Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/5
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma: 2022.01.07.
Iktatószám: 0242/2022
CPV Kód: 48781000-6
Ajánlatkérő: Magyar Államkincstár
Teljesítés helye: 1054 Budapest, Hold utca 4.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: McKinsey&Company, Inc. Hungary Magyarországi Fióktelepe
Ajánlatkérő típusa: Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Gazdasági és pénzügyek
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Államkincstár
Nemzeti azonosítószám: 15329970241
Postai cím: Hold Utca 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Puskás Dóra Hildegard
Telefon: +36 13273647
E-mail: kozbeszerzes@allamkincstar.gov.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.allamkincstar.gov.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
x Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
x Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Wave szoftver felhasználás és támogatás beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001601802021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48781000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Transzformációs projektmenedzsmentet támogató szoftver (Wave) felhasználási és támogatási beszerzése
A szoftver 100 fő felhasználó részére biztosítson hozzáférést, mely dinamikusan bővíthető legyen.
A szoftver biztosítson legalább 4 különböző szintű felhasználó besorolást, az alábbiak szerint:
o Adminisztrátor
o Projekt konfigurátor
o Vezető (jóváhagyó szerepkör)
o Felhasználó/Kezdeményezés vezető
A szoftverhez minden munkanap (5/7) helpdesk szolgáltatás elvárt (távsegítség elfogadható), a bejelentések biztosítják a telefonos és a webalapú rögzítést. A bejelentett kérésről minden esetben visszajelzés szükséges, bejelentő a státuszról mindig visszajelzést kap.
Opciós szolgáltatásként az AK jogosult maximum 10 munkanap kiegészítő szolgáltatást igénybe venni a Műszaki Leírásban meghatározott feladatokra.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 60000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: USD
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Wave szoftver felhasználás és támogatás beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48782000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: 1054 Budapest, Hold utca 4.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Transzformációs projektmenedzsmentet támogató szoftver (Wave) felhasználási és támogatási beszerzése
A szoftver 100 fő felhasználó részére biztosítson hozzáférést, mely dinamikusan bővíthető legyen.
A szoftver biztosítson legalább 4 különböző szintű felhasználó besorolást, az alábbiak szerint:
o Adminisztrátor
o Projekt konfigurátor
o Vezető (jóváhagyó szerepkör)
o Felhasználó/Kezdeményezés vezető
A szoftverhez minden munkanap (5/7) helpdesk szolgáltatás elvárt (távsegítség elfogadható), a bejelentések biztosítják a telefonos és a webalapú rögzítést. A bejelentett kérésről minden esetben visszajelzés szükséges, bejelentő a státuszról mindig visszajelzést kap.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár / Súlyszám:
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Ajánlatkérő a szerződés időtartama alatt maximum 10 munkanap kiegészítő szolgáltatást kíván igénybe venni opciós szolgáltatásként, amely szolgáltatás további újrakonfigurálásra, kiegészítő oktatásra, kiegészítő adatfeltöltésre vagy egyedi riportálási igényre kerül felhasználásra. Egy rendelési egység 1 munkanap.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Az eljárás teljes neve: Transzformációs projektmenedzsmentet támogató szoftver (Wave) felhasználási jogának és támogatási beszerzése. Az EKR karakterkorlátja miatt kerül alkalmazásra annak a rövidített elnevezésre: Wave szoftver felhasználás és támogatás beszerzése.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
x Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
Ajánlatkérő a Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontja szerinti, hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást folytatott le, tekintettel arra, hogy az eljárás eredményeként kötendő szerződés kizárólagos jogok védelme miatt kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplővel köthető meg, és az Ajánlatkérő számára nem létezik reális alternatíva beszerzési igényének kielégítésére, emellett más alternatíva a gazdasági ésszerűséggel összeegyeztethetetlen, és ajánlatkérő folyamatos működését is veszélyeztetné. 2020-ban a Pénzügyminisztérium, mint az Ajánlatkérő felügyeleti szerve, kezdeményezte az hatékonyabb működést célzó “Magyar Államkincstár Átalakítása Program” (Kincstár Transzformáció) lefolytatását. A végrehajtásának támogatására a Pénzügyminisztérium szerződést kötött a McKinsey & Company, Inc.Hungary Magyarországi Fióktelepével, akik egy általuk jegyzett módszertan mentén – az úgynevezett McKinsey-módszertan – az Ajánlatkérő működését több szempont alapján átvilágították és javaslatokat fogalmaztak meg a Kincstár Transzformáció további végrehajtására. A McKinsey & Company Magyarországi Fióktelepe a McKinsey & Company Magyarországi Fióktelepe 2021. március 1-jén szoftverfelhasználási engedélyt biztosított az Ajánlatkérő számára a 2021. március 1-től 2021. december 31-ig terjedő időszakra. Ajánlatkérőnek a folyamatban lévő Kincstár Transzformáció eredményes befejezéséhez a Wave szoftver használatára 2021. december 31-ét követően is, előreláthatóan 2022. december 31-ig még szüksége van. Az új szoftverfelhasználási szerződés megkötésének elmaradása veszélyezteti a Pénzügyminisztérium által indított Kincstár Transzformáció sikeres és a Pénzügyminisztérium által meghatározott határidőre történő lefolytatását. A szoftver 2021. december 31-ét követő használatára Ajánlatkérő kizárólag a felhasználási jog megszerzését követően jogosult, amelyet kizárólag a McKinsey & Company Magyarországi Fióktelepe biztosíthat, így a jelen közebszerzés tárgyát képező szerződés kizárólag a szoftverfejlesztővel köthető meg. Ugyancsak a szoftver szerzői jog jogosultjának rendelkezése alapján a kizárólag tőle szerezhető be a szoftver támogatási szolgáltatásai, melyet az Ajánlatkérő csak rendkívül alacsony mértékben, 10 napra opciós kiegészítő szolgáltatásként a műszaki leírásban meghatározott feladatokra. A McKinsey & Company Magyarországi Fióktelepe kizárólagos jogára tekintettel a „Wave” szoftver 2021. december 31-ét követő használatára az Ajánlatkérő kizárólag a McKinsey & Company Magyarországi Fióktelepe felhasználási engedélye alapján lehet jogosult, a licenc 2022. december 31-ig tartó megvásárlására mindenképp szüksége van az Ajánlatkérőnek a már folyamatban lévő Kincstár Transzformáció 2022. évi folytatásához. A Wave rendszerben az elmúlt hónapok során rögzített adatok migrációja nem megoldható semmilyen más rendszer irányába, 2021. december 31-ét követően is kizárólag ezzel a szoftver felhasználásával folytatható az eddigi végrehajtás. Jelenleg a támogató eszközök piacán nem található olyan eszköz, amely a Pénzügyminisztérium által megjelölt módszertan szerinti elvárásokat a „Wave megoldás”-on kívül biztosítani tudja, arra is tekintettel, hogy a támogató eszközt, a szoftvert a McKinsey & Company Magyarországi Fióktelepe fejlesztette ki, a saját módszertanának a támogatására, és fejleszti folyamatosan, ahogy a módszertan változása, fejlődése megköveteli. Ajánlatkérő beszerzési igényének további eleme az opcióként megjelölt maximum 10 munkanapos kiegészítő szolgáltatás, melynek indokoltságát az adja, hogy a szerzői jog jogosultja kizárólag korlátozott felhasználási jogot biztosít, így beszerzés önmagában nem érhet cél, szükséges lehet a szoftver további újrakonfigurálásra, kiegészítő oktatásra, kiegészítő adatfeltöltésre vagy egyedi riportálási igényre kerül felhasználásra.
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
25743 / 2021 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Wave szoftver felhasználás és támogatás beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2021/12/31 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: McKinsey&Company, Inc. Hungary Magyarországi Fióktelepe
Nemzeti azonosítószám: 20237495244
Postai cím: Andrássy Út 23.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1061
Ország: Magyarország
E-mail: Aliz_Csorba@mckinsey.com
Telefon: +36 304398075
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 20237495244
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 60000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: USD
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: McKinsey&Company, Inc. Hungary Magyarországi Fióktelepe
Nemzeti azonosítószám: 20237495244
Postai cím: Andrássy Út 23.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1061
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 20237495244

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2021/12/07 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/01/06 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges