Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/185
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2020 KÉ
Eljárás fajtája: A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Közzététel dátuma: 2022.09.22.
Iktatószám: 20337/2022
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Egyek Nagyközség Önkormányzata
Teljesítés helye: 4069 Egyek, 0196/1, 0196/2, 0326/2 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: DUBA-SPED KFT
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Egyek Nagyközség Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15728513209
Postai cím: Fő Utca 3
Város: Egyek
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4069
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Miluczky Attila
Telefon: +36 52378028
E-mail: polgarmester@egyek.hu
Fax: +36 52378028
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.egyek.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.ekr.gov.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
"Külterületi helyi közutak fejlesztése"
Hivatkozási szám: EKR000610812022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Külterületi helyi közutak fejlesztése a VP6-7.2.1.1-21 projekt keretében a II.2.4. pontban foglaltak szerint.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 171563340 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: "Külterületi helyi közutak fejlesztése"
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4069 Egyek, 0196/1, 0196/2, 0326/2 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Külterületi helyi közutak fejlesztése a VP6-7.2.1.1-21 projekt keretében:
A projekt keretében a Dorogmai és Gyepmesteri utak meglévő aszfalt útburkolatának felújítására kerül sor, az érintett szakaszok az alábbiak:
Dorogmai út burkolatfelújítása 0196/1 és 0196/2 hrsz. (3762 fm)
Gyepmesteri út burkolatfelújítása 0326/2 hrsz ingatlanon (700.5 fm)
Összesen: 4462,5 fm
Az érintett utcák felújítandó útburkolata az Ajánlatkérő kezelésében van. A tervezett felújítás közútterületet nem érint.
Tervezett beavatkozások ismertetése:
Vízszintes vonalvezetés:
A vízszintes vonalvezetés megegyezik a meglévő geometriával. Az útpálya állapota minkét útszakasz esetében helyenként erősen leromlott, az aszfaltréteg töredezett lekopott, továbbá az alépítmény is töredezett. A beruházás során az útpálya eredeti szélességi és csatlakozó ív paraméterei kerülnek helyreállításra.
A tervezett útfelújítás burkolatszélessége a Dorogmai út esetében 5,00-6,00 m között változó.
A Gyepmesteri út esetében 6,00-6,50 m között változó. A meglévő nyomvonalon található ívekben helyszínrajzi beavatkozás nem történik.
A Gyepmesteri út esetében a töredezett burkolatszélek helyreállítása érdekében a helyszínrajzokon megjelölt helyeken a burkolatszélt az útalap korrekciójával kell helyreállítani. Ezen esetekben az útalap építendő szélessége min. 70cm, melyet szükség esetén a tömöríthetőség érdekében a padka alá be kell nyújtani. Az útpálya állapota miatt marás nem szükséges. A pálya profilhelyességét, a megfelelő oldalesést nem teljes szélességben építendő kiegyenlítőréteggel kell kialakítani, melyre teljes szélességű kopóréteg építendő.
Az útalap korrekcióval érintett helyeken az útalapra aszfalt kötőréteg is beépítésre kerül.
A Dorogmai út esetében az útalapon nem indokolt korrekció. Az oldalesés a pálya marásával és teljes szélességben építendő változó vastagságú kiegyenlítő –kopóréteggel biztosítható.
A lokális burkolathibákat mindkét esetben a kivitelezés megkezdésekor a hiba körülvágását követően kátyúzással javítani szükséges.
Az útburkolat mentén mindkét utca esetében 1,0-1,0 m szélességű mechanikailag stabilizált padka építendő.
A tervezett útburkolat felújítások során a kialakítandó közlekedésre alkalmas felület szélessége minimálisan 7,00 méter.
Magassági vonalvezetés:
Magassági vonalvezetés kialakítása során a meglévő pálya esésviszonyait követjük. A tervezett pályaszint minden esetben a meglévő pályaszint felett helyezkedik el, így a tervezett burkolat teherbírása sehol sem csökken a meglévőhöz képest. A burkolaterősítés mértéke maximálisan 5,0 centiméter.
A tervezett oldalesés végig 2,0-3,0 % között változó. Azokon a helyeken, ahol a meglévő kereszt-
vagy hosszirányú esés nem kielégítő, ott a nagyobb keresztesés a kopóréteg vastagságának változtatásával, vagy kiegyenlítő réteg építésével kerül kialakításra.
A csatlakozó utak aszfalt burkolatát a szükséges mértékig marással és aszfalt kopóréteg átlapolással
kell csatlakoztatni a felújítandó úthoz.
Keresztmetszeti kialakítás:
A burkolat keresztirányú esése 2,0-3,0 % között változó a vízelvezető árkok irányába.
A tervezett útburkolat felújítások során a kialakítandó közlekedésre alkalmas felület szélessége egységesen min. 7,00 méter.
A padkán túli 0,5-1,0m-es sávot (ami az építéssel még érintett területrész) a vízelvezetés érdekében
min5%-os eséssel kell kialakítani, illetve rekultiválni.
Építendő rétegrendek:
Aszfalt útburkolat felújítás pályaszerkezete Dorogmai út:
— 4,0-7,0 cm AC-11 kopó(N) teljes szélességű aszfalt kiegyenlítő kopóréteg
— 3,5-5,0 cm AC-11 kötő(N) nem teljes szélességű profiljavító réteg (szükség szerint)
— meglévő visszamart pályaszerkezet
Aszfalt útburkolat felújítás pályaszerkezete Gyepmesteri út:
— 5,0 cm AC-11 kopó(N) aszfalt kopóréteg
— 3-6,0 cm AC-11 kötő(N) nem teljes szélességű profiljavító réteg (szükség szerint)
— meglévő visszamart pályaszerkezet
Aszfalt útburkolat felújítás pályaszerkezete pályaszél korrekcióval Gyepmesteri út:
— 5,0 cm AC-11 kopó(N) aszfalt kopóréteg
— 5,0 cm AC-11 kötő(N) aszfalt kötőréteg
— 20 cm M90 mechanikai stabilizáció útalap
— 20 cm homokos-kavics talajjavító és fagyvédő réteg
A tervezett útburkolat felújítás megvalósítása nem építési engedélyköteles tevékenység.
A részletes információkat a jelen eljárást megindító felhívás és dokumentáció részét képző műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Többlet jótállási idő (a vállalt többlet jótállási idő hónapokban kifejezve, 36 hónap + min 0, max. 24 hónap) 10
2 3. Az M/1.1. alkalmassági követelményre bemutatott szakember közlekedési építmények szakterületen szerzett többlet szakmai gyakorlata (hónapokban, min. 0 - max. 36 hónap) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Teljes nettó vállalkozói díj (HUFban kifejezve) / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP6-7.2.1.1-21
II.2.9) További információ:
1. Teljesítési határidő: A II.2.7) pontba foglalt teljesítési határidő az építési terület igazolt átadás-átvételétől számítódik, tehát a teljesítési határideje a munkaterület átadás-átvételének megtörténtétől kezdődik.
2. A Kbt. 61. § (4) bekezdése alapján a beszerzés tárgyának jellege és a szerződéshez kapcsolódó további körülmények nem teszik lehetővé a közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt, figyelemmel arra, hogy a beruházás egy helyszínen, községen belül valósul meg, továbbá az építési beruházás során elvégzendő munkarészek szerves egymáshoz kapcsolódása, a munkaterületek történő munkavégzés koordinálása, továbbá az egységes jótállási határidő biztosítása generál kivitelezés mellett biztosítható.
Részajánlattétel biztosítása ellentétes lenne a gazdasági és műszaki észszerűséggel.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
14783 / 2022 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: "Külterületi helyi közutak fejlesztése"
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/09/19 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: DUBA-SPED KFT
Nemzeti azonosítószám: 12112263209
Postai cím: Nefelejcs Utca 11
Város: Egyek
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4069
Ország: Magyarország
E-mail: dudits63@freemail.hu
Telefon: +36 304073324
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12112263209
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 238771745
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 171563340
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: felhívás III.1.3.) M/1.1. 1 fő MV-KÉ szakember, felhívás III.1.3.) M/1.2. 1 fő MV-É szakember
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: KORONA-HUMÁN Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 24356886209
Postai cím: Polgári utca 13.
Város: Hajdúböszörmény
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4220
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24356886209

Hivatalos név: PE-DA KER Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 25412532216
Postai cím: Kövesút Dűlő 2.
Város: Jászivány
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5135
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25412532216

Hivatalos név: DUBA-SPED KFT
Nemzeti azonosítószám: 12112263209
Postai cím: Nefelejcs Utca 11
Város: Egyek
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4069
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12112263209

Hivatalos név: Dynamic Építő Kft
Nemzeti azonosítószám: 14267699410
Postai cím: Kistályai Út 18
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14267699410

Hivatalos név: Kanyár-Bau Korlátolt Felelősségű
Nemzeti azonosítószám: 25987449215
Postai cím: Dombrádi Út 50
Város: Tiszakanyár
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4439
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25987449215

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
x A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
A Kbt. 81. § (5) bekezdése alapján el nem bírált ajánlattevők:
1. Kanyár-Bau Korlátolt Felelősségű Társaság (4439 Tiszakanyár, Dombrádi út 50.)
1. Teljes nettó vállalkozói díj (HUF-ban kifejezve): nettó 231.500.000,- Ft
2. Többlet jótállási idő (a vállalt többlet jótállási idő hónapokban kifejezve, 36 hónap + min 0, max. 24 hónap): 12 hónap
3. Az M/1.1. alkalmassági követelményre bemutatott szakember közlekedési építmények szakterületen szerzett többlet szakmai gyakorlata (hónapokban, min. 0 - max. 36 hónap): 36 hónap
2. Dynamic Építő Kft. (3300 Eger, Kistályai út 18.)
1. Teljes nettó vállalkozói díj (HUF-ban kifejezve): nettó 198.673.070,- Ft
2. Többlet jótállási idő (a vállalt többlet jótállási idő hónapokban kifejezve, 36 hónap + min 0, max. 24 hónap): 24 hónap
3. Az M/1.1. alkalmassági követelményre bemutatott szakember közlekedési építmények szakterületen szerzett többlet szakmai gyakorlata (hónapokban, min. 0 - max. 36 hónap): 36 hónap
3. PE-DA KER Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (5135 Jászivány Kövesút Dűlő 2.)
1. Teljes nettó vállalkozói díj (HUF-ban kifejezve): nettó 226.795.917,- Ft
2. Többlet jótállási idő (a vállalt többlet jótállási idő hónapokban kifejezve, 36 hónap + min 0, max. 24 hónap): 24 hónap
3. Az M/1.1. alkalmassági követelményre bemutatott szakember közlekedési építmények szakterületen szerzett többlet szakmai gyakorlata (hónapokban, min. 0 - max. 36 hónap): 36 hónap
4. KORONA-HUMÁN Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (4220 Hajdúböszörmény Polgári utca 13.)
1. Teljes nettó vállalkozói díj (HUF-ban kifejezve): nettó 239.121.204,- Ft
2. Többlet jótállási idő (a vállalt többlet jótállási idő hónapokban kifejezve, 36 hónap + min 0, max. 24 hónap): 24 hónap
3. Az M/1.1. alkalmassági követelményre bemutatott szakember közlekedési építmények szakterületen szerzett többlet szakmai gyakorlata (hónapokban, min. 0 - max. 36 hónap): 36 hónap
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/19 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges