Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2014/9
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/KÉ/2011.12.30 KÉ
Eljárás fajtája:Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Közzététel dátuma:2014.01.22.
Iktatószám:1104/2014
CPV Kód:79410000-1
Ajánlatkérő:Öcsöd Nagyközség Önkormányzata
Teljesítés helye:Öcsöd nagyközség közigazgatási területe
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:ECOELINE Zrt
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

7. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI
I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: Öcsöd Nagyközség Önkormányzata
Postai cím: Kossuth tér 1.
Város/Község: Öcsöd
Postai irányítószám: 5451
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Molnár Bálint polgármester
Telefon: 56/310-001
E-mail: ocsod8@t-online.hu
Fax: +36 56310001
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ocsod.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe
 
Hivatalos név: ECOELINE Zrt
Postai cím: Hősök tere 8/c
Város/Község: Bóly
Postai irányítószám: 7754
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Németh Tibor
Telefon: 69 568 029
E-mail:
Fax: 69 368 015
Az ajánlattevő általános címe (URL):
----------------------------- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------
I.3.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű  
Közszolgáltató  
Regionális/helyi szintű x
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  
Közjogi szervezet  
Egyéb  
I.4.) Fő tevékenység
I.4.1) Klasszikus ajánlatkérők
x Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
  Egyéb (nevezze meg):
  Egészségügy
I.4.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Vállalkozási szerződés a „Öcsöd csatornázása és szennyvíztisztítása elnevezésű
KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0053” azonosító számú projekt megvalósításához kapcsolódó
költség-haszon elemzés módosításának előkészítésére, és a projekttel megvalósuló, valamint a
meglévő/üzemelő szennyvízközmű vagyonértékelésére, továbbá a vagyonértékelésre épülő
Pótlási Terv készítésére.
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés–, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
  Építési beruházás
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Árubeszerzés
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
x Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma: 11
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
Öcsöd nagyközség közigazgatási területe
NUTS-kód HU322
II.1.3) A szerződéskötés időpontja
Dátum: 2013/08/02 (év/hó/nap)
II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
Vállalkozási szerződés a „„Öcsöd csatornázása és szennyvíztisztítása elnevezésű
KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0053” azonosító számú projekt megvalósításához kapcsolódó
költség-haszon elemzés módosításának előkészítésére, és a projekttel megvalósuló, valamint a
meglévő/üzemelő szennyvízközmű vagyonértékelésére, továbbá a vagyonértékelésre épülő
Pótlási Terv készítésére.
1. A Víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény szerinti a KEOP beruházásban
megvalósuló, valamint a meglévő/üzemelő szennyvízközmű vagyonértékelés elkészítése, és
objektum szintű tételes vagyonleltár (eszközleltár) készítése a mindenkori hatályos végrehajtási
rendeletek szerint.
2. A vagyonértékelésre épülő Pótlási Terv készítése. A költség-haszon elemzés módosításának
előkészítése (input adatok beszerzése, előállítása, javaslat a CBA számítás módosítására) a
mindenkori hatályos KEOP útmutató szerint, valamint annak egyeztetése és elfogadtatása a KSZ-tel
A Megvalósítási Munkák Nettó összköltsége a Támogatási Szerződés szerint: 1.621.217.868 Ft. Az
építés nettó összköltsége: 1 519 113 468,- Ft + nettó 2 % tartalékkeret.
Szakértői feladatok:
A víziközművek vagyonértékét költségalapú értékelési eljárással, az avulással korrigált pótlási
költség módszerével kell meghatározni.
A közművagyon-értékelés során tételesen és teljes körűen számba kell venni, valamint
azonosítani kell a projekt által érintett víziközmű-rendszer(ek) elemeit, a közművekről
rendelkezésre álló heterogén adatforrásokat egységes adatbázisba kell rendezni.
Az avultsági mértékek megállapításához el kell végezni a rendszer műszaki állapotfelmérését,
valamint fel kell dolgozni a rendszer műszaki állapotáról már rendelkezésre álló adatokat is
(műszeres diagnosztikai vizsgálatok jegyzőkönyvei, hibastatisztikák, üzemeltetői tapasztalatok).
A költség-haszon elemzés felülvizsgálatához a közművagyon-értékelésről az alábbi
dokumentációt kell benyújtani:
(1) Közművagyon-értékelési szakvélemény - 3 példány papír formátumban,és 3 példány
elektronikus formátumban:
A szakvélemény tartalmazza a felsőfokú vagyonértékelői képesítéssel és felsőfokú szakirányú
műszaki ill. gazdasági képesítéssel is rendelkező szakértő által kiállított Közművagyon-értékelési
Tanusítványt, a megállapított vagyonérték könyvvizsgáló által történő hitelesítését (Független
könyvvizsgálói jelentés), valamint a projekt által érintett víziközmű-rendszer(ek) bemutatását,
műszaki állapotának jellemzését, és a megállapított vagyonérték összegzését objektum, ill.
objektumcsoportok szerinti bontásban, a pótlási költség valamint az állagmutató megadásával.
2. Tételes vagyonleltár - elektronikus formátumban 3 példányban kell elkészíteni.
A vagyonértékelés során, homogén műszaki ismérvekkel rendelkező objektumok ill.
objektumcsoportok szerint strukturált, objektum szintű eszköz- ill. vagyonleltárt kell készíteni, a
dokumentációban meghatározott részletességgel és minőségben. A tételes vagyonleltárt
3. Pótlási Terv -3 példány elektronikus formátumban:
A rekonstrukciós igények előrejelzése alapján el kell készíteni a projekt által érintett rendszer
Pótlási Tervét, mely egyrészt a felülvizsgálat során a költség-haszon elemzés megfelelő
pénzáramai között, másrészt a 2011. évi CCIX. Törvény szerinti Gördülő Fejlesztési Terv adott
rendszerre vonatkozó, hosszú távú felújítási és pótlási tervrészében kell szerepeltetni.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79410000-1
II.2) A szerződés végleges összértéke
A szerződés végleges összértéke
(A szerződés szerinti végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
Érték: 14800000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
 
Áfa (%)
,
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: vagy napban: 120 (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
VAGY: a teljesítés határideje
a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
III.1.1.1) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén
  Nyílt
  Meghívásos   Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.2) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén
  Nyílt
  Meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén
Klasszikus ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
x Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Közszolgáltató ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
  Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
SzempontSúlyszám
VAGY
  Egyéb:
III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatásra
III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben)
Dátum: 2013/06/26 (év/hó/nap)
III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 14295 / 2013 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2013/08/23 (év/hó/nap)

IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
IV.1.1) A szerződés módosítása érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt
nem
IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):
1. Vállalkozó adatai az alábbiak szerint módosul
Eredeti adat.
székhely: 7121 Szálka, Kossuth L. u. 71/B
adószám: 24659316-2-17
Módosított adat:
székhely: 7754 Bóly, Hősök tere 8/C.
adószám: 24659316-2-02
2. A vállalkozási szerződés 6.4 pontja az alábbiak szerint módosul:
Eredeti adat:
Cím: 7121 Szálka, Kossuth L. u. 71/B
Tel.: 69/568-029
Módosított adat:
Cím: 7754 Bóly, Hősök tere 8/C.
Tel.: +36 ,69 568 029
IV.1.3) A módosítás indoka:
A Vállalkozó cégforma változása következtében vált szükségessé a Vállalkozó adatainak módosítása.
IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2014/01/15 (év/hó/nap)

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Egyéb információk:
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
A nyertes a hirdetmény tartalmával és közzétételével egyet ért.
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2014/01/16 (év/hó/nap)