Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2014/92
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati felhívás/EU/2011.08.19. EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt
Közzététel dátuma:2014.08.06.
Iktatószám:15688/2014
CPV Kód:71320000-7;71311000-1;71311300-4;71322300-4;71356400-2
Ajánlatkérő:Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt
Teljesítés helye:Magyarország, Debrecen
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2014.09.18.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:közlekedési infrastruktúra fejlesztése
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

EURÓPAI UNIÓ
Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670
E-mail: ojs@publications.europa.eu Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.europa.eu
AJÁNLATI FELHÍVÁS
2004/18/EK irányelv
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt
Nemzeti azonosító (ha ismert): AK15388
Postai cím: Váci út 45
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Közbeszerzési Osztály, Átrium Park Irodaház „B” épület, 325. iroda
Telefon: +36 14368572
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 14368560
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Elektronikus hozzáférés az információkhoz (URL):
Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elektronikus benyújtása (URL):
Részletes információk megadásához használja az A. mellékletet.
További információ a következő címen szerezhető be
x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
  Egyéb (töltse ki az A.melléklet I) pontját)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani
x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
  Egyéb (töltse ki az A. melléklet III) pontját)
I.2) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb (nevezze meg):
I.3) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb (nevezze meg): közlekedési infrastruktúra fejlesztése
I.4) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
Tervezési szerződés a „471. sz. főút Debrecen - Hajdúsámson közötti szakaszának korszerűsítésének megvalósításához szükséges tervezői feladatok elvégzése” tárgyában
II.1.2) A szerződés típusa, és a teljesítés helye
(csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatásmegrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
Építési beruházás  
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, a nyertes ajánlattevő által meghatározott követelményeknek megfelelően
Árubeszerzés  
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
Szolgáltatásmegrendelés x
Szolgáltatási kategória száma 12
A szolgáltatási kategóriákat lásd a C1. mellékletben
A teljesítés helye:
Magyarország, Debrecen
NUTS-kód HU321
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben )
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma
vagy
(adott esetben), maximális létszáma
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama
Időtartam év(ek)ben: vagy hónapban:
Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet:
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága: (ha ismert):
II.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása:
Tervezési szerződés a „471. sz. főút Debrecen - Hajdúsámson közötti szakaszának korszerűsítésének megvalósításához szükséges tervezői feladatok elvégzése” tárgyában
II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71320000-7
További tárgyak:71311000-1
71311300-4
71322300-4
71356400-2
II.1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
II.1.8) Részek ( a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható )
A beszerzés részekből áll: igen
(igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók
  egy részre   egy vagy több részre x valamennyi részre
II.1.9) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1) Teljes mennyiség: (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve, adott esetben)
„471. sz. főút Debrecen - Hajdúsámson közötti szakaszának korszerűsítésének megvalósításához szükséges tervezői feladatok elvégzése”

1. rész 471. sz. főút Debrecen - Hajdúsámson közötti szakaszának négysávosításához szükséges tervezői feladatok elvégzése K471.05
Tervezési szerződés keretében el kell készíteni a másodrendű főút 2+850 – 7+405 km szelvények közötti 4,55 km hosszúságú meglévő főúti szakasz kapacitásbővítő fejlesztéséhez (négysávosításához) szükséges engedélyeztetési- és kiviteli terveket, továbbá a szükséges engedélyeztetési feladatokat is végre kell hajtani.

2. rész: 471. sz. főút Hajdúsámson elkerülő szakasz megvalósításához szükséges tervezői feladatok elvégzése K471.06
Tervezési szerződés keretében a 8,6 km tervezett hosszúságú, a 471. sz. főút 7+405 és a főút jelenlegi 15+340 km szelvény közötti szakaszát kiváltó, a települést észak-nyugati irányból elkerülő út új főúti elkerülő szakasz megvalósításához szükséges engedélyeztetési- és kiviteli terveket kell elkészíteni, továbbá a szükséges engedélyeztetési feladatokat is végre kell hajtani. A tervezett elkerülő út nyomvonala keresztezi a Debrecen-Mátészalka vasútvonalat, ahol különszintű keresztezéseket (vasút feletti hidakat) kell kialakítani.

Amennyiben a Tervező által készített költségvetés vagy költségbecslés a kivitelezés elindításakor 12 hónapnál régebbi, és/vagy a műszaki előírások, szabványok változása miatt a terv korszerűségi felülvizsgálata szükséges, Megrendelő fenntartja a jogot arra, hogy a nettó tervezői díj 2%-ának megfelelő összegért Tervezőtől megrendelje a költségbecslés/költségvetés aktualizálását, felülvizsgálatát. Erre a feladatra vonatkozó külön megbízást a Megrendelő írásban a tárgyi szerződés megkötését követő 5 évig adhat.

A feladatok részletes leírását az ajánlatkérési dokumentáció tartalmazza.
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: 64000000 Pénznem: HUF
vagy
és között Pénznem:
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció) nem
(igen válasz esetén) A vételi jog meghatározása:
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.2.3) Meghosszabításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabítható nem
A lehetséges meghosszabbítások száma: (ha ismert): vagy: és között
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: vagy napban: 364 (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés (nap/hónap/év)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és Műszaki információk
III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
Részenként:
Teljesítési biztosíték (nettó tervezői díj 5%-a), jótállási biztosíték (nettó tervezői díj 5%-a) az Ajánlatkérési Dokumentációban és a szerződésben foglaltak, illetve a Kbt. 126. § (1)-(4), (6) bekezdés a) pont szerint, jótállási idő: 36 hónap.
Ajánlattevőnek a Kbt. 126. § (5) bekezdése alapján az ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy a szerződés hatálybalépésekor a szerződéstervezet/felhívás szerinti teljesítési biztosítékot, a teljesítés időpontjában a szerződéstervezet/felhívás szerinti jótállási biztosítékot Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátja.

A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó részletes szabályokat a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Részenként:
Szerződésszerű teljesítést követően az Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást átutalással forintban (HUF) teljesíti a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A.§ rendelkezéseinek és a Kbt. 130. § (1), (5)-(6) bekezdés, valamint 4/2011. (I. 28.) Kormányrendelet alapján a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével. A szerződés utófinanszírozású.
Támogatás intenzitása: 85,000000% EU, 15,000000% hazai forrás.
Megrendelő előleget nem fizet.
Az ellenszolgáltatás összege magyar forintban kerül kifizetésre. A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza. Az opciós tervezői feladat teljesítésére vonatkozó számláját Tervező a tervezői feladat Megrendelő általi elfogadását (teljesítésigazolás) követően nyújthatja be.

Részteljesítés alatt Ajánlatkérő/Megrendelő az ajánlatkérési dokumentáció részét képező szerződéstervezetben az egyes rész-és végszámlákhoz meghatározott feladatokat és feltételeket érti.

4 db részszámla és 1 db végszámla a kerülhet benyújtásra, a szerződéstervezetben foglaltak szerint.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben)
Nincs rá lehetőség.
III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben)
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak
(igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Kizáró okok:
a) ha ajánlattevő vagy alvállalkozója, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a Kbt. 56. § (1) bekezdés a-k) pontjában vagy a Kbt. 57. § (1) bekezdés a), b) és d) pontjában meghatározott kizáró okok valamelyikének hatálya alatt áll;
b) ha ajánlattevő a Kbt. 56. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok hatálya alatt áll.
A kizáró okokról a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét arra, hogy a Közbeszerzési Hatóság Útmutatót bocsátott ki a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett (KÉ 2014. évi 57. szám, 2014. május 16.) valamint az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában (KÉ 2012. évi 61. szám, 2012. június 1.)
A magyarországi letelepedésű ajánlattevőnek, a közös ajánlattevőnek, az ajánlatban a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 2-3.§; 5-6.§ valamint 8. § és 11. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik Kbt. 56. § (1)-(2) bekezdésének, és az 57. § (1) a),b) és-d) pontjai hatálya alá.
A nem magyarországi letelepedésű ajánlattevőnek, a közös ajánlattevőnek, az ajánlatban a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 4.§ és 6. §-a szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik Kbt. 56. § (1)-(2) bekezdésének, és az 57. § (1) a), b) és d) pontjai hatálya alá.
Az alvállalkozókra és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőkre vonatkozóan a 310/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 10. §-a szerint kell igazolni a Kbt. 57. § (1) a), b) és d) pontja szerinti kizáró okok fenn nem állását.
Ajánlattevő a Kbt. 58. § (3) bekezdése vonatkozásában nyilatkozni köteles.
A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 2-4. §-aiban meghatározott kizáró okok hiányát Ajánlatkérő maga ellenőrzi, ha az adott tényre, adatra vonatkozóan rendelkezésre áll ingyenesen hozzáférhető elektronikus, hatósági nyilvántartás magyar nyelven.
Ajánlatkérő a 310/2011 (XII. 23.) Korm. r. 7. § alapján előírja, hogy az Ajánlattevő folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén, az ajánlathoz csatolja a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet (valamennyi mellékletével együtt) és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
A kizáró okok igazolása tekintetében benyújtandó nyilatkozatoknak az ajánlati felhívás feladásának napja vagy azt követő keltezésűnek kell lenni.
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő:
1. A 310/2011 (XII. 23. ) Korm. r. 14. § (1) bek. a) pontja alapján valamennyi számlavezető pénzügyi intézménye által kiállított eredeti vagy másolati igazolást - attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak – az alábbi tartalommal:
- számlaszám(ok) megjelölése
- számláján/számláin az ajánlati felhívás feladását megelőző utolsó 12 hónapban volt-e 15 napot meghaladó sorban állás.
„Sorban állás” alatt Ajánlatkérő a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. LXXXV tv. 2.§ 25. pontjában meghatározott fogalmat érti.

2. A 310/2011 (XII. 23. ) Korm. r. 14. § (1) bek. c) pontja alapján az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 üzleti évből származó, közbeszerzés tárgyából (közúti infrastruktúra fejlesztéshez kapcsolódó tervezési és/vagy engedélyeztetési feladatok elvégzése) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevételről szóló egyszerű nyilatkozatát eredeti vagy másolati példányban, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg működését, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 310/2011 (XII. 23.) 14. § (3) bekezdésére, miszerint: „Ha az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az (1) bekezdés b) vagy c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő vagy részvételre jelentkező kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.”
Az alkalmassági minimumkövetelmények igazolásával kapcsolatban az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdésében foglaltakra.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre (felhívás III.2.2) 1. pontja), elegendő, ha közülük egy megfelel (Kbt. 55. § (4) bek.), így elegendő, ha csak az egyik csatolja be a felhívás III.2.2) 1. pont szerinti igazolást/igazolásokat.

Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.
Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására a következő esetekben támaszkodhat:
a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, vagy
b) a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során –az a) pontban foglaltaktól eltérően – akkor is, ha az adott alkalmassági követelmények nem a teljesítéskor ténylegesen rendelkezésre bocsátható erőforrásokra vonatkoznak.
Ebben az esetben az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
Azokban az esetekben, amelyekben a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is elfogadja ajánlatkérő az 1. és a 2. pontban foglalt igazolási módok helyett. (310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (5) bekezdés)
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben)
Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő, ha:
1. bármely pénzügyi intézménynél vezetett számláján az ajánlati felhívás feladását megelőző utolsó 12 hónapban 15 napot meghaladó sorban állás volt;
2. az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgya szerinti (közúti infrastruktúra fejlesztéshez kapcsolódó tervezési és/vagy engedélyeztetési feladatok elvégzése) általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele összesen nem éri el
az I. rész tekintetében a nettó 30 millió Ft értéket,
a II. rész tekintetében a nettó 20 millió Ft értéket.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevőre vonatkozóan
1. a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (3) bek. a) pontja alapján. az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó 3 év (36 hónap) legjelentősebb befejezett referenciáinak ismertetését, és a referenciák igazolását a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. § (1)-(2) bekezdés szerint.
A referenciaigazolásnak minimálisan a következőket kell tartalmaznia:
- a szerződést kötő másik fél nevét, székhelyét,
- a tervezési szolgáltatások nevesítését és szükség esetében mennyiségét (az alkalmassági minimumkövetelménynek megfelelően részletezett tartalommal),
- az ellenszolgáltatás összegét,
- a szerződés teljesítésének időpontját /év, hónap,nap/,
- a referencia igazolás kiállítójának nyilatkozatát arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A referenciákat a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdés szerinti módon és 16. § (2) bekezdés szerinti tartalommal, továbbá az alkalmassági minimumkövetelménynek megfelelő részletezettséggel az igazolás eredeti vagy másolati példányának csatolásával kell igazolni.

Ajánlatkérő a referencia elbírálásánál csak az Ajánlattevő saját teljesítését veszi figyelembe.
Közös ajánlattevők által történő teljesítés esetén a fenti adatokat a referenciaigazolásnak oly módon kell tartalmaznia, hogy abból az Ajánlattevő saját teljesítése alapján az alkalmassága egyértelműen megállapítható legyen. Amennyiben a referenciaigazolás nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák/szolgáltatások elkülönítésével, úgy a referenciaigazolásban a közös ajánlattevők egyetemleges kötelezettségvállalására hivatkozni kell megjelölve, hogy hány százalékos volt a teljesítésben az ajánlattevő részvételi aránya.
Ajánlatkérő a szerződés tárgyát képező munka egészét minden egyes közös ajánlattevő saját teljesítésének tekinti minden olyan esetben, amikor a szerződés tárgyát képező munka oszthatatlan jellegű volt, a közös ajánlattevők egyetemleges kötelezettségvállalására került sor és az igazolást benyújtó ajánlattevő által végzett teljesítés aránya elérte a 15%-ot (310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. § (6).
A projekttársaság teljesítését az alkalmasság igazolására referenciaként, illetve árbevételként a projekttársaság mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben ténylegesen részt vettek - a részvétel mértékéig -, akkor is, ha a projekttársaság időközben megszűnt. [Kbt. 129.§ (7) bekezdés]2. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (3) bek. d) pontja alapján ajánlattevőnek ismertetni kell:
- a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek végzettségét, a végzettséget igazoló dokumentumok egyszerű másolatának csatolásával,
- az előírt szakmai gyakorlat meglétét igazoló, az adott szakember által aláírt, szakmai önéletrajz egyszerű másolati példányának csatolásával.
Az önéletrajznak tartalmaznia kell az adott szakember gyakorlata megítélése szempontjából lényeges adatokat, így különösen a beruházás ismertetését, adott szakember által ellátott feladat, munkakör, tevékenység ismertetését, a tevékenység kezdő és befejező idejét (év, hónap), valamint az ajánlattétel időpontjában annak a személynek/szervezetnek a megjelölését, akivel/amellyel az adott szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell továbbá az adott szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát, melyben nyilatkozik, hogy tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítése alatt rendelkezésre fog állni.
.
Ajánlatkérő a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe.
Az alkalmassági minimumkövetelmények igazolásával kapcsolatban az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdésében foglaltakra.

Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.
Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására a következő esetekben támaszkodhat:
a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, vagy
b) ha az alkalmassági követelmény korábbi szolgáltatások teljesítésére vonatkozik, az ajánlattevő nyilatkozzon arról, hogy milyen módon vonja be a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság igazolásához felhasználja, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben)
Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő, ha:
1. az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó 3 évben (36 hónapban) nem rendelkezik az alábbi, befejezett, szerződésszerűen teljesített munkákra vonatkozó, a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. § (1)-(2) bekezdés szerint igazolt referenciával:
1.1. az I. rész tekintetében:
1 db, legalább 4,0 km hosszúságú, egybefüggő, új főúti vagy gyorsforgalmi szakasz építéséhez, vagy 1 db legalább 4,0 km hosszú, egybefüggő főúti szakasz kapacitásbővítő fejlesztéséhez szükséges engedélyezési terv készítése tárgyú, szerződésszerűen teljesített, befejezett munkára vonatkozó referenciával.
1.2.) a II. rész tekintetében:
1 db, legalább 8,0 km hosszúságú, egybefüggő, új főúti vagy gyorsforgalmi szakasz építéséhez, vagy 1 db legalább 8,0 km hosszú, egybefüggő főúti szakasz kapacitásbővítő fejlesztéséhez szükséges engedélyezési terv készítése tárgyú, szerződésszerűen teljesített, befejezett munkára vonatkozó referenciával.

Az 1.1), 1.2) pontokban meghatározott alkalmassági feltételek ugyanazon referenciamunka bemutatásával is teljesíthetőek.
Az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 évet ajánlatkérő a Kbt. 37. §-ban rögzített határidő-számítási módszer alkalmazásával vizsgálja.

2. nem állnak rendelkezésére legalább az alábbi (teljesítésbe bevonni kívánt) szakemberek:
2.1. az I. rész tekintetében:
a) A szolgáltatás teljesítéséért felelős 1 fő projektirányító menedzser, aki okleveles mérnöki végzettséggel és a felsőfokú végzettség megszerzésétől számítva legalább 60 hónap, közúti szakterületen szerzett tervezői szakmai gyakorlattal rendelkezik
b) legalább 1 fő tervező mérnök, aki mérnöki végzettséggel és a felsőfokú végzettség megszerzésétől számítva legalább 36 hónap, közúti szakterületen szerzett tervezői szakmai gyakorlattal rendelkezik.

2.2. a II. rész tekintetében:
a) A szolgáltatás teljesítéséért felelős 1 fő projektirányító menedzser, aki okleveles mérnöki végzettséggel és a felsőfokú végzettség megszerzésétől számítva legalább 60 hónap, közúti szakterületen szerzett tervezői szakmai gyakorlattal rendelkezik,

b) legalább 1 fő tervező mérnök, aki mérnöki végzettséggel és a felsőfokú végzettség megszerzésétől számítva legalább 36 hónap, közúti szakterületen szerzett tervezői szakmai gyakorlattal rendelkezik,
c) legalább 1 fő hídtervező mérnök, aki okleveles mérnöki végzettséggel és a felsőfokú végzettség megszerzésétől számítva legalább 36 hónap, hídtervezés szakterületen szerzett tervezői szakmai gyakorlattal rendelkezik.

Ugyanazon szakember kizárólag a 2.1.b) illetve a 2.2.b) pont tekintetében jelölhető meg, az egyéb pontok tekintetében megjelölt szakember más pozícióra nem jelölhető.
A végzettségek egyenértékűségének bizonyítása (figyelembe véve a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. tv. rendelkezéseit is) az ajánlatban ajánlattevő kötelezettsége és felelőssége.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (Kbt. 55. § (4)).
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
  A szerződés védett műhelyek számára fenntartott
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve igen
(igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
A 104/2006. (IV.28.) Korm. Rendelet a településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól és a 266/2013. (VII. 11.) Korm. Rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről.
III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét igen

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
  Tárgyalásos
Megtörtént a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése (a tárgyalásos eljárás egyes típusai esetében)
(igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3) szakaszban (További információk) kell megadni)
  Gyorsított tárgyalásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
  Versenypárbeszéd keretében
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
A gazdasági szereplők tervezett száma
vagy
Tervezett minimum és (adott esetben) maximális létszáma
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.2) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (jelölje be a megfelelő rovatot/rovatokat)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
vagy
  Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
  az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy – ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség – csökkenő fontossági sorrendben kell megadni)
  a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban, illetve az ismertetőben meghatározott részszempontok
SzempontSúlyszám
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni nem
(igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
PST kód: K471.05 és K471.06
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre: nem
(igen válasz esetén)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (versenypárbeszéd esetén)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2014/09/18 (nap/hónap/év) Időpont: 11:00
A dokumentációért fizetni kell igen
(igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: 50800 Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A Kbt. 124.§ (4) bekezdés szerinti szervezetnek a bruttó 50.800-Ft-ot (illetve Magyarországon kívül, egyéb EU tagállamból történő utalás esetén a nettó 40.000-Ft-ot) ajánlatkérő 10300002-20609931-00003285 (IBAN kód: HU1110300002-20609931-00003285, Swift kód: MKKBHUHB) számú számlájára kell átutalni, a jogcím (közbeszerzés tárgya, felhívás TED azonosítója) feltüntetésével. A dokumentáció ellenértékét az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése napjától számított 15 napon belül kell befizetnie és az átutalást igazoló okmányt Ajánlatkérő számára benyújtania.
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2014/09/18 (nap/hónap/év) Időpont: 11:00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha ismert, meghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén )
Dátum: (nap/hónap/év)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve a részvételi jelentkezések benyújthatók
  Az EU bármely hivatalos nyelve
x Az EU következő hivatalos nyelve(i): HU
  Egyéb :
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
-ig (nap/hónap/év)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2014/09/18 (nap/hónap/év) Időpont: 11:00
(adott esetben) Hely: 1134 Budapest, Váci út 45. „Átrium Park Irodaház” „B” épület III. emeleti tárgyaló.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek (adott esetben) igen
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott személyek vehetnek részt a bontáson. A bontási eljárásra a Kbt. (3)-(4), (6) bekezdése az irányadó.

VI. szakasz: kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
(igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
(igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
Ajánlatkérő a beszerzést KÖZOP forrásból kívánja finanszírozni, amelynek érdekében támogatásra vonatkozó igényt fog benyújtani.
VI.3) További információk (adott esetben)
VI.3.1 Az ajánlat benyújtásának feltétele, a felhívás ajánlatkérési dokumentációjának – ajánlatonként legalább egy ajánlattevő vagy ajánlatban megnevezett alvállalkozója általi – átvétele. A dokumentáció személyesen átvehető munkanapokon 9.00-12.00 óra között, az ajánlattételi határidő lejárata napján 9.00-től az ajánlattételi határidő lejártáig az ajánlati felhívás „A” mellékletében meghatározott címen. A dokumentáció másra nem ruházható át és nem tehető közzé. A Kbt. 50.§ (3) bek. megfelelően irányadó.
VI.3.2 Az ajánlatkérő indokolt esetben az ajánlati kötöttség lejártának időpontját megelőzően felkérheti az ajánlattevőket ajánlataiknak meghatározott időpontig történő további fenntartására, az ajánlati kötöttség kiterjesztése azonban nem haladhatja meg az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontjától számított 60 napot. Amennyiben az ajánlattevő az ajánlatkérő által megadott határidőben nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy ajánlatát az ajánlatkérő által megjelölt időpontig fenntartja. Amennyiben valamelyik ajánlattevő ajánlatát nem tartja fenn, az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontját követően az eljárás további részében az értékelés során ajánlatát figyelmen kívül kell hagyni.
VI.3.3 Az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése napjától a nyertes ajánlattevő és - a Kbt. 124.§ (4) bekezdés szerinti esetben - a második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége további harminc nappal meghosszabbodik.
VI.3.4 Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 40.§ (1) bekezdés a) és b) pontja, a Kbt. 60. § (3), és (5) bekezdésében foglaltak, továbbá a Kbt. 126.§ 5) bekezdése szerint. A Kbt. 40. § (1) bekezdés a) és b) pontja tekintetében a nemleges nyilatkozatot is kérjük csatolni. Az ajánlat 61.§ (1) bekezdése szerint benyújtott egy eredeti példányának a Kbt. 60. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.

VI.3.5 Ajánlatkérő előírja a Kbt. 54.§ (1) bekezdése alapján, hogy az ajánlattevő tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó, a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során alkalmazandó kötelezettségekről.
VI.3.6 Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek együttműködési megállapodást kell kötni a dokumentációban foglaltak szerint, melyben a közös ajánlattevőket képviselőa tagot meg kell jelölni, és a közös ajánlattevőknek a szerződés teljesítésére egyetemleges felelősséget kell vállalniuk.
VI.3.7 Ajánlatkérő a pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg a III.2.3. pont 1-2. alponttal.
VI.3.8 Az ajánlat részeként csatolni kell az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet, illetve az ajánlatban megjelölt alvállalkozó nevében aláíró és szignáló személy aláírási címpéldányának vagy a cégnyilvánosságról, a bírósági eljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. tv. 9.§ (3) bekezdése előírásainak megfelelően ügyvéd által készített és ellenjegyzett aláírás-minta eredeti vagy másolati példányát. Nem cégformában működő ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet esetében az ajánlathoz csatolni kell közjegyző által hitelesített aláírási minta eredeti vagy egyszerű másolati példányát.
VI.3.9 Amennyiben az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet nevében az ajánlatban - átalakulásra hivatkozással - jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az ajánlathoz csatolnia kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat.
VI.3.10 A jelen közbeszerzési eljárás hivatalos nyelve a magyar. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződés teljesítése során a hivatalos nyelv a magyar. Az Ajánlatkérési dokumentáció és annak kötetei magyar nyelven lettek elkészítve és az ajánlattevők részére biztosítva. Az eljárás során minden iratot, levelet és tájékoztatást magyar nyelven kell kérni, illetve megadni.
Amennyiben bármely alkalmasságot igazoló dokumentum nem magyar nyelven kerül benyújtásra, úgy szükséges csatolni azok magyar nyelvű fordítását is. Ajánlatkérő a magyar nyelvű dokumentumot tekinti irányadónak.
Az eredetileg idegen nyelven készült dokumentumokat hiteles magyar nyelvű vagy szakfordító vagy szakfordító lektor által készített fordítással kérjük benyújtani. Ajánlatkérő elfogadja a Kbt. 36. § (3) bekezdése szerinti ajánlattevői felelős fordítást is. Amennyiben Ajánlattevő által készített felelős fordításban kerül az eredetileg idegen nyelven készült dokumentum benyújtásra, Ajánlattevőnek csatolnia kell nyilatkozatát arról, hogy a magyar fordítás megfelel az idegen nyelven csatolt dokumentumnak.
Amennyiben Ajánlattevő az eredetileg idegen nyelven készült dokumentumokat hiteles magyar nyelvű fordításban kívánja benyújtani, az 1991. évi XLI. tv és végrehajtására kiadott 13/1991.(IX.26.) IM rendelet, valamint 24/1986. (VI.26.) MT rendelet és a végrehajtására kiadott 7/1986. (VI.26.) számú IM rendeletek az irányadóak.
VI.3.11 Az ajánlatot 1 db eredeti papír alapú és 3 db a papír alapú ajánlattal mindenben megegyező elektronikus másolati példányban kell benyújtani. Az elektronikus példányok CD-n, DVD-n, vagy pendrive-on nyújthatók be. Az elektronikus adathordozónak a teljes ajánlatot elektronikusan megjeleníthető képformátumban (.tif, vagy .jpeg, vagy .pdf) kell tartalmaznia egy vagy több file-ban.
Ajánlatkérő az ajánlatokat az eredeti papír alapú nyomtatott példány alapján értékeli. Amennyiben az eredeti illetve az elektronikus adathordozón benyújtott ajánlat között eltérés van, úgy az eredeti nyomtatott példány tartalma az irányadó.
VI.3.12. Az eljárást megindító felhívás III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság 2. pontja szerinti alkalmassági követelmény esetében az árbevételre vonatkozó adatok megadásánál a tárgyi üzleti év mérleg forduló napján érvényes hivatalos (MNB) devizaárfolyamot kell irányadónak tekinteni, amennyiben az ajánlattevők beszámolója nem forintban készült. Amennyiben valamely devizát az MNB nem jegyzi, az adott devizára az ajánlattevő saját Központi Bankja által meghatározott, a mérleg forduló napján érvényes EURO ellenérték kerül átszámításra.
VI.3.13 A nyertes Ajánlattevőnek a szerződés hatálybalépésekor rendelkezésre kell bocsátania jelen felhívás III.1.1 pontja szerinti teljesítési biztosítékot.
VI.3.14 Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a közbeszerzési eljárás nyertesével a Kbt. 94. § (3) bekezdés b) pontja szerint – amennyiben a jogszabályi feltételek fennállnak – hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást folytasson le.
VI.3.15 Az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők (ideértve azon gazdasági szereplőt is, aki érdeklődését az eljárás iránt az ajánlatkérőnél jelezte) között minden nyilatkozattétel – ha e törvényből más nem következik – írásban, fax útján (ajánlatkérő faxszáma: +36 1 436-8560) történik. Amennyiben az Ajánlatkérő által a kiegészítő tájékoztatás során átadandó dokumentum nagy terjedelmére vagy speciális méretére (A3 vagy annál nagyobb) tekintettel a faxon továbbítás nehézkes vagy nem lehetséges Ajánlatkérő postai úton megküldi a kiegészítő tájékoztatás során átadandó dokumentumokat és ezzel egyidejűleg a személyes átvételre is lehetőséget biztosít Ajánlatkérő székhelyén, a felhívásban megjelölt címen.
VI.3.16. Az ajánlathoz az ajánlattevőnek a referenciák tekintetében összefoglaló táblázatot kell csatolnia, mely alkalmassági feltételenként bemutatja, hogy az ajánlathoz csatolt referenciaigazolás(ok) melyik alkalmassági feltétel igazolására szolgálnak. A táblázatnak minimálisan tartalmaznia kell az alkalmassági feltételre való hivatkozást vagy megnevezést, a teljesítés kezdő és befejező időpontját, a szerződést kötő másik fél megnevezését, a referenciamunka ismertetését, az ellenszolgáltatás összegét, valamint arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. (A dokumentáció tartalmaz erre vonatkozó javasolt mintát).
VI.3.17. Az ajánlathoz ajánlattevőnek a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek vonatkozásában összefoglaló táblázat benyújtásával kell nyilatkoznia arról, hogy nyertessége esetén az általa bemutatott szakembereket mely pozícióra kívánja megajánlani, (nyertesség esetén melyik alkalmassági feltétel teljesítésére vonja be), a pozíció (alkalmassági feltétel) pontos megjelölése, a szakemberek nevének, annak a személynek a megjelölését, akivel/amellyel az adott szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az ajánlattétel időpontjában. Ajánlattevőnek nyilatkoznia szükséges továbbá arról, hogy nyertessége esetén az általa megajánlott szakemberek az adott pozíciónak (alkalmassági feltételnek) megfelelő érvényes jogosultsággal, az adott pozícióhoz elvárt érvényes kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig, illetőleg a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fognak. (A dokumentáció tartalmaz erre vonatkozó javasolt mintát).
Szerződéskötés feltétele, hogy az ajánlati felhívás III.2.3 pont 2. alpontjában felsorolt szakemberek rendelkezzenek a következő (az adott pozícióhoz elvárt) érvényes jogosultságokkal:
- A III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 2) pont 2.1.a)-b) alpontban és 2.2.a)-b) alpontban előírt pozícióra jelölt szakemberek rendelkezzenek a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerint KÉ-K vagy átsorolás előtt a 104/2006. (IV.28) Korm. rendelet szerinti KÉ-T (vagy azzal egyenértékű) érvényes tervezői jogosultsággal, továbbá a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében ilyen jogosultsággal szerepeljenek.
- A III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 2) pont 2.2.c) alpontban előírt pozícióra jelölt szakember rendelkezzen a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerint HT vagy átsorolás előtt a 104/2006. (IV.28) Korm. rendelet szerinti Th-T (vagy azzal egyenértékű) érvényes tervezői jogosultsággal, továbbá a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében ilyen jogosultsággal szerepeljen.

Az Ajánlattevőnek nyilatkozattétellel kell tudomásul vennie ajánlatában, hogy ha a III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 2) pont 2.1.a), b) és 2.2.a), b) és c) alpontjaiban előírt alkalmassági feltételek igazolására bemutatott szakemberek bármelyike esetében megállapítható, hogy az adott pozícióhoz előírt jogosultsággal nem rendelkezik legkésőbb a szerződés megkötéséig, úgy a nyilvántartásba-vétel elmaradása az Ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 124.§ (4) bekezdése alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtó Ajánlattevővel köti meg Ajánlatkérő a szerződést, feltéve, hogy azt az Összegezésben megjelölte.

A felhívás III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 2) pont 2.1.a), b) és 2.2.a), b) és c) alpontjaiban előírt alkalmassági feltételeknek – a tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként megküldött Összegezés szerint – megfelelt szakemberek vonatkozásában az előírt jogosultság meglétét és érvényességét a szerződéskötés időpontjában Ajánlatkérő ellenőrzi a Kbt. 36. § (5)-(6) bekezdése alapján. Az ellenőrzés eredménye dokumentum alapon a Szerződés függelékét fogja képezni. Ajánlattevő felelőssége, hogy a megajánlott szakember a Szerződés megkötéséig az előírt jogosultsággal rendelkezzen, és jogosultsága a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében is megjelenjen a valóságnak megfelelő, valódi adatokkal.
A jogosultság meglétére valamint a szakmagyakorlás feltételeire a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet, és a 104/2006. (IV.28) Korm. rendelet az irányadó.
VI.3.18. Ajánlattevő, mint Tervező a jelen közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötésre kerülő szerződés aláírásával kijelenti és jótáll azért, hogy rendelkezik a szerződéses feladat teljesítéséhez szükséges tervezői jogosultsággal és a szerződés hatálya és a jótállás időtartalma alatt érvényes tervezői felelősségbiztosítással. A biztosítási kötvénynek a következő adatokat kell minimálisan tartalmaznia: a biztosító neve, a biztosítási kötvény száma, a kártérítési limit (mind az I., mind a II. rész tekintetében: 4 millió forint/év, valamint legalább 1 millió forint/káresemény). A felelősségbiztosítási kötvény másolata a szerződés 4. számú melléklete. A felelősségbiztosítási kötvény másolata a szerződéssel együtt nyújtandó be.
Tervező kötelezettséget vállal arra, hogy a tervezői felelősségbiztosítást a jelen szerződés hatálya alatt – melybe beleértendő a jótállás időtartama is - fenntartja.
VI.3.19. Ajánlatkérő az ajánlatok bírálata során a Kbt. 67. § rendelkezései szerint biztosít lehetőséget hiánypótlásra, a következő korlátozással. Amennyiben ajánlattevő a hiánypótlás során az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, úgy Ajánlatkérő ezen gazdasági szereplő vonatkozásában kizárólag egy alkalommal biztosít lehetőséget hiánypótlásra. Ez utóbbi hiánypótlás során újabb gazdasági szereplő bevonása az eljárásban nem lehetséges.
VI.3.20. Ajánlatkérő projekttársaság létrehozását egy ajánlattevő esetében sem teszi lehetővé.
VI.3. 21. Ajánlatkérő jelen eljárását a Kbt. 40.§ (3)-(4) bekezdése alapján indítja meg.
Jelen Szerződés – amennyiben a Szerződő Felek aláírásukkal már ellátták – a tárgyi projekt pénzügyi fedezetét biztosító Támogatási Szerződés hatályba lépésének napját követő 15. napon lép hatályba, rendelkezései attól a naptól fogva kötelezően alkalmazandók.
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a megkötendő szerződés teljesítésének időtartama a szerződés hatályba lépésének napjától számítódik. A teljesítés 364 napos időtartamának kezdő napja a nyertes ajánlattevővel megkötendő tervezési szerződés hatályba lépésének napja.
VI.3.22. Ajánlatkérő a Kbt. 69. § vizsgálat során az ellenszolgáltatásnak az opciós feladat összegével megnövelt értéket viszonyítja a becsült értékhez, figyelemmel arra, hogy a becsült érték is tartalmazza az opciós feladat becsült értékét.
VI.3.23.
Késedelmes (rész)teljesítés esetén Tervező a késedelem minden napjára a késedelemmel érintett (rész)teljesítés nettó tervezői díja alapján számított napi 0,5 % kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek. Az egyes késedelmes (rész)teljesítések esetén számított késedelmi kötbér összege külön-külön azonban nem lehet több, mint az adott (rész)teljesítés nettó tervezői díjának 15%-a. Ha a Tervező késedelme az első kötbérterhes (rész)határidő – kötbérterhes (rész)határidők [(rész)teljesítések] hiányában a teljesítési határidő – vonatkozásában a 30 napot meghaladja, úgy a Megrendelő a szerződést felmondhatja, és a nettó szerződéses ár 20%-nak megfelelő összegű meghiúsulási kötbért követelhet Tervezőtől, valamint a szerződésszegésre vonatkozó szabályok szerint a megállapított kötbéren felül kárait és költségeit is érvényesítheti. Ebben az esetben a Megrendelő késedelmi kötbért nem érvényesíthet.
Hibás teljesítés esetén a Megrendelő a hibák, hiányosságok jegyzékének megküldésével egyidejűleg felszólítja a Tervezőt a hibák kijavítására, hiányosságok pótlására a kijavítás elvégzéséhez szükséges határidő tűzésével, amely nem lehet több, mint 20 nap. A Tervező a hibák kijavításán, hiányosságok pótlásán túl hibás teljesítési kötbérrel és kártérítési felelősséggel is tartozik. A hibás teljesítési kötbér mértéke 15 %, alapja a (rész)teljesítés nettó tervezői díja.
Amennyiben a Tervező az előírt póthatáridőben a hibák kijavítását, a hiányosságok pótlását elmulasztja, késedelembe esik, az érintett részteljesítés nettó tervezői díja alapján számított napi 1 % késedelmi kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek, a teljesítési határidőt követő első naptól, mint kezdő időponttól számítva. Az egyes késedelmes részteljesítések esetén számított késedelmi kötbér összege külön-külön azonban nem lehet több, mint az adott részteljesítés nettó tervezői díjának 20 %-a.
Ha a Tervező a póthatáridő tekintetében késedelembe esik, úgy Megrendelő a szerződést felmondhatja, és a nettó tervezői díj 20%-nak megfelelő összegű meghiúsulási kötbért követelhet Tervezőtől, valamint a szerződésszegésre vonatkozó szabályok szerint a megállapított kötbéren felül kárait és költségeit is érvényesítheti. Ebben az esetben a Megrendelő késedelmi kötbért is érvényesíthet.
A Ptk. 6:180. § (2) bekezdés értelmében, ha a teljesítés olyan okból vált lehetetlenné, amelyért a Tervező felelős, a Megrendelő a teljesítés elmaradása miatt Megrendelőt a nettó tervezői díj 20%-nak megfelelő összegű meghiúsulási kötbér illeti meg.

VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben)
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (töltse ki a VI.4.2 rovatot vagy szükség esetén a VI.4.3 rovatot)
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának időpontja : 2014/07/31 (nap/hónap/év)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név:
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők
Hivatalos név: Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. Debreceni Irodája
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Barna u. 15. III. em. 307. szoba
Város: Debrecen
Postai irányítószám: 4025
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Varga László projektvezető vagy Molnár Andrea asszisztens
Telefon: +36 52530400
E-mail: varga.laszlo@nif.hu; molnar.andrea@nif.hu
Fax: +36 52530400
Internetcím (URL): www.nif.hu
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani
Hivatalos név:
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV ) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosító (ha ismert): Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
……. (Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható)…..
 
B. MELLÉKLET
részekre vonatkozó információk
Rész száma 1 Elnevezés: 471. sz. főút Debrecen – Hajdúsámson közötti szakaszának négysávosításához szükséges tervezői feladatok elvégzése K471.05
1) Rövid meghatározás:
471. sz. főút Debrecen – Hajdúsámson közötti szakaszának négysávosításához szükséges tervezői feladatok elvégzése K471.05
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71320000-7
További tárgyak:71311000-1
71311300-4
71322300-4
71356400-2
3) Mennyiség:
Tervezési szerződés keretében el kell készíteni a másodrendű főút 2+850 – 7+405 km szelvények közötti 4,55 km hosszúságú meglévő főúti szakasz kapacitásbővítő fejlesztéséhez (négysávosításához) szükséges engedélyeztetési- és kiviteli terveket, továbbá a szükséges engedélyeztetési feladatokat is végre kell hajtani.
Amennyiben a Tervező által készített költségvetés vagy költségbecslés a kivitelezés elindításakor 12 hónapnál régebbi, és/vagy a műszaki előírások, szabványok változása miatt a terv korszerűségi felülvizsgálata szükséges, Megrendelő fenntartja a jogot arra, hogy a nettó tervezői díj 2%-ának megfelelő összegért Tervezőtől megrendelje a költségbecslés/költségvetés aktualizálását, felülvizsgálatát. Erre a feladatra vonatkozó külön megbízást a Megrendelő írásban a tárgyi szerződés megkötését követő 5 évig adhat.
(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: 36000000 Pénznem: HUF
vagy
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: 364 (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés (nap/hónap/év)
5) További információk a részekről:
------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) ----------------

B. MELLÉKLET
részekre vonatkozó információk
Rész száma 2 Elnevezés: 471. sz. főút Hajdúsámson elkerülő szakaszának megvalósításához szükséges tervezői feladatok elvégzése K471.06
1) Rövid meghatározás:
471. sz. főút Hajdúsámson elkerülő szakaszának megvalósításához szükséges tervezői feladatok elvégzése K471.06
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71320000-7
További tárgyak:71311000-1
71311300-4
71356400-2
3) Mennyiség:
Tervezési szerződés keretében a 8,6 km tervezett hosszúságú, a 471. sz. főút 7+405 és a főút jelenlegi 15+340 km szelvény közötti szakaszát kiváltó, a települést észak-nyugati irányból elkerülő út új főúti elkerülő szakasz megvalósításához szükséges engedélyeztetési- és kiviteli terveket kell elkészíteni, továbbá a szükséges engedélyeztetési feladatokat is végre kell hajtani. A tervezett elkerülő út nyomvonala keresztezi a Debrecen-Mátészalka vasútvonalat, ahol különszintű keresztezéseket (vasút feletti hidakat) kell kialakítani.

Amennyiben a Tervező által készített költségvetés vagy költségbecslés a kivitelezés elindításakor 12 hónapnál régebbi, és/vagy a műszaki előírások, szabványok változása miatt a terv korszerűségi felülvizsgálata szükséges, Megrendelő fenntartja a jogot arra, hogy a nettó tervezői díj 2%-ának megfelelő összegért Tervezőtől megrendelje a költségbecslés/költségvetés aktualizálását, felülvizsgálatát. Erre a feladatra vonatkozó külön megbízást a Megrendelő írásban a tárgyi szerződés megkötését követő 5 évig adhat.
(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: 28000000 Pénznem: HUF
vagy
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: 364 (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés (nap/hónap/év)
5) További információk a részekről:
------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) ----------------

C1. melléklet
Általános beszerzés
A II. szakaszban (A szerződés tárgya) említett szolgáltatási kategóriák
2004/18/EK irányelv
Kategória száma [ 1 ]
Tárgy
1
Karbantartási és javítási szolgáltatások
2
Szárazföldi szállítási szolgáltatások[2], beleértve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat és a futárszolgálatokat, kivéve a postai küldemények szállítását
3
Légi személyszállítási és teherfuvarozási szolgáltatások, kivéve a postai küldemények szállítását
4
Szárazföldi[3] és légipostai küldemények szállítása
5
Távközlési szolgáltatások
6
Pénzügyi szolgáltatások:
(a) Biztosítási szolgáltatások (b) Banki és befektetési szolgáltatások [4]
7
Számítógépes és azzal összefüggő szolgáltatások
8
Kutatási és fejlesztési szolgáltatások[5]
9
Számviteli, könyvvizsgálói és könyvelési szolgáltatások
10
Piackutatási és közvélemény-kutatási szolgáltatások
11
Vezetési tanácsadó szolgáltatások[6] és az ezzel összefüggő szolgáltatások
12
Építészeti szolgáltatások; mélyépítési szolgáltatások és integrált mélyépítési szolgáltatások; városrendezési és tájrendezési szolgáltatások; az ezekkel összefüggő tudományos és műszaki tanácsadási szolgáltatások; műszaki vizsgálati és elemző szolgáltatások
13
Reklámszolgáltatások
14
Épülettakarítási szolgáltatások és ingatlankezelési szolgáltatások
15
Kiadói és nyomdai szolgáltatások, eseti vagy szerződéses alapon
16
Szennyvíz- és hulladékkezelési szolgáltatások, fertőtlenítési és hasonló szolgáltatások
Kategória száma [ 7 ]
Tárgy
17
Szállodai és éttermi szolgáltatások
18
Vasúti szállítási szolgáltatások
19
Vízi szállítási szolgáltatások
20
Szállítási mellék- és kiegészítő szolgáltatások
21
Jogi szolgáltatások
22
Személyzetelhelyezési és -ellátási szolgáltatások 8
23
Nyomozási és biztonsági szolgáltatások, kivéve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat
24
Oktatási és szakképzési szolgáltatások
25
Egészségügyi és szociális szolgáltatások
26
Szórakoztató, kulturális és sportszolgáltatások 9
27
Egyéb szolgáltatások
1 A 2004/18/EK irányelv 20. cikke és IIA. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák.
2 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.
3 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.
4 Kivéve az értékpapírok és egyéb pénzügyi eszközök kibocsátásával, eladásával, vételével vagy átruházásával kapcsolatos pénzügyi szolgáltatásokat és a jegybanki tevékenységet (szolgáltatást). Nem tartoznak ide továbbá: a föld, meglévő épületek vagy egyéb ingatlan, illetve az arra vonatkozó jogok bármilyen pénzügyi eszköz segítségével történő megvásárlásához vagy bérléséhez kapcsolódó szolgáltatások. Mindazonáltal az adásvételi vagy bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg, vagy az ilyen szerződés megkötése előtt vagy után bármilyen formában megkötött, pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződések az irányelv hatálya alá tartoznak.
5 Kivéve a kutatási és fejlesztési szolgáltatásokat, nem értve ide azt az esetet, ha annak eredményét kizárólag az ajánlatkérő hasznosítja tevékenységi körében, és az ellenszolgáltatást teljes mértékben az ajánlatkérő teljesíti.
6 Kivéve a választottbírósági, a közvetítői és a békéltetési szolgáltatást.
7 A 2004/18/EK irányelv 21. cikke és IIB. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák.
8 Kivéve a munkaszerződéseket.
9 Kivéve a műsorszolgáltatók által kötött, műsoranyagok megszerzésével, fejlesztésével, saját vagy koprodukciós készítésével kapcsolatos, illetve a műsorszolgáltatási időtartammal kapcsolatos szerződéseket.