Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2015/93
Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa:Tervpályázati kiírás/EU/2011.08.19. EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt
Közzététel dátuma:2015.08.17.
Iktatószám:15148/2015
CPV Kód:71220000-6;71221000-3;71222000-0;71240000-2;71320000-7;71400000-2
Ajánlatkérő:Budapest Főváros Önkormányzata
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

EURÓPAI UNIÓ
Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670
E-mail: ojs@publications.europa.eu Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.europa.eu
Tervpályázati kiírás
A hirdetmény tekintetében a következő irányelv az irányadó
2004/18/EK irányelv x
2004/17/EK irányelv (Egyes ágazatok)  
I. SZAKASZ: Ajánlatkérő
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Budapest Főváros Önkormányzata
Nemzeti azonosító (ha ismert): AK15623
Postai cím: Városház utca 9-11.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok): Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal 1052 Budapest, Városház u. 9-11.
Címzett: Finta Sándor, főépítész
Telefon: +36 13271675
E-mail: tervpalyazat@budapest.hu
Fax: +36 13271851
Internetcím(ek): (adott esetben) www.budapest.hu
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Elektronikus hozzáférés a dokumentumokhoz (URL):
Részletes információk megadásához használja az A. mellékletet.
További információ a következő címen szerezhető be
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A. melléklet I) pontját)
További dokumentáció a következő címen szerezhető be
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját)
A pályázatokat (pályaműveket)/ részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A. melléklet III) pontját)
I.2) Az ajánlatkérő típusa (a 2004/18/EK irányelv szerinti ajánlatkérő által közzétett hirdetmény esetén)
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeiek
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb (nevezze meg):
I.3) Fő tevékenység
(a 2004/18/EK irányelv szerinti ajánlatkérő által közzétett hirdetmény esetén)
(a 2004/17/EK irányelv szerinti ajánlatkérő által közzétett hirdetmény esetén)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb: (nevezze meg) Általános Közigazgatás
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb: (nevezze meg)
I.4) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg)

II. SZAKASZ: A TERVPÁLYÁZATI ELJÁRÁS TÁRGYA/A PROJEKT MEGHATÁROZÁSA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A kiíró által a tervpályázati eljáráshoz/projekthez rendelt elnevezés
RAK-PARK - Építészeti tervpályázat a pesti belvárosi Duna-part Kossuth tér - Fővám tér közötti szakaszának komplex megújítására
II.1.2) Rövid meghatározás
A pesti belvárosi Duna-part Kossuth tér - Fővám tér közötti szakasza történeti, városképi és funkcionális szempontból egyaránt Budapest egyik kiemelkedő jelentőségű része, amelynek megújítása várospolitikai prioritást élvez. Ennek során előtérbe kell helyezni a közterületek közösségi használatát ösztönző, a kialakult városszövetbe integrálódó, innovatív megjelenésű és szerkezetű, de a világörökségi látképet tiszteletben tartó, reálisan megvalósítható és fenntartható megoldásokat.
Ajánlatkérő a jelen tervpályázat keretében az érintett partszakasz közterületi megújítására, valamint a párhuzamos vízfelületekre telepítendő közcélú úszóműrendszer kidolgozására vár építészeti, város- és szabadtér-építészeti javaslatokat.
Jelen tervpályázat nyertesének - az Ajánlatkérővel kötött Tervezési Szerződés keretében - az Ajánlatkérővel együttműködve kell elkészítenie a pesti belvárosi Duna-partok érintett közterületeinek és a csatlakozó vízfelületeken elhelyezendő úszóművek építési, illetve létesítési engedélyezési terveit, ideértve az engedélyezési eljárások lebonyolítását is.
II.1.3) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71220000-6
További tárgyak:71221000-3
71222000-0
71240000-2
71320000-7
71400000-2

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és MŰSZAKi információk
III.1) A résztvevők/részvételre jelentkezők kiválasztásának szempontjai (adott esetben)
A tervpályázat résztvevője (Pályázó, azaz a pályamű szerzője) az a természetes vagy jogi személy, vagy személyes joga szerint jogképes szervezet lehet, aki:
a) a jelen kiírásban meghirdetett tervezési feladat elkészítésére saját nevében vállalkozik;
b) azzal, hogy pályázatát benyújtotta, a tervpályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek elfogadta, az erre vonatkozó (a tervpályázati dokumentáció részeként csatolt) tervezői nyilatkozatot aláírva a pályázati anyagához csatolta;
c) akivel szemben a Tervpályázati Kormányrendeletben rögzített kizáró, összeférhetetlenségi okok egyike sem áll fenn. A Tervpályázati Kormányrendelet 13. §-a értelmében kizáró, összeférhetetlenségi okok a következők:
- a Pályázó tekintetében a Kbt. 24. § (3) bekezdésében rögzített összeférhetetlenségi helyzet fennáll;
- a Pályázó részt vett a tervpályázat előkészítésében, kiírásában vagy lebonyolításában;
- a Pályázó a Bírálóbizottság résztvevője, vagy a Bírálóbizottság résztvevőjének a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § 2. pontja szerinti hozzátartozója;
- a Pályázó a Bírálóbizottság valamely résztvevőjével együtt azonos gazdálkodó szervezetnél áll munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban, illetve azonos gazdálkodó szervezetben tulajdoni részesedéssel rendelkezik;
- a Pályázó a Bírálóbizottság valamely résztvevőjével a tervpályázat meghirdetését megelőző egy naptári éven belül közösen pályaművet (pályázatot) nyújtott be;
- a Pályázó olyan gazdálkodó szervezet, amelynek vezető tisztségviselője, felügyelő bizottsági tagja vagy a gazdálkodó szervezetben tulajdoni részesedéssel rendelkező tagja, illetve ezeknek a hozzátartozója a Bírálóbizottság tagja;
- a Pályázó olyan gazdálkodó szervezet, amellyel a Bírálóbizottság bármely meghirdetett tagja munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll;
- a Pályázó olyan gazdálkodó szervezet vagy természetes személy, aki szakmai tevékenysége körében - öt évnél nem régebben meghozott jogerős ítéletben megállapított - jogszabálysértést követett el a Tervpályázati Kormányrendelet 12.§ (3) bekezdése értelmében;
d) a pályázat tervezési feladatának elvégzéséhez szükséges képesítési minimum követelménnyel és az ezzel egyenértékű szakképzettséggel rendelkezik az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet vonatkozó előírásai szerint. A Pályázók között e jogszabály előírásainak megfelelően legyen
- legalább egy olyan személy, aki okleveles építészmérnök; valamint;
- további egy olyan személy, aki okleveles településmérnök; valamint;
- további egy olyan személy, aki táj- és kertépítészi szakon végzett okleveles kertészmérnök, ill. okleveles tájépítész mérnök, okleveles tájépítész; valamint;
- további egy olyan személy, aki közlekedési építmények tervezési szakterületek közül bármely részszakterületen okleveles közlekedés építőmérnök, okleveles közlekedés mérnök, közlekedés építőmérnök, közlekedésmérnök, vagy egy olyan személy, aki okleveles építőmérnök végzettséggel rendelkezik.
Amennyiben a Pályázó Magyarországon kívüli, de EU tagállamban letelepült személy, ugyanezen feltételek vonatkoznak rá.
Magyarországi vagy EU tagállamban letelepült természetes személy Pályázó esetén az illető személy végzettségét, vagy azzal egyenértékű igazoló dokumentum másolatát, jogi személy Pályázó esetén pedig a cégkivonatot, aláírási címpéldányt kell a pályaműhöz - a titkossággal kapcsolatos rendelkezések sérelme nélkül - csatolni.
A tervpályázat nyertese kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződéskötéskor rendelkezni fog a szerződésben foglalt tervezői feladatok ellátásához szükséges valamennyi tervezői jogosultsággal, valamint felelősségbiztosítással. A tervezői jogosultságról szóló igazolást a szerződéskötésig be kell mutatni.
A Pályázónak társtervezője, munkatársa, a pályázati anyag elkészítésébe bevont egyéb közreműködője csak az lehet, akivel szemben a tervpályázati kormányrendelet 13. §, illetve 12. § (3) bekezdése szerinti kizáró okok egyike sem áll fenn.
A tervpályázaton a Pályázó és a pályázatban résztvevő bármely munkatárs csak egy pályaművel vehet részt, illetve egy pályaműben szerepelhet alkotóként. Egy pályamű csak egy javasolt megoldást tartalmazhat.
A Bírálóbizottság
a) a tervpályázatból a tervcsomag felbontása nélkül kizárja a beadási határidő után feladott pályaművet;
b) kizárja a titkosságot sértő pályázatot;
c) kizárja a pályázati kiírás tartalmi vagy formai előírásait nem teljesítő pályamunkát;
d) kizárja azon pályázatot, amelynek szerzői (a szerzők bármelyike), vagy a szerzők társtervezői, munkatársai a tervpályázati kormányrendelet szerinti kizáró okok bármelyikének hatálya alá tartoznak.
e) kizárja a díjazásból azon pályázat szerzőjét, amely - a pályázat eredményhirdetésének időpontjában - a tervpályázati dokumentáció 1.6. pontban előírt, képesítési követelménnyel, illetve - Magyarországon kívüli, de EU tagállamban letelepült Pályázó esetén ezzel egyenértékű - a saját országában elfogadott végzettséggel nem rendelkezik.
Jogi személy Pályázó esetén a díjazásból azt a Pályázót zárja ki a Bírálóbizottság, akinek a tagjai, alkalmazottai vagy az általa igénybe vett közreműködői között az eredményhirdetés időpontjában nincsen legalább 1-1 fő olyan személy, aki a Pályázó természetes személyekkel szemben meghatározott képesítési követelményeknek megfelelne.
Ha a kizáró okok bármelyikének bekövetkezése a pályázat eredményhirdetése, a díjazási és megvételi összegek kifizetése után bizonyosodik be, a kézhez vett pályadíjat a kizárt Pályázó köteles az Ajánlatkérőnek visszafizetni.
III.2) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információkA részvétel egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve igen (igen válasz esetén) nevezze meg az adott foglalkozást:
Lásd a Tervpályázati Kiírás (jelen hirdetmény) III.1) szakaszában, a résztvevők/részvételre jelentkezők kiválasztásának szempontjai között.

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt
  Meghívásos
A résztvevők tervezett létszáma
vagy
keretszáma minimum és maximális létszáma
IV.2) A már kiválasztott résztvevők neve (meghívásos eljárás esetén)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
IV.3) A pályázatok (pályaművek) elbírálási szempontjai:
A pályaművek értékelése során a Bírálóbizottság az alábbi bírálati szempontok szerint értékeli a pályaműveket és dönt a rangsorolásról:
Építészeti és környezetrendezési szempontrendszer
- funkcionális igények teljes körű kielégítése
- magas szintű térépítészeti, építészeti és zöldfelületi minőség
- környezethez való illeszkedés
- örökségvédelmi, városképi szempontok érvényesülése
Közlekedési szempontrendszer
- térszervezés és közlekedési útvonalak összhangja
- kapcsolatok a szűkebb és tágabb környezet közlekedési hálózataihoz
- közlekedési ágak prioritásrendszerének érvényesítése
Megvalósíthatósági szempontrendszer
- reális időbeli ütemezettség
- reális költségű, megvalósítható műszaki megoldások alkalmazása
- későbbi ütemekhez, más projektekhez történő kapcsolódás biztosítása
Fenntarthatósági szempontrendszer
- környezeti feltételekhez való alkalmazkodás
- kedvező anyaghasználatú, energiatudatos szerkezetek használata
- alacsony üzemeltetési költségű, fenntartható megoldások alkalmazása
- üzleti célra hasznosítható létesítmények helyes aránya
Tervi szempontrendszer
- kidolgozottság, részletezettség
- közérthetőség, tervpályázati kiírás szerinti megítélhetőség
- kiírásnak való megfelelés
A felsorolt bírálati szempontokat a pályaművek sorrendjének felállítása során összességében érvényesítjük.
IV.4) Adminisztratív információk
IV.4.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
FPH059/604/2015
IV.4.2) A szerződéssel kapcsolatos dokumentumok és a kiegészítő iratok beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2015/11/02 (nap/hónap/év) Időpont: 23:59 A dokumentációért fizetni kell nem
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem:
A fizetés feltételei és módja:
IV.4.3) A pályázatok (pályaművek) vagy részvételi jelentkezések benyújtásának határideje
Dátum: 2015/11/02 (nap/hónap/év) Időpont: 23:59
IV.4.4) A pályázat (pályamű) benyújtására történő felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (adott esetben)
Dátum: (nap/hónap/év)
IV.4.5) Az a nyelv/azok a nyelvek, amel ye (ke)n a pályázatok (pályaművek) , illetve részvételi jelentkezések elkészíthetők
  Az EU bármely hivatalos nyelve
x Az EU következő hivatalos nyelve(i): HU
  Egyéb:
IV.5) Díjak és a bíráló bizottság (zsűri)
IV.5.1) Díj(ak)ra vonatkozó információkSor kerül díj/díjak odaítélésére igen (igen válasz esetén) az odaítélendő díjak száma és értéke: (adott esetben)
A pályaművek díjazására és megvételére 18.000.000 Ft áll rendelkezésre (bruttó).
- A díj legnagyobb összege: 8.000.000 Ft (bruttó)
- A megvétel legkisebb összege: 600.000 Ft (bruttó)
A Bírálóbizottság a beérkezett pályázatoknak a bírálati szempontok szerinti egymáshoz viszonyított értéke alapján a fenti értékhatárok között határozza meg a díjak és a megvételek összegét, továbbá a díjazásban részesülő pályaművek számát. A Bírálóbizottság megfelelő színvonalú pályaművek beérkezése esetén a teljes rendelkezésre álló összeget kiadja. A Bírálóbizottság eredménytelennek minősíti a tervpályázatot, ha egyetlen pályaművet sem talál díjazásra vagy megvételre alkalmasnak.
A díjak és a megvételek összege minden, a vonatkozó jogszabályok szerinti adótartalmat tartalmaz (ideértve különösen, de nem kizárólagosan az ÁFA összegét), és adóköteles bevételnek számít. A díjak után járó adófizetési kötelezettség a díjazottakat terheli. A díjak kifizetésére számla alapján kerül sor.
A díjazásban és megvételben részesült pályamunkák Ajánlatkérő tulajdonába kerülnek, azokat részben vagy egészben további ellenszolgáltatás nélkül felhasználhatja a szerzői jogi előírások betartásával. A tervpályázatra vonatkozó szerzői jogi kikötéseket a tervpályázati dokumentáció 1.15. fejezete tartalmazza.
IV.5.2) Az összes pályázónak történő kifizetésekre vonatkozó adatok (adott esetben)
IV.5.3) A tervpályázati eljárást követő szerződések: A tervpályázati eljárást követően a szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződést a pályázat nyertesével vagy a nyertesek valamelyikével kötik meg igen
IV.5.4) A bíráló bizottság döntése
A bíráló bizottság döntése kötelező a kiíró számára igen
IV.5.5) A bíráló bizottság tagjainak neve (adott esetben)
1. Dr. Szeneczey Balázs, elnök (Budapest Főváros Önkormányzata, főpolgármester-helyettes, nem szakmai tag)
2. Kovácsné Tóth Ágnes, társelnök (Budapest Főváros Önkormányzata, főpolgármesteri irodavezető, építőmérnök)
3. Kalászi Hajnalka (Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Polgármesteri Hivatal, főépítészi irodavezető, nem szakmai tag)
4. Szécsi Zsolt (Budapest Főváros Önkormányzata, önkormányzati tanácsadó, építészmérnök)
5. Dévényi Tamás (Budapesti Építész Kamara, építészmérnök)
6. Benkő Melinda PhD (Magyar Építész Kamara, urbanista-építészmérnök)
7. Jámbor Imre CSc, DLA (Magyar Építész Kamara, tájépítész mérnök)
8. Rhorer Ádám (Magyar Mérnöki Kamara, közlekedésmérnök)
9. Romhányi Péter (Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ, építészmérnök)
10. Riedel Miklós (Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Kft., építészmérnök)

VI. szakasz: kiegészítő információk
VI.1) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A tervpályázati eljárás európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
( igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
VI.2) További információk (adott esetben)
1. A tervpályázatra vonatkozó jogszabályok megnevezése
A tervpályázat lebonyolítása
- a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.),
- a tervpályázati eljárások szabályairól szóló 305/2011.(XII.23.) Korm. rendelet (Tervpályázati Kormányrendelet),
- valamint a tervpályázati kiírás és dokumentáció előírásai szerint történik.
A tervpályázati kiírásban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., a Tervpályázati Kormányrendelet, a kapcsolódó végrehajtási rendeletek és a Ptk. szabályai az irányadók.
2. A tervpályázati dokumentáció beszerzésének módja
A tervpályázati dokumentáció átvétele a pályamű benyújtásának feltétele.
A tervpályázati dokumentáció átvételének előfeltétele, hogy a Pályázó a tervpályázatra jelentkezzen. A jelentkezés a Pályázó (tervező vagy tervező cég) a tervpályázaton történő részvételére vonatkozó adatainak, igazolásainak postai vagy elektronikus úton Ajánlatkérő részére történő eljuttatásával lehetséges. (Ajánlatkérő kapcsolattartási adatait lásd a Tervpályázati Kiírás (jelen hirdetmény) 1.1) szakaszában.)
A jelentkezésnek az alábbi információkat kell tartalmaznia:
Természetes személy Pályázó esetén:
- Pályázó személy (kapcsolattartó) neve
- Címe
- Telefonszáma
- Fax száma
- E-mail címe
- A Pályázó személy részvételi szándékának aláírással igazolt bejelentése
Jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet Pályázó esetén:
- Tervező szervezet hivatalos neve
- Címe
- Kapcsolattartó neve
- Telefonszáma
- Fax száma
- E-mail címe
- A tervező szervezet részvételi szándékának aláírással igazolt bejelentése
A pályázati kiírást átvevők adatait, postacímét Ajánlatkérő jegyzékbe veszi, a tervpályázat folyamán minden hivatalos érintkezés a megadott adatok alapján történik.
A jelentkezést követően a tervpályázati dokumentációt az Ajánlatkérő elektronikus úton juttatja el a Pályázóhoz; illetve a dokumentáció - előzetes bejelentkezést követően - személyesen is átvehető, munkanapokon (hétfőtől csütörtökig 8.00-16.00 óra, pénteken 8.00-14.00 óra között), Ajánlatkérő székhelyén. (Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Főpolgármesteri Hivatalban beléptető rendszer működik. Az épületbe a Városház utcai II. kapun lehet belépni; mely során jelezzék, hogy a Városépítési Főosztályra (III. emelet) tervpályázati dokumentáció átvétele érdekében kívánnak belépni.)
A tervpályázati dokumentáció másra nem ruházható át és nem tehető közzé. A dokumentációban elhelyezett adatlapokat, formanyomtatványokat, stb. értelemszerűen kitöltve kell a pályaműben elhelyezni. Nem kell a pályaműben elhelyezni azokat a dokumentumokat, amelyek ebben az eljárásban a beadott pályamű tartalma tekintetében nem alkalmazhatóak, illetve értelmezhetőek
Ajánlatkérő által támasztott tervezési követelményeket a tervpályázati dokumentáció 2. fejezete tartalmazza.
3. A helyszíni szemle, a kiírással kapcsolatos kérdések és ezekre adott válaszok
Helyszíni szemle: Tekintettel arra, hogy a tervezési terület teljes egészében szabadon bejárható, Ajánlatkérő helyszíni szemlét nem szervez, a területet egyéni megtekintéssel lehet megismerni.
Kérdések: A Pályázók a kiírással és a tervpályázattal kapcsolatban kérdésekkel 2015. szeptember 4. 24.00 óráig az Ajánlatkérő címére feladott ajánlott levélben vagy e-mailben fordulhatnak.
Válaszok: A határidőben feladott és az e-mailen beküldött kérdéseket Ajánlatkérő, illetve a nevében eljáró Bírálóbizottság 2015. szeptember 18-ig megválaszolja, és az összes kérdést, valamint az azokra adott válaszokat a tervpályázati dokumentáció kivételekor megadott címekre postán, valamint ezzel egy időben e-mailben is megküldi. Ajánlatkérő a kérdésekre adott válaszokat mindazoknak megküldi, akik a dokumentációt a válaszadás időpontjáig átvették. Ugyanettől a határnaptól a kérdésekre adott válaszok a tervpályázati kiírás részét képezik.
Ajánlatkérő legfeljebb a kérdések megválaszolásának időpontjáig a dokumentációt a bírálati szempontok, az alkalmassági követelmények és a Bírálóbizottság összetétele kivételével módosíthatja, kiegészítheti, illetve a tervpályázat lebonyolításától visszaléphet.
4. Benyújtandó munkarészek
Pályázónak a pályaművét a Kbt.-ben, a Tervpályázati Kormányrendeletben, valamint a kapcsolódó végrehajtási jogszabályokban, a felhívásban és a tervpályázati kiírásban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania. A benyújtandó pályaműveknek tervrajzokból és műszaki leírásból kell állniuk, melyeket 1-1 példányban, nyomtatott és digitális formában is be kell adni.
Tervrajzok: A tervi tartalom maximum 7 db függőleges, A1-es tervlapon, kemény lapra kasírozva helyezendő el. Ajánlatkérő az ábrázolás módját, színezését, technikáját nem kívánja megkötni (az számítógéppel, modellfotó alapján, szabad kézzel egyaránt készíthető), valamennyi tervlappal szemben követelmény azonban, hogy előadásmódja tiszta, világos és az elbírálást segítő legyen. A benyújtandó munkarészeket a tervpályázati dokumentáció 3.1. Tervrajzok szakasza tartalmazza.
Műszaki leírás: A pályaműben javasolt megoldásokat alátámasztó építészeti, környezetalakítási, közlekedési és közmű szakági műleírásokat tömör és lényegre törő megfogalmazással, szükség szerint magyarázó ábrákkal, a tervrajzokról le nem olvasható közlésekkel. A műszaki leírást maximum 12 oldal terjedelemben, 12-es betűmérettel, oldalszámozott A/4 formátumú fehér papíron, nyomtatva, kötve vagy fűzve kell elkészíteni, és 1 példányban a pályaműhöz csatolni.
A pályaműhöz tartalomjegyzéket kell mellékelni, amely alapján az összes munkarész pontosan azonosítható. A tartalom- illetve rajzjegyzéket a műszaki leírás első oldalán kell elhelyezni.
Tekintettel arra, hogy a pályázat nyelve a magyar, minden idegen nyelven kiállított igazolás/dokumentum mellé csatolni kell azok magyar nyelvű fordítását, vagy a pályázó általi felelős fordítást. Ajánlatkérő a magyar nyelvű fordítást tekinti irányadónak.
5. A pályaművek benyújtása
A pályaművek a tervpályázati dokumentáció 4.2/a. mellékletében található címzéslap felhasználásával, kizárólag ajánlott postai küldeményként nyújthatók be.
A csomagoláson olvashatóan láthatónak kell lennie a postabélyegző keltének és a postai feladóvevény számának. A díjazásban, megvételben nem részesült pályázatok későbbi azonosítása a feladónál maradó feladóvevény ragszáma alapján történik.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a pályaművet tartalmazó csomagot, az egyes munkarészeket jeligével, névaláírással ellátni vagy egyéb, titkosságot sértő módon megjelölni nem szabad; a pályamű nem tartalmazhat olyan utalást, amelyből a szerző személyére vagy munkahelyére következtetni lehet.A pályamű, vagy az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázatot a Pályázó viseli. Esetleges érvénytelen vagy nem nyertes pályamű esetén megtérítési igénye a Pályázónak nem lehet. A Pályamű összeállításának és benyújtásának költségét a Pályázó viseli.
A pályaművek benyújtásának határideje: 2015.november 2. 23.59 óra.
A benyújtás időpontjának a postai bélyegző keltét kell tekinteni. A késve benyújtott pályaműveket a Bírálóbizottság a csomag felbontása nélkül kizárja a pályázatból.
A pályaművek beérkezésének határideje: 2015. november 10. 12.00 óra.
A meghatározott időponton túl beérkező pályaműveket a Bírálóbizottság nem veszi figyelembe.
A Pályázók adatait tartalmazó adatlapot kizárólag a tervpályázati dokumentáció mellékletei között kiadott minták szerint lehet elkészíteni, és a nyilatkozatokkal együtt lezárt borítékban kell mellékelni.
A csomagon belül, külön kell elhelyezni a tervpályázati dokumentáció 4.2/b. melléklete szerint megcímzett, lezárt borítékot, amelynek külső felületén a tervpályázati dokumentáció mellékletében rögzítetteken kívül más felirat nem szerepelhet.
A tervpályázati dokumentációhoz mellékelt címzéslap és boríték a titkosság biztosításának eszközei. Nem pótolhatóak, ezért a felhasználásig azokat a Bírálóbizottság megőrzi.
A borítékot tartalmával együtt lezárva kell a pályázat csomagjába elhelyezni.
A Bírálóbizottság a személyi adatok védelmét a vonatkozó jogszabályban előírtak szerint biztosítja, és kizárólag a fenti célra használja.
6. A pályaművek felhasználása
A díjazásban és megvételben részesült pályamunkák Ajánlatkérő tulajdonába kerülnek, azokat részben vagy egészben további ellenszolgáltatás nélkül felhasználhatja a szerzői jogi előírások betartásával.
A díjazásban vagy megvételben nem részesült pályázatokat Ajánlatkérő a szerzőnek visszaadja. A Pályázó a pályaterv műleírásának végén közölt nyilatkozatban a terv bemutatását megtilthatja. Ez esetben a Pályázó az eredményhirdetést követően, illetve - ha ilyen nyilatkozatot nem tett - a tervpályázat nyilvános bemutatása után Ajánlatkérő címén veheti át pályázatát. A pályamű azonosítása a feladóvevény ragszáma alapján történik.
Ajánlatkérő a díjazásban, illetve megvételben nem részesült azon pályázatokat, amelyeket az érintett Pályázók nem vesznek át, a nyilvános bemutatást követő 30 nap eltelte után megsemmisítheti.
7. A tervpályázat lebonyolításának ütemezése
Kérdések feltevésének határideje: 2015. szeptember 4.
Kérdések megválaszolásának határideje: 2015. szeptember 18.
Pályaművek postára adásának határideje: 2015. november 2. 23.59 óra
Pályaművek beérkezésének határideje: 2015. november 10. 12.00 óra
Pályázat eredményének kihirdetése: 2015. december 1.
Díjak és megvételek kifizetése: 2015. december 31.
A tervpályázat nyilvános bemutatása: később kerül meghatározásra
Díjazásban nem részesült pályaművek visszaadása: a nyilvános bemutatást követő 30 napig
8. A IV.5.5) pontban a bíráló bizottság tagjainak neve rovatban 10 név adható meg, ezért a további nevek az alábbiakban szerepelnek.
Szavazati joggal rendelkező tagok:
11. Rostás Zoltán (Budapesti Közlekedési Központ, Igazgatóság, építészmérnök)
12. Albrecht Ute (Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft., építészmérnök, településtervező)
Szavazati joggal nem rendelkező szakértők:
1. Maczák Johanna (Főpolgármesteri Hivatal, építészet)
2. Csók László (Főpolgármesteri Hivatal, vízgazdálkodás)
3. Lampert Rózsa (Budapest Főváros Önkormányzata, örökségvédelem)
4. Janča Tibor (Budapest Főváros Önkormányzata, közlekedés)
5. Herczeg László (Magyar Építőművészek Szövetsége, építészet)
6. Kassai Ferenc (Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara, műtárgyak)
7. Szalma Botond (Magyar Mérnöki Kamara, hajózás és úszóművek)
8. Győr Attila (Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ, örökségvédelem)
9. Dományi Bálint (Budapesti Közlekedési Központ, építészet)
10. Dr. Farkas Róbert (Budapest Főváros Önkormányzata, önkormányzati főtanácsadó, jogi szakértő)
11. Dr. Báthori Ágnes (Főpolgármesteri Hivatal, jogi és közbeszerzési szakértő)
VI.3) Jogorvoslati eljárás (csak az egyes ágazatokban lefolytatott tervpályázati eljárás esetén kell kitölteni)
VI.3.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben)
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.3.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (töltse ki a VI.3.2 rovatot VAGY szükség esetén a VI.3.3 rovatot)A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
VI.3.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4) E hirdetmény feladásának időpontja: 2015/08/12 (nap/hónap/év)

A. melléklet
További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név: Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Városház u. 9-11.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1052
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok): Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Városépítési Főosztály Városház u. 9-11. F. épület III. em. 378.
Címzett: Timár Benedek
Telefon: +36 13271131
E-mail: tervpalyazat@budapest.hu
Fax: +36 13271851
Internetcím (URL): www.duna.budapest.hu
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan további dokumentáció beszerezhető
Hivatalos név: Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Városház u. 9-11.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1052
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok): Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Városépítési Főosztály Városház u. 9-11. F. épület III. em. 378.
Címzett: Tímár Benedek
Telefon: +36 13271131
E-mail: tervpalyazat@budapest.hu
Fax: +36 13271851
Internetcím (URL): www.duna.budapest.hu
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova a pályázatokat (pályaműveket)/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani
Hivatalos név: Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Városház u. 9-11.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1052
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok): Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Városépítési Főosztály Városház u. 9-11. F. épület III. em. 378.
Címzett: Tímár Benedek
Telefon: +36 13271131
E-mail: tervpalyazat@budapest.hu
Fax: +36 13271851
Internetcím (URL): www.duna.budapest.hu
IV) A másik ajánlatkérő címe(i), amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosító (ha ismert): Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
------------------------- (Az A. melléklet IV. szakasza szükség szerint több példányban is használható) -----------------------