Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/92
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2020 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2022.05.13.
Iktatószám: 9664/2022
CPV Kód: 33751000-9
Ajánlatkérő: Péterfy Kórház - Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet
Teljesítés helye: Péterfy Kórház – Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet - 1076 Budapest, Péterfy Sándor utca 8-20.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Inco-Med Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Péterfy Kórház - Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet
Nemzeti azonosítószám: 15492320242
Postai cím: Péterfy Sándor Utca 8-20.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1076
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Buczkó Erzsébet
Telefon: +36 14614710
E-mail: gazdig.titkarsag@peterfykh.hu
Fax: +36 14614712
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.peterfykh.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.peterfykh.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Péterfy – inkontinencia termékek beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001328172021
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33751000-9
II.1.3) A szerződés típusa   Építési beruházás x Árubeszerzés   Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: inkontinencia betét beszerzése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33751000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Péterfy Kórház – Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet - 1076 Budapest, Péterfy Sándor utca 8-20.
II.2.4)
A közbeszerzés mennyisége: 2. rész: inkontinencia betét beszerzése 13.500 db a műszaki leírásban részletezettek szerint
Ajánlatkérő az egyenértékűség tekintetében a műszaki leírásban részletesen meghatározott paramétereknek és elvárt funkcionalitásoknak való megfelelést vizsgálja. Az ellenszolgáltatás tartalmazza a szállítási, költséget, továbbá tartalmazza a behozatallal, forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, szükséges hatósági engedélyek díja, egyéb), valamennyi járulékos költséget, díjat, de nem tartalmazza az általános forgalmi adót. Az ajánlati ár tartalmazza továbbá a Kbt. 8. § (2) bekezdése szerinti költségeket, a szállítás, a lerakodás költségét. További meghatározás a műszaki leírás terjedelmére tekintettel a jelen pontban nem ismertethető, azt a közbeszerzési dokumentumokban a termékek részletes műszaki leírásából megismerhető.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
03896 / 2022 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: inkontinencia betét beszerzése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/02/11 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Inco-Med Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12350687243
Postai cím: Soroksári Út 48
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1095
Ország: Magyarország
E-mail: incomed@incomed.hu
Telefon: +36 14045475
Internetcím(ek): (URL) www.incomed.hu
Fax: +36 14045475
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 378000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33751000-9
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33751000-9
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Péterfy Kórház – Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet - 1076 Budapest, Péterfy Sándor utca 8-20.
VI.1.4)
A közbeszerzés mennyisége: Felek a megkötött szerződés 1. számú mellékletében szereplő, az Eladó által leszállítandó termékek megnevezését és egységárait tartalmazó rendelkezéseket az alábbiak szerint módosítják a szerződés fennmaradó időbeli hatályára tekintettel.
Teljesítés helye Áru megnevezése Mennyiség Nettó vételár
Vevő 1. 1076 Budapest, Péterfy Sándor u. 8-20. Inkontinencia betét Lille Supreme Light Extra 11 820 db 330 960 Ft
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 378000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Inco-Med Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12350687243
Postai cím: Soroksári Út 48
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1095
Ország: Magyarország
E-mail: incomed@incomed.hu
Telefon: +36 14045475
Internetcím(ek): (URL) www.incomed.hu
Fax: +36 14045475
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2022/05/06 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A szerződés mellékletét képező részletes termék és árlistát jelen módosítás 1. számú melléklete tartalmazza.
1. Feleket terhelő jogok és kötelezettségek alakulása:
a) Vevők jogai és kötelezettségei:
Az Adásvételi szerződés szerint Vevőt megillető jogok gyakorlására - a jelen szerződésmódosításban rögzített módosításokkal összhangban- Vevő 1. és Vevő 2. egyaránt jogosult, valamint az Adásvételi szerződés szerint Vevőt terhelő kötelezettségek - a jelen szerződésmódosításban rögzített módosításokkal összhangban - Vevő 1.-et és Vevő 2.-t egyaránt terhelik.
b) Eladó jogai és kötelezettségei:
Eladó az Adásvételi szerződésben meghatározott jogait - a jelen szerződésmódosításban rögzített módosításokkal összhangban –Vevő 1.-gyel és Vevő 2.-vel szemben egyaránt jogosult gyakorolni, valamint az Adásvételi szerződés szerinti kötelezettségei – a jelen szerződésmódosításban rögzített módosításokkal összhangban - Vevő 1.-gyel és Vevő 2.-vel szemben egyaránt terhelik.
2. Az Adásvételi szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részei változatlanul a Felek közötti megállapodás részét képezik. Szerződésbe belépő fél kijelenti, hogy az Adásvételiszerződés tartalmát megismerte és a jelen szerződésmódosítással nem érintett részeit - jelen szerződésmódosításban foglaltakkal egyetemben - magára nézve kötelezőnek ismeri el.
3. Felek a szerződésmódosítást elolvasták, tartalmát megértették, a benne foglaltakat magukra nézve kötelezőnek ismerik el, és arra felhatalmazott és jogosult képviselőik útján a mai napon 4 egyező példányban – amelyből mindkét Felet 2-2 példány illet meg – aláírták.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Felek A Kbt. 141. § (4) bek. c) pontjának rendelkezéseire tekintettel a szerződést közös megegyezéssel az alábbiakra tekintettel módosítják.
- a módosítást olyan körülmények tették szükségessé amelyet Vevő nem láthatott előre, az a szerződéskötés időpontjához képest új jogszabályon alapul,
- a szerződésnek az általános jellege nem változik, a szerződő felek személyében áll be változás jogutódlás okán,
- az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át, mert az nem változik.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 378000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 378000 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2022/05/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben