Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2023/54
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2023.03.17.
Iktatószám: 3951/2023
CPV Kód: 50740000-4
Ajánlatkérő: Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye: Magyarország_1112_Budapest_XI. Őrmező aluljáró (részletesebb leírás a közbeszerzési dokumentumok részét képező Ajánlati Dokumentáció III. kötetben). A pontos helyszín a közvetlen megrendelés(ek)ben vagy konzultációs felhívás szerinti egyedi megrendelésekben kerül feltüntetésre.;Magyarország_1115_Budapest_XI. Kelenföld aluljáró és Budapest VIII. Baross téri aluljáró (részletesebb leírás a közbeszerzési dokumentumok részét képező Ajánlati Dokumentáció III. kötetben). (részletesebb leírás a közbeszerzési dokumentumok részét képező Ajánlati Dokumentáció III.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2023.04.11.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 23501894244
Postai cím: Bánk bán Utca 8-12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1115
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Karámos Ákos
Telefon: +36 704569387
E-mail: akos.karamos@budapestkozut.hu
Fax: +36 17766211
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.budapestkozut.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.budapestkozut.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000213462023/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000213462023/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Mozgólépcsők és felvonók karbantartása 1-2. rész
Hivatkozási szám: EKR000213462023
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50740000-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Mozgólépcsők és felvonók karbantartás 1-2. rész
A keretmegállapodás (KM) elnevezése: Vállalkozási keretmegállapodás mozgólépcsők és felvonók havi karbantartására és eseti feladatellátásra
A közbeszerzés 1. részének elnevezése: „Őrmező, Schindler mozgólépcsők és személyfelvonók havi karbantartása és eseti feladatellátás”
A közbeszerzés 2. részének elnevezése: „Kelenföld, CNIM mozgólépcsők, személyfelvonók, illetve Budapest VIII. ker. Baross tér, Nyírlift teherfelvonók havi karbantartása, eseti feladatellátás”
Az 1. rész alapján megkötésre kerülő KM keretösszege: nettó 65.000.000,- Ft
A 2. rész alapján megkötésre kerülő KM keretösszege: nettó 55.000.000,- Ft
A közbeszerzési eljárás alapján mindkét (1-2.) rész esetében keretmegállapodás megkötésére kerül sor, amely a Kbt. 104. § (3) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján a Kbt. 105. § (1) bek. a) és c) pontja szerinti vegyes keretmegállapodásnak minősül. Erre tekintettel az ajánlati dokumentáció II. kötetét képező szerződéstervezetben részletesen definiált különböző esetek szerint Ajánlatkérő (AK) vagy a közvetlen megrendelés (Közvetlen Megrendelés) jogával él, vagy írásbeli konzultációt (Írásbeli Konzultáció) kezdeményez, amelynek során számára megfelelő egyedi ajánlat (Egyedi Ajánlat) esetén egyedi megrendeléssel (Egyedi Megrendelés) élhet.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a KM az aláírás napján lép hatályba és 2024.04.30-ig hatályos, vagy amennyiben ez előbb bekövetkezik, a Keretösszeg kimerüléséig jön létre, azonban Ajánlatkérő – amennyiben a Keretösszeg nem merül ki – jogosult további kettő (2) hónappal a szerződés hatályát meghosszabbítani.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Őrmező, Schindler m.lépcsők és felvonók karbantart
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50740000-4
További tárgyak: 50750000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország_1112_Budapest_XI. Őrmező aluljáró (részletesebb leírás a közbeszerzési dokumentumok részét képező Ajánlati Dokumentáció III. kötetben). A pontos helyszín a közvetlen megrendelés(ek)ben vagy konzultációs felhívás szerinti egyedi megrendelésekben kerül feltüntetésre.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Szolgáltatás-megrendelés
Mozgólépcsők és felvonók karbantartása 1. rész (=1. rész: Őrmező, Schindler mozgólépcsők és személyfelvonók havi karbantartása és eseti feladatellátás)
A jelen közbeszerzési eljárás célja, az AD III. kötetben (Műszaki Leírásban) részletesen meghatározott mozgólépcsők és felvonók karbantartási és eseti javítási szolgáltatásának megrendelése.
A Budapest Közút Zrt. Ajánlatkérő feladatát képezi a 4-es Metróhoz kötődő aluljárók és a felszín kapcsolatát biztosító mozgólépcsők, személy- és teherfelvonók üzemeltetése. A berendezések karbantartását az üzemeltetőnek a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról szóló 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet határozza meg. A Budapest Közút Zrt. Ajánlatkérő a felsorolt berendezések előírásoknak megfelelő karbantartását külső vállalkozóval kívánja elvégeztetni.
Az 1. rész alapján megkötésre kerülő KM keretösszege: nettó 65.000.000,- Ft. A havi rendszerességű karbantartási átalánydíjon felül a nyertes ajánlattevő jogosult az Ajánlatkérő által az eseti javítási szolgáltatásokra vonatkozó egyedi megrendelések ellenértékére, amelyre vonatkozóan a keretösszeg mértéke (Eseti Feladatellátási Keret) (a teljes Keretösszeg a szerződéskötéshez igazodó, előreláthatólag 13 havi karbantartási átalánydíjjal csökkentett része.
Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget az Eseti Feladatellátási Keret keretösszegének kimerítésére.
A közbeszerzési eljárás alapján mindkét (1-2.) rész esetében keretmegállapodás megkötésére kerül sor, amely a Kbt. 104. § (3) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján a Kbt. 105. § (1) bek. a) és c) pontja szerinti vegyes keretmegállapodásnak minősül. Erre tekintettel az ajánlati dokumentáció II. kötetét képező szerződéstervezetben részletesen definiált különböző esetek szerint Ajánlatkérő (AK) vagy a közvetlen megrendelés (Közvetlen Megrendelés) jogával él, vagy írásbeli konzultációt (Írásbeli Konzultáció) kezdeményez, amelynek során számára megfelelő egyedi ajánlat (Egyedi Ajánlat) esetén egyedi megrendeléssel (Egyedi Megrendelés) élhet.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a KM az aláírás napján lép hatályba és 2024.04.30-ig hatályos, vagy amennyiben ez előbb bekövetkezik, a Keretösszeg kimerüléséig jön létre, azonban Ajánlatkérő – amennyiben a Keretösszeg nem merül ki – jogosult a Kbt. 141. §-a alapján a szerződés hatályát meghosszabbítani.

Teljes mennyiségi adatok (a karbantartással érintett eszközök):
1. rész (Budapest XI. Kelenföld – Őrmező aluljáróban):
Havi karbantartás 7db Schindler mozgólépcső és 4 db Schindler személyfelvonó vonatkozásában, és ezen 11db berendezés eseti feladatellátása.
A feladatellátáshoz kapcsolódó általános elvárások:
A Nyertes Ajánlattevő feladata a havi rendszerességű karbantartási feladatok ellátása, valamint az Ajánlatkérői igények szerinti esetleges eseti javítási feladatok elvégzése (a kiemelt üzembiztonsági szempont érvényesítése érdekében 0-24 órás rendelkezésre állás is követelmény).
A további részletkövetelményeket és az Ajánlatkérő elvárásait a Műszaki Leírás (Ajánlattételi Dokumentáció III. kötet) rögzíti.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Eseti feladatellátások során végzett javításokra vállalt többletjótállási idő (a jogszabályban kötelezően előírt, 6 hónapos mértéken felüli) (hónapszám) (min. 0 hónap, max 24 hónap) 5
2 Vállalt reakcióidő (a bejelentéstől számítva AT hány órán belül kezdi meg a munkát) (óraszám) (min. 1 óra, max 8 óra) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2023/04/27 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2024/04/30 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A keretmegállapodás időtartama a Kbt. 141. §-a alapján további kettő (2) hónappal meghosszabbítható.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az AF jelen rész II.2.7) pontjában megjelölt Kezdési időpont becsült dátum, amely a tényleges szerződéskötés napjához fog igazodni.
Az ár értékelési szempont alszempontjai és súlyszámai:
I. értékelési szempont Ajánlati ár (nettó Ft) [súlyszám összesen: 90]
I.1. szempont (szp.): Eseti feladatellátás óradíja [az Árazott Költségvetés – AK – L6 cella] (nettó Ft/óra/fő), [súlyszám: 15],
I.2. szp: Az eseti feladatellátáshoz kapcsolódóan a mozgólépcsőkre és a személyfelvonókra beárazandó munkanemek összesített ára [AK KL70 cella] (nettó Ft), [45],
I.3. szp: A mozgólépcsők, személyfelvonók összes (teljes szerződéses időtartamra vonatkoztatott) karbantartási díja [AK L76 cella] (nettó Ft), súlyszám: [30]
A jelen felhívás II.2.7) pontjában a szerződés kezdő időpontja csak technikai jellegű bejegyzés. A szerződés kezdő időpontja a szerződés aláírásához kapcsolódik, ez az időpont a közbeszerzési eljárás tényleges befejezéséhez képest változhat.

II.2.1)
Elnevezés: Kelenföld, Baross tér CNIM m.lépcsők, felvonók k.t
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50740000-4
További tárgyak: 50750000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország_1115_Budapest_XI. Kelenföld aluljáró és Budapest VIII. Baross téri aluljáró (részletesebb leírás a közbeszerzési dokumentumok részét képező Ajánlati Dokumentáció III. kötetben). (részletesebb leírás a közbeszerzési dokumentumok részét képező Ajánlati Dokumentáció III.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Szolgáltatás-megrendelés
Mozgólépcsők és felvonók karbantartása 2. rész (=2. rész: Kelenföld, CNIM mozgólépcsők, személyfelvonók, illetve Budapest VIII. ker. Baross tér, Nyírlift teherfelvonók havi karbantartása, eseti feladatellátás)
A jelen közbeszerzési eljárás célja, az AD III. kötetben (Műszaki Leírásban) részletesen meghatározott mozgólépcsők és felvonók karbantartási és eseti javítási szolgáltatásának megrendelése.
A Budapest Közút Zrt. Ajánlatkérő feladatát képezi a 4-es Metróhoz kötődő aluljárók és a felszín kapcsolatát biztosító mozgólépcsők, személy- és teherfelvonók üzemeltetése. A berendezések karbantartását az üzemeltetőnek a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról szóló 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet határozza meg. A Budapest Közút Zrt. Ajánlatkérő a felsorolt berendezések előírásoknak megfelelő karbantartását külső vállalkozóval kívánja elvégeztetni.
A 2. rész alapján megkötésre kerülő KM keretösszege: nettó 55.000.000,- Ft. A havi rendszerességű karbantartási átalánydíjon felül a nyertes ajánlattevő jogosult az Ajánlatkérő által az eseti javítási szolgáltatásokra vonatkozó egyedi megrendelések ellenértékére, amelyre vonatkozóan a keretösszeg mértéke (Eseti Feladatellátási Keret) (a teljes Keretösszeg a szerződéskötéshez igazodó, előreláthatólag 13 havi karbantartási átalánydíjjal csökkentett része.
Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget az Eseti Feladatellátási Keret keretösszegének kimerítésére.
A közbeszerzési eljárás alapján mindkét (1-2.) rész esetében keretmegállapodás megkötésére kerül sor, amely a Kbt. 104. § (3) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján a Kbt. 105. § (1) bek. a) és c) pontja szerinti vegyes keretmegállapodásnak minősül. Erre tekintettel az ajánlati dokumentáció II. kötetét képező szerződéstervezetben részletesen definiált különböző esetek szerint Ajánlatkérő (AK) vagy a közvetlen megrendelés (Közvetlen Megrendelés) jogával él, vagy írásbeli konzultációt (Írásbeli Konzultáció) kezdeményez, amelynek során számára megfelelő egyedi ajánlat (Egyedi Ajánlat) esetén egyedi megrendeléssel (Egyedi Megrendelés) élhet.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a KM az aláírás napján lép hatályba és 2024.04.30-ig hatályos, vagy amennyiben ez előbb bekövetkezik, a Keretösszeg kimerüléséig jön létre, azonban Ajánlatkérő – amennyiben a Keretösszeg nem merül ki – jogosult a Kbt. 141. §-a alapján a szerződés hatályát meghosszabbítani.

Teljes mennyiségi adatok (a karbantartással érintett eszközök):
2. rész (Budapest XI. Kelenföld és Budapest VIII. ker. Baross tér):
Havi karbantartás Kelenföld, CNIM mozgólépcső 12db, személyfelvonó 7db, Budapest Baross tér, Nyírlift teherfelvonó 2db havi karbantartás; illetve a 21db berendezés eseti feladatellátása.
A feladatellátáshoz kapcsolódó általános elvárások:
A Nyertes Ajánlattevő feladata a havi rendszerességű karbantartási feladatok ellátása, valamint az Ajánlatkérői igények szerinti esetleges eseti javítási feladatok elvégzése (a kiemelt üzembiztonsági szempont érvényesítése érdekében 0-24 órás rendelkezésre állás is követelmény).
A további részletkövetelményeket és az Ajánlatkérő elvárásait a Műszaki Leírás (Ajánlattételi Dokumentáció III. kötet) rögzíti.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Eseti feladatellátások során végzett javításokra vállalt többletjótállási idő (a jogszabályban kötelezően előírt, 6 hónapos mértéken felüli) (hónapszám) (min. 0 hónap, max 24 hónap) 5
2 Vállalt reakcióidő (a bejelentéstől számítva AT hány órán belül kezdi meg a munkát) (óraszám) (min. 1 óra, max 8 óra) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2023/04/27 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2024/04/30 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A keretmegállapodás időtartama a Kbt. 141. §-a alapján további kettő (2) hónappal meghosszabbítható.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az AF jelen rész II.2.7) pontjában megjelölt Kezdési időpont becsült dátum, amely a tényleges szerződéskötés napjához fog igazodni.
Az ár értékelési szempont alszempontjai és súlyszámai:
I. értékelési szempont Ajánlati ár (nettó Ft) [súlyszám összesen: 90]
I.1. szempont (szp.): Eseti feladatellátás óradíja [az Árazott Költségvetés – AK – L6 cella] (/óra/fő) (nettó Ft), [súlyszám: 15],
I.2. szp: Az eseti feladatellátáshoz kapcsolódóan a mozgólépcsőkre, a személyfelvonókra és teherfelvonókra beárazandó munkanemek összesített ára [AK L50 cella] (nettó Ft), súlyszám: 45,
I.3. szp: A mozgólépcsők, személyfelvonók és teherfelvonók összes (teljes szerződéses időtartamra vonatkoztatott) karbantartási díja [AK L57 cella] (nettó Ft), súlyszám: [30]
A jelen felhívás II.2.7) pontjában a szerződés kezdő időpontja csak technikai jellegű bejegyzés. A szerződés kezdő időpontja a szerződés aláírásához kapcsolódik, ez az időpont a közbeszerzési eljárás tényleges befejezéséhez képest változhat.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: AK az összes (2) rész tekintetében az alábbi kizáró ok alkalmazását írja elő:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó (AV), és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő (ALKSZ), akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján AK kizárja az eljárásból azt az AT-t, AV-t vagy ALKSZ-t, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
AK mindkét rész tekintetében az alábbi kizáró ok igazolási módok alkalmazását írja elő:
Igazolási mód a kizáró okok fenn nem állása, illetve az alkalmassági követelményeknek való megfelelés előzetes igazolására az ajánlat benyújtásával egyidejűleg a Kbt. 67. §, 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet (Kr.) 2-7.§-ai szerint szükséges.
Az ajánlatban a Kbt. 67. § (1) bekezdésére tekintettel (mind a magyarországi letelepedésű, mind a nem Mo-on letelepedett) ajánlattevőknek, valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő(k)nek (AISZ) a Kr. 4. § szerint egységes európai közbeszerzési dokumentumban (EEKD) szükséges nyilatkozniuk előzetes igazolásként a kizáró okok fenn nem állásáról. Az alátámasztó igazolásokat a Kbt. 69. § (4) bek. szerinti AK-i felhívásra szükséges benyújtani.
Ajánlatkérő hivatkozni kíván továbbá a Kr. 4. § (1a), (1b) bekezdéseiben, valamint a Kbt. 62. § (1a) bekezdésében foglaltakra. A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az AK – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát a részvételre jelentkező erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A Kr. 15. § (1) bekezdése alapján AT-nek az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t szükséges benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 67. § (3) bekezdésére, valamint a Kr. 3. § (3) és (5) bekezdésére.
Azon AV-k tekintetében, amelyek nem vesznek részt alk. igazolásában, az AT-nek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtani
Felhívjuk a figyelmet a Kr. 12-14. § és 16. §-ára és a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségére.
Az ajánlatban be kell nyújtani a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az AT azon nyil-át, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez az előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
AK a bírálat és értékelés alapján [Kbt. 69. § (4)] a potenciálisan nyertes - illetve döntése szerint a következő potenciálisan nyertes ajánlattevő(k)től [Kbt. 69. § (6) bek.], továbbá az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k)től - megfelelő határidő tűzésével a Kr. 1-16. § szerinti igazolások, nyilatkozatok benyújtását kéri.
- Megkövetelt igazolási mód magyarországi letelepedésű AT vonatkozásában: a Kr. 8. § előírásai szerint
- Megkövetelt igazolási mód nem magyarországi letelepedésű AT vonatkozásában: a Kr. 10. § előírásai szerint.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: AK az összes (2) rész tekintetében az alábbi alkalmasság igazolási módok alkalmazását írja elő:
Az AT-nek a szerződés teljesítéséhez szükséges gazdasági és pénzügyi alkalmassága az alábbiak szerint igazolható:
P.1. A Kbt. 65. § (1) bek. a) pontja és a Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján az előző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, a közbeszerzés tárgyából (azaz mozgólépcső és felvonó karbantartásból) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozat, attól függően, hogy AT mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ha az AT a P.1. alkalmassági feltétel szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, a nevezett alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az AK által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett AT kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és köteles tájékoztatást kérni a nevezett alkalmassági feltétellel kapcsolatban az alkalmasság igazolásának AK által elfogadott módjáról.
Az előírt alkalmassági követelménynek a közös AT-k a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint (együttesen, adataik összeadásával) felelhetnek meg.
Az alkalmasság igazolása során az AT a Kbt. 65. § (7), (8) és (11)-(12) bekezdései alapján támaszkodhat kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetre. A Kbt. 69. § (11)-(11a) bek. is irányadó.
Az AT ajánlatában a Kbt. 67. § (1) bek-ben és a Kr. 1. § (1) bek-ben foglaltakra tekintettel az alk. követelményeknek való megfelelés tekintetében kizárólag az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát köteles benyújtani. AK a Kr. 2. § (5) bek-ben foglaltakra is hivatkozással felhívja a figyelmet arra, hogy jelen eljárásban az AT-knek elegendő alkalmasságukat az EEKD „α” szakaszának megjelölésével (előzetesen) igazolni.
Az igazolás terén irányadóak a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7)-(8) bek., 19. § (3) bek. rendelkezései.
AK a bírálat és értékelés alapján [Kbt. 69. § (4)] a potenciálisan nyertes - illetve döntése szerint a következő potenciálisan nyertes ajánlattevő(k)től [Kbt. 69. § (6) bek.], és az alk. igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k)től - megfelelő határidő tűzésével a Kr. 1-16. § szerinti igazolások, nyilatkozatok benyújtását kéri.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1 Alkalmatlan ha, az előző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgya szerinti tevékenységből (azaz mozgólépcső és felvonó karbantartásból) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen nem érte el az alábbi küszöbértéket:
1. rész: nettó 40 000 000 HUF;
2. rész: nettó 36 000 000 HUF.
A P/1. pontban foglalt alkalmassági követelménynek a közös Ajánlattevők együttesen (adataik összeadásával) is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (6) bek. alapján. A közbeszerzés tárgya szerinti árbevételnek mind mozgólépcső, mind a felvonó karbantartásra vonatkozó árbevételt tartalmaznia kell.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: AK az összes (2) rész tekintetében az alábbi alkalmasság igazolási módok alkalmazását írja elő:
Az AT szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, szakmai alkalmassága az alábbiak szerint igazolható:
M.1. a Kbt. 65. § (1) b) és a Kr. 21. § (3) a) és (3a) a) alapján AT az AF feladásától visszafelé számított 6 éven (72 hónap) belül megkezdett és 3 éven (36 hónap) belül teljesített legjelentősebb szolg.-ainak ismertetésével tudja igazolni alk.-át ref.nyil.-tal vagy a szerz.-t kötő másik fél által adott ig.-sal (a Kr. 23. § (1) alapján).
A Kr. 22. § (2) bek. is alkalmazandó.
M.2 A Kbt. 65. § (1) bek. b) és a Kr. 21. § (3) bek. b) alapján azoknak a szakembereknek a megnevezése, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Ennek keretében AT-nek be kell nyújtania a bevonni kívánt szakemberekről szóló nyilatkozatot, valamint a szakmai önéletrajzot, a rendelkezésre állási nyilatkozatot (a CV részeként), a végzettséget/képzettséget igazoló dokumentum másolatát. Részletinformációk az Ajánlati Dokumentáció I. kötet 19.13 pontjában találhatóak. 1 szakember több pozícióra is jelölhető.
Az előírt alk. köv.-nek a közös AT-k a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint (együttesen, adataik összeadásával) felelhetnek meg.
Az alk. ig. során az AT a Kbt. 65. § (7), (9) és (11)-(12) bekezdései alapján támaszkodhat kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetre. A Kbt. 69. § (11)-(11a) bek. és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7), (8) bek is irányadó.
M.3. a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) és a Kr. 21. § (3) bek. c) alapján az ajánlattevő által csatolt, a minőségbiztosítási szabványnak való megfelelőségéről kiállított tanúsítvánnyal vagy az azzal egyenértékű dokumentum egyszerű másolatával, vagy a minőségbiztosítás érdekében tett intézkedéseinek leírását tartalmazó cégszerűen aláírt nyilatkozatával igazolható az alkalmasság.
A Kr. 21. § (3) c) alapján AT csatolja elismert tanúsító szervezettől származó, érvényes, a közb. tárgyára kiterjedő MSZ EN ISO 9001:2009, vagy azzal egyenértékű minőségbiztosítási tanúsítványát vagy az azzal egyenértékű intézkedések egyéb bizonyítékait.
Az AT ajánlatában a Kbt. 67. § (1) bekezdésében és a Kr. 1. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében kizárólag az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát köteles benyújtani. AK a Kr. 2. § (5) bekezdésben foglaltakra is hivatkozással felhívja a figyelmet arra, hogy jelen eljárásban az AT-knek elegendő alkalmasságukat az EEKD „α” szakaszának megjelölésével (előzetesen) igazolni.
Az alkalmassági feltételeknek való tényleges megfelelés igazolására a Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltak szerint az AK felhívására kerülhet sor.
AK a bírálat és értékelés alapján [Kbt. 69. § (4)] a potenciálisan nyertes - illetve döntése szerint a következő potenciálisan nyertes ajánlattevő(k)től [Kbt. 69. § (6) bek.], továbbá az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k)től - megfelelő határidő tűzésével a Kr. 1-16. § szerinti igazolások, nyilatkozatok benyújtását kéri.
Amennyiben az AT/közös AT-k több részre vonatkozóan nyújtanak be ajánlatokat, úgy:
Egyrészt a Kbt. 69. § (4) bek. szerinti ig. (M.1. ref. nyil./ref.ig.) az ajánlattétellel érintett részek közül kizárólag a legmagasabb alkalmassági minimumkövetelménnyel érintett részre vonatkozóan teendő meg. Ebben az esetben az AT a 321-es Kr. 1. § (8) bek. alapján nyilatkozik arról, hogy ez utóbbi igazolást kéri figyelembe venni az összes többi, ajánlattétellel érintett rész vonatkozásában.
Másrészt a Kbt. 69. § (4) bek. szerinti ig. (M.2. telj.-be bevonni kívánt szakemberekről szóló nyil., CV, rendelkezésre állási nyíl., végzettséget/képzettséget igazoló dokumentum másolata) nyújtandó be azzal, hogy ez esetben az AT a 321-es Kr. 1. § (8) bek. alapján nyilatkozik arról, hogy ez utóbbi igazolást kéri figyelembe venni az összes többi, ajánlattétellel érintett rész vonatkozásában.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik
M.1. az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 6 éven (72 hónap) belül megkezdett és 3 éven belül (36 hónapban) befejezett, legalább az alábbi küszöbértékeket (mozgólépcső és személyfelvonó db számok) elérő, a közbeszerzés tárgya (mozgólépcső és felvonó karbantartás) szerinti, folyamatos (azaz legalább 6 hónapon át megszakítás nélkül végzett) karbantartására vonatkozó, szerződésszerűen teljesített alábbi referenciával:
1. rész: min 5 db mozgólépcső és min 2 db személyfelvonó,
2. rész: min 8 db mozgólépcső, min 4 db személyfelvonó és min 1 db teherfelvonó
A referenciakövetelmény(ek) igazolhatóak egy vagy több referenciaszerződésre való hivatkozás útján is (a referenciaszerződésekben foglalt mennyiségi adatok (mint alkalmasság igazolási hivatkozási alapok) összeadásával.
Az Ajánlattevőnek az adott részre vonatkozóan meghatározott alkalmassági minimumkövetelménynek kell megfelelnie (amennyiben azonban mindkét részre vonatkozóan ajánlatot nyújt be, úgy az alkalmassága igazolható a kizárólag a 2. részre vonatkozóan meghatározott, szigorúbb minimumkövetelményeknek való megfeleléssel).
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik
M.2 ha nem rendelkezik (az 1-2. részek tekintetében közbeszerzési részenként külön-külön) legalább az alábbi szakemberrel:
1. rész
M.2.1. Mozgólépcsők és személyfelvonó telepítésében vagy karbantartásában jártas 3 év szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel.
2. rész
M.2.1
Mozgólépcsők, személyfelvonó, valamint teherfelvonó telepítésében vagy karbantartásában jártas 3 év szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel.
Az Ajánlattevőnek az adott részre vonatkozóan meghatározott alkalmassági minimumkövetelménynek kell megfelelnie (amennyiben azonban mindkét részre vonatkozóan ajánlatot nyújt be, úgy az alkalmassága igazolható a kizárólag a 2. részre vonatkozóan meghatározott, szigorúbb minimumkövetelményeknek való megfeleléssel). Egy szakember több pozícióra jelölhető.
M.3. Alkalmatlan az ajánlattevő, (közös ajánlattevő) a szerződés teljesítésére, amennyiben (az ajánlattétellel érintett rész tekintetében) nem rendelkezik mozgólépcsők, felvonók karbantartására vagy telepítésére vonatkozó, MSZ EN ISO 9001:2009 minőségbiztosítási tanúsítvánnyal vagy az Európai Unió más tagállamából származó, az utóbbival egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékaival.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
AK az összes (2) rész tekintetében az alábbi teljesítési feltételeket írja elő:
A pénzügyi teljesítés és finanszírozás feltételeit, ill. a szerződést biztosító mellékkötelezettségeket a közbeszerzési dokumentumok, és különösen a Szerződéstervezet részletesen tartalmazza.
AK előleget nem nyújt a Nyertes AT részére.
Részszámlázás nem biztosított. Az igazolt teljesítés ellenértékének kiegyenlítése, a teljesítés igazolását követően, utólag egyösszegű kifizetés (átutalás) útján a Szerződéstervezetben foglaltak szerint, számla ellenében, magyar forintban (HUF) történik a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglalt előírások szerint, figyelembe véve a Kbt. 135. § (1), (5) és (6), (10)-(11) bekezdéseiben foglalt előírásokat.
Az AK által igazolt teljesítést követően a számla kifizetésére az AK által kézhezvételétől számított 30 napos fizetési határidővel, átutalással kerül sor, figyelemmel a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésére valamint a 6:42-45. § rendelkezéseire is.
Késedelmi Kötbér (napi mértéke az érintett nettó Eseti Feladatellátási Díj 2%-ának megfelelő összeg, illetve az érintett berendezésre megállapított (I. rész: mozgólépcsők vagy személyfelvonókra összesen; II. rész: mozgólépcsők vagy személyfelvonók vagy teherfelvonókra összesen megállapított) Karbantartási Díj Egységára 2%-ának. Maximum érték: a vetítési alaphoz viszonyított 20%-os mérték),
Hibás Teljesítési Kötbér: az érintett berendezésre megállapított (mozgólépcső vagy személy- vagy teherfelvonó) Karbantartási Díj Egységárának 30%-a,
Meghiúsulási Kötbér: egyedi megrendelés vagy konzultációs eljárás eredményeként megkötött szerződés Ajánlati Dokumentáció II. kötetében (Szerződéstervezetben) rögzített meghiúsulása esetében az érintett berendezés (mozgólépcső vagy felvonó) havi nettó karbantartási díjának 30%-a.
Meghiúsulási kötbér a KM tekintetében: amennyiben három alkalmat meghaladóan kerül sor egyedi megrendelés vagy konzultációs eljárás eredményeként megkötött szerződés tekintetében meghiúsulásra, vagy az AT havi rendszeres karbantartás tekintetében a KM hatálya alatt kumuláltan 20 napot elérő késedelme esetében nettó Keretösszeg 30%-ának megfelelő meghiúsulási kötbér fizetésére köteles.
Részletek a Szerződéstervezetben.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
x Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2023/04/11 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2023/04/11 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. §-a tartalmazza. Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott felületén nyújtható be.
(https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000213462023/reszletek)
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. § szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) A jelen eljárás a Kbt. Második rész 81. § szerint indított nyílt kb.i eljárás, amely keretmegállapodás megkötésére irányul, amely a Kbt. 104. § (3) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján a Kbt. 105. § (1) bek. a) és c) pontja szerinti vegyes keretmegállapodásnak minősül.
2) A közb. elj. a Kbt.40.§ (1) bek. és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. Rend. (e-Kr.) alapján az EKR-ben kerül lebonyolításra. A kb-i dok-ok minden AT részére elérhetőek az EKR rendszeren keresztül. Az ajánlat és a kb-i eljárás során csatolásra kerülő valamennyi dok. benyújtásának von. AK hivatkozni kíván az e-Kr. 11-12. §-ban foglaltakra.
3) AK az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti, a jelen AF II.2.5) pontjában meghatározott legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontok szerint értékeli, amelyek a hozzárendelt súlyszámokkal a következők:
1. rész
I. értékelési szempont Ajánlati ár (nettó Ft) [súlyszám összesen: 90]
Alszemp.-ok a II.2.14) pontban foglaltak szerint.
II. értékelési szempont az 1. és 2. rész esetében azonosan
II.1. asz: Eseti feladatellátások során végzett javításokra vállalt többletjótállási idő (a jogszabályban kötelezően előírt, 6 hónapos mértéken felüli) (hónapszám) (min. 0 hónap, max 24 hónap) [5],
II.2. asz: Vállalt reakcióidő (a bejelentéstől számítva AT hány órán belül kezdi meg a munkát) (óraszám) (min. 1 óra, max 8 óra) [5]
2. rész.
I. értékelési szempont Ajánlati ár (nettó Ft) [súlyszám összesen: 90]
Alszemp.-ok a II.2.14) pontban foglaltak szerint.
II. értékelési szempont az 1. és 2. rész esetében azonosan.
AK az egyes értékelési szempontok tekintetében 0,00-től 10,00-ig ad pontot.
Mind a két rész tekintetében az I.1-I.3 ért. szempontok esetében a KH útmutató (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 1. sz. mellékletének A. pont 1. a) aa) pontja szerinti fordított arányosítás módszerét alkalmazza az AD I. kötetben részletesen kifejtésre kerülő rendelkezések szerint.
A II.1 értékelési szempont esetében a vonatkozó KH útmutató 1. sz. mellékletének A. pont 1. a) ab) pontja szerinti egyenes arányosítás módszerét alkalmazza AK az AD I. kötetben részletesen kifejtésre kerülő rendelkezések szerint. AK a Kbt. 77. § (1) bek. alapján a következőket rögzíti: a 0 hónapnál nagyobb mértékű megajánlás megtétele nem kötelező, a 0 hónap érvényes megajánlásnak minősül.
A II.2 értékelési szempont esetében a KH útmutató 1. sz. mellékletének A. pont 1. a) aa) pontja szerinti fordított arányosítás módszerét alkalmazza az AK az AD I. kötetben részletesen kifejtésre kerülő rendelkezések szerint. A II.2 értékelési szempont esetében AK a Kbt. 77. § (1) bek. alapján a következőket rögzíti: az adott ajánlati elem azon legkedvezőbb szintje, amelyre az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad az 1 óra, melynél kedvezőbb ajánlat nem tehető, illetve a 8 óránál kedvezőtlenebb (hosszabb időtartamú) vállalás szintén nem tehető (8 óránál hosszabb, illetve 1 óránál rövidebb időtartam megajánlása esetén az ajánlat ÉRVÉNYTELEN!).
4) Az eljárás nyelve magyar. Ha AT valamely dok-ot más nyelven csatol, az idegen nyelvű dok-hoz egyszerű fordítást is csatolnia kell. A Kbt. 47.§ (2) bek alapján AK a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok AT általi fordítását is elfogadja.
5) A bontás vonatkozásában AK rögzíti, hogy az elektronikusan történik az EKR-rendszer alkalmazásával.
6) AK a Kbt. 35. § (8)-(9) bek. szerinti gazdálkodó szervezet alapítását (projekttársaság létrehozását) nem írja elő és nem teszi lehetővé.
7) Azon alk.köv.-ek megjelölése, amelyek a minősített AT-k hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak: P.1, M.1, M.2 és M.3
8) Az ajánlathoz csatolni kell az EKR-ben AK által generált elektr. nyil.minták kitöltésével képzett nyilatkozatokat, valamint az AD I. kötetben rendelkezésre bocsátott egyéb nyil.minták alapján nyomtatott, aláírt, szkennelt pdf formátumú nyilatkozatokat is a Közb. Dok-okban foglaltak szerint.
9.) Az ajánlathoz csatolandó az AK által a Szerződéstervezetben meghatározott paraméterekkel rendelkező felelősségbiztosításról (a Szerződés hatályának megszűnésétől számított 12 hónapig érvényes, a közbeszerzés tárgya szerinti felelősségbiztosítás, kárérték limitje legalább 10.000.000,- millió HUF/káresemény, és legalább 50.000.000,- millió HUF/kárév) szóló AT nyilatkozatot.
10) AK az elj. kb. dok.-ait az e-Kr. szerint kizárólag az EKR rendszerben regisztrált AT-k részére biztosítja. Az EKR útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas
11) Az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét, amelynek teljesítéséhez AT alvállalkozót (AV) kíván igénybe venni, és az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert AV-kat, valamint az ajánlattevői teljesítésen belül az alvállalkozói teljesítés tervezett százalékos arányát. [Kbt. 66.§ (6)] A nyilatkozatot űrlapon kell benyújtani. (Adott esetben a nemleges nyilatkozatot is be kell nyújtani, amelyre vonatkozó rendelkezések az AD I. kötetben!)
12) Ha az AT igénybe vesz kapacitást nyújtó szervezetet vagy személyt, az ajánlatban be kell nyújtani az EKR rendszerben foglalt űrlap alkalmazásával a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilatkozatot az igénybe vett kapacitást nyújtó szervezet vagy személy vonatkozásában, a tárgyi alkalmassági követelmény megjelölésével. (Adott esetben a nemleges nyilatkozatot is be kell nyújtani – vonatkozó rendelkezések az AD I. kötetben!)
13) Az ajánlatban be kell nyújtani a közbeszerzési dokumentumok részét képező Árazatlan Költségvetés kitöltésével és beárazásával képzett Árazott Költségvetést.
14) AK rögzíti, hogy a közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve: dr. Sirály Katalin (FAKSZ lajstromszáma: 00365)
15) A IV.2.6) pontban foglaltakra vonatkozóan AK rögzíti, hogy az ajánlati kötöttség időtartama 30 nap.
16) A közbeszerzési eljárás során többváltozatú ajánlat tételére nincs lehetőség.
17) A Kbt. 75. § (6) bekezdésére tekintettel AK rögzíti, hogy a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja alapján eredménytelenné nyilvánítja az eljárást, ha nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot.
18) A közbeszerzési eljárás során Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bek. szerinti bírálatot könnyítő szabályokat.
19) A Kbt. 71. § (6) bekezdése alapján AK nem köteles újabb hiánypótlást elrendelni, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
20) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (9) bekezdése alapján a Tanácsnak (EU) az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU rendelet módosításáról szóló 2022/576 rendeletére (2022. április 8.) figyelemmel az ajánlat részeként csatolandó a Miniszterelnökség által rendelkezésre bocsátott, és az AD I. kötet részeként közreadott nyilatkozatminta használatával készített nyilatkozat is.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2023/03/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák