Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2014/92
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati felhívás/EU/2011.08.19. EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt
Közzététel dátuma:2014.08.06.
Iktatószám:14824/2014
CPV Kód:50000000-5
Ajánlatkérő:Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság
Teljesítés helye:FKF Nonprofit Zrt. Hulladékhasznosító Mű 1151 Budapest, Mélyfúró u. 10-12.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2014.09.18.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások Környezetvédelem
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

EURÓPAI UNIÓ
Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670
E-mail: ojs@publications.europa.eu Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.europa.eu
AJÁNLATI FELHÍVÁS
2004/18/EK irányelv
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság
Nemzeti azonosító (ha ismert): AK02451
Postai cím: Alföldi utca 7.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1081
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Sándor Csilla
Telefon: +36 14596940
E-mail: sandorc@fkf.hu
Fax: +36 14596846
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.fkf.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Elektronikus hozzáférés az információkhoz (URL):
Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elektronikus benyújtása (URL):
Részletes információk megadásához használja az A. mellékletet.
További információ a következő címen szerezhető be
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.melléklet I) pontját)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A. melléklet III) pontját)
I.2) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb (nevezze meg):
I.3) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
x Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb (nevezze meg):
I.4) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
Szolgáltatási keretszerződés
II.1.2) A szerződés típusa, és a teljesítés helye
(csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatásmegrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
Építési beruházás  
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, a nyertes ajánlattevő által meghatározott követelményeknek megfelelően
Árubeszerzés  
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
Szolgáltatásmegrendelés x
Szolgáltatási kategória száma 1
A szolgáltatási kategóriákat lásd a C1. mellékletben
A teljesítés helye:
FKF Nonprofit Zrt. Hulladékhasznosító Mű
1151 Budapest, Mélyfúró u. 10-12.
NUTS-kód HU101
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben )
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma
vagy
(adott esetben), maximális létszáma
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama
Időtartam év(ek)ben: vagy hónapban:
Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet:
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága: (ha ismert):
II.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása:
Szolgáltatási keretszerződés keretében a Hulladékhasznosító Műben található K1-4 jelű kazánok stabilizáló gázégőinek és teljesítményégőinek, és azok szerelvényeinek karbantartása. Meghibásodás/üzemzavar elhárítás esetén a stabilizáló gázégők és teljesítményégők, és azok szerelvényeinek javítása.
II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:50000000-5
II.1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
II.1.8) Részek ( a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható )
A beszerzés részekből áll: nem
(igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók
  egy részre   egy vagy több részre   valamennyi részre
II.1.9) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1) Teljes mennyiség: (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve, adott esetben)
Nettó 30.000.000,- Ft + 30% keretösszeg erejéig a FKF Nonprofit Zrt.. Hulladékhasznosító Művében (erőművében) üzemelő K1-4 jelű kazánok stabilizáló gázégőinek és teljesítményégőinek és azok szerelvényeinek karbantartása, valamint meghibásodás/üzemzavar elhárítás esetén javítása:
1. K1-4 jelű kazánok (4 db) gáztüzelési rendszereinek üzem alatti, egyszerűbb karbantartása és ellenőrzése (I. ütem), valamint meghibásodás esetén javítás kazánonként maximum 2 munkanap időigénnyel (az éves karbantartást negyedéves időszakokra bontva kell elvégezni). az alábbiak szerint:
• az égők (4 db) lángképének ellenőrzése nézőnyíláson keresztül
• az égőfejek (2 db) belső elemeinek vizsgálata (nézőnyíláson keresztül)
• a főégők üzemi gázfogyasztásának, gáznyomásának, égéslevegő nyomásának ellenőrzése
• a nyomásellenőrzésektől függően a gáz- és levegőszűrők tisztítása
• a hűtőlevegő ellátások ellenőrzése
• mozgató mechanizmusok tisztítása
• gyújtóégő levegőellátás ellenőrzése
• gyújtóégők kiszerelés utáni ellenőrzése
• gyújtóági gázszakaszok külső és belső tömörségének ellenőrzése
• főági gázcsatlakozások külső tömörségi vizsgálata
Fenti vizsgálatok eredményeit és a II. ütemben elvégzendő teendőket az Ajánlattevő rögzíti vizsgálati naplóban.
2. K1-4 jelű kazánok (4 db) nagykarbantartása (II. ütem), mely két fázisból áll,
K1-4 jelű kazánok üzemen kívüli (éves tervezett tartós leállás alatti) összetettebb karbantartása, kazánonként maximum 2 munkanap időigénnyel.
Ajánlatkérő az általa összeállított éves karbantartási ütemtervnek (melynek alapját képezik, a nyertes Ajánlattevő által az I. ütemben feltárt és azonnali javítás során el nem hárított hibák, hiányosságok is) megfelelően kiértesíti nyertes Ajánlattevőt, min. két héttel a munkaterület átadása előtt.
Elvégzésre kerül az égőbetétek kiszerelése és vizsgálata, motoros mozgatású mechanikák megbontásos (motor leválasztás utáni) szabad futás ellenőrzése, tisztítása, kenése, a gyújtóégők kiszerelése és vizsgálata, gáz- és levegőszűrők tisztítása, égőkövek, hőállófejek épségének ellenőrzése a tűztérből,
3. K1-4 jelű kazánok tüzelési rendszereinek üzem alatti (vagy a nagyleállás utáni égő visszaindításakor végezhető) karbantartása (évente 1 alkalommal, maximum 2 munkanap időigénnyel): mely során elvégzésre kerülnek az I. ütem alatt feltárt és el nem végzett karbantartási feladatok.
4. Éves tüzeléstechnikai és biztonságtechnikai vizsgálat (évente 1 alkalommal)
K1-4 jelű kazánok (4 db) tüzelési rendszereinek részben üzem alatti vizsgálata, kazánonként max. 2 munkanap időigénnyel.
Elvégzésre kerül:
- szellőztetési és gyújtási program ellenőrzése
- szellőztetési idő és a biztonsági idők mérése
- reteszek ellenőrzése
- három terhelési ponton a gázfogyasztások mérése
- füstgáz ellenőrzése (méréssel)
5. Tüzelési rendszerek részben üzem alatti vizsgálata (évente 1 alkalommal) maximum két munkanap időigénnyel
kazánok száma: 2 db
Kazán típusa: LÁNG-YGNIS LHF 4000
Gázégők száma: 1 db/1 kazán
.
Elvégzésre kerül:
- szellőztetési és gyújtási program ellenőrzése
- szellőztetési idő és a biztonsági idők mérése
- reteszek ellenőrzése
- mágnes szelepek ellenőrzése (belső tömörség)
- gázszelepek külső tömörségi ellenőrzése
- három terhelési ponton a gázfogyasztások mérése
- füstgáz ellenőrzése (méréssel)
6. Meghibásodás esetén történő javítás
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció) nem
(igen válasz esetén) A vételi jog meghatározása:
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.2.3) Meghosszabításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabítható nem
A lehetséges meghosszabbítások száma: (ha ismert): vagy: és között
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: 48 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés (nap/hónap/év)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és Műszaki információk
III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
Jótállás: 12 hónap, a Ajánlattevő által beépített alkatrészekre (ide nem értve a kopóalkatrészeket) és a Ajánlattevő által végzett munkákra, a beépítéstől számítva.
Késedelmi kötbér mértéke: a késedelem minden megkezdett napjára az adott késedelemmel érintett munkatevékenységre vonatkozó nettó szolgáltatási díj 2%-a. Késedelmi kötbér maximális értéke: az adott késedelemmel érintett munkatevékenységre vonatkozó nettó szolgáltatási díj 20%-a.
Meghiúsulási kötbér: A munkatevékenység
- Ajánlattevő érdekkörébe tartozó okból történő meghiúsulása estén, vagy ha
- a teljesítést egyéb – érdekkörében felmerülő – okból a Ajánlattevő megtagadja, vagy ha
- a késedelme elérte a maximális időtartamot, (amely ezen estekben szintén meghiúsulásának minősül),
Ajánlattevő a meghiúsulással érintett munkatevékenységre vonatkozó nettó szolgáltatási díj 20%-ának megfelelő meghiúsulási kötbért köteles fizetni, továbbá a Ajánlatkérő érvényesítheti Ajánlattevővel szemben a kötbéren túli egyéb igényeit is (kárigények, többletköltségek).
Amennyiben Ajánlattevőnek felróható okból Ajánlatkérő a szerződés rendkívüli felmondására, vagy szankciós elállás gyakorlására kényszerül, úgy Ajánlattevő a jelen szerződés teljes nettó érték 20%-ának megfelelő kötbér fizetésére köteles.
Az üzemzavari felvonulási idő három alkalomnál többször túllépi a Ajánlattevő, akkor Ajánlatkérő jogosult a szerződés felmondására.
A részletes feltételeket az ajánlatkérési dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
Az ellenérték megfizetése, a teljesítésigazolást követően, féléves utólagos elszámolással, számla ellenében banki átutalással történik a Kbt. 130. § (1) és (6) bekezdésekben, valamint az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ának figyelembe vételével, a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130 § (1) bekezdésében foglaltak alapján, a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül, az eljárást megindító felhívás és dokumentáció részét képező szerződéstervezetben részletezetteknek megfelelően.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben)
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé nyertes ajánlattevőnek gazdálkodó szervezet létrehozását a szerződés teljesítése érdekében.
III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben)
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak nem
(igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) és (2), bekezdésében meghatározott bármely kizáró ok fennáll.
Az eljárásban nem lehet alvállalkozó, illetve az alkalmasság igazolásában nem vehet részt olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdésében meghatározott bármely kizáró ok fennáll.
Az előírások teljesítésének megítéléséhez megkövetelt igazolási mód:
A 310/2011.(XII.23.) Korm.rendelet 1-11.§-ban foglaltak figyelembe vételével kell Ajánlattevőnek igazolni, hogy nem tartozik a Kbt. 56.§ (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.
Ajánlattevőnek a Kbt. 58.§ (3) bekezdés szerint, írásban kell nyilatkoznia arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 56. § (1) bekezdés hatálya alá tartozó alvállalkozót, illetve az alkalmasság igazolásához igénybe vett más szervezet nem tartozik ezen kizáró okok hatálya alá.
A nem magyarországi letelepedésű Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról is, hogy a letelepedése szerinti ország jogrendszerében a Kbt. 56.§ (1) és (2) bekezdésben foglalt egyes kizáró okok hiányának igazolására mely igazolások felelnek meg és azokat mely bíróság, hatóságok bocsátják ki, illetve arról, ha valamely, a Kbt. 56.§ (1) és (2) bekezdésben rögzített kizáró okra vonatkozóan a letelepedése szerinti ország jogrendszerében bíróság vagy hatóság nem bocsát ki kivonatot vagy igazolást.
Nem magyarországi letelepedésű Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell továbbá arról, hogy a letelepedése szerinti országban milyen köztartozások felelnek meg a Kbt. 56.§ (1) bekezdés e) pontjában foglalt köztartozásoknak (központi adó, vám, társadalombiztosítási járulék) és ezeket milyen szervezetek tartják nyilván.
A nem magyarországi letelepedésű Ajánlattevőnek az ajánlatban 310/2011. (XII.23.) Korm.rendelet 4.§-ban foglaltak szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 56.§ (1) és (2) bekezdés hatálya alá.
Ajánlattevőnek, alvállalkozónak és az alkalmasság igazolása érdekében igénybe vett gazdasági szereplőnek az általa tett, jelen felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésű nyilatkozatot kell csatolniuk.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
P1.) Ajánlattevőnek a 310/2011 (XII.23.) Korm.rend. 14.§ (1) bekezdés c) pontja alapján a feladás napját megelőző három üzleti évre vonatkozó, a közbeszerzés tárgyából (erőműben vagy egyéb energetikai létesítményben végzett, kazánok gázégőinél és szerelvényeinél végzett javítási, karbantartási feladatok) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell csatolni, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét.
Az előírt nyilatkozat megtételéhez Ajánlatkérő nyilatkozat mintát készített, amely az ajánlatkérési dokumentáció 3/a. sz. melléklete.
Az előírt fenti alkalmassági követelménynek az Ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül a Kbt. 55.§ (5) és (6) bekezdésében foglaltakra figyelemmel.
Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 55. § (4) bekezdés figyelembe vételével, a gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeknek a közös Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben)
P1.) Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha a közbeszerzés tárgyából (erőműben vagy egyéb energetikai létesítményben végzett, kazánok gázégőinél és szerelvényeinél végzett javítási, karbantartási feladatok) származó– általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele a felhívás feladásának napját megelőző három üzleti évben összesen nem éri el legalább a 20.000.000 HUF-ot.
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése esetén alkalmatlan a később létrejött ajánlattevő, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (erőműben vagy egyéb energetikai létesítményben végzett, kazánok gázégőinél és szerelvényeinél végzett javítási, karbantartási feladatok) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összesen nem éri el a nettó hatmillió,- Ft-ot.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére való műszaki, illetve szakmai alkalmasságát – a Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdésére is figyelemmel – az alábbiak szerint kell igazolnia:
M1.) Ajánlattevőnek a Kbt. 55.§ (1) bekezdés a) pontja és a 310/2011.(XII.23.) Korm.rend. 15.§ (3) bekezdés a) pontja alapján, az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónap legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti (erőműben vagy egyéb energetikai létesítményben végzett, kazánok gázégőinél és szerelvényeinél végzett javítási, karbantartási) munkára vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciáit kell ismertetnie.
A 310/2011.(XII.23.) Korm.rend. 16.§ (1) és (2) bekezdés szerint a szerződést kötő másik fél által kiadott, illetve aláírt igazolással, vagy Ajánlattevő illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet cégszerűen aláírt nyilatkozatával.
A referenciának tartalmaznia kell
a szerződés tárgyát,
ellenértékét,
a teljesítés helyét,
a teljesítés idejét (év/hó),
a szerződést kötő másik fél megnevezését,
székhelyét,
megrendelő kapcsolattartójának elérhetőségét (telefonszám),
továbbá nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés a szerződésnek megfelelően történt-e.
M2.) Ajánlattevő csatolja a Kbt. 55.§ (1) bekezdés c) pontja és a 310/2011.(XII.23.) Korm.rend. 15.§ (3) bekezdés f) pont alapján, a 310/2011.(XII.23.) Korm.rend. 17.§ (2) bekezdésben foglaltaknak megfelelően (kazánok gázégőinél és szerelvényeinél végzett javítási, karbantartási tevékenységet lefedő) MSZ EN ISO 9001 vagy azzal egyenértékű minőségbiztosítási tanúsítványának másolatát, vagy a minőségbiztosítási intézkedéseinek ismertetését.

Az előírt fenti alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül, a Kbt. 55.§ (5) és (6) bekezdésében foglaltakra figyelemmel.
Amennyiben Ajánlattevő a műszaki-szakmai alkalmassági feltételnek más szervezet erőforrásaira való támaszkodással kíván megfelelni, az erőforrást nyújtó szervezet a jelen pontban előírt igazolási móddal azonos módon köteles igazolni azt, hogy ő alkalmas a szerződés teljesítésére, továbbá a Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdés figyelembe vételével, köteles cégszerűen aláírt nyilatkozatot adni arról, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
M3.) Ajánlattevő csatolja a Kbt. 55.§ (1) bekezdés c) pontja és a 310/2011.(XII.23.) Korm.rend. 15.§ (3) bekezdés i) pont alapján, a 310/2011.(XII.23.) Korm.rend. 17.§ (3) bekezdésben foglaltaknak megfelelően (kazánok gázégőinél és szerelvényeinél végzett javítási, karbantartási tevékenységet lefedő) MSZ EN ISO 14001 vagy azzal egyenértékű környezetközpontú irányítási rendszer tanúsítványának másolatát, vagy a környezetközpontú irányítási intézkedéseinek ismertetését.
Az előírt fenti alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül, a Kbt. 55.§ (5) és (6) bekezdésében foglaltakra figyelemmel.
Amennyiben Ajánlattevő a műszaki-szakmai alkalmassági feltételnek más szervezet erőforrásaira való támaszkodással kíván megfelelni, az erőforrást nyújtó szervezet a jelen pontban előírt igazolási móddal azonos módon köteles igazolni azt, hogy ő alkalmas a szerződés teljesítésére, továbbá a Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdés figyelembe vételével, köteles cégszerűen aláírt nyilatkozatot adni arról, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
M4.) Ajánlattevő ismertesse a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés d) pontja alapján azokat a szakembereket, akiket be kíván vonni a teljesítésbe (megnevezésükkel, képzettségük és tapasztalatuk ismertetésével).
Igazolás módja:
1) A szakemberekről megtett ajánlattevői nyilatkozatnak legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:
- személyi adatok: név, születési hely, születési idő,
- képzettsége, jelenlegi munkahelyének megnevezése;
- műszaki vezetői munkakörben eltöltött gyakorlati idő.
2) képzettséget igazoló oklevél másolata)
3) Amennyiben a teljesítésbe bevonni kívánt szakember az ajánlattevővel (közös ajánlattevőkkel), nem áll munkavégzésre irányuló jogviszonyban, csatolandó a szakember arra vonatkozó nyilatkozata, hogy a teljesítés során az ajánlattevő rendelkezésére áll (szándéknyilatkozat).
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben)
Alkalmatlan az Ajánlattevő:

M1) ha nem rendelkezik jelen hirdetmény feladásától visszafelé számított 36 hónapban összesen,
- a beszerzés tárgya szerinti szolgáltatásra (kazánok gázégőinél és szerelvényeinél végzett javítási, karbantartási munkára) vonatkozó,
- erőműben vagy egyéb energetikai létesítményben végzett,
- legalább nettó 39 millió Ft összegű,
- az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciával.
Az alkalmassági feltétel a 36 hónap alatt teljesített összesen értékkel, több referenciával is igazolható.M2) ha nem rendelkezik kazánok gázégőinél és szerelvényeinél végzett javítási, karbantartási tevékenységet lefedő érvényes MSZ EN ISO 9001 minőségbiztosítási tanúsítvánnyal vagy azzal egyenértékű minőségbiztosítási tanúsítvánnyal, vagy a megtett minőségbiztosítási intézkedéseinek egyéb bizonyítékával.
Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 55. § (4) bekezdés figyelembe vételével, a műszaki-szakmai alkalmassági követelményeknek a közös Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.M3) ha nem rendelkezik
kazánok gázégőinél és szerelvényeinél végzett javítási, karbantartási tevékenységet lefedő érvényes MSZ EN ISO 14001 környezetközpontú irányítási rendszer tanúsítvánnyal vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy az erre vonatkozóan megtett intézkedéseinek egyéb bizonyítékával.
Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 55. § (4) bekezdés figyelembe vételével, a műszaki-szakmai alkalmassági követelményeknek a közös Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
M4) ha nem rendelkezik 1 fővel, aki az alábbi képesítéssel és tapasztalattal rendelkezik:
- gépészmérnöki végzettség, és
- legalább 3 éves műszaki vezetői szakmai gyakorlat
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
  A szerződés védett műhelyek számára fenntartott
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve nem
(igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét nem

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
  Tárgyalásos
Megtörtént a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése (a tárgyalásos eljárás egyes típusai esetében)
(igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3) szakaszban (További információk) kell megadni)
  Gyorsított tárgyalásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
  Versenypárbeszéd keretében
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
A gazdasági szereplők tervezett száma
vagy
Tervezett minimum és (adott esetben) maximális létszáma
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.2) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (jelölje be a megfelelő rovatot/rovatokat)
  A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
vagy
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
x az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy – ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség – csökkenő fontossági sorrendben kell megadni)
  a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban, illetve az ismertetőben meghatározott részszempontok
SzempontSúlyszám
1. meghibásodás esetén történő javításra vonatkozó rezsi óradíj (nettó HUF/óra)20
2. K1-4 jelű kazánok gáztüzelési rendszereinek üzem alatti, egyszerűbb karbantartása és ellenőrzése – I. ütem) ( nettó Ft/alkalom)10
3.) K1-4 jelű kazánok nagykarbantartása (II. ütem) (nettó Ft/alkalom)15
4.) K1- 4 kazánok tüzelési rendszereinek üzem alatti karbantartása (nettó Ft/alkalom)10
5.) Éves tüzeléstechnikai és biztonságtechnikai vizsgálat (nettó Ft/alkalom)10
6.) Tüzelési rendszerek részben üzem alatti vizsgálata (nettó Ft/alkalom)10
6.) Tüzelési rendszerek részben üzem alatti vizsgálata (nettó Ft/alkalom)20
8.) Meghibásodási esetére vállalt felvonulási idő (max. 24 óra)5
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni igen
(igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:
1) Ajánlatkérő az eljárás részeként az ajánlattételt követően az érvényes ajánlatot benyújtó Ajánlattevőket meghívhatja az Ajánlattevők közötti végső ár csökkentésére irányuló elektronikus árlejtésre. Az ajánlatadás ezen köre az Electool Hungary Kft. által biztosított elektronikus árlejtési eszközön kerül lebonyolításra.
2) Az Ajánlatkérő nem folytathatja le az árlejtést, amennyiben egy érvényes ajánlat kerül benyújtásra.
3) Az Ajánlatkérő az árlejtést az 1.-6.) részszempontok tekintetében folytatja le. A 7..) és 8.) részszempontok esetében Ajánlatkérő nem kíván elektronikus árlejtést lefolytatni, így a papír alapon megajánlott érték fix tételként kerül rögzítésre.
Az elektronikus árlejtés folyamatát a 257/2007. (X.4.) Kormányrendelet szabályozza.
Az árlejtés lebonyolítására vonatkozó további információkat a dokumentáció tartalmazza.
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
K1363
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre: nem
(igen válasz esetén)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (versenypárbeszéd esetén)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2014/09/18 (nap/hónap/év) Időpont: 09:30
A dokumentációért fizetni kell nem
(igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem:
A fizetés feltételei és módja:
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2014/09/18 (nap/hónap/év) Időpont: 09:30
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha ismert, meghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén )
Dátum: (nap/hónap/év)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve a részvételi jelentkezések benyújthatók
  Az EU bármely hivatalos nyelve
x Az EU következő hivatalos nyelve(i): HU
  Egyéb :
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
-ig (nap/hónap/év)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2014/09/18 (nap/hónap/év) Időpont: 09:30
(adott esetben) Hely: 1081 Budapest, Alföldi utca 7. II. em. 212.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek (adott esetben) igen
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A Kbt. 62.§ (2) bekezdése alapján jogosult személyek.

VI. szakasz: kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
(igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
(igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
VI.3) További információk (adott esetben)
1. Az eljárás eredményéről Ajánlatkérő a Kbt. 77.§ (2) bekezdés alapján értesíti az ajánlattevőket.
2. A szolgáltatási keretszerződés megkötésének tervezett időpontja: az eljárás eredményéről történő tájékoztatás megküldését (Összegezés megküldését) követő naptól számított 11. napon (amennyiben ez a nap nem munkanap, az azt követő első munkanapon).
3. Azon gazdasági szereplőt tekinti Ajánlatkérő az eljárás iránt érdeklődését jelző gazdasági szereplőnek, aki írásban jelzi érdeklődését, egyúttal meg kell adni az írásbeli kapcsolattartási forma során használható e-mail címet, amelyre Ajánlatkérő a Kbt.-ben előírt tájékoztatásokat megküldheti.
4. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos információk:
A dokumentáció az ajánlati felhívás közzététele napjától a jelen felhívás A. melléklet II. pont szerinti címen rendelkezésre áll, és megküldése megigényelhető. A dokumentáció megküldésének feltétele az írásos igénylés telefaxon vagy e-mailen történő megküldése, vagy személyes leadása.
Ajánlatkérő a dokumentáció igénylésével összefüggésben felhívja a tisztelt Ajánlattevők figyelmét arra, hogy a dokumentáció igénylése során meg kell jelölni Ajánlattevőnek azt, hogy a dokumentációt milyen formában kéri megküldeni (elektronikus vagy postai) azzal, hogy amennyiben az igénylés erre vonatkozóan nem tartalmaz információt, úgy Ajánlatkérő az elektronikus formát részesíti előnyben. A dokumentáció személyesen is átvehető munkanapokon 9:00 – 14:00 óráig, az ajánlattételi határidő lejártának napján 8:00 - 09:30 óráig, Ajánlatkérő székhelyén (1081 Budapest, Alföldi u. 7.) II. emelet 211-es szobában.
A Kbt. 49.§ (6) bekezdés értelmében, a dokumentációt Ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak át kell vennie Ajánlatkérőtől. Az ajánlatkérési dokumentáció másra nem ruházható át és kizárólag az ajánlattételhez használható fel
A Kbt. 124.§ (4) bekezdés szerinti szervezetnek sem kell a dokumentációért fizetnie.
5. Az ajánlatot és mellékleteit a Kbt. 61. § (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően, zárt csomagolásban 1 (egy) db papír alapú „eredeti” példányban, továbbá elektronikus formában CD vagy DVD lemezen (*.jpeg vagy *.pdf formátumban) kell benyújtani az ajánlati felhívás A/III. mellékletében megjelölt címre közvetlenül vagy postai úton, az ajánlattételi határidő lejártáig.
A borítékon az ajánlattevő nevén és címén kívül, kérjük feltüntetni: „K1363 - K1-4 jelű kazánok stabilizáló gázégőinek, teljesítményégőinek és azok szerelvényeinek szervízelése”, továbbá, hogy: „Ajánlat, felbontani csak az ajánlatok bontásának időpontjában lehet!” valamint postai benyújtás esetén, hogy „Iktatóban nem bontható, azonnal a címzetthez továbbítandó!”
Amennyiben a CD/DVD-n található dokumentumok, illetve a papír alapon „eredeti” jelzéssel ellátott dokumentumok tartalma eltér egymástól, Ajánlatkérő a papír alapú dokumentumokban foglaltakat tekinti irányadónak.
Az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni és a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni. A matricát le kell bélyegezni, vagy az Ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni úgy, hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen. Az eredeti ajánlatot és mellékleteinek minden szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalát – kivéve az ajánlat cím- és hátlapját (ha van ilyen) – sorszámozni kell. Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat sorszámozni, az üres oldalak sorszámozása nem szükséges, de lehetséges. Az ajánlat címlapját és hátlapját (ha van ilyen) nem kell, de lehet sorszámozni. Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen – az ajánlat benyújtása előtt – módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.
6. Az ajánlathoz “Felolvasólapot”, valamint annak mellékleteként beárazandó alkatrészjegyzéket kell csatolni. Ajánlatkérő mintát készített az ajánlatkérési dokumentáció 1. sz. melléklete, valamint 1/a. sz. melléklete szerint.
7. Ajánlatkérő a Kbt. 67.§ (1) bekezdése alapján a Kbt. 67.§ (3) bekezdésében foglaltak szerint lehetőséget biztosít hiánypótlásra. A Kbt. 67.§ (3) bekezdésében foglaltak értelmében a hiánypótlás során az ajánlat úgy módosítható, úgy egészíthető ki, hogy megfeleljen az ajánlati felhívás, a dokumentáció, vagy a jogszabályok előírásainak, azonban a következő módosításokat, kiegészítéseket nem lehet hiánypótlás keretében végrehajtani:
- A hiánypótlás nem járhat a Kbt. 67. § (7) bekezdés a) pont értelmében a Kbt. 2. § (1)-(4) bekezdéseiben foglalt alapelvek sérelmével,
- A hiánypótlás nem járhat a Kbt. 67. § (7) bekezdés b) pont értelmében az ajánlati kötöttség megsértésével, azaz a beszerzés tárgyára vagy a szerződés feltételeire adott tartalmi ajánlat (a továbbiakban: szakmai ajánlat) módosításával.
(Javítható azonban az ajánlatban előforduló olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső részösszegét, az ajánlattevők közötti verseny eredményét és az értékeléskor kialakuló sorrendet nem befolyásolja.)
8. Ajánlattevőnek az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania (Kbt. 60.§ (1) bekezdés).
9. Az ajánlatnak – a Kbt. 60. § (3) bekezdése szerint – tartalmaznia kell az Ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati felhívás és dokumentáció feltételeinek elfogadására, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. A Kbt. 60. § (5) bekezdés szerint, az ajánlatban az Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e. Ajánlatkérő a nyilatkozatok megtételéhez nyilatkozat mintát készített, amely az ajánlatkérési dokumentáció 2. sz. mellékletében található.
10. A minősített ajánlattevők jegyzékében szereplő Ajánlattevőnek is a jelen felhívás III.2.2. és III.2.3. pontjaiban meghatározott alkalmassági követelmények szerint kell pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki illetve szakmai alkalmasságát igazolnia, tekintettel arra, hogy a jelen felhívásban meghatározott alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontoknál szigorúbbak.
11. Az ajánlathoz csatolni kell az Ajánlattevő, ill. az igénybe venni kívánt más szervezet nevében megtett és az ajánlathoz csatolt nyilatkozatokat aláíró(k) közjegyző által elkészített aláírási címpéldányát, vagy ügyvéd által készített aláírás-mintáját (egyszerű másolatban). Amennyiben a képviseletre jogosult személy(ek) meghatalmazása alapján adott gazdálkodó szervezet képviseletében más személy jár el, úgy a meghatalmazó(k) és a meghatalmazott aláírásával ellátott, magánokiratba foglalt meghatalmazás egyszerű másolati példányát és a meghatalmazó(k) közjegyző által elkészített aláírási címpéldányát illetve ügyvéd által készített aláírás mintáját (egyszerű másolatban) kell az ajánlathoz csatolni.
12. Ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. 26.§ figyelembe vételével a Kbt. 40.§ (1) bekezdés alapján nyilatkoznia kell arról, hogy kíván-e a közbeszerzés valamely részének teljesítéséhez alvállalkozót igénybe venni, amennyiben igen, meg kell jelölnie a közbeszerzésnek azt a részét amelynek teljesítéséhez alvállalkozót vesz igénybe. Ezen részek tekintetében meg kell neveznie a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint meg kell adni a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni.
A nyilatkozat megtételéhez Ajánlatkérő nyilatkozat mintát készített, amely az ajánlatkérési dokumentáció 2. sz. mellékletében található.
13. Ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. 55.§ (5) bekezdés alapján nyilatkoznia kell arról, hogy a felhívásban megjelölt pénzügyi-gazdasági, illetőleg műszaki, szakmai alkalmassági követelmény(ek)nek való megfelelés igazolása érdekében más szervezet(ek) kapacitására kíván-e támaszkodni, amennyiben igen, meg kell jelölnie a más szervezet(ek) nevét, címét, továbbá a felhívás vonatkozó pontjára utalással azon alkalmassági követelmény(eke)t, amely alkalmassági követelmény(ek)nek való megfelelőség igazolása érdekében más szervezet(ek) erőforrására kíván támaszkodni.
A nyilatkozat megtételéhez Ajánlatkérő nyilatkozat mintát készített, amely az ajánlatkérési dokumentáció 2. sz. mellékletében található.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Amennyiben releváns, a nyilatkozat megtételéhez Ajánlatkérő nyilatkozat mintát készített, amely az ajánlatkérési dokumentáció 7., 8. és 9. sz. mellékleteiben található.
Ajánlattevő az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására a Kbt. 55.§ (6) bekezdésében foglaltak szerint támaszkodhat.
14. Az ajánlati felhívásban és/vagy az ajánlatkérési dokumentációban Ajánlatkérő által az ajánlat részeként előírt, az Ajánlattevő, más szervezet által aláírandó valamennyi dokumentum a Kbt. 36.§ (3) bekezdésében foglaltak szerint nyújtandó be.
Külföldön kiállított okiratok (függetlenül azok köz- vagy magánokirati formájától, valamint attól, hogy eredetiben / egyszerű másolatban csatolandóak-e) felülhitelesítését Ajánlatkérő nem írja elő.
15. Amennyiben több Ajánlattevő közösen nyújt be ajánlatot, Közös Ajánlattevőknek az ajánlathoz csatolniuk kell a közöttük fennálló, a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés közös teljesítésére vonatkozó megállapodást (konzorciumi megállapodás) a Kbt. 25.§ figyelembe vételével minimálisan az alábbi tartalommal:
- Ajánlattevőknek a szerződés teljesítésére vonatkozó egyetemleges felelősségvállalása,
- a közös ajánlatban részt vevő Ajánlattevők által végzett feladatok meghatározása,
- a közös ajánlatban részt vevő Ajánlattevők vezetőjének a kijelölése és a közös ajánlatban részt vevő Ajánlattevők képviseletére történő meghatalmazása,
- a közös ajánlatban részt vevő Ajánlattevők nevében nyilatkozattételre jogosult személy(ek) megnevezése és meghatalmazása.
16. A Kbt. 25.§ (3) bekezdése szerint a közös ajánlattevők képviseletében az ajánlatban benyújtott minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését.
17. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy az eljárás nyelve kizárólag a magyar, így az Ajánlati felhívással és az Ajánlatkérési dokumentációval kapcsolatban felmerült kérdéseket írásban, kizárólag magyar nyelven fogadja és magyar nyelven is válaszolja meg. Amennyiben idegen nyelven kiállított nyilatkozatok, vagy dokumentumok kerülnek az ajánlatban benyújtásra, vagy valamely dokumentum idegen nyelvű kifejezést tartalmaz, azok magyar nyelvű felelős fordítását is csatolni kell.
18. A közbeszerzés tárgyára vonatkozó műszaki leírást az ajánlatkérési dokumentáció tartalmazza.
19. Ajánlattevőnek tájékozódnia kell a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. Ajánlattevőnek ezzel összefüggésben a Kbt. 54. § (1) bekezdése alapján nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlattétel során figyelembe vette-e a teljesítés helyén a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó hatályos kötelezettségeket (ld. ajánlatkérési dokumentáció 2. számú melléklete). Érvényes ajánlat csak ezen kötelezettségek figyelembevételére vonatkozó nyilatkozattal nyújtható be.
20. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség az Ajánlattevőt terheli. Ajánlatkérő nem tehető felelőssé ezen költségek felmerüléséért, függetlenül az ajánlat elbírálásától.

22. Amennyiben a Kbt. 36.§ (5) bekezdés előírásai szerint a magyar nyelven, ingyenesen rendelkezésre álló adatbázisok szerint kíván Ajánlattevő, alvállalkozó, az alkalmasság igazolásában résztvevő más gazdasági szereplő adatot vagy tényt igazolni, de ez a tény vagy adat a Közbeszerzési Hatóság útmutatójában nem szerepel, akkor Ajánlattevőnek, alvállalkozónak vagy más gazdasági szereplőnek nyilatkoznia kell az érintett nyilvántartásról. Ajánlatkérő nyilatkozat mintát készített, mely az ajánlatkérési dokumentáció 2. sz. mellékletében található.
23. Amennyiben a Cégbírósághoz változásbejegyzési kérelem került benyújtásra, úgy az ajánlathoz csatolni kell a változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a Cégbíróság által megküldött igazolását.
24. Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó határa nulla pont, felső határa tíz pont.
Azon módszer (módszerek) ismertetése, amellyel Ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot:
Ajánlatkérő az ajánlatok egyes részszempontok szerinti tartalmi elemeit a fent meghatározott ponthatárok között értékeli a megadott módszerrel, majd az egyes tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot megszorozza a súlyszámmal, a szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja. Ajánlatkérő az összesített pontszámokat két tizedes jegyre kerekíti. Az összességében elérhető maximális pontszám ajánlatonként 1.000 pont.
Valamennyi részszempont szerinti ajánlati elem esetében az értékelés a relatív értékelés, azon belül a fordított arányosítás módszerével történik. Valamennyi részszempont tekintetében a legelőnyösebb ajánlat (a legalacsonyabb rezsi óradíjat, éves díjakat, a legalacsonyabb beárazott alkatrész lista szerinti értéket (Ft), illetve a legrövidebb felvonulási időt tartalmazó ajánlat) kapja a lehetséges maximális pontszámot (azaz a felső ponthatárral egyező pontszámot), a többi ajánlat ugyanezen tartalmi elemére a legelőnyösebb ajánlathoz viszonyítva fordítottan arányos a pontkiosztás.
Ajánlatkérő a Kbt. 71.§ (7) bekezdés alapján a 8. részszemponttal összefüggő ajánlati elemmel kapcsolatban meghatározza azon elvárását, amelynél kedvezőtlenebb az adott megajánlás nem lehet. Amennyiben Ajánlattevő 24 óránál magasabb felvonulási időt jelöl meg a 8. részszempont tekintetében, abban az esetben az ajánlata érvénytelennek minősül.

Az egyes részszempontok szerinti ajánlati elemek értékelésére vonatkozó módszer(ek) részletes ismertetése az ajánlatkérési dokumentáció I. Eljárási útmutató 11. pontjában található.
25. Bármely gazdasági szereplő, aki a jelen közbeszerzési eljárásban Ajánlattevő lehet - a megfelelő ajánlat érdekében – az ajánlati felhívásban, valamint a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet Ajánlatkérőtől.
26. Az ajánlati felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., és a 310/2011. (XII.23.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók. A fizetési feltételeket is tartalmazó szerződéses feltételekre a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.-ben foglaltak az irányadók.
27. Ajánlatkérő a pénzügyi-gazdasági, valamint a műszaki-szakmai alkalmasság megállapításához szükséges pénzügyi adatokat – annak szükségessége esetén – a Magyar Nemzeti Banknak az ajánlati felhívás feladásának napján érvényes hivatalos deviza középárfolyama alapján számítja át magyar forintra.
28. Ajánlattevőnek nyilatkozatát kell csatolnia az elektronikus árlejtésen való részvételről. Ajánlatkérő nyilatkozat mintát készített, mely az ajánlatkérési dokumentáció 6. sz. mellékletében található.
29. Ajánlatkérő lehetőséget biztosít a Kbt. 45. § (8) bekezdés alapján helyszíni bejárásra.
Helyszíni bejárás időpontja: 2014. augusztus 28–án 10:00 órakor
Helyszíne: FKF Zrt. Hulladékhasznosító Mű, 1151 Budapest, Mélyfúró u. 10-12.
30. Az ajánlati árat az 1. részszempont tekintetében nettó forintban (HUF/óra), a 2.-6. részszempont tekintetében nettó forintban (HUF/év), 7. részszempont tekintetében nettó Ft-ban, a 8. részszempont tekintetében pedig egész órában kérjük megadni. A rezsióradíjnak és az alkalmanként megajánlott díjnak tartalmaznia kell minden olyan költségtényezőt, amelyet az Ajánlattevő Ajánlatkérővel szemben érvényesíteni kíván és amelyek összességükben fedezetet nyújtanak az ajánlatkérési dokumentációban meghatározott műszaki-szakmai és szerződéses feltételek szerinti telesítésre (ide értve olyan járulékos költségeket is, mint az utazási költség, műhelykocsi bérleti díja, szállásköltség stb.)
31. Tájékoztatjuk Ajánlattevőket, hogy az elektronikus árlejtési rendszer interneten keresztül elérhető, a felhasználó számítógépén semmilyen telepítést nem igényel, használatához egy legalább 400 Mhz-s Pentium processzoros, 128 MB RAM-os számítógép szükséges, minimum 46 Kbit/s Internet kapcsolattal. Az alkalmazáshoz legalább Windows 95 vagy ennél újabb Microsoft fejlesztésű, vagy ezekkel kompatibilis szabad fejlesztésű operációs rendszer szükséges, (98/ME/NT/XP/2000/Vista). Az elektronikus rendszerben történő tallózáshoz legalább Internet Explorer 4.0, Mozilla 1.3, vagy Netscape Navigator 4.7 verzió szükséges. A rendszer nem támogatja az Internet Explorer 5.5 és 6.0 böngészők használatát.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben)
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (töltse ki a VI.4.2 rovatot vagy szükség esetén a VI.4.3 rovatot)
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 137-138.§ szerint, különös tekintettel a Kbt. 137.§ (3)-(5) bekezdéseiben foglaltakra.
VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának időpontja : 2014/08/01 (nap/hónap/év)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név: Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Alföldi u. 7.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1081
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dinócsik Tünde
Telefon: +36 14596794
E-mail: dinocsikt@fkf.hu
Fax: +36 14596846
Internetcím (URL): www.fkf.hu
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők
Hivatalos név: Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Alföldi u. 7.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1081
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dinócsik Tünde
Telefon: +36 14596794
E-mail: dinocsikt@fkf.hu
Fax: +36 14596846
Internetcím (URL): www.fkf.hu
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani
Hivatalos név: Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Alföldi u. 7.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1081
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dinócsik Tünde
Telefon: +36 14596794
E-mail: dinocsikt@fkf.hu
Fax: +36 14596846
Internetcím (URL): www.fkf.hu
IV ) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosító (ha ismert): Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
……. (Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható)…..
 
B. MELLÉKLET
részekre vonatkozó információk
Rész száma 1 Elnevezés:
1) Rövid meghatározás:
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
3) Mennyiség:
(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés (nap/hónap/év)
5) További információk a részekről:
------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) ----------------

C1. melléklet
Általános beszerzés
A II. szakaszban (A szerződés tárgya) említett szolgáltatási kategóriák
2004/18/EK irányelv
Kategória száma [ 1 ]
Tárgy
1
Karbantartási és javítási szolgáltatások
2
Szárazföldi szállítási szolgáltatások[2], beleértve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat és a futárszolgálatokat, kivéve a postai küldemények szállítását
3
Légi személyszállítási és teherfuvarozási szolgáltatások, kivéve a postai küldemények szállítását
4
Szárazföldi[3] és légipostai küldemények szállítása
5
Távközlési szolgáltatások
6
Pénzügyi szolgáltatások:
(a) Biztosítási szolgáltatások (b) Banki és befektetési szolgáltatások [4]
7
Számítógépes és azzal összefüggő szolgáltatások
8
Kutatási és fejlesztési szolgáltatások[5]
9
Számviteli, könyvvizsgálói és könyvelési szolgáltatások
10
Piackutatási és közvélemény-kutatási szolgáltatások
11
Vezetési tanácsadó szolgáltatások[6] és az ezzel összefüggő szolgáltatások
12
Építészeti szolgáltatások; mélyépítési szolgáltatások és integrált mélyépítési szolgáltatások; városrendezési és tájrendezési szolgáltatások; az ezekkel összefüggő tudományos és műszaki tanácsadási szolgáltatások; műszaki vizsgálati és elemző szolgáltatások
13
Reklámszolgáltatások
14
Épülettakarítási szolgáltatások és ingatlankezelési szolgáltatások
15
Kiadói és nyomdai szolgáltatások, eseti vagy szerződéses alapon
16
Szennyvíz- és hulladékkezelési szolgáltatások, fertőtlenítési és hasonló szolgáltatások
Kategória száma [ 7 ]
Tárgy
17
Szállodai és éttermi szolgáltatások
18
Vasúti szállítási szolgáltatások
19
Vízi szállítási szolgáltatások
20
Szállítási mellék- és kiegészítő szolgáltatások
21
Jogi szolgáltatások
22
Személyzetelhelyezési és -ellátási szolgáltatások 8
23
Nyomozási és biztonsági szolgáltatások, kivéve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat
24
Oktatási és szakképzési szolgáltatások
25
Egészségügyi és szociális szolgáltatások
26
Szórakoztató, kulturális és sportszolgáltatások 9
27
Egyéb szolgáltatások
1 A 2004/18/EK irányelv 20. cikke és IIA. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák.
2 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.
3 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.
4 Kivéve az értékpapírok és egyéb pénzügyi eszközök kibocsátásával, eladásával, vételével vagy átruházásával kapcsolatos pénzügyi szolgáltatásokat és a jegybanki tevékenységet (szolgáltatást). Nem tartoznak ide továbbá: a föld, meglévő épületek vagy egyéb ingatlan, illetve az arra vonatkozó jogok bármilyen pénzügyi eszköz segítségével történő megvásárlásához vagy bérléséhez kapcsolódó szolgáltatások. Mindazonáltal az adásvételi vagy bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg, vagy az ilyen szerződés megkötése előtt vagy után bármilyen formában megkötött, pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződések az irányelv hatálya alá tartoznak.
5 Kivéve a kutatási és fejlesztési szolgáltatásokat, nem értve ide azt az esetet, ha annak eredményét kizárólag az ajánlatkérő hasznosítja tevékenységi körében, és az ellenszolgáltatást teljes mértékben az ajánlatkérő teljesíti.
6 Kivéve a választottbírósági, a közvetítői és a békéltetési szolgáltatást.
7 A 2004/18/EK irányelv 21. cikke és IIB. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák.
8 Kivéve a munkaszerződéseket.
9 Kivéve a műsorszolgáltatók által kötött, műsoranyagok megszerzésével, fejlesztésével, saját vagy koprodukciós készítésével kapcsolatos, illetve a műsorszolgáltatási időtartammal kapcsolatos szerződéseket.