Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/74
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/EU/2011.08.19. EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt
Közzététel dátuma: 2013.06.26.
Iktatószám: 10500/2013
CPV Kód: 45232400-6;45232411-6;45232420-2;71322000-1;45233000-9
Ajánlatkérő: Nagybajom Város Önkormányzata
Teljesítés helye: Nagybajom város közigazgatási területe
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2013.08.05.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

EURÓPAI UNIÓ
Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670
E-mail: ojs@publications.europa.eu Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.europa.eu
AJÁNLATI FELHÍVÁS
2004/18/EK irányelv
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Nagybajom Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító (ha ismert): AK16250
Postai cím: Fő utca 40
Város: Nagybajom
Postai irányítószám: 7561
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Czeferner Józsefné polgármester
Telefon: +36 82 556-950
E-mail: polgarmester@nagybajom.hu
Fax: +36 82 556-959
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nagybajom.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Elektronikus hozzáférés az információkhoz (URL):
Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elektronikus benyújtása (URL):
Részletes információk megadásához használja az A. mellékletet.
További információ a következő címen szerezhető be
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.melléklet I) pontját)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A. melléklet III) pontját)
I.2) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
x Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb (nevezze meg):
I.3) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb (nevezze meg):
I.4) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
Nagybajom város szennyvízelvezető hálózatának és szennyvíztisztító telepének építése a KEOP-1.2.0/09-11-2012-0003 pályázat keretében, a szennyvízelvezető hálózat kiépítése a FIDIC piros könyv alapján, a szennyvíztisztító telep megépítése és tervezési feladatok ellátása a FIDIC sárga könyv szerint.
II.1.2) A szerződés típusa, és a teljesítés helye
(csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatásmegrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
Építési beruházás x
  Kivitelezés
x Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, a nyertes ajánlattevő által meghatározott követelményeknek megfelelően
Árubeszerzés  
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
Szolgáltatásmegrendelés  
Szolgáltatási kategória száma
A szolgáltatási kategóriákat lásd a C1. mellékletben
A teljesítés helye:
Nagybajom város közigazgatási területe
NUTS-kód HU232
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben )
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma
vagy
(adott esetben), maximális létszáma
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama
Időtartam év(ek)ben: vagy hónapban:
Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet:
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága: (ha ismert):
II.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása:
Nagybajom város szennyvízelvezető hálózatának és szennyvíztisztító telepének építése a KEOP-1.2.0/09-11-2012-0003 pályázat keretében, a szennyvízelvezető hálózat kiépítése a FIDIC piros könyv alapján, a szennyvíztisztító telep megépítése és tervezési feladatok ellátása a FIDIC sárga könyv szerint.
II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45232400-6
További tárgyak: 45232411-6
45232420-2
71322000-1
45233000-9
II.1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
II.1.8) Részek ( a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható )
A beszerzés részekből áll: nem
(igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók
  egy részre   egy vagy több részre   valamennyi részre
II.1.9) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1) Teljes mennyiség: (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve, adott esetben)
Szennyvízcsatornázás
A műszaki dokumentációban szereplő N-14 öblözet (tekintettel arra, hogy a közbeszerzés alapjául szolgáló pályázatban nem került támogatásra) nem képezi jelen közbeszerzési eljárás tárgyát. Figyelemmel a fentiekre, az N-14 öblözet mennyiségei levonásra kerültek az ajánlati felhívásban és a műszaki dokumentáció árazatlan költségvetési részében található mennyiségekből.
A Dél-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által kiadott 2019-1/2012-10073. iktatószámú, 2012. február 2. napján kelt vízjogi létesítési engedély szerint:
Támogatott műszaki tartalom:
gravitációs csatorna: KG-PVC DN 200 16.130,4 m
bekötések: 1.012 db, 10.156,1 m
nyomóvezeték:
KPE D90, 1.634,8 m
KPE D110, 4.859,1 m
KPE D160, 3.574,2 m
nyomott vezeték:
KPE D90 346,2 m
nyomott bekötés: 3 db, 71,5 m
házi átemelő: 3 db
átemelő: 10 db
Továbbá: a szennyvízcsatorna hálózat szaghatás kezelése, és az ahhoz kapcsolódó próbaüzem lefolytatása.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a csatornahálózat mennyiségei tájékoztató jellegűek (mert átalányáras a szerződés, nem mennyiség alapú), amely alapján a mennyiségi eltérés Ajánlattevő kockázata.

A pályázatban /lásd AF.6.2) pontjában foglaltak/ nem támogatott műszaki tartalom:
1.) Házi bekötések készítése az Iskola köz, Kossuth utca, Dózsa Gy. utca, Táncsics M. utca 10 db be nem épített ingatlana (Nagybajom 367/14, 367/15, 367/16, 651, 898, 922, 1132, 1133, 1134, 1148/1 hrsz.) esetében.
Bekötések 10 db 87,6 m
2.) Sávoson (nyomvonalon) felüli úthelyreállítás a 6619. számú országos közút 0+040 – 0+748 km. szelvények közötti szakasza esetében: a pályaszerkezet teljes szélességében 4 cm vastag AC-11 hengerelt aszfalt kopóréteg készítése 176 m3 mennyiséggel.

Szennyvíztisztítás
A Dél-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által kiadott 1252-11/2013-11072. iktatószámú, 2013. március 27. napján kelt elvi vízjogi engedéllyel összhangban:
A szennyvíztisztító telep terhelése (30 évre prognosztizált):
Hidraulikai terhelés
Napi átlag Qd = 375 m3/d =15,6 m3/h
Nappali átlag (z1 = 18) Q18 = 20,8 m3/h
Óracsúcs (z = 10) Qh = 37,5 m3/h
Szivattyúcsúcs Qsz = 43,6 m3/h
Szennyezőanyag terhelés
Lakosegyenérték 4.370 LE
Napi KOI terhelés: KOI 524 kg/d
Napi BOI5 terhelés: BOI5 262 kg/d
Napi ammónia terhelés: NH4-N 39 kg/d
Napi összes nitrogén terhelés: TKN 48 kg/d
Napi összes foszfor terhelés: öP 7,9 kg/d
Napi összes lebegőanyag terhelés: öLA 306 kg/d
Tisztított szennyvíz határértékei (paraméter – határérték):
KOI: 75 mg/l
BOI5: 25 mg/l
NH4-N: 5 mg/l
öN: 25 mg/l
öP: 0,7 mg/l
öLA: 35 mg/l
A keletkező szennyvizek tisztítása egy új, zöldmezős beruházásként megépülő szennyvíztisztító telepen történik.
Javasolt szennyvíztisztítási technológia:
Totáloxidációs, eleveniszapos technológia, nitrifikációval, denitrifikációval, vegyszeres foszfor-eltávolítással, fertőtlenítő egységgel, az aerob módon stabilizált iszapok sűrítésével, víztelenítésével és elszállításával a kaposvári II. szennyvíztisztító telepen működő komposztáló telepre.
Tervezett technológiai egységek:
Szennyvízkezelés
1. Nyers szennyvíz mérőakna
2. Rács–homokfogó
3. Anoxikus/oxikus medence
4. Levegőzető medence I.
5. Levegőzető medence II.
6. Fúvógép terem
7. Vegyszertároló és adagoló
8. Utóülepítő medence I.
9. Utóülepítő medence II.
10. Tisztított szennyvíz mérőcsatorna
11. Fertőtlenítő medence
12. Klórozó
13. Tisztított szennyvíz átemelő
Iszapkezelés
14. Sűrítő
15. Iszap gépház
Egyéb létesítmények
16. Csurgalékvíz átemelő
17. Kezelőépület
18. Konténertároló
19. Elektromos kapcsoló helyiség
20. Szagtalanító berendezés
21. Vízmérő akna
Kiegészítő létesítmények
22. Közműellátás, bekötőút, tereprendezés, térburkolatok, fásítás és növénytakarás, kerítés, stb.
Továbbá a próbaüzem lefolytatása a próbaüzemi terv és a hatósági előírások szerint.
Az alábbiakban felsorolt tervezési- és mérnöki szolgáltatási feladatok a kivitelező feladatai lesznek:
A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény szerinti előzetes régészeti dokumentáció elkészítése, amely a próbafeltárást és az ez alapján készített dokumentum elkészítését jelenti.
Szennyvízcsatornázás és szaghatás kezelés
Közúton végzett munkák esetében:
- Ideiglenes forgalomszabályozási terv elkészítése.
- Az illetékes közlekedési hatóság, egyéb esetben az érintett út kezelője hozzájárulásának megszerzése.
Valamennyi műtárgy és létesítmény esetében:
- A rendelkezésre álló geodéziai felmérés és talajmechanikai szakvélemény esetlegesen szükséges kiegészítése.
- A kivitelezést lehetővé tevő, minden, a gyártáshoz és kivitelezéshez szükséges információt és részletet tartalmazó kiviteli tervdokumentáció elkészítése.
- A munkavégzéshez szükséges egyéb tervek (pl. organizációs, dúcolási, víztelenítési, munkavédelmi, tűzvédelmi, egészségvédelmi, stb. tervek) elkészítése.
- Megvalósulási tervdokumentáció elkészítése.
Szennyvíztisztítás
Általános előkészítési feladatok:
- Geodéziai felmérés elvégzése és dokumentálása, talajmechanikai szakvélemény elkészítése.
- Talajvédelmi terv elkészítése és engedélyeztetése.
- Teljes körű egyeztetések elvégzése a közműkezelőkkel, útkezelőkkel, a beruházással érintett ingatlanok tulajdonosaival, hatóságokkal és szakhatóságokkal, stb., nyilatkozataik és hozzájárulásaik megszerzése.
A szennyvíztisztítási technológia műtárgyai, a telep vízellátása és a tisztított szennyvíz elvezetés esetében:
- Vízjogi létesítési engedélyezési tervdokumentáció (és annak részeként ideiglenes kezelési és karbantartási utasítás, valamint próbaüzemi terv) elkészítése.
- Jogerős vízjogi létesítési engedély megszerzése.
A szennyvíztisztítási technológiához közvetetten kapcsolódó létesítmények (pl. kezelőépület) esetében:
- Építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítése.
- Jogerős építési engedély megszerzése.
A szennyvíztisztító telepi bekötőút esetében:
- Építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítése.
- Jogerős építési engedély megszerzése.
Közúton végzett munkák esetében (adott esetben):
- Ideiglenes forgalomszabályozási terv elkészítése.
- Az illetékes közlekedési hatóság, egyéb esetben az érintett út kezelője hozzájárulásának megszerzése.
Valamennyi műtárgy és létesítmény esetében:
- A kivitelezést lehetővé tevő, minden, a gyártáshoz és kivitelezéshez szükséges információt és részletet tartalmazó kiviteli tervdokumentáció elkészítése.
- A munkavégzéshez szükséges egyéb tervek (pl. organizációs, dúcolási, víztelenítési, munkavédelmi, tűzvédelmi, egészségvédelmi, stb. tervek) elkészítése.
- Megvalósulási tervdokumentáció elkészítése.
Próbaüzem és az üzembe helyezés:
- A próbaüzem során szükséges mintavételezések és laborvizsgálatok elvégzése és dokumentálása.
- A próbaüzemi zárójelentés elkészítése.
- A végleges kezelési- és karbantartási utasítás elkészítése.
- A használatbavételhez és üzembe helyezéshez szükséges valamennyi dokumentáció elkészítése.
Az AF II.3) pontjában rögzített befejezési határidő magában foglalja a próbaüzem előírt időszakát is.
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: 1380271347 Pénznem: HUF
vagy
és között Pénznem:
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció) nem
(igen válasz esetén) A vételi jog meghatározása:
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.2.3) Meghosszabításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabítható nem
A lehetséges meghosszabbítások száma: (ha ismert): vagy: és között
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: 18 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés (nap/hónap/év)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és Műszaki információk
III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
a) Teljesítési biztosíték:
Nyertes Ajánlattevő a szerződéses megállapodás aláírásával egyidejűleg köteles a szerződéses ár (a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás) 3 %-ának megfelelő összegű teljesítési biztosítékot nyújtani Ajánlatkérőnek.
A teljesítési biztosítéknak a Végleges Létesítményre vonatkozó műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követő 70. napig hatályban kell maradnia.
A teljesítési biztosíték teljesíthető nyertes Ajánlattevő választása szerint a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján az összegnek a Megrendelő szerződésben megadásra kerülő számlájára történő befizetéssel vagy bankgarancia biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel.
A teljesítési biztosíték Kbt. 126. § (4) bekezdés szerinti határidőig történő rendelkezésre bocsátásáról Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell.
b) Jóteljesítési biztosíték:
Nyertes Ajánlattevő a végleges létesítményre vonatkozó műszaki átadás-átvételi eljáráslezárását követően, legkésőbb a végszámla benyújtásával egyidejűleg köteles a szerződéses ár (a szerződésszerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás) 3%-ának megfelelő összegű jóteljesítési biztosítékot nyújtani a Megrendelőnek.
A jóteljesítési biztosítéknak a jótállási idő előre becsült lejártát követő 70. napig hatályban kell maradnia.
A jóteljesítési biztosíték teljesíthető a nyertes ajánlattevő választása szerint a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján az összegnek a Megrendelő szerződésben megadásra kerülő számlájára történő befizetéssel vagy bankgarancia biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel.
A jóteljesítési biztosíték Kbt. 126. § (4) bekezdés szerinti határidőig történő rendelkezésre bocsátásáról Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell.
Jótállás és szavatosság: a nyertes Ajánlattevő a végleges létesítményre vonatkozó műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően az ajánlatában megajánlott jótállási időszakra jótállási kötelezettséggel tartozik.
c) Késedelmi és hibás teljesítési kötbér:
amely mértéke napi minimum 500.000 Ft, de maximum 5.000.000 Ft, és ami egyben értékelési részszempont is
Hibás teljesítési kötbér: Ajánlattevő arra az esetre, ha neki vagy alvállalkozójának felróható okból valamely szerződéses kötelezettségét hibásan teljesíti, az ajánlatában erre vonatkozóan megajánlott mértékű hibás teljesítési kötbért köteles vállalni.
Késedelmi kötbér: Ajánlattevő arra az esetre, ha neki vagy alvállalkozójának felróható okból a műszaki átadás-átvétel, a próbaüzem megkezdése, valamint a végleges létesítményre vonatkozó műszaki átadás-átvételi eljárás időpontja vonatkozásában késedelembe esik az az ajánlatában erre vonatkozóan megajánlott mértékű késedelmi kötbért köteles vállalni.
Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy 60 napot meghaladó, felróható késedelem esetén a szerződéstől elálljon, illetve, ha annak a Ptk-ban előírt feltételei nem állnak fenn, akkor felmondja, és a munkákat más vállalkozóval fejeztesse be.
d) Előleg visszafizetési biztosíték: Ajánlatkérő (mint a támogatás kedvezményezettje) kikötni, hogy Ajánlattevő a folyósítandó szállítói előleg összegének megfelelő mértékű, az NFÜ javára szóló, a Kbt. 126. § (6) bekezdése a) vagy b) pontja szerinti biztosítékot köteles nyújtani. A 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 57.§ (1d) pontja értelmében Szállítói előleg biztosítékaként gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet Szállító – cégjegyzésre jogosult – vezető tisztségviselőjének vagy természetes személy többségi tulajdonosának kezességvállalása vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség is elfogadható.
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 77.§ (1a) bekezdése értelmében a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 57.§ (1b) bekezdésében foglalt szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a közbeszerzési eljárás során kiválasztott szállító a közbeszerzési eljárások alapján megkötött szerződés elszámolható összegének 10 %-a erejéig mentesül a biztosítéknyújtás kötelezettsége alól.
Ajánlattevő a biztosítékot a szállítói előleg - külön előlegbekérő okiratban történő - igénylésével köteles közvetlenül a KSZ részére benyújtani a Kedvezményezett (Ajánlatkérő) egyidejű értesítése mellett. Szállítói előleg kizárólag a NFÜ által rendelkezésre bocsátott okirat minta alapján benyújtott biztosíték ellenében folyósítható.
Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy szerződésszegő magatartása esetében a biztosítékot a KSZ jogosult azonnali hatállyal lehívni.
Az előleg visszafizetési biztosíték határidőben történő rendelkezésre bocsátásáról Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó egyéb részletszabályokat az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A szerződés finanszírozása a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) keretén belül az Európai Unió, a Magyar Állami Költségvetés és az Ajánlatkérő forrásaiból történik. A szerződés összegének finanszírozása a jóváhagyott, elszámolható költség mértékéig 84,951668 %-ban a Környezet és Energia Operatív Program keretében elnyert Támogatásból valósul meg (lásd: VI.2) pont).
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme forint (HUF).
A számla kifizetése, a műszaki ellenőr által leigazolt, szerződésszerű teljesítést követően, a jogszabályoknak megfelelő számla és mellékletei ellenében a KEOP–1.2.0/09-11 támogatási konstrukció szerinti történik, szállítói finanszírozással, az alábbiak szerint:
A számla nettó értékének 15.048332 %-át Ajánlatkérő fizeti meg, majd a fennmaradó rész ezt követően kerül Közreműködő Szervezet felé benyújtásra kifizetési kérelem formájában. Annak esetleges hiánypótlását követő elfogadása után Közreműködő Szervezet a számla fennmaradó nettó értékét átutalja a 4/2011 Korm. Rendeletben rögzítetteknek megfelelően.
Az ellenszolgáltatás megfizetése, továbbá a fizetési határidő a Kbt. 130. § (1); (6) illetőleg (5) – (6) bekezdésében és a 131.§-ban részletesen meghatározottak szerint történik, alvállalkozók igénybevétele esetén a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § szerinti eltéréssel.
Ajánlatkérő a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57. § (1b) bekezdése alapján nyertes Ajánlattevő részére a szerződés elszámolható összegének maximum 30%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg lehetőségét biztosítja.
Az előleg igényléséhez előlegbekérő levél is szükséges Ajánlattevő részéről az elszámolható és a nem elszámolható költségre eső előleg tekintetében külön-külön. Az elszámolható költségen felüli részre eső előleg finanszírozása teljes egészében Ajánlatkérőt terheli.
Az előleg a benyújtott részszámlákkal egyenlő arányban kerül elszámolásra.
Nyertes Ajánlattevő 2 havonta (vagy ritkábban) jogosult részszámla benyújtására, az ajánlatában becsatolt pénzügyi és műszaki ütemterv teljesítésének figyelembevételével. Az Ajánlattevő és/vagy alvállalkozója által benyújtott részszámlák együttes értéke el kell, hogy érje a nettó 50 mFt-ot. Együttes érték alatt Ajánlatkérő a szennyvízcsatorna építése során és a szennyvíztisztító-telep építése során benyújtandó számlák együttes összegét érti.
A benyújtható részszámlák minimumát a 306/2011. (XII.23.) kormányrendelet 13.§ (2) bekezdése írja elő.
Ajánlatkérő ez úton tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142.§ (1) bekezdésének a) és b) pontja értelmében az általános forgalmi adót az Ajánlatkérő, mint a beszerzés igénybevevője fizeti. A kifizetés az Art. 36/A § hatálya alá tartozik.
Egyéb irányadó jogszabályok:
a) a 2011. évi CVIII. Törvény (Kbt.);
b) a 306/2011. (XII.23.) Kormányrendelet;
c) A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló törvény és az államháztartás működéséről szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
d) a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Kormányrendelet.
A részletes fizetési feltételeket az Ajánlatkérési Dokumentáció mellékletei tartalmazzák.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben)
Nincs rá lehetőség.
III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben)
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak igen
(igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása
1) Előírt minőségirányítási és munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszer
A szerződés teljesítése során szükséges az ISO 9001 minőségirányítási tanúsítvány és az MSZ 28001 (OHSAS 18001) munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszer szerinti tanúsítvány alkalmazása vagy az Európai Unió más tagállamából származó a fentiekkel egyenértékű tanúsítvány, továbbá az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékainak alkalmazása.
Ajánlattevők, (közös ajánlattevők esetében elegendő, ha valamelyik tag) csatolják ajánlatukhoz az ISO 9001 minőségirányítási- és az MSZ 28001 (OHSAS 18001) munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszer szerinti tanúsítványát, vagy 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerint az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítványt, vagy az egyenértékű minőségbiztosítási, és munkavédelmi intézkedések egyéb bizonyítékait.
A fenti előírásnak való nem megfelelés esetén Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontja alapján jár el.
2) Előírt felelős műszaki vezetői szakemberek
Tekintettel arra, hogy a szerződés teljesítéséhez kamarai regisztrációval rendelkező szakemberek közreműködése szükséges, Ajánlatkérő ez úton határozza meg az ehhez kapcsolódó minimális létszámot és jogosultságot:
a) legalább 1 fő ("A" kategóriás) vízgazdálkodási építmények szakterületén foglalkoztatott felelős műszaki vezető, aki a 244/2006. (XII. 05.) Korm. rendelet 1. számú melléklet II. fejezet 2.1. pontja szerint (MV-VZ/A) jogosultsággal rendelkezik és a névjegyzékben szerepel;
b) legalább 1 fő ("A" kategóriás) közlekedési építmények szakterületén foglalkoztatott felelős műszaki vezető, aki a 244/2006. (XII. 05.) Korm. rendelet 1. számú melléklet II. fejezet szerint (MV-KÉ/A) jogosultsággal rendelkezik és a névjegyzékben szerepel.
Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) benyújtott ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén az általa bemutatott szakembereket mely pozícióra kívánja megajánlani, másrészt arról, hogy a megajánlott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fog.
A nyilvántartásba vétel elmaradása Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) a szerződéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 124.§ (4) bekezdése alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot benyújtóval köti meg Ajánlatkérő a szerződést.
3) Felelősségbiztosítás
A szerződés teljesítése során Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) a szerződés teljesítésének időszakára felelősségbiztosítással kell rendelkeznie, amely minimuma: 20.000.000 Ft/káresemény, 100.000.000 Ft/ biztosítási év.
A felelősségbiztosítás nyújtásának határidejére és módjára a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 9.§-ban foglaltak az irányadók.
4) Ajánlatkérő előírja Ajánlattevők részére, hogy a közbeszerzés tárgyát képező beruházást ISO 14001 szerint kell megvalósítani.
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Kizáró okok: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok valamelyike fennáll.
Az eljárásban továbbá nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fennáll.
Igazolási mód: Az ajánlattevő a Kbt. 56. § (1)-(2) bekezdésében rögzített kizáró okok hiányát a 310/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet 2-11. § szerint köteles igazolni. A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő(k) valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) esetén a kizáró okokra vonatkozóan a 310/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet 4. §-t kell alkalmazni. Az Ajánlattevő(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) nyilatkozatában és az e-Certis nyilvántartásban (http://ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do) megadott információk alapján vizsgálja meg az Ajánlatkérő a kizáró okokra vonatkozó igazolásokat.
Az ajánlattevőnek a Kbt. 58. § (3) bekezdése és a 310/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet 10. § alapján az ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá.
Az igazolás módját magyarországi ajánlattevők tekintetében a Közbeszerzési Hatóság 58. számú Közbeszerzési Értesítőben (2012. május 23.-i) megjelent „A közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában” útmutatója részletesen tartalmazza. A külföldi ajánlattevők tekintetében a 2012. június 01-i 61. számú Közbeszerzési Értesítőben megjelent „A közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában” útmutató.
A kizáró okokra vonatkozóan ajánlattevő olyan igazolást köteles csatolni, amely a felhívás közzétételét követő keltezésű.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén bármelyik ajánlattevővel) csatolja be
Pi1) a 310/2011.(XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) a) alapján valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó, az ajánlati felhívás feladását követően kelt nyilatkozatot az alábbi kötelező és kifejezett tartalommal:
-pénzforgalmi számlaszám megadása,
-mióta vezeti az adott pénzforgalmi számlát,
-volt-e 30 napot meghaladó mértékű sorbaállítás az ajánlati felhívás feladását megelőző 1 évben,
- továbbá a nyilatkozatban szerepeltetni kell az ajánlati felhívás feladásának dátumát.
attól függően, hogy ajánlatkérő mikor jött létre illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Pi2) a 310/2011.(XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bek. b.) pontja alapján saját vagy jogelődje részéről az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját, a kiegészítő mellékletek nélkül, egyszerű másolatban. Amennyiben a beszámolók a céginformációs szolgálat honlapján – www.e-beszamolo.kim.gov.hu – elérhető, akkor a beszámoló becsatolása az ajánlatban nem szükséges.
A 310/2011.(XII.23.) Korm. rendelet 14.§ (2)-(3) bekezdésében foglalt esetben pedig a tevékenységének megkezdésétől számított, a közbeszerzés tárgya (szennyvízcsatornahálózat-építés és/vagy szennyvíztisztító telep építése) szerinti nettó árbevétele vonatkozó cégszerűen aláírt nyilatkozat.
Pi3) nyilatkozatot a hirdetmény feladását megelőző utolsó kettő év pénzügyileg lezárt év vonatkozásában a közbeszerzés tárgya (szennyvízcsatornahálózat-építés és/vagy szennyvíztisztító telep építése) szerinti nettó árbevételéről, évenkénti bontásban.
A 310/2011.(XII.23.) Korm. rendelet 14.§ (2)-(3) bekezdésében foglalt esetben pedig a közbeszerzés tárgya (szennyvízcsatorna hálózat-építés illetve szennyvíztisztító telep építése) szerinti nettó árbevétele vonatkozó cégszerűen aláírt nyilatkozat.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben)
Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) ha
P1) a pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatok szerint valamelyik pénzforgalmi számláján az ajánlati felhívás feladását megelőző 1 évben 30 napot meghaladó mértékű sorbaállítás fordult elő, attól függően, hogy ajánlatkérő mikor jött létre illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
A sorbaállításon a 2009. évi LXXXV. Törvény 2.§ (25) ponjában foglaltakat érti Ajánlatkérő.
P2) a saját vagy jogelődjének üzemi/üzleti tevékenység eredménye a hirdetmény feladását megelőző 3 lezárt üzleti évben több mint egy évben negatív.
A 310/2011.(XII.23.) Korm. rendelet 14.§ (2) bekezdésében foglalt esetben pedig a közbeszerzés tárgya (szennyvízcsatornahálózat-építés és/vagy szennyvíztisztító telep építése) szerinti nettó árbevétele a tevékenységének megkezdésétől számítva nem éri el: a 1.200.000.000,- Ft-ot.
Amennyiben Ajánlattevő a számviteli törvény szerinti beszámolóval vagy az árbevételről szóló nyilatkozattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles ezt alátámasztani, és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának Ajánlatkérő által elfogadott módjáról. [310/2011.(XII.23.) Korm. rendelet - 14.§ (3) bekezdés].
P3) a közbeszerzés tárgya (szennyvízcsatornahálózat-építés és/vagy szennyvíztisztító telep építése) szerinti nettó –ÁFA nélkül számított- árbevétele a felhívás feladását megelőző utolsó kettő pénzügyileg lezárt évben évente nem éri el a 650 millió forintot.
Az alkalmasság tekintetében a Kbt. 55. § (4) bekezdésben foglaltak az irányadók, amely értelmében a P3) pontban előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők vagy közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek, a P1) és P2) pontban előírt alkalmassági feltétel a Kbt. 55.§ (1) bekezdés d) pontja szerint meghatározott követelményeknek minősülnek, amely értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, tehát elegendő, ha közülük egy felel meg.
Ajánlattevők legyenek figyelemmel a Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdéseiben foglaltakra, különös tekintettel a Kbt. 55. § (6) bekezdés c) pontjában foglalt feltételekre.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14.§ (4a) pontjában foglaltakra.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevő (közös ajánlattevő) becsatolja be:
Mi1) a 310/2011.(XII.23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben műszaki átadás-átvétellel lezárult referenciáinak ismertetését, kiemelten a közbeszerzés tárgyára (szennyvízcsatorna hálózat építése illetve szennyvíztisztító telep építése) vonatkozó építési szerződéseinek ismertetése, a 310/2011.(XII.23.) Korm. rendelet 16. § (5) bekezdés szerint, az alábbi tartalommal:
a) a megépített létesítmény megnevezése;
b) az elvégzett munkák felsorolása;
c) az ellenszolgáltatás nettó összege és a saját teljesítés értéke forintban, valamint a mennyiségre utaló más adat;
d) a teljesítés ideje és helye;
e) a szerződést kötő másik fél neve, címe;
f) az elvégzett munkát a megrendelő részéről igazoló személy neve és telefonszáma;
g) nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e;
h) nyilatkozni kell, hogy a referencia tárgyát képező projekt uniós forrás bevonásával valósult meg;
i) nyilatkozni kell, hogy a szerződés a FIDIC szerződéses feltételek mellett teljesült,
Mi2) az M2) pontban előírt eszközök bemutatását, a 310/2011.(XII.23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés b) pontjának alapján leírással, a teljesítés során és a szerződésszerű teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetőleg műszaki felszereltségek, azok típusának, megnevezésével, a rendelkezési jog és az üzemképesség megjelölésének, a munkagépek, berendezések adatainak megadásával.
Saját tulajdonú eszköz (gép, berendezés) esetén ajánlattevői nyilatkozat, bérelt eszköz(ök) esetén -az előzőeken felül mindkét fél által aláírt nyilatkozat csatolása is szükséges. Kbt. 55. § (6) bekezdésében előírtaknak megfelelően.
A bemutatásnál elegendő kitérni az alkalmassági előírásoknak megfelelő számú műszaki felszereltségre.
Mi3) Azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek – a megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés e) pontja alapján.
Ajánlattevőnek a bemutatás során nyilatkozatban kell megjelölnie, hogy mely szakembert mely pozícióra mutatják be, jelölik.
A szakemberek bemutatása során csatolni kell:
a) A szakmai tapasztalatot alátámasztó (a konkrét projektek, és azok kezdési is befejezési időtartamát -év,hó, nap részletezettséggel- is tartalmazó) önéletrajzot, a szakember aláírásával ellátva. Amennyiben a bemutatott szakember szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, az önéletrajzban meg kell adni nyilvántartási számot, valamint azt, hogy a jogosultság mely elektronikus elérési úton ellenőrizhető.
b) A végzettséget, képzettségét igazoló dokumentum egyszerű másolatát.
c) A rendelkezésre állási nyilatkozatot, közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában.
d) Amennyiben a felelős műszaki vezetők tekintetében az adott szakember nem szerepel a nyilvántartásban vagy nem ellenőrizhető a nyilvántartáson keresztül, a jogosultságot igazoló dokumentumbenyújtása is szükséges, valamint cégszerű nyilatkozatot kell csatolni, hogy nyertesség esetén a bemutatott szakember(ek) kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fog(nak).
Ebben az esetben Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a nyilvántartásba vétel elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti a Kbt. 124. § (4) bekezdés alapján és Ajánlatkérő a második legkedvezőbb Ajánlattevővel köt szerződést (amennyiben megjelölte).
Mi4) a 310/2011.(XII.23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés d) pontja alapján mutassa be az előző 3 év éves átlagos statisztikai állományi létszámát, a cégjegyzésre jogosult aláírásával ellátott kimutatás becsatolásával.
Mi5) az M5) pontban előírt tanúsítványt, vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítványt, vagy az egyenértékű környezetvédelmi vezetési rendszer egyéb bizonyítékait.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben)
Az ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan, ha:
M1.1) nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben műszaki átadás-átvétellel lezárult legalább 2 db olyan szennyvízberuházásra vonatkozó, egyenként legalább 16 km gravitációs gerincvezeték megépítését és egyenként legalább 350 m3/nap névleges kapacitású szennyvíztelep építést tartalmazó referenciával, ahol
a) legalább az egyik referencia értéke eléri a nettó 1.200.000.000,- Ft-ot;
b) legalább az egyik referencia tartalmaz, legalább 10 db közterületi szennyvízátemelő építést;
c) legalább az egyik referencia tartalmaz, legalább 9.000 fm szennyvíz nyomóvezeték építést, amelyből legalább 3.000 fm D160-as vagy nagyobb átmérőjű;
d) legalább az egyik referencia olyan települési folyékony hulladék fogadására is alkalmas szennyvíztisztító telepre vonatkozik, amely legalább 6 hónap próbaüzem lefolytatását is tartalmazza
M1.2) nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben műszaki átadás-átvétellel lezárult legalább 1 db FIDIC szerződéses feltételek szerint megvalósított szennyvízcsatorna-hálózat építési referenciával, amelynek megvalósítása során a „Zöld közbeszerzés” előírásai szerint, a környezetterhelés csökkentése az építési és felvonulási terület minimalizálására, a por- és zajterhelés csökkentése tekintetében megvalósult.
Egy referencia több alkalmassági feltételnek is megfelelhet.
M2) nem rendelkezik a munka elvégzéséhez szükséges műszaki és technikai felszereltséggel az alábbiak szerint:
a) legalább 4 db, legalább 80 kW teljesítményű kotrógéppel;
b) legalább 4 db, legalább 4 tonna teherbírású, tehergépkocsival;
c) legalább 50 m2 dúcolattal;
d) legalább 1 db aszfaltvágó géppel.
M3) nem rendelkezik legalább a tervezés és kivitelezés idejére
M3.1) A 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet 1. számú melléklet II. rész 2.1. pontja szerinti szakirányú végzettséggel és jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlattal rendelkező, legalább 1 fő a 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet 1. számú melléklet II. rész 2.1. pontja ac) és ad) alpontja szerinti tevékenységi körben szerzett felelős műszaki vezetői szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel, aki vagy rendelkezik a 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet 1. számú melléklet II. rész 2.1. pontja szerinti (MV-VZ/A) műszaki vezetői jogosultsággal, vagy nem rendelkezik kamarai regisztrációval, de rendelkezik a jogosultsághoz szükséges végzettséggel, és gyakorlati idővel.
M3.2) A 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet 1. számú melléklet II. rész 1.1.1. pontja szerinti szakirányú végzettséggel és jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlattal rendelkező, legalább 1 fő a 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet 1. számú melléklet II. rész 1.1.1. pont a) alpontja szerinti tevékenységi körben szerzett felelős műszaki vezetői szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel, aki vagy rendelkeznek a 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet 1. számú melléklet II. rész 1.1.1. pontja szerinti (MV-KÉ/A) műszaki vezetői jogosultsággal, vagy nem rendelkezik kamarai regisztrációval, de rendelkezik a jogosultsághoz szükséges végzettséggel, és gyakorlati idővel.
M3.3) legalább 1 fő, főiskolai vagy egyetemi végzettségű, minőségellenőrzésért felelős szakemberrel.
Egy szakember csak egy pozícióba jelölhető.
M4) nem rendelkezik az utolsó 3 pénzügyileg lezárt év valamelyikében az éves átlagos statisztikai állományi létszám keretébe legalább 40 fő állományú létszámmal.
M5) nem rendelkezik az ajánlattételi határidő lejártakor érvényes MSZ EN ISO 14001:2005 környezetirányítási rendszerre vonatkozó tanúsítvánnyal [310/2011.(XII.23.) Korm. rendelet - 15.§ (2) bekezdés f) pont], vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítvánnyal, továbbá az egyenértékű környezetvédelmi vezetési rendszer egyéb bizonyítékaival, figyelemmel a 310/2011.(XII.23.) Korm. rendelet - 17.§ (2) és (3) bekezdéseire,
Ajánlattevők legyenek figyelemmel a Kbt. 55. § (4), (5) és (6) bekezdéseiben foglaltakra.
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
  A szerződés védett műhelyek számára fenntartott
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve
(igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
  Tárgyalásos
Megtörtént a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése (a tárgyalásos eljárás egyes típusai esetében)
(igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3) szakaszban (További információk) kell megadni)
  Gyorsított tárgyalásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
  Versenypárbeszéd keretében
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
A gazdasági szereplők tervezett száma
vagy
Tervezett minimum és (adott esetben) maximális létszáma
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.2) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (jelölje be a megfelelő rovatot/rovatokat)
  A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
vagy
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
x az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy – ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség – csökkenő fontossági sorrendben kell megadni)
  a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban, illetve az ismertetőben meghatározott részszempontok
Szempont Súlyszám
Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft) 60
Jótállás időtartama (hónap) 12
Késedelmi- és hibás teljesítési kötbér napi mértéke (nettó Ft/nap) 12
A megvalósítandó szennyvíztisztító telepre vonatkozó szakmai ajánlat az elektromos energiafogyasztásra (kWh/d) 3
A megvalósítandó szennyvíztisztító telepre vonatkozó szakmai ajánlat a vegyszerfogyasztásra (nettó Ft/d) 3
A megvalósítandó szennyvíztisztító telepre vonatkozó szakmai ajánlat a képződött víztelenített iszapmennyiségre (m3/d) 3
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni nem
(igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
HKT-02/2013
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre: nem
(igen válasz esetén)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (versenypárbeszéd esetén)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2013/08/05 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00
A dokumentációért fizetni kell igen
(igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: 127000 Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A dokumentáció árát dr.Schablauer Péter hivatalos közbeszerzési tanácsadó Nagybajomi Takarékszövetkezetnél vezetett 67100169-40100362 számú számlájára kell befizetni. (Jogcím: HKT-02/2013. eljárás dokumentációjának vételára). A dokumentáció fent megadott ára bruttó összegben értendő (100.000 HUF + 27% ÁFA).
Ajánlatkérő engedélyezi a dokumentációba történő ingyenes betekintés lehetőségét annak megvásárlása előtt.
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2013/08/05 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha ismert, meghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén )
Dátum: (nap/hónap/év)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve a részvételi jelentkezések benyújthatók
  Az EU bármely hivatalos nyelve
  Az EU következő hivatalos nyelve(i):
x Egyéb : HU
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
-ig (nap/hónap/év)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2013/08/05 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00
(adott esetben) Hely: Dr. Schablauer Péter hivatalos közbeszerzési tanácsadó irodája (7400 Kaposvár, Ezredév u. 2. fsz/1)
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek (adott esetben) igen
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A Kbt. 62. § (2)-(4) illetve (6)-(7) bekezdés szerint.

VI. szakasz: kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
(igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
(igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
Projektazonosító: KEOP-1.2.0/09-11-2012-0003
Projektcím: „Nagybajom Város szennyvízcsatornázása és tisztítása”
VI.3) További információk (adott esetben)
1. A dokumentáció rendelkezésre bocsátása:
A dokumentáció kiváltása, az eljáráson való részvétel feltétele. A Dokumentációt ajánlatonként egy Ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak meg kell vásárolnia.
Ajánlatkérő a dokumentációt személyes átvétel útján, illetve kérés esetén postai úton (mindkét esetben CD illetve DVD lemezen, digitális formátumban) bocsátja az Ajánlattevők rendelkezésre – a kérelem kézhezvételétől számított két munkanapon belül legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártáig.
A dokumentáció igénylésére vonatkozó megkeresésnek tartalmaznia kell az igénylő nevét, székhelyét, a kapcsolattartó nevét, telefonszámát, faxszámát, e-mail címét, továbbá a dokumentáció ellenértékének megfizetését igazoló okmány másolatát.
A dokumentáció átvehető munkanapokon 9.00 – 12.00 és 13.00 – 15.00 óra között, továbbá az ajánlattételi határidő napján 9.00 – 10:00 óra között az A. melléklet II) pontjában megjelölt helyen.
2. Az ajánlatok értékelése során adható ponthatárok:
Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa 1-100 pont.
3. Az ajánlatok értékelési módszerének ismertetése:
3.1. Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft)
A legkedvezőbb ajánlat az adható maximális 100 pontot kapja. Az összes további ajánlat pontszáma a legkedvezőbb ajánlathoz viszonyítva arányosítással kerül kiszámításra, az alábbi képlet szerint:
(Legalacsonyabb ajánlati ár/ Ajánlattevő ajánlati ára) × 99 + 1.
3.2. Jótállási időtartama (hónap):
A 12 hónapot vállaló Ajánlattevő 1 pontot kap; a 60 vagy annál több hónapot vállaló Ajánlattevő a maximális 100 pontot kapja. A 12 és 60 hónap közötti vállalásokért a pontok kiosztása arányosítással történik az alábbi képlet szerint:
(Ajánlattevő által 12 hónapon felül, de 60 hónap alatt vállalt hónapok száma/36) × 99 + 1
3.3. Késedelmi- és hibás teljesítési kötbér napi mértéke (nettó Ft/nap):
Az 500.000 Ft/nap mértéket vállaló Ajánlattevő 1 pontot kap; az 5.000.000 Ft/nap vagy annál nagyobb mértékű kötbért vállaló Ajánlattevő a maximális 100 pontot kapja. Az 500.000 Ft/nap és 5.000.000 Ft/nap közötti vállalásokért a pontok kiosztása arányosítással történik az alábbi képlet szerint:
(Ajánlattevő által 500.000 Ft/nap mértéken felül, de 5.000.000 Ft/napmérték alatt vállalt késedelmi kötbér mértéke/4.500.000) × 99 + 1
3.4-6. A megvalósítandó szennyvíztisztító telepre vonatkozó szakmai ajánlat:
Ajánlatadó három részszempontra kell ajánlatot adjon. Ajánlatkérő a legkedvezőbb vállalásra a maximális pontot (100 pont) adja, a többi ajánlatra pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat a következő képlet szerint:
P= ((Avizsgált-Alegrosszabb)/(Alegjobb-Alegrosszabb))*((Pmax-Pmin)+Pmin)
ahol:
P = a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax = a pontskála felső határa
P min = a pontskála alsó határa
A legjobb = legelőnyösebb ajánlat tartalmi értéke
A legrosszabb = legelőnytelenebb ajánlat tartalmi értéke
A vizsgált = a vizsgált ajánlat tartalmi értéke
A három részszempont a következő:
3.4. Elektromos energiafogyasztás (kWh/d)
Az Ajánlatadó mutassa be a megvalósítandó létesítmény egy napi technológiai elektromos energia igényét. Az ezzel kapcsolatos alátámasztó számításokat a Szakmai Ajánlat Műszaki Leírása Technológiai Számítások munkarészében kell bemutatni, a következők alapul vételével:
- szennyvízhozam: teljes terhelésre;
- nyers szennyvíz koncentrációk az Ajánlati Dokumentáció Megrendelői Követelmények III. kötete szerint;
- előírt tisztított szennyvízminőség az Ajánlati Dokumentáció Megrendelői Követelmények III. kötete szerint;
- a megajánlásoknak összhangban kell lenniük az Ajánlat Felhívás és az Ajánlati Dokumentáció minden előírásával;
- A számításokat az Ajánlatkérő ellenőrzi, amennyiben bármely megajánlást kirívóan alacsonynak vagy magasnak értékel, a Kbt.69. §-a szerint fog eljárni.
Az Ajánlattevőnek az elektromos energiafogyasztásba csak a szennyvíz és iszapkezelés technológiai fogyasztóit kell beszámítani, a szennyvíztelep üzemviteli épületének és térvilágításának elektromos fogyasztását nem kell figyelembe venni .Az elektromos energiafogyasztást gépenként kell bemutatni a Táblázatok munkarész „Tervezett elektromos gépek felsorolása” táblázatban, az ott megadott módon. Az egy napi elektromos energia fogyasztás az előbb hivatkozott táblázat „Napi fogyasztás” oszlopának összegéből kell adódjon.
A levegőztetés számítását a Műszaki Leírás, Technológiai Számítások munkarészében részletesen be kell mutatni a napi oxigénigény, órai csúcs oxigén igény, az ezekhez tartozó levegő mennyiségek, az ehhez alkalmazott fúvó munkapontok és energiafogyasztások meghatározásával. A számításokban a szennyvízhőmérsékletet T = 18 C°, az alfa tényezőt 0,7 értékkel kell figyelembe venni.
A legalacsonyabb érték a legkedvezőbb.
3.5. Vegyszerfogyasztás (nettó Ft/d)
A napi vegyszerfogyasztás meghatározásánál meg kell adni az adagolni tervezett vegyszer nevét, hatóanyagtartalmát és egységárát. Az alkalmazott egységár alátámasztásához mellékelni kell egy érvényes beszállítói árajánlatot. A fertőtlenítés esetleges vegyszerszükségletét nem kell figyelembe venni. A számítás alapját képező szennyvízmennyiség és minőség az elektromos energiafogyasztásnál megadottakkal azonos. Az ezzel kapcsolatos alátámasztó számításokat a Szakmai Ajánlat Műszaki Leírása Technológiai Számítások munkarészében kell bemutatni.
A legalacsonyabb érték a legkedvezőbb.
3.6. Képződött víztelenített iszapmennyiség (m3/d)
Az Ajánlattevőnek meg kell adnia az ajánlott műszaki megoldás által termelt, napi víztelenített iszapmennyiséget szárazanyag tartalomban (%), szárazanyagban (t sz.a./d), illetve végső soron mennyiségben (m3/d). A számítás alapját képező szennyvízmennyiség és minőség az elektromos energiafogyasztásnál megadottakkal azonos. Az ezzel kapcsolatos alátámasztó számításokat a Szakmai Ajánlat Műszaki Leírás Technológiai Számítások munkarészében kell bemutatni.
A legalacsonyabb érték a legkedvezőbb.
4. Minősített ajánlattevők jegyzéke:
Ajánlatkérő az AF III.2.2) és III.2.3) pontjaiban előírt feltételeket a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg:
P1) felhívás feladásához kötöttség ténye miatt;
P2)-P4) nincsen ilyen minősített feltétel;
M1) a konkrétabb referencia-követelmények okán;
M2)-M5): nincsenek ilyen minősítési szempontok a minősített ajánlattevők tekintetében.
5. Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások:
Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti, amelyet Ajánlattevőnek az ajánlattételi határidő lejártáig kell az Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania.
Az ajánlati biztosíték összege 3.000.000 Ft.
A biztosíték az Ajánlattevő választása szerint teljesíthető a pénzösszegnek az Ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetésével, bankgarancia biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – kézfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel.
Az ajánlati biztosíték összege befizethető Nagybajom Város Polgármesteri Hivatal (Nagybajom, Fő u. 40.) pénztárába, illetve az Ajánlatkérő OTP és Kereskedelmi Bank Nyrt-nél vezetett 11743143-15397672 számú fizetési számlájára történő átutalással.
Az Ajánlati Biztosítéknak érvényben kell maradnia az ajánlati kötöttség időtartama alatt.
6. Helyszíni bejárás:
Ajánlatkérő a sikeres ajánlattétel érdekében helyszíni bejárást tart, amelynek időpontja: 2013. 07.08. 10.00 óra. Gyülekező: Ajánlatkérő székhelyén (Nagybajom, Fő u. 40.), a polgármesteri hivatal titkárságán.
7. Kiegészítő tájékoztatás:
A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 45. §-ában foglaltak az irányadók. Tekintettel arra, hogy a kiegészítő tájékoztatást az ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű időben köteles megadni, az ajánlatkérő a válaszokat legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 2. munkanapig megválaszolja. Erre tekintettel az ajánlatkérő csak az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 4. munkanapig beérkezett kérdések megválaszolását tudja garantálni; a később beérkezett kérdéseket az ajánlatkérő a Kbt. 45. § (3) bekezdésében foglaltak szerint kezeli. Konzultáció megtartására nem kerül sor.
8. A benyújtandó ajánlat formai követelményei:
Az ajánlatokat zártan, bekötve vagy összefűzve kell benyújtani. Az ajánlat oldalait folyamatos sorszámozással kell ellátni (az üres oldalak számozása nem kötelező). Az ajánlatkérő folyamatos sorszámozásnak tekinti a pótlólag befűzött oldalak /A, /B vagy más hasonló módon történő sorszámozását is, feltéve, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható.
Az ajánlatnak tartalomjegyzéket kell tartalmaznia. Az ajánlatot 1 eredeti és 3 másolati példányban, valamint az eredeti aláírt ajánlatot szkennelve, PDF formátumban, 1 darab file-ban, CD vagy DVD adathordozón is be kell adni; az eredeti ajánlaton meg kell jelölni, hogy az az eredeti. Eltérés esetén Ajánlatkérő az eredeti nyomtatott példányt tekinti irányadónak. Az ajánlatok külső borítékján/csomagolásán fel kell tüntetni az ajánlatkérő nevét, a közbeszerzés tárgyát és „Az ajánlattételi határidő lejárta előtt nem bontható fel” feliratot.
Az ajánlatban lévő, minden – az ajánlattevő (közös ajánlattevő) vagy alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában résztvevő szervezet által készített – dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos meghatalmazást kaptak. Az alkalmasság körében megjelölt szakemberek maguk kötelesek aláírni az őket bemutató, illetve a rendelkezésre állásukat bizonyító iratot.
Az írásos meghatalmazás megadása kizárólag teljes bizonyító erejű magánokiratban vagy közokiratban történhet, amelynek meghatalmazott elfogadást igazoló aláírását is tartalmaznia kell. A meghatalmazást az ajánlathoz csatolni kell.
Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen – az ajánlat beadása előtt – módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.
9. Ajánlattevői nyilatkozatok:
a) az ajánlathoz csatolandó az ajánlattevő (közös ajánlattevő) kifejezett nyilatkozata a felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan, továbbá a tekintetben, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e [Kbt. 60. § (3) és (5) bekezdés]; közös ajánlattétel esetén ezen nyilatkozatot minden közös ajánlattevőnek cégszerűen alá kell írnia;
b) az ajánlatban meg kell jelölni
- a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni,
- az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni [Kbt. 40. § (1) bekezdés];
(adott esetben a nemleges nyilatkozatot is meg kell tenni!)
c) felolvasólap a következő tartalommal: az ajánlattevő (közös ajánlattevők) neve, címe (székhelye, lakóhelye), valamint azok a főbb, számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési szempont (részszempontok) alapján értékelésre kerülnek [Kbt. 60. § (6) bekezdés, 62. § (3) bekezdés]; közös ajánlattétel esetén a felolvasólapot minden ajánlattevőnek alá kell írnia;
d) Ajánlattevőnek az ajánlatában a biztosítékok határidőben történő rendelkezésre bocsátásáról a Kbt. 126.§ (5) bekezdése alapján nyilatkoznia kell.
e) Amennyiben Ajánlattevő rendelkezik olyan pénzforgalmi számlával, amely pl. technikai jellegű, ebben az esetben az ajánlatban csatolni kell erre vonatkozó nyilatkozatát, amelyben egyben ezeket tételesen meg is nevezi.
10. Képviseleti jog igazolása:
Az ajánlathoz csatolandó a képviseleti jogosultság és a számlavezető pénzintézetek ellenőrzése céljából a felhívás feladásának napját megelőző 60 napnál nem régebbi cégkivonat, egyéni vállalkozó esetén az érvényes vállalkozói igazolvány, kivéve azon magyarországi letelepedésű cégek esetén, ahol a cégjegyzékben szereplés tényét a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető adatok alapján az ajánlatkérő ellenőrizni tudja; továbbá kivéve azon egyéb nyilvántartásban szereplő gazdasági szereplőket, akik ajánlatukban megjelölik a Kbt. 36. § (5) bekezdésében foglaltak szerint e tekintetben elérhető nyilvántartást; ezen nyilvántartásokat az ajánlatkérő ellenőrzi.
Az ajánlathoz csatolandó a felhívás feladásának napjától számított 60 napnál nem régebbi aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta egyszerű másolatban [azon cégjegyzésre jogosult(ak) aláírási címpéldányát, vagy a letelepedés országában elfogadott más, a cégjegyzésre jogosultságot igazoló dokumentumot, aki(k) az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat aláírja (aláírják); amennyiben a cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló személye különböző, a kötelezettségvállaló aláírását is tartalmazó meghatalmazás eredeti vagy másolati példányát]; az ajánlatot és az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat kötelezettségvállalásra, nyilatkozattételre jogosult személyeknek kell aláírni.
11. Folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzés esetén:
Az elektronikus úton benyújtott változásbejegyzési kérelmet (.xml fájl) és a benyújtást igazoló digitális tértivevény kinyomtatott példányát is csatolni kell az ajánlathoz.
12. A jelen eljárásban benyújtandó dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatók, kivéve az alkalmasság igazolásához esetlegesen benyújtott kezességvállaló nyilatkozatot [Kbt. 36. § (3) bekezdés].
13. Pénzintézeti igazolással kapcsolatos további követelmény:
Az ajánlattevő (közös ajánlattevő) köteles nyilatkozni arról, hogy valamennyi pénzforgalmi számláját vezető pénzintézet igazolását becsatolta. Amennyiben a cégkivonatban olyan bankok szerepelnek, amelyeknél a számlavezetés már megszűnt, de ezen tény átvezetése nem történt meg a cégkivonatban, úgy erről nyilatkozni kell.
14. A műszaki-szakmai alkalmasság bemutatáshoz kapcsolódó további követelmény:
Az ajánlathoz csatolni kell egy cégszerűen aláírt táblázatot arra vonatkozóan, hogy a műszaki-szakmai alkalmasság tekintetében előírt alkalmassági minimumkövetelményeknek az ajánlatban becsatolt mely referenciával, szakemberrel, egyéb dokumentummal kívánnak megfelelni. Az alkalmassági követelményt a felhívás megfelelő pontjára történő hivatkozással kell megjelölni. A táblázatban kerüljön utalás arra is, ha az ajánlattevő (közös ajánlattevő) az alkalmassági követelmények igazolása során más szervezet (pl. alvállalkozó) kapacitására kíván támaszkodni.
15. A Kbt. 36. § (5) bekezdése szerinti nyilvántartásokra való utalás:
Amennyiben az ajánlattevő (közös ajánlattevő) vagy a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet valamely a felhívásban vagy a dokumentációban előírt igazolás helyett a Kbt. 36. § (5) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, abban az esetben az ajánlattevő, alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában közreműködő egyéb szervezet nyilatkozatban köteles megadni, hogy melyik tényt vagy adatot kívánja a Kbt. 36. § (5) bekezdése szerint igazolni, és hogy mi az ezen tényt vagy adatot tartalmazó ingyenes, a közbeszerzési eljárás nyelvén rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági vagy közhiteles nyilvántartás elektronikus elérhetősége. [Kivéve azon nyilvántartásokat, melyekre az ajánlatkérő jelen felhívásban, illetve a dokumentációban kifejezetten utalt, illetve amelyek a kizáró okok tekintetében a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben nevesítésre kerültek. Amennyiben az ajánlattevő szerepel a köztartozásmentes adatbázisban, kérjük ezt a tényt feltüntetni, az adószám megadásával együtt.]
16. A szakmai ajánlattal kapcsolatos előírások:
a) Az ajánlattevő ajánlata részeként köteles – az ajánlatkérési dokumentációban megadott tartalommal – részletes árajánlatot és szakmai ajánlatot tenni.
b) Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell részletes pénzügyi és műszaki ütemtervet. A részletes ütemtervben szereplő határidőket a szerződéskötés időpontjához viszonyítva kell meghatározni,
c) Ajánlattevő nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy az indikatív tervben foglalt-, vagy attól teljes egészében vagy részben eltérő műszaki megoldásra tesz ajánlatot.
d) Ajánlattevőnek a megvalósítandó szennyvíztisztító telepre vonatkozóan Szakmai ajánlat/Vállalkozói javaslat kell becsatolnia, amely tartalmazza mindazon adatokat és számításokat, amelyek igazolják az ide vonatkozó értékelési szempontra adott értékek megalapozottságát. A javaslatot az ajánlati dokumentáció AJ Jegyzékben részletezettek szerint kell összeállítani és megtenni.
17. Irányadó idő:
A felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő.
18. Fordítás:
Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar, joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű okiratok alkalmasak. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven került kiállításra, úgy azt az ajánlattevő által cégszerűen aláírt felelős fordításban is köteles becsatolni. [Kbt. 36. § (3) bekezdés] Felelős fordítás alatt az ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A fordítás tartalmának a helyességéért az ajánlattevő a felelős, hamis adatszolgáltatás terhe mellett.
19. Hiánypótlás:
Az ajánlatkérő a hiánypótlás és a felvilágosítás-adás lehetőségét a Kbt. 67. §-a szerinti feltételekkel és körben biztosítja.
20. A közbeszerzési eljárás eredményének közlése:
Az ajánlatkérő az eljárás eredményéről az ajánlattevőket egyidejűleg telefaxon vagy elektronikus úton értesíti a Kbt. 77. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltakkal összhangban a Kbt. 65. § (1) és (2) bekezdéseiben, illetve 83. § (7) bekezdésében foglalt határidőkön belül.
21. A második legkedvezőbb ajánlattevő megnevezése:
A Kbt. 124. § (4) bekezdése szerinti körülmények bekövetkezése esetén az ajánlatkérő az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel) köt szerződést, amennyiben e szervezet az összegezésben megjelölésre került.
22. Az ajánlati kötöttség meghosszabbításának lehetősége, illetve az összegezés kiküldését követően érvényesülő ajánlati kötöttség:
Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a 60 napos ajánlati kötöttséget a Kbt. 65. § (2) bekezdése értelmében további 60 nappal meghosszabbíthatja; tájékoztatja továbbá az ajánlattevőket arról, hogy az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése napjától a nyertes ajánlattevő és – amennyiben az ajánlatkérő az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezetet (személyt) az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte – a második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége az AF-ban írottakhoz képest további harminc nappal meghosszabbodik [Kbt. 124. § (4)-(5) bekezdés].
23. A szerződés teljesítése:
Az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésében - a 128. § (3) bekezdés szerinti kivétellel - köteles közreműködni az olyan alvállalkozó és szakember, amely a közbeszerzési eljárásban részt vett az ajánlattevő alkalmasságának igazolásában. Az ilyen szakember helyett csak az ajánlatkérő hozzájárulásával és abban az esetben vehet részt a teljesítésben más alvállalkozó, ha a szerződéskötést követően - a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében - beállott lényeges körülmény, vagy az alvállalkozó bizonyítható hibás teljesítése miatt a szerződés vagy annak egy része nem lenne teljesíthető a megjelölt alvállalkozóval, és ha az ajánlattevő az új alvállalkozóval együtt is megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, melyeknek az ajánlattevőként szerződő fél a közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozóval együtt felelt meg, továbbá nem tartozik a Kbt. 56–57. szerinti kizáró okok hatálya alá. [Kbt. 128. § (2)-(3) bekezdés]
Az alvállalkozó személye nem módosítható a szerződés teljesítése során olyan esetben, amennyiben egy meghatározott alvállalkozó igénybevétele az érintett szolgáltatás sajátos tulajdonságait figyelembe véve a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelésekor [63. § (4) bekezdése] meghatározó körülménynek minősült. [Kbt. 128. § (4) bekezdés]
További, az alkalmassággal, illetve a Kbt. 128. § (4) bekezdése szerinti esetkörrel nem érintett alvállalkozó bevonása a Kbt. 128. § (2) bekezdésében írottak szerinti bejelentéssel és a kizáró okokról szóló nyilatkozat megadásával lehetséges.
A nyertes ajánlattevő alvállalkozó(k) bevonása esetén is teljeskörűen és közvetlenül felelős a jelen szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítéséért.
24. A munkavédelemre és a munkafeltételekre vonatkozó előírások: Az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni.
25. Az ajánlattevőnek kötelezettséget kell vállalnia, hogy a beruházás megvalósulásának ellenőrzését lehetővé teszi a Közreműködő Szervezet és a Támogató részére.
26. Külföldi letelepedésű ajánlattevők: Az ajánlatkérő a Kbt. 2. § (5) bekezdésében foglaltak alapján nyújt nemzeti elbánást. A külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.
27. Az ajánlatkérő jelzi, hogy jelen közbeszerzési eljárásban a Kbt. 46. § (3) bekezdése értelmében nem tudja biztosítani a részajánlattétel lehetőségét, mert beruházás szennyvízcsatorna-hálózat építése, valamint a szennyvíztisztító telep építése műszaki és minőségi szempontok figyelembevételével egymással olyan szoros kapcsolatban áll (figyelemmel az egyes elemek esetleges határidő csúszásaira, vagy esetleges műszaki kompatibilitás problémákra), amely veszélyezteti a projekt határidőben való teljesítését, ezáltal a projekttel kapcsolatos elszámolás teljesíthetőségét.
28. A beruházás alapjául szolgáló pályázat során Ajánlatkérő a pályázat kiírója felé esélyegyenlőség és a fenntartható fejlődéshez kapcsolódóan (többek között) az alábbi vállalásokat tette, amelyeket a beruházás megvalósítása során kötelezően előír nyertes Ajánlattevő(k) részére.
Ajánlattevő ajánlata érvénytelen, amennyiben nem vállalja, hogy a beruházás megvalósítása során teljesíti jelen pontban részére előírt alábbi kötelezettségeket:
Esélyegyenlőség:
a) A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken és a kommunikációban esélytudatosságot kell kifejezni, tilos szegregációt közvetíteni, vagy növelni a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket.
b) A projekt megvalósításánál vizsgálni kell a hátrányos helyzetű, különösen az álláskereső munkaerő alkalmazásának lehetőségét.
c) Az új beruházás eredményeként létrejövő közhasználatú építményeket akadálymentesen kell kialakítani.

Környezeti fenntarthatóság:
a) Minden, a projekt részeként indított beszerzés (eszközök, termékek, alapanyagok,szolgáltatások beszerzése) esetén figyelembe kell venni, és alkalmazni kell a környezeti szempontokat (zöld beszerzés). A rendezvények, egyeztetések, megbeszélések stb. körülményeinek környezettudatosságot kell tükrözniük. Nyertes ajánlattevő vállalja a zöld beszerzés kritériumainak teljesítését, azaz előnyben részesíti az újrahasznosítható termékeket, a minimális csomagolással beszerezhető, energia-hatékony, hosszú élettartamú termékeket.
b) A másodlagos alapanyagok (újrahasznosított hulladékból létrehozott anyagok) felhasználási arányát a lehető legnagyobb mértékre kell növelni a teljes alapanyag felhasználáson belül.
Részletezés MT alapján:
Kivitelezés során másodlagos alapanyagok használata szükséges úgy, hogy az összes alapanyaghoz viszonyított aránya elérje minimum az 5%-ot a kivitelező nyilatkozata alapján:
b1) A szennyvíztelep kivitelezésénél másodlagos alapanyag használatot az alapozási munkák vonatkozásában tervezünk. A földmunkák során kitermelt föld nem kerül elszállításra, hanem az alapozási munkákat követően a tereprendezéskor kerül felhasználásra. A szennyvízvezeték kiépítése során a kitermelt föld és betontörmelék feldolgozást követően visszatöltésre kerül. A bekötő út építésénél a rétegrendek kialakításánál építési-bontási törmelék, valamint beszerezhetőségtől függően pernye, kohósalak, bányameddő felhasználását tervezzük.
b2) A csatornahálózat kiépítésénél a kitermelésre kerülő hasznosítható anyagok nem kerülnek hulladékként elszállításra, a terület helyreállítási munkálatainál a visszatöltés során használjuk fel. A csatornahálózat érint közutakat, ezeken a területeken útfelbontás lesz. A felmart aszfalt másodlagos alapanyagként felhasználásra kerül új aszfalt előállításánál, melyet az úthelyreállítási munkálatoknál használunk fel. Ezek alapján a felmart aszfalthulladék a projekt keretében újrahasznosításra kerül. A betonburkolatos önkormányzati utak burkolatbontásából eredő betontörmeléket szintén nem szállíttatjuk el hulladékként, hanem másodlagos alapanyagként felhasználjuk töltések, útalapok kialakításánál.
c) A létesítés, építés ideiglenes helyigényét és hatásterületét tudatosan minimalizálni kell. A szempontot és érvényesülésének részleteit a kivitel tervezésében kell bemutatni, legalább a következő tartalommal: ideiglenes területfoglalás minimalizálása, anyagszállítási útvonal optimalizálása és gondos kiviteli tervezés, a zaj, por, pollen, elhagyott hulladék stb. megelőzése érdekében. A kivitelezés járulékos környezetterhelésének minimalizálása
Részletezés MT alapján:
c.1) A szennyvízcsatorna hálózat kialakításához szükséges földmunka, tereprendezés útburkolat helyreállítási és betonozás munkák során, valamint a szennyvíztelep megépítése vonatkozásában, az épület kialakítása és a szerkezetépítés, ezt követően a szerelvényezés és az egyéb építőipari szakmunka, valamint a technológiai berendezések telepítése idején a közelebbi lakóterületen időszakosan az építési- és az ehhez kacsolódó szállítási műveletektől származó zajterheléssel, porképződéssel számolunk. A porképződés mértékének csökkentése érdekében a kivitelező cég köteles folyamatos takarítás, locsolás elvégzésére a munkaterületen, kiemelten száraz időben, amennyiben szükséges locsolóautó alkalmazására is kötelezhető.
c.2) A zajterhelést az alkalmazott munkagépek és szállítójárművek okozzák, az általuk keltett zajterhelés a megengedett határértéken belül marad. Az önkormányzat előírja, hogy a településen munkavégzés csak munkanapokon folyhat, 8-és 18 óra között.
c.3) A munkavégzés során keletkezett hulladék nem tárolható közterületen, a lakosság élhető környezetének megóvása érdekében azt köteles a kivitelező elszállítani.
d) A csatornahálózat közutakat érintő szakaszainál figyelembe kell venni az illetékes megyei közútkezelő szabályozását.
e) A csatornahálózat megépítése ütemekre bontva, részenként kerül kivitelezésre, törekedve arra, hogy munkaterület a lehető legkisebb nagyságú legyen.
f) Az alapanyagok helyszínre szállítását a műszaki ütemterv szerint kell végrehajtani, melyet az ajánlattevő cégek közbeszerzési ajánlatukban dolgoznak ki részletesen.
29. Ajánlatkérő ez úton jelzi, hogy fenntartja a lehetőségét a Kbt. 94.§ (3) bekezdés b) pontjának alkalmazására. Ennek figyelembevételével amennyiben jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező beruházással kapcsolatban (mint alapprojekt) az eljárás lefolytatását követően hasonló olyan építési beruházás megvalósítása válik szükségesség, amely összhangban van az alapprojekttel, Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás nyertes Ajánlattevőjével hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást fog lefolytatni (a korábbi első szerződés megkötésétől számított három éven belül).
30. Ajánlattevőnek kapcsolatot kell tartania a kivitelezés alatt a projektben résztvevő szevezetekkel, különös tekintettel további kivitelezőre, projektmenedzsment szervezetre(PIU), kötelező nyilvánosság, pr feladatokat megvalósító szervezetre. Kapcsolattartás módja: elektronikus levelezés, telefonos kommunikáció, részétel a szervezett projektkoordinációs megbeszéléseken, kérésre adatszolgáltatás teljesítése.
Részvétel a projektet érintő Hatóságok (Irányító Hatóság és Közreműködő Szervezet) által kezdeményezett megbeszéléseken, tárgyalásokon, ellenőrzéseken.
31. Ajánlatkérő ez úton tájékoztatja Ajánlattevőket –figyelemmel a 2.1) pontban rögzítettekre-, hogy
- a FIDIC piros szerződéses feltételek alatt a FIDIC „Építési munkák szerződéses feltételeia megrendelő által megtervezett magas- és mélyépítési munkákhoz” című, ANGOL nyelvű eredeti kiadásának (1999, ISBN 2-88432-022-9) második, átdolgozott magyar nyelvű kiadását (2005. január) érti;
- a FIDIC sárga szerződéses feltételek alatt a FIDIC „Elektromos és gépészeti létesítményekhez valamint vállalkozó által tervezett építési és mérnöki létesítményekhez” című, ANGOL nyelvű eredeti kiadásának (1999, ISBN 2-88432-023-7) második, átdolgozott magyar nyelvű kiadását (2011. szeptember) érti.
32. Ajánlatkérő ez úton tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy a beruházással kapcsolatosan előírt próbaüzem a hálózat esetében 3 hónap, a telep esetében 6 hónap, az ajánlati dokumentáció 3. a) és b) kötetében előírtak szerint.
33. Ajánlatkérő ez úton jelzi Ajánlattevőkkel, hogy a devizák átváltására vonatkozóan a pénzügyi beszámolókból származó adatok vonatkozásában a mérleg fordulónapján érvényes,- míg a referenciák vonatkozásában a teljesítés napján érvényes árfolyamokat írja elő az átszámítás időpontjaként.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 1-882-8594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 1-882-8593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben)
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (töltse ki a VI.4.2 rovatot vagy szükség esetén a VI.4.3 rovatot)
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
Kbt. 137. §-ban foglaltak szerint.
VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 1-882-8594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 1-882-8593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának időpontja : 2013/06/20 (nap/hónap/év)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név: Dr.Schablauer Péter hivatalos közbeszerzési tanácsadó
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Ezredév u. 2. fsz.1.
Város: Kaposvár
Postai irányítószám: 7400
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dr.Schablauer Péter hivatalos közbeszerzési tanácsadó
Telefon: +36 82 510-001
E-mail: schablauer@t-online.hu
Fax: +36 82 222-067
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők
Hivatalos név: Dr.Schablauer Péter hivatalos közbeszerzési tanácsadó
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Ezredév u. 2. fsz.1.
Város: Kaposvár
Postai irányítószám: 7400
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dr.Schablauer Péter hivatalos közbeszerzési tanácsadó
Telefon: +36 82 510-001
E-mail: schablauer@t-online.hu
Fax: +36 82 222-067
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani
Hivatalos név: Dr.Schablauer Péter hivatalos közbeszerzési tanácsadó
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Ezredév u. 2. fsz.1.
Város: Kaposvár
Postai irányítószám: 7400
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dr.Schablauer Péter hivatalos közbeszerzési tanácsadó
Telefon: +36 82 510-001
E-mail: schablauer@t-online.hu
Fax: +36 82 222-067
Internetcím (URL):
IV ) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosító (ha ismert): Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
……. (Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható)…..
 
B. MELLÉKLET
részekre vonatkozó információk
Rész száma 1 Elnevezés:
1) Rövid meghatározás:
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
3) Mennyiség:
(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés (nap/hónap/év)
5) További információk a részekről:
------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) ----------------

C1. melléklet
Általános beszerzés
A II. szakaszban (A szerződés tárgya) említett szolgáltatási kategóriák
2004/18/EK irányelv
Kategória száma [ 1 ]
Tárgy
1
Karbantartási és javítási szolgáltatások
2
Szárazföldi szállítási szolgáltatások[2], beleértve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat és a futárszolgálatokat, kivéve a postai küldemények szállítását
3
Légi személyszállítási és teherfuvarozási szolgáltatások, kivéve a postai küldemények szállítását
4
Szárazföldi[3] és légipostai küldemények szállítása
5
Távközlési szolgáltatások
6
Pénzügyi szolgáltatások:
(a) Biztosítási szolgáltatások (b) Banki és befektetési szolgáltatások [4]
7
Számítógépes és azzal összefüggő szolgáltatások
8
Kutatási és fejlesztési szolgáltatások[5]
9
Számviteli, könyvvizsgálói és könyvelési szolgáltatások
10
Piackutatási és közvélemény-kutatási szolgáltatások
11
Vezetési tanácsadó szolgáltatások[6] és az ezzel összefüggő szolgáltatások
12
Építészeti szolgáltatások; mélyépítési szolgáltatások és integrált mélyépítési szolgáltatások; városrendezési és tájrendezési szolgáltatások; az ezekkel összefüggő tudományos és műszaki tanácsadási szolgáltatások; műszaki vizsgálati és elemző szolgáltatások
13
Reklámszolgáltatások
14
Épülettakarítási szolgáltatások és ingatlankezelési szolgáltatások
15
Kiadói és nyomdai szolgáltatások, eseti vagy szerződéses alapon
16
Szennyvíz- és hulladékkezelési szolgáltatások, fertőtlenítési és hasonló szolgáltatások
Kategória száma [ 7 ]
Tárgy
17
Szállodai és éttermi szolgáltatások
18
Vasúti szállítási szolgáltatások
19
Vízi szállítási szolgáltatások
20
Szállítási mellék- és kiegészítő szolgáltatások
21
Jogi szolgáltatások
22
Személyzetelhelyezési és -ellátási szolgáltatások 8
23
Nyomozási és biztonsági szolgáltatások, kivéve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat
24
Oktatási és szakképzési szolgáltatások
25
Egészségügyi és szociális szolgáltatások
26
Szórakoztató, kulturális és sportszolgáltatások 9
27
Egyéb szolgáltatások
1 A 2004/18/EK irányelv 20. cikke és IIA. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák.
2 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.
3 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.
4 Kivéve az értékpapírok és egyéb pénzügyi eszközök kibocsátásával, eladásával, vételével vagy átruházásával kapcsolatos pénzügyi szolgáltatásokat és a jegybanki tevékenységet (szolgáltatást). Nem tartoznak ide továbbá: a föld, meglévő épületek vagy egyéb ingatlan, illetve az arra vonatkozó jogok bármilyen pénzügyi eszköz segítségével történő megvásárlásához vagy bérléséhez kapcsolódó szolgáltatások. Mindazonáltal az adásvételi vagy bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg, vagy az ilyen szerződés megkötése előtt vagy után bármilyen formában megkötött, pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződések az irányelv hatálya alá tartoznak.
5 Kivéve a kutatási és fejlesztési szolgáltatásokat, nem értve ide azt az esetet, ha annak eredményét kizárólag az ajánlatkérő hasznosítja tevékenységi körében, és az ellenszolgáltatást teljes mértékben az ajánlatkérő teljesíti.
6 Kivéve a választottbírósági, a közvetítői és a békéltetési szolgáltatást.
7 A 2004/18/EK irányelv 21. cikke és IIB. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák.
8 Kivéve a munkaszerződéseket.
9 Kivéve a műsorszolgáltatók által kötött, műsoranyagok megszerzésével, fejlesztésével, saját vagy koprodukciós készítésével kapcsolatos, illetve a műsorszolgáltatási időtartammal kapcsolatos szerződéseket.