Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/162
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.08.23.
Iktatószám:13044/2018
CPV Kód:45262690-4
Ajánlatkérő:Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:HU231;HU231;HU231
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Géplak Kft.;Greeneral Kft.;Baranyai Házépítő Kft.;S és P 2004 Kft
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK15960
Postai cím: Széchenyi tér 1.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7621
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Eötvös Gábor
Telefon: +36 72514802, +36 30816144
E-mail: kozbesz erzes@pvfzrt.hu
Fax: +36 72514810
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.gov.pecs.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.gov.pecs.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: TOP-6.2.1-15 „Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése” program keretében a Kertvárosi Óvoda Németh László Utcai Tagóvodája és a Kicsikék Bölcsőde, valamint a pécs
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45262690-4
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
TOP-6.2.1-15 „Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése”
program keretében a Kertvárosi Óvoda Németh László Utcai Tagóvodája és a Kicsikék Bölcsőde épületének teljes külső és belső
felújítása.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 662166912 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: TOP-6.2.1-15 keretében a pécsi Kertvárosi Óvoda Németh László Utcai Tagóvodája és a Kicsikék Bölcsőde,valamint a Budai Nagy Antal utcai Óvoda és bölcsőde,Napsugár bölcsőde épületének teljes felújítása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45111100-9
További tárgyak:45421100-5
45261400-8
45310000-3
45321000-3
45330000-9
45331000-6
45400000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: 7632 Pécs, Németh L. u. 6/a, hrsz.: 23891/60
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Főbb műszaki tartalom:
A projekt célja, az óvoda és bölcsőde épületének külső és belső f elújítása, mely megfelel a kor igényeinek, hatályos
jogszabályoknak, balesetvédelemnek és az óvoda és bölcsőde teljeskörű működésnek.
Az óvoda és a bölcsőde egy épületben, különböző épületszinteken helyezkedik el. Az óv oda jelenleg az emeleti részen, a
bölcsőde
a földszin ten működik. Az óvoda helyiségeinek megfelelő biztosítása érdekében, a földszinti részen kialakításra kerül egy szociális
blokk és egy tornaszoba.
Az épületben a következő munkák elvégzése szükséges:
•meglévő óvoda és bölcsőde épület felújítása, átalakítása (nyílászáró csere, helyiségek felújítása, átalakítás),
•IMS tartószerkezet megerősítése
•akadálymentesítés az óvoda és b ölcsőde helyiségeiben
•tűzjelző rendszer kialakítása
•villamossági rendszer felújítá sa, armatúrák, vezetékezés, hálózat fejlesztés
•gyengeáramú rendszer kiépítése
•gépészeti rendszer felújítása és b ővítése (távhő ellátású rendszer)
•főzőkonyha kialakítása
Tervezett kialakítás, has znos alapterület:
U07.Terasz 80,06 m2
U08.Terasz 80,06 m2
U09.Terasz 80,06 m2
Bölcsőde Összesen: 1 063,99 m2
Óvoda Összesen: 936,34 m2
Összesen: 2000,33 m2
A nyertes ajánlattevő fe ladata továbbá:
-köteles a munkavégzést úgy összehang olni, hogy az, az ott dolgozókra és a munkavégzés hatókörében tartózkodókra veszélyt
ne jelentsen
-a munkavég zést a Megrendelői követelményben foglaltak alapján jogosult megkezdeni, figyelemmel a 191/2009. (IX. 15.)
Korm. rendeletben foglaltakra is
-a szerződéskötést követően álla potfelmérést köteles végezni, melyet fotó- vagy videó dokumentációval kell alátámasztani,
-a munkaterület szükséges őrzése
-valamennyi ideiglenes építési víze llátáshoz és építési elektromos ellátáshoz és vételezésekhez szükséges mérhető kiépítések
elkészítése; a projekt megvalósításának időtartam alatt felmerülő közüzemi díj a nyertes Ajánlattevőt terheli
-a kivitelezés megvalósításához szükséges valamennyi építési és szerelési munka elvégzése,
-üzempróbák lefolytatása
-minden igazgatási, techn ikai vagy egyéb feladat ellátása, amely ahhoz szükséges, hogy a kivitelezést a tervekben
meghatározott állapotban Megrendelőnek átadja
-az elkészült létesítmény szerződésnek, jogszabá lynak, engedélynek történő megfelelőségének igazolása;
-minden olyan dokumentum elkészítése, amely a létesítmény üzemeltetéséhez, a biztonságos működéséh ez/használathoz
szükséges;
-az átadás- átvételi eljárás során a beépített anyagok, szerkezetek, berendezések megfelelőségi igazolását köteles átadni;
-átadási és megvalósulási terv elkészítése, a használatba vételi engedély benyújtásához szükséges dokumentáció elkészít é se és
átadása a Megrendelőnek, a Megrendelői követelményekben rögzített formában és példányszámban
-valamennyi kivitelezési munkával kapcsolatban képződő bontási törmelék és építési hulladék gyűjté se és a Megrendelői
követelményben foglaltak szerinti elszállítása, illetve a jogszabályoknak megfelelő ártalmatlanítása, és vagy újrahasznosít ása;
-a munkavégzések befejezése után a kivitelezéssel érintett felvonulási területek kivitelezés megkezdése előtti állapotnak
megfelelő helyreállítása
-a környezetben, környe ző építményekben okozott sérülések, károk helyreállítása, a szavatossági és jótállási kötelezettségek
ellátása
-a fejles ztéssel érintett épületek hiteles energetikai tanúsítvány elkészítése és átadása a Megrendelőnek;
-A nyertes Ajánlattevő feladata és költsége minden olyan dokumentum elkészítése, engedély beszerzése é s átadása az
Ajánlatkérőnek, valamint díjak befizetése, amely a Létesítményre vonatkozó használatbavételi eljárás megindításához, a
Létesítmény üzemeltetéséhez, biztonságos működtetéséhez szükséges
-rendelkezésre állás a használatba vételi eljárás során.
Egyenértékűség: a 321/2015 (X.30.) Korm. rend. (tová b biakban KR) 46§(3)-(6)bek szerint.
A feladatok részletes leírását a KD, valamint a KD-ben teljes terjedelemben közzétett AF tarta lmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A jótállás vállalt időtartama (hibajelentési időszak) egész hónapban megadva (hónap) (min.36 hónap; max. 60 hónap 3
2 Az AF III.1.3) pont M.2. pontjában meghatározott szakember előírtnál nagyobb szakmai tapasztalata (hónap) (min. 0 hón ap, max 60 hónap) 7
3 Környezetvédel emi szempontok érvényesülése (max. 17 2
4 Építés-technológiai terv minősége (nem számszerűsíthető 2
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 30
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.2.1-15-PC1-2016-00011
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: TOP-6.2.1-15 program keretében a pécsi Budai Nagy Antal utcai Óvoda intézmény épületének teljes külső és belső felújítása
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45400000-1
További tárgyak:45421100-5
45261400-8
45310000-3
45321000-3
45330000-9
45331000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: 7624 Pécs Budai Nagy Antal utca 5. hrsz.: 3220/16
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Főbb műszaki tartalom:
A projekt célja, az óvoda épületének külső és belső felújítása, me ly megfelel a kor igényeinek, hatályos jogszabályoknak,
balesetvédelemnek és az óvoda teljeskörű működésnek. Az óvoda helyiségeinek megfelelő biztosítása érdekében kialakítá sra
kerülnek a szociális blokkok és egy tornaszoba.
Annak érdekében, hogy ez megvalósulhasson a z épületben a következő munkák elvégzése szükséges:
•meglévő óvoda épület felújítása, átalakítása (nyílászáró csere, helyiségek felújítása, átalakítás),
•új tornaszoba épületrész építése
•akadálymentesítés az óvoda hely iségeiben
•tűzjelző rendszer kialakítása
•villamossági rendszer felújítá sa, armatúrák, vezetékezés, hálózat fejlesztés
•gyengeáramú rendszer kiépítése
•gépészeti rendszer felújítása és b ővítése (távhő ellátású rendszer)
•tálalókonyha kialakítása
Hasznos alapterület össze sen:822,64 m2
A nyertes ajánlattevő feladata:
-köteles a munkavégzést úgy ö sszehangolni, hogy az, az ott dolgozókra és a munkavégzés hatókörében tartózkodókra veszélyt
ne jelentsen
-a munkavég zést a Megrendelői követelményben foglaltak alapján jogosult megkezdeni, figyelemmel a 191/2009. (IX. 15.)
Korm. rendeletben foglaltakra is
-a szerződéskötést követően álla potfelmérést köteles végezni, melyet fotó- vagy videó dokumentációval kell alátámasztani
-a munkaterület szükséges őrzése
-valamennyi ideiglenes építési víze llátáshoz és építési elektromos ellátáshoz és vételezésekhez szükséges mérhető kiépítések
elkészítése; a projekt megvalósításának időtartam alatt felmerülő közüzemi díj a nyertes Ajánlattevőt terheli
-a kivitelezés megvalósításához szükséges valamennyi építési és szerelési munka elvégzése,
-üzempróbák lefolytatása
-minden igazgatási, techn ikai vagy egyéb feladat ellátása, amely ahhoz szükséges, hogy a kivitelezést a tervekben
meghatározott állapotban Megrendelőnek átadja
-az elkészült létesítmény szerződésnek, jogszabá lynak, engedélynek történő megfelelőségének igazolása
-minden olyan dokumentum elkészítése, amely a létesítmény üzemeltetéséhez, a biztonságos működéséh ez/használathoz
szükséges
-az átadás -átvételi eljárás során a beépített anyagok, szerkezetek, berendezések megfelelőségi igazolását köteles átadni
-átadási és megvalósulási terv elkészítése, a használatba vételi engedély benyújtásához szükséges dokumentáció elkészí tése és
átadása a Megrendelőnek, a Megrendelői követelményekben rögzített formában és példányszámban
-valamennyi kivitelezési munkával kapcsolatban képződő bontási törmelék és építési hulladék gyűjté se és a Megrendelői
követelményben foglaltak szerinti elszállítása , illetve a jogszabályoknak megfelelő ártalmatlanítása, újrahasznosítása
-a munkavégzések befejezése után a kivitelezéssel érintett felvonulási területek kivitelezés megkezdése előtti állapotn ak
megfelelő helyreállítása
-a környezetben, környe ző építményekben okozott sérülések, károk helyreállítása, a szavatossági és jótállási kötelezettségek
ellátása
-rendelk ezésre állás a használatba vételi eljárás során
-A nyertes Ajánlattevő feladata minden olyan dokumen tum elkészítése, engedély beszerzése és átadása az Ajánlatkérőnek,
valamint díjak befizetése, amely a Létesítményre vonatkozó használatbavételi eljárás megindításához, a Létesítmény
üzemeltetéséhez, biztonságos működtetéséhez szükséges.
Egyenértékűség: a 321/2015 (X.30.) Korm. rend. (további akban KR) 46§(3)-(6)bek szerint.
A feladatok részletes leírását a KD, valamint a KD-ben teljes terjedelemben közzétett AF tart almazza
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A jótállás vállalt időtartama (hibajelentési időszak) egész hónapban megadva (hónap) (min.36 hónap; max. 60 hónap) 3
2 Az AF III.1.3) pont M.2. pontjában meghatározott szakember előírtnál nagyobb szakmai tapasztalata (hónap) (min. 0 hón ap, max 60 hónap 7
3 Környezetvéde l emi szempontok érvényesülése (max. 17) (db 2
4 Építés-technológiai terv minősége (nem számszerűsíthető 2
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 30
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.2.1-15-PC1-2016-00010
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: TOP-6.2.1-15 program keretében a pécsi Budai Nagy Antal utcai bölcsőde, Napsugár bölcsőde intézmény épületének teljes külső és belső felújítása
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45111100-9
További tárgyak:45421100-5
45261400-8
45310000-3
45321000-3
45331000-6
45330000-9
45400000-1
45312100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: 7624 Pécs Budai Nagy Antal utca 3. hrsz.: 3220/20
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Főbb műszaki tartalom:
A projekt célja, az bölcsőde épületének külső és belső felújítása, mely megfelel a kor igényeinek, hatályos jogszabályoknak,
balesetvédelemnek és a bölcsőde teljeskörű működésnek. A bölcsődehelyiségeinek megfelelő biztosítása érdekében kialakítá sra
kerülnek a szociális blokkok és egy tornaszoba.
Annak érdekében, hogy ez megvalósulhasson a z épületben a következő munkák elvégzése szükséges:
•meglévő bölcsőde épület felújítása, átalakítása (nyílászáró csere, helyiségek felújítása, átalakítás),
•akadálymentesítés a bölcsőde helyiségeiben
•tűzjelző rendszer kialakítása
•villamossági rendszer felújítá sa, armatúrák, vezetékezés, hálózat fejlesztés
•gyengeáramú rendszer kiépítése
•gépészeti rendszer felújítása és b ővítése (távhő ellátású rendszer)
•fözőkonyha kialakítása
Hasznos alapterület össz esen: 1013,81 m2
A nyertes ajánlattevő feladata:
-a munkavégzést úgy összehan g olni, hogy az, az ott dolgozókra és a munkavégzés hatókörében tartózkodókra veszélyt ne
jelentsen
-a munka végzést a Megrendelői követelményben foglaltak alapján jogosult megkezdeni, figyelemmel a 191/2009. (IX. 15.)
Korm. rendeletben foglaltakra is
-a szerződéskötést követően álla potfelmérést köteles végezni, melyet fotó- vagy videó dokumentációval kell alátámasztani,
-a munkaterület szükséges őrzése;
-valamennyi ideiglenes építési vízel látáshoz és építési elektromos ellátáshoz és vételezésekhez szükséges mérhető kiépítések
elkészítése; a projekt megvalósításának időtartam alatt felmerülő közüzemi díj a nyertes Ajánlattevőt terheli.
-a kivitelezés megvalósításához szükséges valamennyi építési és szerelési munka elvégzése,
-üzempróbák lefolytatása;
-minden igazgatási, techni kai vagy egyéb feladat ellátása, amely ahhoz szükséges, hogy a kivitelezést a tervekben
meghatározott állapotban Megrendelőnek átadja;
-az elkészült létesítmény szerződésnek, jogszabál ynak, engedélynek történő megfelelőségének igazolása,
-minden olyan dokumentum elkészítése, amely a létesítmény üzemeltetéséhez, a biztonságos működéséh ez/használathoz
szükséges,
-az átadás- átvételi eljárás során a beépített anyagok, szerkezetek, berendezések megfelelőségi igazolását köteles átadni,
-átadási és megvalósulási terv elkészítése, a használatba vételi engedély benyújtásához szükséges dokumentáció elkészít ése és
átadása a Megrendelőnek, a Megrendelői követelményekben rögzített formában és példányszámban,
-valamennyi kivitelezési munkával kapcsolatban képződő bontási törmelék és építési hulladék gyűjtés e és a Megrendelői
követelményben foglaltak szerinti elszállítása , illetve a jogszabályoknak megfelelő ártalmatlanítása, újrahasznosítása;
-a munkavégzések befejezése után a kivitelezéssel érintett felvonulási területek kivitelezés megkezdése előtti állapotna k
megfelelő helyreállítása;
-a környezetben, környe z ő építményekben okozott sérülések, károk helyreállítása, a szavatossági és jótállási kötelezettségek
ellátása,
-rendelke zésre állás a használatba vételi eljárás során;
-A nyertes Ajánlattevő feladata minden olyan dokument um elkészítése, engedély beszerzése és átadása az Ajánlatkérőnek,
valamint díjak befizetése, amely a Létesítményre vonatkozó használatbavételi eljárás megindításához, a
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A jótállás vállalt időtartama (hibajelentési időszak) egész hónapban megadva (hónap) (min.36 hónap; max. 60 hónap) 3
2 Az AF III.1.3) pont M.2. pontjában meghatározott szakember előírtnál nagyobb szakmai tapasztalata (hónap) (min. 0 hón ap, max 60 hónap 7
3 Környezetvédel emi szempontok érvényesülése (max. 17) (db) 2
4 Építés-technológiai terv minősége (nem számszerűsíthető) 2
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 30
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.2.1-15-PC1-2016-00009
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 210 - 435516
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: TOP-6.2.1-15 „Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése” program keretében a Kertvárosi Óvoda Németh László Utcai Tagóvodája és a Kicsikék Bölcsőde épületének telje
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/10 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Géplak Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Köves-földi út 33.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7631
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 326133351
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 308650641
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: TOP-6.2.1-15 „Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése” program keretében a Kertvárosi Óvoda Németh László Utcai Tagóvodája és a Kicsikék Bölcsőde épületének telje
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/10 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Greeneral Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Rákóczi u.1 .
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7621
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 144813038
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 173145174
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 3 Elnevezés: 3 Elnevezés: TOP-6.2.1-15 „Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése” program keretében a pécsi Budai Nagy Antal utcai bölcsőde, Napsugár bölcsőde intézmény épületé
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/10 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 6
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 6 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Baranyai Házépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Ipar u.3.
Város: Pellérd
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7831
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: S és P 2004 Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Ipari u.3.
Város: Pellérd
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7831
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 175760133
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 180371097
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
1. rész:
Greeneral Kft. 7621 Pécs, Rákóczi u. 1. 24299682-2-02.
Géplak Kft. 7631 Pécs, Köves-földi út 33. 14013524-2-02.
Sp04-Baház Konzorcium 7831 Pellérd, Ipar u. 3.
vezető tag: Baranyai Házépítő Kft. 7831 Pellérd, Ipari u.3. 11542409-2-02.
további tag: S és P 2004 Kft. 7831 Pellérd, Ipar u. 3. 14317251-2-02.
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
építményvillamossági szakterületen felelős műszaki vezetés
A nyertes ajánlattevő ajánlatában
Webs Kft. 7621 Pécs, Rákóczi út 61. 10470095-2-02.
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:
Webs Kft. 7621 Pécs, Rákóczi út 61. 10470095-2-02.
Az alkalmassági követelmény megjelölése: Ajánlati felhívás III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M.2.3. pont
2. rész:
Benkala Kft. 1115 Budapest, Bártfai u. 44. 13427340-2-43.
Greeneral Kft. 7621 Pécs, Rákóczi u. 1. 24299682-2-02.
Géplak Kft. 7631 Pécs, Köves-földi út 33. 14013524-2-02.
Sp04-Baház Konzorcium 7831 Pellérd, Ipar u. 3.
vezető tag: Baranyai Házépítő Kft. 7831 Pellérd, Ipari u.3. 11542409-2-02.
további tag: S és P 2004 Kft. 7831 Pellérd, Ipar u. 3. 14317251-2-02.
ZEDI-Ingatlan Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 7300 Komló, Dózsa György utca 5. VI. em. 17. 24888127-2-02.
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
építési szakterületen felelős műszaki vezetés, építményvillamossági szakterületen felelős műszaki vezetés
A nyertes ajánlattevő ajánlatában
Contra Aquincum Mérnöki és Gazdasági Tanácsadó Betéti Társaság 7833 Görcsöny, Petőfi. utca 4. 20114882-3-02.
Webs Kft. 7621 Pécs, Rákóczi út 61. 10470095-2-02.
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:
Contra Aquincum Mérnöki és Gazdasági Tanácsadó Betéti Társaság 7833 Görcsöny, Petőfi. utca 4. 20114882-3-02.
Az alkalmassági követelmény megjelölése: Ajánlati felhívás III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M.2.1. pont
Webs Kft. 7621 Pécs, Rákóczi út 61. 10470095-2-02.
Az alkalmassági követelmény megjelölése: Ajánlati felhívás III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M.2.3. pont

3. rész:
Sp04-Baház Konzorcium 7831 Pellérd, Ipar u. 3.
vezető tag: Baranyai Házépítő Kft. 7831 Pellérd, Ipari u.3. 11542409-2-02.
további tag: S és P 2004 Kft. 7831 Pellérd, Ipar u. 3. 14317251-2-02.
AKTÍV Ipari, Építőipari és Kereskedelmi Kft. 6344 Hajós, Kossuth u. 21. 10459340-2-03.
Benkala Kft. 1115 Budapest, Bártfai u. 44. 13427340-2-43.
Greeneral Kft. 7621 Pécs, Rákóczi u. 1. 24299682-2-02
Géplak Kft. 7631 Pécs, Köves-földi út 33. 14013524-2-02.
ZEDI-Ingatlan Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 7300 Komló, Dózsa György utca 5. VI. em. 17. 24888127-2-02.
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: gépészeti munkák
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5 .
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 188208594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148 § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5 .
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/08/16 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)