Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/92
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.05.13.
Iktatószám: 9780/2022
CPV Kód: 71410000-5
Ajánlatkérő: Nagykanizsai Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye: 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 20.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Ex Ante Tanácsadó Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa: inhouse szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Épületépítési projekt szervezése
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nagykanizsai Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 25455005220
Postai cím: Erzsébet Tér 20
Város: Nagykanizsa
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Zsirainé Moldován Cecília
Telefon: +36 204292259
E-mail: moldovan.cecilia@nagykanizsa.hu
Fax: +36 93510078
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kanizsaifejlesztesek.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
x Egyéb: inhouse szervezet
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Épületépítési projekt szervezése
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Nagykanizsa MJV részére FVS és TVP elkészítése
Hivatkozási szám: EKR000196512022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71410000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Pályázat benyújtáshoz szükséges részletességgel Nagykanizsa Megyei Jogú Város Fenntartható Városfejlesztési Stratégia (FVS) dokumentum és a TOP Plusz Városfejlesztési Programterv (TVP) (2021-2027) elkészítése az alábbiak szerint:
• Megalapozó vizsgálat elkészítése a 314/2012. (XI.8.) Kormányrendeletben rögzített tartalommal.
• Előkészítési feladatként kérdőíves felmérés lefolytatásához kérdőív összeállítása (lakossági felmérés és önkormányzati intézményi felmérés).
• Partnerségi Terv elkészítése
• 1 db Fenntartható Városfejlesztési Stratégia (a továbbiakban: FVS) készítése a Széchenyi Terv Plusz program előírásai szerint a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága által kiadott Fenntartható Városfejlesztési Stratégia Módszertani Kézikönyve (2021-2027) alapján készítése a Zala Megye Területfejlesztési Programhoz és az arra épülő Zala Megyei Integrált Területi Program céljaihoz és prioritásaihoz, valamint Nagykanizsa Megyei Jogú Város Integrált Területfejlesztési Stratégiájához való illeszkedés biztosításával.
• 1 db TOP Plusz Városfejlesztési Programterv (TVP) készítése, mely a TOP Plusz programhoz illeszkedő fejlesztések összefoglaló dokumentuma, kivonata.
A feladat ellátása során a Pénzügyminisztérium, mint Irányító Hatóság által a https://www.palyazat.gov.hu/top-plusz-131-21 honlapon elérhető Segédletek között található Szakmai mellékletek kötelező erővel bírnak:
- „Fenntartható Városfejlesztési Stratégia Módszertani Kézikönyve 2021-27”,
- Fenntartható Városfejlesztési Stratégia 2021-2027 (dokumentumsablon),
- TOP Plusz Városfejlesztési Programterv 2021-2027 (dokumentumsablon)
Amennyiben ezen dokumentumok a feladat ellátása során módosításra kerülnek, a módosításra figyelemmel kell lenni.
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Zala Megye Területfejlesztési Program és az arra épülő Zala Megyei Integrált Területi Program elfogadásához kapcsolódó dokumentumok az alábbi linken nyilvánosan elérhetők:
https://www.zala.hu/hu/onkormanyzat/ter%C3%BCletfejleszt%C3%A9s-%C3%A9s-ter%C3%BCletrendez%C3%A9s
Ajánlattevő vállalja, hogy a dokumentumok elkészítése során Ajánlatkérőt a munkafolyamatokról tájékoztatja. A részfeladatok végrehajtása során a véleményezési eljárásokban, konzultációkon, bizottsági üléseken, Közgyűlésen részt vesz, vezetői döntés előkészítésében közreműködik.
Ajánlattevő feladatát képezi, hogy az FVS és a TVP készítése során – a teljesítési határidőn belül -, a Pénzügyminisztérium, mint Irányító Hatóság által kért, illetve a fentebb hivatkozott Segédletek, Szakmai mellékletek tartalmi változásaiból eredő módosításokat a jelen közbeszerzés tárgyát képező dokumentumokon átvezesse, adott esetben aktualizálja azokat.
A további részletes feladatleírást az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 7400000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Nagykanizsa MJV részére FVS és TVP elkészítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79311410-4
További tárgyak: 79315000-5
90711000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés helye: 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 20.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Pályázat benyújtáshoz szükséges részletességgel Nagykanizsa Megyei Jogú Város Fenntartható Városfejlesztési Stratégia (FVS) dokumentum és a TOP Plusz Városfejlesztési Programterv (TVP) (2021-2027) elkészítése az alábbiak szerint:
• Megalapozó vizsgálat elkészítése a 314/2012. (XI.8.) Kormányrendeletben rögzített tartalommal.
• Előkészítési feladatként kérdőíves felmérés lefolytatásához kérdőív összeállítása (lakossági felmérés és önkormányzati intézményi felmérés).
• Partnerségi Terv elkészítése
• 1 db Fenntartható Városfejlesztési Stratégia (a továbbiakban: FVS) készítése a Széchenyi Terv Plusz program előírásai szerint a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága által kiadott Fenntartható Városfejlesztési Stratégia Módszertani Kézikönyve (2021-2027) alapján készítése a Zala Megye Területfejlesztési Programhoz és az arra épülő Zala Megyei Integrált Területi Program céljaihoz és prioritásaihoz, valamint Nagykanizsa Megyei Jogú Város Integrált Területfejlesztési Stratégiájához való illeszkedés biztosításával.
• 1 db TOP Plusz Városfejlesztési Programterv (TVP) készítése, mely a TOP Plusz programhoz illeszkedő fejlesztések összefoglaló dokumentuma, kivonata.
A feladat ellátása során a Pénzügyminisztérium, mint Irányító Hatóság által a https://www.palyazat.gov.hu/top-plusz-131-21 honlapon elérhető Segédletek között található Szakmai mellékletek kötelező erővel bírnak:
- „Fenntartható Városfejlesztési Stratégia Módszertani Kézikönyve 2021-27”,
- Fenntartható Városfejlesztési Stratégia 2021-2027 (dokumentumsablon),
- TOP Plusz Városfejlesztési Programterv 2021-2027 (dokumentumsablon)
Amennyiben ezen dokumentumok a feladat ellátása során módosításra kerülnek, a módosításra figyelemmel kell lenni.
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Zala Megye Területfejlesztési Program és az arra épülő Zala Megyei Integrált Területi Program elfogadásához kapcsolódó dokumentumok az alábbi linken nyilvánosan elérhetők:
https://www.zala.hu/hu/onkormanyzat/ter%C3%BCletfejleszt%C3%A9s-%C3%A9s-ter%C3%BCletrendez%C3%A9s
Megrendelő vállalja, hogy a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 1. melléklet tartalmi előírásai szerint elkészítendő Megalapozó vizsgálathoz szükséges adatokat Vállalkozó részére legkésőbb a jelen szerződés aláírását követő 30 napon belül átadja.
Ajánlattevő vállalja, hogy a dokumentumok elkészítése során Ajánlatkérőt a munkafolyamatokról tájékoztatja. A részfeladatok végrehajtása során a véleményezési eljárásokban, konzultációkon, bizottsági üléseken, Közgyűlésen részt vesz, vezetői döntés előkészítésében közreműködik.
Ajánlattevő feladatát képezi, hogy az FVS és a TVP készítése során – a teljesítési határidőn belül -, a Pénzügyminisztérium, mint Irányító Hatóság által kért, illetve a fentebb hivatkozott Segédletek, Szakmai mellékletek tartalmi változásaiból eredő módosításokat a jelen közbeszerzés tárgyát képező dokumentumokon átvezesse, adott esetben aktualizálja azokat.
A stratégiai dokumentumok elkészítése során felmerülő további feladatok:
• a dokumentumok elkészítése során Ajánlatkérőt a munkafolyamatokról tájékoztatja,
• a részfeladatok végrehajtása során a véleményezési eljárásokban, konzultációkon, bizottsági üléseken, Közgyűlésen részt vesz, vezetői döntés előkészítésében közreműködik,
• Megrendelővel előre egyeztetett időpontban megtartott konzultáción történő részvétel és ezeken beszámoló készítése a feladatok elvégzésének előrehaladásáról, a konzultációs emlékeztető elkészítése, valamint vezetői döntésekhez írásos javaslat és prezentáció készítése;
• a Megrendelő által elfogadott tartalommal partnerségi egyeztetésre bocsátandó dokumentumok elkészítése,
• részvétel a partnerségi egyeztetésben;
• beérkezett vélemények értékelése, összesítése és bedolgozása a végleges dokumentumba
• részvétel az Irányító Hatóság által kért módosítások átvezetésében, véglegesítésében.
• A részvétel a véglegesítést követően a Megrendelő Közgyűlése felé történő előterjesztés elkészítésében;
• a Közgyűlést megelőző bizottsági üléseken és a Közgyűlésen való részvétel.
Leszállítandó példányszámok:
Munkapéldányból:
• papír alapon 4 db komplett dokumentáció
• digitálisan 2 db komplett dokumentáció elektronikus adathordozón, szerkeszthető formában is (word)
• digitálisan a térképeket szerkeszthető formában is (dwg)
Végleges változatból:
• papír alapon 4db komplett dokumentáció
• digitálisan 2 db komplett dokumentáció elektronikus adathordozón, szerkeszthető formában is (word)
• digitálisan a térképeket szerkeszthető formában is (dwg)
Megrendelő kiköti, hogy az elkészült és Közgyűlés által elfogadott dokumentumok feletti teljes rendelkezési jog Megrendelő általi átvétellel és a vállalkozói díj megfizetésével Megrendelőre száll, és megszerzi azok teljes körű felhasználási jogait is. Ennek megfelelően Megrendelő az elfogadott, átvett dokumentumokat jogosult szabadon felhasználni, azokat módosíttathatja, felülvizsgáltathatja vagy átterveztetheti.
Nagykanizsa utolsó becsült népessége 46 835 fő (2019 évben).
A további részletes feladatleírást az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 M2.1) alkalmassági követelmény körében előírt szakember szakmai többlettapasztalata (min. 0 hónap, legkedvezőbb szintje 24 hónap) 1
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 9
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP Plusz 1.3.1-21
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
05125 / 2022 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Nagykanizsa MJV részére FVS és TVP elkészítése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/05/10 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Ex Ante Tanácsadó Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12951501241
Postai cím: Vérhalom Utca 33/a
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1025
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@exante.hu
Telefon: +36 13211773
Internetcím(ek): (URL) www.exante.hu
Fax: +36 13211772
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12951501241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 16700000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 7400000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Ex Ante Tanácsadó Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12951501241
Postai cím: Vérhalom Utca 33/a
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1025
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12951501241

Hivatalos név: MKB Consulting Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 27942592243
Postai cím: Irinyi József Utca 4-20. 3. emelet
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 27942592243

Hivatalos név: MEGÉRTI Magyar Energetikai Gazdaságtervező és Értékelő Tanácsadó Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 25152434242
Postai cím: Emília Utca 46 Mf. 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1145
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25152434242

Hivatalos név: HÉTFA Elemző Központ Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14403767241
Postai cím: Október 6. utca 19
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1051
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14403767241

Hivatalos név: TRENECON Tanácsadó és Tervező Kft.
Nemzeti azonosítószám: 11861689241
Postai cím: Váci Út 76. 3. emelet
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1133
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11861689241

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/10 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges