Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/233
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.11.30.
Iktatószám: 25847/2022
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft.
Teljesítés helye: Ingatlan címe: 5600 Békéscsaba, Széchenyi utca 9. szám Helyrajzi száma: 15/B/1
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: ÁTRIMEX Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa: nonprofit korlátolt felelősségű társaság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: építési projekt szervezése
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: 22646356204
Postai cím: Szent István tér 7.
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kucseráné dr. Krizsán Gyöngyi
Telefon: +36 66251464
E-mail: kucserane@bcsvarosfejlesztes.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bcsvarosfejlesztes.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
x Egyéb: nonprofit korlátolt felelősségű társaság
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: építési projekt szervezése
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Homlokzat felújítás
Hivatkozási szám: EKR001238192022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A jelen közbeszerzési dokumentáció szerint megvalósítandó „Munkácsy Mihály Múzeum műemléki védettségű épületének homlokzatfelújítási és egyéb munkáinak kiviteli tervdokumentáció szerinti építés-kivitelezési munkái” megnevezésű építési beruházás a Modern Városok Program keretében a békéscsabai „A Munkácsy Mihály örökségét ápoló és népszerűsítő Munkácsy-negyed fejlesztési projekt” (Támogató Okirat iktatószáma: GF/SZKF/1029/8/2017.) elnevezésű projekt része, és a projektre vonatkozó előírás szerint történik a finanszírozása. A projekt támogató okiratába és annak kapcsolódó dokumentumaiba foglalt szabályok és feltételek betartása a megvalósításban résztvevőkre kötelező.
1. Alapadatok, okiratok:
1.1. Az építési beruházást képező építmény, építési tevékenység jellemző adatai:
1.1.1. Az építmény, építési tevékenység előírások szerinti szabatos megnevezése:
„A Modern Városok Program keretében „A Munkácsy Mihály örökségét ápoló és népszerűsítő Munkácsy-negyed fejlesztési projekt” (Támogató Okirat iktatószáma: GF/SZKF/1029/8/2017.) keretében a Munkácsy Mihály Múzeum műemléki védettségű épületének homlokzatfelújítási és egyéb munkáinak kiviteli tervdokumentáció szerinti építés-kivitelezése vállalkozási szerződés keretében”
1.1.2. Az építési munkahely megjelölése:
A kivitelezéssel érintett ingatlan Békéscsaba belvárosában, a Széchenyi utca és a Derkovits sor találkozásánál – a várost keresztül szelő Élővíz csatorna partján – helyezkedik el. A társasházi ingatlanon található épületek közül a műemléki védettségű főépület érintett a kivitelezéssel. Az ingatlan a következő címen és helyrajzi számon szerepel a nyilvántartásban:
Ingatlan címe: 5600 Békéscsaba, Széchenyi utca 9. szám
Helyrajzi száma: 15/B/1
1.1.3. Az építmény, az építési tevékenység meghatározó paraméterei:
Az építési-kivitelezési feladat a Munkácsy Mihály Múzeum műemléki védettségű épületének (műemléki törzsszám: 11179, műemléki azonosító: 11588) homlokzatfelújítási munkái a vakolt homlokzat felületek, díszek, tagozatok, párkányok és lábazat terv szerinti rekonstrukciójával, a homlokzati ablakrácsok mázolásával, a tervezett bádogos munkák a lefolyócsövek le és felszerelésével, választópárkányok bádogos szerkezeteinek terv szerinti bontásával és újra bádogozásával, a bádogos szerkezetek hézagtömítésével és a teljes épület örökségvédelmi előírásoknak megfelelő homlokzatfestésével. A homlokzatfelújítási munkák részét képezi a tervezettek szerinti „Munkácsy Mihály Múzeum” feliratcsere új réz feliratra, a meglévő megye címer cseréje Békéscsaba városi címerére, madárvédelem kialakítása a főbejárat előtti fedett előtér fölötti födém alsó síkján madárháló elhelyezésével és a homlokzati terveken jelölt galambtüskék elhelyezésével. A kivitelezéshez tartozó feladat továbbá a főbejárati ajtó és a mellette lévő 2 db ablak örökségvédelmi előírások szerinti rekonstrukciója és múzeumi ajándékbolt kialakítása keretében a földszinti előcsarnokban új árusító pult megvalósítása. Főbejárati ajtó körüli díszítő vakolat merevítőprofil csere. A lábazat rekonstrukcióhoz tartozóan szükséges a terv szerinti lábazat melletti két sor beton térkő burkolat bontása, felületszivárgó beépítése és a burkolatok lejtésben történő visszaépítése. A főépület előtti zöldfelület rekonstrukciójának keretében terv szerinti öntözőrendszer kiépítése és füvesítés szükséges. A főbejárat előtti főlépcső műkő burkolatának átvizsgálását követően a sérült felületek javítása, esetleges pótlása valósítandó meg. A főlépcső előtti kandeláberek terv szerinti mázolása és lámpatesteik, fényforrásaik cseréje, valamint a Munkácsy szobor megvilágításának tervezettek szerinti megvalósítása a feladat részét képezik.
Munkácsy Mihály Múzeum műemléki védettségű épülete:
homlokzati vakolt felület festés: 1224 m2.
lábazati vakolt felület festés: 120 m2.
Vakolt felület festés összesen: 1344 m2.
Homlokzati acél rácsok mázolása: 162 m2
Gyepesítés: 105 m2
1.1.4. Az építési eljárásokat és technológiákat jelen dokumentáció részét képező, a 3. pontban felsorolt örökségvédelmi engedélyezési és kiviteli tervek tartalmazzák.
1.1.5. Az építés-kivitelezési tevékenység jellege:
Munkácsy Mihály Múzeum műemléki védettségű épületének homlokzatfelújítási és egyéb munkái
1.1.6. Az építmény vizsgálatára, ellenőrzésére és átvételére vonatkozó feltételek.
A kiviteli és örökségvédelmi engedélyes tervdokumentációkban, kezelői és üzemeltetői hozzájárulásokban szereplő és azokban hivatkozott jogszabályok, szabványok, műszaki leírások és szakmai szabályzatok betartása a kivitelező számára kötelező.
A kivitelezőnek el kell végezni minden olyan feladatot, amely az önálló örökségvédelmi (fa és festőrestaurátori) engedélyeztetésekhez és örökségvédelmi bejelentéshez, a tervezett létesítmények, sikeres használatbavételéhez, üzembehelyezéséhez szükségesek. A kivitelező ezzel kapcsolatos valamennyi tevékenységének költségét az ajánlati árnak tartalmaznia kell.
1.2. Előzmény okiratok:
1.2.1. Jogerős, végrehajtható és hatályos örökségvédelmi engedélyek:
Békés Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály: Határozat az 5600 Békéscsaba, Széchenyi utca 9. szám alatti, 15/B/1 hrsz.-ú telken álló az örökségvédelmi nyilvántartásban Munkácsy Mihály Múzeumként nyilvántartott védett műemlék épületen (törzsszám: 11179, azonosító: 11588) tervezett felújítási, ajándékbolt kialakítási örökségvédelmi engedélyezési ügyében. Határozat ügyiratszám: BE-/ETDR-EPO/1831-6/2022
Békés Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály: Értesítés BE-/ETDR-EPO/1831-6/2022 ügyiratszámú örökségvédelmi határozat véglegessé válásáról: Határozat ügyiratszám: BE-/ETDR-EPO/1831-7/2022
1.2.2. Felmentések, valamint eltérési engedélyek:
A Munkácsy Mihály Múzeum műemléki védettségű épületének homlokzatfelújítási és egyéb munkáinak kiviteli tervdokumentáció szerinti építés-kivitelezési munkái esetében nem releváns....... (karakterkorlát miatt további információ a közbeszerzési dokumentáció alatt feltöltött dokumentumokban)
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 124700000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Homlokzat felújítás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak: 45443000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: Ingatlan címe: 5600 Békéscsaba, Széchenyi utca 9. szám
Helyrajzi száma: 15/B/1
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A jelen közbeszerzési dokumentáció szerint megvalósítandó „Munkácsy Mihály Múzeum műemléki védettségű épületének homlokzatfelújítási és egyéb munkáinak kiviteli tervdokumentáció szerinti építés-kivitelezési munkái” megnevezésű építési beruházás a Modern Városok Program keretében a békéscsabai „A Munkácsy Mihály örökségét ápoló és népszerűsítő Munkácsy-negyed fejlesztési projekt” (Támogató Okirat iktatószáma: GF/SZKF/1029/8/2017.) elnevezésű projekt része, és a projektre vonatkozó előírás szerint történik a finanszírozása. A projekt támogató okiratába és annak kapcsolódó dokumentumaiba foglalt szabályok és feltételek betartása a megvalósításban résztvevőkre kötelező.
1. Alapadatok, okiratok:
1.1. Az építési beruházást képező építmény, építési tevékenység jellemző adatai:
1.1.1. Az építmény, építési tevékenység előírások szerinti szabatos megnevezése:
„A Modern Városok Program keretében „A Munkácsy Mihály örökségét ápoló és népszerűsítő Munkácsy-negyed fejlesztési projekt” (Támogató Okirat iktatószáma: GF/SZKF/1029/8/2017.) keretében a Munkácsy Mihály Múzeum műemléki védettségű épületének homlokzatfelújítási és egyéb munkáinak kiviteli tervdokumentáció szerinti építés-kivitelezése vállalkozási szerződés keretében”
1.1.2. Az építési munkahely megjelölése:
A kivitelezéssel érintett ingatlan Békéscsaba belvárosában, a Széchenyi utca és a Derkovits sor találkozásánál – a várost keresztül szelő Élővíz csatorna partján – helyezkedik el. A társasházi ingatlanon található épületek közül a műemléki védettségű főépület érintett a kivitelezéssel. Az ingatlan a következő címen és helyrajzi számon szerepel a nyilvántartásban:
Ingatlan címe: 5600 Békéscsaba, Széchenyi utca 9. szám
Helyrajzi száma: 15/B/1
1.1.3. Az építmény, az építési tevékenység meghatározó paraméterei:
Az építési-kivitelezési feladat a Munkácsy Mihály Múzeum műemléki védettségű épületének (műemléki törzsszám: 11179, műemléki azonosító: 11588) homlokzatfelújítási munkái a vakolt homlokzat felületek, díszek, tagozatok, párkányok és lábazat terv szerinti rekonstrukciójával, a homlokzati ablakrácsok mázolásával, a tervezett bádogos munkák a lefolyócsövek le és felszerelésével, választópárkányok bádogos szerkezeteinek terv szerinti bontásával és újra bádogozásával, a bádogos szerkezetek hézagtömítésével és a teljes épület örökségvédelmi előírásoknak megfelelő homlokzatfestésével. A homlokzatfelújítási munkák részét képezi a tervezettek szerinti „Munkácsy Mihály Múzeum” feliratcsere új réz feliratra, a meglévő megye címer cseréje Békéscsaba városi címerére, madárvédelem kialakítása a főbejárat előtti fedett előtér fölötti födém alsó síkján madárháló elhelyezésével és a homlokzati terveken jelölt galambtüskék elhelyezésével. A kivitelezéshez tartozó feladat továbbá a főbejárati ajtó és a mellette lévő 2 db ablak örökségvédelmi előírások szerinti rekonstrukciója és múzeumi ajándékbolt kialakítása keretében a földszinti előcsarnokban új árusító pult megvalósítása. Főbejárati ajtó körüli díszítő vakolat merevítőprofil csere. A lábazat rekonstrukcióhoz tartozóan szükséges a terv szerinti lábazat melletti két sor beton térkő burkolat bontása, felületszivárgó beépítése és a burkolatok lejtésben történő visszaépítése. A főépület előtti zöldfelület rekonstrukciójának keretében terv szerinti öntözőrendszer kiépítése és füvesítés szükséges. A főbejárat előtti főlépcső műkő burkolatának átvizsgálását követően a sérült felületek javítása, esetleges pótlása valósítandó meg. A főlépcső előtti kandeláberek terv szerinti mázolása és lámpatesteik, fényforrásaik cseréje, valamint a Munkácsy szobor megvilágításának tervezettek szerinti megvalósítása a feladat részét képezik.
Munkácsy Mihály Múzeum műemléki védettségű épülete:
homlokzati vakolt felület festés: 1224 m2.
lábazati vakolt felület festés: 120 m2.
Vakolt felület festés összesen: 1344 m2.
Homlokzati acél rácsok mázolása: 162 m2
Gyepesítés: 105 m2
1.1.4. Az építési eljárásokat és technológiákat jelen dokumentáció részét képező, a 3. pontban felsorolt örökségvédelmi engedélyezési és kiviteli tervek tartalmazzák.
1.1.5. Az építés-kivitelezési tevékenység jellege:
Munkácsy Mihály Múzeum műemléki védettségű épületének homlokzatfelújítási és egyéb munkái
1.1.6. Az építmény vizsgálatára, ellenőrzésére és átvételére vonatkozó feltételek.
A kiviteli és örökségvédelmi engedélyes tervdokumentációkban, kezelői és üzemeltetői hozzájárulásokban szereplő és azokban hivatkozott jogszabályok, szabványok, műszaki leírások és szakmai szabályzatok betartása a kivitelező számára kötelező.
A kivitelezőnek el kell végezni minden olyan feladatot, amely az önálló örökségvédelmi (fa és festőrestaurátori) engedélyeztetésekhez és örökségvédelmi bejelentéshez, a tervezett létesítmények, sikeres használatbavételéhez, üzembehelyezéséhez szükségesek. A kivitelező ezzel kapcsolatos valamennyi tevékenységének költségét az ajánlati árnak tartalmaznia kell.
1.2. Előzmény okiratok:
1.2.1. Jogerős, végrehajtható és hatályos örökségvédelmi engedélyek:
Békés Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály: Határozat az 5600 Békéscsaba, Széchenyi utca 9. szám alatti, 15/B/1 hrsz.-ú telken álló az örökségvédelmi nyilvántartásban Munkácsy Mihály Múzeumként nyilvántartott védett műemlék épületen (törzsszám: 11179, azonosító: 11588) tervezett felújítási, ajándékbolt kialakítási örökségvédelmi engedélyezési ügyében. Határozat ügyiratszám: BE-/ETDR-EPO/1831-6/2022
Békés Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály: Értesítés BE-/ETDR-EPO/1831-6/2022 ügyiratszámú örökségvédelmi határozat véglegessé válásáról: Határozat ügyiratszám: BE-/ETDR-EPO/1831-7/2022
1.2.2. Felmentések, valamint eltérési engedélyek:
A Munkácsy Mihály Múzeum műemléki védettségű épületének homlokzatfelújítási és egyéb munkáinak kiviteli tervdokumentáció szerinti építés-kivitelezési munkái esetében nem releváns....... (karakterkorlát miatt további információ a közbeszerzési dokumentáció alatt feltöltött dokumentumokban)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. Hátrányos helyzetű munkavállaló alkalmazása (fő, min. 0 – max. 5 fő)  10
2 2. Az ajánlattevő rendelkezik-e egy fő MV-É jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezetővel? (igen/nem) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 3. Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft) / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Támogatói okirat száma: GF/SZKF/1029/8/2017. (Modern Városok Program)

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Homlokzat felújítás
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/11/24 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ÁTRIMEX Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11048455204
Postai cím: Zrínyi Utca 8.
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
E-mail: atrimex@atrimex.hu
Telefon: +36 309434707
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11048455204
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 124700000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: 1. Építőmesteri munkák részmunkái
2. Restaurátori munkák részmunkái
3. Elektromos munkák részmunkái
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: BÓLEM Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám: 11042851204
Postai cím: Őszi Utca 3
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11042851204

Hivatalos név: NOVUS-DOM Építőipari Kft
Nemzeti azonosítószám: 14663868204
Postai cím: Vandháti Út 34
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14663868204

Hivatalos név: ÁTRIMEX Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11048455204
Postai cím: Zrínyi Utca 8.
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11048455204

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2022/10/12 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/25 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges