapítható legyen. Ajánlatkérő a referencia elbírálásánál csak az ajánlattevő saját teljesítését veszi figyelembe./
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1.) Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben – a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 21. § (3a) bekezdés a) pontjára figyelemmel – teljesített, összesen legalább
- az I. részajánlattételi kör vonatkozásában 7.000 m2 nettó alapterületű épület(ek) takarítására vonatkozó takarítási szolgáltatás elvégzésére irányuló referenciával,
- a II. részajánlattételi kör vonatkozásában 100 m2 nettó alapterületű épület(ek) takarítási szolgáltatás elvégzésére irányuló referenciával,
- a III. részajánlattételi kör vonatkozásában 300 m2 nettó alapterületű épület(ek) takarítási szolgáltatás elvégzésére irányuló referenciával.
A fenti követelmények több referenciával is teljesíthető.
Több részre történő ajánlattétel esetében ajánlattevőnek csak azon részre vonatkozó referenciát kell teljesítenie, amely a legnagyobb alapterületű takarítási szolgáltatás elvégzésére irányuló referenciát tartalmazza.
A Kbt. 65. § (6) bekezdés szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), amelynek igazolása érdekében ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
A Kbt. 65. § (12) bekezdése alapján a kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek és azok mértéke:
Késedelmi kötbér: Megrendelő késedelmi kötbért az I. részajánlattételi kör 1. részfeladata, a II. és a III. részajánlattételi kör vonatkozásában a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott eseti takarítási feladatok elvégzésére kitűzött teljesítési határidők vonatkozásában beálló késedelem esetén érvényesít. Megrendelő késedelmi kötbérre jogosult az adott feladat típusától függően megállapított teljesítési határidő elteltét követő 1. órától.
Az I. részajánlattételi kör 2. részfeladata vonatkozásában Megrendelő késedelmi kötbért a megrendelt takarítás elvégzésére kitűzött teljesítési határidő vonatkozásában beálló késedelem esetén érvényesít. Megrendelő késedelmi kötbérre jogosult a megállapított teljesítési határidő elteltét követő 1. órától.
A késedelmi kötbér mértéke
- az I. részajánlattételi kör 1. részfeladata vonatkozásában a részfeladat havi nettó vállalkozói díjának 0,5 %-a/óra,
- az I. részajánlattételi kör 2. részfeladata vonatkozásában a késedelemmel érintett megrendelés nettó vállalkozói díjának 0,5 %-a/óra,
- a II. részajánlattételi kör vonatkozásában a késedelemmel érintett takarítás nettó vállalkozói díjának 0,5 %-a/óra,
- a III. részajánlattételi kör vonatkozásában a részajánlattételi kör nettó vállalkozói díjának 0,1 %-a/óra.
A késedelmi kötbér maximuma késedelmenként 4 óra.
A késedelmi kötbér maximumának elérésének jogkövetkezménye a szerződésszegés miatti elállás, illetve a szerződés azonnali hatályú felmondása lehet a Megrendelő részéről, amely esetben Megrendelő meghiúsulási kötbért érvényesíthet.
Hibás teljesítési (minőségi) kötbér:
Hibás teljesítési kötbért Megrendelő a Vállalkozó nem szerződésszerű teljesítése esetén érvényesít, amennyiben a hibás teljesítésért a Vállalkozó, vagy az általa a teljesítésbe bevont közreműködő felelős.
A hibás teljesítési kötbér mértéke
- az I. részajánlattételi kör 1. részfeladata vonatkozásában a részfeladat havi nettó vállalkozói díjának 3 %-a/alkalom,
- az I. részajánlattételi kör 2. részfeladata vonatkozásában a hibás teljesítéssel érintett megrendelés nettó vállalkozói díjának 3 %-a/alkalom,
- a II. részajánlattételi kör vonatkozásában a hibás teljesítéssel érintett takarítás nettó vállalkozói díjának 3 %-a/alkalom,
- a III. részajánlattételi kör vonatkozásában a részajánlattételi kör nettó vállalkozói díjának 0,5 %-a/alkalom.
Vállalkozó hibásan teljesít, amennyiben a feladatainak ellátása nem felel meg a Megrendelő elvárásainak, a vonatkozó előírásoknak, jogszabályoknak, szakmai szokásoknak. Megrendelő a hibás teljesítési kötbért a hibás teljesítésről szóló második írásbeli figyelmeztetés után jogosult érvényesíteni. Hibás teljesítési kötbér legfeljebb két alkalommal érvényesíthető, a harmadik esetben a Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni, illetve azt azonnali hatályú felmondással megszüntetni, amely esetekben Megrendelő meghiúsulási kötbért érvényesíthet.
Meghiúsulási kötbér:
Amennyiben a Vállalkozó nem teljesít vagy késedelme a 4 órát eléri vagy meghaladja, vagy amennyiben a Vállalkozó a hibás teljesítési kötbér kétszeri érvényesítést követően is hibásan teljesít, illetőleg ha a szerződés olyan okból, amelyért Vállalkozó felelős meghiúsul, Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni, illetve azt azonnali hatályú felmondással megszüntetni.
A meghiúsulási kötbér mértéke
- az I. részajánlattételi kör 1. részfeladata vonatkozásában a részfeladat 12 havi nettó vállalkozói díjának 30 %-a,
- az I. részajánlattételi kör 2. részfeladata vonatkozásában 150.000,- Ft,
- a II. részajánlattételi kör vonatkozásában a részajánlattételi kör nettó vállalkozói díjának 30 %-a,
- a III. részajánlattételi kör vonatkozásában a részajánlattételi kör nettó vállalkozói díjának 30 %-a.
Karakterkorlát miatt folytatás a III.1.7) pontban.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő a szerződés tárgyának ellenértékét saját forrásból fedezi. Előleg igénylésére nincs lehetőség.
Az I. részajánlattételi kör vonatkozásában:
A szolgáltatás ellenértékét a folyamatosan vezetett és leigazolt Takarítási ellenőrzési napló alapján Megrendelő havonta a feladatok igazolt teljesítése után kiállított számla Megrendelő általi kézhezvételének napját követően a Ptk. 6:130. § (1)-(2) rendelkezéseinek megfelelően, banki átutalással egyenlíti ki. A számla az 1. részfeladat havi bruttó vállalkozói díjával, illetve a 2. részfeladatból megrendelt takarítási alkalmak bruttó vállalkozói díjával megegyező összegű.
A számla benyújtásának feltétele a teljesítés igazolása. Teljesítésigazolás módja: Vállalkozó az egyes hónapokra vonatkozó teljesítéséről kimutatást készít a hónap utolsó napjától számított öt napon belül, amelyet Megrendelő leigazol.
A II. részajánlattételi kör vonatkozásában:
Nyertes ajánlattevőnek 1 darab részszámla és 1 darab végszámla kibocsátására van lehetősége. A részszámla benyújtására a folyamatosan vezetett és leigazolt Takarítási ellenőrzési napló alapján a féléves takarítás igazolt teljesítése, a végszámla benyújtására a második féléves takarítás igazolt teljesítése után van lehetőség. A számla értékét Megrendelő a kézhezvétel napját követően a Ptk. 6:130. § (1)-(2) rendelkezéseinek megfelelően, banki átutalással egyenlíti ki. A számlák a bruttó vállalkozói díj 50%-ával megegyező összegűek.
A számla benyújtásának feltétele a teljesítés igazolása. Teljesítésigazolás módja: Vállalkozó a teljesítéséről kimutatást készít a takarítást elvégzésétől számított tizenöt napon belül, amelyet Megrendelő leigazol.
A III. részajánlattételi kör vonatkozásában:
Vállalkozó a folyamatosan vezetett és leigazolt Takarítási ellenőrzési napló alapján nyújthat be számlát a munka elvégzését követően, a szezont záró nagytakarítás lezártát követően egy alkalommal. A szolgáltatás ellenértékét Megrendelő a feladatok igazolt teljesítését követően kiállított számla Megrendelő általi kézhezvételének napját követően a Ptk. 6:130. § (1)-(2) rendelkezéseinek megfelelően, banki átutalással egyenlíti ki. A számla a bruttó vállalkozói díjjal megegyező összegű.
A számla benyújtásának feltétele a teljesítés igazolása. Teljesítésigazolás módja: Vállalkozó a teljesítéséről kimutatást készít a takarítási szolgáltatás utolsó napjától számított tizenöt napon belül, amelyet a Megrendelő a feltételek teljesítése esetén leigazol.
Megrendelő ÁFÁ-val növelten fizeti ki a számlák értékét. Az elszámolás és a kifizetés pénzneme forint (HUF).
A fizetési feltételek kapcsán irányadó jogszabályok még:
o Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet.
o Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény
A fizetési feltételek részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.6) pont folytatása:
Megrendelő az elállás és az azonnali hatályú felmondási jogát a Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal gyakorolhatja. Az elállás és az azonnali hatályú felmondás a Vállalkozó kötbér- és kártérítés fizetési kötelezettségét nem érinti.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő kizárja a gazdálkodó szervezet létrehozását, de közös ajánlattétel esetén az ajánlatban a közös ajánlattevőknek csatolniuk kell egy cégszerűen aláírt megállapodást a közbeszerzési dokumentumokban részletezett minimális tartalommal. Ajánlatkérő az önálló ajánlattevők esetében is kizárja gazdálkodó szervezet létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2022/12/08 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:30 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 a következő dátumtól számítva: 2022/12/08 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/12/08 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:30 (óó:pp)
Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok benyújtására és felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a irányadó és a Kbt. 68. §-a irányadó.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:

0-10
VI.3.2) A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
Karakterkorlát miatt kifejtés a III.1.1) pontban.
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.4) További információk:
Mindhárom részajánlattételi kör vonatkozásában:
1. Ajánlatkérő biztosítja a Kbt. 114. § (6) bekezdése szerinti kiegészítő tájékoztatás lehetőségét. 2. Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy a Kbt. 41. § (1) bekezdése alapján az Ajánlatkérő és a gazdasági szereplők között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos minden nyilatkozat vagy más információ közlése írásban, elektronikus úton történik. Az elektronikus kommunikáció az EKR-ben történik.
A Kbt. 41/B. § (2) bekezdése alapján Ajánlatkérő rögzíti, hogy az EKR-ben csatolt formában benyújtandó elektronikus dokumentumoknak .jpeg, vagy .pdf fájlformátumúaknak kell lenniük. A dokumentumok csatolhatóak egy vagy több file-ban.
3. Jelen eljárás szolgáltatás megrendelésére irányul.
4. Ha több ajánlattevő közösen nyújt be ajánlatot, akkor az arról szóló - egyetemleges teljesítési kötelezettségvállalást tartalmazó - megállapodást az ajánlathoz csatolni kell. A megállapodás minimális tartalmi elemeit a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Közös ajánlattevőknek a Kbt. 35. §-ban foglaltakat be kell tartaniuk.
5. Az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) bekezdése tekintetében.
6. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja tekintetében. A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni.
7. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő - közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő -, valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő azon cégjegyzésére jogosult(ak) aláírási címpéldányát vagy a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9.§-a szerinti ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintáját, vagy a letelepedése szerinti országában elfogadott más, a cégjegyzési jogosultságot igazoló dokumentumot (amennyiben ilyen dokumentum az adott országban nem ismert, teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy ügyvéd/ kamarai jogtanácsos/ közjegyző előtt tett okiratba foglalt aláírás-minta), aki(k) akik az ajánlatot illetve az ajánlathoz csatolt nyilatkozatokat aláírja (aláírják).
Amennyiben az ajánlattevő, vagy az ajánlatban cégszerűen nyilatkozó erőforrást nyújtó gazdasági szereplő nem tartozik a 2013. évi V. törvény harmadik könyv harmadik részének (Gazdasági Társaság) hatálya alá, elegendő, ha az ajánlattevő, illetve az ajánlatban cégszerűen nyilatkozó alvállalkozó az ajánlathoz olyan ügyvéd által ellenjegyzett, vagy két tanú aláírásával ellátott dokumentumot csatol be, amelyen szerepel ezen szervezet, vagy személy aláírása, és amely nyilatkozat alkalmas arra, hogy egyértelműen beazonosítható legyen a becsatolt nyilatkozatot aláíró jogosultsága.
Ajánlatkérő cégkivonat benyújtását nem kéri, a cégkivonatot Ajánlatkérő vizsgálja elektronikus, hatósági, ingyenes nyilvántartásból (www.e-cegjegyzek.hu).
Amennyiben a cégkivonat szerint el nem bírált módosítás van folyamatban, ajánlattevőnek ajánlatához ugyanakkor csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást [=ún. „e-tértivevény”-t és az „Informatikai vizsgálat eredménye” elnevezésű dokumentumok 1-1 nyomtatott példányát, továbbá .xml file-ként nyomtatva a „Változásbejegyzési kérelem” elnevezésű dokumentum 1 nyomatott példányát (mellékletek nélkül)]. Amennyiben nincs változásbejegyzés folyamatban, erről szóló nemleges nyilatkozat benyújtása is szükséges.
8. Az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként meg kell, hogy feleljen a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.
9. Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar, joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű okiratok alkalmasak. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat nem magyar nyelven került kiállításra, akkor az eredeti dokumentum mellett csatolandó a magyar fordítás is. Ajánlatkérő nem várja el a szakfordításról és a tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet szerinti hitelesített magyar fordítás becsatolását, elfogadja a Kbt. 47. § (2) bekezdés szerinti ajánlattevő általi fordítást is.
10. Ajánlatkérő az eljárás során a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. § rendelkezéseinek megfelelően biztosítja. Ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás - Ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást. (Kbt. 71. § (6) bekezdése).
11. Ajánlatkérő az eljárás eredményéről az írásbeli összegezés elektronikus úton történő megküldésével tájékoztatja az ajánlattevőket. A szerződéskötés időpontjára a Kbt. 131. § (5)-(6) bekezdése az irányadó.
12.Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
13. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatba benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmát Ajánlatkérő jogosult a Kbt. 69. § (13) és (14) bekezdésben leírtak szerint ellenőrizni.
14. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt, azonban a Kbt. vagy annak végrehajtási rendeletei által előírt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat.
15. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerint az Ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
Karakterkorlát miatt folytatás a III.1.1) pontban.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/27 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges