Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2014/92
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati felhívás/EU/2011.08.19. EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt
Közzététel dátuma:2014.08.06.
Iktatószám:15376/2014
CPV Kód:32000000-3;38552000-9
Ajánlatkérő:Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Teljesítés helye:Valamennyi rész tekintetében: 1133 Budapest, Visegrádi utca 106.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2014.09.16.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Média- és hírközlés felügyelet
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

EURÓPAI UNIÓ
Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670
E-mail: ojs@publications.europa.eu Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.europa.eu
AJÁNLATI FELHÍVÁS
2004/18/EK irányelv
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Nemzeti azonosító (ha ismert): AK05653
Postai cím: Ostrom utca 23-25.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1015
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyonkezelési Főosztály
Telefon: +36 14680664
E-mail: kozbeszerzes@nmhh.hu
Fax: +36 14577303
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nmhh.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Elektronikus hozzáférés az információkhoz (URL):
Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elektronikus benyújtása (URL):
Részletes információk megadásához használja az A. mellékletet.
További információ a következő címen szerezhető be
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.melléklet I) pontját)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A. melléklet III) pontját)
I.2) Az ajánlatkérő típusa
x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb (nevezze meg):
I.3) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb (nevezze meg): Média- és hírközlés felügyelet
I.4) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
Adásvételi szerződés – monitoring állomások hálózatának bővítése egyes részei tárgyában
II.1.2) A szerződés típusa, és a teljesítés helye
(csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatásmegrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
Építési beruházás  
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, a nyertes ajánlattevő által meghatározott követelményeknek megfelelően
Árubeszerzés x
x Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
Szolgáltatásmegrendelés  
Szolgáltatási kategória száma
A szolgáltatási kategóriákat lásd a C1. mellékletben
A teljesítés helye:
Valamennyi rész tekintetében:
1133 Budapest, Visegrádi utca 106.
NUTS-kód HU101
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben )
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma
vagy
(adott esetben), maximális létszáma
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama
Időtartam év(ek)ben: vagy hónapban:
Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet:
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága: (ha ismert):
II.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása:
Adásvételi szerződés (fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére vonatkozó szerződés) - monitoring állomások hálózatának bővítése egyes részei tárgyában (I. rész – 2 db szélessávú mérésadatgyűjtő beszerzése antennakészlettel, II. rész – 1 db iránymérő és kapcsolódó antenna rendszer beszerzése, III. rész: 2 db mérővevő és 4 db mérésvezérlő számítógép beszerzése, IV. rész: 2 db monitoring antennakészlet beszerzése, V. rész: 2 db antenna jelút kapcsoló – forgatóvezérlő egység és 2 db antennaforgató-polarizációváltó beszerzése). VI. rész: 1 db mobil mérőhálózat beszerzése.
II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:32000000-3
További tárgyak:38552000-9
II.1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
II.1.8) Részek ( a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható )
A beszerzés részekből áll: igen
(igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók
  egy részre x egy vagy több részre   valamennyi részre
II.1.9) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1) Teljes mennyiség: (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve, adott esetben)
Adásvételi szerződés keretében a monitoring állomások hálózatának bővítése egyes részei tárgyában az alábbiak szerint.
I. rész – 2 db szélessávú mérésadatgyűjtő beszerzése antennakészlettel
II. rész –1 db iránymérő és kapcsolódó antenna rendszer beszerzése
Opcionálisan megajánlandó tételek:
a) Valós idejű sávszélesség 20MHz-nél nagyobb frekvenciaátfogásra (mérővevő üzemmódban).
b) IQ adatfolyam belső memóriaegységbe, illetve adatkapcsolati interfészen keresztül számítógép merevlemezre történő rögzítése, valamint a rögzített IQ fájlok visszajátszása
c) Több egyidejű virtuális csatornán történő mérés, legalább 3 egymástól független csatornát biztosítva.
III. rész – 2 db mérővevő és 4 db mérésvezérlő számítógép beszerzése:
Opcionálisan megajánlandó tétel:
a) Működési frekvenciatartomány 6GHz-nél magasabb felső határértékre.
IV. rész – 2 db monitoring antennakészlet beszerzése az alábbiak szerint:
Megnevezés Mennyiség
Felső sávi monitoring antenna (20MHz-6GHz) 2 db
Alsó sávi monitoring antenna (9kHz-30MHz) 2 db
Alsó sávi irányított antenna (log-per, 80MHz-2GHz) 2 db
Felső sávi irányított antenna (log-per, 1GHz-6GHz) 2 db
V. rész – 2 db antenna jelút kapcsoló – forgatóvezérlő egység és 2 db antennaforgató-polarizációváltó beszerzése
VI. rész – 1 db mobil mérőhálózat beszerzése az alábbiak szerint:
Megnevezés Mennyiség
Szélessávú mérésadatgyűjtő 5 db
A mérőeszközöket összekötő WLAN hálózat 1 db
Mérővevő 1 db
Védő-hordozó doboz a mérővevőhöz 1 db
Szélessávú mérőantenna készlet 1 db
Antenna árboc 1 db
Mérésvezérlő számítógép 1 db
Helymeghatározáshoz, TDOA mérések lefolytatására szükséges szoftverlicensz 5 db
Valamennyi rész tekintetében szükséges az eszköz(ök) üzembe helyezése. Ajánlatkérő valamennyi rész tekintetében csak új, első üzembe helyezésű eszközök szállítását fogadja el.
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 26. § (6) bekezdésében foglaltakra tekintettel felhívjuk a figyelmet, hogy valamennyi, az ajánlati felhívásban és ajánlattételi dokumentációban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása tette szükségessé, de a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és az ajánlatkérő valamennyi egyedileg megjelölt dologgal vagy védjeggyel összefüggésben elfogad azzal egyenértékű dolgot, a megjelölt terméket helyettesítő megoldást is azzal, hogy az egyenértékűséget – kétség esetén – az ajánlattevőnek igazolnia kell.
Az egyes részekkel összefüggő részletes követelményeket (további elvárt műszaki jellemzőket) az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció) nem
(igen válasz esetén) A vételi jog meghatározása:
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.2.3) Meghosszabításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabítható nem
A lehetséges meghosszabbítások száma: (ha ismert): vagy: és között
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: vagy napban: 180 (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés (nap/hónap/év)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és Műszaki információk
III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
Az ajánlattevő (szerződést teljesítő szállító/eladó) késedelmes teljesítés esetén valamennyi rész tekintetében kötbér fizetésére köteles a szerződésben részletezettek szerint. Amennyiben a nyertes ajánlattevő (szerződést teljesítő szállító) neki felróható okból elmulasztja a szerződésben vállalt szállítási határidőt, vagy minőségi hibás terméket szállít, úgy ajánlatkérő (megrendelő) késedelmi, vagy hibás teljesítési kötbérre jogosult. A kötbér alapja a teljes - az V. és VI. rész tekintetében pedig az adott részteljesítés - áfa nélkül számított ellenérték, mértéke az eredménytelenül eltelt szállítási határidőtől számítva napi 0,5 %, de összesen legfeljebb annak 15%-a.
Amennyiben a nyertes ajánlattevő (szerződést teljesítő szállító/eladó) a vállalt szállítási határidőt 30 nappal túllépi, hibás teljesítés esetén a kijavításnak, kicserélésnek 30 napon belül nem tesz eleget, ajánlatkérőnek (megrendelőnek) jogában áll a le nem szállított termék tekintetében elállni a jelen szerződéstől. Ebben az esetben ajánlatkérő (megrendelő) meghiúsulási kötbérre jogosult, amelynek alapja a le nem szállított termék áfa nélkül számított ellenértékének, mértéke annak 15 %-a.
Ajánlatkérő (megrendelő) jogosult a kötbéren felüli kárát is érvényesíteni a nyertes ajánlattevővel (szerződést teljesítő szállítóval/eladóval) szemben.
A nyertes ajánlattevőnek (szerződést teljesítő szállítónak/eladónak) valamennyi rész tekintetében egységesen, minden eszköz tekintetében a sikeres műszaki átadás-átvétel (üzembe helyezés) időpontjától számított legalább 36 hónap jótállást kell vállalnia. A nyertes ajánlattevő (szerződést teljesítő szállító/eladó) köteles a jótállási időn belül keletkezett hiba kijavítását, az írásos bejelentéstől számított 72 órán belül megkezdeni és 30 napon belül a hibás eszközt térítésmentesen kijavítani vagy a Megrendelő igénye szerint kicserélni.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek/szerződést megerősítő biztosítékok részletes szabályait az ajánlattételi dokumentáció részeként a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő valamennyi rész vonatkozásában rendelkezik a szerződés teljesítéséhez szükséges anyagi fedezettel. A teljesítés igazolása a Kbt. 130. § (1) bekezdés szerint történik.
Ajánlatkérő valamennyi rész tekintetében az ellenértéket utólag, a teljesítésigazolás tartalmának és a jogszabályoknak megfelelően kiállított számla ellenében, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:130. § (1) bekezdése szerint, a számla kézhezvételének napját követő 30 napon belül, banki átutalással egyenlíti ki.
Fizetési késedelem esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:155. § (1) és (2) bekezdései szerinti késedelmi kamatok és behajtási költségátalány érvényesek.
A fizetés feltétele a 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ban foglaltak teljesítése.
Ajánlatkérő részszámlázási lehetőséget és előleget nem biztosít.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF.
A fizetési feltételekre vonatkozó részletes szabályokat az ajánlattételi dokumentáció, illetőleg az annak részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben)
Az ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását (Kbt. 27. § (2)).
III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben)
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak nem
(igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdés a)-k) pontjaiban foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. Az eljárásban nem lehet továbbá ajánlattevő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésben meghatározott kizáró okok fennállnak.
Az eljárásból kizárásra kerül az ajánlattevő, akivel szemben, illetőleg akinek alvállalkozójával és az alkalmasság igazolásában részt vevő, általa az eljárásba bevont gazdasági szereplővel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdés a)-k) pontjaiban szereplő kizáró okok valamelyike fennáll vagy a részéről (részükről) a kizáró ok az eljárás során következett be. Ugyancsak kizárásra kerül az ajánlattevő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésben szereplő kizáró okok valamelyike fennáll vagy a részéről (részükről) a kizáró ok az eljárás során következett be.
Igazolási mód:
Az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevő külön-külön), a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2-8. és 10-11. §-i szerint köteles igazolni, illetve nyilatkozni arról, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.
Az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő tekintetében az ajánlattevő köteles nyilatkozni az ajánlatban arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe Kbt. 56. § (1) bekezdés a)-k) pontjai szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő sem tartozik a Kbt. 56. § (1) bekezdés a)-k) pontjai szerinti kizáró okok hatálya alá (Kbt. 58. § (3)).
A kizáró okok igazolására ajánlattevőknek az ajánlati felhívás feladásának napjánál (ajánlati felhívás VI.5) pont szerint) nem régebbi keltezésű nyilatkozat(ok)at kell benyújtaniuk.
A kizáró okok hatálya alatt nem állás igazolása tekintetében a Közbeszerzési Hatóság által közzétett útmutató(k)ra (Közbeszerzési Értesítő 2014. évi 57. szám (V. 16.), illetve 2012. évi 61. szám (VI. 1.)) tekintettel kell eljárni.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolható:
P1) Ajánlattevő valamennyi, a számára pénzforgalmi számlát vezető pénzügyi intézménytől származó, az ajánlati felhívás feladásának napjánál nem régebbi nyilatkozata (attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak) arról, hogy mióta vezeti ajánlattevő számláját, és volt-e a számláján az ajánlati felhívás feladásától visszaszámított egy évben a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontja szerinti egybefüggően 15 napot meghaladó sorba állítás; [Kbt. 55. § (1) d) és 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) a)]
Az ajánlathoz csatolandó továbbá az ajánlattevő nyilatkozata a jelenleg vezetett, illetve az ajánlati felhívás feladásától visszaszámított egy évben megszüntetett pénzforgalmi számlákról – a nyilatkozatnak tartalmaznia kell, hogy az ajánlattevő a megjelölt pénzforgalmi számlákat vezető pénzügyi intézménye(ke)n kívül más pénzügyi intézménynél számlát nem vezet, továbbá a pénzügyi intézménytől származó nyilatkozat(ok) csatolandó(k) a vizsgált időszak alatt esetlegesen megszüntetett számlák tekintetében is.
P2) Az előző három üzleti évben a közbeszerzés tárgya szerinti (rádiómonitoring eszközök szállításából származó) nettó árbevételéről szóló cégszerű nyilatkozat benyújtása attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. [Kbt. 55. § (1) d) és 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) c)]
Amennyiben az ajánlattevő a P2) pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetőleg az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, akkor alkalmazandó a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdése.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben)
Alkalmatlan az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági szempontból valamennyi rész tekintetében, ha
P1) bármelyik pénzforgalmi számláján az ajánlati felhívás feladásától visszaszámított egy évben egybefüggően 15 napot meghaladó, a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontja szerinti sorba állítás fordult elő;
P2) a közbeszerzés tárgya szerinti (rádiómonitoring eszközök szállításából származó) éves nettó árbevétele az előző három üzleti évben összességében nem érte el az I és III. rész tekintetében a 10.000.000,- Ft-ot, a II. rész tekintetében az 50.000.000,- Ft-ot, a IV. és V. rész tekintetében a 15.000.000,- Ft-ot, a VI. rész tekintetében a 60.000.000,- Ft-ot azzal, hogy 3 évnél rövidebb ideje működő ajánlattevőnek működési idejével arányos közbeszerzés tárgya szerinti árbevétellel kell rendelkeznie. Működési idő szempontjából a lezárt üzleti éve(ke)t kell figyelembe venni olyan módon, hogy üzleti évenként az I és III. rész tekintetében legalább nettó 3.000.000,- Ft, a II. rész tekintetében legalább nettó 15.000.000,- Ft, a IV. és V. rész tekintetében legalább nettó 5.000.000,- Ft, a VI. rész tekintetében legalább nettó 20.000.000,- Ft közbeszerzés tárgya szerinti árbevétellel, egy évnél rövidebb működés esetén valamennyi rész tekintetében legalább nettó 2.000.000,- Ft közbeszerzés tárgya szerinti árbevétellel kell rendelkezni.
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel az ajánlatkérő a teljes árbevétel tekintetében nem határoz meg alkalmassági minimumkövetelményt.
Az előírt alkalmassági minimumkövetelményeknek a Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdéseiben meghatározott módon is meg lehet felelni.
Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, kivéve a fenti P1) pontban meghatározott követelményt, amely értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztatható a gazdasági szereplőkre, és amely tekintetében elegendő, ha közülük egy felel meg [Kbt. 55. § (4)].
Azokban az esetekben, amelyekben a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 18. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja, hogy az ajánlattevő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, az ajánlatkérő a fenti igazolási módok helyett elfogadja az ajánlattevő(k) tekintetében a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által be-nyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást, figyelemmel az ajánlati felhívás VI.3.4) pontjában foglaltakra is [310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (5)].
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevő műszaki, illetőleg szakmai alkalmassága igazolható:
M1) Valamennyi rész tekintetében az ajánlati felhívás feladásától visszaszámított megelőző három évben (36 hónapban) teljesített, az alkalmassági feltétel igazolása tekintetében előírt szállítások (az I. rész tekintetében: szélessávú mérésadatgyűjtő antennakészlet szállítására, II. rész tekintetében iránymérő és kapcsolódó antenna rendszer szállítására, III. rész tekintetében mérővevő és mérésvezérlő számítógépek szállítására, IV. rész tekintetében monitoring antennakészlet szállítására, V. rész tekintetében antenna jelút kapcsoló - forgatóvezérlő egység és/vagy antennaforgató polarizációváltó szállítására, VI. rész tekintetében mobil mérőhálózat szállítására vonatkozó teljesítések) bemutatásával, megjelölve a szerződést kötő másik fél (megrendelő) nevét, címét, elérhetőségét, kapcsolattartó megnevezését, az ellenszolgáltatás összegét, a szállított áruk megnevezését és műszaki jellemzőit olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés megállapítható legyen, a teljesítés helyét és idejét (a szállítás időpontjának (év, hó, nap) megjelölésével) és hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt. [310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (1) a), figyelembe véve a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (1)-(2) bekezdésben foglaltakat is azzal, hogy a referencia igazolásnak vagy nyilatkozatnak legalább a referencia bemutatása tekintetében előírt adatokat kell tartalmaznia]
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben olyan referencia (referenciák) kerül(nek) bemutatásra, amelye(ke)t az ajánlattevő projekttársaság vagy konzorcium tagjaként teljesített, úgy az adott referenciát a projekttársaság vagy konzorcium mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben ténylegesen részt vettek – a részvétel mértékéig –, akkor is, ha a projekttársaság időközben megszűnt. [Kbt. 129. § (7)]
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben)
Alkalmatlan az ajánlattevő műszaki, illetőleg szakmai szempontból, ha
M1) az ajánlati felhívás feladásától visszaszámított megelőző három évben (36 hónapban) összességében nem rendelkezik a következő szállítási referenciákkal
- az I. rész vonatkozásában összessé-gében legalább nettó 10.000.000,- Ft értékű szélessávú mérésadat-gyűjtő antennakészlet szállítására vonatkozó igazolt referenciával,
- a II. rész vonatkozásában összessé-gében legalább nettó 50.000.000,- Ft iránymérő és kapcsolódó antenna rendszer szállítására vonatkozó igazolt referenciával,
- a III. rész vonatkozásában összességében legalább nettó 10.000.000,- Ft értékű mérővevő és mérésvezér-lő számítógépek szállítására vonatkozó igazolt referenciával,
- a IV. rész vonatkozásában összességében legalább nettó 15.000.000,- Ft értékű monitoring antennakészlet szállítására vonatkozó igazolt referenciával
- az V. rész vonatkozásában összességében legalább nettó 15.000.000,- Ft értékű antenna jelút kapcsoló - forgatóvezérlő egység és/vagy antennaforgató polarizációváltó szállítására vonatkozó igazolt referenciával
- a VI. rész vonatkozásában összességében legalább nettó 60.000.000,- Ft értékű mobil mérőhálózat szállítására vonatkozó igazolt referenciával
Az előírt alkalmassági minimumkövetelményeknek a Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdéseiben meghatározott módon is meg lehet felelni.
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
  A szerződés védett műhelyek számára fenntartott
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve
(igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
  Tárgyalásos
Megtörtént a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése (a tárgyalásos eljárás egyes típusai esetében)
(igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3) szakaszban (További információk) kell megadni)
  Gyorsított tárgyalásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
  Versenypárbeszéd keretében
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
A gazdasági szereplők tervezett száma
vagy
Tervezett minimum és (adott esetben) maximális létszáma
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.2) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (jelölje be a megfelelő rovatot/rovatokat)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
vagy
  Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
  az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy – ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség – csökkenő fontossági sorrendben kell megadni)
  a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban, illetve az ismertetőben meghatározott részszempontok
SzempontSúlyszám
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni nem
(igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre: nem
(igen válasz esetén)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (versenypárbeszéd esetén)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2014/09/16 (nap/hónap/év) Időpont: 12:00
A dokumentációért fizetni kell nem
(igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem:
A fizetés feltételei és módja:
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2014/09/16 (nap/hónap/év) Időpont: 12:00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha ismert, meghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén )
Dátum: (nap/hónap/év)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve a részvételi jelentkezések benyújthatók
  Az EU bármely hivatalos nyelve
x Az EU következő hivatalos nyelve(i): HU
  Egyéb :
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
-ig (nap/hónap/év)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2014/09/16 (nap/hónap/év) Időpont: 12:00
(adott esetben) Hely: ENYD – Első Nyugat-Dunántúli Közbeszerzési Tanácsadó Kft. (ajánlatkérő nevében eljáró szervezet), 1015 Budapest, Toldy Ferenc u. 80.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek (adott esetben) igen
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
Ajánlatkérő képviselői, ajánlattevők, az általuk meghívott személyek. [Kbt. 62. § (2)]
Az ajánlatok felbontásakor ismertetésre kerül az ajánlattevők neve, címe, valamint azok a főbb számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési szempont (részszempontok) alapján értékelésre kerülnek (jelen eljárásban: ajánlati ár). [Kbt. 62. § (3)]
Ajánlatkérő az ajánlatok bontásának megkezdésekor, az ajánlatok felbontása előtt közvetlenül ismerteti a közbeszerzés becsült értékét és a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét. [Kbt. 62. § (4)]
Az ajánlatok bontásán az ott jelen lévő, Kbt. 62. § (2) bekezdés szerinti személy - kérésére – azonnal betekinthet a felolvasólapba. [Kbt. 62. § (6)]
Ajánlatkérő a bontásról jegyzőkönyvet készít, amelyet a bontástól számított öt napon belül megküld az ajánlattevőknek. [Kbt. 62. § (7)]

VI. szakasz: kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
(igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
(igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
VI.3) További információk (adott esetben)
VI.3.1) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk:
Az Ajánlatkérő az ajánlattételi dokumentációt térítésmentesen, kizárólag elektronikus formában bocsátja az ajánlattevők vagy az ajánlattevő ajánlatában megnevezésre kerülő alvállalkozójának rendelkezésére. Az ajánlattételi dokumentáció elektronikus megküldése kérhető e-mailen az iroda@enyd.hu e-mail címen, amely kérelemnek az ajánlatkérő (ajánlatkérő nevében eljáró szervezet) a Kbt. 50. § (3) bekezdésben foglaltaknak megfelelően tesz eleget. Az ajánlattételi dokumentáció igénylésekor meg kell jelölni az ajánlattevő vagy az ajánlattevő alvállalkozójának nevét, címét és elérhetőségi (kapcsolattartási) adatait.
Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattételi dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak a fentiek szerint át kell vennie (az ajánlattételi dokumentáció előbbiek szerinti átvétele az eljárásban való részvétel feltétele) (Kbt. 49. § (6) bekezdés).
VI.3.2) Hiánypótlás
Hiánypótlásra ajánlatkérő a Kbt. 67. § -ában foglaltak szerint biztosít lehetőséget.
VI.3.3) Az ajánlathoz csatolni szükséges az egyéb előírt dokumentumokon kívül
- Felolvasólapot a Kbt. 62. § (3) bekezdés szerinti információkkal.
- Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásába bevont (kapacitást nyújtó) gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult, nyilatkozatot, dokumentumot aláíró képviselő aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját. Amennyiben az ajánlat cégjegyzésre jogosultak által meghatalmazott(ak) aláírásával kerül benyújtásra, úgy az előbbieken túl teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást (is) kell csatolni, illetőleg csatolni kell a meghatalmazott aláírás mintáját is.
- Ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevőnek) ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy van-e a társaság tekintetében folyamatban változásbejegyzési eljárás (nemleges nyilatkozat is csatolandó). Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolni kell továbbá a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet. 7. §) eredeti vagy egyszerű másolati példányát.
- Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan [Kbt. 60. § (3)].
- A Kbt. 60. § (5) bekezdés szerinti nyilatkozatot, amelyben nyilatkoznia kell arról is, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerint mikro-, kis vagy középvállalkozásnak minősül-e.
- A Kbt. 40. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot (az ajánlattevő az ajánlatában jelölje meg a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez alvállalkozót kíván igénybe venni, valamint az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni), nemleges nyilatkozat is csatolandó,
- Az ajánlattevő nyilatkozatát a jelenleg vezetett, illetve az ajánlati felhívás feladásától visszaszámított egy évben megszüntetett pénzforgalmi számlákról – a nyilatkozatnak tartalmaznia kell, hogy az ajánlattevő a megjelölt pénzforgalmi számlákat vezető pénzügyi intézménye(ke)n kívül más pénzügyi intézménynél számlát nem vezet,
- Közös ajánlattevők esetén a felelősségi hatásköröket bemutató együttműködésről szóló megállapodást, illetve a közös ajánlattevők nyilatkozatát arról, hogy közülük melyik ajánlattevő a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselő, akit a Kbt. 25. § (2) bekezdésében foglaltak szerint megjelölnek. Az együttműködési megállapodásnak tartalmaznia kell a közös ajánlattevők szerződés teljesítésére vonatkozó egyetemleges felelősségvállalási nyilatkozatát.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 26. § alkalmazására, amely szerint abban az esetben, ha egy gazdasági szereplő a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog közvetlenül részt venni a szerződés teljesítésében, akkor az ajánlatban és a szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként kell, hogy szerepeljen azzal, hogy egy gazdasági szereplőnek a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesül a beszerzés tárgyának általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből
- Az ajánlattételi dokumentáció és az esetleges kiegészítő tájékoztatások átvételéről szóló igazolások másolatát.
- A megajánlott eszközök egységáraira vonatkozó részletes kereskedelmi ajánlatot (ártáblázatot), amelyben külön-külön feltüntetésre kerülnek az opcionális tételek árai (a II. és a III. rész tekintetében).
- Az ajánlattevőnek az ajánlattételi dokumentációban meghatározott termékek tekintetében gyártói vagy közvetlen magyarországi forgalmazótól származó nyilatkozatot kell csatolnia arra vonatkozóan, hogy az ajánlatukban szereplő áruk nyertesség esetén leszállításra kerülnek az alábbi – szerződés aláírásától számított - teljesítési határidőkben:
1. rész tekintetében a szállítási határidő: 30 nap
2. rész tekintetében szállítási határidő: 100 nap
3. rész tekintetében a szállítási határidő: 100 nap
4. rész tekintetében a szállítási határidő: 100 nap
5. rész tekintetébena teljesítés két részletben történik: I. részteljesítés szállítási határideje: 30 nap, II. részteljesítés szállítási határideje: 180 nap
6. rész tekintetében a teljesítés két részletben történik: I. részteljesítés szállítási határideje 30 nap, II. részteljesítés szállítási határideje: 120 nap.
- Valamennyi rész tekintetében szükséges az eszköz(ök) üzembe helyezése. Ajánlatkérő valamennyi rész tekintetében csak új, első üzembe helyezésű eszközök szállítását fogadja el.
VI.3.4) Minősített ajánlattevők jegyzéke
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő(k) figyelmét, hogy a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 18. §-ban a minősített ajánlattevők jegyzéke tekintetében meghatározottakhoz képest szigorúbban állapítja meg az ajánlattevők gazdasági és pénzügyi, valamint a műszaki és szakmai alkalmassági feltételeit, azok igazolását az alábbiak szerint. [310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 20. § (4)].
Ajánlati felhívás III.2.2) szerinti feltételek P1) pontja akkor, ha a pénzügyi intézményi nyilatkozat(ok) benyújtására a minősített ajánlattevői névjegyzékbe való felvételhez az ajánlati felhívás feladásának napjánál régebben került sor, illetve P2) pontja. Ajánlati felhívás III.2.3) szerinti feltételek M1) pontja.
VI.3.5) Az ajánlatra vonatkozó formai előírások
Az ajánlatot a következő formai követelmények szerint kell benyújtani. [Kbt. 60. § (1)]
Az ajánlatot tartalomjegyzékkel, keltezéssel, folyamatos oldal sorszámozással ellátva az ajánlattevő(k) aláírásra jogosultak által cégszerűen aláírva, azaz olyan személy(ek), aláírásával ellátva, aki(k) szerepel(nek) a cégkivonatban, aláírási címpéldányon, vagy aláírás-mintán, vagy meghatalmazással rendelkez(nek) ahhoz, hogy az ajánlattevő nevében eljárhat(nak) (a meghatalmazást az ajánlathoz csatolni szükséges) kell benyújtani.
Az ajánlatokat zárt csomagban – több részre történő ajánlattétel esetén részenként külön csomagolásban - kell benyújtani. A csomagoláson fel kell tüntetni az eljárás tárgyát „NMHH_Monitoring állomások hálózatának bővítése egyes részei „_” rész (a rész megnevezése)”, a csomagoláson a közbeszerzési eljárás ajánlattal érintett részének feltüntetésével, az ajánlattevő megnevezését, illetőleg figyelmeztetést, hogy „az ajánlat csak az ajánlattételi határidő időpontjában bontható fel!”.
Az ajánlatokat 1 papír alapú és a papír alapú példánnyal mindenben megegyező 1 db elektronikus példányban (pdf. formátumban) kell benyújtani. Eltérés esetén a papír alapon benyújtott eredeti példány az irányadó. Az ajánlat papír alapú eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen; az ajánlat eredeti példányát oldalszámozással kell ellátni olyan módon, hogy az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen azzal, hogy elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet, a címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni – az Ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is elfogad, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható és az iratok helyére egyértelműen lehet hivatkozni; az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, amely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak; az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen – az ajánlat beadása előtt – módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.
Amennyiben valamely ajánlattevő több rész vagy valamennyi rész tekintetében ajánlatot kíván benyújtani, úgy az ajánlatait részenként külön-külön (megfelelő példányszámban és csomagolással) kell benyújtania azzal, hogy a több ajánlatban is kötelezően szerepeltetendő dokumentumokat, igazolásokat, nyilatkozatokat elegendő csak az egyik (bármelyik) rész tekintetében benyújtott ajánlatban szerepeltetni, a további ajánlat(ok)ban pedig hivatkozni arra, hogy mely rész tekintetében benyújtott ajánlatban kerültek csatolásra az adott dokumentumok, igazolások.
Az ajánlat elektronikus példányát jelszó nélkül olvashatóan kell elkészíteni és benyújtani, és az eredeti példányú ajánlatról készített, nem módosítható .pdf file formátumú fájl(oka)t kell tartalmaznia.
Az ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlattevő az ajánlatában, valamint a 69-70. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ide értve a védett ismeretet is) [Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:47. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó iratokat úgy kell elkészíteni, és azokat az ajánlatban lehetőleg elkülönítetten elhelyezni, hogy azok az információs önrendelkezési jogról es az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. § (3) bekezdésére figyelemmel kizárólag olyan információkat tartalmazzanak, amelyek nyilvánosságra hozatala az üzleti tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna, továbbá ne tartalmazzanak a Kbt. 80. § (2)–(3) bekezdése szerinti elemeket (Kbt. 80. § (1)).
VI.3.6) Az igazolások benyújtásának formája és nyelve
Az ajánlat eredetiként megjelölt példányában valamennyi benyújtandó dokumentumot eredetiben vagy egyszerű másolatban is be lehet nyújtani [Kbt. 36. § (3)] azzal, hogy az ajánlat Kbt. 61. § (1) bekezdése szerint benyújtott eredeti, papír alapú példányának a Kbt. 60. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.
Az ajánlatkérő jogosult az ajánlatban benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmának ellenőrzése érdekében más állami szervtől vagy gazdasági szereplőtől információt kérni [Kbt. 58. § (4)].
Az ajánlat benyújtásának nyelve az ajánlati felhívás IV.3.6) pontja szerint a magyar. Az ajánlatkérő kizárja, hogy a magyar nyelven kívül más nyelven is benyújtásra kerüljön az ajánlat.
Nem magyar nyelvű dokumentum csatolása esetén az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak ajánlattevő általi felelős (nem hiteles magyar nyelvű) fordítását is be kell nyújtani, amelynek egyezőségét (teljes szöveghűségét) cégszerű aláírással kell igazolni [Kbt. 36. § (3)].
VI.3.7) Egyéb információk
- A III.2.3) pont kiegészítéseként ajánlatkérő előírja, hogy a nem forintban megadott árbevételi és referenciában szereplő adatok eredeti devizanemben kerüljenek feltüntetésre azzal, hogy az idegen devizanemben megadott árbevételi adatok és referenciák forintra történő átszámítására ajánlatkérő az ajánlatok bontását megelőző hét utolsó munkanapján érvényes MNB deviza közép- árfolyamot alkalmazza.
- Ajánlatkérő a Kbt. 45. §-a szerint nyújt kiegészítő tájékoztatást.
- Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek [Kbt. 25. § (6) bekezdése].
- Az ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében az ajánlati felhívás III.1.3) pontjában megjelölteken túl az önálló ajánlattevők tekintetében sem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását [Kbt. 27. § (2)].
- Az ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. és annak végrehajtási rendeletei előírásai, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatói és ajánlásai szerint kell eljárni.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben)
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (töltse ki a VI.4.2 rovatot vagy szükség esetén a VI.4.3 rovatot)
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
Jogorvoslati kérelem benyújtható a Kbt. 137. §-ban foglaltak szerint.
VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának időpontja : 2014/07/31 (nap/hónap/év)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név: ENYD-Első Nyugat-Dunántúli Közbeszerzési Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Toldy Ferenc u. 80.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1015
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dr. Daczuk Balázs ügyvezető
Telefon: +36 12015307
E-mail: iroda@enyd.hu
Fax: +36 12015307
Internetcím (URL): www.enyd.hu
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők
Hivatalos név: ENYD-Első Nyugat-Dunántúli Közbeszerzési Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Toldy Ferenc u. 80.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1015
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dr. Daczuk Balázs ügyvezető
Telefon: +36 12015307
E-mail: iroda@enyd.hu
Fax: +36 12015307
Internetcím (URL): www.enyd.hu
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani
Hivatalos név: ENYD-Első Nyugat-Dunántúli Közbeszerzési Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Toldy Ferenc u. 80.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1015
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dr. Daczuk Balázs ügyvezető
Telefon: +36 12015307
E-mail: iroda@enyd.hu
Fax: +36 12015307
Internetcím (URL): www.enyd.hu
IV ) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosító (ha ismert): Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
……. (Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható)…..
 
B. MELLÉKLET
részekre vonatkozó információk
Rész száma 1 Elnevezés: 2 darab szélessávú mérésadatgyűjtő beszerzése antennakészlettel
1) Rövid meghatározás:
Adásvételi szerződés – Szélessávú mérésadatgyűjtő beszerzése antennakészlettel tárgyában
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:32000000-3
További tárgyak:38552000-9
3) Mennyiség:
Adásvételi szerződés keretében 2 darab szélessávú mérésadatgyűjtő beszerzése antennakészlettel az alábbiak szerint:
Szélessávú mérésadatgyűjtő
Működési frekvenciatartomány: 20MHz – 6GHz
Bemeneti impedancia: 50Ω
Szkennelési sebesség gyors üzemmódban: Min. 40GHz/s
Szkennelési sebesség nagy pontosságú üzemmódban: Min. 10GHz/s
Zajtényező a teljes sávban: Max. 12dB
Valós idejű sávszélesség: Min. 20MHz
SFDR: Legalább 60dB
Szintmérési pontosság: Max. ±3dB
RF bemenetek száma: Min. 2 db
RF csatlakozó típusa: SMA vagy N
Belső adattároló: Min. 500GB
Távvezérlő és adatkapcsolati interfész: Gigabit Ethernet
Táplálás: 12V DC, Power over Ethernet adapterrel és AC adapterről
Integrált 3G / GPRS modem: Igen
Fogyasztás: Max. 35W
Kivitel: Kültéri használatra alkalmas műszerházzal
Működési hőmérséklet tartomány: -25°C ..+50°C

Antennakészlet a szélessávú mérésadatgyűjtőhöz
Működési frekvenciatartomány: 20MHz – 6GHz
Polarizáció: vertikális
Antenna karakterisztika: körvételi
Impedancia: 50Ω
RF csatlakozó típusa: SMA vagy N
Maximális antennaméret: < 2m
Tömeg: legfeljebb 7kg
Kivitel: Kültéri használatra legyen alkalmas
Működési hőmérséklet tartomány: -25°C .. +50°C
Maximális szélterhelhetőség: 140 km/h (jegesedés nélkül)
Az I. rész tekintetében (is) szükséges az eszköz(ök) üzembe helyezése. Ajánlatkérő az I. rész tekintetében (is) csak új, első üzembe helyezésű eszközök szállítását fogadja el. Az ajánlattevőnek az ajánlattételi dokumentációban meghatározott eszközök tekintetében gyártói vagy közvetlen magyarországi forgalmazótól származó nyilatkozatot kell csatolnia arra vonatkozóan, hogy az ajánlatukban szereplő új, első üzembe helyezésű eszközök nyertesség esetén leszállításra kerülnek vállalt teljesítési határidőben.
Az I. résszel összefüggő részletes specifikációt (további elvárt műszaki jellemzőket) az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés (nap/hónap/év)
5) További információk a részekről:
------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) ----------------

B. MELLÉKLET
részekre vonatkozó információk
Rész száma 2 Elnevezés: 1 darab iránymérő és kapcsolódó antenna rendszer beszerzése
1) Rövid meghatározás:
Adásvételi szerződés – Iránymérő és kapcsolódó antenna rendszer beszerzése tárgyában
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:32000000-3
További tárgyak:38552000-9
3) Mennyiség:
Adásvételi szerződés keretében 1 darab iránymérő és kapcsolódó antenna rendszer eszközök beszerzésére az alábbiak szerint:
Iránymérő egység
Kivitel: 19”-os rack-be szerelhető, legfeljebb 4U magas, kezelőszervek nélküli kialakítás
Működési frekvenciatartomány: 20MHz-3GHz
Bemeneti impedancia: 50Ω
Alkalmazott iránymérési technológia: Korrelatív interferométer alapú DF
Minimális iránymérési pontosság: 2° RMS
Maximális valós idejű sávszélesség: Min. 20MHz
Minimum jel-időtartam (mérendő jel): 10ms
Zajtényező (a teljes működési tartományban): ≤15dB
VSWR: ≤ 3:1
Mérődetektor típusok (jelszint mérés): Average, Peak, RMS
Demodulációs képességek: AM, FM, LSB, USB, CW, PM
V/UHF bemenetek száma Min 2 db
RF csatlakozó típusa: SMA vagy N
Távvezérlő és adatkapcsolati interfész: Gigabit Ethernet

Iránymérő antennarendszer
Környezeti kialakítás: Kültéri használatra alkalmas, toronyra szerelhető kivitel
Működési frekvenciatartomány: 20MHz – 3GHz
Impedancia: 50Ω
Polarizáció: Vertikális (20MHz-3GHz) és Horizontális (40MHz-1,3GHz)
Minimális iránymérési pontosság: 2° RMS
Maximális szélterhelhetőség: Min. 160 km/h (jegesedés nélkül)
Működési hőmérséklet tartomány: -25°C .. +50°C
Antennarendszer maximális tömege: 65kg
Opcionálisan megajánlandó tételek :
a) Valós idejű sávszélesség 20MHz-nél nagyobb frekvenciaátfogásra (mérővevő üzemmódban).
b) IQ adatfolyam belső memóriaegységbe, illetve adatkapcsolati interfészen keresztül számítógép merevlemezre történő rögzítése, valamint a rögzített IQ fájlok visszajátszása
c) Több egyidejű virtuális csatornán történő mérés, legalább 3 egymástól független csatornát biztosítva.
A II. rész tekintetében (is) szükséges az eszköz(ök) üzembe helyezése. Ajánlatkérő a II. rész tekintetében (is) csak új, első üzembe helyezésű eszközök szállítását fogadja el. Az ajánlattevőnek az ajánlattételi dokumentációban meghatározott eszközök tekintetében g
yártói vagy közvetlen magyarországi forgalmazótól származó nyilatkozatot kell csatolnia arra vonatkozóan, hogy az ajánlatukban szereplő új, első üzembe helyezésű eszközök nyertesség esetén leszállításra kerülnek vállalt teljesítési határidőben.
A II. résszel összefüggő részletes specifikációt (további elvárt műszaki jellemzőket) az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: 100 (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés (nap/hónap/év)
5) További információk a részekről:
------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) ----------------

B. MELLÉKLET
részekre vonatkozó információk
Rész száma 3 Elnevezés: 2 db mérővevő és 4 db mérésvezérlő számítógép beszerzése
1) Rövid meghatározás:
Adásvételi szerződés – 2 db mérővevő és 4 db mérésvezérlő számítógép beszerzése tárgyában
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:32000000-3
További tárgyak:38552000-9
3) Mennyiség:
Adásvételi szerződés keretében 2 db mérővevő és 4 db mérésvezérlő számítógép beszerzése az alábbiak szerint.
Minimális műszaki követelmények:
Mérővevő
Kivitel: 19”-os rackbe szerelhető, 1U magas kialakítás
Működési frekvenciatartomány: 9kHz – 6GHz
Bemeneti impedancia: 50Ω
Zajtényező: 9kHz - 20MHz: <10dB
20MHz felett: <13dB
Valós idejű sávszélesség: Min. 24MHz
Maximum bemeneti teljesítmény: Min +15dBm
Hangolási felbontás: Min. 1Hz
Szkennelési sebesség: Min 4GHz/s
Egyidejűleg demodulálható csatornák száma: Min. 3
VSWR: ≤ 2,5:1
Demodulációs képességek: AM, FM, LSB, USB, CW, PM
RF bemenetek száma: Min. 2 db (1 db V/UHF, 1 db HF)
RF csatlakozó típusa: SMA vagy N
Távvezérlő és adatkapcsolati interfész: Gigabit Ethernet

Mérésvezérlő számítógép
Kivitel: Beltéri használatra alkalmas, 19”-os rack-be szerelhető, legfeljebb 4U magas kialakítás
Processzor: Min. Core i7 3.6GHz
Memória: Min. 16GB DDR3 2400MHz
Merevlemez (operációs rendszerhez) Min. 200GB SSD SATA 3
Merevlemez (mérési adatokhoz RAID-ben): Min. 2x 2000GB SATA 3
Vezérlő LAN interfész Gigabit Ethernet
Adatkapcsolati LAN interfész: 10G Ethernet
Opcionálisan megajánlandó tétel:
a) Működési frekvenciatartomány 6GHz-nél magasabb felső határértékre.
A III. rész tekintetében (is) szükséges az eszköz(ök) üzembe helyezése. Ajánlatkérő a III. rész tekintetében (is) csak új, első üzembe helyezésű eszközök szállítását fogadja el. Az ajánlattevőnek az ajánlattételi dokumentációban meghatározott eszközök tekintetében gyártói vagy közvetlen magyarországi forgalmazótól származó nyilatkozatot kell csatolnia arra vonatkozóan, hogy az ajánlatukban szereplő új, első üzembe helyezésű eszközök nyertesség esetén leszállításra kerülnek vállalt teljesítési határidőben.
A III. résszel összefüggő részletes specifikációt (további elvárt műszaki jellemzőket) az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: 100 (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés (nap/hónap/év)
5) További információk a részekről:
------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) ----------------

B. MELLÉKLET
részekre vonatkozó információk
Rész száma 4 Elnevezés: 2 darab monitoring antennakészlet beszerzése
1) Rövid meghatározás:
Adásvételi szerződés – 2 darab monitoring antennakészlet beszerzése tárgyában
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:32000000-3
3) Mennyiség:
Adásvételi szerződés keretében 2 darab monitoring antennakészlet beszerzése az alábbiak szerint.
A megajánlott monitoring antennakészlet a következő elemekből álljon:
Megnevezés Mennyiség
Felső sávi monitoring antenna (20MHz-6GHz) 2 db
Alsó sávi monitoring antenna (9kHz-30MHz) 2 db
Alsó sávi irányított antenna (log-per, 80MHz-2GHz) 2 db
Felső sávi irányított antenna (log-per, 1GHz-6GHz) 2 db
Műszaki követelmények:
Monitoring antennakészlet
Kialakítás: Kültéri használatra alkalmas konstrukció
Alsó sávi monitoring antenna
Működési frekvenciatartomány: 9kHz – 30MHz
Polarizáció: Vertikális
RF csatlakozó típusa: N
Impedancia: 50Ω
VSWR: ≤2:1 (f>20kHz esetén)
Működési hőmérséklet tartomány: -25°C .. +50°C
Tömeg: ≤2kg
Maximális szélterhelhetőség: 140 km/h (jegesedés nélkül)

Felső sávi monitoring antenna
Működési frekvenciatartomány: 20MHz – 6GHz
Polarizáció: Vertikális
RF csatlakozó típusa: N
Impedancia: 50 Ω
VSWR: ≤3:1
Működési hőmérséklet tartomány: -25°C +50°C
Tömeg: ≤3kg
Maximális szélterhelhetőség: 140 km/h (jegesedés nélkül)

Alsó sávi irányított antenna
Működési frekvenciatartomány: 80MHz – 2GHz
Típusa Log-per
RF csatlakozó típusa: N
Impedancia: 50Ω
VSWR: ≤2,5:1
Nyereség: >5dBi a teljes működési tartományban
Működési hőmérséklet tartomány: -25°C .. +50°C
Tömeg: ≤6kg
Maximális szélterhelhetőség: 140 km/h (jegesedés nélkül)

Felső sávi irányított antenna
Működési frekvenciatartomány: 1GHz – 6GHz
Típusa Log-per
Impedancia: 50Ω
VSWR: ≤2,5:1
Nyereség: >8dBi a teljes működési tartományban
Működési hőmérséklet tartomány: -25°C .. +50°C
Tömeg: ≤2kg
Maximális szélterhelhetőség: 140 km/h (jegesedés nélkül)
A IV. rész tekintetében (is) szükséges az eszköz(ök) üzembe helyezése. Ajánlatkérő a IV. rész tekintetében (is) csak új, első üzembe helyezésű eszközök szállítását fogadja el. Az ajánlattevőnek az ajánlattételi dokumentációban meghatározott eszközök tekintetében gyártói vagy közvetlen magyarországi forgalmazótól származó nyilatkozatot kell csatolnia arra vonatkozóan, hogy az ajánlatukban szereplő új, első üzembe helyezésű eszközök nyertesség esetén leszállításra kerülnek vállalt teljesítési határidőben.
A IV. résszel összefüggő részletes specifikációt (további elvárt műszaki jellemzőket) az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: 100 (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés (nap/hónap/év)
5) További információk a részekről:
------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) ----------------

B. MELLÉKLET
részekre vonatkozó információk
Rész száma 5 Elnevezés: 2 db antenna jelút kapcsoló – forgatóvezérlő egység és 2 db antennaforgató-polarizációváltó beszerzése
1) Rövid meghatározás:
Adásvételi szerződés – 2 db antenna jelút kapcsoló – forgatóvezérlő egység és 2 db antennaforgató-polarizációváltó beszerzése tárgyában
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:32000000-3
3) Mennyiség:
Adásvételi szerződés keretében 2 db antenna jelút kapcsoló – forgatóvezérlő egység és 2 db antennaforgató-polarizációváltó beszerzése az alábbiak szerint.
Antenna jelút kapcsoló és forgatóvezérlő egység
Kivitel: Beltéri használatra alkalmas, 19”-os rack-be szerelhető, legfeljebb 2U magas kialakítás
Távvezérlő és adatkapcsolati interfész: Min. 10/100 Ethernet

Jelút kapcsoló részegység
Működési frekvenciatartomány: 20MHz – 6GHz
Antenna bemenetek száma Min. 4 db
RF kimenetek száma: Min. 4 db
Kapcsolási mód: 4 db független jelút kapcsolásának képessége
Impedancia: 50Ω
Kapcsolási idő: Max. 50ms
Beiktatási csillapítás: <2dB
Elválasztási csillapítás: Min. 60dB
Frekvencia menet hullámossága: Max. ±0.5dB
VSWR: ≤2:1
RF csatlakozó típusa: SMA vagy N
Antennaforgató vezérlő részegység
Kialakítás: Azimut és polarizáció vezérlés
Minimális azimut forgatási tartomány: 0-360°
Minimális polarizáció forgatási tartomány: 0-90°

Antennaforgató és polarizációváltó egység
Kialakítás: Robusztus, kültéri használatra szánt konstrukció
Minimális azimut forgatási tartomány: 0-360°
Minimális polarizáció forgatási tartomány: 0-90°
Minimális azimuth forgatási sebesség: 2°/s
Minimális polarizáció forgatási sebesség: 6°/s
Maximális axiális terhelés: 1000N
Működési hőmérséklet tartomány: -25°C .. +50°C
Tömeg: Legfeljebb 100kg
Az V. rész tekintetében (is) szükséges az eszköz(ök) üzembe helyezése. Ajánlatkérő az V. rész tekintetében (is) csak új, első üzembe helyezésű eszközök szállítását fogadja el. Az ajánlattevőnek az ajánlattételi dokumentációban meghatározott eszközök tekintetében gyártói vagy közvetlen magyarországi forgalmazótól származó nyilatkozatot kell csatolnia arra vonatkozóan, hogy az ajánlatukban szereplő új, első üzembe helyezésű eszközök nyertesség esetén leszállításra kerülnek vállalt teljesítési határidőben.
Az V. résszel összefüggő részletes specifikációt (további elvárt műszaki jellemzőket) az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: 180 (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés (nap/hónap/év)
5) További információk a részekről:
------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) ----------------

B. MELLÉKLET
részekre vonatkozó információk
Rész száma 6 Elnevezés: 1 db mobil mérőhálózat beszerzése
1) Rövid meghatározás:
Adásvételi szerződés – 1 darab mobil mérőhálózat beszerzése tárgyában
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:32000000-3
További tárgyak:38552000-9
3) Mennyiség:
Adásvételi szerződés keretében 1 darab mobil mérőhálózat az alábbiak szerint.
Megnevezés Mennyiség
Szélessávú mérésadatgyűjtő 5 db
A mérőeszközöket összekötő WLAN hálózat 1 db
Mérővevő 1 db
Védő-hordozó doboz a mérővevőhöz 1 db
Szélessávú mérőantenna készlet 1 db
Antenna árboc 1 db
Mérésvezérlő számítógép 1 db
Helymeghatározáshoz, TDOA mérések lefolytatására szükséges szoftverlicensz 5 db

Műszaki követelmények:
Szélessávú mérésadatgyűjtő
Működési frekvenciatartomány: 20MHz – 6GHz
Bemeneti impedancia: 50Ω
Szkennelési sebesség gyors üzemmódban: Min. 40GHz/s
Szkennelési sebesség nagy pontosságú üzemmódban: Min. 10GHz/s
Zajtényező a teljes sávban: Max. 12dB
Valós idejű sávszélesség: Min. 20MHz
SFDR: Legalább 60dB
Szintmérési pontosság: Max. ±3dB
RF bemenetek száma: Min. 2 db
RF csatlakozó típusa: SMA vagy N
Belső adattároló: Min. 500GB
Távvezérlő és adatkapcsolati interfész: Gigabit Ethernet
Táplálás: 12V DC, Power over Ethernet adapterrel és AC adapterről
Integrált 3G / GPRS modem: Igen
Fogyasztás: Max. 35W
Kivitel: Kültéri használatra alkalmas műszerházzal
Működési hőmérséklet tartomány: -25°C ..+50°C

Antennakészlet a szélessávú mérésadatgyűjtőhöz
Működési frekvenciatartomány: 20MHz – 6GHz
Polarizáció: vertikális
Antenna karakterisztika: körvételi
Impedancia: 50Ω
RF csatlakozó típusa: SMA vagy N
Maximális antennaméret: < 2m
Tömeg: legfeljebb 7kg
Kivitel: Kültéri használatra legyen alkalmas
Működési hőmérséklet tartomány: -25°C .. +50°C
Maximális szélterhelhetőség: 140 km/h (jegesedés nélkül)

WLAN hálózat
Kivitel: Kültéri használatra alkalmas kialakítás / ház
Működési frekvenciatartomány: 5170MHz - 5285 MHz
Hatótávolság: Min. 3km
Átviteli képesség: Min. 40Mbps
Ethernet csatlakozó: Min. 100 Base-T

Mérővevő
Kivitel: 19”-os rackbe szerelhető kialakítás
Működési frekvenciatartomány: 20MHz – 6GHz
Bemeneti impedancia: 50Ω
Valós idejű sávszélesség: Min. 100MHz
Mérődetektor típusok: Avr, Peak, RMS
Maximum bemeneti teljesítmény:
Min +15dBm
Hangolási felbontás: Legalább 1Hz
SFDR Min. 78dB
Zajtényező a teljes sávban: ≤12dB
Szkennelési sebesség: Min. 40GHz/s
Egyidejűleg demodulálható csatornák száma: Min. 6
VSWR: ≤2,5:1
Demodulációs képességek: AM, FM, LSB, USB, CW, PM
RF bemenetek száma: Min. 2 db
RF csatlakozó típusa: SMA vagy N
Program interfész: Gigabit Ethernet
Adatkapcsolati interfész (háttértár felé): 10G Ethernet

Védő-hordozó doboz a mérővevőhöz
Kivitel: Por-, csepp és vibrációálló védő-hordozó doboz, belső rack kerettel szerelve
Rack keret magassága: A mérővevő méretéhez alkalmazkodó méretű
Integrált ventilátor panel: Igen
Felhasználási hőmérséklet tartomány: -25°C .. +50°C

Szélessávú mérőantenna készlet
Kivitel: Kültéri használatra alkalmas konstrukció, Maximum 2 antennával lefedve a teljes sávot. Könnyű szerelhetőség, mobil használatra való alkalmasság.
Működési frekvenciatartomány: 20MHz – 6GHz
RF Csatlakozó: SMA vagy N
Impedancia: 50 Ω
VSWR: <3,5:1 (20MHz – 600MHz)
<2,5:1 (600MHz -6GHz)
Működési hőmérséklet tartomány: -25°C +50°C
Tömeg: Legfeljebb 12kg
Maximális szélterhelhetőség: 140 km/h (jegesedés nélkül)

Antenna árboc
Kialakítás: Kültéri használatra alkalmas hordozható konstrukció, könnyű szerelhetőség.
Hordozási méret: Legfeljebb 2,1m hosszúság
Üzemi magasság: Min. 6m
Működtetési mód: Kézi
Terhelhetőség: Min. 14kg
Tömeg: Legfeljebb 20kg

Mérésvezérlő számítógép konfiguráció
Notebook konfiguráció:
Kijelző: Min. 12”
Processzor: Min. Core i7 2.8GHz
Memória: Min. 8GB DDR3
Merevlemez: Min. 1000GB SATA
I/O Portok: Min. 2 x USB 3.0, 1 x HDMI, 1 x Gigabit Ethernet
Operációs rendszer: Windows 7 Pro HUN

Monitor (2db):
Kijelző méret és technológia: 30” IPS paneles
Kijelző felbontás: 2560x1600
I/O Portok: HDMI, Display Port, DVI-D és VGA csatlakozás
A VI. rész tekintetében (is) szükséges az eszköz(ök) üzembe helyezése. Ajánlatkérő a VI. rész tekintetében (is) csak új, első üzembe helyezésű eszközök szállítását fogadja el. Az ajánlattevőnek az ajánlattételi dokumentációban meghatározott eszközök tekintetében gyártói vagy közvetlen magyarországi forgalmazótól származó nyilatkozatot kell csatolnia arra vonatkozóan, hogy az ajánlatukban szereplő új, első üzembe helyezésű eszközök nyertesség esetén leszállításra kerülnek vállalt teljesítési határidőben.
A VI. résszel összefüggő részletes specifikációt (további elvárt műszaki jellemzőket) az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: 120 (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés (nap/hónap/év)
5) További információk a részekről:
------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) ----------------

C1. melléklet
Általános beszerzés
A II. szakaszban (A szerződés tárgya) említett szolgáltatási kategóriák
2004/18/EK irányelv
Kategória száma [ 1 ]
Tárgy
1
Karbantartási és javítási szolgáltatások
2
Szárazföldi szállítási szolgáltatások[2], beleértve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat és a futárszolgálatokat, kivéve a postai küldemények szállítását
3
Légi személyszállítási és teherfuvarozási szolgáltatások, kivéve a postai küldemények szállítását
4
Szárazföldi[3] és légipostai küldemények szállítása
5
Távközlési szolgáltatások
6
Pénzügyi szolgáltatások:
(a) Biztosítási szolgáltatások (b) Banki és befektetési szolgáltatások [4]
7
Számítógépes és azzal összefüggő szolgáltatások
8
Kutatási és fejlesztési szolgáltatások[5]
9
Számviteli, könyvvizsgálói és könyvelési szolgáltatások
10
Piackutatási és közvélemény-kutatási szolgáltatások
11
Vezetési tanácsadó szolgáltatások[6] és az ezzel összefüggő szolgáltatások
12
Építészeti szolgáltatások; mélyépítési szolgáltatások és integrált mélyépítési szolgáltatások; városrendezési és tájrendezési szolgáltatások; az ezekkel összefüggő tudományos és műszaki tanácsadási szolgáltatások; műszaki vizsgálati és elemző szolgáltatások
13
Reklámszolgáltatások
14
Épülettakarítási szolgáltatások és ingatlankezelési szolgáltatások
15
Kiadói és nyomdai szolgáltatások, eseti vagy szerződéses alapon
16
Szennyvíz- és hulladékkezelési szolgáltatások, fertőtlenítési és hasonló szolgáltatások
Kategória száma [ 7 ]
Tárgy
17
Szállodai és éttermi szolgáltatások
18
Vasúti szállítási szolgáltatások
19
Vízi szállítási szolgáltatások
20
Szállítási mellék- és kiegészítő szolgáltatások
21
Jogi szolgáltatások
22
Személyzetelhelyezési és -ellátási szolgáltatások 8
23
Nyomozási és biztonsági szolgáltatások, kivéve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat
24
Oktatási és szakképzési szolgáltatások
25
Egészségügyi és szociális szolgáltatások
26
Szórakoztató, kulturális és sportszolgáltatások 9
27
Egyéb szolgáltatások
1 A 2004/18/EK irányelv 20. cikke és IIA. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák.
2 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.
3 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.
4 Kivéve az értékpapírok és egyéb pénzügyi eszközök kibocsátásával, eladásával, vételével vagy átruházásával kapcsolatos pénzügyi szolgáltatásokat és a jegybanki tevékenységet (szolgáltatást). Nem tartoznak ide továbbá: a föld, meglévő épületek vagy egyéb ingatlan, illetve az arra vonatkozó jogok bármilyen pénzügyi eszköz segítségével történő megvásárlásához vagy bérléséhez kapcsolódó szolgáltatások. Mindazonáltal az adásvételi vagy bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg, vagy az ilyen szerződés megkötése előtt vagy után bármilyen formában megkötött, pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződések az irányelv hatálya alá tartoznak.
5 Kivéve a kutatási és fejlesztési szolgáltatásokat, nem értve ide azt az esetet, ha annak eredményét kizárólag az ajánlatkérő hasznosítja tevékenységi körében, és az ellenszolgáltatást teljes mértékben az ajánlatkérő teljesíti.
6 Kivéve a választottbírósági, a közvetítői és a békéltetési szolgáltatást.
7 A 2004/18/EK irányelv 21. cikke és IIB. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák.
8 Kivéve a munkaszerződéseket.
9 Kivéve a műsorszolgáltatók által kötött, műsoranyagok megszerzésével, fejlesztésével, saját vagy koprodukciós készítésével kapcsolatos, illetve a műsorszolgáltatási időtartammal kapcsolatos szerződéseket.