Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2014/92
Beszerzés tárgya:Építési beruházás Kivitelezés
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás - 121. § (1) bekezdés b) pontja/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt
Közzététel dátuma:2014.08.06.
Iktatószám:14389/2014
CPV Kód:45232000-2;45232140-5;45232142-9;45232100-3;45223110-0;45231000-5;45231100-6;45310000-3;45330000-9;45350000-5
Ajánlatkérő:MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft.
Teljesítés helye:Vezetéképítés: Miskolc, Ifjúság u. 22. és Semmelweis Kórház (Csabai kapu 9-11.) között a Reál-Energo Kft. által készített 2012/67 számú tervdokumentáció szerint, valamint hőközpont kivitelezés a kórházak épületeiben a Reál-Energo Kft. által készített 2014/16 számú tervdokumentáció szerint
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2014.08.25.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:hőenergia termelése, szállítása, elosztása
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS
A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatás megrendelés
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft.
Postai cím: Gagarin utca 52.
Város/Község: Miskolc
Postai irányítószám: 3534
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Tóth Róbert
Telefon: +36 46533120
E-mail: toth.robert@miho.hu
Fax: +36 46533153
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.miho.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
További információ a következő címen szerezhető be:
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet)
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Közszolgáltató
x Regionális/helyi szintű
  Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
  Közjogi szervezet
  Egyéb
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
  Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
x Egyéb (nevezze meg): hőenergia termelése, szállítása, elosztása
  Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Vállalkozási szerződés Miskolc, Szent Ferenc és Semmelweis kórházak távhőellátás kiépítésének kivitelezési munkáira a KEOP-5.4.0/12-2013-0019 azonosító számú projekt keretén belül
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
x Építési beruházás
x Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Árubeszerzés
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
  Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma:
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
Vezetéképítés: Miskolc, Ifjúság u. 22. és Semmelweis Kórház (Csabai kapu 9-11.) között a Reál-Energo Kft. által készített 2012/67 számú tervdokumentáció szerint, valamint hőközpont kivitelezés a kórházak épületeiben a Reál-Energo Kft. által készített 2014/16 számú tervdokumentáció szerint
NUTS-kód: HU311
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma
VAGY
(adott esetben) maximális létszáma
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok) ban:
Indokolás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet.
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Vállalkozási szerződés Miskolc, Szent Ferenc és Semmelweis kórházak távhőellátás kiépítésének kivitelezési munkáira a KEOP-5.4.0/12-2013-0019 azonosító számú projekt keretén belül
Tárgya:
Miskolc, Szent Ferenc és Semmelweis kórházak távhőellátás kiépítésének kivitelezési munkái: távfűtési vezeték építés: 2x1740 m előreszigetelt vezetékből, átlagosan 1,5m mélységben, 10 db hőközpont kiépítése/telepítése kiegészítő berendezésekkel (tágulási tartály, HMV tartály, hőközponti villamos és automatika kivitelezéssel, stb.), az ajánlati dokumentáció részét képező kiviteli tervek, elrendezési rajzok és ajánlati dokumentáció szerint
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45232000-2
További tárgyak:45232140-5
45232142-9
45232100-3
45223110-0
45231000-5
45231100-6
45310000-3
45330000-9
45350000-5
II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható)
nem
(Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
  egy részre
  egy vagy több részre
  valamennyi részre
II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
Miskolc, Szent Ferenc és Semmelweis kórházak távhőellátás kiépítésének kivitelezési munkái:
Miskolc, Szent Ferenc és Semmelweis kórházak távhőellátásának kiépítése (közvetlenül földbe fektetett vezeték, jelzőeres kivitelben, hőközpont telepítés/kivitelzés)
- 2x83m DN400/Ø560, lehetséges eltérés +10%
- 2x145m DN250/ Ø400, lehetséges eltérés +10%
- 2x747m DN200/ Ø315, lehetséges eltérés +10%
- 2x334m DN125/ Ø225, lehetséges eltérés +10%
- 2x51m DN100/ Ø200, lehetséges eltérés +10%
- 2x132m DN80/ Ø160, lehetséges eltérés +10%
- 2x91m DN65/ Ø140, lehetséges eltérés +10%
- 2x88m DN50/ Ø125, lehetséges eltérés +10%
- 8 db, 450-3040 kW hőteljesítményű hőközpont telepítése/kiépítése kiegészítő berendezésekkel
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: 250000000 Pénznem: HUF
VAGY:
és között Pénznem:
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció):
(Igen válasz esetén)A vételi jog meghatározása:
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabbítható: nem
A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert): vagy: és között
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
A (tervezett) időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés 2014/09/05 (év/hó/nap)
Befejezés 2015/03/31 (év/hó/nap)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
Késedelmi kötbér: Vállalkozó késedelmi kötbért köteles fizetni, ha olyan okból, amiért felelős késedelmesen teljesít. Napi késedelmi kötbér mértéke: a napi késedelmi kötbér a bruttó szerződéses összeg százaléka. A napi késedelmi kötbér minimális mértéke 0,5%. A napi késedelmi kötbér maximális mértéke 2,0%. A 0,5% alatti ajánlat érvénytelen, a 2,0% fölött tett ajánlat nem érvénytelen, de a pontozás során az ajánlatkérő 2,0%-ként veszi figyelembe. A késedelmi kötbér, a részteljesítési határidő késedelmes teljesítése esetén is érvényesítésre kerül. Vállalkozó mindaddig köteles a késedelmi kötbér megfizetésére, ameddig késedelme fennáll, azonban a késedelmi kötbér mértéke nem haladhatja meg a tartalékkeret és ÁFA nélküli vállalkozói díj 30%-át, amennyiben meghaladja, a Megrendelő jogosult elállni a szerződéstől vagy azt felmondani.
Jótállás: A szerződésben rögzített jótállás időtartama 36 hónap.
Jólteljesítési biztosíték: A jótállás teljes időszakára Vállalkozó a szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatási díj 5 %-a összegű jótállási biztosítékot köteles nyújtani, a Kbt.126.§ (6) bekezdése a) pontja szerint A jótállási biztosítékot Vállalkozó köteles, a Kbt. 126.§ (4) bekezdése szerint legkésőbb a teljesítés időpontjában a Megrendelőnek benyújtani, a hibás teljesítésből eredő Megrendelői igények biztosítására. A jólteljesítési biztosítéknak a jótállási időszakot követő 30 napig kell érvényesnek és hatályosnak lennie.

Előleg visszafizetési biztosíték: Az előleg igénybevételének feltétele, a közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés elszámolható összegének 10%-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű, Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja javára szóló biztosíték nyújtása. A biztosíték nyújtható a Kbt. 126. § (6) bekezdése szerinti, illetve gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet szállító cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselőjének vagy legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező tulajdonosának, vagy együttesen legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező természetes személy tulajdonosainak kezességvállalása, vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség, valamint az Áht. 92. § (1) bekezdése szerinti állami kezesség is elfogadható a szállítói előleg biztosítékaként. A szállítói előleget (előlegbekérő dokumentumon keresztül) az Ajánlattevő közvetlenül a közreműködő szervezettől igényelheti az Ajánlatkérő egyidejű értesítése mellett. Az Ajánlatkérő az értesítéstől számított 5 napon belül jelezheti a szállítói előleggel kapcsolatos fenntartását. Ennek hiányában a szállítói előleg-igénylést Ajánlatkérő részéről elfogadottnak kell tekinteni. Ajánlatkérő köteles az Ajánlattevő által megküldött előleg-számlát annak beérkezését követő 5 napon belül záradékolni és a közreműködő szervezet részére megküldeni időközi kifizetési igénylés keretében. A központi koordinációs szerv meghatározza a szállítói előleggel történő elszámolás részletszabályait.
A Jótállási időn belüli javítás megkezdése: A Jótállási időn belüli javítás megkezdése a bejelentés időpontjától számítva maximálisan 2 óra. Amennyiben Vállalkozó a hibát a Felek között megállapított határidőig nem javítja ki, Megrendelő jogosult Vállalkozó költségén a hiba elhárítása érdekében a szükséges intézkedéseket megtenni, mely javítás ellenértékét a jóteljesítési garancia összegébe beszámítással érvényesítheti. 48 órán túli hiba elhárítás esetén Vállalkozó köteles a tartalék hőtermelő berendezés üzemeltetéséből származó, Ajánlatkérőt (MIHŐ Kft.) terhelő többlet költségek megfizetésére.
A biztosítékok nyújtásának és elszámolásának pontos leírását a szerződéstervezet tartalmazza.
Miskolc Megyei Jogú Város 18/2005. (V.10.) sz. rendelete, és a 11/2007. (IV.12) módosító rendelet 17/A.§ (3) bekezdése szerint a burkolat helyreállítási költség 10%-át Ajánlatkérő köteles kaucióként az Önkormányzat részére befizetni. Nyertes Ajánlattevő árajánlatában a burkolat helyreállítási költséget meg kell adja. A jótállási biztosíték összege fedezetet nyújt az Önkormányzati rendelet szerinti, esetleges burkolat helyreállítási költségek fedezetére is, amennyiben nyertes ajánlattevő azok javítását ajánlatkérő által előírt határidőn belül nem végzi el.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: (adott esetben)
A szerződéskötés egyösszegű átalányáron történik.
A megvalósítás pénzügyi fedezetét Ajánlatkérő KEOP-5.4.0/12-2013-0019 forrásból és saját forrásból biztosítja. A projekt támogatási intenzitása: 50,000000 %.
Nyertes Ajánlattevő a 4/2011. (I.28.) Korm. r. 57/A.§ (1) bekezdés alapján jogosult a szerződés elszámolható összege 30%-os mértékéig szállítói előleget igénybe venni. Az előleg igénybevételének feltétele, a közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés elszámolható összegének 10%-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű, a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja javára szóló biztosíték-nyújtása.
A számlákon szükséges feltüntetni a Támogatási Szerződés iktatószámát, illetve megjelölni, hogy az adott projekten belül kerül elszámolásra.
A számlák kifizetése szállítói finanszírozás szerint történik a Támogatási szerződés és a Központi koordináló szerv eljárásrendje szerint. Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét az igazolt szerződésszerű teljesítést követően forintban (HUF) teljesíti a szállítói finanszírozás szabályai szerint.
Az ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét 30 napos fizetési határidő mellett, a Kbt. 130. § (1)-(6), a 2013. évi V. törvény 6:130.§ (1) bekezdés, továbbá a 4/2011. (I.28.) Korm. rend. rendelkezései alapján egyenlíti ki.
Alvállalkozók igénybevétele esetén: Az ajánlatkérőként szerződő fél, vagy – európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés során – a kifizetésre köteles szervezet (együtt: ajánlatkérőként szerződő fél), amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a 2013. évi V. törvény 6:130.§ (1)-(2) bekezdésétől eltérően az ellenszolgáltatás összegét a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1)-(3) bekezdései szerint egyenlíti ki.
Ajánlatkérő a részszámlázás lehetőségét biztosítja.
A teljesítés során 4 db számla (az esetleges előlegszámlát nem számítva, de ideértve a végszámlát is) benyújtásának lehetősége biztosított az alábbiak szerint:
- az 1. részszámla benyújtásának lehetősége: a teljes nettó ellenszolgáltatás minimum 25%-ának megfelelő összegről az áfa nélküli ellenszolgáltatás minimum 25%-át elérő megvalósult teljesítés esetén; a számlában, amennyiben egy összegben történik az előleg igénylése, az igényelt előleg első 35%-ával el kell számolni;
- a 2. részszámla benyújtásának lehetősége: a teljes nettó ellenszolgáltatás minimum 25%-ának megfelelő összegről az áfa nélküli ellenszolgáltatás minimum 50%-át elérő megvalósult teljesítés esetén; a számlában, amennyiben egy összegben történik az előleg igénylése, az igényelt előleg második 35%-ával el kell számolni;
- a 3. részszámla benyújtásának lehetősége: a teljes nettó ellenszolgáltatás minimum 25%-ának megfelelő összegről az áfa nélküli ellenszolgáltatás 75%-át elérő megvalósult teljesítés esetén; a számlában, amennyiben egy összegben történik az előleg igénylése, az igényelt előleg maradék 30%-ával el kell számolni;
- végszámla benyújtása: a teljes nettó ellenszolgáltatás összegének a rész-számlákkal csökkentett mértékének megfelelő összegről az áfa nélküli ellenszolgáltatás 100 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén, sikeres műszaki átadás-átvételt követően.
Részletekben történő szállítói előleg-igénylés esetén, az igényelt előleg elszámolásáig új előlegigénylés nem nyújtható be. A részletekben történő előleg igénylése esetén, az igényelt előlegek összértéke nem haladhatja meg a szerződés elszámolható összegének 30%-át.
Ajánlatkérő a kifizetés során az Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. §-ában foglaltakat teljes körben alkalmazza.
Késedelmes fizetés esetén Ajánlatkérő - tekintettel a szerződés megkötésének várható időpontjára -, a 2013. évi V. törvény 6:155.§ (1)-(2) bekezdés szerinti mértékű, és a késedelem időtartamához igazodó késedelmi kamatot fizet.
Vonatkozó jogszabályok különösen:
• Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §
• A Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény.
• Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény.
• 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
• 4/2011 (I. 28.) Korm. rendelet a 2007-201_ programozási időszakban az Európai regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről,
• 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben)
Ajánlatkérő sem az ajánlattevőnek sem a közös ajánlattevőknek nem teszi lehetővé gazdasági társaság létrehozását.
III.1.4)
Egyéb különleges feltételek (adott esetben) igen
(Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása:
A távfűtési vezeték építés során a távfűtési vezeték Semmelweis kórház Rendelő intézetéig való megépítésének (teljes körű helyreállítással) valamint a Szent Ferenc kórházban telepítendő hőközpont szolgáltatásra kész állapotban való átadásának határideje 2014.11.15. amely a részteljesítési határidő és ami a vállalkozási szerződés tervezetben, illetve az ajánlattételi dokumentációban is rögzítésre került.
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is (adott esetben)
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. § (1) bekezdés, továbbá a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d), valamint f) pontjának hatálya alá tartozik. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, aki a Kbt. 56. § (2) bekezdésének hatálya alá tartozik.
A megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevő vonatkozásában: a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. §-a alapján az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a fenti kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) pontját a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § i) pont ib) alpontja és a 4. § f) pont fc) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
Alvállalkozó és alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet vonatkozásában:
- Ajánlattevő a Kbt. 58. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ajánlatában csak nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá.
- Ajánlattevő a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § alapján saját választása szerint:
a) saját nyilatkozatot nyújt be arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d), valamint f) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d), valamint f) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá, vagy
b) az eljárásban megjelölt alvállalkozó nyilatkozatát - a meg nem jelöltekre az a) pont szerinti nyilatkozat mellett -, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nyilatkozatát is benyújthatja arról, hogy a szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d), valamint f) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá.
A kizáró okok igazolásáról szóló nyilatkozat nem lehet régebbi, mint jelen felhívás feladásának dátuma.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Közbeszerzési Hatóság 2012. június 1-én, valamint 2014. május 16. napján (Közbeszerzési Értesítő 2014. évi 57. szám) közzétett útmutatóira a kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról. (www.kozbeszerzes.hu/ jogi-hatter/a-hatosag-utmutatoi)
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, alkalmasság igazolásában közreműködő gazdasági szereplőt, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
P.1) A Kbt. 55. § (1) bekezdésének d) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésének a) pontja alapján az ajánlattevő - attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg működését, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak – csatolja:
valamennyi számlavezető pénzügyi intézménytől származó, az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított 1 év során (12 hónapon belül)vezetett valamennyi pénzforgalmi számlájára vonatkozó, az ajánlattételi felhívás megküldésénél nem régebbi keltezésű nyilatkozatot az alábbi kötelező tartalommal:
1./ számlaszám(ok),
2./ mióta vezeti az ajánlattevő számláját
3./ volt(ak)-e 30 napot meghaladó sorba állított tétel(ek) az ajánlattevő számláján az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 12 hónapon belül;
4./ a bankszámlával kapcsolatban a vizsgált időszakban bírósági végrehajtás volt-e;
attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Sorbaállítás fogalmán Ajánlatkérő a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2.§. 25. pontjában foglaltakat érti.
P.2) Saját vagy jogelődjének az eljárást megindító felhívás feladását megelőző két lezárt üzlet évre vonatkozó jogszabályok szerinti beszámolója (kiegészítő melléklet nélkül), ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja a közzétételét és könyvvizsgálói záradékát (amennyiben az kötelező).
Amennyiben a kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, úgy erről szóló nyilatkozat. A céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges.
Ha az ajánlattevő a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (hőközpont épületgépészeti szerelése és/vagy távhővezeték építése/felújítása) származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Ennek megfelelően az ajánlatkérő így köteles az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági alkalmasságát megállapítani, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (hőközpont épületgépészeti szerelése és/vagy távhővezeték építése/felújítása) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele eléri vagy meghaladja a nettó 90 millió forint értéket [310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdés]
P.3) Nyilatkozat a 310/2011.(XII.23.) Korm. rendelet 14.§ (1) bekezdés c) pontja alapján az elmúlt 3 lezárt üzleti év közbeszerzés tárgya (hőközpont épületgépészeti szerelése és/vagy távhővezeték építése/felújítása) szerinti nettó árbevételéről (amennyiben ezek az árbevétel adatok rendelkezésre állnak).
Ha az ajánlattevő a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) vagy c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. [310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdés].
P.4) Szakmai felelősségbiztosításának fennállásáról szóló igazolás (kötvény) csatolása [310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés d) pont]
A P.3) pontban előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve a P.1), P.2), és P.4) pontban előírt alkalmassági követelménynek közös ajánlattevők értelemszerűen kizárólag egyenként felelhetnek meg, így a Kbt. 55. § (4) bekezdése alapján elegendő, ha közülük egy megfelel.
Ajánlattevő (közös ajánlattevők) az előírt alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.
Amennyiben ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, úgy ajánlattevő alkalmasságát a Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdései szerint köteles igazolni.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Amennyiben ajánlattevő a P1., P2., P3. pénzügyi és gazdasági alkalmassági feltételek szerinti alkalmasságát más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva igazolta, akkor a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet köteles kezesként felelősséget vállalni a Kbt. 55. § (6) bekezdés c) pontja szerint. Az erről szóló nyilatkozatot eredeti vagy hiteles másolati példányban kérjük csatolni.
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (4a) bekezdése alapján, ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített, P1., P2., P3., P4. alkalmassági feltételek előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, Ajánlatkérő a P1., P2., P3., P4. alkalmassági feltételek igazolására meghatározott dokumentumok benyújtása helyett a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is elfogadja.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha:
P.1) bármely pénzügyi intézményének nyilatkozata szerint a számláján az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 12 hónapon belül 30 napot meghaladó sorba állítás vagy bírósági végrehajtás volt.
P.2/A) amennyiben a beszámolók alapján mérleg szerinti eredménye az eljárást megindító felhívás feladását megelőző két lezárt üzleti év bármelyikében negatív.
Az újonnan piacra lépő szervezetek vonatkozásában a minimálisan elvárt közbeszerzés tárgya szerinti árbevétel legalább 90 millió Ft.
P.2/B.) a fizetőképességének elemzése céljából a számviteli jogszabályok szerinti éves beszámolójában meghatározott tőkeellátottsági mutató (=saját tőke/összes forrás x 100) értékének az utolsó kettő lezárt üzleti évi számtani átlaga nem éri el legalább a 35%-ot. Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) ezen alkalmassági követelménynek a Kbt. 55. § (4) bekezdése alapján kell megfelelnie.
P.3) nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 3 lezárt üzleti évben (2011-2013) összesen 150 millió forint a közbeszerzés tárgyából (hőközpont épületgépészeti szerelése és/vagy távhővezeték építése/felújítása) származó árbevétellel.
Az újonnan piacra lépő szervezetek vonatkozásában
a minimálisan elvárt közbeszerzés tárgya szerinti árbevétel összesen legalább 90 millió forint.
P.4) nem rendelkezik minimum 15.000.000 Ft/év és 5.000.000 Ft/kár összegű építés-szerelési felelősségbiztosítással.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M.1) A 310/2011.(XII.23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés a) pontja szerint az eljárás megindító felhívás feladásától visszafelé számított öt évben (60 hónapban) teljesített közbeszerzés tárgyának (építés) megfelelő tárgyú referencia munkáinak ismertetése, továbbá csatolva az elvégzett munkákról a 310/2011.(XII.23.) Korm. rendelet 16. § (5) bekezdése szerinti nyilatkozatot vagy igazolást.
A dokumentumnak (referenciaigazolás vagy referencianyilatkozat) ki kell térnie legalább a teljesítés idejére, a szerződést kötő másik fél megnevezésére, a beruházás tárgyára, az ellenszolgáltatás összegére, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A referenciaigazolásból vagy referencianyilatkozatból egyértelműen ki kell derülnie az M.1). pontban előírt alkalmassági feltétel(ek) teljesülésének.
A öt évnél rövidebb ideje működő gazdasági szereplő alkalmasságát igazolhatja a közbeszerzés tárgyából (távhővezeték építésére/felújítására vonatkozó) származó összesen, legalább 90 millió forint értékű referenciával. [NFM-NFÜ (Miniszterelnökség)-KH-EUTAF közös álláspontjai, 2014.02.06.]
Ajánlatkérő rögzíti, hogy amennyiben egy gazdasági szereplő referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyben konzorcium vagy projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben az Ajánlatkérő csak azt fogadja el az alkalmasság igazolásaként, amely konzorciumi tagként vagy projekttársaság tagjaként saját hányadban kielégíti az előírt alkalmassági feltételeket, figyelemmel a Kbt. 129. § (7) bekezdésében meghatározottakra is. (kérjük emiatt a teljesítés bemutatásáról szóló nyilatkozatban adják meg a saját teljesítés mértékét százalékban vagy forintban).
Amennyiben az építési beruházásra vonatkozó referencia közös ajánlattevőkre vonatkozik, és a referenciaigazolás nem állítható ki az egyes ajánlattevők által elvégzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás egésze tekintetében köteles elfogadni, feltéve, hogy a teljesítés a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása mellett történt, és az igazolást benyújtó ajánlattevő által végzett teljesítés aránya elérte a 15%-ot.
Az a szervezet, amelynek korábbi teljesítéseit a Kbt. 55. § (6) bekezdés b) pontjában foglaltak szerint az alkalmasság igazolásához az ajánlattevő felhasználta, a szerződés teljesítése során a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk. 6:419. § szerint kezesként felel az ajánlattevő teljesítése azon részének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben az ajánlatkérőt ért kár megtérítéséért, amelyre vonatkozóan az ajánlattevő alkalmasságát a korábbi teljesítések bemutatása igazolta.
M.2) A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés e) pontja szerint azon személyek végzettségének és képzettségének ismertetése, akik az építési beruházás teljesítésébe bevonásra kerülnek (a b. pontban felsorolt személyek), végzettségüket igazoló dokumentumok másolatának, szakmai önéletrajzának, a rendelkezésre állási nyilatkozatának benyújtásával. Az önéletrajznak tartalmaznia kell az igénybe venni kívánt felelős műszaki vezető névjegyzékbe vételi kamarai nyilvántartás számát, amennyiben rendelkezésre áll. A hegesztő munkát végző szakemberek érvényes hegesztői minősítési bizonyítványainak másolatát csatolni kell.
Csatolandó dokumentumok:
- a teljesítésért felelős személyekre vonatkozó nyilatkozat;
- a teljesítésért felelős személy szakmai tapasztalatát ismertető saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, olyan részletezettséggel, hogy abból egyértelműen derüljön ki az M.2/B. pontban előírt alkalmassági feltétel(ek) teljesülése;
- a teljesítésért felelős személy végzettségét igazoló dokumentumok;
- a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat, mely tartalmazza, hogy eljárásba történő bevonásáról tudomással bír, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva.
Az önéletrajznak tartalmaznia kell az igénybe venni kívánt felelős műszaki vezető(k) névjegyzékbe vételi kamarai nyilvántartás számát, amennyiben rendelkezik vele, illetve névjegyzéki kamarai nyilvántartási szám hiányában, jogosultsági kritériumok bemutatását. A hegesztő munkát végző szakemberek érvényes hegesztői minősítési bizonyítványainak másolatát csatolni kell.
M.3) A Kbt. 55.§ (1) bekezdés a) pontja és a 310/2011. (XII.23) Korm. Rendelet 15.§ (2) bekezdés d) pontja alapján csatolja az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző évre (2013) vonatkozó az éves átlagos statisztikai állományi létszámról szóló kimutatást, oly módon, hogy abból megállapítható legyen a fizikai átlagos statisztikai létszám.
M.4) A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés b) pontja alapján a teljesítéséhez rendelkezésre álló eszköz bemutatása nyilatkozat formájában olyan részletezettséggel, hogy abból az alkalmassági feltételeknek történő megfelelés egyértelműen megállapítható legyen. A becsatolt nyilatkozatban meg kell jelölni a rendelkezésre álló eszközök darabszámát, illetve annak tényét is, hogy az adott eszköz saját tulajdonban áll-e vagy tartósan bérelt, az adott beszerzéshez bérelt, vagy lízingelt eszköz. A nyilatkozatnak megfelelően csatolandó a bemutatott saját tulajdonú gép/eszköz tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti tárgyieszköz nyilvántartó karton másolata is.
Az adott beszerzés megvalósítására létrehozott bérleti szerződés esetén javasoljuk a bérbeadó Kbt. 55.§ (5) bekezdés a) pontja szerinti megjelölését. Amennyiben a bérbeadó ténylegesen részt vesz a megvalósításban, akkor a Kbt. szerinti alvállalkozó is. Kérjük az ajánlattétel során ennek megfelelően eljárni.
Bérlet, lízing esetén csatolni kell a szerződés másolatát, vagy a tulajdonos kötelező erejű szándéknyilatkozatát arról, hogy a gép a teljesítés időtartama alatt rendelkezésre fog állni.
Az üzemképesség illetve a teherbírás igazolására csatolni kell a következő dokumentumok egyszerű másolatait: (pl: járművek érvényes forgalmi engedélye, vagy egyéb az eszköz jogszerű felhasználhatóságát alátámasztó dokumentum).
Ajánlatkérő a fenti dokumentumok benyújtása helyett elfogadja a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 17.§ (1a) bekezdésében foglaltaknak megfelelő igazolásokat is az alkalmassági feltételek esetében.
M.5) A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés f) pontja alapján a független szervezet
által kiállított,
- érvényes a közbeszerzés tárgya szerinti (kivitelezés) tevékenységre kiterjedő ISO:14001
környezetirányítási rendszer tanúsítvánnyal, vagy azzal egyenértékű környezetvédelmi vezetési
rendszerek leírásával; továbbá az egyenértékű környezetvédelmi vezetési rendszerek egyéb
bizonyítékai.
Ajánlattevő (közös ajánlattevők) az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 55. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően felehetnek meg, illetve bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdésében (annak is elsősorban az a)-b) pontokban) foglaltaknak megfelelően.
Amennyiben ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, úgy ajánlattevő alkalmasságát a Kbt. 55. § (5) bekezdés és a (6) bekezdés a) b) pontjai szerint köteles igazolni.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha:
M.1) az eljárás megindító felhívás feladásától visszafelé számított öt évben (60 hónapban) nem rendelkezik legalább 3db minimum DN200 méretű vagy nagyobb, egyenként minimum 1000 nyvfm, városi környezetben megvalósult, acél haszoncsöves, előszigetelt távhővezeték építésére/felújítására vonatkozóan referencia munkával, melyből 2db minimum 250 millió Ft értékű kell legyen. A referencia a szerződés teljesítésének távhővezeték építés/felújítás részére vonatkozó alkalmasságot igazol.
A referencia a szerződés teljesítésének távhővezeték építés/felújítás részére vonatkozó alkalmasságot igazol.
M.2/A) ha nem rendelkezik legalább 1 fő szakemberrel, aki az alábbi képzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkezik:
• Képzettség és szakmai gyakorlati idő: szakképesítése és szakmai gyakorlata alapján megfelel a felelős műszaki vezetői pozíció betöltésére előírt 266/2013 (VII. 11.) Kormányrendelet 1. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés 3. rész A sajátos építményfajták felelős műszaki vezetői szakterületek 19. (MV-TH) vagy korábbi szabályozás szerint azzal egyenértékű kategóriára vonatkozó kamarai nyilvántartásba vételhez szükséges jogszabályi feltételeknek,
• A fentieken kívül előírt egyéb szakmai tapasztalat: legalább 5 éves távhővezeték kivitelezésében szerzett szakmai gyakorlattal rendelkezik
M.2/B) nem rendelkezik szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló:
- legalább 5-5 fő olyan hegesztő szakemberrel, akik 3-10,7 mm falvastagságú acélcső hegesztésére feljogosító és érvényes 111 és 141/111 jelű „Tanúsítvány hegesztői Minősítésről” hegesztői minősítési bizonyítvánnyal és minimum 3 éves hegesztési szakmai gyakorlattal rendelkezik
- legalább 2 fő villanyszerelő és/vagy elektronikai műszerész szakmunkás bizonyítvánnyal rendelkező szakmunkás;
- legalább 2 fő központi fűtés szerelő és/vagy csőszerelő és/vagy berendezésszerelő szakmunkás bizonyítvánnyal rendelkező szakmunkás;
Egy szakemberrel adott esetben több alkalmassági feltételnek is meg lehet felelni.
M.3) nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző három év (2011-2013) vonatkozásában legalább 35 fős átlagos statisztikai létszámmal.
M.4) ha nem rendelkezik a szerződés teljesítéséhez szükséges:
- legalább 10 hegesztő egyidejű munkáját lehetővé tevő ívhegesztő berendezéssel, berendezésekkel
- 2db 3,5 tonna össz teherbírású tehergépjármű
- 2 db autódaru
- 2db árokásó földmunkagép
M.5) nem rendelkezik független szervezet által kiállított, (kivitelezés) tevékenységre kiterjedő,
érvényes
- ISO:14001 környezetirányítási rendszer tanúsítvánnyal;
illetve azzal egyenértékű, az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó
egyenértékű tanúsítvánnyal.
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott nem
III. 3) Szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve
(Igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
x Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos, alkalmazásának indokolása:
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
  Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Közszolgáltató ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
A gazdasági szereplők tervezett száma
VAGY:
Tervezett minimum és ( adott esetben) maximális létszáma
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát:
IV. 2) Értékelési szempontok
IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
  A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
SzempontSúlyszám
Ajánlat ár (HUF)80
Késedelmi kötbér napi mértéke (0,5-2,0%)20
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni nem
(Igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
IV.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2014/08/25 (év/hó/nap ) Időpont: 10:00
A dokumentációért fizetni kell igen
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: 63500 Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A fizetés feltételei és módja: A dokumentáció ára 63.500,- HUF (50.000,- HUF + ÁFA), melyet kizárólag a Kbt. 124. § (4) bekezdése szerinti szervezetnek kell, az ÉSZ-KER Kft. mint lebonyolító szervezet, MKB Bank Zrt.-nél vezetett 10300002-10566827-49020013 számú bankszámlájára átutalással teljesíteni. Az átutaláson fel kell tüntetni a közbeszerzés tárgyát, „Miskolc, Szent Ferenc és Semmelweis Kórházak távhőellátása”. Magyarországon kívül, egyéb EU-tagállamból történő utalás esetén a nettó összeg utalandó. Egyebekben a dokumentáció térítésmentesen átvehető munkanapokon 09:00–15:00 óráig előzetes telefonos bejelentkezés után, az ajánlattételi határidő napján 09:00-10:00 óráig
Készpénzes fizetés nem lehetséges!
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2014/08/25 (év/hó/nap) Időpont: 10:00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (részvételi felhívás esetén)
Dátum: (év/hó/nap)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
  Az EU bármely hivatalos nyelve
x Az EU következő hivatalos nyelve(i): HU
  Egyéb:
  Magyar
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Dátum: 2014/08/25 (év/hó/nap) Időpont: 10:00
Hely: ÉSZ-KER Kft. miskolci közbeszerzési iroda – 3525 Miskolc, Kazinczy u. 6. 2/2.
Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
bontási eljárás során ajánlatkérő a Kbt. 62. § (1-4), (6-7) bekezdései szerint jár el.

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
(Igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2) Európai Uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés Európai Uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
KEOP-5.4.0/12-2013-0019 - Miskolci távhőszolgáltatás bővítése
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja:(ha az eljárás tárgyalásos)
V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) igen
V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben)
A dokumentáció az Ész-Ker Kft. – Miskolci Irodájában, 3525 Miskolc, Kazinczy u. 6. 2/2. címen vehető át (elektronikusan), munkanapokon 9:00-15:00 óra között, az ajánlattételi határidő napján 9:00-10:00 óra, valamint a Kbt. 50. § (3) bekezdése szerint. Ajánlatkérő a dokumentációt elektronikusan is rendelkezésre bocsátja, ebben az esetben az érdeklődőnek a dokumentációt írásban e-mailen igényelnie kell a kissbrigitta@eszker.eu e-mail címen. Az érdeklődőnek a kapcsolattartás érdekében a dokumentáció eljuttatásához meg kell adnia az alábbi adatait: a dokumentációt átvevő szervezet neve és székhelye, adószáma, a szervezet nevében kapcsolattartásra kijelölt személy neve, telefon- és fax száma, e-mail címe.
A dokumentációt ajánlatonként legalább egy Ajánlattevőnek vagy alvállalkozónak át kell vennie, vagy elektronikus úton el kell érnie. A dokumentáció át nem ruházható, közzé nem tehető.
V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
Az adható pontszám valamennyi értékelési részszempont esetén: 1-10.
V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
A részszempontok értékelése egyenes, illetve fordított arányosítással történik.
Az elbírálás részszempontjai, a súlyszámok és a pontszámtartomány, valamint a bírálat módszere a következő:
A pontozás minden értékelési részszempont esetében úgy történik, hogy minden értékelési résszempont esetében az adott szempontból legkedvezőbb ajánlat kap 10 pontot, majd a többi vizsgált ajánlat arányosan kevesebb pontot kap. A legalacsonyabb adható pontszám az 1 (egy).
Ajánlatkérő valamennyi pontszámkiosztás során két tizedesjegy pontosságig számol.
A pontkiosztás az arányosítás módszerével történik, az alábbiakban részletezettek szerint:
Azon értékelési szempontok esetében, melyeknél Ajánlatkérő számára a magasabb érték a kedvezőbb (2. részszempont) az egyenes arányosítás elvét alkalmazza. (Közbeszerzési Hatóság útmutatója az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról (KÉ 2012. évi 61. szám; 2012. június 1.) III.A.1.bb) pontja szerint)
Azon értékelési résszempont esetében, melyeknél Ajánlatkérő számára az alacsonyabb érték a kedvezőbb – 1. részszempont - a fordított arányosítás elvét alkalmazza. Az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan.
V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak
igen
Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak:
Minősített ajánlattevőknek szintén külön kell igazolniuk a szerződés teljesítésére való alkalmasságot, tekintettel a Kbt. 18.§ (3) bekezdése alapján meghatározott előminősítési feltételekhez szigorúbban meghatározott alkalmassági feltételekre, a 310/2011.(XII.23.) Kormányrendelet 20.§ (4) bekezdésében előírtak alapján, a III.2.2.) pont P.1.)-P.4) alpontok; III.2.3.) pont M.1.)-M.5.) alpontok tekintetében.
V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben)
Az Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték nyújtásához köti.
Az Ajánlati biztosíték mértéke: bruttó 10.000.000,-Ft, azaz bruttó tízmillió forint.
Az ajánlati biztosíték nyújtásának feltételei: az ajánlati biztosítékot az ajánlatkérő , dokumentációban megadott számlájára az ajánlattételi határidő lejártáig kell befizetni, a Közbeszerzési Értesítőben megjelent felhívás számának feltüntetésével. Az ajánlati biztosítékot az ajánlatkérő a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően bankgarancia formájában vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény formájában is elfogadja. A bankgarancia időbeli hatálya az ajánlati kötöttséggel azonos ideig tart. Az ajánlati biztosíték befizetését igazoló, a bank által hitelesített terhelési értesítő egy példányát, illetve a bankgaranciát igazoló banki nyilatkozatot az ajánlatnak tartalmaznia kell. Ennek hiányában az ajánlat érvénytelen. Az ajánlatkérő a megfizetett ajánlati biztosítékot az ajánlattevőknek a Kbt. 59. § (5) bekezdése szerint visszafizeti.
V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: igen
V.4) Egyéb információk:
1./ Ajánlatkérő a Kbt. 67. §-a szerint teljes körben biztosítja a hiánypótlást.
A hiánypótlásként benyújtandó iratokra az ajánlatra előírt formai követelményeket megfelelően kell alkalmazni. Ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást, abban az esetben, ha az ajánlattevő az ajánlata hiánypótlása során korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba és a hiánypótlás során bevont gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás elrendelése.
2./ Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 60. § (3) és (5) bekezdésre, Kbt. 40. § (1) bekezdés a) és b) pontjára. Nemleges tartalommal is csatolandóak a nyilatkozatok.
3./ Az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő tájékozódjon az adózásra, a környezetvédelemre, az egészségvédelemre és a fogyatékossággal élők esélyegyenlőségére, valamint a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni (Kbt. 54. §).
4./ Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 25. §-ban foglaltak szerint kell eljárni.
5./ Formai előírások: az ajánlatot ajánlattevőnek nem elektronikus úton kell a jelen felhívásban és a dokumentációban meghatározott tartalmi, és a formai követelményeknek megfelelően elkészítenie és benyújtania:
• az ajánlat papír alapú példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen;
• az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is elfogad, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható és az iratok helyére egyértelműen lehet hivatkozni. Az ajánlatkérő a kismértékben hiányos számozást jogosult kiegészíteni, ha ez az ajánlatban való tájékozódása, illetve az ajánlatra való hivatkozása érdekében szükséges;
• az ajánlatot zárt csomagolásban, egy eredeti papír alapú példányban és kettő, a papír alapú példánnyal mindenben megegyező 3 db elektronikus másolati példányban (CD-re vagy DVD-re írt, pdf vagy más, nem szerkeszthető formátumú fileként) kell beadni;
• az ajánlatban lévő, minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos meghatalmazást kaptak;
• az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni;
• a zárt csomagon „Ajánlat – „Miskolc, Szent Ferenc és Semmelweis kórházak távhőellátása”, valamint: „Csak közbeszerzési eljárás során, az ajánlattételi határidő lejártakor bontható fel!” megjelölést kell feltüntetni.
6./ Az ajánlatot írásban és zártan, a felhívás által megjelölt kapcsolattartási pontban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. A postán feladott ajánlatot az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli.
7./ Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásába bevont (kapacitást nyújtó) gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult, nyilatkozatot, dokumentumot aláíró képviselő aláírási címpéldányát vagy aláírás mintáját. Amennyiben az ajánlat cégjegyzésre jogosultak által meghatalmazott(ak) aláírásával kerül benyújtásra, a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás mintáját is.
8./ Ajánlatkérő a Kbt. 122. § (5) bekezdése vonatkozásában, a kiegészítő tájékoztatás esetében ésszerű időnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző harmadik munkanapot (tájékoztatás megküldésére), feltéve, hogy a kérdések és kérések az ajánlattételi határidő lejártát megelőző ötödik munkanapig megérkeznek ajánlatkérőhöz (lebonyolítóhoz).
9./ Fordítás: az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is köteles elfogadni.
10./ A Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján a jelen felhívásban előírt igazolások és dokumentációk egyszerű másolatban is benyújthatóak, kivéve, ahol a felhívás ettől eltérően rendelkezik. Az ajánlat 61. § (1) bekezdése szerint benyújtott egy eredeti példányának a 60. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.
11./ A nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötés időpontjában rendelkeznie kell legalább 15.000.000,- Ft/év és legalább 5.000.000,- Ft/káresemény mértékű építési-szerelési munkára vonatkozó szakmai felelősségbiztosítással. Amennyiben a nyertes ajánlattevő a szerződéskötés időpontjában nem rendelkezik a fenti kritériumokkal rendelkező felelősségbiztosítással, abban az esetben az a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti a Kbt. 124. § (4) bekezdése alapján és az ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlattevővel köt szerződést. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén a szerződéskötés időpontjában a fenti tartalmú szakmai felelősségbiztosítással rendelkezni fog.
12./ Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő által az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételek alapján, valamint a meghatározott értékelési szempont szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette. Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést.
13./ Árfolyamok: Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek a referenciák tekintetében a teljesítés napján érvényes, mérlegadatok tekintetében a mérleg fordulónapján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját központi bankja által az eljárást megindító felhívás feladásának napján érvényes árfolyamon számított euró ellenérték kerül átszámításra a fentiek szerint. Átszámítás esetén az Ajánlattevőnek közölnie kell az alkalmazott árfolyamot.
14./ Irányadó Jog: Az eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2011. évi CVIII. törvény és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni.
15./ Ajánlatkérőnek a rendelkezésre álló fedezet (tartalékkerettel együtt) nettó 250 millió forint. E fölött megajánlott ellenszolgáltatási díjak esetén, ajánlatkérő a szerződés megkötésére és teljesítésére alkalmatlanná válik.
16./ Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a beruházás időtartama alatt, részteljesítési határidő is meghatározásra kerül, a távfűtési vezeték Semmelweis kórház Rendelő intézetéig való megépítésének (teljes körű helyreállítással), valamint a Szent Ferenc kórházban telepítendő hőközpont szolgáltatásra kész állapot elérésének tekintetében, melynek időpontja 2014.11.15., mely érinti a második bírálati szempont tekintetében, az előteljesítésben vállalt naptári napok számát
17./ Helyszíni bejárás: Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás megjelenésétől számított 7. munkanapon, 9:30 órakor helyszíni bejárást tart, melyre ezúton hívja meg az érintetteket, külön értesítés nélkül. A találkozás helyszíne: Miskolc, Ifjúság u. 22. sz. ingatlan bejárata előtt. A helyszíni bejárás során kérdés nem tehető föl, a kérdéseket írásban szükséges benyújtani, melyre Ajánlatkérő írásban válaszol. A helyszín bejárásról jegyzőkönyv készül, melynek melléklete a bejárás során készült jelenléti ív.
18./ Ajánlattevőnek a burkolat-helyreállítási költségeket költségvetési tájékoztató adatként nyilatkozatban külön is meg kell adnia, a kiadott árazatlan költségvetés szerint.
19./ Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozniuk kell a gyártókról és felhasznált termékekről, továbbá az alkalmazott rezsióradíjakról.
20./ Az Ajánlattevőnek a teljesítés során alkalmaznia kell az MSZ EN ISO 9001:2009 és ISO 28001 és ISO 50001 szabványok szerinti irányítási rendszerekben foglaltakat vagy azzal egyenértékű intézkedéseket. A hivatkozott minőségbiztosítási és környezetirányítási rendszerek rendelkezésre állását a nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötésig igazolnia kell a rendszerek rendelkezésre állását bizonyító érvényes tanúsítványok, vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítványok, vagy az azokkal egyenértékű intézkedések leírásának bemutatásával. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy a szerződéskötésig rendelkezni fog az előírt minőségbiztosítási és környezetirányítási rendszerekkel. A nyilatkozat helyett az adott esetben meglévő rendszereket igazoló tanúsítványok is benyújthatók egyszerű másolatban.
21./ Az Ajánlattevőnek rendelkeznie kell az MSZ EN ISO 3834-2:2006 szabvány szerinti tanúsítással, vagy azzal egyenértékű, az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítvánnyal. Az ajánlathoz a tanúsítvány másolatát be kell nyújtani, illetve az egyenértékű minőségbiztosítási rendszerek egyéb bizonyítékait is be kell nyújtani.
22./ Vállalkozási szerződés akkor köthető meg illetve léphet hatályba, ha az érintett kórházak által kiírt, távhőszolgáltatás nyújtására irányuló közbeszerzési eljárás során létrejön a hőszolgáltatási szerződés.
V.5)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2014/08/04 (év/hó/nap)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név: ÉSZ-KER Kft. Miskolci Iroda
Postai cím: Kazinczy u. 6. 2/2.
Város/Község: Miskolc
Postai irányítószám: 3525
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Kiss Brigitta
Telefon: +36 46791916
E-mail: kissbrigitta@eszker.eu
Fax: +36 46791876
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők
Hivatalos név: ÉSZ-KER Kft. Miskolci Iroda
Postai cím: Kazinczy u. 6. 2/2.
Város/Község: Miskolc
Postai irányítószám: 3525
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Kiss Brigitta
Telefon: +36 46791916
E-mail: kissbrigitta@eszker.eu
Fax: +36 46791876
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani
Hivatalos név: ÉSZ-KER Kft. Miskolci Iroda
Postai cím: Kazinczy u. 6. 2/2.
Város/Község: Miskolc
Postai irányítószám: 3525
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Bácsi-Bakalár Ildikó
Telefon: +36 46791916
E-mail: bacsi@eszker.eu
Fax: +36 46791876
Internetcím (URL):
IV) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
 
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható)------------------
 
B. MELLÉKLET
Részekre vonatkozó információk
Rész száma 1 Elnevezés:
1) Rövid meghatározás:
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
3) Mennyiség
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információk a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható) ----------------------