Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2014/92
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati felhívás - Egyes ágazatokban/EU/2011.08.19. EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt
Közzététel dátuma:2014.08.06.
Iktatószám:15492/2014
CPV Kód:60112000-6
Ajánlatkérő:Alba Volán Autóbuszközlekedési Zrt.
Teljesítés helye:Ajánlatkérő székhelye, illetve a dokumentációban meghatározott menetrend szerinti útvonalak.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2014.09.19.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz- szolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

EURÓPAI UNIÓ
Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670
E-mail: ojs@publications.europa.eu
Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.europa.eu
Ajánlati felhívás – Egyes ágazatokban2004/17/EK irányelv
I. szakasz: ajánlatkérő
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Alba Volán Autóbuszközlekedési Zrt.
Nemzeti azonosító (ha ismert): AK00139
Postai cím: Börgöndi út 14.
Város: Székesfehérvár
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Németh Tamás vezérigazgató
Telefon: +36 22538700
E-mail: lmihalyi@albavolan.hu
Fax: +36 22538710
Az ajánlatkérő általános címe (URL): -
A felhasználói oldal címe (URL):
Elektronikus hozzáférés az információkhoz (URL):
Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elektronikus benyújtása (URL):
Részletes információk megadásához használja az A. mellékletet.
További információ a következő címen szerezhető be
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.melléklet I) pontját)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (beleértve a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó dokumentációt is) a következő címen szerezhetők be
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.melléklet II) pontját)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.melléklet III) pontját)
I.2) Fő tevékenység
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
x Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz- szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb: (nevezze meg)
I.3) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
Alvállalkozói szerződés - Közforgalmú helyközi autóbuszjáratok alvállalkozásban történő üzemeltetése
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye
(csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatásmegrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
  Építési beruházás
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Árubeszerzés
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
x Szolgáltatásmegrendelés
Szolgáltatási kategória száma 2
A szolgáltatási kategóriákat lásd a C2. mellékletben
A teljesítés helye
Ajánlatkérő székhelye, illetve a dokumentációban meghatározott menetrend szerinti útvonalak.
NUTS-kód HU211
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (ha szükséges)
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma
vagy
(adott esetben) maximális létszáma
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama
Időtartam év(ek)ben: vagy hónapban:
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül Pénznem:
vagy
és között. Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága: (ha ismert)
II.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása:
Közforgalmú helyközi autóbuszjáratok alvállalkozásban történő üzemeltetése
II.1.6)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:60112000-6
II.1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
II.1.8) Részekre vonatkozó információk (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható)
A beszerzés részekből áll: igen
(igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók
  egy részre
x egy vagy több részre
  valamennyi részre
II.1.9)Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2) Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1) Teljes mennyiség: (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve, adott esetben)
I. rész:
Helyközi közforgalmú autóbuszjáratok alvállalkozásban történő üzemeltetése évi 1 392 415,4 km - 8,29% összteljesítménnyel a dokumentációban meghatározottak szerint.
Becsült érték: nettó 1 306 839 870,- HUF
II. rész: Helyközi közforgalmú autóbuszjáratok alvállalkozásban történő üzemeltetése évi 949 105,7 km - 5,65% összteljesítménnyel a dokumentációban meghatározottak szerint.
Becsült érték: nettó 806 937 575,- HUF
(ha ismert, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: 2113777445 Pénznem: HUF
vagy
és között. Pénznem:
II.2.2)Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció) nem
(igen válasz esetén) A vételi jog meghatározása:
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.2. 3 ) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabbítható igen
A lehetséges meghosszabbítások száma: (ha van ilyen) 1 vagy és között
(ha ismert) Meghosszabbítható szerződések esetén a további hirdetmények tervezett ütemezése:
hónapban: 24 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés: 2014/10/14 (nap/hónap/év)
Befejezés 2016/12/31 (nap/hónap/év)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
Teljesítési biztosíték: mértéke a szerződés szerinti, tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 0,05%-a.
A biztosíték a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja szerinti módokon nyújtható.
A kötbérekkel kapcsolatos rendelkezések a felhívás VI.3. pontjában szerepelnek.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ellenérték teljesítésére havonta, a teljesítés igazolását követően a jogszabályoknak megfelelően kiállított számla alapján, a tárgyhót követő hónap 30. napjáig átutalással kerül sor a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdéseinek megfelelően.
Vonatkozó további jogszabályi rendelkezések:
— az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény,
— az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
— az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet.
A részletes fizetési feltételeket az ajánlattételi dokumentációban található szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben)
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a Kbt. 27. § (2) bekezdése alapján projekttársaság létrehozását.
III.1.4) Egyéb különleges feltételek: (adott esetben)
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak igen
(igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása:
A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény alapján.
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56.§ (1) bekezdésében és az 57. § (1) bekezdésében, illetve nem lehet ajánlattevő, aki a Kbt. 56.§ (2) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alatt áll.
A kizáró okok fenn nem állását a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 2-11. § rendelkezései szerint kell igazolni.
Az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 58. § (3) bekezdése szerint, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá.
Továbbá ajánlattevő a Kbt. 57. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok esetében választása szerint:
(i) saját nyilatkozatot nyújt be arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alá, vagy
(ii) az eljárásban megjelölt alvállalkozó nyilatkozatát - a meg nem jelölt alvállalkozók tekintetében benyújtott ajánlattevői nyilatkozat mellett -, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nyilatkozatát nyújtja be arról, hogy a szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alá.
A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó, az ajánlattevő, az alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő által tett nyilatkozatoknak a jelen felhívás közzététele napjánál nem régebbi keltezésűnek kell lenniük.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha
P.1) bármely pénzforgalmi számláján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított fél évben az ajánlati felhívás feladásának napjáig 30 napnál hosszabb idejű, 1 000 000,- Forintnál nagyobb összegű sorban állás fordult elő,
P.2) az ajánlattevőnek vagy jogelődjének az ajánlati felhívás feladását megelőző utolsó 3 lezárt üzleti év mérleg szerinti eredménye valamelyik évben negatív.
Ha az ajánlattevő a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, úgy alkalmatlan az ajánlattevő, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (autóbusszal végzett helyközi menetrendszerinti személyszállítás) származó - általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem érni el vagy haladja meg a 100.000.000,- Ft összeget.
P.3) az ajánlati felhívás feladását megelőző utolsó üzleti évben elért, a közbeszerzés tárgyából (autóbusszal végzett helyközi menetrendszerinti személyszállítás) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - nettó árbevétele nem éri el a 150.000.000,- Forintot.
Megkövetelt igazolási mód:
P.1) A Kbt. 55. § (1) bekezdésének d) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) pontja alapján csatolni kell valamennyi számlavezető pénzügyi intézménytől származó, az összes pénzforgalmi számlájáról szóló, a felhívás feladásánál nem régebbi keltezésű nyilatkozat az alábbi kötelező tartalommal (attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak):
— pénzforgalmi jelzőszáma,
— a számlavezetés kezdete,
— fizetési kötelezettségeinek pontosan eleget tett-e,
— számlán az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított félévben az ajánlati felhívás feladásának napjáig 1 000 000 HUF-nál nagyobb összegű sorban álló tétele volt-e, ha igen milyen időtartamig.
P.2) A Kbt. 55. § (1) bekezdésének d) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pont szerint csatolandó az ajánlati felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti évre vonatkozó - saját vagy jogelőd - a számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának egyszerű másolata a kiegészítő melléklet és a független könyvvizsgálói jelentés csatolása nélkül. Amennyiben az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga nem írja elő a beszámoló közzétételét, úgy nyilatkozat benyújtása szükséges a vonatkozó minimumkövetelmények tekintetében. Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges.
Ha az ajánlattevő a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.(310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (2) )
P.3) A Kbt. 55. § (1) bekezdésének d) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja alapján csatolni kell az ajánlati felhívás feladását megelőző utolsó üzleti évben elért, közbeszerzés tárgya (autóbusszal végzett helyközi menetrendszerinti személyszállítás) szerinti általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdései, valamint a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 14. §-a.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha
M.1) az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 évben nem rendelkezik részenként összesen legalább egy, évi nettó 150.000.000 Forintot elérő vagy meghaladó, egy szerződés keretében teljesített autóbusszal végzett személyszállítási tevékenységből származó referenciával. Ugyanaz a referencia mind két rész tekintetében benyújtható.

M.2) nem rendelkezik egy, a szolgáltatás ellátásához szükséges, a 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendeletben meghatározott autóbuszos személyszállító vállalkozó képesítéssel rendelkező szakemberrel.
M.3) Nem rendelkezik az MSZ EN ISO 9001:2009 szabványnak megfelelő, autóbusszal végzett személyszállításra vonatkozó érvényes tanúsítvánnyal, vagy az ezzel a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerint egyenértékű dokumentummal, vagy a minőség biztosítása érdekében tett intézkedésekkel.
Megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevőnek a műszaki, illetve szakmai alkalmasság igazolására az alábbi dokumentumokat kell becsatolnia és az ennek megfelelő alkalmassági feltételeknek megfelelnie:
M.1) A Kbt. 55. § (1) bek. a) és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bek. a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 év legjelentősebb, az alkalmassági minimumkövetelmények között megadott tárgyú szolgáltatásainak ismertetését.
Az ismertetést a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16.§ (1) – (2) bekezdésében meghatározottak szerint kell megadni.
M.2) A Kbt. 55. § (1) bekezdésének a) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bek. d) pontja szerint azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
A szakember bemutatása során csatolandók:
a) képzettséget igazoló szakmai önéletrajz a szakember sajátkezű aláírásával;
b) szakember végzettséget igazoló okiratok (bizonyítványok);
c) a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat
M.3) A Kbt. 55. § (1) bekezdésének c) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bek. f) pont szerint az MSZ EN ISO 9001:2009, vagy azzal egyenértékű minőségbiztosítási rendszerének bármely nemzeti rendszerben akkreditált minőségbiztosítási rendszert tanúsító által kiállított igazolása (egyszerű másolati példányát) vagy a minőségbiztosítás érdekében tett intézkedéseinek leírása, amelyeket a teljesítés során alkalmazni tud, figyelembe véve a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdését.
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
  A szerződés védett műhelyek számára fenntartott
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
III.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve igen
(igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
A 89/1988. (XII.) MT rendeletben foglaltak szerint
III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét igen

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt
  Meghívásos
  Tárgyalásos
Megtörtént a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése (a tárgyalásos eljárás egyes típusai esetében)
(igen válasz esetén, a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3) szakaszban (További információk) kell megadni)
IV. 2) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (jelölje be a megfelelő rovatot/rovatokat)
(ha szükséges, a B. mellékletben adja meg a részekhez kapcsolódó bírálati szempontokra vonatkozó további információkat)
  A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
vagy
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
x az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy – ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség – csökkenő fontossági sorrendben kell megadni)
  a dokumentációban, az ajánlati felhívásban vagy az ajánlattételi felhívásban meghatározott részszempontok
SzempontSúlyszám
I. rész esetében
1. Vállalási ár (Ft/km)70
2. Autóbuszok maximális átlagéletkora (hónap, min. 12, max. 96)10
3. Alvállalkozó forgalmi technológiájának színvonala, megalapozottsága a dokumentációban részletezett paraméterek alapján15
II. rész esetében
1. Vállalási ár (Ft/km)70
2. Autóbuszok maximális átlagéletkora (hónap, min. 12, max. 120)10
3. Alvállalkozó forgalmi technológiájának színvonala, megalapozottsága a dokumentációban részletezett paraméterek alapján15
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni nem
(igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre nem
(igen válasz esetén)
  Időszakos előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:
/S - , dátum: (nap/hónap/év)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:
/S - , dátum: (nap/hónap/év)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:
/S - , dátum: (nap/hónap/év)
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerzésének feltételei (a DBR kivételével)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2014/09/19 (nap/hónap/év) Időpont: 12:30
A dokumentációért fizetni kell igen
(igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: 150000 Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A dokumentáció fenti ellenértéke az ÁFÁ-t nem tartalmazza. A dokumentáció fenti ellenértékét kizárólag a Kbt. 124. § (4) bekezdése szerinti szervezet köteles a jelen pontban meghatározott feltételek szerint megfizetni. A dokumentációt bármely érdekelt gazdasági szereplő térítésmentesen átveheti. A dokumentáció ellenértékét a Qualitas Consulting Kft. K&H Bank-nál vezetett, 10400968-50515450-49551010 számú bankszámlaszámára kell a Kbt. 124. § (4) bekezdése szerinti szervezetnek átutalnia.
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2014/09/19 (nap/hónap/év) Időpont: 12:30
IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
  Az EU bármely hivatalos nyelve
x Az EU következő hivatalos nyelve(i): HU
  Egyéb:
IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (nyílt eljárás)
-ig (nap/hónap/év)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2014/09/19 (nap/hónap/év) Időpont: 12:30
(adott esetben) Hely: 1095 Budapest, Ipar utca 5. „B” lépcsőház, V. emelet, I. ajtó.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek (adott esetben) igen
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A Kbt. 62. § (2) bekezdése szerint.

VI. SZAKASZ: kiegészítŐ INFORMációk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
(igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
(igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
VI.3) További információk: (adott esetben)
1. Ajánlatkérő a Kbt. 67. § szerint biztosítja a hiánypótlást.
2. A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 45. §. (1)-(8) bekezdéseiben valamint a dokumentációban foglaltak az irányadók.
3. Ajánlatkérő a Kbt. 80. § (4) bekezdése alkalmazása tekintetében munkaidőnek az alábbi időszakokat tekinti: hétfőtől csütörtökig 9-16 óráig, pénteken, és amennyiben a szombati nap munkanap, szombaton 9-14 óráig terjedő időintervallum.
4. A Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján az eredeti ajánlati példányban szereplő dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatók.
5. Az ajánlatokat munkanapokon hétfőtől csütörtökig 9-17 óráig, pénteken, és amennyiben a szombati nap munkanap, szombaton 9-14 óráig, az ajánlattételi határidő napján 9-12:30 óráig lehet benyújtani.
6. Az ajánlatkérő – figyelemmel a Kbt. 35. § (1) bekezdésében foglaltakra – azt tekinti az eljárás iránt érdeklődését jelző gazdasági szereplőnek, aki az érdeklődését írásban jelzi. Egyidejűleg meg kell adni az írásbeli kapcsolattartási forma alkalmazása során használható e-mail címet, amelyre ajánlatkérő a Kbt.-ben előírt tájékoztatásokat küldi az érdeklődését jelző gazdasági szereplőnek.
7. Ajánlatok benyújtása: az ajánlatokat írásban és zártan, 1 eredeti papíralapú példányban, az ajánlati felhívás által megjelölt kapcsolattartási pontban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. Az eredeti, aláírt ajánlatot teljes terjedelmében (beleértve az összes nyilatkozatukat, igazolásokat stb.) *.pdf formátumba beszkennelve elektronikus adathordozón (CD vagy DVD) is be kell nyújtani az ajánlatukkal közös csomagolásban.
8. Az ajánlatban felolvasólapot kell elhelyezni, ami tartalmazza a Kbt. 62. § (3) bekezdése szerinti összes adatot (az ajánlattevők neve, címe (székhelye, lakóhelye), valamint azok a főbb, számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési szempont (adott esetben részszempontok) alapján értékelésre kerülnek).
9. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 60. § (3) és (5) bekezdésében foglaltak szerint.
10. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) és b) pontja vonatkozásában. A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni, és az ajánlathoz csatolni.
11. Amennyiben a Kbt. 124. § (4) bekezdése szerinti ajánlattevő a Kbt. 55. § (6) bekezdés c) pontja alapján igazolta a gazdasági és pénzügyi alkalmasságot, abban az esetben az ajánlatkérő és a Kbt. 55. § (6) bekezdés c) pontja alapján kezességet vállaló személy (szervezet) között a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:419.§-szerinti kezességi szerződés jön létre olyan módon, hogy a fentiek szerinti írásbeli kezességvállalásnak az ajánlatkérő általi elfogadásáról a kezességet vállaló személyt (szervezetet) értesíti az ajánlatkérő. Erre tekintettel a kezességet vállaló köteles az ajánlatban megadni székhelyét (postacímét), telefonszámát, faxszámát, e-mail címét.
12. Ajánlatkérő az alkalmasság megállapításához szükséges pénzügyi adatokat – annak szükségessége esetén – a Magyar Nemzeti Banknak, a felhívás feladásának napján érvényes hivatalos deviza középárfolyamai alapján számítja át Magyar Forintra.
13. Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy az eljárással kapcsolatos valamennyi határidővel kapcsolatosan a közép-európai idő az irányadó.
14. Az eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar. Az eljárás során mindennemű közlés magyar nyelven történik, kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el. Az ajánlat magyar nyelven kívül más nyelven nem nyújtható be.
15. Közös ajánlattétel esetén az ajánlattételnek meg kell felelnie a Kbt. 25. §-ában foglalt feltételeknek.
16. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban szereplő dokumentumokat aláíró, az ajánlattevő és az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő írásbeli képviseletére jogosult személy (cég esetében a cégjegyzésre jogosult) aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját. Amennyiben az ajánlatot nem az írásbeli képviseletre jogosult személy írja alá, akkor az adott személy(ek)nek az ajánlat aláírására vonatkozó, a meghatalmazott aláírás mintáját is tartalmazó, a képviseletre jogosult általi, cégszerű aláírással ellátott meghatalmazását is szükséges csatolni.
17. Amennyiben az ajánlattevő, alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő a Kbt. 36. § (5) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, de az ezen tényt vagy adatot tartalmazó, a Kbt. 36. § (5) bekezdés szerinti nyilvántartás a Közbeszerzési Hatóság útmutatójában nem szerepel, úgy ajánlattevőnek vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek a Kbt. 36. § (6) bekezdése szerint a közbeszerzési eljárásban meg kell jelölnie az érintett nyilvántartást.
18. Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 126.§ (5) bekezdése alapján a teljesítési biztosíték határidőben történő rendelkezésre bocsátása tekintetében. Ajánlattevő ajánlatában köteles csatolni a nyilatkozatát a Kbt. 56. § (1) bekezdés kc) pontja tekintetében.
19. Ajánlattevő köteles ajánlatához csatolni a Kbt. 60. § (5) bekezdése szerinti nyilatkozatát arra vonatkozólag, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.
20. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 37. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel a hirdetményben megjelölt határidők a hirdetmény feladását követő napon kezdődnek.
21. Ajánlatkérő eredményhirdetést nem tart, ajánlattevőket a Kbt. 77. § (2) bekezdése szerint írásban értesíti az eljárás eredményéről. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Kbt. 65. § (1) bekezdésének megfelelően az ajánlatokat a lehető legrövidebb időn belül fogja elbírálni, az elbírálást olyan időtartam alatt fogja elvégezni, hogy az ajánlattevőknek az eljárást lezáró döntésről való értesítésére az ajánlati kötöttség fennállása alatt sor kerüljön.
22. Minden, a felhívás P.1) pontja szerinti alkalmassági feltétel igazolásában részt vevő ajánlattevőnek és más szervezetnek (személynek) nyilatkoznia kell arról, hogy pénzforgalmi számláit mely pénzforgalmi szolgáltatók vezetik és arról, hogy a megnevezetteken kívül más pénzforgalmi szolgáltató nem vezet részére pénzforgalmi számlát.
23. Az ajánlattevőnek ajánlattételi képessége igazolására az ajánlathoz csatolni kell – egyszerű másolatban – az ajánlati felhívás feladásának napjánál nem korábbi keltezésű, ajánlatkérő létezését igazoló okiratot (cégkivonat, bírósági nyilvántartásba vételi irat, egyéni válla. ig., stb.) az ajánlattevő vonatkozásában.
24. Az ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolni kell a kitöltött szerződéstervezetet.
25. Az eljárás eredményeként megkötendő szerződés jelen felhívás II.2.3) pontja alapján legfeljebb 24 hónappal meghosszabbítható, tekintettel a Kbt. 125.§ (10) bekezdésére.
26. Az ajánlatok értékelése során adható pontszám részszempontonként: 1-10.
27. Az értékelés módszerei: Ajánlatkérő mindkét rész tekintetében az 1. és a 2. részszempont esetében az értékarányosítás, a 3. részszempont esetében pedig a sorbarendezés módszere szerint értékeli az egyes ajánlatok tartalmi elemeit. Az értékarányosítás során használni kívánt képleteket és a sorberendezés módszerének részletezését az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
28. Ajánlatkérő a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 20. § (4) bekezdése alapján felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy ajánlatkérő az ajánlattevők III.2.2) pont szerinti pénzügyi és gazdasági, valamint a III.2.3) pont szerinti műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg.
29. Ajánlattevő a dokumentáció részét képező szerződéstervezet szerint az alábbi kötbérek fizetésére köteles:
- ajánlattevő a jegykiadógépek „pakk”-jainak késedelmes bemutatása esetén 10 000 Ft kötbért köteles fizetni, ha valamely „pakk”-ot az előírt határidőt követő 10 munkanapon belül sem mutatják be, a kötbér összege minden ilyen „pakk”-ra 20.000 Ft és a Megrendelőt az ezzel keletkezett újabb késedelmes bemutatás miatti kötbér is megilleti
- ha ajánlattevő az elszámolások, valamint a jegykiadógépek napi és autóbuszvezetőnkénti zárásainak bizonylat leadási kötelezettségét az előírt határidőre nem teljesíti 10 000 Ft kötbért köteles fizetni, (a kötbér összege késésenként, az elszámolás (leadás) esedékességétől számított minden egyes naptári napra annyiszor 10.000 Ft, ahány jegykiadógép zárási és egyéb elszámolási bizonylatot késéssel adnak le), ha valamely bizonylat az előírt határidőt követő 10 munkanapon belül sem érkezik be, a kötbér összege minden ilyen bizonylatra 20.000 Ft
- a járati díj befizetésének késedelmes teljesítése esetén ajánlattevő a késedelem minden egyes napjára a késedelmesen befizetendő összeg alapulvételével minden megkezdett százezer forintonként 10.000 Ft kötbért köteles fizetni
- amennyiben ajánlattevő a minőségirányítási követelménynek nem tesz eleget a megadott határidőig, ajánlattevő a tevékenység megkezdését követő 12. hónapot követő első naptól minden megkezdett naptári hónapra 100.000 Ft kötbért kell fizetni
- autóbuszjáratoknak a szerződéstervezetben foglalt késései esetén késett járatonként 10.000 Ft
- járat kimaradása esetén, továbbá akkor, ha a késés jelentését az autóbuszvezető elmulasztotta, de az ajánlatkérő ellenőrzése azt megállapította vagy utastól érkezett bejelentés, panasz alapján került megállapításra, a kötbér összege késett, illetve kimaradt járatonként 50.000 Ft
- 20.000 Ft (azaz húszezer Ft) kötbért tartozik az ajánlattevő fizetni az alábbi esetekben, ha azokat ellenőrzés tárja fel vagy utasoktól származó és állításában bebizonyosodott bejelentés, panasz alapján kerül megállapításra:
- az autóbuszjáraton érvényes menetjegy nélküli utazás történt, illetve utazási jogosultságát igazolni nem tudó személy utazott és ezért az ellenőrnek kellett az utast menetjegy váltásra kötelezni (nem rendelkezett érvényes menetjeggyel, bérlettel; kedvezményes menetjegy vagy bérlet használata esetén a kedvezményre való jogosultságát igazolni nem tudta; nem rendelkezett, illetve nem tudta igazolni díjtalan utazási jogosultságát), továbbá ha az autóbuszvezető az utazási igazolvány vagy kedvezményre jogosító igazolás előírt kezelését elmulasztotta (pl. meghatározott számban igénybe vehető kedvezmény esetén a teljesített utazást nem rögzítette) vagy más, visszaélésre lehetőséget adó módon (pl. hiányosan) teljesítette,
- az autóbuszjáratot végző autóbusz nem felelt meg a jelen szerződésben és mellékleteiben meghatározott követelményeknek (tisztaság, esztétikai állapot, felszereltség, egyes berendezések, felszerelések működőképessége),
- az autóbuszra és az autóbuszvezetőre előírt okmányokat, igazolásokat az autóbuszvezető felmutatni nem tudta, illetve azok között érvénytelen is volt,
- az autóbuszvezető a jegykiadógépet szabálytalanul működtette, az előírt nyomtatványokat hiányosan, illetve szabálytalanul kezelte vagy vezette, az előírt zárásokat, igazol(tat)ásokat elmulasztotta.
- ajánlattevő naptári naponként (a töredék napokra is) és a forgalomból kieső autóbuszonként 100.000 Ft kötbért tartozik fizetni
- közúti ellenőrzések során a feladatellátással kapcsolatban feltárt és az ajánlattevőnek felróható megállapítások esetén a szabálytalanságoknak az előírt határidő lejárta utáni változatlan fennállása esetén ajánlattevő 50.000 Ft/alkalom mértékű kötbért köteles fizetni
30. Amennyiben az ajánlattevő tekintetében cégbíróság előtt változásbejegyzési eljárás van folyamatban,abban az esetben az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
31. Kbt. 54. § (1) bekezdése szerinti előírás: Ajánlatkérő az ajánlattevő számára előírja, hogy tájékozódjon az adózásra, a környezetvédelemre, valamint a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződésteljesítése során meg kell felelni.
32. A dokumentáció átvehető munkanapokon 10:00-15:00 óra között (az ajánlattételi határidő napján 10:00-12:30 óra között) a Qualitas Consulting Kft. címén (1095 Budapest, Ipar utca 5. „B” lépcsőház, V. emelet, I. ajtó.). Ha az ajánlattevő a dokumentáció megküldését kéri, az eljárásra a Kbt. 50. § (3) bekezdése irányadó. A dokumentáció átvétele az eljárásban való részvétel feltétele.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben)
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (töltse ki a VI.4.2 rovatot vagy szükség esetén a VI.4.3 rovatot)
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII tv. 137. §-a szerint.
VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának időpontja: 2014/08/01 (nap/hónap/év)

A. melléklet
További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név: Qualitas Consulting Kft.
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Ipar u. 5. "B" lph., V/1.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1095
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: dr. Fejér Bernát
Telefon: +36 17861771
E-mail: qualitas@qualitasconsulting.hu
Fax: +36 17822788
Internetcím (URL): http://qualitasconsulting.hu/
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok (ideértve a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó dokumentációt is) beszerezhetők
Hivatalos név: Qualitas Consulting Kft.
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Ipar u. 5. "B" lph., V/1.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1095
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: dr. Fejér Bernát
Telefon: +36 17861771
E-mail: qualitas@qualitasconsulting.hu
Fax: +36 17822788
Internetcím (URL): http://qualitasconsulting.hu/
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahová az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket be kell nyújtani
Hivatalos név: Qualitas Consulting Kft.
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Ipar u. 5. "B" lph., V/1.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1095
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: dr. Fejér Bernát
Telefon: +36 17861771
E-mail: qualitas@qualitasconsulting.hu
Fax: +36 17822788
Internetcím (URL): http://qualitasconsulting.hu/
I V) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosító (ha ismert): Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
--------- (Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható) -------
 
B. MELLÉKLET
Részekre vonatkozó információk
Rész száma: 1 Elnevezés: Helyközi közforgalmú autóbuszjáratok alvállalkozásban történő üzemeltetése évi 1 392 415,4 km - 8,29% összteljesítménnyel a dokumentációban meghatározottak szerint
1) Rövid meghatározás:
Helyközi közforgalmú autóbuszjáratok alvállalkozásban történő üzemeltetése
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:60112000-6
3) Mennyiség:
Helyközi közforgalmú autóbuszjáratok alvállalkozásban történő üzemeltetése évi 1 392 415,4 km - 8,29% összteljesítménnyel a dokumentációban meghatározottak szerint.
(ha ismert,csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: 1306839870 Pénznem: HUF
vagy: és között. Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés 2014/10/14 (nap/hónap/év)
Befejezés 2016/12/31 (nap/hónap/év)
5) További információk a részekről:
------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) ----------------

B. MELLÉKLET
Részekre vonatkozó információk
Rész száma: 2 Elnevezés: Helyközi közforgalmú autóbuszjáratok alvállalkozásban történő üzemeltetése évi 949 105,7km - 5,65% összteljesítménnyel a dokumentációban meghatározottak szerint
1) Rövid meghatározás:
Helyközi közforgalmú autóbuszjáratok alvállalkozásban történő üzemeltetése
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:60112000-6
3) Mennyiség:
Helyközi közforgalmú autóbuszjáratok alvállalkozásban történő üzemeltetése évi 949 105,7-5,65% összteljesítménnyel a dokumentációban meghatározottak szerint.
(ha ismert,csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: 806937575 Pénznem: HUF
vagy: és között. Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés 2014/10/14 (nap/hónap/év)
Befejezés 2016/12/31 (nap/hónap/év)
5) További információk a részekről:
------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) ----------------

C2. MELLÉKLET - Egyes ágazatok
A II. szakaszban (A szerződés tárgya) említett szolgáltatási kategóriák
2004/17/EK irányelv
Kategória száma [ 1]
Tárgy
1
Karbantartási és javítási szolgáltatások
2
Szárazföldi szállítási szolgáltatások [2], beleértve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat és a futárszolgálatokat, kivéve a postai küldemények szállítását
3
Légi személyszállítási és teherfuvarozási szolgáltatások, kivéve a postai küldemények szállítását
4
Szárazföldi [3] és légipostai küldemények szállítása
5
Távközlési szolgáltatások
6
Pénzügyi szolgáltatások:
(a) Biztosítási szolgáltatások (b) Banki és befektetési szolgáltatások4
7
Számítógépes és azzal összefüggő szolgáltatások
8
Kutatási és fejlesztési szolgáltatások [5]
9
Számviteli, könyvvizsgálói és könyvelési szolgáltatások
10
Piackutatási és közvélemény-kutatási szolgáltatások
11
Vezetési tanácsadó szolgáltatások [6] és az ezzel összefüggő szolgáltatások
12
Építészeti szolgáltatások; mélyépítési szolgáltatások és integrált mélyépítési szolgáltatások; városrendezési és tájrendezési szolgáltatások; az ezekkel összefüggő tudományos és műszaki tanácsadási szolgáltatások; műszaki vizsgálati és elemző szolgáltatások
13
Reklámszolgáltatások
14
Épülettakarítási szolgáltatások és ingatlankezelési szolgáltatások
15
Kiadói és nyomdai szolgáltatások, eseti vagy szerződéses alapon
16
Szennyvíz- és hulladékkezelési szolgáltatások, fertőtlenítési és hasonló szolgáltatások
Kategória száma [7 ]
Tárgy
17
Szállodai és éttermi szolgáltatások
18
Vasúti szállítási szolgáltatások
19
Vízi szállítási szolgáltatások
20
Szállítási mellék- és kiegészítő szolgáltatások
21
Jogi szolgáltatások
22
Személyzet-elhelyezési és -ellátási szolgáltatások[ 8]
23
Nyomozási és biztonsági szolgáltatások, kivéve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat
24
Oktatási és szakképzési szolgáltatások
25
Egészségügyi és szociális szolgáltatások
26
Szórakoztató, kulturális és sportszolgáltatások
27
Egyéb szolgáltatások
1 A 2004/17/EK irányelv 31. cikke és XVIIA. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák.
2 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.
3 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.
4 Kivéve az értékpapírok és egyéb pénzügyi eszközök kibocsátásával, eladásával, vételével vagy átruházásával kapcsolatos pénzügyi szolgáltatásokat és a jegybanki tevékenységet (szolgáltatást). Nem tartoznak ide továbbá: a föld, meglévő épületek vagy egyéb ingatlan, illetve az arra vonatkozó jogok bármilyen pénzügyi eszköz segítségével történő megvásárlásához vagy bérléséhez kapcsolódó szolgáltatások. Mindazonáltal az adásvételi vagy bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg, vagy az ilyen szerződés megkötése előtt vagy után bármilyen formában megkötött, pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződések az irányelv hatálya alá tartoznak.
5 Kivéve a kutatási és fejlesztési szolgáltatásokat, nem értve ide azt az esetet, ha annak eredményét kizárólag az ajánlatkérő hasznosítja tevékenységi körében, és az ellenszolgáltatást teljes mértékben az ajánlatkérő teljesíti.
6 Kivéve a választottbírósági, a közvetítői és a békéltetési szolgáltatást.
7 A 2004/17/EK irányelv 32. cikke és XVIIB. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák.
8 Kivéve a munkaszerződéseket.