Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/198
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.10.11.
Iktatószám: 21143/2022
CPV Kód: 45233200-1
Ajánlatkérő: Mátészalka Város Önkormányzata
Teljesítés helye: Mátészalka 0173 Hrsz. - Kocsord 026 Hrsz.;Mátészalka 0279, 0293/1 Hrsz.;Mátészalka 072 Hrsz.;Mátészalka 0135 Hrsz
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Siposgép Kft;Siposgép Kft;Siposgép Kft;Siposgép Kft
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Mátészalka Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15731807215
Postai cím: Hősök tere 9.
Város: Mátészalka
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Felföldi Botond
Telefon: +36 306814931
E-mail: fotanacsado@mateszalka.hu
Fax: +36 44501367
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mateszalka.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Külterületi helyi közútfejlesztés - 2022
Hivatkozási szám: EKR000859802022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233200-1
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Külterületi helyi közútfejlesztés
1. közbeszerzési rész: Ecsedi utca - útépítés:
Mátészalka, Ecsedi utca 0173 hrsz-u és Kocsord, 026 hrsz.-u ingatlanon található meglévő szilárdburkolatú út építése.
A beruházással érintett szakasz hossza: 548,203 m
2. közbeszerzési rész: Fekesszegi út – útépítés
Mátészalka, 0279, 0293/1 hrsz-u ingatlanon található meglévő szilárdburkolatú út rekonstrukciója
A beruházással érintett szakasz hossza: 1050,28 m
3. közbeszerzési rész: Hodászi út – útépítés;
Mátészalka, Hodászi út 072 hrsz-u ingatlanon található meglévő szilárdburkolatú út építése.
A beruházással érintett szakasz hossza: 1194,563 m
4. közbeszerzési rész: Zöldmező utca – útépítés.
Mátészalka, Zöldmező utca 0135 hrsz-u ingatlanon található meglévő szilárdburkolatú út építése.
A beruházással érintett szakasz hossza: 125,709 m
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 225689753 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Ecsedi utca – útépítés
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233252-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Mátészalka 0173 Hrsz. - Kocsord 026 Hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. közbeszerzési rész: Ecsedi utca - útépítés:
Mátészalka, Ecsedi utca 0173 hrsz-u és Kocsord, 026 hrsz.-u ingatlanon található meglévő szilárdburkolatú út építése.
A beruházással érintett szakasz hossza: 548,203 m
Az Ecsedi u. út első szakasza szilárd burkolattal kiépített közút, amely zúzottkő alappal rendelkező útként majd földútként folytatódik tovább.
Az aszfaltburkolattal rendelkező szakaszon profil kiegyenlítés és egyrétegű AC-11 (N) B 50/70 aszfalt kopóréteg építése történik. A burkolat szélessége 5,5 m. Szélesítésre nem kerül sor.
A zúzottkő alappal rendelkező szakaszon az alap Z 0/22 zúzottkővel történő profilozás történik, ezt követően 5,00 cm. Z 0/22 zúzottkő erősítést kap a felület. A felület lezárásaként 4,00 cm. AC-11 (N) B 50/70 aszfalt kopóréteg kerül beépítésre. Az alap szélessége ~ 3,5-4,0 m. A burkolat szélesítésére kerül sor a megelőző szakaszhoz illeszkedve 5,5 m.-re bővítve.
A földúttal rendelkező szakaszon teljes pályaszerkezet építésére kerül sor.
A zúzottköves és földút szakaszokon épülő pályaszerkezet mindkét oldalán süllyesztett szegély beépítése előirányzott.

Keresztmetszeti kialakítás:
A burkolat szélesség: 5,50 m.
esés: 2,0 %
Túl emelés maximuma ívben: 2,0%
két oldali süllyesztett szegély építés
padka szélesség: 1,00 m.
Tervezet rétegrend:
- 4,0 cm. AC-11 (N) 50/70 aszfalt kopóréteg
- 5,00 cm. Z 0/22 zúzottkő kiékelés
- 15,0 cm. Z 0/63 zúzottkő alap
- 25,0 cm. HK 0/63 talajjavító javító/fagyvédő réteg
- 1 rtg. Geotextília GRK3 100/100
Az Önkormányzati tulajdonban található területeken lévő fák visszatelepítéséről és 2 éves ápolásukról gondoskodni kell. A kitermelt fákat mérlegelni kell és a tulajdonos által meghatározott helyre be kell szállítani.
A területen mindkét oldalt meglévő nyílt szikkasztó árkok találhatóak, amelyeket profilozni szükséges.
A részletes műszaki leírást / terveket és az árazatlan költségvetést a műszaki dokumentáció tartalmazza.
A dokumentációban megadott konkrét típusok a beszerzés tárgyának műszaki paramétereinek meghatározhatóságát szolgálják, Ajánlattevő jogosult igazoltan műszakilag egyenértékű megoldások alkalmazására. Egyenértékű típus megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel köteles bizonyítani, hogy a szabványnak megfelelő termék, szolgáltatás vagy építési beruházás megfelel az ajánlatkérő által meghatározott teljesítmény, illetve funkcionális követelményeknek. Az egyenértékűség megállapítása vonatkozásában az Ajánlattevőt vita esetén bizonyítási kötelezettség terheli.
Az ajánlatkérő egyenértékű teljesítésnek tekinti azon megoldásokat, amelyek a tervdokumentációban rögzített funkciókat biztosítják, és működésük során azonos biztonságot nyújtanak és azonos hatásfokkal működnek. Az alkalmazott megoldásoknak a hatályos jogszabályoknak meg kell felelniük.
Az Ajánlattevő az egyenértékűnek elfogadott műszaki megoldások vonatkozásában – szükség esetén - saját költségén köteles a kapcsolódó engedélyek, hozzájárulások beszerzésére. [321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3)-(6) bekezdés].
A kivitelezési munkával és a megvalósítandó technológiákkal kapcsolatos részletes információt és a feladatok részletes meghatározását, a műszaki, és anyagminőséggel szemben támasztott követelményeket, mennyiségeket a közbeszerzési dokumentum részét képező tervdokumentáció, műszaki leírás, építési engedély, árazatlan költségvetések és a Megrendelői követelmények tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 III.1.3) műszaki szakmai alkalmasság pont M.2) alpontjában szereplő 1 fő szakember a műszaki alkalmasságban meghatározott minimumkövetelményen felüli többlettapasztalata (hónapban megadva) (max 36 hó) 15
2 III.1.3) műszaki szakmai alkalmasság pont M.3) alpontjában szereplő 1 fő szakember a műszaki alkalmasságban meghatározott minimumkövetelményen felüli többlettapasztalata (hónapban megadva) (max 12 hó) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó vállalkozási díj (HUF) / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: 3295150906 azonosító számú pályázat
II.2.9) További információ:
A részszempontonként/alszempontonként kiosztható pontszámtartomány: 0-10 pont.
A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a fenti ponthatárok közötti pontszámot:
- a Nettó vállalkozási díj (HUF) részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 1. sz. melléklet A.1.aa) pontja szerinti fordított arányosítás;
- a szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szakmai többlettapasztalata részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 1. sz. melléklet A.1.ab) pontja szerinti egyenes arányosítás;
Az ajánlattételi felhívás III.1.3) műszaki szakmai alkalmasság pont M.2) alpontjában szereplő és a teljesítésbe bevonni kívánt 1 fő szakember a műszaki alkalmasságban meghatározott minimumkövetelményen felüli többlettapasztalata egész hónapban meghatározva.
Amennyiben Ajánlattevő az adott pozícióra több szakembert jelöl, a felolvasó lap mellékleteként becsatolandó a szakemberek többlettapasztalatát alátámasztó dokumentum, amelyben egyértelműen rögzíteni szükséges, mely szakember vonatkozásában kívánják bemutatni a többlettapasztalatot!
Szakmai tapasztalatnak ajánlatkérő az alkalmassági feltételben nevesített gyakorlatot fogadja el. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az időben párhuzamos tapasztalatok vonatkozásában szerzett gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe;
Az ajánlattevőknek 0 vagy annál nagyobb számot kell megajánlaniuk. A 0 hónap megajánlás kapja a minimálisan adható 0 pontot.
A szakemberek szakmai tapasztalatának értékelése során a maximálisan figyelembe vehető megajánlott legtöbb többlettapasztalat 36 hónap, mely a maximálisan adható 10 pontot kapja. Az ennél nagyobb érték esetén is 36 hónappal értékeli ajánlatkérő ezen értékelési részszempontot.

Az ajánlattételi felhívás III.1.3) műszaki szakmai alkalmasság pont M.3) alpontjában szereplő és a teljesítésbe bevonni kívánt 1 fő szakember a műszaki alkalmasságban meghatározott minimumkövetelményen felüli többlettapasztalata egész hónapban meghatározva.
Amennyiben Ajánlattevő az adott pozícióra több szakembert jelöl, a felolvasó lap mellékleteként becsatolandó a szakemberek többlettapasztalatát alátámasztó dokumentum, amelyben egyértelműen rögzíteni szükséges, mely szakember vonatkozásában kívánják bemutatni a többlettapasztalatot!
Szakmai tapasztalatnak ajánlatkérő az alkalmassági feltételben nevesített gyakorlatot fogadja el. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az időben párhuzamos tapasztalatok vonatkozásában szerzett gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe;
Az ajánlattevőknek 0 vagy annál nagyobb számot kell megajánlaniuk. A 0 hónap megajánlás kapja a minimálisan adható 0 pontot.
A szakemberek szakmai tapasztalatának értékelése során a maximálisan figyelembe vehető megajánlott legtöbb többlettapasztalat 12 hónap, mely a maximálisan adható 10 pontot kapja. Az ennél nagyobb érték esetén is 12 hónappal értékeli ajánlatkérő ezen értékelési részszempontot.
Ajánlattevőnek a szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szakmai többlettapasztalata értékelési szemponthoz kapcsolódó alkalmassági követelmény ellenőrzése érdekében a szakember önéletrajzát teljes körűen (mind az alkalmasság szempontjából releváns tapasztalat, mind az értékelés szempontjából releváns többlettapasztalat bemutatásával) szükséges ajánlattevőknek már az ajánlatban benyújtaniuk.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben az ajánlat nem tartalmazza az adott szakember nevét az olyan körülmény, amely az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után tekintettel arra, hogy az ajánlat a Kbt. 71. §-a szerinti eljárási cselekménnyel nem tehető érvényessé.

II.2.1)
Elnevezés: Fekesszegi út – útépítés
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233252-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Mátészalka 0279, 0293/1 Hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2. közbeszerzési rész: Fekesszegi út – útépítés
Mátészalka, 0279, 0293/1 hrsz-u ingatlanon található meglévő szilárdburkolatú út rekonstrukciója
A beruházással érintett szakasz hossza: 1050,28 m
A felújítandó út makadám rendszerű zúzottkő alappal, 3-4 cm. aszfalt kopóréteggel rendelkező közút.
A pálya szerkezete a forgalmi terhelés ellenére stabil, de a kopó réteg felülete kátyús sok helyen hiányos. A felület hullámos, nem homogén.
Feladat az út kopórétegének cseréje, az útalap kiegyenlítése és megerősítése, ill. azokon a szakaszokon, ahol hiányos a vízelvezető rendszer, azok kiépítése.
Az út jelenleg 3,50-4 m. széles. A burkolat szél erősen töredezett. Az út szélesítésére kerül sor, egységes 4,0 m.-széles burkolat építésével.
A meglévő burkolat kopórétegét el kell távolítani. A meglévő zúzottkő alap kiegyenlítésre kerül és egyrétegű aszfalt kopóréteg építésére kerül sor. A letöredezett burkolat szélét egyenesre kell vágni.
A 0+825-0+835 km. sz. között az alap feliszapolódása miatt teljes pályaszerkezet cserét kell végrehajtani.
A padka kialakítása 10, cm vastagságban zúzottkő beépítésével kerül megerősítésre

Keresztmetszeti kialakítás
A burkolat szélesség: 4,00 m.
esés: 2,0 %
Túl emelés maximuma ívben: 2,0%
egy oldali „Kiemelt” szegély építés
padka szélesség: 1,00 m.
Tervezet rétegrend:
- 4,0 cm. AC-11 (N) 50/70 aszfalt kopóréteg
- 20,0 cm. Z 0/22 zúzottkő alap
- 20,0 cm. HK 0/63 talajjavító javító/fagyvédő réteg
- 1 rtg. Geotextília GRK3 100/100
Az Önkormányzati tulajdonban található területeken lévő fák visszatelepítéséről és 2 éves ápolásukról gondoskodni kell.
A kitermelt fákat mérlegelni kell és a tulajdonos által meghatározott helyre be kell szállítani.
A parkolók mögé 6 db. galagonya telepítése tervezett.
Tervezett szikkasztó árok befogadóképessége:
Várok=300 m3 > 28 m3.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 III.1.3) műszaki szakmai alkalmasság pont M.2) alpontjában szereplő 1 fő szakember a műszaki alkalmasságban meghatározott minimumkövetelményen felüli többlettapasztalata (hónapban megadva) (max 36 hó) 15
2 III.1.3) műszaki szakmai alkalmasság pont M.3) alpontjában szereplő 1 fő szakember a műszaki alkalmasságban meghatározott minimumkövetelményen felüli többlettapasztalata (hónapban megadva) (max 12 hó) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó vállalkozási díj (HUF) / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: 3295150906 azonosító számú pályázat
II.2.9) További információ:
A részszempontonként/alszempontonként kiosztható pontszámtartomány: 0-10 pont.
A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a fenti ponthatárok közötti pontszámot:
- a Nettó vállalkozási díj (HUF) részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 1. sz. melléklet A.1.aa) pontja szerinti fordított arányosítás;
- a szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szakmai többlettapasztalata részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 1. sz. melléklet A.1.ab) pontja szerinti egyenes arányosítás;
Az ajánlattételi felhívás III.1.3) műszaki szakmai alkalmasság pont M.2) alpontjában szereplő és a teljesítésbe bevonni kívánt 1 fő szakember a műszaki alkalmasságban meghatározott minimumkövetelményen felüli többlettapasztalata egész hónapban meghatározva.
Amennyiben Ajánlattevő az adott pozícióra több szakembert jelöl, a felolvasó lap mellékleteként becsatolandó a szakemberek többlettapasztalatát alátámasztó dokumentum, amelyben egyértelműen rögzíteni szükséges, mely szakember vonatkozásában kívánják bemutatni a többlettapasztalatot!
Szakmai tapasztalatnak ajánlatkérő az alkalmassági feltételben nevesített gyakorlatot fogadja el. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az időben párhuzamos tapasztalatok vonatkozásában szerzett gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe;
Az ajánlattevőknek 0 vagy annál nagyobb számot kell megajánlaniuk. A 0 hónap megajánlás kapja a minimálisan adható 0 pontot.
A szakemberek szakmai tapasztalatának értékelése során a maximálisan figyelembe vehető megajánlott legtöbb többlettapasztalat 36 hónap, mely a maximálisan adható 10 pontot kapja. Az ennél nagyobb érték esetén is 36 hónappal értékeli ajánlatkérő ezen értékelési részszempontot.

Az ajánlattételi felhívás III.1.3) műszaki szakmai alkalmasság pont M.3) alpontjában szereplő és a teljesítésbe bevonni kívánt 1 fő szakember a műszaki alkalmasságban meghatározott minimumkövetelményen felüli többlettapasztalata egész hónapban meghatározva.
Amennyiben Ajánlattevő az adott pozícióra több szakembert jelöl, a felolvasó lap mellékleteként becsatolandó a szakemberek többlettapasztalatát alátámasztó dokumentum, amelyben egyértelműen rögzíteni szükséges, mely szakember vonatkozásában kívánják bemutatni a többlettapasztalatot!
Szakmai tapasztalatnak ajánlatkérő az alkalmassági feltételben nevesített gyakorlatot fogadja el. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az időben párhuzamos tapasztalatok vonatkozásában szerzett gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe;
Az ajánlattevőknek 0 vagy annál nagyobb számot kell megajánlaniuk. A 0 hónap megajánlás kapja a minimálisan adható 0 pontot.
A szakemberek szakmai tapasztalatának értékelése során a maximálisan figyelembe vehető megajánlott legtöbb többlettapasztalat 12 hónap, mely a maximálisan adható 10 pontot kapja. Az ennél nagyobb érték esetén is 12 hónappal értékeli ajánlatkérő ezen értékelési részszempontot.
Ajánlattevőnek a szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szakmai többlettapasztalata értékelési szemponthoz kapcsolódó alkalmassági követelmény ellenőrzése érdekében a szakember önéletrajzát teljes körűen (mind az alkalmasság szempontjából releváns tapasztalat, mind az értékelés szempontjából releváns többlettapasztalat bemutatásával) szükséges ajánlattevőknek már az ajánlatban benyújtaniuk.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben az ajánlat nem tartalmazza az adott szakember nevét az olyan körülmény, amely az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után tekintettel arra, hogy az ajánlat a Kbt. 71. §-a szerinti eljárási cselekménnyel nem tehető érvényessé.

II.2.1)
Elnevezés: Hodászi út – útépítés
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233252-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Mátészalka 072 Hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
3. közbeszerzési rész: Hodászi út – útépítés;
Mátészalka, Hodászi út 072 hrsz-u ingatlanon található meglévő szilárdburkolatú út építése.
A beruházással érintett szakasz hossza: 1194,563 m
A Hodászi út első szakasza szilárd burkolattal kiépített közút, amely földútként folytatódik tovább. A beruházás a még kiépítetlen földúti szakaszt érinti.
Az út burkolata folyó homok szerkezetű. A teherbíró altalaj kialakítására nem alkalmas, ezért a tervezett pályaszerkezet alatti réteget ki kell cserélni. A 0+000-1+050 km. sz. között a pálya oldalesése 2,5 % a jobb oldal felé. Az út jobb oldalán nyílt szelvényű szikkasztó árkok találhatóak a 0+725 km. szelvényig, amelyeket az építés során profilozni szükséges. A 0+775-1+194 km. sz. között „K” szegéllyel kerül elvezetésre a felületen összegyűlő csapadékvíz.
Az 1+100 km. szelvénytől a szelvényezés szerinti bal oldalon található nyílt árok. A pálya oldalesését a 1+050 km. szelvénytől átfordításra kerül a bal oldalra. A 1+075 km. szelvénytől kezdődően „K” szegély beépítése tervezett a bal oldalon a befogadóig.
Azon szakaszokon, ahol nem épül „K” szegély süllyesztett szegély beépítésére kerül sor.
A szegélyek tetejét Implaser után világító festékkel kell bevonni a 0+975-1+194.563 km. sz. között. A 6799, 056/12, 056/13, 056/14 hrsz.-u ingatlanok kerítései a jogi határon túl van építve. A kerítés szakaszt 67,3 m. hosszon át kell építeni. A tervezett nyomvonalba 2 db. elektromos vezeték tartóoszlop található. Az áthelyezésükről gondoskodni szükséges.
A padka kialakítása 10, cm vastagságban zúzottkő beépítésével kerül megerősítésre
Keresztmetszeti kialakítás
A burkolat szélesség: 4,00 m.
esés: 2,5 %
Túl emelés maximuma ívben: 2,5%
egy oldali „K” ill. süllyesztett szegély építés
padka szélesség: 1,00 m.
Tervezet rétegrend:
- 2 x 5,0 cm. AC-11 (N) 50/70 aszfalt kopóréteg
- 5,00 cm. Z 0/22 zúzottkő kiékelés
- 15,0 cm. Z 0/63 zúzottkő alap
- 25,0 cm. HK 0/63 talajjavító javító/fagyvédő réteg
- 1 rtg. Geotextília GRK3 100/100
Az Önkormányzati tulajdonban található területeken lévő fák visszatelepítéséről és 2 éves ápolásukról gondoskodni kell.
A kitermelt fákat mérlegelni kell és a tulajdonos által meghatározott helyre be kell szállítani.
Tervezett szikkasztó árok befogadóképessége:
Várok=600 m3 > 63 m3.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 III.1.3) műszaki szakmai alkalmasság pont M.2) alpontjában szereplő 1 fő szakember a műszaki alkalmasságban meghatározott minimumkövetelményen felüli többlettapasztalata (hónapban megadva) (max 36 hó) 15
2 III.1.3) műszaki szakmai alkalmasság pont M.3) alpontjában szereplő 1 fő szakember a műszaki alkalmasságban meghatározott minimumkövetelményen felüli többlettapasztalata (hónapban megadva) (max 12 hó) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó vállalkozási díj (HUF) / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: 3295150906 azonosító számú pályázat
II.2.9) További információ:
A részszempontonként/alszempontonként kiosztható pontszámtartomány: 0-10 pont.
A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a fenti ponthatárok közötti pontszámot:
- a Nettó vállalkozási díj (HUF) részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 1. sz. melléklet A.1.aa) pontja szerinti fordított arányosítás;
- a szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szakmai többlettapasztalata részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 1. sz. melléklet A.1.ab) pontja szerinti egyenes arányosítás;
Az ajánlattételi felhívás III.1.3) műszaki szakmai alkalmasság pont M.2) alpontjában szereplő és a teljesítésbe bevonni kívánt 1 fő szakember a műszaki alkalmasságban meghatározott minimumkövetelményen felüli többlettapasztalata egész hónapban meghatározva.
Amennyiben Ajánlattevő az adott pozícióra több szakembert jelöl, a felolvasó lap mellékleteként becsatolandó a szakemberek többlettapasztalatát alátámasztó dokumentum, amelyben egyértelműen rögzíteni szükséges, mely szakember vonatkozásában kívánják bemutatni a többlettapasztalatot!
Szakmai tapasztalatnak ajánlatkérő az alkalmassági feltételben nevesített gyakorlatot fogadja el. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az időben párhuzamos tapasztalatok vonatkozásában szerzett gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe;
Az ajánlattevőknek 0 vagy annál nagyobb számot kell megajánlaniuk. A 0 hónap megajánlás kapja a minimálisan adható 0 pontot.
A szakemberek szakmai tapasztalatának értékelése során a maximálisan figyelembe vehető megajánlott legtöbb többlettapasztalat 36 hónap, mely a maximálisan adható 10 pontot kapja. Az ennél nagyobb érték esetén is 36 hónappal értékeli ajánlatkérő ezen értékelési részszempontot.

Az ajánlattételi felhívás III.1.3) műszaki szakmai alkalmasság pont M.3) alpontjában szereplő és a teljesítésbe bevonni kívánt 1 fő szakember a műszaki alkalmasságban meghatározott minimumkövetelményen felüli többlettapasztalata egész hónapban meghatározva.
Amennyiben Ajánlattevő az adott pozícióra több szakembert jelöl, a felolvasó lap mellékleteként becsatolandó a szakemberek többlettapasztalatát alátámasztó dokumentum, amelyben egyértelműen rögzíteni szükséges, mely szakember vonatkozásában kívánják bemutatni a többlettapasztalatot!
Szakmai tapasztalatnak ajánlatkérő az alkalmassági feltételben nevesített gyakorlatot fogadja el. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az időben párhuzamos tapasztalatok vonatkozásában szerzett gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe;
Az ajánlattevőknek 0 vagy annál nagyobb számot kell megajánlaniuk. A 0 hónap megajánlás kapja a minimálisan adható 0 pontot.
A szakemberek szakmai tapasztalatának értékelése során a maximálisan figyelembe vehető megajánlott legtöbb többlettapasztalat 12 hónap, mely a maximálisan adható 10 pontot kapja. Az ennél nagyobb érték esetén is 12 hónappal értékeli ajánlatkérő ezen értékelési részszempontot.
Ajánlattevőnek a szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szakmai többlettapasztalata értékelési szemponthoz kapcsolódó alkalmassági követelmény ellenőrzése érdekében a szakember önéletrajzát teljes körűen (mind az alkalmasság szempontjából releváns tapasztalat, mind az értékelés szempontjából releváns többlettapasztalat bemutatásával) szükséges ajánlattevőknek már az ajánlatban benyújtaniuk.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben az ajánlat nem tartalmazza az adott szakember nevét az olyan körülmény, amely az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után tekintettel arra, hogy az ajánlat a Kbt. 71. §-a szerinti eljárási cselekménnyel nem tehető érvényessé.

II.2.1)
Elnevezés: Zöldmező utca – útépítés
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233252-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Mátészalka 0135 Hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
4. közbeszerzési rész: Zöldmező utca – útépítés.
Mátészalka, Zöldmező utca 0135 hrsz-u ingatlanon található meglévő szilárdburkolatú út építése.
A beruházással érintett szakasz hossza: 125,709 m
A Zöldmező u. Hodászi út első szakasza zúzottkő alappal kiépített közút, amely földútként folytatódik tovább. A beruházás a még kiépítetlen földúti szakaszt érinti.
A teljes tervezési szakaszon a pálya oldalesése 2,5 % a bal oldal felé.
A szelvényezés szerinti bal oldalon „K” szegély kialakítása tervezett, amely elvezeti a vizet a végszelvényben található burkolt nyíltszelvényű befogadóba. Az út másik oldalán süllyesztett szegély beépítése előirányzott.
A padka kialakítása 10, cm vastagságban zúzottkő beépítésével kerül megerősítésre
Az út folytatásában a földutat 25 m. hosszon zúzottkővel kell stabilizálni.

Keresztmetszeti kialakítás
A burkolat szélesség: 4,00 m.
esés: 2,5 %
Túl emelés maximuma ívben: 2,5%
egy oldali „K” ill. süllyesztett szegély építés
padka szélesség: 1,00 m.
Tervezet rétegrend:
- 4,0 cm. AC-11 (N) 50/70 aszfalt kopóréteg
- 5,00 cm. Z 0/22 zúzottkő kiékelés
- 15,0 cm. Z 0/63 zúzottkő alap
- 25,0 cm. HK 0/63 talajjavító javító/fagyvédő réteg
- 1 rtg. Geotextília GRK3 100/100
Az Önkormányzati tulajdonban található területeken lévő fák visszatelepítéséről és 2 éves ápolásukról gondoskodni kell.
A kitermelt fákat mérlegelni kell és a tulajdonos által meghatározott helyre be kell szállítani.
A felületen összegyűlő csapadékvíz elvezetéséről a tervezett „K” szegély gondoskodik. A vizet a befogadóba a tervezett Csomiép 50/200 padkafolyóka beépítésével juttatjuk el.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 III.1.3) műszaki szakmai alkalmasság pont M.2) alpontjában szereplő 1 fő szakember a műszaki alkalmasságban meghatározott minimumkövetelményen felüli többlettapasztalata (hónapban megadva) (max 36 hó) 15
2 III.1.3) műszaki szakmai alkalmasság pont M.3) alpontjában szereplő 1 fő szakember a műszaki alkalmasságban meghatározott minimumkövetelményen felüli többlettapasztalata (hónapban megadva) (max 12 hó) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó vállalkozási díj (HUF) / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: 3295150906 azonosító számú pályázat
II.2.9) További információ:
A részszempontonként/alszempontonként kiosztható pontszámtartomány: 0-10 pont.
A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a fenti ponthatárok közötti pontszámot:
- a Nettó vállalkozási díj (HUF) részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 1. sz. melléklet A.1.aa) pontja szerinti fordított arányosítás;
- a szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szakmai többlettapasztalata részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 1. sz. melléklet A.1.ab) pontja szerinti egyenes arányosítás;
Az ajánlattételi felhívás III.1.3) műszaki szakmai alkalmasság pont M.2) alpontjában szereplő és a teljesítésbe bevonni kívánt 1 fő szakember a műszaki alkalmasságban meghatározott minimumkövetelményen felüli többlettapasztalata egész hónapban meghatározva.
Amennyiben Ajánlattevő az adott pozícióra több szakembert jelöl, a felolvasó lap mellékleteként becsatolandó a szakemberek többlettapasztalatát alátámasztó dokumentum, amelyben egyértelműen rögzíteni szükséges, mely szakember vonatkozásában kívánják bemutatni a többlettapasztalatot!
Szakmai tapasztalatnak ajánlatkérő az alkalmassági feltételben nevesített gyakorlatot fogadja el. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az időben párhuzamos tapasztalatok vonatkozásában szerzett gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe;
Az ajánlattevőknek 0 vagy annál nagyobb számot kell megajánlaniuk. A 0 hónap megajánlás kapja a minimálisan adható 0 pontot.
A szakemberek szakmai tapasztalatának értékelése során a maximálisan figyelembe vehető megajánlott legtöbb többlettapasztalat 36 hónap, mely a maximálisan adható 10 pontot kapja. Az ennél nagyobb érték esetén is 36 hónappal értékeli ajánlatkérő ezen értékelési részszempontot.

Az ajánlattételi felhívás III.1.3) műszaki szakmai alkalmasság pont M.3) alpontjában szereplő és a teljesítésbe bevonni kívánt 1 fő szakember a műszaki alkalmasságban meghatározott minimumkövetelményen felüli többlettapasztalata egész hónapban meghatározva.
Amennyiben Ajánlattevő az adott pozícióra több szakembert jelöl, a felolvasó lap mellékleteként becsatolandó a szakemberek többlettapasztalatát alátámasztó dokumentum, amelyben egyértelműen rögzíteni szükséges, mely szakember vonatkozásában kívánják bemutatni a többlettapasztalatot!
Szakmai tapasztalatnak ajánlatkérő az alkalmassági feltételben nevesített gyakorlatot fogadja el. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az időben párhuzamos tapasztalatok vonatkozásában szerzett gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe;
Az ajánlattevőknek 0 vagy annál nagyobb számot kell megajánlaniuk. A 0 hónap megajánlás kapja a minimálisan adható 0 pontot.
A szakemberek szakmai tapasztalatának értékelése során a maximálisan figyelembe vehető megajánlott legtöbb többlettapasztalat 12 hónap, mely a maximálisan adható 10 pontot kapja. Az ennél nagyobb érték esetén is 12 hónappal értékeli ajánlatkérő ezen értékelési részszempontot.
Ajánlattevőnek a szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szakmai többlettapasztalata értékelési szemponthoz kapcsolódó alkalmassági követelmény ellenőrzése érdekében a szakember önéletrajzát teljes körűen (mind az alkalmasság szempontjából releváns tapasztalat, mind az értékelés szempontjából releváns többlettapasztalat bemutatásával) szükséges ajánlattevőknek már az ajánlatban benyújtaniuk.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben az ajánlat nem tartalmazza az adott szakember nevét az olyan körülmény, amely az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után tekintettel arra, hogy az ajánlat a Kbt. 71. §-a szerinti eljárási cselekménnyel nem tehető érvényessé.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
12215 / 2022 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Ecsedi utca – útépítés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/09/23 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 6
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 6
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 6
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Siposgép Kft
Nemzeti azonosítószám: 25905029215
Postai cím: Szalkai Út 65
Város: Nyírmrggyes
NUTS-kód: HU3
Postai irányítószám: 4722
Ország: Magyarország
E-mail: siposjanos68@gmail.com
Telefon: +36 304831145
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25905029215
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 25082629
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 23442372
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Műszaki vezetés, projektvezetés
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: KÁLLÓ-ROAD Útépítő Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 29317374215
Postai cím: Mezőgép Út 4.
Város: Nagykálló
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4320
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 29317374215

Hivatalos név: KORONA-HUMÁN Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 24356886209
Postai cím: Polgári utca 13.
Város: Hajdúböszörmény
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4220
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24356886209

Hivatalos név: Ekospektrum Mérnöki Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12807581215
Postai cím: Dózsa György Utca 10.
Város: Ópályi
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4821
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12807581215

Hivatalos név: HVT-BAU Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 25914735213
Postai cím: Határ Út 12.
Város: Újlengyel
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2724
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25914735213

Hivatalos név: Siposgép Kft
Nemzeti azonosítószám: 25905029215
Postai cím: Szalkai Út 65
Város: Nyírmrggyes
NUTS-kód: HU3
Postai irányítószám: 4722
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25905029215

Hivatalos név: Kovács Endre egyéni vállalkozó
Nemzeti azonosítószám: 51630739235
Postai cím: Szabadság Tér 24
Város: Vásárosnamény
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4800
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 51630739235

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Fekesszegi út – útépítés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/09/23 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Siposgép Kft
Nemzeti azonosítószám: 25905029215
Postai cím: Szalkai Út 65
Város: Nyírmrggyes
NUTS-kód: HU3
Postai irányítószám: 4722
Ország: Magyarország
E-mail: siposjanos68@gmail.com
Telefon: +36 304831145
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25905029215
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 50456106
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 45150564
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Műszaki vezetés, projektmenedzsment
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: KÁLLÓ-ROAD Útépítő Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 29317374215
Postai cím: Mezőgép Út 4.
Város: Nagykálló
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4320
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 29317374215

Hivatalos név: KORONA-HUMÁN Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 24356886209
Postai cím: Polgári utca 13.
Város: Hajdúböszörmény
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4220
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24356886209

Hivatalos név: Ekospektrum Mérnöki Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12807581215
Postai cím: Dózsa György Utca 10.
Város: Ópályi
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4821
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12807581215

Hivatalos név: Siposgép Kft
Nemzeti azonosítószám: 25905029215
Postai cím: Szalkai Út 65
Város: Nyírmrggyes
NUTS-kód: HU3
Postai irányítószám: 4722
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25905029215

Hivatalos név: Kovács Endre egyéni vállalkozó
Nemzeti azonosítószám: 51630739235
Postai cím: Szabadság Tér 24
Város: Vásárosnamény
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4800
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 51630739235

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Hodászi út – útépítés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/09/23 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Siposgép Kft
Nemzeti azonosítószám: 25905029215
Postai cím: Szalkai Út 65
Város: Nyírmrggyes
NUTS-kód: HU3
Postai irányítószám: 4722
Ország: Magyarország
E-mail: siposjanos68@gmail.com
Telefon: +36 304831145
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25905029215
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 145292424
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 139561535
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Műszaki vezetés, Projektmenedzsment
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: KÁLLÓ-ROAD Útépítő Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 29317374215
Postai cím: Mezőgép Út 4.
Város: Nagykálló
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4320
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 29317374215

Hivatalos név: KORONA-HUMÁN Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 24356886209
Postai cím: Polgári utca 13.
Város: Hajdúböszörmény
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4220
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24356886209

Hivatalos név: Ekospektrum Mérnöki Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12807581215
Postai cím: Dózsa György Utca 10.
Város: Ópályi
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4821
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12807581215

Hivatalos név: Siposgép Kft
Nemzeti azonosítószám: 25905029215
Postai cím: Szalkai Út 65
Város: Nyírmrggyes
NUTS-kód: HU3
Postai irányítószám: 4722
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25905029215

Hivatalos név: Kovács Endre egyéni vállalkozó
Nemzeti azonosítószám: 51630739235
Postai cím: Szabadság Tér 24
Város: Vásárosnamény
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4800
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 51630739235

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4 Rész száma: 4 Elnevezés: Zöldmező utca – útépítés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/09/23 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 6
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 6
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 6
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Siposgép Kft
Nemzeti azonosítószám: 25905029215
Postai cím: Szalkai Út 65
Város: Nyírmrggyes
NUTS-kód: HU3
Postai irányítószám: 4722
Ország: Magyarország
E-mail: siposjanos68@gmail.com
Telefon: +36 304831145
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25905029215
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 22522682
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 17535282
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Műszaki vezetés, projektmenedzsment
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: KÁLLÓ-ROAD Útépítő Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 29317374215
Postai cím: Mezőgép Út 4.
Város: Nagykálló
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4320
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 29317374215

Hivatalos név: KORONA-HUMÁN Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 24356886209
Postai cím: Polgári utca 13.
Város: Hajdúböszörmény
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4220
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24356886209

Hivatalos név: Ekospektrum Mérnöki Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12807581215
Postai cím: Dózsa György Utca 10.
Város: Ópályi
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4821
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12807581215

Hivatalos név: Siposgép Kft
Nemzeti azonosítószám: 25905029215
Postai cím: Szalkai Út 65
Város: Nyírmrggyes
NUTS-kód: HU3
Postai irányítószám: 4722
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25905029215

Hivatalos név: HVT-BAU Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 25914735213
Postai cím: Határ Út 12.
Város: Újlengyel
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2724
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25914735213

Hivatalos név: Kovács Endre egyéni vállalkozó
Nemzeti azonosítószám: 51630739235
Postai cím: Szabadság Tér 24
Város: Vásárosnamény
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4800
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 51630739235

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/28 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges