Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/233
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.11.30.
Iktatószám: 25410/2022
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Szerencsi Szakképzési Centrum
Teljesítés helye: 3580 Tiszaújváros, Rózsa utca 10. hrsz.: 950/2
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: PERACTO Ingatlan fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szerencsi Szakképzési Centrum
Nemzeti azonosítószám: 15832173205
Postai cím: Rákóczi Ferenc Út 125.
Város: Szerencs
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3900
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Rubi Zsoltné
Telefon: +36 307335510
E-mail: rubi.zsoltne@szerencsiszc.hu
Fax: +36 47200123
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.szerencsiszc.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.szerencsiszc.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Brassai Isk. tornaterem felújítás
Hivatkozási szám: EKR001393882022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Szerencsi Szakképzési Centrum Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Technikum és Szakképző Iskolájának tornaterem felújítása.
3580 Tiszaújváros, Rózsa utca 10. hrsz.: 950/2
Részletesen a csatolt költségvetés szerint.
Főbb munkanemek:
Felvonulási létesítmények
Zsaluzás és állványozás
Költségtérítések
Falazás és egyéb kőművesmunka
Vakolás és rabicolás
Tetőfedés
Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés
Bádogozás
Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése
Felületképzés
Technológiai légtechnikai munkák
Szellőztetőberendezések
tornaterem: 256,67 m2
tároló: 70,36 m2
szertár: 30,01 m2
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 10439652 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Brassai Isk. tornaterem felújítás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3580 Tiszaújváros, Rózsa utca 10. hrsz.: 950/2
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Szerencsi Szakképzési Centrum Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Technikum és Szakképző Iskolájának tornaterem felújítása.
3580 Tiszaújváros, Rózsa utca 10. hrsz.: 950/2
Részletesen a csatolt költségvetés szerint.
Főbb munkanemek:
Felvonulási létesítmények
Zsaluzás és állványozás
Költségtérítések
Falazás és egyéb kőművesmunka
Vakolás és rabicolás
Tetőfedés
Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés
Bádogozás
Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése
Felületképzés
Technológiai légtechnikai munkák
Szellőztetőberendezések
tornaterem: 256,67 m2
tároló: 70,36 m2
szertár: 30,01 m2
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Teljesítésbe bevont szakember szakmai tapasztalata (0-10 darab projekt) 15
2 Többlet jótállás időtartama kötelező 24 hónapon felül (min 0 - max 36 hónap) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó Ft) / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A ponthatárok közötti pontszám megadásának módszere:Az ajánlati ár esetében fordított arányosítással történik a pontszámok kiosztása: mivel a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat. (A Közbeszerzési Hatóságnak az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról szóló útmutatója - KÉ 2016. évi 147. szám, 2016. december 21. - alapján.).
Fordított arányosítás:
Kiosztható pontszám: 0-100 (ez kerül felszorzásra a súlyszámmal)
Az értékelés képlete (fordított arányosítás):
P = (A legjobb / A vizsgált) x (P max – P min) + P min
ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
P max: a pontskála felső határa
P min: a pontskála alsó határa
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb érték)
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
A kiosztott pontszám felszorzásra kerül a súlyszámmal.
A fenti módszer alapján kiszámított végső pontszámokat az ajánlatkérő a számítás során kettő tizedesjegyig vizsgálja kerekítés nélkül úgy, hogy a harmadik tizedeshellyel kezdődő számértékeket elhagyja. Például: 5,859 esetén 5,85 illetve 7,034023 esetén 7,03. Az így kialakult pontazonosság esetén az azonos pontszámot elérő Ajánlattevők azonos pontszámot kapnak. A szakember szakmai tapasztalata esetében két szélső érték közti megajánlásra vonatkozó képlet szerint történik a pontszámok kiosztása: mivel a legmagasabb érték a legkedvezőbb, az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a legkedvezőtlenebb tartalmi elemre a minimális pontot (alsó ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb és a legkedvezőtlenebb tartalmi elemhez viszonyítva számolja ki a pontszámokat (http://www.kozbeszerzes.hu/cikkek /miniszterelnoksegiutmutatok Útmutató a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához).
Amennyiben az ajánlattevő az értékelési szempont esetében nem adja meg ajánlatában a teljesítésben részt vevő szakember szakmai tapasztalatát, nem támasztja alá az értékelési szempont szerinti megajánlását, úgy abban az esetben az ajánlat nem érvénytelen, hanem az ajánlatkérő az értékelési szempontra 0 pontot ad.
A jótállás időtartama esetében két szélső érték közti megajánlásra vonatkozó képlet szerint történik a pontszámok kiosztása: mivel a legmagasabb érték a legkedvezőbb, az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a legkedvezőtlenebb tartalmi elemre a minimális pontot (alsó ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb és a legkedvezőtlenebb tartalmi elemhez viszonyítva számolja ki a pontszámokat (http://www.kozbeszerzes.hu/cikkek /miniszterelnoksegiutmutatok Útmutató a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához).
Két szélső érték közti megajánlás:
Kiosztható pontszám: 0-100 (ez kerül felszorzásra a súlyszámmal)
Az értékelés képlete (két szélső érték közti megajánlás):
P = (A vizsgált – A legkedvezőtlenebb) / (A legkedvezőbb – A legkedvezőtlenebb) x (P max – P min) + P min
ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
P max: a pontskála felső határa
P min: a pontskála alsó határa
A legkedvezőbb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legmagasabb érték)
A legkedvezőtlenebb: a legkedvezőtlenebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb érték)
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. A kiosztott pontszám felszorzásra kerül a súlyszámmal.
Részletesen a csatolt közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Brassai Isk. tornaterem felújítás
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/11/15 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: PERACTO Ingatlan fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 22679363205
Postai cím: Árpád Út 1.
Város: Tiszapalkonya
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3587
Ország: Magyarország
E-mail: peractokft@gmail.com
Telefon: +36 203832944
Internetcím(ek): (URL) www.peracto.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22679363205
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 10439652
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Innova Service Kft.
Nemzeti azonosítószám: 24973072205
Postai cím: Örösi Út 89.
Város: Tiszaújváros
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3580
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24973072205

Hivatalos név: PERACTO Ingatlan fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 22679363205
Postai cím: Árpád Út 1.
Város: Tiszapalkonya
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3587
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22679363205

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2022/09/13 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/29 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges