Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/233
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2020 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2022.11.30.
Iktatószám: 25118/2022
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Újfehértó Város Önkormányzata
Teljesítés helye: 4244 Újfehértó, Kossuth Lajos utca (hrsz.:2904/1; 2904/2; 2856)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: JOÓ-ÉPKER KFT
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Újfehértó Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15732475215
Postai cím: Szent István Út 10
Város: Újfehértó
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4244
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hosszú József
Telefon: +36 42290001
E-mail: polgarmester@ujfeherto.hu
Fax: +36 42290003
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ujfeherto.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: "Újfehértó Kossuth Lajos u. kerékpárút felújítása"
Hivatkozási szám: EKR000704502022
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa x Építési beruházás   Árubeszerzés   Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: "Újfehértó Kossuth Lajos u. kerékpárút felújítása"
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak: 45100000-8
45200000-9
45221250-9
45220000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4244 Újfehértó, Kossuth Lajos utca (hrsz.:2904/1; 2904/2; 2856)
II.2.4)
A közbeszerzés mennyisége: A felújítással érintett kerékpárút hossza:
Kerékpárút: szakasz: 0+000 – 2+105,44, hossza: 2105,44 m
A felújítással érintett út kezelője: Újfehértó Város Önkormányzata
Pályaszerkezet
A pályaszerkezet méretezését az e-UT 06.03.11 (ÚT 2-1.502) „Kerékpárutak, gyalogutak és járdák pályaszerkezet” című útügyi műszaki előírás szerint vé-geztük el.
A belterületi szakaszon (0+000.00 km – 1+245.54 km) a kerékpárút burko-lata és alépítménye elbontásra kerül. Ezen a szakaszon új kiemelt sze-gély és a kapubehajtókban K szegély kerül kiépítésre. 0+000.00 km – 0+0.467.00 km szelvények között a kerékpárút és az útpálya kö-zös kiemelt szegéllyel rendelkezik. A szegélytől mérten 20 cm szé-lességben az úttestet megvágjuk, hogy az új kiemelt szegélyt elhe-lyezhető legyen. Az útpálya a meglévő rétegrendhez igazodva hely-reállításra kerül. Új pályaszerkezet kerül kialakításra 0+000.00 km – 0+229.29 km között térkő burkolattal, 0+236.40 km – 1+245.54 km kö-zött aszfaltburkolattal. A kapubehajtóknál a pályaszerkezet rétegrend-jébe + 10 cm CKT kerül.
A külterületi szakaszon (1+255.47 km – 2+105.44 km) a meglévő aszfalt burkolatú kerékpárút felületi tisztítás és kiegyenlítés után új aszfalt kopó réteget kap.
Tervezett pályaszerkezet:
Belterületi szakaszon:
• 0+000.00 km – 0+229.29 km között
▪ 6 cm térkő burkolat
▪ 3 cm 0/4 ágyazat
▪ 5 cm Z0/22 kiékelő réteg
▪ 15 cm Z0/63 zúzottkő
▪ 30 cm tömörített altalaj
• 0+236.40 km – 1+245.54 km között
▪ 3 cm AC 8 kopóréteg
▪ 4 cm AC 11 kötőréteg
▪ 5 cm Z0/22 kiékelő réteg
▪ 15 cm Z0/63 zúzottkő
▪ 30 cm tömörített altalaj
Kapubehajtók rétegrendje térkő burkolatnál
▪ 6 cm térkő burkolat
▪ 3 cm 0/4 ágyazat
▪ 10 cm CKT-4
▪ 5 cm Z0/22 kiékelő réteg
▪ 15 cm Z0/63 zúzottkő
▪ 30 cm tömörített altalaj
• Kapubehajtók rétegrendje aszfalt burkolatnál
▪ 3 cm AC 8 kopóréteg
▪ 4 cm AC 11 kötőréteg
▪ 01 cm bitumenemulzió
▪ 10 cm CKT-4
▪ 5 cm Z0/22 kiékelő réteg
▪ 15 cm Z0/63 zúzottkő
▪ 30 cm tömörített altalaj
Külterületi szakaszon:
• 1+255.47 km – 2+105.44 km között
▪ 3 cm AC 8 kopóréteg
▪ 4 cm AC 11 kötőréteg
▪ 01 cm bitumenemulzió
▪ 02 cm aszfalterősítő rács (lokálisan)
▪ meglévő, megmaradó aszfalt felület
Vízszintes vonalvezetés
A tervezett úttengely egyenes és íves szakaszon épül összesen 2105,44 m hosszon.
Keresztmetszeti elrendezés:
Szelvényezett és az építési hossz: 2105,44 m.
A belterületi szakaszon az aszfalt burkolat és az alépítmény elbontása után új térkő és aszfaltburkolatú rétegrend kerül kiépítésre egységesen 2,0 m széles-ségben. Az úttest és a kerékpárút között új kiemelt szegély épül, a kapubehaj-tóknál K szegélykővel. A lakóingatlanok felöli oldalon süllyesztett kerti szegély-kővel zárjuk le a kerékpárutat.
A külterületi szakaszon a meglévő földpadka felhízott. Mindkét oldalon pad-kanyesés szükséges. A meglévő aszfalt felület megtisztítása után a repedé-sekbe aszfalterősítő rács kerül beépítésre. A teljes felületet bitumenemulziós permetezést követően egy kiegyenlítő aszfalt réteggel kell az oldalesést kiala-kítani, majd ezt követően új AC 8 kopó tip. aszfaltburkolattal kell ellátni átlag 3 cm vtg-ban. A földpadkát mindkét oldalon rendezni kell átlag 1 -1 méter szélességben.
Ideiglenes forgalomszabályozás:
Az ideiglenes forgalomkorlátozást az e-UT 04.05.14:2020 „Közutakon folyó munkák elkorlátozása és ideiglenes forgalomszabályozása” című útügyi mű-szaki előírás szerint végeztük el.
0+000.00 km – 0+467.00 km közötti szakaszon a kerékpárút és az úttest között új kiemelt szegély kerül kiépítésre. A szegélyépítés miatt szakaszos félpályás útlezárás szükséges. A forgalomirányítás nélküli útlezárás 20 m-es szakaszokban valósul meg.
A megvalósítandó beruházás megvalósítása nem kötött hatósági engedély kiadásához.
Ahol Ajánlatkérő gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre, tevékenységre hivatkozott ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű termék megajánlható tekintettel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel.
Részletes és tételes mennyiségeket és a részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok és annak részét képező műszaki fejezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 160
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
15202 / 2022 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: "Újfehértó Kossuth Lajos u. kerékpárút felújítása"
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/07/14 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: JOÓ-ÉPKER KFT
Nemzeti azonosítószám: 28806091209
Postai cím: Fő Utca 12 1221
Város: Földes
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4177
Ország: Magyarország
E-mail: jooepkerkft@gmail.com
Telefon: +36 306756820
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 101535959
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak: 45100000-8
45200000-9
45221250-9
45220000-5
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4244 Újfehértó, Kossuth Lajos utca (hrsz.:2904/1; 2904/2; 2856)
VI.1.4)
A közbeszerzés mennyisége: A felújítással érintett kerékpárút hossza:
Kerékpárút: szakasz: 0+000 – 2+105,44, hossza: 2105,44 m
A felújítással érintett út kezelője: Újfehértó Város Önkormányzata
Pályaszerkezet
A pályaszerkezet méretezését az e-UT 06.03.11 (ÚT 2-1.502) „Kerékpárutak, gyalogutak és járdák pályaszerkezet” című útügyi műszaki előírás szerint vé-geztük el.
A belterületi szakaszon (0+000.00 km – 1+245.54 km) a kerékpárút burko-lata és alépítménye elbontásra kerül. Ezen a szakaszon új kiemelt sze-gély és a kapubehajtókban K szegély kerül kiépítésre. 0+000.00 km – 0+0.467.00 km szelvények között a kerékpárút és az útpálya kö-zös kiemelt szegéllyel rendelkezik. A szegélytől mérten 20 cm szé-lességben az úttestet megvágjuk, hogy az új kiemelt szegélyt elhe-lyezhető legyen. Az útpálya a meglévő rétegrendhez igazodva hely-reállításra kerül. Új pályaszerkezet kerül kialakításra 0+000.00 km – 0+229.29 km között térkő burkolattal, 0+236.40 km – 1+245.54 km kö-zött aszfaltburkolattal. A kapubehajtóknál a pályaszerkezet rétegrend-jébe + 10 cm CKT kerül.
A külterületi szakaszon (1+255.47 km – 2+105.44 km) a meglévő aszfalt burkolatú kerékpárút felületi tisztítás és kiegyenlítés után új aszfalt kopó réteget kap.
Tervezett pályaszerkezet:
Belterületi szakaszon:
• 0+000.00 km – 0+229.29 km között
▪ 6 cm térkő burkolat
▪ 3 cm 0/4 ágyazat
▪ 5 cm Z0/22 kiékelő réteg
▪ 15 cm Z0/63 zúzottkő
▪ 30 cm tömörített altalaj
• 0+236.40 km – 1+245.54 km között
▪ 3 cm AC 8 kopóréteg
▪ 4 cm AC 11 kötőréteg
▪ 5 cm Z0/22 kiékelő réteg
▪ 15 cm Z0/63 zúzottkő
▪ 30 cm tömörített altalaj
Kapubehajtók rétegrendje térkő burkolatnál
▪ 6 cm térkő burkolat
▪ 3 cm 0/4 ágyazat
▪ 10 cm CKT-4
▪ 5 cm Z0/22 kiékelő réteg
▪ 15 cm Z0/63 zúzottkő
▪ 30 cm tömörített altalaj
• Kapubehajtók rétegrendje aszfalt burkolatnál
▪ 3 cm AC 8 kopóréteg
▪ 4 cm AC 11 kötőréteg
▪ 01 cm bitumenemulzió
▪ 10 cm CKT-4
▪ 5 cm Z0/22 kiékelő réteg
▪ 15 cm Z0/63 zúzottkő
▪ 30 cm tömörített altalaj
Külterületi szakaszon:
• 1+255.47 km – 2+105.44 km között
▪ 3 cm AC 8 kopóréteg
▪ 4 cm AC 11 kötőréteg
▪ 01 cm bitumenemulzió
▪ 02 cm aszfalterősítő rács (lokálisan)
▪ meglévő, megmaradó aszfalt felület
Vízszintes vonalvezetés
A tervezett úttengely egyenes és íves szakaszon épül összesen 2105,44 m hosszon.
Keresztmetszeti elrendezés:
Szelvényezett és az építési hossz: 2105,44 m.
A belterületi szakaszon az aszfalt burkolat és az alépítmény elbontása után új térkő és aszfaltburkolatú rétegrend kerül kiépítésre egységesen 2,0 m széles-ségben. Az úttest és a kerékpárút között új kiemelt szegély épül, a kapubehaj-tóknál K szegélykővel. A lakóingatlanok felöli oldalon süllyesztett kerti szegély-kővel zárjuk le a kerékpárutat.
A külterületi szakaszon a meglévő földpadka felhízott. Mindkét oldalon pad-kanyesés szükséges. A meglévő aszfalt felület megtisztítása után a repedé-sekbe aszfalterősítő rács kerül beépítésre. A teljes felületet bitumenemulziós permetezést követően egy kiegyenlítő aszfalt réteggel kell az oldalesést kiala-kítani, majd ezt követően új AC 8 kopó tip. aszfaltburkolattal kell ellátni átlag 3 cm vtg-ban. A földpadkát mindkét oldalon rendezni kell átlag 1 -1 méter szélességben.
Ideiglenes forgalomszabályozás:
Az ideiglenes forgalomkorlátozást az e-UT 04.05.14:2020 „Közutakon folyó munkák elkorlátozása és ideiglenes forgalomszabályozása” című útügyi mű-szaki előírás szerint végeztük el.
0+000.00 km – 0+467.00 km közötti szakaszon a kerékpárút és az úttest között új kiemelt szegély kerül kiépítésre. A szegélyépítés miatt szakaszos félpályás útlezárás szükséges. A forgalomirányítás nélküli útlezárás 20 m-es szakaszokban valósul meg.
A megvalósítandó beruházás megvalósítása nem kötött hatósági engedély kiadásához.
Ahol Ajánlatkérő gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre, tevékenységre hivatkozott ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű termék megajánlható tekintettel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel.
Részletes és tételes mennyiségeket és a részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok és annak részét képező műszaki fejezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 160
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 101535959
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: JOÓ-ÉPKER KFT
Nemzeti azonosítószám: 28806091209
Postai cím: Fő Utca 12 1221
Város: Földes
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4177
Ország: Magyarország
E-mail: jooepkerkft@gmail.com
Telefon: +36 306756820
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2022/10/07 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Szerződő felek a 2022. július 14. napján kelt Vállalkozási szerződés műszaki tartalmában történt módosításokra tekintettel a Vállalkozási szerződés mellékletét képező árazott költségvetést jelen szerződés módosításban foglaltak alapján az alábbiak szerint módosítják:
A beruházás eredeti nettó összköltsége: 101.535.959,-Ft
Elmaradó műszaki tartalom nettó költsége: 3.855.900,-Ft
Elmaradó műszaki tartalom aránya: 3,7976 %
Elmaradó műszaki tartalom utáni nettó összköltség: 97.680.059,-Ft
Az új műszaki tartalom nettó költsége: 3.855.900,-Ft
A beruházás új nettó összköltsége: 101.535.959,-Ft,
Új műszaki tartalom aránya: 3,7976 %
Különbség aránya összesen: 7,5952 %

Folytatás: VI.2.2) A módosítás okai
- Az Obsitos utca csatlakozásnál a terven található folyóka beépítése nem szükséges, helyette a Vállalkozónak az aszfaltburkolat vonalvezetését úgy szükséges kialakítania, hogy az aszfaltréteg a meglévő szegélyhez zökkenőmentesen csatlakozzon. A folyóka beépítése a költségvetésben elmaradó tételként kerül elszámolásra.
Közbeszerzési-jogi szempontú indokolás:
Felek rögzítik, hogy a beszerzés idején hatályos, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 141. § (2)-(3) bekezdésében foglalt feltételek maradéktalan betartása mellett került sor jelen vállalkozási szerződés módosítás megkötésére.
Ezen jogszabályi rendelkezéssel összefüggésben Felek rögzítik az alábbi, a vállalkozási szerződés módosítással összefüggő körülményeket:
A módosítás eredményeként az ellenérték növekedése - vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke - nem éri el az alábbi értékek egyikét sem
a) az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt;
b) szolgáltatás és árubeszerzés esetén az eredeti szerződés értékének 10%-át, építési beruházás, építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át;
valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.
A (2) bekezdést arra a szerződésmódosításra lehet alkalmazni, amely a szerződés értékének változásával jár, a szerződéses jogviszony több elemét érintő módosítás esetén a módosítás azon elemeire, amelyek az érték változásával összefüggenek. Nem alkalmazható a (2) bekezdés a szerződésmódosításra akkor, ha a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárást az ajánlatkérő olyan szabályok szerint indította meg, amelyek nem lettek volna jogszerűen alkalmazhatóak, ha az ajánlatkérő az eljárás becsült értékét a szerződésmódosítást követő értékét figyelembe véve határozta volna meg.
Jelen szerződés módosítást érintő indokai az alábbiak:
- a módosítás keretében a vállalkozási szerződés műszaki tartalma, illetve költségvetése, került módosításra. Az elmaradó munkákra tekintettel az eredeti szerződés értéke csökken 3,7976 %-kal. Az új műszaki tartalomra tekintettel az eredeti szerződés értéke emelkedik 3,7976 %-kal. Mindezekre tekintettel a szerződés módosítás megfelel fenti jogszabályi hivatkozásnak;
- a közbeszerzési eljárásban bármely ajánlattevő is lett volna a nyertes ajánlattevő, ugyanezzel a helyzettel kellett volna szembesülnie, mint a Vállalkozónak, erre tekintettel a piaci verseny korlátozásának, megsértésének a lehetősége nem állapítható meg, a sérelem elvi lehetősége is kizárt;
- a vállalkozási szerződés műszaki tartalmának jelen szerződés szerinti módosítása akkor sem befolyásolta volna a vállalkozási szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás eredményét, amennyiben már a közbeszerzési eljárásban is ismert lett volna a módosított műszaki tartalom.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: - Az eredeti tervben és költségvetésben található 350 m K szegélykő beépítése helyett a kapubejárók kialakításánál süllyesztett kerül beépítésre. A süllyesztett szegély beépítése műszakilag és esztétikailag is indokolt. A szegélykövek cseréje miatt felmerült többletköltséget a megrendelő vállalja megfizetni.
- Felek megállapították, hogy kerékpárút felújítása során a pályaszerkezeten teherbírás mérés szükségtelen, így a költségvetésben ezen tétel elmaradó tételként kerül elszámolásra.
- A Magyar-Közút Nonprofit Zrt. a megrendelő és a vállalkozó között létrejött szerződés hatályba lépését követően a kiviteli tervek módosítását és kiegészítést kérte. A helyszínrajzon feltüntetésre kerültek a forgalomtechnikai eszközök, közlekedési táblák. A megrendelő kérte, hogy a kivitelező készítsen árajánlatot a forgalomtechnikai eszközök, közlekedési táblák kihelyezésére.
Folyt.:VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 101535959 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 101535959 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2022/11/22 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben