Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2023/54
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás Gyorsított eljárás
Közzététel dátuma: 2023.03.17.
Iktatószám: 4365/2023
CPV Kód: 09123000-7
Ajánlatkérő: VASIVÍZ Vas megyei Víz- és Csatornamű ZRt.
Teljesítés helye: Magyarország_9700_Szombathely
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2023.03.28.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Közszolgáltató
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: ivóvíz és szennyvíz ellátás biztosítása
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: VASIVÍZ Vas megyei Víz- és Csatornamű ZRt.
Nemzeti azonosítószám: 11316385218
Postai cím: Rákóczi Ferenc Utca 19.
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vízi Kármen
Telefon: +36 94516262
E-mail: kvizi@vasiviz.hu
Fax: +36 94516290
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.vasiviz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000282712023/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000282712023/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Közszolgáltató
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: ivóvíz és szennyvíz ellátás biztosítása

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Földgáz beszerzése 2023.október 1-2024. október 1.
Hivatkozási szám: EKR000282712023
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09123000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Földgáz energia szállítása az ajánlatkérő részére a 2023.10.01. 06:00 CET -2024.10.01. 06:00 CET közötti időszakra vonatkozóan, teljes ellátás alapú földgáz energia kereskedelmi szerződés keretében.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Földgáz energia beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09123000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország_9700_Szombathely
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Földgáz energia szállítása az ajánlatkérők részére 2023.10.01. 06:00 CET —2024.10.01. 06:00 CET időszakra vonatkozóan, teljes ellátás alapú földgáz energia szállítási szerződés keretében.
Szerződött mennyiség: 3.217.800 kWh / 12 hónap
Opcionális mennyiség: +30%
A számításnál figyelembe vett fűtőérték: 34,85MJ/m3
Váltószám: 3,2491MJ/kWh
Összesen 34 db felhasználási hely
Lekötött teljesítmény és havi felhasználás: Közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Az ajánlati árat három 3 komponens (kapacitás-lekötési díj, forgalmi díj, molekula díj) és az alábbi kritériumok alapján nettó értékben szükséges meghatározni, amely nem tartalmazza a jogszabály szerint fizetett díjakat (jövedéki adó, illetéket és MSZKSZ díjat stb.) és az ÁFA-t.
Rendszerhasználati díjakat — fix kapacitás-lekötési díj, forgalmi díj felhasználási helyenként kell megadni a költség számító táblázat kitöltésével!
Az ajánlatot az alábbi egységben szükséges megadni a mindenkori hatályos rendszerhasználati díjakról szóló jogszabály, illetve az állami irányítás egyéb jogi eszköze alapján, a 2023. március 1-én hatályos díjakkal és a megadott felhasználási és teljesítmény lekötési adatokkal számítva, ami tartalmazza a meghatározott szállítási, elosztási, tárolási és szagosítási díjtételeket.
Forgalom független RHD díjtételek: HUF/kWh/h/év
Forgalmi díjak: HUF/MWh
Az ajánlatban egységes molekuladíjat szükséges meghatározni az alábbi feltételek szerint:
Az ajánlatokat a Pg értékre HUF/kWh egységben szükséges megadni.
Az árak nettó értékek, amelyek nem tartalmazzák az ÁFA-t, az jövedéki adót és az MSZKSZ díjat, de tartalmazzák a szagosítás díját.
Az ajánlatkérő kijelenti, hogy a dokumentációban szereplő valamennyi felhasználási hely tekintetében biztosítottak a kereskedőváltás feltételei 2023.10.01. napjára.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2023/10/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2024/10/01 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a szerződéses mennyiség 30 %-ának megfelelő mennyiség erejéig opciós jogot kér a szerződésben meghatározott díjon.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az ajánlatkérő a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját választotta, mert az ajánlatkérő igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (továbbiakban: AT), alvállalkozó (továbbiakban: ALV), és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.§ (1)-(2) bek.-ben felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll. AK kizárja azon AT-t, ALV-t, alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akinek a részéről a kizáró ok az eljárás során következett be (Kbt. 74. § (1) bek. b) pont). Öntisztázás: AK felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bek.-re.
Igazolási mód: Ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)–(7) bekezdése alapján a kizáró okok igazolására felhívott Magyarországon letelepedett részvételre jelentkező esetén a 321/2015 (X.30) Korm. rendelet 4. § és 8. §, illetve nem Magyarországon letelepedett részvételre jelentkező esetén, a 4. § és a 10. § alapján kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok hatálya alá, figyelemmel a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 12-13.§-ban valamint a 14.§ és 16.§-ban foglaltakra is. A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése alapján a részvételre jelentkező az alkalmassági igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62.§ -ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont, kb) alpontja tekintetében részvételre jelentkezőnek nyilatkoznia kell a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3.§ 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosának nevéről és lakóhelyéről, ha a gazdasági szereplőnek nincs a 2017. évi LIII. törvény 3.§ 38. pont a) -b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatminta benyújtásával kell igazolnia. Ha az elbírálás során ajánlatkérőnek kétsége merül fel valamely nyilatkozat valóságtartalmával kapcsolatban, a Kbt. 69. § (7) bekezdésének megfelelőn bármikor öt munkanapos határidő kitűzésével kérheti az adott igazolás benyújtását.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bek. és 5. § (1) bek. alapján az részvételre jelentkezőnek csatolnia kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumot, melynek elegendő a IV. részének „α” szakaszát kitölteni - a Korm. rend 2. § (5) bek. alapján az AK elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát is az M/1. számú műszaki-szakmai alkalmassági követelmény előzetes igazolására.
A Korm. rendelet 1. §-ának (2) bek. alapján az AK által a Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a Korm. rendelet IV. Fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek, az alábbiak szerint:
Az részvételi jelentkezőnek ismertetnie kell a részvételi felhívás feladásának napját megelőző három évben – az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően – teljesített legjelentősebb szállításokat, figyelemmel a Korm. rend. 21. § (1) bek a) pontjában, a 21/A. §-ában, valamint a 22. § (1) bek-ben foglaltakra. A szerződést kötő másik fél által adott igazolásnak tartalmaznia kell legalább:
- a szerződést kötő másik fél megnevezését (név és cím),
- a szerződést kötő másik fél kapcsolattartójának nevét és elérhetőségét,
- a szerződés tárgyának rövid leírását olyan részletességgel, melyből az alkalmassági feltételnek való megfelelés egyértelműen megállapítható,
- a szerződés (teljesítés) mennyiségi paramétereit,
- a teljesítés (részteljesítés) idejét (kezdő és befejezésének időpontja év, hónap, nap megadásával), - nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Az ajánlatkérő a referencia követelmény tekintetében a kezdő napon a szerződés megkötésének napját, illetve részteljesítés esetén a részteljesítés tényleges megkezdésének napját érti.
Ajánlatkérő három év teljesítéseinek igazolását írja elő, a 321/2015. (X. 30.) Kr. 21. § (1a) bekezdés a.) pontja alapján az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésére. Az előírt alkalmassági követelménynek részvételre jelentkezőnek a Kbt. 65. § (6)-(7) és (11) bekezdésében és a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltak betartása mellett is megfelelhetnek.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlannak minősül az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a felhívás feladását megelőző három évben (36 hónapban)
legalább 1 700 000 kWh mennyiségű földgáz értékesítéséről szóló referenciával.
A referenciák több szerződés útján is igazolhatóak.
Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A nyertes ajánlattevő fogyasztási helyenként állít ki számlát. A havonta kiállított tételes számlák ellenértékét Felhasználó átutalással, 30 napon belül, forintban (HUF), a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bekezdéseinek és a Ptk. 6:130.§ (1)-(2)bekezdésének megfelelően teljesíti. Irányadó a Ptk. 6:155. §, 6:186. §-a is.Ajánlatkérő a Kbt. 27/A.§-ára tekintettel elektronikus számlát elfogad.
Amennyiben ajánlatkérő a Szerződött Mennyiség 70 %-át átvenni elmulasztja - kivéve, ha ennek oka Vis Maior vagy az Eladó szerződésszegése- úgy a Szerződött Mennyiség 70 %-a és a ténylegesen átvett mennyiséget közti mennyiség 25%-át a szerződéses időszakra vonatkozó átlag áron megtéríti a nyertes ajánlattevőnek.
5.2. Felülvételezési kötbér:
Amennyiben ajánlatkérő a Szerződött Mennyiség 130 %-ánál több földgáz vesz át, úgy a 130% feletti mennyiségre a szerződött áron felül +25% felárat fizet meg a nyertes ajánlattevőnek
Ajánlatkérő előleget nem fizet. Ajánlati biztosíték nem került előírásra.
További információk a szerződéstervezetben.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
x Gyorsított eljárás
Indokolás: Figyelemmel arra, hogy az ajánlati ár fokozottan függ az tőzsdei viszonyoktól, valamint arra, hogy a jelenlegi tőzsdei árak a felelős pénzgazdálkodás elvének megfelelően alacsonyabbak, mint az orosz-ukrán konfliktust megelőzően, így Ajánlatkérő kiemelt érdeke, hogy az eljárást mielőbb lezárhassa. A hosszú, nyílt eljárásban alkalmazandó 30 napos ajánlattételi határidő veszélyezteti azt, hogy Ajánlatkérő kedvező áron köthessen szerződést, mivel az ajánlattételi határidő végére, valamint az ajánlati kötöttség idejére a tőzsdei előrejelzések magasabb árat mutatnak. Az első negyedévet követően a gáztározók feltöltése megkezdődik, ezáltal a tőzsdei árak emelkedni fognak, ezt igazolják a korábbi évek tapasztalatai is. Figyelemmel arra, hogy ajánlatkérő fix áras szerződést kíván kötni, az ajánlattevők számára rövidebb határidő is elegendő az ajánlat megtételére. Gyorsított eljárás alkalmazása nélkül AK gazdaságilag kedvezőtlen helyzetbe kerülhet, amely ellentétes a felelős pénzgazdálkodással.
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2023/03/28 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2023/03/28 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: www.ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Ajánlatkérő bontás során a Kbt. 68. § (1)-(2), valamint (6) bekezdésében foglaltakat,valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-t alkalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2024. II. negyedév
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. AK felhívja a figyelmet, hogy az EKR használatához, így az ajánlat elkészítéséhez és benyújtásához az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges [EKR r. 6.§ (1) bek.].
2. AK az EKR-ben e. úton tett nyilatkozatot benyújtó személy képviseleti jogának és a közös ajánlattevőkre vonatkozó képviseleti jog megfelelőségét a Kbt. 41/A.§(4)-(5) bek,Kbt. 35.§(2a) bek,Kbt. 65.§(12) bek. alapján vizsgálja.
3. AK az előírt alkalmassági követelményeket a minősített ATk jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
4. Ajánlatban az EKRr. 11.§-ának(1)bek.alapján az EKR-ben biztosított űrlap megfelelő kitöltésével kell a felolvasólapot az ajánlathoz csatolni.
5. Ajánlatnak tartalmaznia kell ATnek a Kbt.66.§(2) bek.szerinti nyilatkozatát.
6. AT-nek ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania a Kbt.65.§(7)bek-nek megfelelően, nemleges nyilatkozatot is. AT-nek és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más GSZ-nek az ajánlathoz csatolni kell a nyilatkozatételre jogosultak aláírási címpéldányát, vagy a 2006.évi V. törvény 9.§(1) bek.szerinti aláírásmintáját. Meghatalmazás esetén a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást.
7. Üzleti titokra irányadó a Kbt.44.§(1)-(4) bek.
8. A Kbt.75.§(2) bek.e) pontjában foglalt eredménytelenségi okok Ajánlatkérő ALKALMAZZA.
9. AK az eljárásban a hp. lehetőséget a Kbt. 71.§-ban foglaltaknak megfelelően biztosítja azzal, hogy a Kbt.71.§(6) bek. szerinti korlátozást alkalmazza új gsz. bevonása esetén.
10. AK a Kbt. 35. § (9) bek. figyelemmel nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
11. AK a felhívás IV.2.6) pontja szerinti 1 hónap alatt 30 napot ért.
12. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség az ajánlattevőt terheli.
13. A Kbt. 73. § (4)-(5) alapján a kötelező tájékoztatási kötelezettséget a dokumentáció tartalmazza.
14. Kiegészítő tájékoztatás kérés esetén kérjük, hogy a kérdéseket szerkeszthető formában is szíveskedjenek megküldeni.
15. Ajánlattevő a Kbt. 41/B. § (2) bekezdése szerint köteles eljárni a nyilatkozatok megtétele során.
16. AK felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 35. § (2a) bekezdésére, a Kbt. 41./A-B §-aira, valamint a Kbt. 65. § (12) bekezdésére, valamint az EKR rendelet 11. § (4) és (8) bekezdésére.
17. AK az ajánlatok értékelését a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pont alapján végzi.
18. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján, a közbeszerzési Műszaki leírásban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra, vagy védjegyre való hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt, az Ajánlatkérő azzal egyenértékű megajánlást is elfogad.
19. AK a Kbt. 81. § (5) bekezdését megfelelően alkalmazza.
20. Ajánlatkérő kéri ajánlattétel keretében benyújtani az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti tilalomról szóló nyilatkozatot pdf. formátumban
21. Részajánlat tétel lehetősége nem biztosított, mivel a közbeszerzés tárgyát képező áru (földgáz) műszaki tartalma egységes jogszabályokban {19/2009. (I.30.) Korm. rendelet 11. számú melléklet} és szabványokban meghatározott ezért a részekre bontás, termék szinten nem megvalósítható. A beszerzés több részre bontása nem növelné a potenciális ajánlattevők számát, mivel az adott tevékenység (főldgázenergia-kereskedelem) engedélyhez kötött tevékenység, a potenciális ajánlattevők száma korlátozott.
22. A 2008 évi XL. törvény 114. § (1) bekezdésének e) pontja alapján a földgáz-kereskedelem engedély köteles tevékenység, erre tekintettel az engedély elektronikus (PDF) másolatát csatolni kell az ajánlathoz.
Eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Krizmanich Gergely (lajstromszám: 00086)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2023/03/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák