Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2014/92
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati felhívás/EU/2011.08.19. EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt
Közzététel dátuma:2014.08.06.
Iktatószám:15004/2014
CPV Kód:09310000-5
Ajánlatkérő:"VKSZ" Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt.
Teljesítés helye:Veszprém közigazgatási területén belül elhelyezkedő fogyasztási helyek a Dokumentációban részletezettek szerint.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2014.09.19.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

EURÓPAI UNIÓ
Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670
E-mail: ojs@publications.europa.eu Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.europa.eu
AJÁNLATI FELHÍVÁS
2004/18/EK irányelv
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: "VKSZ" Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosító (ha ismert): AK08745
Postai cím: Házgyári út 1.
Város: Veszprém
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Simon Tibor Beszerzési csoportvezető
Telefon: +36 88545113
E-mail: simont@vkszrt.hu
Fax: +36 88545166
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.vkszrt.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Elektronikus hozzáférés az információkhoz (URL):
Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elektronikus benyújtása (URL):
Részletes információk megadásához használja az A. mellékletet.
További információ a következő címen szerezhető be
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.melléklet I) pontját)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani
x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
  Egyéb (töltse ki az A. melléklet III) pontját)
I.2) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb (nevezze meg):
I.3) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb (nevezze meg):
I.4) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: igen
(igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
Villamos energia beszerzése teljes ellátás alapú villamos energia adásvételi (kereskedelmi) szerződés keretében
II.1.2) A szerződés típusa, és a teljesítés helye
(csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatásmegrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
Építési beruházás  
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, a nyertes ajánlattevő által meghatározott követelményeknek megfelelően
Árubeszerzés x
x Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
Szolgáltatásmegrendelés  
Szolgáltatási kategória száma
A szolgáltatási kategóriákat lásd a C1. mellékletben
A teljesítés helye:
Veszprém közigazgatási területén belül elhelyezkedő fogyasztási helyek a Dokumentációban részletezettek szerint.
NUTS-kód HU213
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben )
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma
vagy
(adott esetben), maximális létszáma
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama
Időtartam év(ek)ben: vagy hónapban:
Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet:
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága: (ha ismert):
II.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása:
Villamos energia beszerzése teljes ellátás alapú villamos energia adásvételi (kereskedelmi) szerződés keretében, 2015. 02. 01. 00:00 óra (CET) - 2016. 01. 31. 24:00 óra (CET) közötti időszakra vonatkozóan, az alábbiak szerint:
- a magyar villamos energia átviteli hálózaton folyamatosan rendelkezésre álló,
- idősoros (távmért) és profilos elszámolási alapú felhasználási helyek csatlakozási jellemzőinek megfelelő minőségű,
- teljes ellátás alapú villamos energia kereskedelmi szerződés keretében, amely magában foglalja a rendszerhasználati díjak teljes körű elszámolását is, azaz ezen díjak hálózati engedélyeseknek való megfizetését és továbbszámlázását ajánlatkérőnek.
A nyertes ajánlattevő vállalja, hogy
• az előírt műszaki paraméterek figyelembevételével, a közös ajánlatkérők – Dokumentáció részét képező - mellékletben megjelölt valamennyi felhasználási helyének villamos energia ellátását egyidejűleg, folyamatosan biztosítja,
• a közös ajánlatkérőkkel teljes ellátás alapú szerződést és azzal egyidejűleg mérlegkör tagsági szerződést is köt,
• ellátja a villamos energia beszerzéssel kapcsolatos valamennyi feladatot,
• különdíj mentesen együttműködik a közös ajánlatkérőkkel és a Hálózati szolgáltatókkal a fogyasztási és terhelési méréselszámolás adatszolgáltatásában,
• a közös ajánlatkérőket menetrend-adás kötelezettsége nem terheli,
• kiegyenlítő energia díjat a közös ajánlatkérők felé külön nem számol fel.
II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:09310000-5
II.1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
II.1.8) Részek ( a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható )
A beszerzés részekből áll: nem
(igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók
  egy részre   egy vagy több részre   valamennyi részre
II.1.9) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1) Teljes mennyiség: (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve, adott esetben)
Villamos energia beszerzése 2015. 02. 01. 00:00 óra (CET) - 2016. 01. 31. 24:00 óra (CET) közötti időszakra vonatkozóan.
Mennyiség: 4 827 718 kWh.
A felhasználási helyekre vonatkozó részletes adatokat a Dokumentáció tartalmazza.
Ajánlatkérők a fentiekben meghatározott mennyiségtől a szerződés időtartama alatt jogosultak + 50 %-ban eltérni, amely elfogyasztása esetén nyertes ajánlattevő nem jogosult felárat felszámítani.
Ajánlatkérők jelenleg – a Dokumentációban részletezettek szerint - összesen 276 db fogyasztási hellyel rendelkeznek, melyek közül 28 db idősoros (távmért) és 248 db profilos fogyasztású. A jelen pontban megadott, igényelt villamos energia mennyiségen belül a fogyasztási helyek száma a szerződés időtartama alatt változhat, ezen belül fogyasztási helyek megszűnésére és új fogyasztási helyek belépésére is sor kerülhet.
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció) nem
(igen válasz esetén) A vételi jog meghatározása:
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.2.3) Meghosszabításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabítható nem
A lehetséges meghosszabbítások száma: (ha ismert): vagy: és között
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés 2015/02/01 (nap/hónap/év)
Befejezés 2016/01/31 (nap/hónap/év)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és Műszaki információk
III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
Nyertes ajánlattevő (Kereskedő) részéről:
Hibás teljesítési kötbér: a szerződött mennyiségnél kevesebb villamos energia rendelkezésre bocsátása esetén (“Alulszállítás”). Mértéke: 100.000 Ft naponta.
Továbbá amennyiben a nyertes ajánlattevő a villamosenergia-szállítást a szerződés hatályba lépésének időpontjában nem kezdi meg, a szerződésszegéssel érintett naptári napok alapján hibás teljesítési kötbért köteles fizetni, amelynek mértéke 100.000 Ft naponta.
Meghiúsulási kötbér: a szerződés szerinti teljes mennyiségre vetített nettó ellenszolgáltatás 20 %-a.
A kötbérekkel kapcsolatos részletes előírásokat a Dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ajánlatkérés, a szerződéskötés és a kifizetések pénzneme: HUF.
Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást a nyertes ajánlattevő általi igazolt teljesítést követően, a szerződésben rögzített feltételek teljesülése mellett, tartalmilag és formailag szabályszerűen kiállított, az ajánlatkérő által leigazolt számla ellenében, a számla ajánlatkérő általi kézhezvételének napját követő 30 napon belül átutalással fizeti meg, figyelemmel a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre (Kbt. 130. § (1) bekezdése, valamint Ptk. 6:130. §) (1)-(2) bekezdése).
Kereskedő köteles minden egyes Felhasználó részére külön számlát kiállítani és külön elszámolást készíteni a szerződött fogyasztási helyei vonatkozásában. A számlát és a vonatkozó elszámolásokat Kereskedő az adott Felhasználó részére köteles megküldeni.
Kereskedő havonta, a tárgyhónapot követő 15. napjáig jogosult elszámoló (távmért telephelyek esetében), illetve részszámla kiállítására profilos telephelyek esetében. A Szerződés időtartamának lejártát követő 20 napon belül Kereskedő köteles elszámoló számlát kiállítani a 12 havi fogyasztásról valamennyi fogyasztási helyre vonatkozóan. Ajánlatkérő elektronikus számlát nem fogad be, azonban Kereskedő köteles a fogyasztási adatok tárgyhavi részletezését elektronikus formában (xls formátumban) is ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani.
Az ellenszolgáltatás teljesítése a idősoros (távmért) felhasználási helyeken a havi tényleges fogyasztás, más felhasználási helyek esetében a Mértékadó Éves Fogyasztás (MÉF) egy hónapra eső részének (1/12-ed) értékén a végleges éves elszámolás módszerével - az egyes felhasználási helyenként elszámolt díjakra vonatkozó részletezést tartalmazó naptári havi időszakonkénti elszámolás szerint - kiállított tételes számla alapján történik.
Nyertes ajánlattevőként szerződő fél a kiegyenlítő energia díjat a közös ajánlatkérők felé külön nem jogosult felszámolni.
Nyertes ajánlattevő továbbá:
• a szerződéses időszakra tett ajánlatában rögzített nettó villamos energia árat garantálja,
• az energiaadó díját tételesen számlázza és az illetékes hatóságnál számolja el.
Nyertes ajánlattevő a Kbt. 130. § (5) bekezdésének megfelelően részszámla kiállítására jogosult. Az ellenszolgáltatás teljesítésére, valamint az egyes részszámlák kiállításának határidejére és tartalmára vonatkozó részletes feltételeket a Dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a számla benyújtása és kiegyenlítése során az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII törvény (Art.) 36/A. § rendelkezéseit mind a nyertes ajánlattevőként szerződő fél, mind alvállalkozója esetében alkalmazni kell.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben)
Ajánlatkérő nem követeli meg, és nem teszi lehetővé a közös ajánlatot tevő nyertesek által gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben)
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak igen
(igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény és végrehajtására kiadott jogszabályok (273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról, 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról) és szabályzatok, továbbá a Kereskedő villamos energia kereskedelmi üzletszabályzatának rendelkezései és a hálózati engedélyes üzletszabályzatának rendelkezései az irányadók.
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56.§ (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fennáll.
Igazolási mód:
A kizáró okok fenn nem állását Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2.-3. §-a szerint kell igazolnia, nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) pedig a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §-a szerint kell igazolnia.
A kizáró okok igazolása vonatkozásában Ajánlatkérő alkalmazza továbbá a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 5.-8. valamint 10-11. §-ában foglaltakat is.
Az ajánlattevő, az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában az alábbiak szerint köteles igazolni a kizáró okok fenn nem állását:
- a Kbt. 56.§ (1) bekezdésében foglalt kizáró okok tekintetében: a Kbt. 58. § (3) bekezdése valamint a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. §-a szerint csak nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56.§ (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa az alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56.§ (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá.
A kizáró okok igazolása kapcsán becsatolt nyilatkozatoknak az eljárást megindító felhívás közzétételének dátumánál nem régebbi keltezésűeknek kell lenniük.
A kizáró okok igazolási módjairól részletes tájékoztatás található a Közbeszerzési Hatóság által 2014.05.16-án kibocsátott, „A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 56-57. §-ában, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2-3. §-ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában” című útmutatójában, valamint a Közbeszerzési Értesítő 2012. évi 61. számában, 2012.06.01-jén megjelent, „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában” című, Közbeszerzési Hatóság által kiadott útmutatóban.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolására az alábbi dokumentumokat kell csatolni:
P/1. a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja alapján az ajánlati felhívás feladását megelőző 1 (egy) üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (villamos energia értékesítés) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ha az ajánlattevő a P.1. pontban előírt irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Az ajánlat szerinti gazdasági szereplők közül elegendő csak annak benyújtani a vonatkozó igazolást, amely az adott alkalmassági feltételt igazolja.
Ha ajánlattevő (közös ajánlattevő) azért nem tudja az ajánlati felhívás feladását megelőző 1 (egy) üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából származó árbevételi adatokat igazolni a P.1. pontban előírtak szerint, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a működésének ideje alatti, közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Az ajánlatkérő ez alapján abban az esetben állapítja meg az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági alkalmasságát, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (villamos energia értékesítés) származó nettó árbevétele eléri vagy meghaladja a nettó 200 millió forintot.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben)
Az ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha:
P/1. nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladását megelőző 1 (egy) üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (villamos energia értékesítése) származó, összesen minimum nettó (általános forgalmi adó nélkül számított) 250 millió forint árbevétellel.;
Az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására a Kbt. 55. § (6) bekezdésében meghatározott esetekben támaszkodhat.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) a műszaki és szakmai alkalmasság igazolására az alábbi dokumentumokat kell csatolni:
M/1: A 310/2011. (XII.23.) Korm.rendelet (a továbbiakban: Korm.rendelet) 15. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző három év (36 hónap) legjelentősebb, a beszerzés tárgyával megegyező (villamos energia értékesítése) tárgyú legjelentősebb szállításainak ismertetését az alábbi minimális tartalommal:
- a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe,
- a szállítás tárgya (olyan részletességű leírása, amely alapján az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés egyértelműen eldönthető),
- a teljesítés ideje (év/hónap/nap bontásban),
- a teljes ellenszolgáltatás nettó összege,
- kapcsolattartó személy megnevezése, elérhetősége, továbbá
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e,
a Korm.rendelet 16. § (1) bekezdésének megfelelő igazolással vagy nyilatkozattal.
A Korm.rendelet 16. § (1) bekezdés a)-b) pontja szerinti igazolásnak, illetve nyilatkozatnak tartalmaznia kell legalább a fentiekben előírt adatokat.
Az ajánlat szerinti gazdasági szereplők közül elegendő csak annak benyújtani a vonatkozó igazolást, amely az adott alkalmassági feltételt igazolja.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben)
Az ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha:
M/1: nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző három évből (36 hónapból) összesen legalább 1 db, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, villamos energia értékesítése tárgyú referenciával, amelyben a teljes ellenszolgáltatás összege legalább nettó 250 millió Ft volt.
Az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására a Kbt. 55. § (6) bekezdésében meghatározott esetekben támaszkodhat.
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
  A szerződés védett műhelyek számára fenntartott
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve
(igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
  Tárgyalásos
Megtörtént a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése (a tárgyalásos eljárás egyes típusai esetében)
(igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3) szakaszban (További információk) kell megadni)
  Gyorsított tárgyalásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
  Versenypárbeszéd keretében
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
A gazdasági szereplők tervezett száma
vagy
Tervezett minimum és (adott esetben) maximális létszáma
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.2) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (jelölje be a megfelelő rovatot/rovatokat)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
vagy
  Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
  az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy – ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség – csökkenő fontossági sorrendben kell megadni)
  a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban, illetve az ismertetőben meghatározott részszempontok
SzempontSúlyszám
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni igen
(igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:
Ajánlatkérő az eljárás során elektronikus árlejtést alkalmaz a 257/2007. (X.4.) Korm. rendeletben foglalt szabályokat figyelembe véve, az ajánlati dokumentációban részletezettek szerint. Ajánlatkérő az árlejtést a villamos energia nettó egységára (HUF / kWh), azaz a nettó ajánlati ár tekintetében folytatja le, min. 0,05 Ft/kWh licitlépcsővel.
Az árlejtés lebonyolítására vonatkozó részletes információk a dokumentációban találhatóak.
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre: nem
(igen válasz esetén)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (versenypárbeszéd esetén)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2014/09/19 (nap/hónap/év) Időpont: 11:00
A dokumentációért fizetni kell igen
(igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: 25000 Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A dokumentáció ellenértéke nettó összegben került feltüntetésre. A Kbt. 52. § (2) bekezdése alapján a dokumentáció ellenértékét kizárólag a Kbt. 124. § (4) bekezdése szerinti szervezet (nyertes ajánlattevő vagy visszalépése esetén a következő legkedvezőbb ajánlattevő, amennyiben ajánlatkérő az összegezésben megjelölte) köteles megfizetni, az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés megküldését követően, a szerződés megkötését megelőzően, az Ajánlatkérő nevében eljáró szervezet által kibocsátott számla alapján, az abban szereplő számlaszámra.
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2014/09/19 (nap/hónap/év) Időpont: 11:00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha ismert, meghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén )
Dátum: (nap/hónap/év)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve a részvételi jelentkezések benyújthatók
  Az EU bármely hivatalos nyelve
x Az EU következő hivatalos nyelve(i): HU
  Egyéb :
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
-ig (nap/hónap/év)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2014/09/19 (nap/hónap/év) Időpont: 11:00
(adott esetben) Hely: 8200 Veszprém, Házgyári út 1. szám alatti Irodaház I. emeleti titkárság
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek (adott esetben) igen
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
Kbt. 62. § (1)-(4) és (6)-(7) bekezdése szerint.

VI. szakasz: kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
(igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
(igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
VI.3) További információk (adott esetben)
1. Ajánlatkérő a Kbt. 67.§-a szerint biztosít hiánypótlást.
2. A dokumentáció átvétele az eljárásban való részvétel feltétele. A dokumentációt az ajánlatkérő elektronikus formában, e-mail útján megküldve bocsátja rendelkezésre a Kbt. 50. § (3) bekezdése szerint. A dokumentáció elektronikus úton történő megküldését az A. melléklet II.) pontjában megadott elérhetőségre címzett írásbeli kérelemben lehet igényelni, amelyben fel kell tüntetni a dokumentációt igénylő nevét, levelezési címét, fax számát és e-mail címét. A dokumentáció az ajánlattételi határidő lejártáig vehető át.
A dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak át kell vennie illetőleg elektronikus úton el kell érnie.
3. Az ajánlat formai követelményeinek részletes kifejtését a Dokumentáció tartalmazza. Az ajánlatot 1 eredeti példányban papíron kell benyújtani valamint 1 db elektronikus másolati példányban (CD-n vagy DVD-n), amely az aláírt ajánlat szkennelt változatát tartalmazza. Az eredeti papír alapú illetve az elektronikus másolati példányok közötti eltérés esetén az eredeti papír alapú példány tartalma az irányadó. Az ajánlatot zárt, roncsolás mentes borítékban/dobozban kell benyújtani.
A borítékon/dobozon a „Villamos energia beszerzése a 2015.-2016. évre – Az ajánlattételi határidő lejártáig nem bontható fel” megjelöléseket kell feltüntetni.
A postai úton benyújtott ajánlat ajánlattételi határidőre történő beérkezéséért, illetve az ajánlat elvesztéséért, valamint a jelen felhívásban meghatározottak szerint az ajánlat nem megfelelő helyszínre történő benyújtásáért ajánlatkérő nem vállal felelősséget.
Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos küldeményeknek az épület más helyiségében történő leadásából, elirányításából, elvesztéséből és az esetlegesen ennek következtében fellépő késedelemből eredő kockázat teljes mértékben az Ajánlattevőt terheli.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatok benyújtásának időpontját az ajánlatkérő székhelyén alkalmazott biztonsági előírásokra és körülményekre tekintettel határozzák meg, mivel az épületbe való bejutás hosszabb időt is igénybe vehet.
4. Ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell a Dokumentáció mellékletét képező Felolvasólapot kitöltve, amelyen meg kell adni az ajánlattevő adatait, továbbá a villamos energia egységárát, nettó HUF / kWh értékben, amely fix díj kell, hogy legyen. Az egységárat (kettő) tizedesjegyre kerekítve kell megadni. Az ajánlati ár meghatározására vonatkozó részletes információkat a dokumentáció tartalmazza.
5. Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan, a Kbt. 60. § (3) bekezdése szerint.
6. Az ajánlatban továbbá a Kbt. 60. § (5) bekezdése szerint az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e. Ha nem tartozik a fenti törvény hatálya alá, erről is nyilatkoznia kell.
7. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy a szerződés teljesítéséhez igénybe kíván-e venni alvállalkozót (Kbt. 40.§ (1)-(2) bekezdés). Amennyiben ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez igénybe vesz alvállalkozót, úgy az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, továbbá az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni (a nemleges nyilatkozatot is csatolni kell), figyelemmel a Kbt. 26. §-ában foglaltakra is.
8. Ajánlattevőnek – amennyiben az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva kíván megfelelni – a Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján nyilatkoznia kell az alkalmasság igazolásához igénybe vett szervezetről (név, cím) és meg kell jelölnie az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik (a nemleges nyilatkozatot is csatolni kell). A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
9. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
10. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, közös ajánlattevő, az alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő vonatkozásában azon cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát vagy a jogi képviselő által készített és ellenjegyzett, a 2006. évi V. törvény szerinti aláírás-mintáját, aki(k) az ajánlatot illetve annak részét képező nyilatkozatokat aláírják, szignálják.
Ha az ajánlatban szereplő bármely nyilatkozatot az ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselőjének meghatalmazása alapján más személy szignálja vagy írja alá, a cégjegyzésre jogosult személy és a meghatalmazott által aláírt meghatalmazást is csatolni kell.
Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlat részét képező nyilatkozatokat cégszerűen (vagy szabályszerű meghatalmazással rendelkező meghatalmazott által) aláírva kell csatolni az ajánlathoz.
11. Az ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását, ezért a minősített ajánlattevőnek szintén külön kell igazolnia a szerződés teljesítésére való alkalmasságát. Azon alkalmassági követelmények megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak:
III.2.2.) és III.2.3.) pont
12. Amennyiben az ajánlattevő, alvállalkozó, vagy az alkalmasság igazolása tekintetében igénybe vett más szervezet az ajánlatban – átalakulásra hivatkozással – jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az ajánlathoz csatolnia kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat is.
13. Amennyiben az ajánlatban idegen nyelvű dokumentum szerepel, annak azzal tartalmában megegyező magyar nyelvű fordítását is csatolni kell az ajánlathoz, apostille hitelesítés nem előírás. Ajánlatkérő elfogadja a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is. Felelős magyar fordítás alatt az ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek, és a nyilatkozatát, valamennyi fordításhoz csatolja. A fordítás tartalmának a helyességéért az ajánlattevő a felelős.
14. Külföldi Ajánlattevő esetén az ajánlatot - annak valamennyi dokumentumával együtt - magyar nyelven kell benyújtani. Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar.
15. Több ajánlattevő közösen is tehet ajánlatot. Közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevő által aláírt nyilatkozatot csatolni kell arról, hogy nyertességük esetén a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak az ajánlatkérő felé. A közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. A közös ajánlattevők képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését [Kbt. 25. § (2) és (3) bek.] A közös ajánlattevők személye az eljárás ideje alatt nem változhat.
16. Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy – a nyertes visszalépése esetén – az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte. [Kbt. 124. § (4) bekezdése].
17. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény alapján a villamos energia kereskedelem engedélyköteles tevékenység. Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell – az ajánlattételi határnapon érvényes - a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (jogelődje: Magyar Energia Hivatal) által kiadott villamos energia-kereskedői engedély másolatát. Amennyiben az ajánlatkérő által kért engedély a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) honlapján megismerhető, az engedély meglétét és adatait az ajánlatkérő a Kbt. 36. § (5) bekezdése alapján eljárva ellenőrzi, és annak csatolása az ajánlatban nem szükséges. Érvénytelen az ajánlat, amennyiben ajánlattevő nem rendelkezik az ajánlattételi határnapon érvényes, villamos energia kereskedelmi tevékenység ellátására feljogosító, Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (jogelődje: Magyar Energia Hivatal) által kiadott engedéllyel.
18. Ajánlattevőnek ajánlatában csatolnia kell egy cégszerű nyilatkozatot arról, hogy hatályos mérlegkör tagsággal rendelkezik. Érvénytelen az ajánlat, ha az ajánlattevő nem rendelkezik hatályos mérlegkör tagsággal.
19. A Kbt. 125. § (7) bekezdése alapján a külföldi adóilletékességű ajánlattevő nyertessége esetén köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.
20. Irányadó idő: A felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő.
21. Árfolyamok: Amennyiben a referenciák esetében az ellenszolgáltatás mértéke nem forintban került meghatározásra, a különböző devizák forintra, illetve euróra történő átszámításánál ajánlattevőnek a teljesítés napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia, a közbeszerzés tárgya szerinti árbevételi adatok megadása során pedig, az árbevételi adatokat nem magyar forintban (HUF-ban) tartalmazó nyilatkozat esetén, ajánlattevőnek az átszámítást az ajánlati felhívás feladásának napján érvényes MNB devizaárfolyamon kell elvégeznie. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját központi bankja által a teljesítés napján illetőleg az ajánlati felhívás feladásának napján érvényes árfolyamon számított euró ellenérték kerül átszámításra a fentiek szerint.
22. Amennyiben ajánlattevő vagy az alkalmassági igazolásában részt vevő szervezet valamely, az eljárást megindító felhívásban előírt feltételt ingyenes elektronikus hatósági nyilvántartásra való hivatkozással kívánja teljesíteni, és a nyilvántartás elérhetősége nem szerepel a Közbeszerzések Tanácsa által kiadott, a Közbeszerzési Értesítő 2011. október 10-én megjelent számában közzétett, „A Kbt. 20. § (7) bekezdése szerinti elektronikus, hatósági, illetőleg közhiteles nyilvántartások köréről és Internetes elérhetőségéről” című útmutatójában, ajánlattevőnek vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek az ajánlatban meg kell jelölnie a nyilvántartás elektronikus elérhetőségét, illetőleg a vonatkozó követelményt, amelynek igazolása érdekében az elektronikus nyilvántartásra hivatkozik.
23. Az ajánlat összeállításának minden költsége az Ajánlattevőt terheli.
24. Ahol a Kbt. vagy annak végrehajtásáról szóló jogszabály vagy e jogszabályok alapján ajánlatkérő valamilyen irat, dokumentum benyújtását írta elő, eltérő rendelkezés hiányában az irat, dokumentum a Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján egyszerű másolatban is benyújtható. Kivételt képez ez alól a Kbt. 60. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat, amelynek eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia az ajánlat papír alapon benyújtott egy eredeti példányának.
25. Az ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény és végrehajtási rendeleteinek előírásai irányadók.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben)
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (töltse ki a VI.4.2 rovatot vagy szükség esetén a VI.4.3 rovatot)
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
Kbt. 137.§ szerint.
VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának időpontja : 2014/08/01 (nap/hónap/év)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név: Szuchy Ügyvédi Iroda
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Aulich u. 8. III/1.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1054
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: dr. Balogh Edina
Telefon: +36 17001035
E-mail: edina.balogh@bslaw.hu
Fax: +36 17002024
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők
Hivatalos név: Szuchy Ügyvédi Iroda
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Aulich u. 8. III/1.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1054
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: dr. Balogh Edina
Telefon: +36 17001035
E-mail: edina.balogh@bslaw.hu
Fax: +36 17002024
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani
Hivatalos név:
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV ) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
 
Hivatalos név: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító (ha ismert): AK08394 Postai cím: Óváros tér 9.
Város: Veszprém
Postai irányítószám: 8200
Ország: HU

Hivatalos név: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
Nemzeti azonosító (ha ismert): AK18481 Postai cím: Óváros tér 9.
Város: Veszprém
Postai irányítószám: 8200
Ország: HU

Hivatalos név: Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark Szolgáltató Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosító (ha ismert): AK17759 Postai cím: Kittenberger Kálmán utca 17.
Város: Veszprém
Postai irányítószám: 8200
Ország: HU

Hivatalos név: Eötvös Károly Megyei Könyvtár
Nemzeti azonosító (ha ismert): AK17961 Postai cím: Komakút tér 3.
Város: Veszprém
Postai irányítószám: 8200
Ország: HU

Hivatalos név: Családsegítő Szolgálat, Gyermekjóléti Központ és Családok Átmeneti Otthona
Nemzeti azonosító (ha ismert): AK21614 Postai cím: Mikszáth Kálmán utca 13.
Város: Veszprém
Postai irányítószám: 8200
Ország: HU

Hivatalos név: Intézményi Szolgáltató Szervezet
Nemzeti azonosító (ha ismert): AK20827 Postai cím: Haszkovó utca 39.
Város: Veszprém
Postai irányítószám: 8200
Ország: HU

Hivatalos név: Veszprémi Petőfi Színház
Nemzeti azonosító (ha ismert): AK08423 Postai cím: Óvári F. u. 2.
Város: Veszprém
Postai irányítószám: 8200
Ország: HU

Hivatalos név: Laczkó Dezső Múzeum
Nemzeti azonosító (ha ismert): AK21615 Postai cím: Török Ignác utca 7.
Város: Veszprém
Postai irányítószám: 8200
Ország: HU
……. (Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható)…..
 
B. MELLÉKLET
részekre vonatkozó információk
Rész száma 1 Elnevezés:
1) Rövid meghatározás:
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
3) Mennyiség:
(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés (nap/hónap/év)
5) További információk a részekről:
------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) ----------------

C1. melléklet
Általános beszerzés
A II. szakaszban (A szerződés tárgya) említett szolgáltatási kategóriák
2004/18/EK irányelv
Kategória száma [ 1 ]
Tárgy
1
Karbantartási és javítási szolgáltatások
2
Szárazföldi szállítási szolgáltatások[2], beleértve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat és a futárszolgálatokat, kivéve a postai küldemények szállítását
3
Légi személyszállítási és teherfuvarozási szolgáltatások, kivéve a postai küldemények szállítását
4
Szárazföldi[3] és légipostai küldemények szállítása
5
Távközlési szolgáltatások
6
Pénzügyi szolgáltatások:
(a) Biztosítási szolgáltatások (b) Banki és befektetési szolgáltatások [4]
7
Számítógépes és azzal összefüggő szolgáltatások
8
Kutatási és fejlesztési szolgáltatások[5]
9
Számviteli, könyvvizsgálói és könyvelési szolgáltatások
10
Piackutatási és közvélemény-kutatási szolgáltatások
11
Vezetési tanácsadó szolgáltatások[6] és az ezzel összefüggő szolgáltatások
12
Építészeti szolgáltatások; mélyépítési szolgáltatások és integrált mélyépítési szolgáltatások; városrendezési és tájrendezési szolgáltatások; az ezekkel összefüggő tudományos és műszaki tanácsadási szolgáltatások; műszaki vizsgálati és elemző szolgáltatások
13
Reklámszolgáltatások
14
Épülettakarítási szolgáltatások és ingatlankezelési szolgáltatások
15
Kiadói és nyomdai szolgáltatások, eseti vagy szerződéses alapon
16
Szennyvíz- és hulladékkezelési szolgáltatások, fertőtlenítési és hasonló szolgáltatások
Kategória száma [ 7 ]
Tárgy
17
Szállodai és éttermi szolgáltatások
18
Vasúti szállítási szolgáltatások
19
Vízi szállítási szolgáltatások
20
Szállítási mellék- és kiegészítő szolgáltatások
21
Jogi szolgáltatások
22
Személyzetelhelyezési és -ellátási szolgáltatások 8
23
Nyomozási és biztonsági szolgáltatások, kivéve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat
24
Oktatási és szakképzési szolgáltatások
25
Egészségügyi és szociális szolgáltatások
26
Szórakoztató, kulturális és sportszolgáltatások 9
27
Egyéb szolgáltatások
1 A 2004/18/EK irányelv 20. cikke és IIA. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák.
2 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.
3 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.
4 Kivéve az értékpapírok és egyéb pénzügyi eszközök kibocsátásával, eladásával, vételével vagy átruházásával kapcsolatos pénzügyi szolgáltatásokat és a jegybanki tevékenységet (szolgáltatást). Nem tartoznak ide továbbá: a föld, meglévő épületek vagy egyéb ingatlan, illetve az arra vonatkozó jogok bármilyen pénzügyi eszköz segítségével történő megvásárlásához vagy bérléséhez kapcsolódó szolgáltatások. Mindazonáltal az adásvételi vagy bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg, vagy az ilyen szerződés megkötése előtt vagy után bármilyen formában megkötött, pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződések az irányelv hatálya alá tartoznak.
5 Kivéve a kutatási és fejlesztési szolgáltatásokat, nem értve ide azt az esetet, ha annak eredményét kizárólag az ajánlatkérő hasznosítja tevékenységi körében, és az ellenszolgáltatást teljes mértékben az ajánlatkérő teljesíti.
6 Kivéve a választottbírósági, a közvetítői és a békéltetési szolgáltatást.
7 A 2004/18/EK irányelv 21. cikke és IIB. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák.
8 Kivéve a munkaszerződéseket.
9 Kivéve a műsorszolgáltatók által kötött, műsoranyagok megszerzésével, fejlesztésével, saját vagy koprodukciós készítésével kapcsolatos, illetve a műsorszolgáltatási időtartammal kapcsolatos szerződéseket.