Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2013/100
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati felhívás/EU/2011.08.19. EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt
Közzététel dátuma:2013.08.26.
Iktatószám:14676/2013
CPV Kód:79342000-3;79341400-0;79341000-6;79342200-5;79416000-3;79952000-2;79821000-5;18530000-3
Ajánlatkérő:MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.
Teljesítés helye:Magyarország
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2013.10.07.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Kbt. 6. § (1) bekezdés c) pontja szerinti ajánlatkérő
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Vasúti szolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

EURÓPAI UNIÓ
Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670
E-mail: ojs@publications.europa.eu Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.europa.eu
AJÁNLATI FELHÍVÁS
2004/18/EK irányelv
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.
Nemzeti azonosító (ha ismert): AK15459
Postai cím: Könyves Kálmán körút 54-60.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok): MÁV-START Zrt. Beszerzési Szervezet 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. II. em. 268.
Címzett: Támis Norbert
Telefon: +36 15111922
E-mail: tamis.norbert@mav-start.hu
Fax: +36 15111982
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mav-start.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Elektronikus hozzáférés az információkhoz (URL):
Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elektronikus benyújtása (URL):
Részletes információk megadásához használja az A. mellékletet.
További információ a következő címen szerezhető be
x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
  Egyéb (töltse ki az A.melléklet I) pontját)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be
x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
  Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani
x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
  Egyéb (töltse ki az A. melléklet III) pontját)
I.2) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb (nevezze meg): Kbt. 6. § (1) bekezdés c) pontja szerinti ajánlatkérő
I.3) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb (nevezze meg): Vasúti szolgáltatások
I.4) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: igen
(igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
Vállalkozási keretszerződés a MÁV-START Zrt. és a GYSEV Zrt. motorvonat-beszerzéséhez kötődő marketingkommunikációs és rendezvényszervezői feladatok ellátására, valamint reklámajándéktárgyak leszállítására
II.1.2) A szerződés típusa, és a teljesítés helye
(csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatásmegrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
Építési beruházás  
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, a nyertes ajánlattevő által meghatározott követelményeknek megfelelően
Árubeszerzés  
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
Szolgáltatásmegrendelés x
Szolgáltatási kategória száma 11
A szolgáltatási kategóriákat lásd a C1. mellékletben
A teljesítés helye:
Magyarország
NUTS-kód HU
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben )
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma
vagy
(adott esetben), maximális létszáma
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama
Időtartam év(ek)ben: vagy hónapban:
Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet:
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága: (ha ismert):
II.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása:
Vállalkozási keretszerződés a MÁV-START Zrt. és a GYSEV Zrt. motorvonat-beszerzéséhez kötődő marketingkommunikációs és rendezvényszervezői feladatok ellátására, valamint reklámajándéktárgyak leszállítására.
II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79342000-3
További tárgyak:79341400-0
79341000-6
79342200-5
79416000-3
79952000-2
79821000-5
18530000-3
II.1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
II.1.8) Részek ( a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható )
A beszerzés részekből áll: nem
(igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók
  egy részre   egy vagy több részre   valamennyi részre
II.1.9) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1) Teljes mennyiség: (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve, adott esetben)
Vállalkozási keretszerződés a MÁV-START Zrt. és a GYSEV Zrt. motorvonat-beszerzéséhez kötődő marketingkommunikációs és rendezvényszervezői feladatok ellátására, valamint reklámajándéktárgyak leszállítására az alábbiak szerint:
- kommunikációs- és cselekvési terv kidolgozása,
- médiakampányok tervezése,
- médiavásárlás,
- kampányok utóértékelése és kutatások elkészítése,
- kreatív tervezés,
- kreatív megvalósítás és gyártás
- sajtóanyagok, PR cikkek elkészítésében való közreműködés
- DM levél, meghívó expediálása
- rendezvényszervezés
- logózott ajándéktárgy leszállítás
Kommunikációs- és cselekvési terv kidolgozása
- helyzetelemzés
- célcsoport meghatározás
- kommunikációs stratégia (üzenetek meghatározása és az eszközök kiválasztása, időzítés)
- költségterv készítés
Médiakampányok tervezése
- eszköz és felületrendszer meghatározás
- célcsoporthoz társítás
- költségterv készítés
Médiavásárlással kapcsolatos feladatok
- média stratégia készítés
- médiaterv készítése
- médiavásárlás
Kampányok utóértékelése és kutatások elkészítése
- médiakampányok utóértékelésére
- cselekvési tervben meghatározott célok teljesülésének vizsgálata
- célcsoport elérésének vizsgálata
- Ajánlatkérő médiaszerepléseinek elemzése
Kreatív tervezéssel kapcsolatos feladatok
- kreatív stratégia készítés
- kreatív tervezés (szövegírás, grafikai tervezés)
Kreatív megvalósítással és gyártással kapcsolatos feladatok
- kreatív anyagok gyártása és produkciós munkák kivitelezése
Sajtóanyagok, PR cikkek elkészítésében való közreműködés
- javaslattétel támogató PR aktivitásokra
- szövegírás
DM levél, meghívó expediálása
- adatbázis kezelés
- kiküldés
- visszajelzések kezelése
- regisztráció
Rendezvényszervezés
- technikai berendezések, dekoráció biztosítás
- vendéglátás, catering szolgáltatások (közöttük legalább 1 db, minimálisan 100 fős rendezvény megszervezése és kapcsolódó catering biztosítása)
- logisztikai szolgáltatások
Reklámajándéktárgy
- Ajándéktárgyak logózása, leszállítása

A keretszerződés összege: nettó 212 000 000 Ft – 30 % eltérési lehetőség
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció) nem
(igen válasz esetén) A vételi jog meghatározása:
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.2.3) Meghosszabításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabítható nem
A lehetséges meghosszabbítások száma: (ha ismert): vagy: és között
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés 2013/11/15 (nap/hónap/év)
Befejezés 2015/09/30 (nap/hónap/év)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és Műszaki információk
III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
Késedelmi, meghiúsulási, hibás teljesítési és előrelátható szerződésszegésről való tájékoztatás elmulasztása esetén fizetendő kötbér és jótállás az ajánlattételi dokumentációban szereplő szerződéstervezetben foglaltak szerint.
Általános kötbér szabályok:
Vállalkozó Szerződésszegése – a vállalkozási keretszerződésben vagy az adott megrendelésben foglaltak hibás, késedelmes, vagy nem teljesítése – esetén kötbért fizet Megrendelőnek.
Ha Vállalkozó az általa elvárható gondosság mellett valamely, előrelátható Szerződésszegésről nem tájékoztatja haladéktalanul Megrendelőt, úgy a szerződésszegéssel érintett teljesítés díjának 10 %-a kötbérként jár Megrendelő részére hibás teljesítési kötbér címén abban az esetben is, ha Vállalkozó a felelősség alól magát egyébként kimenti. Vállalkozó az ajánlati felhívás műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételei közül az M/3. pont szerinti szakemberekre, az M/4. pont szerinti szoftverekre, valamint az M/1. pont szerinti tanúsítványra (vagy egyéb minőségbiztosítási intézkedésekre) vonatkozó követelményeknek a Szerződés teljes időtartama alatt köteles megfelelni. Ha ennek nem tesz eleget, és ezt Megrendelő ellenőrzése során megállapítja, Vállalkozó hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles, amelynek összege alkalmanként 100.000,- Ft.
Amennyiben Megrendelő a fenti hiányosságot megállapítja, annak orvoslására ésszerű póthatáridőt tűz Vállalkozónak. Amennyiben Vállalkozó a megállapított hiányosságot az előírt póthatáridőn belül nem pótolja, Megrendelő jogosult a Szerződéstől egészben vagy részben elállni, vagy azt felmondani, amely esetben Vállalkozó további szerződésszegési következményeket köteles viselni (nemteljesítési kötbér, kártérítés, stb.) Amennyiben Megrendelő nem él ezen jogaival, úgy a megállapított hiányosság vonatkozásában újabb ellenőrzési eljárást folytathat le, amely során újabb hibás teljesítési kötbér (vagy egyéb jogkövetkezmény) megállapítására jogosult.
Késedelmes teljesítésnek minősül, ha a Vállalkozó az eseti megrendelőben előírt határidőre nem teljesít, vagy az előírt határidőre hibásan teljesít és a hiba javítására Megrendelővel egyeztetve póthatáridőt vállal.
Meghiúsulásnak minősül különösen:
• ha Vállalkozó a teljesítéssel késedelembe esik és Megrendelő által megállapított póthatáridőre sem teljesíti feladatát és/vagy
• ha Vállalkozó a teljesítést megtagadja, illetve egyéb okból nem teljesíti, és/vagy
• ha Megrendelő Vállalkozónak felróható okból áll el vagy mondja fel a Szerződés egészét vagy a Szerződés egy részét érintő eseti megrendeléstől ezen okból áll el, és/vagy
• ha a késedelmi kötbérrel szankcionált késedelmes teljesítések száma jelen Szerződés időtartama alatt eléri az 10 alkalmat, vagy ha a késedelmes teljesítéssel érintett napok száma (a késedelmesen teljesített kötelezettségek napjait összeszámítva) eléri a 30 munkanapot és/vagy
• ha a hibás teljesítési kötbér kiszabására legalább 10 alkalommal sor kerül.
Amennyiben Megrendelő a Vállalkozónak felróható okból a teljes szerződéstől eláll, vagy azt felmondja, a meghiúsulási kötbér alapja a Megrendelő által fel nem használt teljes (mínusz 30 % nélkül figyelembe veendő) bruttó keretösszeg (melyre vonatkozóan eseti megrendelés nem került leadásra, vagy eseti megrendelés leadásra került, de azt a Vállalkozó nem szerződésszerűen teljesítette) … %-a . [Nyertes ajánlattevő ajánlatában foglaltak szerint].
Meghiúsulási kötbér érvényesítésével egyidejűleg Vállalkozó – a nemteljesítéssel érintett szolgáltatások után - díjra nem jogosult, azonban Megrendelő a Szerződéstől részben vagy egészben elállhat, vagy azt rendkívüli felmondással részben vagy egészben megszüntetheti.
Megrendelő jogosult a kötbéren felüli kára érvényesítésére is. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésben biztosított kötbérek kumulatívak és akár külön-külön, akár más jogkövetkezményekkel együtt is alkalmazhatóak a Megrendelő kizárólagos választása szerint
A kötbér esedékessé válik:
• késedelmi kötbér esetén, ha a késedelem megszűnik, vagy a póthatáridő lejár,
• hibás teljesítési kötbér esetén, ha a megrendelő a hibás teljesítéssel kapcsolatos igényét Vállalkozónak bejelentette,
• meghiúsulási (nemteljesítési) kötbér esetén, ha Megrendelő a nem teljesítéssel kapcsolatos igényét Vállalkozónak bejelentette,
• előrelátható szerződésszegésről való tájékoztatás elmulasztása esetén, amikor a Megrendelő számára nyilvánvalóvá vált, hogy a Vállalkozó teljesítése nem lesz szerződésszerű.
A szerződésszegés speciális szabályai marketingkommunikációs feladatok (Szerződés 1.1.1.-1.1.3. pont szerinti feladatok) esetén:
Késedelmes teljesítés esetén:
A kötbér mértéke a késedelmes teljesítéssel érintett szolgáltatás (termék) bruttó díjának napi 1 %-a.
Meghiúsulási kötbér szabályai:
A nemteljesítési (meghiúsulási) kötbér mértéke a nem teljesítéssel érintett szolgáltatás (termék) bruttó díjának … %-a [Nyertes ajánlattevő ajánlatában foglaltak szerint].
Hibás teljesítés kötbér szabályai:
A kötbér mértéke hibás teljesítés esetén: a hibás teljesítéssel érintett szolgáltatás (termék) bruttó díjának 15 %-a.
Hibás teljesítésnek minősül különösen az a nem szerződésszerű teljesítés, amely Megrendelő üzletmenetét vagy a kampány sikerét – Vállalkozónak felróható okokra visszavezethetően - negatívan befolyásolja (pl: nyomdai hiba, elírás), de a hiba nem olyan mértékű, hogy Megrendelő általi felmondást vagy elállást indokolttá tenné, valamint minden egyéb eset, amikor Vállalkozó nem a tőle elvárható legnagyobb gondossággal teljesített és/vagy teljesítése nem felel meg a Szerződésben vagy az eseti megrendelőben foglaltaknak és nem tartozik a késedelmes vagy nem teljesítési esetek körébe.
A szerződésszegés speciális szabályai rendezvényszervezési feladatok (Szerződés 1.1.4. pont szerinti feladatok) esetén:
A kötbér alapja a szerződésszegéssel érintett rendezvény teljes, bruttó szerződési értéke.
Tekintettel arra, hogy Megrendelőnek kiemelt érdeke fűződik ahhoz, hogy a megrendelésre kerülő rendezvények pontosan az eseti megrendelőben meghatározott időpontban kerüljenek megtartásra, a késedelmi kötbér mértékét Felek óránként 10 %-ban határozzák meg.
Nemteljesítésnek minősül, és Megrendelő nemteljesítési kötbér felszámítására jogosult, ha a Vállalkozó a teljesítést megtagadja, vagy a rendezvény lebonyolítását a rendezvény kezdő időpontjához, illetve az előírt programkezdési időponthoz képest 1 órát meghaladó késedelemmel kezdi meg, vagy a Vállalkozó által szolgáltatandó eszközök számának több mint egyharmada hiányzik. Nem teljesítés esetén a kötbér mértéke … %. . [Nyertes ajánlattevő ajánlatában foglaltak szerint]
Hibás teljesítésnek minősül, ha a Vállalkozó a kötelezettségeit nem az előírt minőségben, vagy mennyiségben teljesíti, de a hiba nem olyan mértékű, hogy Megrendelő általi felmondást vagy elállást indokolttá tenné, valamint minden egyéb eset, amikor Vállalkozó nem a tőle elvárható legnagyobb gondossággal teljesített és/vagy teljesítése nem felel meg a Szerződésben vagy az eseti megrendelőben foglaltaknak és nem tartozik a késedelmes vagy nem teljesítési esetek körébe. Hibás teljesítés esetén a kötbér mértéke 15 %.
A szerződésszegés speciális szabályai ajándéktárgyak szállítása (Szerződés 1.1.5. pont szerinti feladatok) esetén:
A kötbér alapja a nem szerződésszerű teljesítéssel érintett ajándéktárgyak bruttó vételára.
Késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke napi 1 %, hibás teljesítés esetén, amennyiben a műszaki leírás 8. pontja szerint vizsgált minta:
• legfeljebb 5%-a hibás, a kötbér mértéke 5 %;
• 5-10%-a hibás, a kötbér mértéke 10 %;
• 10-20%-a hibás, a kötbér mértéke 15 %.
Hibás teljesítésnek minősül különösen – de nem kizárólagosan – amennyiben:
• a megrendelt és a leszállított ajándéktárgyak között mennyiségi eltérés van és/vagy
• a mintavételezési eljárás során megállapítást nyer, hogy a vizsgált minta a rendeltetésszerű használatra alkalmatlan és/vagy
• a Vállalkozó teljesítése egyéb módon nem felel meg a Szerződésben vagy az eseti megrendelésben foglalt előírásoknak.
Nem teljesítésnek minősül az általános eseteken kívül, amennyiben a mintavételezés során megállapítást nyer, hogy a vizsgált minta több mint 20 %-át kitevő ajándéktárgy hibás.
A kötbér mértéke nemteljesítés esetén a kötbéralap … %-a. [Nyertes ajánlattevő ajánlatában foglaltak szerint].
Jótállás
Vállalkozó a pendrive tekintetében darabonként – az átadástól számítva – 1 évig terjedő időtartamra, teljes körű jótállást vállal. A Vállalkozó ezen eszközöket jótállási jeggyel együtt köteles átadni a Megrendelő részére.
Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a jótállási időszak folyamán felmerülő minden, a teljesítésére visszavezethető hiányosságot saját költségére kijavít.
Vállalkozó – akár a Megrendelő, akár a jótállási jeggyel rendelkező harmadik személy – bejelentésére haladéktalanul köteles megkezdeni a hiba kijavítását és a bejelentéstől számított 30 napon belül kijavítani; a kijavítás eredménytelensége esetén, vagy ha a hiba jellege azt indokolja, a pendrive-ot kicserélni vagy annak a szerződés 1.sz. Melléklete szerinti egységárát a jótállási igényt érvényesítő személy részére a jótállási jegy átadása ellenében, az átadástól számított 15 napon belül – az igényérvényesítő kizárólagos választása szerint készpénzben vagy átutalással – visszafizetni.
A jótállási igény érvényesítésével felmerülő valamennyi költség a Vállalkozót terheli.
Felek rögzítik, hogy a jótállási idő a javítás és a csere dátumával újra kezdődik.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A jelen beszerzés alapján kötendő vállalkozási díj megfizetését (ideértve annak bármely hányadát vagy teljes összegét) Ajánlatkérő teljesíti, azonban a finanszírozásba a Közlekedés Operatív Program forrásait utófinanszírozással bevonja.
A támogatás intenzitása: 100 %
A kifizetésekre a Ptk. 292/B. §-ában foglaltakat kell alkalmazni, az egyéb, irányadó jogszabályi rendelkezések figyelembe vételével (ideértve különösen, de nem kizárólagosan a 281/2006 (XII.23.) Korm. rendeletet és a 4/2011. (I.28.) Korm. rendeletet, amennyiben ezek alkalmazása bármely oknál fogva szükséges).
A számlák a teljesítésigazolást követően átutalással, forintban (HUF) kerülnek kiegyenlítésre, figyelembe véve a 2003. évi XCII. törvény (Art) 36/A. § (2) bekezdése, valamint a vonatkozó jogszabályok szerinti előírásokat is.
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
További, kapcsolódó releváns jogszabályok:
A 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet, a 2007-2013. programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési rendszerek kialakításáról szóló 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet.
Ajánlatkérő a szerződésben előírja a Kbt. 125. § (4)-(6) bekezdése szerinti rendelkezéseket is.
A szerződésben és a Kbt.-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadóak.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben)
Ajánlatkérő kizárja projekttársaság létrehozását.
III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben)
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak nem
(igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alatt áll.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. § (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alatt áll.
Az igazolás módja:
a.) Ajánlattevő vonatkozásában:
A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 2.-9. § illetve 11. § és 13. § szerint kell igazolni, hogy az ajánlattevő nem áll az ajánlatkérő által előírt kizáró okok hatálya alatt.
b.) Alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában:
A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 10. § szerint kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását.
A kizáró okok fenn nem állásáról szóló nyilatkozat(ok)nak az eljárást megindító felhívás feladásánál nem régebbi keltezésűeknek kell lenniük.
A kizáró okok igazolása kapcsán ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Közbeszerzések Tanácsa alábbi útmutatóira:
- „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában” (Közbeszerzési Értesítő 2012. évi 61. szám, 2012.06.01)
- „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában” (Közbeszerzési Értesítő 2012. évi 58. szám, 2012.05.23.)
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolnia kell:
P/1.
Cégszerűen aláírt nyilatkozatát a 310/2011. Korm. rend. 14. § (1) bekezdés c) pontja alapján az előző három üzleti év vonatkozásában a közbeszerzés tárgyából (marketingkommunikációs szolgáltatásból vagy PR szolgáltatásból vagy rendezvényszervezésből vagy ezek összesítéséből) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről, attól függően, hogy a gazdasági szereplő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
P/2.
Cégszerűen aláírt nyilatkozatát a 310/2011. Korm. rend. 14. § (1) bekezdés c) pontja alapján az előző három üzleti év vonatkozásában a kreatív ügynökségi szolgáltatásból (médiatervezés/vásárlás és a print produkció díja nélkül) származó, - általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről, attól függően, hogy a gazdasági szereplő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
P/3.
Cégszerűen aláírt nyilatkozatát a 310/2011. Korm. rend. 14. § (1) bekezdés c) pontja alapján az előző három üzleti év vonatkozásában a PR ügynökségi szolgáltatásból (médiatervezés/vásárlás és a kreatív ügynökségi szolgáltatás díja nélkül) származó, - általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről, attól függően, hogy a gazdasági szereplő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak
P/4.
Cégszerűen aláírt nyilatkozatát a 310/2011. Korm. rend. 14. § (1) bekezdés c) pontja alapján az előző három üzleti év vonatkozásában a rendezvényszervezés szolgáltatásból származó - általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről, attól függően, hogy a gazdasági szereplő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak
P/5.
Cégszerűen aláírt nyilatkozatát a 310/2011. Korm. rend. 14. § (1) bekezdés c) pontja alapján az előző három üzleti év vonatkozásában a reklámajándéktárgy leszállításból - általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről, attól függően, hogy a gazdasági szereplő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak
Az alkalmassági előírás igazolása során a Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdései megfelelően alkalmazhatók, illetve alkalmazandók.
A Kbt. 55. § (4) bekezdése nyomán az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
A Kbt. 55. § (5) bekezdése nyomán az előírt pénzügyi-gazdasági alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának (jelen esetben: P/1. és/vagy P/2. és/vagy P/3. és/vagy P/4. és/vagy P/5.) megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
A Kbt. 55. § (6) bekezdése nyomán a pénzügyi-gazdasági alkalmasság igazolása során az ajánlattevő a Kbt. 55. § (5) bekezdés szerint más szervezet kapacitására a Kbt. 55. § (6) bekezdés a) illetve c) pontja szerinti esetekben támaszkodhat, vagyis:
a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, vagy
c) a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során – amennyiben az a) pontban foglaltaktól eltérően, az alkalmassági követelmények nem a teljesítéskor ténylegesen rendelkezésre bocsátható erőforrásokra vonatkoznak - akkor is, ha az ajánlattevő az ajánlatában benyújtja az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatát, amelyben e más szervezet a Ptk. 274. § (1) bekezdésében foglaltak szerint kezességet vállal az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért olyan kár megtérítésére, amely más biztosítékok érvényesítésével nem térült meg.
Ha az ajánlattevő a fenti P/1., P/2., P/3., P/4. illetve P/5. pontok szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, úgy a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdése szerint kell eljárnia.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben)
P/1.
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ő (illetőleg a Kbt. 55. § (4) bekezdése szerinti esetben a közös ajánlattevők együttesen illetve a Kbt. 55. § (6) bekezdése szerinti esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő, Kbt. 55. § (6) bekezdés c) pontja szerinti szervezet) a közbeszerzés tárgyából (marketingkommunikációs szolgáltatásból vagy PR szolgáltatásból vagy rendezvényszervezésből vagy ezek összesítéséből) származó - általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele az előző három üzleti évben összesen nem éri el a nettó 150 millió Ft-ot és az előző három üzleti év egyikében sem éri el a nettó 120 millió Ft-ot.
P/2.
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ő (illetőleg a Kbt. 55. § (4) bekezdése szerinti esetben a közös ajánlattevők együttesen illetve a Kbt. 55. § (6) bekezdése szerinti esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő, Kbt. 55. § (6) bekezdés c) pontja szerinti szervezet) kreatív ügynökségi szolgáltatásból (médiatervezés/vásárlás és a print produkció díja nélkül) származó, - általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele az előző három üzleti évben összesen nem éri el a nettó 25 millió Ft-ot és az előző három üzleti év egyikében sem éri el a nettó 15 millió Ft-ot
P/3.
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ő (illetőleg a Kbt. 55. § (4) bekezdése szerinti esetben a közös ajánlattevők együttesen illetve a Kbt. 55. § (6) bekezdése szerinti esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő, Kbt. 55. § (6) bekezdés c) pontja szerinti szervezet) PR ügynökségi szolgáltatásból (médiatervezés/vásárlás és a kreatív ügynökségi szolgáltatás díja nélkül) származó, - általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele az előző három üzleti évben összesen nem éri el a nettó 25 millió Ft-ot, és az előző három üzleti év egyikében sem éri el a nettó 15 millió Ft-ot.
P/4.
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ő (illetőleg a Kbt. 55. § (4) bekezdése szerinti esetben a közös ajánlattevők együttesen illetve a Kbt. 55. § (6) bekezdése szerinti esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő, Kbt. 55. § (6) bekezdés c) pontja szerinti szervezet) rendezvényszervezés szolgáltatásból származó - általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele az előző három üzleti évben összesen nem éri el a nettó 15 millió Ft-ot és az előző három üzleti év egyikében sem éri el a nettó 10 millió Ft-ot.
P/5.
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ő (illetőleg a Kbt. 55. § (4) bekezdése szerinti esetben a közös ajánlattevők együttesen illetve a Kbt. 55. § (6) bekezdése szerinti esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő, Kbt. 55. § (6) bekezdés c) pontja szerinti szervezet) reklámajándéktárgy leszállításból - általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele az előző három üzleti évben összesen el kell hogy érje a nettó 10 millió Ft-ot és az előző három üzleti év egyikében sem éri el a nettó 6 millió Ft-ot.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolnia kell:
M/1.
Reklámügynöki tevékenység és/vagy PR ügynökségi tevékenység és/vagy Média tervezés és vásárlás és/vagy Médiaügynökségi tevékenység területekre vonatkozó, az ajánlattételi határidő lejáratakor érvényes ISO 9001:2000 minőségbiztosítási tanúsítvány vagy azzal egyenértékű minőségbiztosítási tanúsítvány egyszerű másolatát, vagy a minőség biztosítása érdekében tett intézkedéseinek bemutatását. Amennyiben nem tanúsítvány kerül csatolásra, akkor a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerint kell igazolnia, hogy a minőségbiztosítási rendszere egyenértékű az ISO 9001:2000 vagy azzal egyenértékű minőségbiztosítási rendszerrel.
M/2.
A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdésének a) pontja szerint az eljárást megindító ajánlati felhívás feladásától (jelen felhívás VI.5. pontjában szereplő dátum) visszafelé számított megelőző három év alatt (azaz előző 36 hónapban) teljesített, legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetését a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. § (1)-(2) bekezdése szerinti formában igazolva, minimálisan az alábbi tartalommal:
- a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe (székhelye/lakcíme)
- kapcsolattartó személy neve és elérhetősége (telefonszám és/vagy e-mail és/vagy fax)
- a referencia tárgyának ismertetése,
- a teljesítés helye,
- a teljesítés ideje (kezdet és befejezés megjelölésével; év, hónap, nap pontossággal),
- ellenszolgáltatás összege nettó Ft-ban
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően történt
- ha a teljesítést nem önállóan végezte, annak feltüntetése, hogy a referenciát bemutató szervezet a teljesítésben milyen mennyiséggel vett részt
M/3.
A 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdésének d) pontja szerint a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezése, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, az alábbi formában:
• csatolni kell a szakemberek megnevezését és bemutatását tartalmazó cégszerűen aláírt nyilatkozatot, amely nyilatkozatot azon gazdasági szereplőnek kell cégszerűen aláírni, amely az adott szakembert rendelkezésre bocsátja.
A nyilatkozatban minimálisan az alábbiakat kell megjelölni:
- az adott szakember nevét,
- képzettségét,
- annak megjelölését, hogy az adott szakembert milyen szakemberként kívánja az ajánlatban bemutatni
• csatolni kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát. A szakmai önéletrajzban minimálisan az alábbiakat kell megjelölni:
- név,
- képzettség,
- munkahely,
- a szakember által megszerzett gyakorlat feltüntetését, minimálisan az alábbi adatok megadásával:
• munkakör
• ellátott feladatok rövid bemutatása
• gyakorlat kezdete (év, hónap), vége (év, hónap)
A szakmai önéletrajzhoz mellékelni kell a képzettséget, végzettséget igazoló okirat(ok)at, igazolás(ok)at (különös tekintettel az egyetemi vagy főiskolai diploma oklevél) egyszerű másolatban.
M/4.
Cégszerűen aláírt nyilatkozatát a 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdésének e) pontja szerint a szerződés teljesítéséhez szükséges iparági médiatervezési szoftverek rendelkezésre állásáról.
Az alkalmassági előírás igazolása során a Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdései megfelelően alkalmazhatók, illetve alkalmazandók.
A Kbt. 55. § (4) bekezdése nyomán az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
A Kbt. 55. § (5) bekezdése nyomán az előírt műszaki-szakmai alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának (jelen esetben: M/1. és/vagy M/2. és/vagy M/3. és/vagy M/4.) megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
A Kbt. 55. § (6) bekezdése nyomán a műszaki-szakmai alkalmasság igazolása során az ajánlattevő a Kbt. 55. § (5) bekezdés szerint más szervezet kapacitására a Kbt. 55. § (6) bekezdés a) illetve b) pontja szerinti esetekben támaszkodhat, vagyis:
a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, vagy
b) ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy építési beruházások teljesítésére vonatkozik, az ajánlattevő nyilatkozik arról, hogy milyen módon vonja be a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság igazolásához felhasználja, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben)
M/1.
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha ő (illetőleg a Kbt. 55. § (4) bekezdése szerinti esetben a közös ajánlattevők együttesen illetve a Kbt. 55. § (6) bekezdése szerinti esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő, Kbt. 55. § (6) bekezdés a) pontja szerinti szervezet) nem rendelkezik reklámügynöki tevékenység és/vagy PR ügynökségi tevékenység és/vagy Média tervezés és vásárlás és/vagy Médiaügynökségi tevékenység területekre vonatkozó, az ajánlattételi határidő lejártának napján érvényes ISO 9001:2000 minőségbiztosítási tanúsítvánnyal, vagy azzal egyenértékű minőségbiztosítási tanúsítvánnyal vagy azzal egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések bizonyítékaival.
M/2.
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha ő (illetőleg a Kbt. 55. § (4) bekezdése szerinti esetben a közös ajánlattevők együttesen illetve a Kbt. 55. § (6) bekezdése szerinti esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő, Kbt. 55. § (6) bekezdés b) pontja szerinti szervezet) nem rendelkezik az eljárást megindító ajánlati felhívás feladásától (jelen felhívás VI.5. pontjában szereplő dátum) visszafelé számított megelőző három évben (azaz előző 36 hónapban) összesen az alábbi referenciákkal, melyek összértéke eléri a nettó 150 millió Ft-ot:
- összesen legalább 2 db, egyenként legalább 3 db országos médiumban (országos lefedettséget biztosító Sajtótermék, TV adók, Rádió adók, Közterületi felületek, Online hirdetési felületek) megjelentetett kampányreferenciával
- összesen legalább 2 db, saját fejlesztésű, eredeti (nem adaptált) kreatív anyagok teljesítésére vonatkozó referenciával
- összesen legalább 2 db, web fejlesztési és legalább 2 db online médiavásárlási tevékenységre vonatkozó referenciával, amelynek része az alább felsorolt tevékenységek közül legalább 1 tevékenység:
- Online médiavásárlás és online kampány megtervezése, kivitelezése
- közösségi média, web2 kampány tervezése és kivitelezése (vírus marketing, blog marketing)
- összesen legalább 1 db, átfogó PR stratégia és PR kommunikációs aktivitás megtervezésére és kivitelezésére vonatkozó referenciával
- összesen legalább 1 db, minimálisan 100 fős állófogadás lebonyolítására vonatkozó referenciával
- összesen legalább 1 db, logózott reklámajándéktárgy leszállítására vonatkozó referenciával
Egy referencia több alkalmassági feltételnek is megfeleltethető.
A referencia akkor minősül az eljárást megindító ajánlati felhívás feladásától (jelen felhívás VI.5. pontjában szereplő dátum) visszafelé számított megelőző három évben (azaz előző 36 hónapban) teljesítettnek, ha a referenciában megjelölt feladatok teljesítésére ezen időszakban került sor.
M/3.
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha ő (illetőleg a Kbt. 55. § (4) bekezdése szerinti esetben a közös ajánlattevők együttesen illetve a Kbt. 55. § (6) bekezdése szerinti esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő, Kbt. 55. § (6) bekezdés a) pontja szerinti szervezet) nem rendelkezik minimálisan az alábbi, teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekkel:
a) legalább 3 fő felsőfokú végzettséggel rendelkező szakember, akik legalább külön-külön legalább 2 éves reklámügynökségi vagy médiaügynökségi gyakorlattal rendelkeznek. A 3 főn belül legalább 1 fő médiatervező-médiavásárló, 1 fő ügyfélkapcsolati menedzser, és 1 fő kreatív és/vagy média stratégiai tervező legyen
b) legalább 1 fő felsőfokú végzettséggel és legalább 2 éves pénzügyi gyakorlattal rendelkező pénzügyi ügyintézővel
c) legalább 1 fő, legalább 2 év online tevékenységre vonatkozó tapasztalattal rendelkező szakemberrel (online account manager)
d) legalább 2 fő kreatív státuszú (grafikus vagy szövegíró), minimum 2 év reklámügynökségi gyakorlattal rendelkező szakemberrel
e) legalább 1 fő online kreatív szakember (A szakember: webalkalmazások fejlesztése során használt folyamatokban elméleti ismerete van, webtechnológiai és SEO tapasztalattal bír, webdesign gyakorlattal rendelkezik) 2 év online kreatív területen szerzett tapasztalattal
f) legalább 1 fő felsőfokú végzettségű, minimum 2 év stratégiai kommunikációs gyakorlattal rendelkező PR munkatárssal
g) legalább 1 fő felsőfokú végzettségű, minimum 2 év rendezvényszervezői gyakorlattal rendelkező munkatárssal
Egy szakember csak egy szakértelem vonatkozásában kerülhet megjelölésre, azaz az ajánlatban minimálisan 10 fő szakembert kell bemutatni.
M/4.
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha ő (illetőleg a Kbt. 55. § (4) bekezdése szerinti esetben a közös ajánlattevők együttesen illetve a Kbt. 55. § (6) bekezdése szerinti esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő, Kbt. 55. § (6) bekezdés a) pontja szerinti szervezet) nem rendelkezik az ajánlattételi határidő napján, minimálisan az alábbi, az alábbi vagy ezekkel egyenértékű iparági médiatervezési szoftverekkel:
- AGB Nielsen: Arianna (korábbi nevén TeleMonitor és Telespot), szoftver, valamint a hozzá tartozó nézettségi és reklám adatbázisok
- Millward Brown: Choices szoftver és NOK adatbázis
- Millward Brown: TGI adatbázis Kantar Media: AdexPlus Ipsos – Outdoor Special Power közterületi tervező és optimalizáló szoftver
- Ipsos-Gemius: gemiusExploler szoftver és Audiance Online közönségmérés
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
  A szerződés védett műhelyek számára fenntartott
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve nem
(igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét nem

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
  Tárgyalásos
Megtörtént a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése (a tárgyalásos eljárás egyes típusai esetében)
(igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3) szakaszban (További információk) kell megadni)
  Gyorsított tárgyalásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
  Versenypárbeszéd keretében
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
A gazdasági szereplők tervezett száma
vagy
Tervezett minimum és (adott esetben) maximális létszáma
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.2) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (jelölje be a megfelelő rovatot/rovatokat)
  A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
vagy
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
  az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy – ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség – csökkenő fontossági sorrendben kell megadni)
x a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban, illetve az ismertetőben meghatározott részszempontok
SzempontSúlyszám
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni nem
(igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre: nem
(igen válasz esetén)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (versenypárbeszéd esetén)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2013/10/07 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00
A dokumentációért fizetni kell nem
(igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem:
A fizetés feltételei és módja:
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2013/10/07 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha ismert, meghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén )
Dátum: (nap/hónap/év)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve a részvételi jelentkezések benyújthatók
  Az EU bármely hivatalos nyelve
x Az EU következő hivatalos nyelve(i): HU
  Egyéb :
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
-ig (nap/hónap/év)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2013/10/07 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00
(adott esetben) Hely: MÁV-START Zrt. (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.) 270. tárgyaló
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek (adott esetben) igen
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A Kbt. 62. § (2) bekezdése szerint.
A bontás során Ajánlatkérő a Kbt. 62.§ (3)-(4) illetőleg (6)-(7) bekezdésében foglaltak szerint jár el.

VI. szakasz: kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
(igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
(igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
KÖZOP-2.5.0-09-11-2013-0002 (GYSEV Zrt.)
KÖZOP-2.5.0-09-11-2013-0008 (MÁV-START Zrt.)
VI.3) További információk (adott esetben)
1. Ajánlatkérő az eljárásban a hiánypótlást a Kbt. 67. § -ban foglaltaknak megfelelően biztosítja. Ajánlatkérő a Kbt. 67. § (5) bekezdése nyomán tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy amennyiben a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, úgy ezesetben ajánlatkérő– élve a Kbt. 67. § (5) bekezdésében biztosított jogával – nem rendel el újabb hiánypótlást, azaz erre az esetre kizárja az új gazdasági szereplőre vonatkozóan a hiánypótlást.
2. Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt nem köti biztosíték nyújtásához.
3. A Kbt. 60. § (1) bekezdése alapján az ajánlatot az ajánlattevőnek az ajánlati felhívásban és dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania.
4. A Kbt. 60. § (3) bekezdése alapján az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát minden megpályázni kívánt rész vonatkozásában az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
5. A Kbt. 61. § (1) bekezdése alapján az ajánlatot írásban és zártan, a jelen ajánlati felhívásban megadott címre (MÁV-START Zrt. Beszerzési Szervezet (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.) II. emelet 268. iroda) közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig.
6. Az ajánlattal szemben támasztott formai követelmények a következők:
a) Az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához kell rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen;
b) Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként 1-gyel növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni.
c) Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak;
d) Az ajánlatot zárt csomagolásban, magyar nyelven és 1 papír alapú eredeti példányban kell benyújtani. Az ajánlatot a papír alapú példánnyal mindenben megegyező elektronikus másolati példányban (szkennelve, .pdf kiterjesztésű file formájában) is be kell nyújtani, CD-n vagy DVD-n, az ajánlathoz mellékelve. A külső csomagoláson „MÁV-START Zrt. és GYSEV Zrt. motorvonat beszerzéséhez kapcsolódó marketingkommunikáció, rendezvényszervezés, reklámajándéktárgyak leszállítása – ajánlat” megjelölést kell feltüntetni. Ajánlatkérő tájékoztatásul közli, hogy amennyiben a csomagoláson az ajánlattevők nem tüntetik fel a „Az ajánlattételi határidő lejártáig (2013. október 7. 10:00 óra) nem bontható fel” feliratot, úgy nem tud felelősséget vállalni annak az ajánlattételi határidő előtt történő felbontásáért.
e) Az ajánlatban lévő, minden – az ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet által készített – dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdasági szereplőnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak.
f) Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen – az ajánlat beadása előtt – módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.
7. A Kbt. 40. § (1) bekezdés a)-b) pontjai alapján az ajánlatban meg kell jelölni (nemleges nyilatkozat is szükséges):
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni,
b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni.
8. Az ajánlati dokumentáció átvehető személyesen vagy meghatalmazott útján, az ajánlatkérő nevében eljáró szervezetnél (MÁV-START Zrt. Beszerzési Szervezet (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. II. emelet 268. iroda), az ajánlattételi határidő lejártáig munkanapokon hétfőtől-csütörtökig 9.00-14.00 óra, pénteken 9.00-12.00 óra közötti időszakokban, az ajánlattételi határidő lejártának napján 9.00-10.00 óra között. A dokumentáció a Kbt. 50. §. (3) bekezdés szerinti megküldésének kérése esetén ajánlatkérő a kérelem kézhezvételétől számított két munkanapon belül megküldi a dokumentációt a kérelmező részére. Az ajánlati dokumentáció beszerzésének határideje: 2013. október 7. 10.00. óra, amely megegyezik az ajánlatok bontásának időpontjával.
9. Az érvényes ajánlattétel feltétele az ajánlati dokumentáció ajánlatkérőtől jelen ajánlati felhívás I.1. pontjában megjelölt kapcsolattartójától történő átvétele (ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak át kell vennie a dokumentációt).
10. A dokumentációt a Kbt. 52. § (2) bekezdése alapján bármely érdekelt gazdasági szereplő térítésmentesen átveheti és a dokumentációért ellenértéket a Kbt. 124. § (4) bekezdése szerinti szervezetnek sem kell fizetnie.
11. Az ajánlathoz csatolni kell azon cégjegyzésre jogosult személy(ek) közjegyzői aláírás hitelesítéssel ellátott cégaláírási nyilatkozatát (aláírási címpéldányát) vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírásmintáját egyszerű másolati formában, akik az ajánlatot, az abban szereplő bármely nyilatkozatot szignálják, aláírják. [Amennyiben az aláíró/szignáló személy nem cégjegyzésre jogosult az adott gazdasági szereplőnél, úgy csatolni kell az adott gazdasági szereplőnél cégjegyzésre jogosult személy által aláírt felhatalmazást is, melynek tartalmaznia kell a meghatalmazott személy aláírását és szignómintáját is.]
12. Az ajánlatban a Kbt. 60. § (6) bekezdése alapján az oldalszámokkal ellátott tartalomjegyzéket követően a cégjegyzésre jogosult személy vagy az általa az ajánlat aláírására felhatalmazott személy aláírásával ellátott felolvasólapot kell becsatolni, amelyen szerepeltetni kell az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő) nevét, székhelyét, telefon és telefax számát, email címét, valamint a Kbt. 62. § (3) bekezdése alapján azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont (részszempontok) alapján értékelésre kerülnek. A felolvasólap mintáját az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
13. Tekintettel arra, hogy az eljárás magyar nyelven folyik, az ajánlattevőnek minden nyilatkozatot, hatósági igazolást magyar nyelven vagy magyar fordításban kell a benyújtania. A nem magyar nyelven benyújtott dokumentumokat legalább az ajánlattevő általi felelős fordításban kell csatolni. Felelős fordítás alatt az Ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy cégszerűen nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A fordítás tartalmának a helyességéért az ajánlattevő a felelős.
14. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az ajánlatok elkészítésének és a szerződésnek is a kizárólagos nyelve a magyar.
15. Az ajánlatok értékelése vonatkozásában Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak szerint jár el.
16. Ajánlatkérő az eljárás eredménye kapcsán külön eredményhirdetést nem tart, az eljárás eredményéről szóló döntése és az arról szóló értesítés ajánlattevőknek történő megküldése során a a Kbt. 77. § (1)-(2) bekezdései szerint jár el.
17. Az eljárásban való részvétel minden költsége az ajánlattevőt terheli.
18. Ajánlatkérő a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 20. § (4) bekezdése szerint ezúton tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy jelen közbeszerzési eljárásban mind a P/1., P/2., P/3., P/4., P/5. mind az M/1., M/2., M/3., M/4. alkalmassági minimumkövetelményeket szigorúbban határozta meg a minősített ajánlattevők jegyzékébe kerülés követelményeihez képest, ezért a minősített ajánlattevőnek is igazolniuk kell a szerződés teljesítésére való alkalmasságukat ezen alkalmassági követelmények tekintetében
19. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy ajánlatkérő kapcsolattartási pontjaként megjelölt székházban beléptető rendszer működik, s emiatt az épületbe történő belépés a portai regisztráció miatt időigényes (előre láthatólag 20-25 perc). Ennek figyelembevétele az ajánlattevők részéről elengedhetetlen, különös tekintettel az ajánlatok benyújtásának napjára. Az ebből eredő bárminemű késedelemért ajánlatkérő felelősséget nem vállal. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlattételi határidő lejártát a www. pontosido.hu weboldal „Budapest idő” adatai alapján állapítja meg.
20. Az ajánlatok bontását követően Ajánlatkérő valamennyi értesítést (így különösen: jegyzőkönyv, összegezés) a felolvasólapon megadott faxszámra is megküldi az ajánlattevők részére. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy kapcsolattartási adataikat szíveskedjenek a felolvasólapon úgy megadni, hogy ajánlatkérő nem vállal felelősséget azért, amennyiben a megküldött értesítések a címzett oldalán nem jutnak el a megfelelő kapcsolattartóhoz (technikai ok, szabadság stb.). Amennyiben ajánlattevő a felolvasólapon megadott elérhetőséget módosítani, kiegészíteni kívánja, úgy erről köteles ajánlatkérőt külön emailben vagy faxon tájékoztatni. (Ajánlatkérő e körben nem fogadja el az ún. „out of office” / „házon kívül” üzeneteket, ehelyett kéri, hogy az ajánlattevők ezen adatok módosításáról külön emailt szíveskedjenek küldeni).
21. Amennyiben az ajánlattevő a Kbt. 80. § alapján az ajánlatának egy részét üzleti titoknak minősíti és ezáltal annak nyilvánosságra hozatalát megtiltja, úgy erről nyilatkoznia kell ajánlatában. Ezzel kapcsolatban felhívjuk az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 80. § (2) bekezdésében foglaltakra. Felhívjuk továbbá a figyelmet, hogy a fentiek alapján üzleti titoknak minősített információkat az ajánlatban elkülönített módon, mellékletben kell közölni.
22. Ajánlattevőnek a Kbt. 60. § (5) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerint mikro-, kis vagy középvállalkozásnak minősül-e. Amennyiben az ajánlattevő a 2004. évi XXXIV. Törvény 3. §-a alapján nem minősül mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak, vagy a fenti jogszabály 2. §-a értelmében nem tartozik a hivatkozott törvény hatálya alá, úgy ez esetben a „nem minősül mikro-, kis-, és középvállalkozásnak” nyilatkozat csatolandó.
23. Abban az esetben, ha a nyertes ajánlattevő visszalép, az ajánlatkérő – amennyiben az összegezésben megjelölésre kerül –a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köthet szerződést.
24. Ajánlatkérő a IV.2.1 kiegészítéseként közli, hogy az alábbiak szerint határozta meg az értékelési részszempontokat és az azokhoz tartozó alszempontokat és a hozzájuk tartozó súlyszámokat:
RÉSZSZEMPONT SÚLYSZÁM
1 Koncepcióalkotás és tervezési díjak (média vonatkozású - TV, rádió, online, print, közterület -, PR, nyomdai anyagok, internetes felületek kapcsán)( nettó Ft) 1200
2 Felszámított ügynökségi jutalék mértéke a produkciós ügynökségi díjakra vonatkozóan (%) 400
3 Felszámított ügynökségi jutalék mértéke a BTL szervezői díjra vonatkozóan (%) 500
4 Nyomtatási díjak (a táblázatban szereplő nettó ajánlati egységárak összege) ( nettó Ft) 500
5 Tábla és molino tervezési és gyártási díjak (a táblázatban szereplő nettó ajánlati egységárak összege) ( nettó Ft) 150
6 Kedvezmény mértéke a médiavásárlás tekintetében, országos napilapokban történő
kereskedelmi megjelenés vonatkozásában (%) 500
Blikk 60
Bors 60
Magyar Hírlap 32
Magyar Nemzet 100
Metropol 66
Napi Gazdaság 14
Nemzeti Sport 44
Népszabadság 100
Népszava 12
Világgazdaság 12
7 Kedvezmény mértéke a médiavásárlás tekintetében, országos napilapokban történő
TCR megjelenés vonatkozásában (%) 250
Blikk 30
Bors 30
Magyar Hírlap 16
Magyar Nemzet 50
Metropol 33
Napi Gazdaság 7
Nemzeti Sport 22
Népszabadság 50
Népszava 6
Világgazdaság 6
8 Kedvezmény mértéke a médiavásárlás tekintetében, megyei napilapokban történő
kereskedelmi megjelenés vonatkozásában (%) 550
24 Óra 20
Békés Megyei Hírlap 40
Délmagyarország+Délvilág 44
Észak-Magyarország+Déli Hírlap 44
Fejér Megyei Hírlap+Dunaújvárosi Hírlap 26
Hajdú-Bihari Napló 44
Heves Megyei Hírlap 26
Kelet-Magyarország 44
Kisalföld 26
Nógrád Megyei Hírlap 42
Petőfi Népe 26
Somogyi Hírlap 44
Tolnai Népújság 44
Új Dunántúli Napló 26
Új Néplap 26
Vas Népe 14
Zalai Hírlap 14
9 Kedvezmény mértéke a médiavásárlás tekintetében, megyei napilapokban történő TCR megjelenés vonatkozásában (%) 270
24 Óra 12
Békés Megyei Hírlap 20
Délmagyarország+Délvilág 22
Észak-Magyarország+Déli Hírlap 22
Fejér Megyei Hírlap+Dunaújvárosi Hírlap 13
Hajdú-Bihari Napló 22
Heves Megyei Hírlap 13
Kelet-Magyarország 22
Kisalföld 13
Nógrád Megyei Hírlap 21
Petőfi Népe 13
Somogyi Hírlap 22
Tolnai Népújság 20
Új Dunántúli Napló 13
Új Néplap 12
Vas Népe 5
Zalai Hírlap 5
10 Kedvezmény mértéke a médiavásárlás tekintetében, heti- és havilapokban történő kereskedelmi megjelenés vonatkozásában (%) 420
Best 25
Blikk Nők 25
Figyelő 30
Heti Válasz 30
Hölgyvilág 15
HVG 35
Kiskegyed 15
Magyar Narancs 25
Maxima 10
Meglepetés 10
Nők Lapja 30
Pesti Est 30
Story Magazin 25
Vasárnap Reggel 25
Vasárnapi Blikk 25
Vidéki Est Lapok 20
168 óra 30
Funzine 15
11 Kedvezmény mértéke a médiavásárlás tekintetében, heti- és havilapokban történő TCR megjelenés vonatkozásában (%) 210
Best 10
Blikk Nők 10
Figyelő 15
Heti Válasz 15
Hölgyvilág 10
HVG 20
Kiskegyed 10
Magyar Narancs 10
Maxima 5
Meglepetés 5
Nők Lapja 10
Pesti Est 15
Story Magazin 10
Vasárnap Reggel 15
Vasárnapi Blikk 15
Vidéki Est Lapok 10
168 óra 15
Funzine 10
12 Kedvezmény mértéke a médiavásárlás tekintetében, televízióban történő kereskedelmi megjelenés vonatkozásában (%) 1100
AXN 30
Cool TV 30
Duna 30
Fem3 30
Film+ 30
regionális TV 30
Hallmark 30
Hír TV 120
ATV 60
M1 190
M2 30
RTL Klub 200
Spektrum 30
tv2 200
Viasat6 30
Viasat3 30
13 Kedvezmény mértéke a médiavásárlás tekintetében, televízióban történő TCR megjelenés vonatkozásában (%) 550
AXN 15
Cool TV 15
Duna 15
Fem3 15
Film+ 15
regionális TV 15
Hallmark 15
Hír TV 60
ATV 30
M1 95
M2 15
RTL Klub 100
Spektrum 15
tv2 100
Viasat6 15
Viasat3 15
14 Kedvezmény mértéke a médiavásárlás tekintetében, rádióban történő kereskedelmi megjelenés vonatkozásában (%) 850
Class FM Rádió 94
Gazdasági Rádió 110
Info Rádió 110
Juventus Rádió 50
Klub Rádió 100
MR1 - Kossuth Rádió 110
MR3 - Bartók Rádió 60
Lánchíd Rádió 60
MR2 - Petőfi Rádió 60
Jazzy 22
Music FM 44
Klasszik Rádió 18
regionális rádió 12
15 Kedvezmény mértéke a médiavásárlás tekintetében, rádióban történő TCR megjelenés vonatkozásában (%) 300
Class FM Rádió 32
Gazdasági Rádió 40
Info Rádió 40
Juventus Rádió 18
Klub Rádió 35
MR1 - Kossuth Rádió 40
MR3 - Bartók Rádió 20
Lánchíd Rádió 20
MR2 - Petőfi Rádió 20
Jazzy 9
Music FM 15
Klasszik Rádió 6
regionális rádió 5
16 Kedvezmény mértéke a médiavásárlás tekintetében, közterületi és belterületi felületeken történő kereskedelmi megjelenés vonatkozásában (%) 850
óriásplakát - nagyon jó minőségű
140
óriásplakát - jó minőségű 90
óriásplakát - közepes minőségű 20
óriásplakát - gyenge minőségű 15
hengeroszlop - nagyon jó minőségű 40
hengeroszlop - jó minőségű 30
hengeroszlop - közepes minőségű 20
citylight - nagyon jó minőségű 140
citylight - jó minőségű 100
járműreklám (BKV járművek felületei) 65
peronposzter, kapaszkodó 100
járműreklám (Volánbusz járatok külső felületei) 20
metrókocsi-belső reklámfelületei 70
17 Kedvezmény mértéke a médiavásárlás tekintetében, közterületi és belterületi felületeken történő TCR megjelenés vonatkozásában (%) 300
óriásplakát - nagyon jó minőségű
50
óriásplakát - jó minőségű 32
óriásplakát - közepes minőségű 7
óriásplakát - gyenge minőségű 5
hengeroszlop - nagyon jó minőségű 14
hengeroszlop - jó minőségű 10
hengeroszlop - közepes minőségű 8
citylight - nagyon jó minőségű 50
citylight - jó minőségű 35
járműreklám (BKV járművek felületei) 22
peronposzter, kapaszkodó 35
járműreklám (Volánbusz járatok külső felületei) 7
metrókocsi-belső reklámfelületei 25
18 Médiavásárlás tekintetében egyéb általános kedvezmények mértéke, kereskedelmi megjelenés vonatkozásában (%) 550
19 Médiavásárlás tekintetében egyéb általános kedvezmények mértéke, TCR megjelenés vonatkozásában (%) 300
20 Kedvezmény mértéke a médiavásárlás tekintetében, online felületeken történő kereskedelmi megjelenés vonatkozásában (%) 750
Café Momus 10
borsonline.hu 35
est.hu 8
Fidellio.hu 8
expressz.hu 30
fn.hu 10
freemail.hu 35
mno.hu 35
hirado.hu 10
hirkereso.hu 10
idokep.hu 16
hvg.hu 35
index.hu 35
iwiw.hu 35
jobinfo.hu 35
jobmonitor.hu 8
utvonalterv.hu 10
nlcafe.hu 35
origo.hu 5
port.hu 18
portfolio.hu 5
privatbankar.hu 8
hirszerzo.hu 4
mandiner.hu 35
startlap.hu 35
inforadio.hu 35
indamail.hu 10
facebook.com 35
kisalfold.hu 8
szon.hu 8
haon.hu 8
beol.hu 8
hir6.hu 8
szoljon.hu 8
baon.hu 8
delmagyar.hu 8
heol.hu 8
nmedia.hu 8
hirportal.hu 8
kemma.hu 8
fmh.hu 8
vehir.hu 8
teol.hu 8
bama.hu 8
sonline.hu 8
zalamedia.hu 8
vasnepe.hu 8
szegedma.hu 8
21 Kedvezmény mértéke a médiavásárlás tekintetében, online felületeken történő TCR megjelenés vonatkozásában (%) 250
Café Momus 3
borsonline.hu 12
est.hu 3
Fidellio.hu 2
expressz.hu 12
fn.hu 3
freemail.hu 12
mno.hu 11
hirado.hu 4
hirkereso.hu 4
idokep.hu 6
hvg.hu 12
index.hu 12
iwiw.hu 12
jobinfo.hu 11
jobmonitor.hu 2
utvonalterv.hu 5
noklapja.hu 12
origo.hu 2
port.hu 6
portfolio.hu 2
privatbankar.hu 2
hirszerzo.hu 2
mandiner.hu 11
startlap.hu 12
inforadio.hu 11
indamail.hu 4
facebook.com 12
kisalfold.hu 3
szon.hu 2
haon.hu 2
beol.hu 2
hir6.hu 3
szoljon.hu 2
baon.hu 3
delmagyar.hu 3
heol.hu 2
nmedia.hu 2
hirportal.hu 3
kemma.hu 2
fmh.hu 2
vehir.hu 2
teol.hu 2
bama.hu 2
sonline.hu 2
zalamedia.hu 3
vasnepe.hu 3
szegedma.hu 3
22 Ellenszolgáltatás a rendezvényszervezési díjakra vonatkozóan (nettó Ft) 550
23 Ellenszolgáltatás a rendezvényszervezési, lebonyolítási óradíjakra vonatkozóan (nettó Ft) 350
24 Ellenszolgáltatás a rendezvényszervezési technika, berendezés, dekoráció vonatkozóan (nettó Ft) 250
25 Ellenszolgáltatás a rendezvényszervezési vendéglátásra vonatkozóan (nettó Ft) 550
26 Felszámított ügynökségi jutalék mértéke közvetített rendezvényszervezési díjakra vonatkozóan (%) 300
27 Ellenszolgáltatás reklámajándéktárgy leszállítására vonatkozóan (nettó Ft) 1000
28 A szerződésben rögzített feladatok meghiúsulása esetére vállalt nem teljesítési kötbér mértéke, Megrendelő által a Vállalkozónak felróható okból a teljes szerződéstől történő elállása, vagy annak felmondása esetén a Megrendelő által fel nem használt teljes (mínusz 30 % nélkül figyelembe veendő) bruttó keretösszegnek (melyre vonatkozóan eseti megrendelés nem került leadásra, vagy eseti megrendelés leadásra került, de azt a Vállalkozó nem szerződésszerűen teljesítette), rendezvényszervezési feladatok esetén a rendezvény teljes, bruttó szerződési értékének, egyéb esetekben a nem teljesítéssel érintett szolgáltatás/termék bruttó díjának [%]-a (minimum 20 %, maximum 30 %). 250
az 1. értékelési részszempont vonatkozásában Ajánlatkérő az alábbi tételekre adott egységárak összegét kéri megadni a felolvasólapon (ez az összeg kerül értékelésre), azonban az ajánlatban az egyes tételek egységárát tételesen is szerepeltetni kell:
• Kommunikációs és cselekvési terv (a szerződéses időszak alatt, a keretösszeg erejéig felmerülő marketing, PR és kommunikációs aktivitások stratégiai és koncepcionális tervezése) - egyszeri költség (nettó Ft)
• Térképtér feltöltése projekthez kapcsolódó tartalommal - egyszeri költség (nettó Ft)
• Sajtóközlemény szövegírás (nettó Ft / db)
• Sajtóhirdetés szövegírás (nettó Ft / db)
• Sajtóhirdetés tervezése – egyszerűbb, csak szöveges (nettó Ft / db)
• Sajtóhirdetés tervezése (nettó Ft / db)
• Sajtóhirdetés mutáció díja - szövegbeli változtatás (nettó Ft / db)
• Sajtóhirdetés mutáció díja - méretbeli változtatás (nettó Ft / db)
• Sajtóhirdetés mutáció díja - Szöveg- és méretbeli változtatás (nettó Ft / db)
• Szórólap szövegírás (nettó Ft / oldal)
• Meghívó tervezés(nettó Ft / alkalom)
• Szórólap tervezése (nettó Ft / oldal)
• Prospektus szövegírás (nettó Ft / oldal)
• Prospektus tervezése (nettó Ft / oldal)
• Óriásplakát szövegírás (nettó Ft / db)
• Óriásplakát tervezése (nettó Ft / db)
• Óriásplakát mutáció elkészítése (nettó Ft / db)
• Plakát szövegírás (nettó Ft / db)
• "A" típusú hirdetőtábla tervezési díja (nettó Ft / db)
• "D" típusú emlékeztető tábla tervezési dija (nettó Ft / db)
• Egyéb méretű plakát tervezése (nettó Ft / db)
• Egyéb méretű plakát mutációjának elkészítése (nettó Ft / db)
• Egyéb grafikai anyagok tervezése és nyomdai előkészítése és leadás nyomdai PDF formátumban (max A/4 méretig) (nettó Ft / db)
• Egyéb grafikai anyagok tervezése és nyomdai előkészítése és leadás nyomdai PDF formátumban (max A/5 méretig) (nettó Ft / db)
• Járműreklám tervezés (villamos) (nettó Ft / db)
• Járműreklám nyomdai előkészítése és nyomdai leadása (nyomdai PDF) (nettó Ft / db)
• Járműreklám mutáció készítése (nettó Ft / db)
• Fel nem sorolt szolgáltatások grafikai tervezésének Grafikusi óradíja (nettó Ft/óra)
• Rádióreklám szövegírás (nettó Ft / db)
• Filmkoncepció készítése (szöveges + Storyboard - max. 10 kocka/30mp film) (nettó Ft / db)
• Médiaelemzés és egyéb analízis (a vásárolt eszközök előzetes hatékonyságelemzése, kampányértékelés) (nettó Ft / db)
• Fotódokumentáció készítése (a szerződéses időszak alatti 6-8 főbb eseményről, 300 válogatott, utómunkázott fotó erejéig) - egyszeri költség (nettó Ft)
• Elektronikus hírlevél; A4, pdf formátumú, e-mailben terjeszthető, asztali nyomtatón is érvényesülő hírlevél tervezése, tördelése, elkészítése (nettó Ft / db)
• Bannerek (flash és gif); tervezés, programozás, leadás (nettó Ft / db)
• Bannerek (flash és gif); mutáció késztíése, programozás, leadás (nettó Ft / db)
• Webes aloldal teljes körű tervezése - FLASH - maximum 3 szint - extra nélkül (adatbázis kezelés, interaktivitás, külső feltöltés, stb.) (nettó Ft / db)
• Webes aloldal teljes körű tervezése - HTML - maximum 3 szint - extra nélkül (adatbázis kezelés, interaktivitás, külső feltöltés, stb.) (nettó Ft / db)
• Egyszerű grafikai illusztráció készítése vegyes megjelenésre (nettó Ft / db)
• Egyszerű tárgyfotó készítése teljes felhasználásra (sajtó, óriásplakát, szórólap, stb.) (nettó Ft / db)
• Operátori gépóradíj (nettó Ft / óra)
• Proof készítése (digit) - A/4 (nettó Ft / db)
• Levilágítás + proof - A/4 (nettó Ft / db)
a 2. értékelési részszempont vonatkozásában Ajánlatkérő az alábbi tételekre adott ügynökségi jutalékok (%) összegét kéri megadni a felolvasólapon (ez az összeg kerül értékelésre), azonban az ajánlatban az egyes tételekre tett ajánlatot (jutalék %) tételesen is szerepeltetni kell:
• Fotóvásárlás képügynökségtől - ügynökség által felszámolt ügynökségi díj mértéke (%)
• Rádióreklám gyártása (szervezés, stúdió, színészdíjak, stb.) - ügynökség által felszámolt ügynökségi díj mértéke (%)
• Filmgyártás (komplex szervezés és bonyolítás, szereplő díjakkal) - ügynökség által felszámolt ügynökségi díj mértéke (%)
a 3. értékelési részszempont vonatkozásában Ajánlatkérő az alábbi tételre adott ügynökségi jutalék (%) összegét kéri megadni a felolvasólapon (ez az összeg kerül értékelésre):
• BTL akciók szervezői díj (ügynökség által felszámolt ügynökségi díj mértéke a munka százalékában) (%)
a 4. értékelési részszempont vonatkozásában Ajánlatkérő az alábbi tételekre adott egységárak összegét kéri megadni a felolvasólapon (ez az összeg kerül értékelésre), azonban az ajánlatban az egyes tételek egységárát tételesen is szerepeltetni kell:
Termék megnevezése Méret Terjedelem Nyomás Papír Példányszám Kötészet
Plakát A0 1 oldalas 4 + 0 szín 120 gr ofszet 1-100 vágva
101-500
501-1000
1001-2000
2001-5000
plakát A2 1 oldalas 4 + 0 szín 120 gr ofszet 1-100 vágva
101-500
501-1000
1001-2000
2001-5000
plakát A3 1 oldalas 4 + 0 szín 100 gr ofszet 1-100 vágva
101-500
501-1000
1001-2000
2001-5000
elegáns meghívó L A4 2 oldalas 4 + 4 szín minimum 250gr, rives papír 1-100 vágva
101-500
501-1000
1001-2000
2001-5000
5001-10000
elegáns meghívó L A4 2 oldalas 4 + 4 szín formalakkozott, ofszet, 250 gr 1-100 vágva
101-500
501-1000
1001-2000
2001-5000
5001-10000
elegáns meghívó L A4 1 oldalas 4 + 0 szín minimum 250gr, rives papír 1-100 vágva
101-500
501-1000
1001-2000
2001-5000
5001-10000
kiadvány L A4 1 hajtás 4 + 4 szín 115 gr fényes műnyomó 1-1000 hajtva, vágva
1001-2000
2001-5000
5001-10000
10001-20000
20001-25000
kiadvány L A4 2 hajtás 4 + 4 szín 115 gr fényes műnyomó 1-1000 hajtva, vágva
1001-2000
2001-5000
5001-10000
10001-20000
20001-25000
kiadvány L A4 3 hajtás 4 + 4 szín 115 gr fényes műnyomó 1-1000 hajtva, vágva
1001-2000
2001-5000
5001-10000
10001-20000
20001-25000
kiadvány L A4 4 hajtás 4 + 4 szín 115 gr fényes műnyomó 1-1000 hajtva, vágva
1001-2000
2001-5000
5001-10000
10001-20000
20001-25000
kiadvány A5 2 oldalas 4 + 4 szín 115 gr fényes műnyomó 1-1000 hajtva, vágva
1001-2000
2001-5000
5001-10000
10001-20000
20001-25000
kiadvány A6 16 oldalas 4 + 4 szín 115 gr matt műnyomó 1-1000 hajtva, vágva, írkafűzve,
1001-2000
2001-5000
5001-10000
10001-20000
20001-25000
kiadvány A6 24 oldalas 4 + 4 szín 115 gr matt műnyomó 1-1000 hajtva, vágva, írkafűzve,
1001-2000
2001-5000
5001-10000
10001-20000
20001-25000
City light 117 x 175 cm 1 oldalas 4 + 0 szín 135 gr matt műnyomó 1-30
31-50
51-100
101-300
301-500
501-1000
Óriásplakát, szabvány méret (12 négyzetméter) 5040 x 2380 1 oldalas 4 + 0 szín OP papír (kék hátú) 1-20
20-50
51-100
101-300
301-500
az 5. értékelési részszempont vonatkozásában Ajánlatkérő az alábbi tételekre adott egységárak összegét kéri megadni a felolvasólapon (ez az összeg kerül értékelésre), azonban az ajánlatban az egyes tételek egységárát tételesen is szerepeltetni kell:
Termék megnevezése Műszaki paraméterek Mennyiség ( db)
A típusú hirdetőtábla USZT Arculati Kézikönyv alapján 1-5
5-10
10-15
15- 20
20-25
D típusú hirdetőtábla USZT Arculati Kézikönyv alapján 1-5
5-10
10-25
25-50
50-60
molinó USZT Arculati Kézikönyv alapján 1-20
20-50
51-100
101-300
301-500
a 22. értékelési részszempont vonatkozásában Ajánlatkérő az alábbi tételekre adott egységárak (nettó Ft/fő) összegét kéri megadni a felolvasólapon (ez az összeg kerül értékelésre), azonban az ajánlatban az egyes tételek egységárát tételesen is szerepeltetni kell:
• Sajtótájékoztató/avatóünnepség/szerződéskötési ceremónia 30 fő-ig 1-1,5 óra időtartamú rendezvény budapesti helyszíneken. (nettó Ft/fő)
• Sajtótájékoztató/avatóünnepség/szerződéskötési ceremónia 31-50 fő -ig 1-1,5 óra időtartamú rendezvény budapesti helyszíneken. (nettó Ft/fő)
• Sajtótájékoztató/avatóünnepség/szerződéskötési ceremónia és egyéb vállalati rendezvény 30 fő-ig 1-1,5 óra időtartamú rendezvény vidéki helyszíneken. (nettó Ft/fő)
• Sajtótájékoztató/avatóünnepség/szerződéskötési ceremónia és egyéb vállalati rendezvény 31-50 fő-ig 1-1,5 óra időtartamú rendezvény vidéki helyszíneken. (nettó Ft/fő)
• Sajtónyilvános rendezvény szervezése, vidéki helyszínen, 50 fő-ig (nettó Ft/fő)
• Sajtónyilvános esemény szervezése, vidéki helyszínen, 51-100 fő-ig (nettó Ft/fő)
• Sajtónyilvános esemény szervezése, vidéki helyszínen,101-150 fő-ig (nettó Ft/fő)
• Vállalati rendezvény 100 fő-ig egész napos rendezvény budapesti helyszíneken. (nettó Ft/fő)
• Vállalati rendezvény 100 fő-ig egész napos rendezvény vidéki helyszíneken. (nettó Ft/fő)
• Egyéb vállalati rendezvény 100 fő-ig 5-6 óra időtartamú rendezvény budapesti helyszíneken. (nettó Ft/fő)
• Egyéb vállalati rendezvény 101-150 fő-ig 5-6 óra időtartamú rendezvény budapesti helyszíneken. (nettó Ft/fő)
• Stakeholderekkel szervezett megbeszélések megszervezése 30 fő-ig (nettó Ft/fő)
• Stakeholderekkel szervezett megbeszélések megszervezése 31-100 fő-ig (nettó Ft/fő)
• Lakossági fórum szervezése, vidéki helyszínen, 50 fő-ig (nettó Ft/fő)
• Lakossági fórum szervezése, vidéki helyszínen, 51-100 fő-ig (nettó Ft/fő)
a 23. értékelési részszempont vonatkozásában Ajánlatkérő az alábbi tételekre adott óradíjak (nettó Ft/óra) összegét kéri megadni a felolvasólapon (ez az összeg kerül értékelésre), azonban az ajánlatban az egyes tételek egységárát (óradíját) tételesen is szerepeltetni kell:
• Hostess óradíja (angolul beszélő) (nettó Ft/óra)
• Hostess óradíja (nem szükséges idegen nyelv ismerete) (nettó Ft/óra)
• Program moderátor óradíja (nettó Ft/óra)
• Technikus óradíja (nettó Ft/óra)
• Fotós óradíja (nettó Ft/óra)
• Videós óradíja (nettó Ft/óra)
• Videó utómunka óradíja (nettó Ft/óra)
• Hangmérnök óradíja (nettó Ft/óra)
• Fővilágosító óradíja (nettó Ft/óra)
• Operatőr óradíja (nettó Ft/óra)
• Vetítéstechnikus óradíja (nettó Ft/óra)
• Áramfejlesztő óradíja (nettó Ft/óra)
• Takarítás (fő/óra) óradíja (nettó Ft/óra)
• Mentőgépjármű+orvos (kiállási költsége) óradíja (nettó Ft/óra)
• Biztonsági szolgálat (fő/óra) óradíja (nettó Ft/óra)
a 24. értékelési részszempont vonatkozásában Ajánlatkérő az alábbi tételekre kér ajánlatot nettó Ft/db mértékegységben 1-1,5 óra, 5-6 óra, illetve egész napos időtartam vonatkozásában, majd ezen egységárak (összesen 192 db egységár) összesített értékét fogja értékelni, azonban az ajánlatban az egyes tételek egységárát (nettó Ft/db) tételesen is szerepeltetni kell:
• asztali mikrofon
• mobil mikrofon
• Projektor
• Laptop
• alaphangosítás 70 főre/nap (legalább két hangfal, keverő)
• hangrögzítés - az igényelt alaphangosítást kiegészítő technikával megoldva (1db/nap)
• Tolmácsberendezés, angol-magyar ill. magyar-angol (1db központi egység + 2 fős tolmácsfülke + 70db vevőkészülék/nap)
• Előadói pulpitus, plexi
• 3x4m-es LEDfal a szükséges technikai kiegészítőkkel
• Távegér
• 60-as plazma TV
• Laser pointer
• Kontroll monitor az előadó számára, prezentáció léptetővel
• Csiptetős mikrofon vevőegységgel
• Flipchart tábla típustól függően papírral és tollakkal, illetve tollakkal és törlővel
• Mozgófejes lámpa
• Fényvezérlő DMX
• Mozgótükrös Lámpa
• ACL 4-6-os csík
• Dimmer - fényszabályozó
• Videokeverő
• Kamera
• Térhangosítás (több kis hangfallal)
• CD-lejátszó
• DVD-lejátszó
• LCD TV 82 cm képátló
• pirotechnika (Traxx füstgép)
• Színpad (négyzetméteres egységben, TUV vizsgával), min. 1 méter magas, lépcsővel
• 7x6 m Színpadfedés (Litec)
• Áramfejlesztő (technikához, min. 3x63 A)
• Áramfejlesztő (vendéglátáshoz)
• Mobilklíma
• Öltöző (mobil) 3x3 m sátor
• Rendezvénysátor (nm)
• Kissátor 5x5 m
• Kissátor 6x3 m
• Kazettás aljzat sátorba (nm)
• Méhsejt aljzat sátorba (nm)
• Tánctér aljzat (nm)
• Szőnyegezés (nm)
• Hőlégbefúvó (80 kW)
• Hőkandeláber gázpalackkal
• Könyöklőasztal
• Műanyag székek (támlás)
• Kárpitozott székek (karfa nélkül)
• Táblaasztal (160x60 cm)
• Körasztal (10-12 személyes)
• Műanyag asztal (4 személyes)
• Műanyag asztal (6 személyes)
• Sörpad garnitúra
• Terítő ( textil, az elnöki asztalra)
• Álló hamutartó
• URH rádió fejszettel
• Mobil fogas (40 fős)
• Mobil WC
• Mobil WC mosdóval
• Szemeteszsák tartó
• Szemeteszsák (egy tekercs) 120 l-es
• Információs tábla (A/3)
• Megállítótábla, A/1 álló, kültéri, fém keretes, plexi borítású, belső nyomat nélkül (1db/rendezvény)
• A/1 méretű belső nyomat ill. plakát, 4+0 C, tervezés, kivitelezés (1db/rendezvény)
• Irányító tábla, A/4 álló, alukeretes, plexi borítású, belső nyomat nélkül (álló, vagy fekvő)
• A/4 méretű belső nyomat az irányító táblához, 4+0 C, tervezés, kivitelezés
• Élővirág alapú asztali dísz
a 25. értékelési részszempont vonatkozásában Ajánlatkérő az alábbi tételekre adott egységárak (Ft/fő)összegét kéri megadni a felolvasólapon (ez az összeg kerül értékelésre), azonban az ajánlatban az egyes tételek egységárát (nettó Ft/fő) tételesen is szerepeltetni kell:
• Kávészünet budapesti helyszín esetén (kávé, tea, ásványvíz, üdítő, sós és édes aprósütemény) (nettó Ft/fő)
• Kávészünet vidéki helyszín esetén (kávé, tea, ásványvíz, üdítő, sós és édes aprósütemény) (nettó Ft/fő)
• Kávészünet budapesti helyszín esetén (kávé, tea, ásványvíz, üdítő, sós és édes aprósütemény, gyümölcs) (nettó Ft/fő)
• Kávészünet vidéki helyszín esetén (kávé, tea, ásványvíz, üdítő, sós és édes aprósütemény, gyümölcs) (nettó Ft/fő)
• Hidegétkezés állófogadás jelleggel, budapesti helyszín esetén (kávé, tea, ásványvíz, 3-3 féle szénsavas és rostos üditő, sós-édes aprósütemény, 3-3 féle szendvics és saláta) (nettó Ft/fő)
• Hidegétkezés állófogadás jelleggel vidéki helyszín esetén (kávé, tea, ásványvíz, 3-3 féle szénsavas és rostos üditő, sós-édes aprósütemény, 3-3 féle szendvics és saláta) (nettó Ft/fő)
• Hideg-meleg büfé állófogadás jelleggel, budapesti helyszín esetén (kávé, tea, ásványvíz, 3-3 féle szénsavas és rostos üditő, alap svédasztal: 2 hideg előétel, 3 főétel, 2 desszert) (nettó Ft/fő)
• Hideg-meleg büfé állófogadás jelleggel, vidéki helyszín esetén (kávé, tea, ásványvíz, 3-3 féle szénsavas és rostos üditő, alap svédasztal: 2 hideg előétel, 3 főétel, 2 desszert) (nettó Ft/fő)
• Bővített állófogadás, budapesti helyszín esetén (kávé, tea, ásványvíz, 3-3 féle szénsavas és rostos üditő, bővített svédasztal: 2 hideg előétel, leves, 2 meleg előétel, 3 főétel, 3 desszert, gyümölcs) (nettó Ft/fő)
• Bővített állófogadás, vidéki helyszín esetén (kávé, tea, ásványvíz, 3-3 féle szénsavas és rostos üditő, bővített svédasztal: 2 hideg előétel, 2 meleg előétel, leves, 3 főétel, 3 desszert, gyümölcs) (nettó Ft/fő)
a 26. értékelési részszempont vonatkozásában Ajánlatkérő az alábbi tételekre adott jutalék mértékek (%) összegét kéri megadni a felolvasólapon (ez az összeg kerül értékelésre), azonban az ajánlatban az egyes tételek egyedi mértékét (%) tételesen is szerepeltetni kell:
• Fellépő tiszteletdíja vonatkozásában érvényesíteni kívánt jutalék a nettó fellépési díj százalékában (%)
• Helyszínbérlet vonatkozásában érvényesíteni kívánt jutalék a nettó bérleti díj százalékában (%)
a 27. értékelési részszempont vonatkozásában Ajánlatkérő az alábbi tételekre adott egységárak (Ft/db) összegét kéri megadni a felolvasólapon (ez az összeg kerül értékelésre), azonban az ajánlatban az egyes tételek egységárát (nettó Ft/fő) tételesen is szerepeltetni kell:
• Papírtáska (Anyag: Zsinórfüles kraft alapanyagú, Súly: 150 gr, Méret 24*35*8 cm, Szín: sötétkék, a táska egyik oldalán megnyomva,USZT Arculati kézikönyv szerint az ajánlatkérő logójával kiegészítve) (nettó Ft/db)
• Egyedi pendrive ( Anyag: PVC, Kapacitás: 1 GB, Méret: max. 8x 2 cm, szín: 4 szín, USZT Arculati kézikönyv szerint az ajánlatkérő logójával kiegészítve) (nettó Ft/db)
• Egyedi kulcstartó (Egyedi tervezésű grafika alapján! Forma: vonat alakú, domború felülettel, Anyag: PVC, Egyéb kellék: lánc és kulcskarika, Méret: max. 8 x 2 cm, Szín: 4 szín) (nettó Ft/db)
• Matt fém golyóstoll és rollertoll díszdobozban (A doboz anyaga: papír, a klipsszen gravirozott logó, USZT Arculati kézikönyv szerint az ajánlatkérő logójával kiegészítve) (nettó Ft/db)
• Bögre (Űrtartalom: 0,25 liter, Anyag: üveg, vagy kerámia, Forma: nem egyenes falú, USZT Arculati kézikönyv szerint az ajánlatkérő logójával kiegészítve) (nettó Ft/db)
• Hosszú nyelű esernyő (16 paneles, nem automata, tépőzáras, átmérő: cca 1 m szitanyomás USZT Arculati kézikönyv szerint az ajánlatkérő logójával kiegészítve) (nettó Ft/db)
• Kerékpáros kapucnis köpeny (esőköpeny) arc körül összehúzható zsinórral univerzális méretben (méret cca: 133 x 135 cm, szitázott 1 szín emblémázás,az ajánlatkérő logójával kiegészítve az USZT arculati kézikönyv szerint) (nettó Ft/db)
• 6 paneles baseball sapka vastag fésült pamutból, hímzett szellőzőlyuk és gomb a tetején, fém csatos pánttal a hátulján és ívelt front panel a jobb nyomtatási felületért (kék és fehér színben, emblémázás, szitázva az ajánlatkérő logójával, kiegészítve USZT Arculati kézikönyv szerint) (nettó Ft/db)
• Rövid ujjú galléros póló 3 gomblyukkal fehér és sötétkék színben (anyag: 100 % pamut (200 g/m2 ≤), 1 szín szitázva, ajánlatkérő logójával kiegészítve USZT Arculati kézikönyv szerint) (nettó Ft/db)
a 28. értékelési részszempont vonatkozásában a Kbt. 71. § (7) bekezdésére tekintettel a megajánlható érték minimum 20 %, maximum 30 %. A 20 %-nál alacsonyabb értéket tartalmazó ajánlat érvénytelen.
25. Ajánlatkérő a IV.2.1 pont kiegészítéseként közli, hogy az értékelési részszempontokra és alszempontokra minden esetben csak pozitív egész számok ajánlhatók. A bírálat során adható pontszám valamennyi részszempont esetében 1-10 pont. Ajánlatkérő számára legkedvezőbb ajánlati elem 10 pontot kap. Mindegyik részszempont esetében Ajánlatkérő két tizedes jegy pontosságig számol, majd az így kapott számot beszorozza a súlyszámmal.
Ezek az értékek összeadódnak, az összeg adja az ajánlattevő összpontszámát. Azonos végső pontszámok eseten ajánlatkérő a Kbt. 72. § (2)-(4) bekezdéseit alkalmazza.
Az egyes megajánlandó értékek esetében is a kerekítésre vonatkozóan a matematika szabályai szerint kell eljárni.
Az értékelés módszere minden részszempont tekintetében arányosítás, melynek értelmében ajánlatkérő a legalacsonyabb mértékű ellenszolgáltatást valamint legmagasabb mértékű kedvezményt – és ezáltal a legalacsonyabb díjat – megajánló ajánlattevő részére adja a legmagasabb, maximális pontszámot, a többi érvényes ajánlat pontszáma a legkedvezőbb ajánlathoz viszonyított arányban csökken.
Az 1.-5. és 22.-27. értékelési részszempontok esetében az értékelési módszer fordított arányosítás a következő képlet alapján:
P tételn = (Lnlegjobb/ Ln)X (Pmax- Pmin) + Pmin
ahol
P tételn = a meghatározandó pontérték
Lnlegjobb = az adott tételre adott legjobb ajánlat értéke
Ln = az adott résztvevő által az adott tételre tett ajánlat értéke
Pmax = a pontok felső határa
Pmin = a pontok alsó határa
A 6-21. és 28. értékelési részszempontok esetén az értékelési módszer egyenes arányosítás a következő képlet alapján:
P tételn = (Ln/ Lnlegjobb)X (Pmax- Pmin) + Pmin
ahol
P tételn = a meghatározandó pontérték
Lnlegjobb = az adott tételre adott legjobb ajánlat értéke
Ln = az adott résztvevő által az adott tételre tett ajánlat értéke
Pmax = a pontok felső határa
Pmin = a pontok alsó határa
Az értékelés részletes leírását a dokumentáció tartalmazza.
26. A III.2.2. és III.2.3. pont kiegészítéseként ajánlatkérő közli, hogy a nem forintban rendelkezésre álló adatokat (árbevétel, referencia) eredeti devizanemben kéri megadni. Az idegen devizanemben megadott értékek, adatok forintra történő átszámítására ajánlatkérő referenciák esetében az azok teljesítésekor, árbevételre vonatkozó adatok esetében az üzleti év fordulónapján hatályos MNB deviza-árfolyamot, illetve ennek hiányában az ECB által ugyanebben az időpontban jegyzett devizák keresztárfolyamából számított árfolyamot alkalmazza.
27. Ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell a szerződés kitöltésének érdekében egy, az ajánlattevő adatait tartalmazó nyilatkozatot (ezen nyilatkozat mintát a dokumentáció tartalmazza). A szerződéstervezetet változatlan formában el kell fogadni, annak csatolása az ajánlatban nem szükséges.
28. Az ajánlatkérő – figyelemmel a Kbt. 35. § (1) bekezdésében foglaltakra – azt tekinti az eljárás iránt érdeklődését jelző gazdasági szereplőnek, aki az érdeklődését bármely rész tekintetében írásban jelzi. Egyidejűleg meg kell adni az írásbeli kapcsolattartási forma alkalmazása során használható e-mail címet és/vagy faxszámot, amelyre ajánlatkérő a Kbt.-ben előírt tájékoztatásokat küldi az érdeklődését jelző gazdasági szereplőnek.
29. Amennyiben a Kbt. 124. § (4) bekezdése szerinti ajánlattevő a Kbt. 55. § (6) bekezdés c) pontja alapján igazolta a gazdasági és pénzügyi alkalmasságot, abban az esetben az ajánlatkérő és a Kbt. 55. § (6) bekezdés c) pontja alapján kezességet vállaló személy (szervezet) között a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 272. § (1) bekezdés szerinti kezességi szerződés jön létre olyan módon, hogy a fentiek szerinti írásbeli kezességvállalásnak az ajánlatkérő általi elfogadásáról a kezességet vállaló személyt (szervezetet) értesíti az ajánlatkérő. Erre tekintettel a kezességet vállaló köteles az ajánlatban megadni székhelyét (postacímét), telefonszámát, faxszámát, e-mail címét.
30. Amennyiben az ajánlattevő, alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő a Kbt. 36. § (5) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, de az ezen tényt vagy adatot tartalmazó, a Kbt. 36. § (5) bekezdés szerinti nyilvántartás a Közbeszerzési Hatóság útmutatójában nem szerepel, úgy ajánlattevőnek vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek a Kbt. 36. § (6) bekezdése szerint a közbeszerzési eljárásban meg kell jelölnie az érintett nyilvántartást.
31. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 7. § értelmében folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
32. Ajánlatkérő a Kbt. 54. § (1) bekezdésére tekintettel előírja, hogy az ajánlattevők tájékozódjanak a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítéshelyén és a szerződésteljesítése során meg kell felelni. Ajánlatkérő az ajánlati dokumentációban megadja azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét (elérhetőségét), amelyektől az ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat.
33. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban vonatkozásában utalni kell az ajánlattételi szándékra, s meg kell nevezni a közös ajánlattevőket, illetve a Kbt. 25. § (2) bekezdése nyomán az ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni (név, cím, kapcsolattartó feltüntetésével). Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek megállapodást kell kötniük egymással, melyben szabályozzák a közös ajánlattevők egymás közötti és az ajánlatkérővel való kapcsolatát.
A megállapodásnak az alábbi kötelező elemeket kell tartalmazni:
a) tartalmazza a közös ajánlattevők közös fellépése formájának ismertetését és
b) tartalmazza az ajánlat aláírása módjának ismertetését, és
c) tartalmazza a részesedés mértékének feltüntetését, és
d) tartalmazza a vezető tag (a képviselő) megjelölését azzal, hogy a képviselő korlátozás nélkül jogosult valamennyi közös ajánlattevőt képviselni az ajánlatkérővel szemben a jelen közbeszerzési eljárásban, az ajánlatkérő által az ajánlattevő, illetve az ajánlattevő által az ajánlatkérő felé megteendő illetve megtehető jognyilatkozatokban, és
e) tartalmazza a képviselő megnevezését, aki felel a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés végrehajtásáért, a kifizetéseket is beleértve, és
f) tartalmazza az ajánlatban vállalt kötelezettségek megosztásának ismertetését, és
g) tartalmazza az ajánlatban vállalt kötelezettségeken belül azokat, amelyeket:
• az egyes ajánlattevők külön-külön teljesítenek (az érintett ajánlattevő megnevezésével),
• amelyeket egynél több ajánlattevő együttesen teljesít (az érintett ajánlattevők megnevezésével),
• és azon kötelezettségeket, amelyek tekintetében harmadik személlyel kívánnak szerződést kötni.
h) tartalmazza azon megállapodást, miszerint közös ajánlattevők a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak, és
i) az ajánlat benyújtásának napján érvényes és hatályos, és hatálya, teljesítése, alkalmazhatósága vagy végrehajthatósága nem függ felfüggesztő (hatályba léptető), illetve bontó feltételtől és harmadik személy illetve hatóság jóváhagyásától nem függ.
Az ajánlattevők személye közös ajánlattétel esetén az ajánlattételi határidő lejárta után nem változhat.
A közös ajánlattétel vonatkozásában az eljárás során ajánlatkérő a Kbt. 25. §-ban foglaltak szerint jár el és ezen rendelkezések betartását a közös ajánlattevőktől is megköveteli.
Ajánlatkérő az ajánlattétel vonatkozásában felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 26. §-ban foglaltakra!
34. Ajánlatkérő jelen ajánlati felhívás I.1. pontja és az „A” melléklet IV) pontja kapcsán rögzíti, hogy jelen közbeszerzési eljárást két ajánlatkérő (MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. és Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt.) indítja közös ajánlatkérőként, a közös ajánlatkérők nevében az eljárás során a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. jár el. Ajánlatkérő ennek nyomán tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy jelen közbeszerzési eljárás nyertesével a MÁV-START Zrt. és a Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt. háromoldalú szerződést fog kötni.
35. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a jelen felhívás II.3. pontjában rögzített kezdő dátum tájékoztató jellegű, tervezett dátum, amely függ a közbeszerzési eljárás lezárásának időpontjától.
36. Jelen ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdésekben az eljárás megindításakor hatályos, közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény, a 310/2011. (XII.23.) Korm. rend., a 4/2011. (I.28.) Korm. rend. és a 281/2006. (XII.23.) Korm. rend. az irányadók (amennyiben ezek alkalmazása bármely oknál fogva szükséges).
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben)
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (töltse ki a VI.4.2 rovatot vagy szükség esetén a VI.4.3 rovatot)
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A Kbt. 137. § (3) bekezdés szerint.
VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának időpontja : 2013/08/21 (nap/hónap/év)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név:
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők
Hivatalos név:
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani
Hivatalos név:
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV ) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
 
Hivatalos név: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.
Nemzeti azonosító (ha ismert): AK15459 Postai cím: Könyves Kálmán körút 54-60.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1087
Ország: HU

Hivatalos név: Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt.
Nemzeti azonosító (ha ismert): AK02796 Postai cím: Mátyás király u. 19.
Város: Sopron
Postai irányítószám: 9400
Ország: HU
……. (Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható)…..
 
B. MELLÉKLET
részekre vonatkozó információk
Rész száma 1 Elnevezés:
1) Rövid meghatározás:
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
3) Mennyiség:
(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés (nap/hónap/év)
5) További információk a részekről:
------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) ----------------

C1. melléklet
Általános beszerzés
A II. szakaszban (A szerződés tárgya) említett szolgáltatási kategóriák
2004/18/EK irányelv
Kategória száma [ 1 ]
Tárgy
1
Karbantartási és javítási szolgáltatások
2
Szárazföldi szállítási szolgáltatások[2], beleértve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat és a futárszolgálatokat, kivéve a postai küldemények szállítását
3
Légi személyszállítási és teherfuvarozási szolgáltatások, kivéve a postai küldemények szállítását
4
Szárazföldi[3] és légipostai küldemények szállítása
5
Távközlési szolgáltatások
6
Pénzügyi szolgáltatások:
(a) Biztosítási szolgáltatások (b) Banki és befektetési szolgáltatások [4]
7
Számítógépes és azzal összefüggő szolgáltatások
8
Kutatási és fejlesztési szolgáltatások[5]
9
Számviteli, könyvvizsgálói és könyvelési szolgáltatások
10
Piackutatási és közvélemény-kutatási szolgáltatások
11
Vezetési tanácsadó szolgáltatások[6] és az ezzel összefüggő szolgáltatások
12
Építészeti szolgáltatások; mélyépítési szolgáltatások és integrált mélyépítési szolgáltatások; városrendezési és tájrendezési szolgáltatások; az ezekkel összefüggő tudományos és műszaki tanácsadási szolgáltatások; műszaki vizsgálati és elemző szolgáltatások
13
Reklámszolgáltatások
14
Épülettakarítási szolgáltatások és ingatlankezelési szolgáltatások
15
Kiadói és nyomdai szolgáltatások, eseti vagy szerződéses alapon
16
Szennyvíz- és hulladékkezelési szolgáltatások, fertőtlenítési és hasonló szolgáltatások
Kategória száma [ 7 ]
Tárgy
17
Szállodai és éttermi szolgáltatások
18
Vasúti szállítási szolgáltatások
19
Vízi szállítási szolgáltatások
20
Szállítási mellék- és kiegészítő szolgáltatások
21
Jogi szolgáltatások
22
Személyzetelhelyezési és -ellátási szolgáltatások 8
23
Nyomozási és biztonsági szolgáltatások, kivéve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat
24
Oktatási és szakképzési szolgáltatások
25
Egészségügyi és szociális szolgáltatások
26
Szórakoztató, kulturális és sportszolgáltatások 9
27
Egyéb szolgáltatások
1 A 2004/18/EK irányelv 20. cikke és IIA. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák.
2 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.
3 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.
4 Kivéve az értékpapírok és egyéb pénzügyi eszközök kibocsátásával, eladásával, vételével vagy átruházásával kapcsolatos pénzügyi szolgáltatásokat és a jegybanki tevékenységet (szolgáltatást). Nem tartoznak ide továbbá: a föld, meglévő épületek vagy egyéb ingatlan, illetve az arra vonatkozó jogok bármilyen pénzügyi eszköz segítségével történő megvásárlásához vagy bérléséhez kapcsolódó szolgáltatások. Mindazonáltal az adásvételi vagy bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg, vagy az ilyen szerződés megkötése előtt vagy után bármilyen formában megkötött, pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződések az irányelv hatálya alá tartoznak.
5 Kivéve a kutatási és fejlesztési szolgáltatásokat, nem értve ide azt az esetet, ha annak eredményét kizárólag az ajánlatkérő hasznosítja tevékenységi körében, és az ellenszolgáltatást teljes mértékben az ajánlatkérő teljesíti.
6 Kivéve a választottbírósági, a közvetítői és a békéltetési szolgáltatást.
7 A 2004/18/EK irányelv 21. cikke és IIB. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák.
8 Kivéve a munkaszerződéseket.
9 Kivéve a műsorszolgáltatók által kötött, műsoranyagok megszerzésével, fejlesztésével, saját vagy koprodukciós készítésével kapcsolatos, illetve a műsorszolgáltatási időtartammal kapcsolatos szerződéseket.