Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2015/12
Beszerzés tárgya:Építési beruházás Tervezés és kivitelezés
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás - 121. § (1) bekezdés b) pontja/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt
Közzététel dátuma:2015.01.30.
Iktatószám:1429/2015
CPV Kód:45316100-6;45317000-2;45310000-3;34928500-3;50232110-4;71356400-2;71334000-8
Ajánlatkérő:Tamási Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Magyarország, Tamási közigazgatási területe
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2015.02.17.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS
A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatás megrendelés
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Tamási Város Önkormányzata
Postai cím: Szabadság utca 46-48.
Város/Község: Tamási
Postai irányítószám: 7090
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Hamar Zita
Telefon: +36 74570800/106. mellék
E-mail: hamar.zita@tamasi.hu
Fax: +36 74471623
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
További információ a következő címen szerezhető be:
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet)
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Közszolgáltató
x Regionális/helyi szintű
  Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
  Közjogi szervezet
  Egyéb
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
x Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
  Egyéb (nevezze meg):
  Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Tervezéssel vegyes vállalkozási szerződés alapján Tamási közigazgatási területén belül (irsz.:7090) a Megrendelő tulajdonát képező vagy használatában álló közterületeken építési beruházás, kivitelezési munkák elvégzése a közvilágítás korszerűsítés megvalósítására a KEOP-5.5.0/K/14-2014-0005 pályázati kódszámú Európai Uniós pályázat keretében.
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
x Építési beruházás
  Kivitelezés
x Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Árubeszerzés
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
  Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma:
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
Magyarország,
Tamási közigazgatási területe
NUTS-kód: HU233
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma
VAGY
(adott esetben) maximális létszáma
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok) ban:
Indokolás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet.
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Tervezéssel vegyes vállalkozási szerződés alapján Tamási közigazgatási területén belül (irsz:7090) a Megrendelő tulajdonát képező vagy használatában álló közterületeken építési beruházás, kivitelezési munkák elvégzése a közvilágítás korszerűsítés megvalósítására a KEOP 5.5.0./K/14-2014-0005 pályázati kódszámú Európai Uniós pályázat keretében.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45316100-6
További tárgyak:45317000-2
45310000-3
34928500-3
50232110-4
71356400-2
71334000-8
II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható)
nem
(Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
  egy részre
  egy vagy több részre
  valamennyi részre
II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
Vállalkozó feladata:
Kiviteli tervezési munkarész esetében:
Nyertes Ajánlattevő feladata a közvilágítás korszerűsítéséhez, energiatakarékos átalakításához szükséges kiviteli terv(ek) elkészítése és a kiviteli terv(ek) egyeztetése, jóváhagyatása, hozzájárulás beszerzése az ajánlattételi dokumentációban előírtak figyelembevételével. A tényleges kivitelezés megkezdésének feltétele a jóváhagyott kiviteli tervek megléte, figyelemmel a dokumentációban foglaltakra is. A kivitelezés megkezdéséhez szükséges kiviteli terveket nyertes ajánlattevőnek 3 db papíralapú és 8 db elektronikus példányban kell elkészítenie és ajánlatkérő részére átadnia a szerződés aláírásának napját követő legkésőbb 30. naptári napig.
Kivitelezési munkarész esetében (Új LED-es világítótestek):
A szerződés teljesítése során a korszerűsítésre irányuló kivitelezés főbb megvalósítandó műszaki mennyiségei az alábbiak:
MINI LUMA/12LED/R1/1850lm/17W/4000K/NW világítótest felszerelése 797 db
MINI LUMA/12LED/R7/2350lm/22W/4000K/NW világítótest felszerelése 92 db
MINI LUMA/20LED/R7/3250lm/29W/4000K/NW világítótest felszerelése 17 db
MINI LUMA/20LED/R7/3950lm/36W/4000K/NW világítótest felszerelése 54 db
MINI LUMA/20LED/R3/4650lm/43W/4000K/NW világítótest felszerelése 106 db
MINI LUMA/30LED/R3/5450lm/47W/4000K/NW világítótest felszerelése 97 db
MINI LUMA/30LED/R7/6600lm/59W/4000K/NW világítótest felszerelése 157 db
MINI LUMA/40LED/R7/7050lm/59W/4000K/NW világítótest felszerelése 47 db
MINI LUMA/40LED/R7/8250lm/71W/4000K/NW világítótest felszerelése 14 db
LUMA 1/48LED/R7/9400lm/83W/4000K/NW világítótest felszerelése 16 db
PANNONLED 8LED/1900lm/20W világítótest felszerelése 48 db
Vállalkozó feladata a meglévő 1.445 db lámpatest leszerelése a dokumentációban részletezettek szerint.
A kivitelezési munkák megvalósítása során a kivitelezéssel érintett útszakaszokon, utakon Vállalkozónak biztosítani kell a közlekedést. A jóváhagyott kiviteli tervek meglétét követően (a dokumentációban részletezetteknek megfelelően) Vállalkozó feladata az 1.445 db új LED-es világítótest (lámpatest és fényforrás egysége) felszerelése, ekként a szerződés teljesítése során várhatóan a kivitelezés szerelési intenzitásának el kell érnie legalább az átlagos heti ~225 db világítótest (lámpatest és fényforrás egysége) felszerelési intenzitást.
Ajánlatkérő a kiírt típusok esetében elfogadja a „vagy azzal egyenértékű” megajánlást, abban az esetben, ha az egyenértékűként megajánlott típus teljes körűen megfelel a dokumentációban és a felhívásban előírtaknak. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a KEOP pályázat előírása alapján közvilágítási rendszer energiahatékonysági átalakítása során a próbaüzem a műszaki átadás-átvételt megelőző fénytechnikai mérést jelenti. Részletes és tételes mennyiségek és a részletes műszaki paraméterek, továbbá a kivitelező által elvégzendő feladatok részletezése az ajánlattételi dokumentációban és annak részét képező műszaki dokumentációban találhatók.
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció): nem
(Igen válasz esetén)A vételi jog meghatározása:
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabbítható:
A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert): vagy: és között
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
A (tervezett) időtartam hónapban: vagy napban: 90 (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
Értékelési részszempont.
1. Késedelmi kötbér (véghatáridőre): Amennyiben ajánlattevő az előírt teljesítési határidő lejártáig- olyan okból amelyért ajánlattevő a felelős- nem teljesít, késedelmi kötbér fizetésére köteles. A késedelmi kötbér minimum mértéke a teljes nettó szerződéses összeg (teljes nettó ellenszolgáltatás) 0,20%-a/naptári nap, minden késedelmesen eltelt naptári nap után. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a minimum a teljes nettó szerződéses összeg (teljes nettó ellenszolgáltatás) 0,20%/naptári nap késedelmi kötbér vállalásánál alacsonyabb vállalás az Ajánlattevő ajánlatának érvénytelenségéhez vezet. Ajánlatkérő a teljes nettó szerződéses összeg (teljes nettó ellenszolgáltatás) 0,60%-a/naptári nap mértéket elérő vagy meghaladó mértékű késedelmi kötbér (a legkedvezőbb szintnél kedvezőbb) vállalás esetében a Kbt. 71. § (7) bekezdése alapján a ponthatár felső határával azonos számú pontot ad. A késedelmi kötbér napi tételeinek maximális mértéke összesen 30 naptári nap lehet. A késedelmi kötbér maximális mértékének (30 naptári nap) elérése esetén Ajánlatkérő a 31. naptári naptól jogosult a jelen szerződéstől egyoldalúan elállni.
Értékelési részszempont.
2. Meghiúsulási kötbér: Ajánlattevőnek az ajánlatban tett (értékelési részszempontra) vállalásának megfelelően meghiúsulási kötbért kell fizetnie a szerződés olyan okból történő meghiúsulása esetén, amelyért ajánlattevő a felelős. A késedelemi kötbér maximált mértékének (30 naptári nap) elérése esetén Ajánlatkérő az azt követő 31. naptári napon jogosult a szerződéstől egyoldalú jognyilatkozattal elállni és jogosult továbbá Vállalkozótól meghiúsulási kötbért követelni. A meghiúsulás kötbér mértéke, mint értékelési részszempont esetében a legalacsonyabb vállalás a teljes nettó szerződéses összeg (teljes nettó ellenszolgáltatás) 10,00 %-a lehet (a vállalás kedvezőtlenebb -alacsonyabb- nem lehet), míg a vállalás felső határa a teljes nettó szerződéses összeg (teljes nettó ellenszolgáltatás) 15,00 %-ig terjedhet. A 15,00%-ot elérő vagy meghaladó mértékű (a legkedvezőbb szintnél kedvezőbb) vállalás esetében Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (7) bekezdése alapján a ponthatár felső határával azonos számú pontot ad.
3. Előleg visszafizetési biztosíték: A 4/2011 (I.28.) Korm. rendelet 57/A. § (3) bekezdése értelmében szállítói finanszírozás alkalmazása eseten a közbeszerzési eljárás során kiválasztott szállító a szerződés elszámolható összegének 10 %-a erejéig mentesül a biztosíték nyújtás kötelezettsége alól. A szerződés elszámolható összegének 10 %-át meghaladó mértékű szállítói előleg igénylés esetén a közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés elszámolható összegének 10%-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja javára szóló előleg visszafizetési biztosítékét kell nyújtania szállítónak (4/2011 (I.28.) Korm. rendelet 57/A. § (3) bekezdése) a Kbt. 126. § (6) bekezdés b) pontja szerint:
- óvadékként az előírt pénzösszegnek a jogosult fél fizetési számlájára történő befizetéssel (átutalással) vagy
- bank vagy biztosító által vállalt garanciával, vagy
- banki készfizető kezesség biztosításával vagy
- biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó- kötelezvénnyel,
vagy
- a 4/2011 (I.28.) Korm. rendelet 57./A. § (3) bekezdése szerinti módon a gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet szállító cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselőjének vagy legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező tulajdonosának, vagy együttesen legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező természetes személy tulajdonosainak kezességvállalása, vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség, valamint az Áht. 92. § (1) bekezdése szerinti állami kezesség is elfogadható a szállítói előleg biztosítékaként.
Az előleg visszafizetési biztosítékot a Kbt. 126. § (6) bekezdés b) pontja alapján a 4/2011 (I.28.) Korm. rendelet 57./A. § (3) bekezdése szerinti módon, illetve a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározott formában kell teljesíteni. Az előleggel kapcsolatban a 4/2011 (I.28.) előírásai az irányadóak.
Az előleg visszafizetési biztosítékot a Kbt. 126. § (4) bekezdése szerinti határidőig a Vállalkozói előlegigényléssel (előlegbekérő dokumentum megküldésével) egy időben kell biztosítania Vállalkozónak.
4. Jótállási időszakra vonatkozó a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosíték: melynek összege a teljes nettó szerződéses összeg (teljes nettó ellenszolgáltatás) 0,5 %-a, amelyre a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja és a Kbt. 126. § (4) bekezdés az irányadó. A biztosítékot a teljesítés időpontjában kell Ajánlattevőnek nyújtania, amelynek a teljesítés időpontjától (műszaki átadás-átvételi eljárás eredményes lezárása) a jótállási kötelezettség lejártáig (60 hónap) kell érvényben lennie.
5. Jótállási idő:
Ajánlattevő köteles a fenntartási időszak végéig (60 hónap) teljes garanciát (jótállást) vállalni az általa elvégzett munkáért. A beépített termékekért Vállalkozó az adott gyártó meghatározott feltételei szerint (minimum 60 hónap) vállal jótállást.
A jótállás kezdő időpontja a teljes projekt befejezése, azaz a teljes kivitelezési munkák sikeres és eredményes műszaki átadás-átvételének időpontja.
A biztosítékok határidőben történő rendelkezésre bocsátásáról ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 126. § (5) bekezdése alapján a Kbt. 126. § (4) bekezdésben meghatározottak figyelembevételével. A késedelmes teljesítés okán érvényesített meghiúsulás esetében a fizetendő és a nyertes Ajánlattevővel szemben érvényesítendő összes kötbér összege, nem lehet több mint a szerződés szerinti a teljes nettó szerződéses összeg (teljes nettó ellenszolgáltatás) 30%-a. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek és a szerződést megerősítő biztosítékok részletes szabályait a dokumentáció tartalmazza.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: (adott esetben)
A közbeszerzés tárgyát képező tervezési és kivitelezési tevékenység elvégzését ajánlatkérő Európai Uniós forrásból elnyert a KEOP-5.5.0/K/14-2014-0005 pályázati forrásból kívánja biztosítani. A Támogatás mértéke a pályázati felhívás alapján 100,000000%.
A kifizetésre vonatkozó főbb jogszabályok felsorolása:
- A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv.;
- az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011 (XII.23.) Korm. rendelet;
- a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011 (I.28.) Korm. rendelet;
- az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. számú törvény;
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet;
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény;
- A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény;
Előleg:
Ajánlatkérő a 4/2011 (I.28.) Korm. rendelet 57./A. § (1) bekezdése alapján a szállítói kifizetéssel érintett munkarész esetében a szerződés elszámolható összege legfeljebb 30%-nak megfelelő mértékű szállítói előlegigénylés lehetőségét biztosítja (amennyiben Ajánlattevő előleget kíván igénybe venni) a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja javára szóló javára szóló előleg visszafizetési biztosíték ellenében a 4/2011 (I.28.) Korm. rendelet 57/A § (3) bekezdése alapján. Az irányító hatóság a szállítói előleg kifizetését független, az irányító hatóság által megbízott műszaki ellenőr ellenőrzéséhez kötheti. Az előleggel kapcsolatban a 4/2011 (I.28.) előírásai, valamint 306/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 12. §-ban foglaltak az irányadóak.
Ajánlattevő jogosult 1db előlegbekérő dokumentumot (előlegszámlát) benyújtani. Az előleg elszámolása oly módon történik, hogy Ajánlattevő kivitelezési munkálatai során benyújtott részszámláiban arányosan köteles az előleg összegével elszámolni.
A számla kifizetése:
Előleg:
Ajánlattevő (abban az esetben, ha Ajánlattevő előleget kíván igénybe venni) jogosult előleg igénylés esetén 1 db előlegbekérőt Megrendelőnek (Ajánlatkérőnek), majd a kifizetést követően 1 db előlegszámlát benyújtani.
Kiviteli tervezési munkák tekintetében:
Ajánlattevő jogosult 1 db részszámlát benyújtani a beruházás kiviteli terveinek elkészítésével és Ajánlatkérőnek történő átadásával, Ajánlatkérői jóváhagyást követően.
Kivitelezési munkák tekintetében:
Vállalkozó jogosult részszámlát benyújtani a kivitelezés 25%-os és 70%-os kivitelezői (műszaki) készültsége esetén, a végszámla a teljes kivitelezés sikeres és eredményes hiány és hibamentes műszaki átadás-átvételét követően nyújtható be. A részszámlák összege a nyertes ajánlattevő vállalkozói díjára vetítve kerül megállapításra a műszaki készültségi foknak megfelelően.
Kiviteli tervezés tekintetében (utófinanszírozás):
Abban az esetben, ha Ajánlattevő nem vesz igénybe a teljesítéshez alvállalkozót:
Ajánlatkérő a szerződésben meghatározott módon és tartalommal való teljesítést követően az ellenszolgáltatást banki átutalással utófinanszírozással teljesíti, a Kbt. 130. § (1)-(2) bekezdései és a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bekezdése, illetve a Kbt. 130 § (5) - (6) bekezdése szerint. A kifizetés során a 2003. évi XCII. számú, az adózás rendjéről szóló törvény 36/A §-a is minden esetben alkalmazandó.
Abban az esetben, ha Ajánlattevő a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe:
Ajánlatkérő a szerződésben meghatározott módon és tartalommal való teljesítést követően az ellenszolgáltatást banki átutalással utófinanszírozással teljesíti a Kbt. 130. § (1)-(2) bekezdései és (6) bekezdése, illetve a Kbt. 130. § (3) bekezdésére tekintettel a 306/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 14. §-ban foglaltak szerint. A kifizetés során a 2003. évi XCII. számú, az adózás rendjéről szóló törvény 36/A §-a is minden esetben alkalmazandó.
Kivitelezési munkák tekintetében (szállítói kifizetés):
Abban az esetben, ha Ajánlattevő nem vesz igénybe a teljesítéshez alvállalkozót:
A szerződésben meghatározott módon és tartalommal való teljesítést követően az ellenszolgáltatás a 4/2011 (I.28.) Korm. rendeletben előírtak szerint szállítói kifizetés alkalmazásával banki átutalással történik, a Kbt. 130. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 130. § (4) bekezdése alapján a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bekezdése, illetve a Kbt. 130 § (5) - (6) bekezdése szerint. A kifizetés során a 2003. évi XCII. számú, az adózás rendjéről szóló törvény 36/A §-a is minden esetben alkalmazandó.
Abban az esetben, ha Ajánlattevő a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe:
A szerződésben meghatározott módon és tartalommal való teljesítést követően az ellenszolgáltatás a 4/2011 (I.28.) Korm. rendeletben előírtak szerint szállítói kifizetés alkalmazásával banki átutalással történik a Kbt. 130. § (1)-(2) és (4) bekezdése és (6) bekezdése, illetve a Kbt. 130. § (3) bekezdésére tekintettel a 306/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 14. §-ban foglaltak szerint. A kifizetés során a 2003. évi XCII. számú, az adózás rendjéről szóló törvény 36/A §-a is minden esetben alkalmazandó
Az ajánlattétel, az elszámolás és kifizetés pénzneme magyar forint (HUF)
A részletes fizetési feltételeket a dokumentáció és a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben)
Ajánlatkérő a Kbt. 27. § (2) bekezdésben foglaltakkal összhangban nem teszi lehetővé, kizárja gazdálkodó szervezet, illetve projekttársaság létrehozását.
III.1.4)
Egyéb különleges feltételek (adott esetben) igen
(Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása:
1. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a jelen felhívás V.4.16. pontjával összhangban a nyertes ajánlattevőnek a teljesítés során bármely nemzeti rendszerben akkreditált szervezet által igazolt, ISO 9001minőségirányítási és MSZ 28001 munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási vagy ezekkel egyenértékűen működő rendszereknek megfelelően kell eljárnia.
2. Nyertes ajánlattevőnek a zöld szempontok okán vállalnia kell, hogy
- a szerződés teljesítésével összefüggésben az irodai tevékenységhez szükséges papírfelhasználás során lehetőség szerint kétoldalas nyomtatást és újrahasznosított papírt alkalmaz;
- felek közötti kapcsolattartás tekintetében elsődlegesen az e-mail alkalmazandó;
- nyertes vállalkozónak a környezetvédelmet, a környezettudatosságot és a hulladékkezelést kiemelt szempontként kell kezelnie a szerződés teljesítése során;
- nemek közti esélyegyenlőség biztosítását szolgáló szempontokat érvényesíti a szerződés teljesítése során;
- figyelembe veszi a hátrányos helyzetű, különösen az álláskereső munkaerő alkalmazásának lehetőségét;
- a létesítés, építés ideiglenes helyigényét és hatásterületét tudatosan minimalizálja;
- a létrejövő létesítmény környezetében a forgalomnövekedést okozó útvonalakon terheléscsillapító intézkedések történnek. A kivitelezésre megadott időintervallumban a munkák a közúti forgalmat nagymértékben akadályozhatják, elterelésekre lehet szükség. Ajánlattevő vállalja, hogy az eltereléseknél a forgalmat egyenletesen tereli el, a mindenkori szükségletek figyelembevételével.
3. Ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén legalább a közös ajánlattevők egyikének) a KEOP prioritással összhangban rendelkeznie kell közvilágítás tervezés és közvilágítás kivitelezési tevékenységre kiterjedő érvényes MSZ EN ISO 50001:2012 irányítási rendszer tanúsítvánnyal vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó ezzel egyenértékű közvilágítás tervezés és közvilágítás kivitelezési tevékenységre kiterjedő érvényes tanúsítvánnyal, vagy az MSZ EN ISO 50001:2012 irányítási rendszerrel egyenértékű irányítási rendszerre vonatkozó közvilágítás tervezés és közvilágítás kivitelezési tevékenységre kiterjedő érvényes intézkedések egyenértékű bizonyítékaival. Erre vonatkozóan Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell a tanúsítvány másolatát vagy az egyenértékű irányítási rendszerre vonatkozó intézkedések egyenértékű bizonyítékait. Ajánlattevő köteles a szerződés teljesítésének ideje alatt az irányítási rendszer intézkedéseit fenntartani.
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is (adott esetben)
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Kizáró okok:
Ajánlatkérő a Kbt. 122. § (1) bekezdése alapján előírja, hogy
Nem lehet az eljárás során ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alatt áll.
Nem lehet az eljárás során ajánlattevő az a gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. § (2) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alatt áll.
Nem lehet az eljárás során ajánlattevő, alvállalkozó, illetve nem vehet részt az alkalmassági igazolásában a jelen közbeszerzési eljárás alapján kötött szerződés keretében építőipari kivitelezési tevékenységet végző az a gazdasági szereplő, aki a Kbt. 57. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltaknak nem felel meg. Azaz az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében nem szerepel, illetve nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel (feltéve, hogy a letelepedés szerinti ország joga azt előírja).
Nem lehet az eljárás során ajánlattevő, alvállalkozó, illetve nem vehet részt az alkalmassági igazolásában az a gazdasági szereplő, aki a Kbt. 57. § (1) bekezdés a-c) és f) pontjában foglalt kizáró okok hatálya alatt áll.
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be. (Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pont)
A kizáró okok tekintetében megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevőnek ajánlatában a 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 12. §-a alapján a Kbt. Harmadik Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a felhívásban előírt Kbt. 56. § (1) és (2) bekezdése, valamint a Kbt. 57. § (1) bekezdés a-d) és f) pontjában előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) pontját a 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 2. § i) pont ib) alpontja és a 4. § f) pont fc) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 10. § szerint kell eljárnia.
Ajánlattevőnek a Kbt. 57. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt kizáró ok fenn nem állása vonatkozásban (saját maga tekintetében) nyilatkozatot kell csatolnia, amelyben megadja az építőipari kivitelezési tevékenység végzésére vonatkozó kamarai névjegyzéki számát is.
A kizáró okok tekintetében az ajánlattevők, alvállalkozók, valamint az ajánlattevő által az alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet által tett nyilatkozat(ok) keltezése nem lehet régebbi a felhívás feladásának napjánál.
Az előírt kizáró okok igazolási módjairól ajánlattevők a Közbeszerzési Hatóság által 2014. május 16-án közzétett, „a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 56-57. §-ában, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2-3. §-ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában” című útmutatóból, valamint a Közbeszerzési Hatóság által 2012. június 1-jén közzétett, „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában” című útmutatóból tájékozódhatnak.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlatnak tartalmaznia kell az alábbi dokumentumokat:
P1) Az Ajánlattevő valamennyi számlavezető pénzügyi intézményének nyilatkozatát, fizetőképességének megítéléséhez az alábbi tartalommal - attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak-:
• a számla (számlák) megnyitásának időpontja;
• számlaszám(ok) feltüntetése;
• arra vonatkozó információt, hogy a számlán, illetve számlákon az eljárást megindító felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított 365 napban volt-e 15 napot meghaladó időtartamú sorba állított tétel, ha volt, akkor hány alkalommal;
(Kbt. 55. § (1) bekezdés d) pont és a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) pont)
P2) Az eljárást megindító felhívás feladásának időpontját megelőző utolsó három lezárt üzleti év ajánlattevő saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolóval lezárt üzleti évek tekintetében az éves beszámoló egy részének benyújtása (eredmény kimutatás), ha a gazdasági szereplő letelepedés szerinti ország joga előírja közzétételét. Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, ebben az esetben a beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges. Abban az esetben, ha az alkalmassági feltételt igazoló gazdasági szereplő letelepedés szerinti ország joga nem írja elő a beszámoló közzétételét, úgy az alkalmassági minimumkövetelmény igazolására az eljárást megindító felhívás feladásának időpontját megelőző utolsó három lezárt üzleti évi mérleg szerinti eredményét tartalmazó cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell az ajánlathoz csatolni.
Ajánlatkérő a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdésével összhangban közli, hogy a (2) bekezdésében foglalt körülmények fennállása esetén a később létrejött gazdasági szereplőknek a (2) bekezdésben meghatározottak szerint a közbeszerzés tárgyából (közvilágítás kivitelezési-korszerűsítési munkák megvalósítása LED-es világítótestekkel) származó nettó árbevételt kell nyilatkozat formájában igazolniuk.
(Kbt. 55. § (1) bekezdés d) pont és a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pont. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdésében előírtakra is)
P3) Nyilatkozat az előző üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgya (közvilágítás kivitelezési-korszerűsítési munkák megvalósítása LED-es világítótestekkel) szerinti - általános forgalmi adó nélkül számított- összes árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző üzleti év árbevételi adataival (mert az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző üzleti évet követően jött létre), úgy a tevékenysége megkezdése óta az ajánlattételi határidő lejártáig eltelt üzleti évek, időszak közbeszerzés tárgya (közvilágítás kivitelezési-korszerűsítési munkák megvalósítása LED-es világítótestekkel) szerinti nettó árbevétel összegének el kell érnie legalább a 40.000.000,-Ft-ot.
(Kbt. 55. § (1) bekezdés d) pont és a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pont.)
Ajánlatkérő a 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (4a) pontja alapján, ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített P1)-P3) pont előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is köteles elfogadni az ajánlatkérő a P1)-P3) pontban meghatározott dokumentumok benyújtása helyett. Ebben az esetben kérjük, hogy az ajánlattevő egy külön nyilatkozatban a 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (4a) pontja alapján egyértelműen jelölje meg a vonatkozó alkalmassági követelményt és a megfelelést igazoló dokumentum pontos helyét, elérhetőségét.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdésében foglaltakra is. Ajánlatkérő a Kbt. 55. § (4) bekezdésével összhangban tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a P1) és a P2) pontban előírtak kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, ekként a P1) és P2) alkalmassági pontok esetében közös ajánlattétel esetén elegendő, ha a közös ajánlattevők közül legalább a közös ajánlattevők egyik megfelel az előírásnak (Kbt. 55. § (4) bekezdése).
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (5) bekezdésben
előírtakra is.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Az eljárásban alkalmatlan az ajánlattevő, ha:
P1) A becsatolt pénzügyi intézmény(ek)től származó nyilatkozat(ok) alapján megállapítható, hogy az ajánlattevő bármely számláján az eljárást megindító felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított 365 napban egynél több alkalommal 15 napot meghaladó időtartamú sorba állított tétele volt.
Ajánlatkérő a „sorba állítás” kitétel alatt a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti.
P2) Ajánlattevő letelepedése szerint irányadó számviteli jogszabálynak megfelelően elkészített saját vagy jogelődje utolsó három lezárt üzleti évi számviteli jogszabályok szerinti beszámolói alapján a mérleg szerinti eredménye több mint egy lezárt üzleti évben negatív volt. Ajánlatkérő a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdésével összhangban közli, hogy a (2) bekezdésében foglalt körülmények fennállása esetén a később létrejött gazdasági szereplőknek a közbeszerzés tárgyából (közvilágítás kivitelezési-korszerűsítési munkák megvalósítása LED-es világítótestekkel) származó nettó árbevételének megkövetelt mértéke 100.000.000,-Ft

P3) Az előző üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgya szerinti (közvilágítás kivitelezési-korszerűsítési munkák megvalósítása LED-es világítótestekkel) tevékenységből származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele a vizsgált időtartamban összesen nem éri el legalább a nettó 180.000.000,-Ft-ot.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M.1/a-b)
Referencia igazolás csatolása az eljárást megindító felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított 60 hónapban (feladási- időpont hó/naptól számított megelőző 60. hónap /napjáig terjedő időszakot vizsgálva) teljesített (műszaki átadás-átvétellel lezárt) legjelentősebb munkákról.
A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. § (5) bekezdése alapján alkalmazandó (3) bekezdés szerinti a szerződést kötő másik fél által adott referenciaigazolásnak legalább a következőket kell tartalmaznia:
- szerződést kötő másik fél megnevezését;
- az ellenszolgáltatás nettó összegét;
- a teljesítés idejét (év/hó/nap) és helyét;
- továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
- a megvalósított műszaki tartalom bemutatását oly módon, hogy abból az alkalmassági feltételeknek történő megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.
Az ajánlathoz csatolni kell a referencia bemutatására szolgáló a referenciát bemutató gazdasági szereplő által cégszerűen aláírt referencia nyilatkozatot is.
Abban az esetben, ha az M1/a) vagy M1)/b) pontban előírt referencia munkát közös ajánlattevőként teljesítette a referenciát bemutató szervezet (ajánlattevő vagy alkalmassági igazolásában részt vevő gazdasági szereplő), akkor Ajánlatkérő csak a referenciát bemutató szervezet (ajánlattevő vagy alkalmassági igazolásában részt vevő gazdasági szereplő) által (közös ajánlattevői megállapodás alapján) ténylegesen elvégzett munkákat és a referenciát bemutató szervezetet (ajánlattevő vagy alkalmassági igazolásában részt vevő gazdasági szereplő) ténylegesen megillető ellenszolgáltatási összeget (M.1./a) esetén) és darabszámot (M1./a) és M1)/b) esetén) veszi figyelembe.
Ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás egésze tekintetében köteles elfogadni, feltéve, hogy a teljesítés a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása mellett történt és az igazolást benyújtó ajánlattevő által végzett teljesítés aránya elérte a 15%-ot. Továbbá a Kbt. 129. § (7) bekezdése alapján a projekttársaság teljesítését az alkalmasság igazolására referenciaként, illetve árbevételként a projekttársaság mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben ténylegesen részt vettek - a részvétel mértékéig -akkor is, ha a projekttársaság időközben megszűnt.
M2) A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés e) pontja alapján a teljesítésbe bevonni kívánt szakembereket (szervezeteket) - különösen a minőségellenőrzésért felelősöket-meg kell nevezni nyilatkozatban. Csatolandó továbbá a szakember végzettségét, képzettségét igazoló dokumentum egyszerű másolata, valamint csatolandó a szakmai tapasztalat ismertetését is tartalmazó a szakember által aláírt szakmai önéletrajz és a rendelkezésre állási nyilatkozat is. A becsatolt szakmai önéletrajz a szakmai tapasztalat meglétének igazolására szolgál, ezért ezt oly módon kell becsatolni, hogy az előírt szakmai tapasztalat megléte egyértelműen megállapítható legyen. Amennyiben a bemutatott szakember szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban a névjegyzéki/kamarai számot Ajánlattevő megadhatja
III.2.3. M2)/a) pontjával összefüggésben:
Abban az esetben, ha az adott szakember rendelkezik a korábbi névjegyzéki besorolás szerint (és az új névjegyzéki besorolás még nem történt meg) a 244/2006 (XII.5.) Korm. rendelet 1. melléklet/II. Rész/8.2. pontjában előírt (MV-VI „B” kategóriás) érvényes felelős műszaki vezetői jogosultsággal, akkor Ajánlatkérő elfogadja ezt a jogosultságot a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet/IV/3. rész/22. pontjában előírt felelős műszaki vezetői jogosultsággal egyenértékűnek.
M3)/a-b) A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés f) pontja alapján az előírt tevékenységre vonatkozó ISO 14001 környezetirányítási rendszer tanúsítványa vagy EMAS vagy a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdése szerinti azzal egyenértékű tanúsítványa vagy a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdése szerinti környezetvédelmi intézkedéseinek leírása és egyenértékűség indokolása.

M4) A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés d) pontja alapján az előző évre vonatkozó éves átlagos statisztikai állományi létszámról és a vezető tisztségviselői létszámról készült kimutatás benyújtása nyilatkozat formájában.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdésében foglaltakra is.
Ajánlatkérő a 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 17. § (1a) pontja alapján, ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített M1)-M4) pont előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is köteles elfogadni az ajánlatkérő a M1-M4) pontban meghatározott dokumentumok benyújtása helyett. Ebben az esetben kérjük, hogy az ajánlattevő nyilatkozatban 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 17. § (1a) pontja alapján egyértelműen jelölje meg a vonatkozó alkalmassági követelményt és a megfelelést igazoló dokumentum pontos helyét, elérhetőségét.
Az M1)/a vagy M1)/b pontban előírtaknak közös ajánlattétel esetén együttesen is meg lehet felelni oly módon, hogy a közös ajánlattevők legalább egyike teljesíti az M1)/a vagy M1)/b vagy mindkettő előírt feltételt, az M2)-M4) pontban előírtaknak közös ajánlattétel esetén együttesen is meg lehet felelni.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Az eljárásban alkalmatlan az ajánlattevő, ha:
M.1.)
a) az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónapban (feladási időpont év/hó/naptól visszafelé számított megelőző 60. hónap hó/napjáig terjedő időszakot vizsgálva) nem rendelkezik sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult, egy darab közvilágítás kivitelezés-korszerűsítés tárgyában a közlekedés biztosítása mellett elvégzett, LED fényforrással üzemelő világítótest kivitelezési (közvilágítás kivitelezési munkák a LED fényforrással üzemelő világítótest(ek)- lámpatest(ek) és fényforrás egysége(k)- szállítására és felszerelésére, és üzembe helyezésére) referenciával, amely referencia tartalmazta kiviteli tervezési munka elvégzését és a kiviteli tervek engedélyeztetését is, és a referencia megvalósítási értéke elérte minimum a nettó 144.000.000,-Ft összeget, és legalább 1.083 db LED fényforrással üzemelő világítótest kivitelezésben (közvilágítás kivitelezési munkák a LED fényforrással üzemelő világítótest(ek)- lámpatest(ek) és fényforrás egysége(k)- szállítására és felszerelésére, és üzembe helyezésére) történő megvalósítását tartalmazta.
Az M.1)./a) pontban megkövetelt referencia esetében a megvalósítás érték alatt Ajánlatkérő a LED fényforrással üzemelő világítótest kivitelezési (közvilágítás kivitelezési munkák a LED fényforrással üzemelő világítótest(ek)- lámpatest(ek) és fényforrás egysége(k)- szállítására és felszerelésére, és üzembe helyezésére) munkák elvégzésért járó ellenszolgáltatást érti.
b) az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónapban (feladási időpont év/hó/naptól visszafelé számított megelőző 60. hónap hó/napjáig terjedő időszakot vizsgálva) nem rendelkezik sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult, egy darab közvilágítás kivitelezés-korszerűsítés tárgyában elvégzett olyan referenciával, ahol a szerződés teljesítésének ideje alatt minimum 4 naptári héten keresztül átlagosan heti legalább 168 db közvilágítási világítótest - fényforrás és lámpatest - felszerelését kellett elvégezni.
Az M.1.)/a) pontban előírtak igazolására bemutatott referencia az M.1.)/b) pontban előírtak igazolására (illetve fordítva) is szolgálhat annak teljeskörű megfelelősége esetén. A 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdés utolsó mondatára tekintettel Ajánlatkérő megjelöli, hogy az M1)/a) pontban megjelölt referencia a szerződés teljesítésének a LED fényforrással üzemelő világítótest kivitelezése (közvilágítás kivitelezési munkák a LED fényforrással üzemelő világítótest(ek)- lámpatest(ek) és fényforrás egysége(k)- szállítására és felszerelésére, és üzembe helyezésére) és kiviteli tervezése és a kiviteli tervek engedélyeztetése konkrétan meghatározott részére vonatkozó alkalmassági feltételt igazol, míg az M1)/b) pontban megjelölt referencia a szerződés teljesítésének a közvilágítási világítótest - fényforrás és lámpatest - felszerelésére vonatkozó konkrétan meghatározott részére vonatkozó alkalmassági feltételt igazol.

M2) A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakemberei között nem rendelkezik legalább az alábbi szakemberekkel:
a) minimum 1 fő, legalább a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet/IV/3. rész/22. pontjában előírt felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges, legalább az MV-VI-R névjegyzékbe vételi követelménynek megfelelő végzettséggel, illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséggel, és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlattal (tapasztalattal) rendelkező szakemberrel. A szakembernek továbbá rendelkeznie kell legalább 1 db minimum nettó 144.000.000,-Ft-os összeget elérő vagy minimum 1.083 db világítótest (lámpatest és fényforrás egysége) kivitelezését és felszerelését tartalmazó közvilágítás korszerűsítés kivitelezése során szerzett kivitelezési szakmai tapasztalattal;
b) minimum 1 fő felsőfokú minőségbiztosítási és/vagy minőségirányítási és/vagy minőségügyi és/vagy minőségmenedzsment szakmérnöki végzettségű, illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettségű szakemberrel, akinek az építési beruházások minőségbiztosítása terén az előírt végzettség megszerzését követően szerzett, legalább 36 hónapos szakmai tapasztalata van;
c) minimum 2 fő, legalább a 72/2003. (X.29.) GKM rendelet mellékletében a 3.1. pontban előírt FAM tevékenység végzéséhez szükséges és a 3.2. pontban meghatározott valamint a 3.3. pontban írt feljogosításhoz és legalább a KIF-2 szerelői jogosultság megszerzéséhez szükséges követelményeknek megfelelő szakképzettséggel, illetve azzal egyenértékűnek tekintett szakképzettséggel rendelkező szakemberekkel. A szakembereknek továbbá rendelkezniük kell köz és térvilágítási szerelési szakterületen egyenként legalább 12 hónap szakmai tapasztalattal (gyakorlattal);
Egy szakember maximum 2 különböző alkalmassági pozícióra jelölhető.

M3/a)
Nem rendelkezik közvilágítás tervezés tevékenységi körre érvényes ISO 14001 vagy EMAS vagy a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdése szerinti azzal egyenértékű érvényes környezetirányítási rendszerrel, vagy a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdése szerinti a fenti szabvány által előírtaknak mindenben megfelelő környezetvédelmi intézkedéseinek leírásával.
M3/b)
Nem rendelkezik közvilágítás kivitelezés-korszerűsítés tevékenységi körre érvényes ISO 14001 vagy EMAS vagy a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdése szerinti azzal egyenértékű érvényes környezetirányítási rendszerrel, vagy a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdése szerinti a fenti szabvány által előírtaknak mindenben megfelelő környezetvédelmi intézkedéseinek leírásával.

M4) Nem rendelkezik az előző évben minimum 1 fő vezető tisztségviselői és minimum 15 fő átlagos statisztikai állományi létszámmal;
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott nem
III. 3) Szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve
(Igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
x Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos, alkalmazásának indokolása:
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
  Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Közszolgáltató ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
A gazdasági szereplők tervezett száma
VAGY:
Tervezett minimum és ( adott esetben) maximális létszáma
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát:
IV. 2) Értékelési szempontok
IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
  A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
SzempontSúlyszám
Teljes nettó szerződéses összeg (teljes nettó ellenszolgáltatás)- kiviteli tervezés és kivitelezés- (nettó HUF)75
Késedelmi kötbér vállalása (a teljes nettó szerződéses összeg {teljes nettó ellenszolgáltatás} %-a/napban, két tizedes jegyig megadva -minimum 0,20%/nap vállalható és maximum 0,60%/nap értékelendő-) -(%/nap minden késedelmesen eltelt naptári nap után).12
Meghiúsulási kötbér vállalása (a teljes nettó szerződéses összeg {teljes nettó ellenszolgáltatás} %-ában, két tizedes jegyig megadva -minimum 10,00% vállalható és maximum 15,00% értékelendő-) (%).13
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni nem
(Igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
IV.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2015/02/17 (év/hó/nap ) Időpont: 10:00
A dokumentációért fizetni kell igen
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: 50000 Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A dokumentáció ára bruttó 50.000,-Ft, amelyet a Kbt. 52. § (2) bekezdése alapján kizárólag a Kbt. 124. § (4) bekezdése szerinti szervezet köteles Ajánlatkérőnek megfizetni a szerződéskötés időpontjáig bezárólag. Az átutalást Ajánlatkérő OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11746029-15733438-00000000 számú számlájára kell teljesíteni „Közvilágítás fejlesztés- dokumentáció ellenértéke” hivatkozás feltüntetésével.
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2015/02/17 (év/hó/nap) Időpont: 10:00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (részvételi felhívás esetén)
Dátum: (év/hó/nap)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
  Az EU bármely hivatalos nyelve
  Az EU következő hivatalos nyelve(i):
  Egyéb:
x Magyar
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Dátum: 2015/02/17 (év/hó/nap) Időpont: 10:00
Hely: Közbeszerzési és Beruházási Tanácsadó Kft. (1066 Budapest, Mozsár utca 16.)
Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek igen
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
Az ajánlatok bontása a Kbt. 62. § (1) bekezdés alapján történik, az ajánlatok bontásán a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott személyek lehetnek jelen. A bontási eljárásra a Kbt. 62. § (3)-(4) illetve (6)-(7) bekezdése is alkalmazandó.

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
(Igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2) Európai Uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés Európai Uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
Pályázat címe: Tamási Város közvilágításának energiatakarékos átalakítása
Pályázat kódszáma: KEOP-5.5.0/K/14-2014-0005
Pályázati felhívás címe: Közvilágítás energiatakarékos átalakítása.
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja:(ha az eljárás tárgyalásos)
V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) igen
V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben)
A dokumentáció átvehető személyesen vagy meghatalmazott útján is, előzetes telefonon történt bejelentkezés után, az eljárást megindító felhívást tartalmazó hirdetmény megjelenésének napjától kezdve az ajánlattételi határidő lejártáig az „A” melléklet II. pontjában megjelölt címen munkanapokon 09.00-14.00 óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján 09.00 órától 10.00 óráig. A dokumentáció átvételét megelőzően elektronikus igénylést kell elektronikus levélben info@kbtkft.hu e-mail címre megküldeni az Ajánlatkérő nevében eljáró szervezet részére. Az igénylést környezetvédelmi szempontból elektronikus levélben kéri az Ajánlatkérő. Az igénylés tartalmazza a hirdetmény iktatási számát, a szerződés tárgyát, az igénylő nevét, székhelyét (illetve postán történő igénylés esetén a postacímet, ahová postai küldeményként a dokumentáció megküldhető), a kapcsolattartó nevét, az igénylő telefonszámát, faxszámát, e-mail címét, ahová az eljárással kapcsolatos iratok megküldhetőek. A személyes igényléshez előzetes időpont egyeztetés szükséges. Ha az igénylő a dokumentáció megküldését kéri, ebben az esetben a Kbt. 50. § (3) bekezdése irányadó. A Kbt. 49. § (6) bekezdése alapján az ajánlatkérő előírja, hogy a dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak át kell vennie. A dokumentáció másra nem ruházható át.
V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
1-100
V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
Az 1. számú értékelési részszempont esetében:
Fordított arányosítás:
A pontértékek kiosztása a fordított arányosítás módszerével történik, tekintettel arra, hogy a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, az Ajánlatkérő a részszempontra megajánlott legkedvezőbb tartalmi elemre (legalacsonyabb nettó ajánlati ár) a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartami elemeire pedig a részszempontra megaajánlott legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat.
A 2-3. számú értékelési részszempont esetében:
Egyenes arányosítás:
A pontértékek kiosztása az egyenes arányosítás módszerével történik, tekintettel arra, hogy a legmagasabb érték a legkedvezőbb, az Ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartami elemeire pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat.
A 2. számú értékelési részszempont esetében a Kbt. 71. § (7) bekezdése alapján a késedelmi kötbér vállalható minimuma (legkedvezőtlenebb vállalás) a teljes nettó szerződéses összegre {teljes nettó ellenszolgáltatás} vetített 0,20 %/naptári nap minden késedelmesen eltelt nap után. A Kbt. 71. § (7) bekezdése alapján a napi késedelemi kötbér vállalás legkedvezőbb szintje a teljes nettó szerződéses összegre {teljes nettó ellenszolgáltatás} vetített 0,60%/naptári nap, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt Ajánlatkérő a maximális ponthatár felső határával azonos pontot adja.
A 3. számú értékelési részszempont esetében a Kbt. 71. § (7) bekezdése alapján a meghiúsulási kötbér vállalható minimuma (legkedvezőtlenebb vállalás) a teljes nettó szerződéses összeg {teljes nettó ellenszolgáltatás} 10,00 %-a. A Kbt. 71. § (7) bekezdése alapján meghiúsulási kötbér vállalás legkedvezőbb szintje a teljes nettó szerződéses összeg {teljes nettó ellenszolgáltatás} 15,00%-a, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt Ajánlatkérő a maximális ponthatár felső határával azonos pontot adja.
A késedelmi kötbérre, a meghiúsulási kötbérre tett vállalásokat kettő tizedes jegyig kell megadni, ha kevesebb tizedes jeggyel kerül megadásra, abban az esetben ajánlatkérő a hiányzó tizedes jegyeket nullával veszi figyelembe. Amennyiben több tizedes jeggyel kerül megadásra, abban az esetben ajánlatkérő a kettőnél több tizedes jegyet - csupán elhagyással és kerekítés alkalmazása nélkül - nem veszi figyelembe.
Abban az esetben, ha a 2., és a 3., számú értékelési részszempont esetén Ajánlattevő az előírt minimálisan megajánlást el nem érő vállalást tesz az ajánlatban, azt az Ajánlatot Ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánítja.
Részletes ismertetést az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak
igen
Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak:
III.2.2. pont és a III.2.3. pontban megjelölt alkalmassági feltételek.
V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben)
Az ajánlattevőnek ajánlata részeként Ajánlati Biztosítékot kell benyújtani a Kbt. 59. §-a alapján, melynek összege 1.000.000,-Ft.
Az Ajánlati Biztosíték teljesíthető átutalással az ajánlatkérő OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11746029-15733438-00000000 számú fizetési számlájára, vagy az azzal azonos összegű bank vagy biztosító által vállalt garancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvény biztosításával. Az Ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az Ajánlat benyújtásának határidejével. Az Ajánlati Biztosítéknak érvényben kell maradnia az ajánlati kötöttség időtartama alatt. Amennyiben az ajánlati biztosítékot az ajánlattevő bank vagy biztosító által vállalt garanciával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - kézfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvény biztosításával kívánja nyújtani, akkor az igazolási dokumentum eredeti példányát kéri az ajánlatkérő az ajánlatba becsatolni. Abban az esetben, ha az ajánlati biztosítékot ajánlattevő átutalással kívánja teljesíteni, akkor az átutalásról szóló igazolást kell az ajánlathoz csatolni.
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek elegendő az ajánlati biztosítékot egyszer rendelkezésre bocsátani. Az ajánlati kötöttségnek bármelyik közös ajánlattevő részéről történő megsértése (Kbt. 59. § (4) bekezdése) esetén a biztosíték az Ajánlatkérőt illeti meg. Továbbá Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 74. § (2) bekezdés c) pontjában előírtakra
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az ajánlati biztosíték nem válik szerződést biztosító mellékkötelezettséggé.
V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: igen
V.4) Egyéb információk:
V.4.1.
A közbeszerzési eljárással és az ajánlat összeállításával kapcsolatos valamennyi költséget az ajánlattevők viselik.
V.4.2.
Az ajánlatot a Kbt. 61. § (1) bekezdése alapján valamennyi példányszámot (1 eredeti papíralapú + az egy eredeti papíralapú példánnyal mindenben megegyező egy elektronikus példányt) tartalmazó zárt csomagolásban, 1 eredeti valamint egy az eredeti ajánlattal mindenben megegyező elektronikus formátumú példányt .pdf kiterjesztésben továbbá az árazott költségvetést .xls kiterjesztésben is CD vagy DVD adatrögzítőn csatolni kell. Az ajánlat fedőlapján meg kell jelölni, hogy az az „Eredeti” példány. Amennyiben a papír alapon benyújtott „Eredeti” példány és az elektronikus formátumban benyújtott ajánlati példány között eltérés van, az ajánlatkérő a papír alapon benyújtott „Eredeti” példányt tekinti irányadónak.
Az ajánlati példányokat tartalmazó csomagon szerepeltetni kell legalább a következőket: „Tervezéssel vegyes vállalkozási szerződés alapján Tamási közigazgatási területén belül (irsz.: 7090) a Megrendelő tulajdonát képező vagy használatában álló közterületeken építési beruházás, kivitelezési munkák elvégzése a közvilágítás korszerűsítés megvalósítására a KEOP-5.5.0/K/14-2014-0005 pályázati kódszámú Európai Uniós pályázat keretében.”,,Az ajánlattételi határidő lejártáig felbontani tilos!”
Postai kézbesítés esetén fel kell tüntetni a következő szöveget is „Iktatóban nem bontható fel azonnal a címzetthez továbbítandó”
V.4.3.
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőket a jelen eljárásban teljes jogkörrel képviselő ajánlattevőt meg kell jelölni, és az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást a dokumentációban meghatározott minimális tartalmi követelményeknek megfelelően.
V.4.4.
a) A Kbt. 40. § (1) bekezdés a) és b) pontjában foglaltakat az ajánlatban meg kell jelölni. Nemleges tartalom esetén a nyilatkozatot nemleges tartalommal kell csatolni.
b)
V.4.5.
Ajánlatkérő előírja, hogy a Kbt. 54. § (1) bekezdésre tekintettel az ajánlattevő tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni.
V.4.6.
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 58. § (3) bekezdése alapján.
V.4.7.
Az ajánlatban szereplő dokumentumokat cégszerűen aláíró (ajánlattevő/alkalmasságot igazoló gazdasági szereplő/alvállalkozó) cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját (Magyarországon bejegyzett gazdasági szereplő esetében a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírási minta) egyszerű másolatban az ajánlathoz csatolni kell.
V.4.8.
Ajánlattevőnek, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőnek az alábbi cégokmányok egyszerű másolatát az ajánlathoz csatolni kell:
- az esetleges el nem bírált, folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást;
- a cégkivonatban vagy cégmásolatban nem szereplő ajánlatot aláíró kötelezettségvállaló(k) esetében az erre vonatkozó meghatalmazott aláírását is tartalmazó írásos meghatalmazást.
V.4.9.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát Kbt. 60. § (5) és a Kbt. 60. § (3) bekezdése szerint. Az ajánlat Kbt. 61. § (1) bekezdése szerint benyújtott egy eredeti példányának a Kbt. 60. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.
V.4.10.
Árfolyamok: Az ajánlat elkészítése során az alkalmassági feltételekkel kapcsolatos bármely érték, adat, előírás forintra történő átszámítása esetén, az átszámítás alapját a referenciák III.2.3./M1/a) és a III.2.3./M2/a pontban előírt szakember tekintetében elvárt referencia esetében a teljesítés napja, a III.2.2./P2) és P3) pont esetében az üzleti év fordulónapja, a többi alkalmassági előírás esetében az eljárást megindító felhívás feladásának napján érvényes MNB hivatalos deviza árfolyama képezi. Amennyiben ezen a napon nem tesznek közzé MNB hivatalos deviza árfolyamot, akkor az azt követő első hivatalos közzététel képezi az átszámítás alapját. Az alkalmazott árfolyamot az ajánlatban közölni kell nyilatkozat formájában.
V.4.11.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. §-a alapján a nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára legalább 10.000.000,- Ft/káresemény és legalább 150.000.000,- Ft/év limitű felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni úgy, hogy az kellő fedezetet nyújtson, s kiterjedjen harmadik személynek okozott személyi sérülésre és dologi károkra illetve alvállalkozókra.
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a vonatkozó kötvényt vagy fedezetigazolást a szerződéskötés időpontjáig ajánlatkérő rendelkezésére bocsátja. Fenti előírásoknak legkésőbb a szerződéskötés tervezett időpontjában való igazolása elmaradását ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő szerződés megkötésétől való visszalépésének, illetve a szerződéskötés meghiúsulása ajánlattevő érdekkörében felmerült okának tekinti és a Kbt. 124. § (4) bekezdése alapján a második legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel) köti meg a szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte. Abban az esetben, ha a fentiek okán Ajánlatkérő nem tud szerződni a nyertes ajánlattevővel (személlyel) akkor az előírt ajánlati biztosíték összege ajánlatkérőt illeti meg vagy amennyiben a második legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel se tud szerződni, akkor az előírt ajánlati biztosíték összege ugyancsak ajánlatkérőt illeti meg.
V.4.12.
Ajánlattevőknek ajánlatuk részeként a műszaki leírás és a közbeszerzési eljárás iratanyaga alapján, annak figyelembevételével ajánlattevőnek műszaki ütemtervet és helyszíni térbeli organizációs tervet és organizációs leírást kell készítenie, valamint csatolnia kell a beárazott tételes költségvetést. A nyertes ajánlattevő a szerződés aláírását követő 5 munkanapon belül a szerződés aláírásának napjára tekintettel kizárólag a naptárrend tekintetében aktualizálni köteles az ütemtervet. Az ütemtervek összehasonlíthatósága érdekében a szerződés aláírásának időpontját az ajánlattételi határidőt követő 25. naptári nappal kérjük figyelembe venni (vagy ha ez a nap munkaszüneti napra esik, abban az esetben az azt követő első hivatalos munkanapot kérjük figyelembe venni).
Ajánlatkérő árazatlan költségvetést is az ajánlattevő rendelkezésére bocsát, és ezt kéri az ajánlat részeként beárazni, megtartva a költségvetés sorrendjét. Amennyiben az ajánlattevő valamilyen tekintetben a Kbt.-vel összhangban műszakilag egyenértékű megajánlást kíván tenni, mely esetben az ezzel érintett költségvetési tétel/tételek mellett/mögött köteles konkrétan feltüntetni a műszakilag egyenértékű megajánlásának pontos anyag/termék/stb. megnevezését. A dokumentáció mellékletét képező költségvetést kitöltve, elektronikus formátumban (CD/DVD) xls. kiterjesztésben és pdf. kiterjesztésben és nyomtatva is az ajánlathoz csatolni kell. A szakmai ajánlat összeállítására és azon belül az árazott költségvetés(ek) elkészítésére vonatkozó részletes előírásokat a dokumentáció tartalmazza. A részletes követelményeket, előírásokat az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
Nyertes Ajánlattevő a helyszíni kivitelezési munkát hétköznapokon (azaz a hivatalos állami ünnepnapok, a hivatalos pihenőnapok és a munkaszüneti napok kivételéve) napkeltétől napnyugtáig végezheti.
V.4.13.
Jelen közbeszerzési eljárás során különösen a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény, a 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) a 4/2011 (I.28.) Korm. rendelet és a 306/2011 (XII.23.) Korm. rendelet és a 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak.
V.4.14.
Ajánlatkérő a Kbt. 36. § (3) bekezdés utolsó fordulata alapján a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok esetében elfogadja az idegen nyelvű dokumentum benyújtása mellett az ajánlattevő általi magyar nyelvű felelős fordítást is. Ajánlatkérő a magyar nyelvű dokumentumot tekinti irányadónak.
V.4.15.
Az ajánlatkérő a 2011. évi CVIII. törvényben foglaltakra tekintettel az eljárás iránt érdeklődését jelző gazdasági szereplőnek azt tekinti, aki az érdeklődését írásban Ajánlatkérőnek jelzi. Ezért írásban ezen gazdasági szereplőnek meg kell adni a nevét és az e-mail címet, amelyre ajánlatkérő a Kbt.-ben előírt tájékoztatásokat küldi az érdeklődését jelző gazdasági szereplőnek.
V.4.16.
A nyertes ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén legalább a közös ajánlattevők egyike) - a szerződéskötés feltételeként- köteles legkésőbb a nyertesként történő kihirdetéstől a szerződéskötés időpontjáig terjedő időszakban
- közvilágítás tervezés tevékenységre vonatkozó érvényes ISO 9001 minőségbiztosítási rendszer meglétét valamint közvilágítás tervezés tevékenységre vonatkozó érvényes MSZ 28001 munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszer meglétét igazoló érvényes tanúsítványát Ajánlatkérőnek átadni egyszerű másolatban.
- közvilágítás kivitelezési tevékenységre vonatkozó érvényes ISO 9001 minőségbiztosítási rendszer meglétét valamint közvilágítás kivitelezési tevékenységre vonatkozó érvényes MSZ 28001 munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszer meglétét igazoló érvényes tanúsítványát Ajánlatkérőnek átadni egyszerű másolatban.
Az ajánlatkérő az ISO 9001 és az MSZ 28001 tekintetben elfogadja az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű érvényes tanúsítványt, továbbá az egyenértékű minőségbiztosítási rendszerre vonatkozó érvényes intézkedések egyéb bizonyítékait (ISO 9001 esetén) illetve a munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási érvényes intézkedések (MSZ 28001 esetén) egyéb bizonyítékait, egyenértékű leírását is.
Fenti előírásoknak legkésőbb a szerződéskötés tervezett időpontjában való igazolása elmaradását ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő szerződés megkötésétől való visszalépésének, illetve a szerződéskötés meghiúsulása ajánlattevő érdekkörében felmerült okának tekinti és a Kbt. 124. § (4) bekezdése alapján a második legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel) köti meg a szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte. Abban az esetben, ha a fentiek okán Ajánlatkérő nem tud szerződni a nyertes ajánlattevővel vagy második legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel) akkor az előírt ajánlati biztosíték összege ajánlatkérőt illeti meg. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a tekintetben, hogy az V.4.16. pontban előírtaknak megfelelő dokumentumokat, igazolásokat legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátja.
V.4.17.
Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a későbbiekben esetleg élni kíván a Kbt. 94. § (3) bekezdésének b) pontja szerinti törvényi lehetőséggel.
V.4.18.
Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a teljesítés során elkészített szerzői jogi oltalom alá eső alkotáson (terveken) az ajánlatkérő határozatlan idejű, kizárólagos (korlátozás nélküli), harmadik személynek is átadható felhasználási jogot szerez, mely kiterjed a terv, alkotás átdolgozására is.
V.4.19.
Irányadó idő:
Az eljárást megindító felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő (CET) szerint értendő.
V.4.20.
Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, amelyben megjelöli, hogy az alkalmasság körében megjelölt egyes szakembereket mely jogosultságokra fogja igénybe venni. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén a III.2.3./M2/a) pontjában előírt szakember tekintetében a szerződéskötés időpontjáig gondoskodik az adott szakember magyarországi kamarai nyilvántartásba vételéről a III.2.3./M2/a) pontjában előírt szakterületeknek megfelelően. Továbbá Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén a III.2.3./M2/c pontjában előírt szakemberek tekintetében a szerződéskötés időpontjáig gondoskodik az adott szakember(ek) esetében a 72/2003. (X.29.) GKM rendeletben előírt a KIF-2 szerelői jogosultság meglétéről a III.2.3./M2/c pontjában előírt szakterületnek megfelelően. Ennek igazolására (III.2.3./M2/a) és a III.2.3./M2/c) nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződéskötéskor köteles átadni ezen igazolásokat Ajánlatkérő részére.
Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy tudomásul veszi és elfogadja, hogy a KIF-2 szerelői jogosultság, illetve a kamarai regisztráció, illetve a kamarai regisztrációnak legkésőbb a szerződéskötés tervezett időpontjában való igazolása elmaradását ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő szerződés megkötésétől való visszalépésének, illetve a szerződéskötés meghiúsulása ajánlattevő érdekkörében felmerült okának tekinti és a Kbt. 124. § (4) bekezdése alapján a második legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel) köti meg a szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte. Abban az esetben, ha a fentiek okán Ajánlatkérő nem tud szerződni a nyertes ajánlattevővel vagy második legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel) akkor az előírt ajánlati biztosíték összege ajánlatkérőt illeti meg.
V.4.21.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívás III.1.1. pontjában megadott szerződést biztosító mellékkötelezettségek vetítési alapja a tartalékkeret és áfa nélkül számított a kiviteli tervezésre és kivitelezésre vonatkozó teljes nettó szerződéses összeg (teljes nettó ellenszolgáltatás). Ajánlatkérő e tekintetben rögzíti, hogy jelen beruházás esetében nem kíván tartalékkeretet meghatározni és biztosítani.
V.4.22.
A gazdasági szereplő kizárólagos felelőssége, hogy a kiegészítő tájékoztatásra vonatkozó kérelmek idejében megérkezzenek fax vagy kézbesítő útján az „A” melléklet I. pontjában megadott címre (ezzel egyidejűleg a kérdéseket szerkeszthető formában info@kbtkft.hu email címre is meg kell küldeni). Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatással összefüggésben felhívja a figyelmet a Kbt. 122. § (5) bekezdésében és a Kbt. 45. § (1) bekezdésében foglaltakra is.
V.4.24.
Ajánlatkérő a Kbt. 67. § (5) bekezdésében előírtakkal összhangban közli, hogy ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást abban az esetben, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükség az újabb hiánypótlásra.
V.4.25.
Ajánlatkérő a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdésében foglaltakra felhívja az Ajánlattevők figyelmét, miszerint a jelen beszerzés megvalósításának finanszírozására Európai Uniós pályázatot nyújtott be és a pályázat a támogató döntése alapján nyertesként került kihirdetésre.
V.4.26.
Ajánlatkérő a III.2.3./M1/b) pontban előírt „4 naptári héten keresztül átlagosan” előírás alatt azt érti, hogy a teljesítés során legalább 4 egymást követő naptári héten keresztül a kivitelező átlagosan legalább az előírt mennyiségű közvilágítási világítótest -fényforrás és lámpatest - felszerelését végezte el. Azaz amennyiben a bemutatott referencia a minimális 4 naptári hétre vonatkozó szerelési intenzitást igazol, akkor 4 egymást követő naptári hét alatt a felszerelt világítótestek számát osztani kell néggyel, amely kiadja az átlagos szerelési intenzitás darabszámát, amely értéknek el kell érnie az alkalmassági feltételnél előírt darabszámot. Amennyiben Ajánlattevő négynél több egymás utáni héten keresztül mutatja be a szerelési intenzitást, akkor értelemszerűen a bemutatott hetek számával (amely nem lehet kevesebb négynél) kell elosztani a felszerelt világítótestek számát, amely értéknek el kell érnie legalább az alkalmassági feltételnél előírt darabszámot.
V.4.27.
Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy a pályázat elszámolásánál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre.
V.4.28.
Ajánlatkérő közli, hogy az eljárást megindító felhívás II.3. pontjában megadott teljesítési határidő alatt a szerződés aláírásának napjától számított 90 naptári napot érti.
V.4.29.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy az ajánlatok leadására (postai vagy futárszolgálat vagy személyesen) munkanapokon hétfőtől csütörtökig 09.00-14.00 óra között, pénteki munkanapokon 09.00-12.00 között, az ajánlattételi határidő lejártának napján 09.00 órától 10.00 óráig van lehetősége az ajánlattevőknek.
V.4.30.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a nyertes ajánlattevőnek a közvilágítási munkálatok megkezdéséhez szükséges kiviteli tervezési munkálatok ellátásához a legalább a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendeletben előírt Építményvillamossági tervezési szakterület jelölése (V) vagy azzal egyenértékű tervezői jogosultsággal rendelkező valamint az Energiaellátási építmények tervezési szakterület villamos energetikai építmények tervezési részszakterület jelölése (EN-VI) vagy azzal egyenértékű tervezői jogosultsággal rendelkező tervezőt vagy tervezőket kell bevonni a tervezési munkák elvégzéséhez. Egyebekben a nyertes ajánlattevő köteles a szerződés keretében elvégzendő a kiviteli tervezési munkálatokhoz szükséges a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendeletben előírt vagy azzal egyenértékű tervezői jogosultsággal rendelkező tervezőt bevonni.
V.4.31.
Ajánlatkérő adatszolgáltatása alapján a kiviteli terveket 3 db papíralapú és 8 db elektronikus példányban kell elkészítenie (amelyből 1 pld. elektronikusan szerkeszthető cad vagy dwg) Ajánlattevőnek a szerződés aláírásának napját követő legkésőbb 30. naptári napig.
V.4.32.
A Megrendelő (Ajánlatkérő) a jelen szerződés tárgyát képező beruházással összefüggésben támogatásra irányuló igényt (pályázatot) nyújtott be, amely nyertesként került kihirdetésre. A Kbt. 40.§ (3)-(4) bekezdéseiben foglaltak alapján a támogatásra irányuló igény el nem fogadása vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadása olyan körülmény, amelyre a Megrendelő (Ajánlatkérő) a szerződés teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat.
V.4.33.
Nyertes Ajánlattevőnek- a szerződéskötés feltételeként- legkésőbb a nyertesként történő kihirdetéstől a szerződéskötés időpontjáig terjedő időszakban át kell adnia Ajánlatkérőnek azon dokumentumokat, nyilatkozatot, amely alapján a nyertes ajánlattevő rendelkezik a szerződés teljesítéséhez szükséges legalább 3 db a teljesítés során igénybe vehető érvényes forgalmi engedéllyel rendelkező, működőképes olyan szerelőkosaras felépítménnyel rendelkező autóval, amely legalább 12 méter emelőmagasságú vagy gémkinyúlású. Nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződéskötés időpontjára köteles átadni nyilatkozatát melyben meg kell jelölni a rendelkezésre álló eszközök típusát, továbbá át kell adnia ezen időpontig az eszközök érvényes forgalmi engedélyét.
Ajánlattevő tudomásul veszi és egyben ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy az V.4.33. pontban rögzített előírásoknak legkésőbb a szerződéskötés tervezett időpontjában való igazolás elmaradását ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő szerződés megkötésétől való visszalépésének, illetve a szerződéskötés meghiúsulása ajánlattevő érdekkörében felmerült okának tekinti és a Kbt. 124. § (4) bekezdése alapján a második legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel) köti meg a szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte. Abban az esetben, ha a fentiek okán Ajánlatkérő nem tud szerződni a nyertes ajánlattevővel vagy második legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel) akkor az előírt ajánlati biztosíték összege ajánlatkérőt illeti meg.
V.5)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2015/01/28 (év/hó/nap)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési és Beruházási Tanácsadó Kft.
Postai cím: Mozsár u. 16.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1066
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Bokor Gergő
Telefon: +36 305116799
E-mail: info@kbtkft.hu
Fax: +36 12692974
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők
Hivatalos név: Közbeszerzési és Beruházási Tanácsadó Kft.
Postai cím: Mozsár u. 16.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1066
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Bokor Gergő
Telefon: +36 305116799
E-mail: info@kbtkft.hu
Fax: +36 12692974
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani
Hivatalos név: Közbeszerzési és Beruházási Tanácsadó Kft.
Postai cím: Mozsár u. 16.
Város/Község:
Postai irányítószám: 1066
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Bokor Gergő
Telefon: +36 305116799
E-mail: info@kbtkft.hu
Fax: +36 12692974
Internetcím (URL):
IV) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
 
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható)------------------
 
B. MELLÉKLET
Részekre vonatkozó információk
Rész száma 1 Elnevezés:
1) Rövid meghatározás:
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
3) Mennyiség
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információk a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható) ----------------------