Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/233
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2022.11.30.
Iktatószám: 25956/2022
CPV Kód: 45221250-9
Ajánlatkérő: Jánkmajtis község Önkormányzata
Teljesítés helye: 4741 Jánkmajtis, 052/2 és 056 hrsz.;4741 Jánkmajtis, 09. hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2022.12.15.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Jánkmajtis község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15405322215
Postai cím: Kossuth Lajos Út 28
Város: Jánkmajtis
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4741
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szabó Ágnes
Telefon: +36 205010604
E-mail: priesthungaria@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.jankmajtis.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001855542022/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001855542022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Külterületi utak szilárd burkolattal való ellátása
Hivatkozási szám: EKR001855542022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45221250-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás   Árubeszerzés   Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Jánkmajtis, külterületi 052/2 hrsz-ú földút szilárd burkolattal való ellátása és a 056 hrsz-ú útra való rácsatlakozás kialakítása, továbbá Jánkmajtis, külterületi 09 hrsz-ú földút szilárd burkolattal való ellátása.
A beruházás európai uniós támogatásból valósul meg utófinanszírozással, a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága, mint Támogató által meghirdetett, „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című, VP6-7.2.1.1-21 kódszámú felhívásra Ajánlatkérő által 3307466955 iratazonosító számon benyújtott projekt keretén belül.
A pályázati elszámolás alapja az Építési Normagyűjtemény (ÉNGY). Ajánlatkérő az árazatlan költségvetés tételleírásánál tájékoztató jelleggel szerepeltette a Támogatási kérelem beadásakor hatályos ÉNGY nyilvános referenciaárakat (A+D). Az ajánlattétel során ezen körülményt Ajánlatkérő az Ajánlattevőktől lehetőség szerint kéri figyelembe venni, ugyanakkor ezen referencia áraktól való eltérés az ajánlat hibáját, érvénytelenségét nem eredményezheti.
Ajánlatkérő EKR-ben rögzített fedezete a fenti referenciaárak alapján biztosított, ezen korlátok átlépése esetén az adott tétel elszámolására Ajánlatkérőnek nincs teljes körű lehetősége a projekt keretei között. Ajánlatkérő erre tekintettel fedezethiánynak tekintheti azon körülményt is, ha a referenciaárakból adódó korlátot az Ajánlattevő az árképzése során figyelmen kívül hagyja és ezen körülményből adódóan Ajánlatkérőnél fedezethiány mutatkozik.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok benyújthatók x valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
052/2 hrsz-ú út szilárd burkolattal való ellátása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45111220-6
További tárgyak: 45112000-5
45112100-6
45233228-3
45233229-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4741 Jánkmajtis, 052/2 és 056 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Jánkmajtis, külterületi 052/2 hrsz-ú földút aszfalt útburkolatú helyi közútként történő kiépítése és a 056 hrsz-ú útra való rácsatlakozás kialakítása az alábbi műszaki tartalommal.
A megépítendő út hossza: 512 méter (burkolt felülete: 1792 m2)
A tervezett út keresztszelvényének kialakítása:
- 1 db forgalmi sáv, kétirányú közlekedés
- A forgalmi sáv szélessége: 3,50 m
- A burkolat esése: egyoldali, 2,5%
- A padka szélessége: 2,00 – 2,00 m
- A padka esése: 5,0%
- Koronaszélesség: 7,50 m
A tervezett út pályaszerkezete:
- 5,0 cm vtg. AC11 kopó aszfaltréteg
- 9,0 cm vtg. AC22 kötő aszfaltréteg
- 20,0 cm vtg. Ckt. cementstabilizáció útalap
- 25,0 cm vtg. homokos kavics fagyvédő réteg
- geotextil elválasztó rétetg
- 40,0 cm vtg. meszes stabilizáció
Az építendő út vízelvezetése érdekében a nyertes ajánlattevő feladata a jelenlegi földmedrű árok tisztítása, kotrása, benőtt cserjék irtása. A rézsű 1:1,5 hajlású, az árok 1,0 m szélességű legyen.
A részletes és tételes mennyiségeket és a részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket a műszaki dokumentáció tartalmazza.
Ajánlatkérő felhívja a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott közbeszerzési dokumentumok meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal Ajánlatkérő – a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján – egyenértékű megajánlásokat elfogad. A nyertes ajánlattevővel való szerződés megkötését követően az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az irányadóak.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. A teljesítésbe bevonásra kerül-e legalább 1 fő olyan szakember, aki meszes talajstabilizáció építésében szerzett tapasztalattal rendelkezik (igen/nem) 10
2 2. A teljesítésbe bevont M.2.) pont szerinti szakember aszfalt útburkolat építésének/kivitelezésének irányításában szerzett szakmai tapasztalatainak száma (min. 0 db - max. 5 db)  10
3 3. Többlet jótállás vállalt időtartama (hónap, min. 0 hónap, max. 24 hónap)  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 9 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP6-7.2.1.1-21, 3307466955
II.2.13) További információ
1. A szerződés meghatározása: vállalkozási szerződés.
2. Keret-megállapodás kötésére, dinamikus beszerzési rendszer alkalmazására, elektronikus árlejtés alkalmazására nem kerül sor.
3. A II.2.7) pontban megadott teljesítési határidő az építési munkaterület átadásától értendő. A munkaterület átadására a vállalkozási szerződés hatálybalépésétől számított 30 napon belül kerül sor. Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
4. Az ajánlatok értékelésének szempontja: a legjobb ár-érték arány. Az értékelési részszempontonként az adható részpontszámok alsó határa: 0 pont, a felső határa: 10 pont valamennyi szempont esetén. A pontozás módszere: 1-2. részszempont: a Közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerinti pontozás, 3. részszempont: a Közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerinti arányosítás, Ár szempont: a Közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerinti fordított arányosítás.

II.2.1) Elnevezés:
09 hrsz-ú út szilárd burkolattal való ellátása
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45111220-6
További tárgyak: 45112000-5
45112100-6
45233228-3
45233229-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4741 Jánkmajtis, 09. hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Jánkmajtis, 09. helyrajziszámú külterületi földút aszfalt útburkolatú helyi közútként történő kiépítése az alábbi műszaki tartalommal.
A megépítendő út hossza: 1147 méter (burkolt felülete: 4014,5 m2)
A tervezett út keresztszelvényének kialakítása:
- 1 db forgalmi sáv, kétirányú közlekedés
- A forgalmi sáv szélessége: 3,50 m
- A burkolat esése: egyoldali, 2,5%
- A padka szélessége: 2,00 – 2,00 m
- A padka esése: 5,0%
- Koronaszélesség: 7,50 m
A tervezett út pályaszerkezete:
- 5,0 cm vtg. AC11 kopó aszfaltréteg
- 9,0 cm vtg. AC22 kötő aszfaltréteg
- 20,0 cm vtg. Ckt. cementstabilizáció útalap
- 25,0 cm vtg. homokos kavics fagyvédő réteg
- geotextil elválasztó réteg
- 40,0 cm vtg. meszes stabilizáció
Az 0±500 szelvénytől a 0±550 szelvényig jobb oldali kitérő tervezett, melynek szélessége 3,0 m, hossza 18,0 m. A rávezető ív sugara 20,0 m. A kitérő alatt 50,0 fm hosszon D50 TOB beton áteresz tervezett.
Az építendő út vízelvezetése érdekében a nyertes ajánlattevő feladata a jelenlegi földmedrű árok tisztítása, kotrása, benőtt cserjék irtása.
A részletes és tételes mennyiségeket és a részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket a műszaki dokumentáció tartalmazza.
Ajánlatkérő felhívja a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott közbeszerzési dokumentumok meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal Ajánlatkérő – a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján – egyenértékű megajánlásokat elfogad. A nyertes ajánlattevővel való szerződés megkötését követően az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az irányadóak.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. A teljesítésbe bevonásra kerül-e legalább 1 fő olyan szakember, aki meszes talajstabilizáció építésében szerzett tapasztalattal rendelkezik (igen/nem)  10
2 2. A teljesítésbe bevont M.2.) pont szerinti szakember aszfalt útburkolat építésének/kivitelezésének irányításában szerzett szakmai tapasztalatainak száma (min. 0 db - max. 5 db)  10
3 3. Többlet jótállás vállalt időtartama (hónap, min. 0 hónap, max. 24 hónap)  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 9 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP6-7.2.1.1-21, 3307466955
II.2.13) További információ
1. A szerződés meghatározása: vállalkozási szerződés.
2. Keret-megállapodás kötésére, dinamikus beszerzési rendszer alkalmazására, elektronikus árlejtés alkalmazására nem kerül sor.
3. A II.2.7) pontban megadott teljesítési határidő az építési munkaterület átadásától értendő. A munkaterület átadására a vállalkozási szerződés hatálybalépésétől számított 30 napon belül kerül sor. Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
4. Az ajánlatok értékelésének szempontja: a legjobb ár-érték arány. Az értékelési részszempontonként az adható részpontszámok alsó határa: 0 pont, a felső határa: 10 pont valamennyi szempont esetén. A pontozás módszere: 1-2. részszempont: a Közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerinti pontozás, 3. részszempont: a Közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerinti arányosítás, Ár szempont: a Közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerinti fordított arányosítás.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Valamennyi rész tekintetében:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, amely részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Valamennyi rész tekintetében:
Az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében ha ajánlattevő olyan társaságnak minősül, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3.§ 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerint definiált tényleges tulajdonossal rendelkezik, akkor valamennyi tényleges tulajdonos nevének és lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
A Kbt. 67.§ (4) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdése alapján ajánlattevőnek be kell nyújtania nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint adott esetben alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet.
Az öntisztázásra vonatkozóan a Kbt. 64.§-ában foglaltak az irányadók.
A 321/2015. Korm. rendelet 17.§ (1) bekezdése alapján a kizáró okok igazolására ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
Nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a Kbt. 117.§ szerinti önálló eljárási szabályokra tekintettel a gazdasági szereplő az ajánlatában nyilatkozzon arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Ajánlatkérő szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmassági követelményt nem határoz meg.
A VI.3.4) További információk pont folytatása (1):
12. Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerint az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
13. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli.
14. Ajánlatkérő tárgyalás tartását nem teszi lehetővé.
15. Az ajánlatkérő a további közbeszerzési dokumentumokban tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni.
16. Azon alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja, melyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban kerültek megállapításra: P.1.), M.1.)-M.2.) alkalmassági követelmény.
17. Ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (6) bekezdése alapján rögzíti, hogy a tárgyi eljárásban alkalmazza a 75. § (2) bekezdés e) pontját.
18. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdésében meghatározottakat.
19. Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy az Ajánlatkérő és a gazdasági szereplők között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos, a Kbt. 41. § (1) bekezdése szerinti elektronikus kommunikáció - ha a törvény vagy a törvény felhatalmazása alapján alkotott jogszabály eltérően nem rendelkezik - az EKR-ben történik.
20. Az Ajánlat részét képezi a közbeszerzési dokumentumokban szereplő árazatlan költségvetés hiánytalanul beárazott példánya (Szakmai ajánlat).
21. Az eljárásban közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Papp Lajos Zoltán, Lajstromszáma: 00097.
22. Felelősségbiztosítás: Ajánlatkérő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján a szerződés megkötésének feltételéül szabja, hogy az ajánlattevőként szerződő fél köteles legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjára, a munkavégzés teljes időtartamára vonatkozóan érvényes - felelősségbiztosítást is tartalmazó - építési-szerelési (C.A.R.= "Construction All Risks") biztosítást kötni, vagy meglévő biztosítását kiterjeszteni. Minimális kártérítési összeg káreseményenként:
1. rész: 10 millió HUF/káresemény, minimális éves kártérítési összeg: 20 millió HUF/év
2. rész: 25 millió HUF/káresemény, minimális éves kártérítési összeg: 50 millió HUF/év.
Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevőtől származó szándéknyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy ajánlattevő nyertessége esetén a megkövetelt biztosítást megköti, vagy meglévő biztosítását az előírt feltételeknek megfelelően kiterjeszti. A felelősségbiztosítás fennállását igazoló biztosítási szerződést/fedezetigazolást a szerződéskötéskor be kell mutatni, melyről az ajánlatkérő (megrendelő) jogosult másolatot készíteni. A felelősségbiztosításról szóló kötvényt vállalkozó a szerződés megkötését követő 10 munkanapon belül köteles megrendelő részére bemutatni és arról egy másolatot átadni.
23. Jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. 117. §-a alapján a Kbt. Második Részben foglalt szabályok által nem kötött, önálló eljárási szabályok kialakításával kerül lefolytatásra.
A Kbt. 117. § (2) bekezdése alapján az önállóan kialakított eljárási szabályok a következők:
Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 112. § (1) bekezdésének b) pontja szerint jár el - nyílt eljárást alkalmaz a nemzeti eljárásrend szabályai szerint - az alábbi eltérésekkel:
- 1. Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § (1) bekezdésében foglaltakat - a Kbt. 81. § (5) bekezdésének alkalmazására tekintettel - azzal az eltéréssel alkalmazza, hogy a Kbt. 69. § (11) bekezdés szerinti adatbázisok adatait kizárólag a bírálatba bevont ajánlattevő(k) ajánlata vonatkozásában ellenőrzi.
- 2. Ajánlatkérő a Kbt. 114.§ (6) bekezdését kiegészíti azzal, hogy a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb 7 nappal be kell nyújtani, ellenkező esetben a kiegészítő tájékoztatást az ajánlatkérőnek nem kötelező megadnia.
- 3. Ajánlatkérő a Kbt. 45.§ (1) bekezdése szerinti iratbetekintést döntése szerint biztosíthatja elektronikus úton is, az adott dokumentum(ok) elektronikus levél (e-mail) formájában történő megküldésével.
- 4. Ha az ajánlatkérő – a Kbt.-ben foglalt esetekben – az ajánlati kötöttség lejártát megelőzően az ajánlattevőket ajánlataik további fenntartására és az addig érvényes biztosítékkal megegyező ajánlati biztosíték fenntartásának igazolására kéri fel, az ajánlatukat fenntartó ajánlattevőknek az ajánlati kötöttség meghosszabbított idejére szóló, az addig érvényes biztosítékkal megegyező biztosíték fenntartásának igazolására mindaddig lehetősége van, amíg az ajánlatban szereplő biztosíték érvényességi ideje nem jár le. Az igazolás benyújtásának elmulasztása esetén - a Kbt. 71.§ (3a) bekezdésének analógiájára - az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátása vonatkozásában hiánypótlásra van az ajánlattevőnek lehetősége, ha ajánlattevő a biztosítékra vonatkozó igazolást nem csatolja, vagy nem az előírt formában csatolja, de a biztosíték rendelkezésre bocsátása az előírásoknak megfelelően megtörtént vagy a biztosíték kötelezettje garanciavállalás esetén a garanciavállaló nyilatkozatot, készfizető kezesség biztosítása esetén a kezességvállaló nyilatkozatot vagy a biztosítási szerződés alapján a készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvényt a biztosíték eredeti időpontjának lejártáig kiállította.
Folytatás a következő rovatban.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Ajánlatkérő szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmassági követelményt nem határoz meg.
A VI.3.4) További információk pont folytatása (2):
24. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a tárgyi eljárásban a Kbt. 114/A. § (1) bekezdésében foglaltak szerint jár el, melyre tekintettel előírja, hogy a kizáró okok, az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be. Az ajánlatok bírálata egy lépcsőben, az ajánlatok részeként csatolt és adott esetben hiánypótolt dokumentumok alapján történik, utólagos igazolási procedúra nélkül.
25. Jelen felhívásban és a további közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.), valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet, a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól, illetve a további vonatkozó jogszabályok előírásai irányadóak. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre a Kbt.-ben foglalt eltérésekkel a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Valamennyi rész tekintetében:
P.1.) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19.§ (1) bekezdés c) pontja alapján az Ajánlattevőnek csatolnia kell a cégszerűen (a képviseletre jogosult személy által) aláírt nyilatkozatot a felhívás feladásának napját megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (útépítés és/vagy útfelújítás) származó árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
A 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 19. § (3) bekezdésében foglaltak alapján Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az ajánlattevő a fenti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmasságikövetelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdés szerint.
E körben az Ajánlatkérő rögzíti, hogy egyéni vállalkozók esetében az adóbevallás benyújtása az előírás (esetükben kiegészítő tájékoztatás kérés nem szükséges).
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): P.1.1.) Az 1. rész tekintetében alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlattevőnek a közbeszerzés tárgyából (útépítés és/vagy útfelújítás) származó nettó árbevétele nem éri el a felhívás feladásának napját megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen legalább a nettó 40 millió Ft-ot (az újonnan piacra lépők esetében a működésének ideje alatt a nettó 40 millió Ft-ot).
P.1.2.) A 2. rész tekintetében alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlattevőnek a közbeszerzés tárgyából (útépítés és/vagy útfelújítás) származó nettó árbevétele nem éri el a felhívás feladásának napját megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen legalább a nettó 100 millió Ft-ot (az újonnan piacra lépők esetében a működésének ideje alatt a nettó 100 millió Ft-ot).
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Valamennyi rész tekintetében:
M.1.) Az alkalmassági minimumkövetelményt ajánlattevő a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján, a 22. § (3) bekezdésében meghatározott módon, a szerződést kötő másik fél által kiállított, a felhívás feladásának napját megelőző 5 évben teljesített referenciamunkáiról szóló igazolással köteles igazolni.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (2a) bekezdés a) pontja alapján ajánlatkérő a vizsgált 5 éves időszak alatt befejezett, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.
Az igazolásban meg kell adni a szerződéskötő másik fél nevét, címét, az építési beruházás pontos tárgyát, mennyiségét, a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját) év/hó/nap bontásban, a teljesítés helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A referenciaigazolásból egyértelműen ki kell derülnie az alkalmassági feltételként előírt minimum követelményeknek való megfelelésnek.
Közös ajánlattevőként szerződő félként történő teljesítés esetén a fenti adatokat a referencia igazolásnak oly módon kell tartalmaznia, hogy abból az ajánlattevőnek (adott esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek) az alkalmassága egyértelműen megállapítható legyen. Ajánlatkérő a referencia elbírálásánál csak az ajánlattevő saját teljesítését veszi figyelembe.
M.2.) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatnak tartalmaznia kell azoknak a szakembernek a megnevezését, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe. Csatolni kell továbbá a szakember releváns (a felolvasólapon a szakmai tapasztalat tekintetében tett megajánlását is alátámasztó) szakmai tapasztalatát tartalmazó, a szakember által saját kezűleg aláírt önéletrajzát, aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát, és az előírt végzettségét igazoló okirat másolatát is csatolni kell.
(Amennyiben a szakember szakmai tapasztalatára vonatkozó értékelési szempont körében ajánlattevő 0 db megajánlást tesz, úgy a szakember önéletrajzát nem szükséges csatolni.)
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7), (9), (11) bekezdésében foglaltakra.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1.1.) Az 1. rész tekintetében Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított – a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2a) bekezdés a) pontjára figyelemmel – 5 évben, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített összesen legalább 1300 m2 felületű út építésére és/vagy felújítására vonatkozó referenciával.
Az előírt referencia több szerződés bemutatásával is teljesíthető.
Mindkét részre történő ajánlattétel esetén ugyanazon referencia mindkét részhez is felhasználható.
M.1.2) A 2. rész tekintetében Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított – a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2a) bekezdés a) pontjára figyelemmel – 5 évben, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített összesen legalább 3000 m2 felületű út építésére és/vagy felújítására vonatkozó referenciával.
Az előírt referencia több szerződés bemutatásával is teljesíthető.
Mindkét részre történő ajánlattétel esetén ugyanazon referencia mindkét részhez is felhasználható.
M.2.) Az 1. és 2. rész tekintetében alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik a teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő okleveles építőmérnök vagy építőmérnök vagy mélyépítési mérnök vagy okleveles mélyépítési üzemmérnök vagy közlekedésépítési mérnök, vagy ezzel egyenértékű végzettséggel rendelkező szakemberrel.
(Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti különösen, de nem kizárólagosan a fenti szakterületeken szerzett üzemmérnök végzettséget.)
Mindkét részre történő ajánlattétel esetén ugyanazon szakember mindkét részhez is bemutatható.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Valamennyi rész tekintetében:
A szerződést megerősítő kötbérek és azok mértéke:
-Késedelmi kötbér: a nettó vállalkozási díj 1 %-a naptári naponta, maximális összege a nettó vállalkozási díj 20 %-a, A késedelmi kötbér maximumának elérése esetének lehetséges jogkövetkezménye a szerződésszegés miatti elállás, illetve a szerződés azonnali hatályú felmondása az Ajánlatkérő részéről, mely esetben – a késedelmi kötbér helyett – Ajánlatkérő meghiúsulási kötbért érvényesít.
-Hibás teljesítési kötbér: a nettó vállalkozási díj 5%-a / hibás teljesítés. Hibás teljesítési kötbér legfeljebb 3 alkalommal érvényesíthető, melyet követően Ajánlatkérő a szerződést felmondhatja, illetve attól elállhat, mely esetekben Megrendelő a már érvényesített hibás teljesítési kötbér összegével csökkentett összegű meghiúsulási kötbért érvényesít.
-Meghiúsulási kötbér: a nettó vállalkozási díj 30 %-a.
-Jótállás: A jótállás kötelező időtartama 36 hónap, melyen felül vállalt többlet jótállási időt Ajánlatkérő az értékelési szempontok körében értékeli. A jótállás kezdő időpontja a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának napja.
A szerződés biztosítékainak részletes szabályait a további közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Valamennyi rész tekintetében:
A beruházás európai uniós támogatásból valósul meg utófinanszírozással, a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága, mint Támogató által meghirdetett, „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című, VP6-7.2.1.1-21 kódszámú felhívásra Ajánlatkérő által 3307466955 iratazonosító számon benyújtott projekt keretén belül. A támogatás intenzitása: 95,00%. (A támogatói okirat iktatószáma: 1132/5501/72/26/2021.

A nyertes ajánlattevő kérheti a Kbt. 135.§ (7) bekezdés alapján a szerződésben foglalt - áfa nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összeg előlegként történő kifizetését. Előleg igénylése esetén az előleget a Vállalkozó a végszámlában köteles elszámolni oly módon, hogy a végszámla értékét az igényelt előleg összegével köteles csökkenteni.
Ajánlatkérő tartalékkeretet nem biztosít.
A kivitelezés során 4 db részszámla és 1 db végszámla kiállítására van lehetőség.
Az 1. részszámla kiállítására az ÁFA nélküli szerződéses érték 10%-át elérő megvalósult teljesítés, a 2. részszámla kiállítására az ÁFA nélküli szerződéses érték 35%-át elérő megvalósult teljesítés, a 3. részszámla kiállítására az ÁFA nélküli szerződéses érték 60%-át elérő megvalósult teljesítés, a 4. részszámla kiállítására az ÁFA nélküli szerződéses érték 85%-át elérő megvalósult teljesítés esetén van lehetőség, a tényleges műszaki tartalomnak megfelelő összeg erejéig. A részszámlák kiállításának feltétele a teljesítésigazolás kiadása.
Vállalkozó a sikeres, hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően, a Megrendelő műszaki ellenőre által kiadott, a hiba és hiánymentes teljesítést igazoló teljesítésigazolás kiállítását követően jogosult végszámlát kiállítani.
Megrendelő a Nyertes ajánlattevő által elvégzett tevékenységről teljesítés igazolást állít ki. A teljesítés akkor megfelelő és igazolható, ha a vonatkozó jogszabályoknak, szabványoknak és műszaki irányelveknek, az eljárást megindító felhívásnak, közbeszerzési dokumentumoknak és a Nyertes ajánlattevő ajánlatának megfelelően történik meg a tevékenység elvégzése.
Megrendelő az igazolt teljesítést követően a szabályszerűen kiállított számlát a kézhezvételtől számított 30 napon belül egyenlíti ki a Nyertes ajánlattevő bankszámlájára történő banki átutalással, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdései alapján.
Amennyiben Nyertes ajánlattevő a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a 322/2015. (X.30.) Korm.rendelet 32/A. §-a alkalmazandó a kifizetés során.
A Kbt. 27/A. § alapján az ajánlatkérő köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.
Az elszámolás és a kifizetés pénzneme a magyar forint (HUF).
A fizetési feltételek kapcsán irányadó jogszabályok még:
o Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
o Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet,
o A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet,
o Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény,
o A Kbt. 135. § (3), (5)-(6) és (11) bekezdései.
A fizetési feltételek részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő kizárja a gazdálkodó szervezet létrehozását, de közös ajánlattétel esetén az ajánlatban a közös ajánlattevőknek csatolniuk kell egy cégszerűen aláírt megállapodást a közbeszerzési dokumentumokban részletezett minimális tartalommal. Ajánlatkérő az önálló Ajánlattevők esetében is kizárja gazdálkodó szervezet létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2022/12/15 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 a következő dátumtól számítva: 2022/12/15 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/12/15 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok benyújtására és felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a, valamint a Kbt. 68.§-a irányadó.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:

0-10
VI.3.2) A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
A karakterkorlát miatt a II.2.13) További információ pontban kerül kifejtésre.
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 2.000.000 HUF
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: lásd a következő rovatban 11744027-15405322-00000000
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: A karakterkorlát miatt a VI.3.4) pontban kerül megadásra.
VI.3.4) További információk:
Valamennyi rész tekintetében:
1. Ajánlatkérő rögzíti, hogy az EKR-ben csatolt formában benyújtandó elektronikus dokumentumoknak (a költségvetések kivételével) .jpeg, vagy .pdf fájlformátumúaknak kell lenniük. Az árazott költségvetéseket Ajánlatkérő (a kiadott árazatlan költségvetési kiírásoknak megfelelően) .xls. vagy .xlsx formátumban kéri benyújtani. A dokumentumok csatolhatóak egy vagy több file-ban.
2. Jelen eljárás építési beruházás megvalósítására irányul.
3. Ha több ajánlattevő közösen nyújt be ajánlatot, akkor az arról szóló - egyetemleges teljesítési kötelezettségvállalást tartalmazó - megállapodást az ajánlathoz csatolni kell. A megállapodás minimális tartalmi elemeit a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Közös ajánlattevőknek a Kbt. 35. §-ban foglaltakat be kell tartaniuk.
4. Az ajánlati biztosíték mértéke: 1. rész: 500.000,-Ft, 2. rész: 1.500.000,-Ft (mindkét részre történő ajánlattétel esetén: 2.000.000,-Ft.) Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Átutalás esetén az ajánlatkérő 11744027-15405322-00000000 számú számlájára való utalással teljesítendő az ajánlati biztosíték. Ezzel kapcsolatos kamatot az ajánlatkérő nem fizet. A biztosíték teljesítésének igazolását az ajánlatba csatolni kell: ajánlattevő bankjának hivatalos igazolását a terhelésről, vagy pénzügyi intézmény vagy biztosító által kiállított garancia-levél vagy készfizető kezességvállalást igazoló dokumentumot vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvényt. Az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként meg kell, hogy feleljen a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.
A pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia szövegezésének a Kbt. 54. § (4) bekezdése szerinti következő eseteit egzakt módon tartalmaznia kell: „Ha az ajánlattevő az ajánlatát az ajánlati kötöttség ideje alatt visszavonja vagy a szerződés megkötése az ajánlattevő érdekkörében felmerült okból hiúsul meg, az ajánlati biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg, kivéve a 131. § (9) bekezdése szerinti esetben.”
5. Az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) bekezdése tekintetében.
6. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja tekintetében. A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni.
7. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő - közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő -, valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját egyszerű másolatban. (Ajánlatkérő kizárólag azon személyek aláírási címpéldányát, aláírási-mintáját kéri benyújtani, akik az ajánlatban dokumentumokat aláírnak, kötelezettségvállaló nyilatkozatot tesznek, vagy mint cégjegyzésre jogosult képviselő(k) meghatalmazást ad(nak) olyan személy(ek)nek, akik az ajánlatban meghatalmazottként írnak alá).
Amennyiben az ajánlattevő, vagy az ajánlatban cégszerűen nyilatkozó erőforrást nyújtó gazdasági szereplő nem tartozik a 2013. évi V. törvény harmadik könyv harmadik részének (Gazdasági Társaság) hatálya alá, elegendő, ha az ajánlattevő, illetve az ajánlatban cégszerűen nyilatkozó erőforrást nyújtó gazdasági szereplő az ajánlathoz olyan két tanú aláírásával ellátott dokumentumot csatol be, amelyen szerepel ezen szervezet, vagy személy aláírása, és amely nyilatkozat alkalmas arra, hogy egyértelműen beazonosítható legyen a becsatolt nyilatkozatot aláíró jogosultsága.
Ajánlatkérő cégkivonat benyújtását nem kéri, a cégkivonatot ajánlatkérő vizsgálja elektronikus, hatósági, ingyenes nyilvántartásból (www.e-cegjegyzek.hu).
Amennyiben a cégkivonat szerint el nem bírált módosítás van folyamatban, ajánlattevőnek ajánlatához ugyanakkor csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást [=ún. „e-tértivevény”-t és az „Informatikai vizsgálat eredménye” elnevezésű dokumentumok 1-1 nyomtatott példányát, továbbá .xml file-ként nyomtatva a „Változásbejegyzési kérelem” elnevezésű dokumentum 1 nyomatott példányát (mellékletek nélkül)]. Amennyiben nincs változásbejegyzés folyamatban, erről szóló nemleges nyilatkozat benyújtása szükséges.
8. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat az EKR-ben teszi elérhetővé az eljárás iránt érdeklődő gazdasági szereplők részére. Felhívjuk Tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy a 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet 11.§ (5) bekezdése alapján, ahol a Kbt. az érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplők tájékoztatását vagy felhívását írja elő, érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplőnek azt kell tekinteni, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte.
9. Ajánlatkérő az eljárás során a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. § rendelkezéseinek megfelelően biztosítja. Ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás - ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást. (Kbt. 71. § (6) bekezdése).
10. Ajánlatkérő az eljárás eredményéről az írásbeli összegezés elektronikus úton történő megküldésével tájékoztatja az ajánlattevőket. A szerződéskötés időpontjára a Kbt. 131. § (5)-(6) bekezdése az irányadó.
11. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatba benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmát ajánlatkérő jogosult a Kbt. 69. § (13) és (14) bekezdésben leírtak szerint ellenőrizni.
Folytatás a III.1.1.) pont Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása rovatában.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/29 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges