Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/92
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2020 KÉ
Eljárás fajtája: A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Közzététel dátuma: 2022.05.13.
Iktatószám: 9745/2022
CPV Kód: 45210000-2
Ajánlatkérő: Tamási Város Önkormányzata
Teljesítés helye: 7090 Tamási, 011/145 hrsz
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Unikorn-Épker Építőipari és Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Tamási Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15733438217
Postai cím: Szabadság Utca 46-48.
Város: Tamási
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 7090
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Porga Ferenc
Telefon: +36 74570800
E-mail: titkarno@tamasi.hu
Fax: +36 74471623
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tamasi.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Tamási Munkásszállás kivitelezése II.
Hivatkozási szám: EKR001187672021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
„Tamási Munkásszállás kivitelezése II.”
I.ütem: Teljes épület szerkezetkész készültsége (liftakna szerkezetkész kialakításával) és földszint és első emelet (beleértve a lépcsőházat) kulcsrakész állapota, külső közművek, utak, járda, parkoló, figyelembe véve a műszaki leírás kiegészítésben részletezetteket is.
II.ütem: Munkásszálló második szint (második emelet) kulcsrakész állapota,- azaz amit az I. és a III. ütemben nem kellett / kell megvalósítani - a második emeleten figyelembe véve a műszaki leírás kiegészítésben részletezetteket is.
III. ütem: Munkásszálló harmadik szint (harmadik emelet) kulcsrakész állapota,- azaz amit az I. és a II. ütemben nem kellett megvalósítani - a harmadik emeleten, lift berendezés (az eszköz és valamennyi, az I. és II. ütemben meg nem valósított építési – szerelési munka) figyelembe véve a műszaki leírás kiegészítésben részletezetteket is.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a műszaki leírás - ha a szerződés tárgya indokolja és/vagy
jogszabály így rendelkezik - hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra. Az ilyen hivatkozás csak kivételesen fordulhat elő, ha nem lehetséges a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető leírása. Ilyenkor minden esetben az ilyen megnevezés esetén a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell alatta, azaz az adott típussal egyenértékű teljesítést/ajánlatot is elfogad az ajánlatkérő, ez esetben azonban az ajánlattevőnek ajánlatában műszaki dokumentációval alátámasztva be kell mutatnia az eltérést és az egyenértékűség fennállását. A műszaki dokumentációban megadott paraméterek tekintetében Ajánlatkérő egyenértékűnek fogadja el azokat a megajánlásokat is, amelyek a megjelölt funkcionális paraméterek tekintetében azonos, vagy jobb tulajdonságokkal rendelkeznek. Ha az ajánlattevő az ajánlatadás során nem tér el esetlegesen megjelölt ezen gyártmányoktól, típusoktól akkor erről kell benyújtani (nemleges tartalmú) nyilatkozatot. A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46.§ (4) bekezdése értelmében nem
nyilvánítható érvénytelennek az ajánlat, amely megfelel valamely európai szabványt, európai műszaki engedélyt, közös műszaki előírásokat, nemzetközi szabványokat vagy valamely európai szabványügyi szervezet által létrehozott egyéb műszaki ajánlásokat átültető nemzeti szabványnak, ha ezek a leírások az ajánlatkérő által megállapított teljesítményre, illetve funkcionális követelményekre vonatkoznak. Az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel köteles bizonyítani, hogy a szabványnak megfelelő termék, szolgáltatás vagy építési beruházás megfelel az ajánlatkérő által meghatározott teljesítmény-, illetve funkcionális követelményeknek. Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. §-a szerint az ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevő a szerződés megkötését követően az árazott költségvetés tételei tekintetében egyeztetést folytathatnak, amely során a beépítésre
kerülő egyes tételeket véglegesíthetik. A felek az egyeztetésen csak az ajánlattevő által az ajánlatában megjelölt építőanyagokkal, termékekkel műszakilag egyenértékű vagy magasabb minőségű helyettesítő termékben egyezhetnek meg. Amennyiben a felek ennek megfelelően helyettesítő termék beépítéséről állapodnak meg, a szerződés módosítására a Kbt. 141. §-ának szabályait megfelelően kell alkalmazni.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy tárgyi eljárásban nyertes Ajánlattevő köteles az Üvegkapu alkalmazására. (510/2021. (IX.3.) Kr., vagy Üvegkapu rendelet)
A 322-es Kr. 34/A. § rendelkezései alapján Ajánlattevő már az ajánlatban nyilatkozni köteles arról, hogy az Üvegkapu használatára vonatkozó követelményeket megismerte. (nyilatkozatminta)
Ajánlatkérő - a szerződés teljesítésére vonatkozó feltételként- rögzíti, hogy a nyertes ajánlattevő biztosítani köteles az Üvegkapu alkalmazását.
Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a kivitelezési munka engedélyköteles.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 1006917070 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Tamási Munkásszállás kivitelezése II.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
További tárgyak: 45200000-9
45223500-1
45410000-4
45261400-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés helye: 7090 Tamási, 011/145 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
I. ütem:
Teljes épület szerkezetkész készültsége (liftakna szerkezetkész kialakításával) és földszint és első emelet (beleértve a lépcsőházat) kulcsrakész állapota, külső közművek, utak, járda, parkoló, így különösen megvalósítandók az alábbi tervfejezetek:
- akusztika
- építészet: ide nem értve a második és harmadik szinten a belső gipszkarton válaszfalak, belső falak vakolata, álmennyezetek, belső nyílászárók, bútorok, festés, padló rétegrendjéből a burkolat, ragasztó, kiegyenlítés, a falakon felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása, belső falak és padló víz és hőszigetelése Az erkélyeket valamennyi szinten kulcsrakészen, teljes műszaki tartalommal el kell készíteni az I.ütemben. A lépcsőházat a földszint és az első emeleten kulcsrakészen, teljes műszaki tartalommal kell elkészíteni (az emelet határa a lépcsőházi bejárati ajtó), a lépcsőház nem kulcsrakész részének ideiglenes biztonságos lezárását meg kell oldani úgy, hogy javítás és karbantartás érdekében a feljutás biztosított legyen. Egyebekben a lépcsőházra a jelen bekezdés szerinti általános építészeti előírások irányadóak.
- erősáram ide nem értve a második és harmadik szinten a világítást
- felvonó, ide nem értve a hajtást, a fülkét, függesztőelemeket, ellensúlyokat, vezetősíneket, sebességhatárolót, ütközőket
- gépészet: ide nem értve a második és harmadik szinten a szobák radiális ventilátorait, teakonyhát páraelszívóit, szanitereket, wc-k, fürdők szerelvényeit, fűtőtesteket és szerelvényeiket, CLIVET KLÍMAKONVEKTOROKAT (Fan-Coil) (a második és harmadik emeleten egy – egy db klímakonvektor elhelyezését biztosítani kell legalább ideiglenes jelleggel a temperálófűtés érdekében)
- a második és harmadik emelet berendezései és szerelési munkái kivételével a
gyengeáram, beleértve a behatolásjelző rendszer, a CCTV rendszer, a kaputelefon, a beléptetőrendszer, illetve a kapcsolódó menedzsmentszoftver, a hangosítás a számítógéphálózat, wifi rendszer és a TV hálózat,
- közmű
- akadálymentesítés csak az alsó szint tekintetében
- statika
- tűzvédelem
II. ütem:
Munkásszálló második szint (második emelet) kulcsrakész állapota,- azaz amit az I. és a
III. ütemben nem kellett / kell megvalósítani - a második emeleten.
III. ütem:
Munkásszálló harmadik szint (harmadik emelet) kulcsrakész állapota,- azaz amit az I. és a
II. ütemben nem kellett megvalósítani - a harmadik emeleten, lift berendezés (az eszköz és valamennyi, az I. és II. ütemben meg nem valósított építési – szerelési munka),
Megjegyzések:
A szerkezetkész emeletek lépcsőház ajtóinak zárt állapotát kell biztosítani.
Az ütemezéseket úgy kell elkészíteni, hogy az biztosítsa az építmény rendeltetésszerű használatát, feleljen meg az ütemezett használatbavétel feltételeinek.

A fejlesztés keretében 150 fős munkásszálló kerül kialakításra a tamási 011/145 helyrajzi számú ingatlanon. Az ingatlan megközelítése a Nyírfa sori útról történik.
A szállásépületben 50 darab 3 fős lakóegység készül. A gazdasági rész az északi épületrészben található. Az épület tervek szerint 3 nagyobb traktusra szeparálható, alapvetően középfolyosós rendszerre van felfűzve. A földszinti déli részen található a főbejárat és a publikus, közösségi részek.
Az épület terv szerint 4 szintes, lapostetős kialakítású, lifttel ellátott.
A telken kialakításra kerülnek a parkolók, a közlekedési felületek, továbbá a zöldfelület.
Fő rendeltetési egységei:
- megérkezés közösségi helyiségei, déli főbejárat
- az üzemvitelt biztosító helyiségek, északi gazdasági bejárat
- 4 szintes épület 50, 3fős szoba, szobánként vizesblokkal
Alapterület:
Földszint 489,06 m2, az I. emelet 482,51 m2, II. emelet 482,51 m2, III. emelet 482,51 m2, azaz a teljes hasznos nettó alapterület 1936,59 m2.
Az épület szerkezetei:
beton sík- és sávalap, tégla falszerkezet, vasbeton merevítőfalak, vasbeton szerkezetű áthidalások és koszorú, valamint vázkerámia nyílásáthidalások, monolit vasbeton födémszerkezetek, hőszigetelt vasbeton szerkezetű lapostetős födém, alu- és műanyag szerkezetű nyílászárók, nemesvakolat.
Összesített főbb mennyiségek:
- Homlokzati állványozás készítése és bontása 1848 m2
- Síkalapozás - sávalap és talpgerenda készítése 151,29 m3
- Síkalapozás – vasalt aljzat készítése 79,78 m3
- Betonacél szerelése 94,843 t
- Vasbeton munkák – vasbeton falak készítése 339 m3
- Vasbeton munkák – vasbeton födémszerkezet készítése 616,9 m3
- Vasbeton munkák – vasbeton pillérek készítése 4,33 m3
- Vasbeton munkák – vasbeton lépcsőszerkezet készítése 18 m3
- Aljzatbeton készítése 127,36 m3
- Teherhordó és kitöltő falazatok készítése 1243 m2
- Válaszfalak készítése 267,58 m2
- Szárazépítés – gipszkarton válaszfalszerkezetek készítése 969,2 m2
- Szárazépítés – gipszkarton álmennyezetek készítése 1010,84 m2
- oldalfalvakolat készítése 4082 m2
- mennyezetvakolat készítése 979,2 m2
- Falburkolat (csempe) készítése aljzatelőkészítéssel 1001,23 m2
- Padlóburkolatok (hidegburkolat) készítése aljzatelőkészítéssel 390,29 m2
- Padlóburkolatok (melegburkolat) készítése aljzatelőkészítéssel 1698 m2
- Homlokzati műanyag ajtók beépítéssel 29 db
- Homlokzati műanyag ablakok beépítéssel 56 db
- Alumínium függönyfal-/portálszerkezet készítése 1 db
- Belső ajtók beépítéssel 155 db
- Belső festési munkák 6751,03 m2
- üzemi-használati víz elleni szigetelés 412,39 m2
- Talajnedvesség elleni szigetelés készítése (felületelőkészítéssel) 837,18 m2
- Lapostető szigetelési munkák (cs.víz- és hőszigetelés) 649,98 m2
- Homlokzati hőszigetelő rendszer készítése, színvakolattal 1564,33 m2
- Lábazati hőszigetelő rendszer készítése 109,56 m2
- Födém- és padló hőszigetelés készítése 2504,11 m2
- Kiselemes beton térburkolat készítése 542,31 m2

További részletek a műszaki dokumentációban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többletjótállás vállalása (min. 0 hónap, max. 36 hónap) 1
2 A teljesítésbe bevonásra kerülő,az M.2.alkköv-re bemutatott szakember alkkövben előírttal azonos tárgyú többlettapasztalata (min0hó,max36hó) 2
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó vállalkozói díj (HUF) / Súlyszám: 7
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
20076 / 2021 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Tamási Munkásszállás kivitelezése II.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/05/10 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Unikorn-Épker Építőipari és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 13044866217
Postai cím: Vasút Utca 0690/34
Város: Bölcske
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7025
Ország: Magyarország
E-mail: unikornkft@unikornkft.hu
Telefon: +36 75335056
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13044866217
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 891274449
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1006917070
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: épületgépészet, épületvillamosság, felületképzés
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Unikorn-Épker Építőipari és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 13044866217
Postai cím: Vasút Utca 0690/34
Város: Bölcske
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7025
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13044866217

Hivatalos név: Sz+C Stúdió Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 11295145217
Postai cím: Tartsay Vilmos Utca 30
Város: Szekszárd
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11295145217

Hivatalos név: PSN Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12621754217
Postai cím: Rákóczi Ferenc utca 23-25.
Város: Szekszárd
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12621754217

Hivatalos név: "Soltút" Útépítő, Fenntartó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10642166203
Postai cím: Kecskeméti Út 34
Város: Solt
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6320
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10642166203

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/12 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges