Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2023/54
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2023.03.17.
Iktatószám: 4204/2023
CPV Kód: 32400000-7
Ajánlatkérő: Országgyűlés Hivatala
Teljesítés helye: Magyarország_1054_Budapest_Széchenyi_rkp._19.|Magyarország_1055_Budapest_Kossuth Lajos_tér_1-3
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2023.04.11.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Törvényhozó szerv hivatala
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Államhatalmi szervek tevékenysége
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Országgyűlés Hivatala
Nemzeti azonosítószám: 15300014241
Postai cím: Kossuth Lajos Tér 1-3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bencsik Balázs
Telefon: +36 14416498
E-mail: kozbeszerzes@parlament.hu
Fax: +36 14416497
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.parlament.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000331102023/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000331102023/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Törvényhozó szerv hivatala
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Államhatalmi szervek tevékenysége

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Központi switchek beszerzése (835/2023)
Hivatkozási szám: EKR000331102023
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 32400000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Központi hálózati switchek beszerzése és üzembehelyezése, az ajánlatkérő meglévő elavult switch-einek megvásárlásával és elszállításával együtt.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Központi hálózati switchek beszerzése (835/2023)
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 32400000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország_1054_Budapest_Széchenyi_rkp._19.|Magyarország_1055_Budapest_Kossuth Lajos_tér_1-3
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
4 db központi hálózati switch beszerzése és üzembehelyezése, az ajánlatkérő meglévő elavult switch-einek megvásárlásával és elszállításával együtt a közbeszerzési dokumentáció részét képező szerződéstervezetben foglaltak szerint, az ajánlatkérő által – az ajánlatkérő feleslegessé nyilvánítási eljárási szabályainak keretében – meghatározott ellenérték fejében (pl: trade-in keretében).
A 4 db központi hálózati switch és az ajánlattevő feladatainak részletezését a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a műszaki leírásban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való esetleges hivatkozás a közbeszerzés tárgya egyértelmű jellegének meghatározása érdekében történt, figyelemmel a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 46. § (3) és (5) bekezdéseiben foglaltakra, továbbá a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést minden esetben érteni kell!
További részletes információkat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2023/05/02 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2023/12/08 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az ajánlatkérő a II.2.5) pont szerinti "Ár" értékelési szempont alatt a Mindösszesen ajánlati árat (Nettó forint) érti.
Az ajánlatok értékelésének szempontja a legalacsonyabb ár. Az ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerint választja ki a számára gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot. Az ajánlatkérő (a Kbt. 76. § (5) bekezdésére figyelemmel) a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját alkalmazza, mivel a közbeszerzés tárgya konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
A II.2.7) pontban a "Kezdés dátuma – Befejezés dátuma." időtartam az alábbiak szerint kerül pontosításra: A szerződés az aláírása napjától hatályos. A teljesítés véghatárideje: 2023. december 08. napja. A II.2.7) pont szerinti Kezdés dátuma (szerződés hatálybalépésének napja) a szerződés tényleges aláírásnak a napja, a "Befejezés dátuma": 2023.12.08.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében, valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt kizáró okok valamelyikének hatálya alatt áll.
Az igazolás módja: Az igazolási módokra a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1-16. §-okban foglaltak irányadók.
Előzetes igazolási mód (az ajánlatban):
- Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) a Kr. 1. § (1) bekezdése értelmében az egységes európai közbeszerzési dokumentum (a továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben, valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alá.
Ajánlatkérő az EEKD-t a Közbeszerzési Dokumentumok részeként, az EKR-ben elektronikus űrlap formájában rendelkezésre bocsátja.
A Kr. 3. § (5) bekezdése alapján a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatokat (így az EEKD űrlapokat is) az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. Az EEKD-t közös ajánlattétel esetén valamennyi közös Ajánlattevő tekintetében külön-külön kell benyújtania az ajánlatot benyújtó ajánlattevőnek.
Az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben rögzített kizáró okok hiányát a Kr. 4. § (1) bekezdése szerint, a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott kizáró okok hiányát pedig a Kr. 4. § (2) bekezdése szerint igazolja előzetesen (figyelemmel a Kr. 4. § (3)-(4), valamint a 6. § (1)-(2) bekezdéseire is).
- A Kr. 15. § (2) bekezdése értelmében azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtania.
- Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához (ajánlatkérő külön felhívására):
- A Kr. 8-11. §-aiban foglaltak szerint kell az ajánlattevőnek igazolnia, illetve az ajánlatkérőnek ellenőriznie, hogy az ajánlattevő nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben és a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya alá (figyelemmel a Kr. 14. és 16. §-aira is). A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében a kizáró ok hiányát a Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a Kr. 8. § i) pont ib) alpontjában, a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a Kr. 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) és kc) alpontja tekintetében a nyilatkozat a megfelelő EKR űrlap költésével és benyújtásával teljesíthető.
- A Kr. 15. § (1) bekezdése értelmében az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben és a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Kr. 15. § (2) bekezdése értelmében azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában, az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdés szerinti kitöltött nyilatkozatot (űrlap) kell benyújtani.
- A Kr. 1. § (7) bekezdése értelmében a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatók, mindaddig ameddig az igazolásokban foglalt tény, adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Az igazolások nem kérhetők a Kr. 1. § (3)-(3a) bekezdése és 6. § (1) bekezdése alapján a Kbt. 69. § (11)-(11a) bekezdéseiben meghatározott esetekben.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdése szerinti öntisztázás lehetőségére, a Kbt. 74. § (1) bekezdésére és a Kr. 16. §-ára.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 1. § (9) bekezdésében foglaltakra, miszerint az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy ajánlata tekintetében fennáll-e az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló, 2014. július 31-i 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdésében meghatározott, a közbeszerzési vagy koncessziós szerződés odaítélésére vonatkozó tilalom.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Közbeszerzési Hatóság „A kizáró okok tekintetében benyújtandó igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában" című útmutatójára.
A minősített ajánlattevők igazolási kötelezettsége tekintetében a Kr. 12. §-a irányadó.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Az ajánlatkérő nem határoz meg pénzügyi-gazdasági alkalmassági feltételt a Kbt. 65. § (1) bekezdésére tekintettel.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Előzetes igazolás: Az ajánlattevőnek az alkalmassági feltételek teljesítéséről be kell csatolnia az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot (EEKD), amelyben ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát az EEKD IV. rész α (alfa) pontjának kitöltésével.
A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. A nyilatkozat benyújtása vonatkozásában irányadó a Kr. 3. § (3) bekezdése.
Irányadók továbbá a Kbt. 65. § (7),(9),(11),(12) bekezdései. Közös ajánlattétel esetén irányadó a Kbt. 65. § (6), a Kr. rendelet 3. § (5) bekezdése.
Utólagos igazolás:
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján az alkalmassági követelményre vonatkozó igazolás benyújtására felhívott gazdasági szereplő az alkalmassági feltételnek való megfelelést az alábbiak szerint köteles igazolni:
Az igazolás módja: A Kr. 21. § (1) b) pontja alapján annak a szakember(ek)nek (szervezet(ek)nek) a megnevezése, képzettségének ismertetése, akiket ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe.
Az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a teljesítésbe bevonni kívánt, a műszaki-szakmai minimumkövetelménynek megfelelő szakember(ek)ről, továbbá csatolni kell a nyilatkozatban megjelölt szakember képzettségét (minősítését) igazoló dokumentumot (a megajánlott termék gyártója által kiállított igazolást Routing & Switching funkcióval rendelkező eszközök telepítésében és konfigurálásában Expert minősítésre vonatkozó képzés sikeres elvégzéséről).
Ajánlatkérő a Kr. 30. § (4) bekezdése alapján felhívja a figyelmet, hogy a műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételét és igazolási módját a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik egy fő, Routing & Switching funkcióval rendelkező eszközök telepítésében és konfigurálásában Expert minősítéssel (pl.: Cisco esetében CCIE) rendelkező szakemberrel.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Előleg fizetésére nincs lehetőség.
Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdése, a Kbt. 136. § (1) bekezdése, továbbá a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései és a szerződéstervezetben foglaltak figyelembevételével teljesíti fizetési kötelezettségét, az igazolt teljesítést követően átutalással, magyar forintban, a szabályszerűen kiállított számla igazolt kézhezvételétől számított 8 napon belül.
A megvásárolandó régi switchek (közbeszerzési dokumentumokban rendelkezésre bocsátott szerződéstervezetben meghatározott) ellenértékét a nyertes ajánlattevőnek – azok elszállítását követően - az ajánlatkérő által 8 napos fizetési határidővel kiállított számlája ellenében kell kiegyenlítenie.
A nyertes ajánlattevő a régi switcheket az új switch-ek üzembe helyezését követően legkésőbb 3 munkanapon belül köteles elszállítani.
További részleteket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2023/04/11 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2023/04/11 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatoknak az EKR-ben történő elektronikus felbontására vonatkozó szabályokat a Kbt. 68. § (1b)-(1c) bekezdései, valamint az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. §-a tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.A közbeszerzés tárgyának jellege, a beszerzendő termékek, eszközök szoros összefüggésben fennálló műszaki specifikumai nem teszik ésszerűvé, lehetővé a beszerzés több részre bontását.
2. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdése alapján az ajánlatok bírálatát - az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján - az ajánlatok értékelését követően végzi el.
3. A műszaki-szakmai alkalmassági minimumkövetelmény és igazolási módja a Kr. 28. § (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontoknál szigorúbb.
4. Az ártáblázat kitöltésére vonatkozó információt az AD I. fejezete tartalmazza.
5. Az ajánlathoz csatolni kell az egyszerű elektronikus másolati formában benyújtott nyilatkozatokat aláíró személy(ek) aláírási címpéldányát, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját, vagy azoknak - a letelepedés szerinti ország joga szerint előírt - megfelelő egyéb okiratot.
6. Az ajánlattevőnek az EKR-ben rendelkezésre bocsátott űrlapokat megfelelően kitöltve kell benyújtania.
7. Az ajánlatban a felhívásban előírtak mellett be kell nyújtani a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott egyéb
dokumentumokat/ nyilatkozatokat is.
8. Tájékoztatás az eredményről: a Kbt. 70. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 79. § (1)-(2) bekezdései alapján.
9. A Kbt. 35. § (9) bek. szerinti gazdálkodó szervezet (projekttársaság) alapítására nincs lehetőség.
10. Közös ajánlatra a Kbt. 35. § (1)-(7) bekezdései irányadók.
11. Az Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 33. § (1) bekezdését.
12. Az Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
13. Az Ajánlatkérő felhívja figyelmet a Kbt. 36. §-ra, a Kbt. 136. § (2) bekezdésére és a Kbt. 138. §- ára.
14. Az eljárás nyelve kizárólag a magyar.
15. A szerződés meghatározása: adásvételi szerződés.
16. Szerződéstervezet a közbeszerzési dokumentumok része, az ajánlatban nem kell csatolni. Ha az ajánlat szerződéstervezetet tartalmaz, azt az ajánlatkérő nem veszi figyelembe.
17. Érvénytelen az ajánlat, ha az ajánlattevő nem minősül átlátható szervezetnek a 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bek. 1. pontja alapján.
18. Az ajánlatkérő a IV.2.6) pont kiegészítéseként közli, hogy 1 hónap alatt 30 napot ért.
19. Nem független felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Laczi Adél Ilona (FAKSZ lajstromszáma: 01058) és dr. Paksi Sándor (FAKSZ lajstromszáma: 00621).
20. A jelen eljárásban többváltozatú ajánlat nem adható.
21. Az ajánlatot a Kbt. 66. § (1) bekezdése alapján a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészíteni és benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig.
22. Az ajánlat összeállításának költsége az ajánlattevőt terheli.
23. Az ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §-a szerint biztosítja.
24. Az ajánlatkérő nem köti az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához.
25. További információkat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2023/03/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák