Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2014/92
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati felhívás/EU/2011.08.19. EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt
Közzététel dátuma:2014.08.06.
Iktatószám:15705/2014
CPV Kód:44613800-8;39234000-1;39221260-7;44613700-7;34928480-6
Ajánlatkérő:Heves megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás
Teljesítés helye:Társulás egri átrakóállomása (K2 út mellett 10525/11 és 10525/12 hrsz.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2014.09.16.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Önkormányzati Társulás
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Környezetvédelem
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

EURÓPAI UNIÓ
Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670
E-mail: ojs@publications.europa.eu Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.europa.eu
AJÁNLATI FELHÍVÁS
2004/18/EK irányelv
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Heves megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás
Nemzeti azonosító (ha ismert): AK18188
Postai cím: Dobó tér 2.
Város: Eger
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Fejes János
Telefon: +36 36523700
E-mail: fejes.janos@ph.eger.hu
Fax: +36 36523745
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://hulladektarsulas.eger.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
Elektronikus hozzáférés az információkhoz (URL):
Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elektronikus benyújtása (URL):
Részletes információk megadásához használja az A. mellékletet.
További információ a következő címen szerezhető be
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.melléklet I) pontját)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A. melléklet III) pontját)
I.2) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb (nevezze meg): Önkormányzati Társulás
I.3) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
x Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb (nevezze meg):
I.4) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
Szállítási szerződés keretében a Szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer továbbfejlesztése a Heves megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás területén (KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-0005) elnevezésű projekt megvalósításához szükséges edényzetek beszerzése.
II.1.2) A szerződés típusa, és a teljesítés helye
(csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatásmegrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
Építési beruházás  
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, a nyertes ajánlattevő által meghatározott követelményeknek megfelelően
Árubeszerzés x
x Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
Szolgáltatásmegrendelés  
Szolgáltatási kategória száma
A szolgáltatási kategóriákat lásd a C1. mellékletben
A teljesítés helye:
Társulás egri átrakóállomása (K2 út mellett 10525/11 és 10525/12 hrsz.)
NUTS-kód HU312
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben )
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma
vagy
(adott esetben), maximális létszáma
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama
Időtartam év(ek)ben: vagy hónapban:
Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet:
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága: (ha ismert):
II.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása:
Szállítási szerződés keretében a Szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer továbbfejlesztése a Heves megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás területén (KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-0005) elnevezésű projekt megvalósításához szükséges edényzetek beszerzése.
II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:44613800-8
További tárgyak:39234000-1
39221260-7
44613700-7
34928480-6
II.1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
II.1.8) Részek ( a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható )
A beszerzés részekből áll: nem
(igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók
  egy részre   egy vagy több részre   valamennyi részre
II.1.9) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1) Teljes mennyiség: (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve, adott esetben)
Szállítási szerződés keretében a Szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer továbbfejlesztése a Heves megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás területén (KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-0005) elnevezésű projekt megvalósításához szükséges edényzetek beszerzése.
- 1. tétel: 120 literes műanyag szelektív hulladékgyűjtő edény (Szabvány: MSZ EN 840-1, RAL-GZ 951/1 vagy ezekkel egyenértékű, sárga)- 40000 db
- 2. tétel: DIN 30722 típusú (vagy ezzel egyenértékű) 32 m3-es multiliftes rendszerű acél konténer 10 db átrakóállomás működéséhez szükségesek
A részletes műszaki feltételeket az ajánlati dokumentáció műszaki előírása tartalmazza.
Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőt, hogy a beszerzés pályázati támogatással valósul meg, a becsült érték magában foglalja az edényzet helyszínre szállítását
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: 300 000 000 Pénznem: HUF
vagy
és között Pénznem:
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció) nem
(igen válasz esetén) A vételi jog meghatározása:
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.2.3) Meghosszabításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabítható nem
A lehetséges meghosszabbítások száma: (ha ismert): vagy: és között
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: vagy napban: 200 (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés (nap/hónap/év)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és Műszaki információk
III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
— Késedelmi kötbér: Az ajánlattevő (szerződést teljesítő szállító) az ajánlattevőnek felróható késedelmes teljesítés esetén kötbér fizetésére köteles. A kötbér alapja a késedelemmel érintett tétel díja, mértéke a késedelem minden naptári napja után napi 0,5% a kötbéralapra vetítetten, de összesen legfeljebb a megajánlott teljes nettó szállítási díj 20%-a. A kötbérmaximum elérése esetén Ajánlatkérő jogosult a szerződést felmondani, és a meghiúsulási kötbért alkalmazni. (a késedelmi kötbér ebben az esetben értelem szerűen nem kerül alkalmazásra)
— Meghiúsulási kötbér a teljes nettó szállítási díj 20%-a, melyet az ajánlattevő a neki felróható magatartás következtében felmerülő meghiúsulás esetén köteles fizetni.
Szállítói előleg visszafizetési biztosíték (amennyiben az ajánlattevő – legfeljebb a jelen felhívás III.1.2. pontjában meghatározott mértékig – előleg megfizetésére tart igényt): Ajánlatkérő az ajánlattevő általi előleg igénybevétele esetén az előleg biztosítékaként a 4/2011 (I. 28.) Korm. rendelet 57/A. § (3) bekezdése alapján a közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés elszámolható összegének 10%-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű, a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja javára szóló, a Kbt. 126. § (6) bekezdés b) pontja szerinti biztosíték-nyújtás kötelezettségét írja elő. A gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet szállító cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselőjének vagy legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező tulajdonosának, vagy együttesen legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező természetes személy tulajdonosainak kezességvállalása, vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség, valamint az Áht. 92. § (1) bekezdése szerinti állami kezesség is elfogadható a szállítói előleg biztosítékaként. A nyertes ajánlattevő köteles biztosítani, hogy az előleg-visszafizetési biztosíték érvényben marad és lehívható mindazon időpontig, amíg az előleg összege visszafizetésre nem került, de az előleg-visszafizetési biztosíték összege progresszív módon csökkenthető azokkal az összegekkel, amelyeket a nyertes ajánlattevő visszafizetett, ahogyan az a Részszámlákban szerepel.
— Jótállás: Ajánlattevő értékelési szempontra tett megajánlásának megfelelően (de legalább 12 hónap, az ennél kisebb megajánlások érvénytelenek, Ajánlatkérő a 36 hónapnál magasabb megajánlásokat nem értékeli többletponttal). A jótállás kezdő időpontja a teljesítésigazolás kiadása.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a dokumentáció rögzíti.
Ajánlattevők csatolják nyilatkozatukat a Kbt. 126. § (5) bekezdés szerint.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a dokumentáció rögzíti
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Jelen közbeszerzési eljárás nyomán létrejövő szerződés finanszírozása a 91,916261%-ban a KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-0005 számú projekt keretén belül az Európai Unió, a Magyar Állami Költségvetés és 8,083739 %-ban az Önkormányzati Társulás saját forrásaiból történik. A támogatás formája: szállítói finanszírozás. A támogatás kifizetése csak az elszámolható költségek mértékéig történik
A 4/2011 (I.28.) Korm. rendelet 57/A.§ alapján Ajánlattevő előleg kifizetését kérheti a szerződés elszámolható összege 30%-a mértékéig, a 4/2011 (I.28.) Korm. rendelet 57/A§ előírásai szerinti előleg-visszafizetési biztosíték nyújtása mellett.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme Forint.
Fizetési ütemezés:
Az előleg a két részszámlából egyenlő mértékben kerül visszavonásra.
Ha az előleg nem került visszafizetésre a teljesítés befejezéséig, vagy a nyertes ajánlattevő általi felmondást, vagy Vis Maior szerinti eseményt megelőzően (az előállt helyzetnek megfelelően) akkor az előleg teljes hátralevő (vissza nem fizetett) része azonnal esedékessé és a nyertes ajánlattevő által a Közreműködő Szervezet részére kifizetendővé válik.
A számlák a nyertes ajánlattevő számláját tartalmazó kifizetés igénylés közreműködő szervezet általi kézhezvételét követően, átutalással kerülnek kiegyenlítésre. Ajánlatkérő a szállítási díj részletekben történő megfizetéséről kíván megállapodni a nyertes ajánlattevővel.
Ajánlatkérő részszámla benyújtási lehetőséget biztosít tételenként (tétel alatt a II.2.1. pontban megadott 1-2. tételek értendők).
A szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák és mellékletei a Megrendelő által igazolt teljesítést követően kerülnek megfizetésre, szállítói finanszírozás keretében. A kifizetési határidő kezdő időpontja a hiánytalan, szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák és mellékletei Megrendelő általi kézhezvétele. A Szállító számláiban szereplő ellenérték megfizetéséért a szállítói finanszírozás során kifizetésre köteles szervezet a felelős.
A kifizetésekre a következő jogszabályi rendelkezések is vonatkoznak:
- 4/2011. (I. 28.) Kormányrendelet a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről 56., 57/A. és 59. §,
- Adózás rendjéről szóló törvény (2003. évi XCII. törvény) 36/A. §.
A szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák és mellékletei ajánlatkérő általi kézhezvételét (ajánlatkérőhöz történő igazolt beérkezést) követő 30 napon belül átutalással kerülnek kiegyenlítésre, szállítói kifizetés során a Közreműködő Szervezet és az ajánlatkérő által, figyelemmel a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Kbt. 130.§,; 4/2011. (I.28.) Kormányrendelet és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. § és a Ptk. 6:130§ (1)-(2) bekezdései.
A kifizetésre vonatkozó részletes feltételeket a dokumentáció illetőleg a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben)
Ajánlatkérő nem követeli meg gazdálkodó szervezet alapítását.
III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben)
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak igen
(igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása
Környezettudatos beszerzés alkalmazása (Zöld beszerzés):
- Megrendelő és Szállító közti kommunikáció során a felek előnyben részesítik az elektronikus eszközöket, a levelezés csak szükség esetén kerül nyomtatásra. A jelentéskészítés során csak a végleges, minden fél által elfogadott dokumentumok kerülnek nyomtatásra, kétoldalas formátumban.
- Eszközbeszerzés: Csak a vonatkozó EU-s környezetvédelmi normáknak megfelelő eszköz szerezhető be a projekt keretében. A Projektgazda erre vonatkozó előírásait az ajánlati dokumentációban szerepelteti.
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Kizáró okok:
1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik ajánlattevő sem), alvállalkozó, alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56.§ (1) bekezdésében, az 57.§ (1) bekezdésének a)-d) és f) pontja szerinti meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
2) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik ajánlattevő sem), akivel szemben az 56.§ (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fennáll.
3) Az Ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szerelőt, akivel szemben az 1) és 2) pontban meghatározott kizáró okok az eljárás során következnek be.
Az igazolás módja:
1. Az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevő külön-külön), a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 2.-8.§ és 10- 11.§-ai szerint köteles igazolni, illetve nyilatkozni arról, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.
2. Az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő tekintetében az ajánlattevő köteles nyilatkozni ajánlatában arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe Kbt. 56.§-ában foglalt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőt (Kbt. 58.§ (3) bekezdés). A Kbt. 57. § (1) bekezdésének a)-d) és f) pontjában meghatározott kizáró okok vonatkozásában az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő maga is nyilatkozhat.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. A 310/2011. (XII.23.) Korm. Rendelet 7.§-ára tekintettel.
A fentiek szerinti igazolások tekintetében Ajánlatkérő előírja, hogy azoknak a felhívás megküldését követően keletkezett igazolásoknak kell lenniük.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 172.§ (2) bekezdés k) pontja, valamint a 310/2011 Korm. rendelet 13.§ (1) bekezdés szerinti alábbi útmutatókra, melyek a www.kozbeszerzes.hu honlapon elérhetőek:
• A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában (Közbeszerzési Értesítő 2012. évi 61. szám, 2012.06.01.)
• A Közbeszerzési Hatóság 2013. november 29-én kiadott “A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 56-57.§-ában, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 2-3.§-ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában”
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolható:
P1) P/1. A Kbt. 55. § (1) bekezdésének d) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésének a) pontja alapján ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén bármelyik ajánlattevő) csatoljon valamennyi élő (az ajánlattétel időpontjában működő, nem lezárt) pénzforgalmi számlájára vonatkozó, a számlavezető pénzügyi intézménytől származó – a felhívás feladásának napjánál nem régebbi – nyilatkozatot (attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak) az alábbi tartalommal:
— pénzforgalmi számla száma;
— számlanyitás időpontja;
— a pénzforgalmi számlán a felhívás feladásának napját megelőző egy évben volt-e 15 napot meghaladó sorban állás.
Ajánlattevő csatoljon nyilatkozatot, amelyben megadja az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző egy évben vezetett valamennyi élő (az ajánlattétel időpontjában működő, nem lezárt) pénzforgalmi számlaszámát és a számlát vezető pénzügyi intézményt, továbbá a nyilatkozatban nyilatkoznia kell arról, hogy a felsorolt pénzforgalmi számlákon túl, más pénzforgalmi számlával nem rendelkezik. A sorban állás alatt Ajánlatkérő a 2009. évi LXXXV. törvény 2.§25. pont szerinti sorbaállítás fogalmát érti.
P/2. Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén bármelyik ajánlattevővel) A Kbt. 55. § (1) bekezdés d) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésének c) pontja alapján csatolja a felhívás feladásának napját megelőző három üzleti év közbeszerzés tárgyából (hulladékgyűjtő edények szállításából) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről, évenkénti bontásban, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a tevékenységét, amennyiben ezek a forgalmi adatok rendelkezésre állnak.

P/3. A Kbt. 55. § (1) bekezdés d) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésének b) pontja alapján ajánlattevő csatolja a felhívás feladásának napját megelőző három lezárt üzleti évre vonatkozó saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját (ha az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét).
Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, annak adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges.
Ha az ajánlattevő a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Ebben az esetben az ajánlattevő működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételének el kell érnie vagy meg kell haladnia az ajánlatkérő által a felhívásban meghatározott értéket. (310/2011. Korm. Rendelet 14.§ (2) bekezdés)
A 310/2011. Korm. Rendelet 14.§ (3) bekezdése szerint, ha az ajánlattevő a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésének b) vagy c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő vagy részvételre jelentkező kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során a Kbt. 55. § (5) bekezdése szerint más szervezetkapacitására a Kbt. 55. § (6) bekezdésében meghatározott esetekben támaszkodhat
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben)
P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha bármelyik élő pénzforgalmi számláján a számlavezető pénzügyi intézményétől származó nyilatkozat alapján az ajánlati felhívás feladásától visszaszámított egy évben 15 napot meghaladó sorban állás mutatkozott.
P/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a közbeszerzés tárgya szerinti tevékenységből (hulladékgyűjtő edények szállításából) származó nettó árbevétele a felhívás feladásának napját megelőző három üzleti év egyszerű számtani átlaga alapján nem éri el a 70.000.000 forintot.
P/3. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a mérleg szerinti eredménye az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három lezárt üzleti évből egynél több évben negatív volt.
Amennyiben az ajánlattevő a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az ajánlattevő alkalmatlan, ha a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (hulladékgyűjtő edények szállításából) származó nettó árbevétele nem éri el a 120. 000.000.- Ft-ot
A P/1.-P/3. pontok szerinti alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (Kbt. 55. § (4) bekezdés), a Kbt. 55. § (1) bekezdésének d) pontja szerint meghatározott azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre (P/1 és P/3), elegendő, ha közülük egy felel meg.
Ajánlattevők legyenek figyelemmel a Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdéseiben foglaltakra, különös tekintettel a Kbt. 55. § (6) bekezdés c) pontjában foglalt feltételekre.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M.1. Ajánlattevő a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15.§ (1) bekezdés a) pontja alapján ismertesse az ajánlati felhívás feladását megelőző 36 hónapban teljesített, a közbeszerzés tárgyára vonatkozó szállításait, a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16.§ (1) és (2) bekezdésének megfelelően igazolva.
Az igazolásnak, illetve nyilatkozatnak legalább a következő adatokat kell tartalmaznia: a teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél, a szállítás tárgya, az ellenszolgáltatás összege, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Ha a referencia-munkákat az ajánlattevő nem önállóan teljesítette (közös ajánlattétel keretében), akkor, amennyiben lehetséges (figyelemmel a Korm. rendelet 16.§ (6) bekezdésére) meg kell jelölnie a referencia nyilatkozatban/igazolásban, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit teljesítette és milyen értékű az ő teljesítési hányada, illetőleg mi a teljesítésének pontos műszaki tartalma.
A Korm. rendelet 15.§ (2) bekezdése a) pontja alapján a csatolt nyilatkozatból, illetve referenciaigazolásokból derüljenek ki egyértelműen azok az adatok, amelyek az alkalmassági minimumkövetelményekben előírt kritériumoknak való megfelelőséget igazolják. A cégszerű nyilatkozatban szükséges feltüntetni, hogy ajánlattevő az egyes referenciákat melyik alkalmassági minimum-követelmény tekintetében kívánja felhasználni! Egy teljesítés több alkalmassági feltételnek is megfelelhet.
Amennyiben egy szervezet referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyet projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben a Kbt. 129.§ (7) bekezdés figyelembe vételével kell igazolnia az alkalmassági feltételnek való megfelelést.
M.2. Ajánlattevő csatolja a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15.§ (1) bekezdés e) pontja alapján olyan, elismert (bármely nemzeti rendszerben akkreditált) tanúsító szervezettől származó tanúsítvány, amely tanúsítja, hogy a leírásokra vagy szabványokra történő hivatkozással egyértelműen meghatározott áru megfelel bizonyos leírásoknak vagy szabványoknak.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben)
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha
M.1. az ajánlattevő nem rendelkezik a hirdetmény feladását megelőző 36 hónapos időszakban legfeljebb két szerződés keretében teljesített minimum nettó 150 millió Ft értékű hulladékgyűjtő edények szállításával, amelyek keretében
legalább 10.000 db 120 literes műanyag szelektív hulladékgyűjtő edény és legalább 5 db 32 m3-es multiliftes rendszerű acél konténer szállítására került sor.
M.2. a megajánlott termékek a DIN 30 722, MSZ EN 840-1, RAL-GZ 951/1 európai szabványnak megfelelő – vagy azzal egyenértékű - tanúsítvánnyal nem rendelkeznek.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Az M/1.-M/2. pont szerinti alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (Kbt. 55. § (4) bekezdés). Ajánlattevők legyenek figyelemmel a Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdéseiben foglaltakra.
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
  A szerződés védett műhelyek számára fenntartott
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve
(igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
  Tárgyalásos
Megtörtént a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése (a tárgyalásos eljárás egyes típusai esetében)
(igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3) szakaszban (További információk) kell megadni)
  Gyorsított tárgyalásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
  Versenypárbeszéd keretében
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
A gazdasági szereplők tervezett száma
vagy
Tervezett minimum és (adott esetben) maximális létszáma
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.2) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (jelölje be a megfelelő rovatot/rovatokat)
  A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
vagy
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
x az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy – ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség – csökkenő fontossági sorrendben kell megadni)
  a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban, illetve az ismertetőben meghatározott részszempontok
SzempontSúlyszám
Ajánlati ár80
Jótállás20
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni nem
(igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre: nem
(igen válasz esetén)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (versenypárbeszéd esetén)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2014/09/16 (nap/hónap/év) Időpont: 11:00
A dokumentációért fizetni kell igen
(igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: 31 750 Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A dokumentáció ára nettó 25 000 HUF + ÁFA, azaz bruttó 31 750 HUF, melyet kizárólag a Kbt. 124. § (4) bekezdése szerinti szervezetnek kell az ajánlatkérő nevében eljáró EuProcure Consult Kft. FHB Bank Zrt.-nél vezetett 18203174-06010316-40010017 számú bankszámlájára átutalással teljesíteni. Az átutaláson fel kell tüntetni a közbeszerzés tárgyát, és azt, hogy az átutalás a dokumentáció megvásárlására irányul. Magyarországon kívül, egyéb EU tagállamból történő utalás esetén a nettó összeg utalandó. Egyebekben a dokumentáció térítésmentesen átvehető munkanapokon 09:00–15:00 óráig előzetes telefonos bejelentkezés után, az ajánlattétel napján csak a beadás időpontjáig, tehát 11:00 óráig. A dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak át kell vennie, vagy elektronikus úton el kell érnie.
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2014/09/16 (nap/hónap/év) Időpont: 11:00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha ismert, meghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén )
Dátum: (nap/hónap/év)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve a részvételi jelentkezések benyújthatók
  Az EU bármely hivatalos nyelve
x Az EU következő hivatalos nyelve(i): HU
  Egyéb :
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
-ig (nap/hónap/év)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2014/09/16 (nap/hónap/év) Időpont: 11:00
(adott esetben) Hely: EuProcure Consult Kft. 3300 Eger, Bajcsy Zs. út 5. I/2.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek (adott esetben) nem
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A Kbt. 62.§ (2) bekezdése alapján meghatározott személyek.
Az ajánlatok bontásakor a Kbt. 62. § (3)-(4) bekezdése szerint jár el ajánlatkérő, az ott meghatározott információk kerülnek ismertetésre, amelybe Ajánlattevő a Kbt. 62. § (6) bekezdése alapján betekinthet. A bontási eljárásról ajánlatkérő jegyzőkönyvet készít. [Kbt. 62.§ (7)].

VI. szakasz: kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
(igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
(igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
„Szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer továbbfejlesztése a Heves megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás területén” (KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-0005) elnevezésű projekt.
VI.3) További információk (adott esetben)
1. Ajánlati Biztosíték: Az ajánlat benyújtása ajánlati biztosíték nyújtásához kötött, melynek összegszerűen meghatározott mértéke: 2 000 000 HUF. Az ajánlati biztosíték nyújtásának feltételei: az ajánlati biztosíték teljesíthető az Ajánlatkérő K&H Bank Zrt.-nél vezetett 10400786-50526672-69891000 számú számlájára történő befizetéssel az ajánlattételi határidő lejártáig, a befizetési, illetőleg készpénz-átutalási igazoláson a következő megjelöléssel: „Heves HGR - edényzet - AB”. Az ajánlati biztosíték teljesíthető továbbá bank vagy biztosító által vállalt garancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. A garancia kedvezményezettjeként az Ajánlatkérőt kell megjelölni, továbbá fel kell tüntetni jelen közbeszerzési eljárás tárgyát. A garanciának az ajánlati kötöttség időtartamáig érvényben kell lennie. Az ajánlati biztosíték a Kbt. 59. § (5) -(7) bekezdése alapján kerül visszafizetésre. Amennyiben ajánlattevők átutalással kívánják az ajánlati biztosítékot nyújtani, az ajánlatban csatoljanak egy nyilatkozatot, hogy mely számlára lehet a biztosítékot visszautalni. Az ajánlati biztosítékot ajánlatkérő akkor tekinti rendelkezésre bocsátottnak és ajánlatkérő által lehívhatónak, ha az ajánlati biztosíték összegét az Ajánlatkérő számláján jóváírták, vagy a megfelelő tartalmú eredeti garancia-levelet, vagy a megfelelő tartalmú eredeti készfizető kezességet vállaló eredeti kötvényt az ajánlat megfelelően tartalmazza. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátása tekintetében, amennyiben az ajánlati biztosítékot az ajánlattevő garancia vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó- kötelezvény formájában bocsátja rendelkezésre, eredeti példányban kell benyújtani, hogy annak lehívhatósága biztosított legyen. Közös ajánlattétel esetén az ajánlati biztosíték tekintetében a Kbt. 25.§ (5) bekezdése az irányadó. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 74.§ (2) bekezdés c) pontjára.
Kiegészítő tájékoztatás: Az érdeklődő gazdasági szereplők az ajánlati felhívással és a dokumentációval kapcsolatban felmerült kérdéseiket kizárólag írásban nyújthatják be a Kbt. 45. § (2) bekezdése szerinti határidő (válaszadási határidő) lejárta előtt legkésőbb 4 (négy) nappal az EuProcure Consult Kft. (3300 Eger, Bajcsy Zs. út 5. I/2.; fax: +36 36784701; e-mail: eupconsult@eupconsult.hu) elérhetőségére. Az ezt követően beérkezett kérdésekre az ajánlatkérő csak akkor adja meg a kiegészítő tájékoztatást, ha a tájékoztatás megküldése még az ajánlattételi határidő előtt lehetséges. A válaszok kiegészítő tájékoztatás formájában a kérdés beérkezését követő ésszerű határidőn belül, de legkésőbb az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb 6 (hat) nappal, egyidejűleg valamennyi érdeklődő gazdasági szereplő részére kerülnek megküldésre.
2. Ha több ajánlattevő közösen nyújt be ajánlatot, akkor az arról szóló - egyetemleges teljesítési kötelezettségvállalást tartalmazó - megállapodást az ajánlathoz csatolni kell.
3. Ajánlattevő ajánlatához köteles becsatolni valamennyi, az ajánlati felhívásban és dokumentációban meghatározott dokumentumot.
4. Ajánlattevő, illetőleg ajánlattevő által az ajánlattétel során bevont egyéb szervezet csatolja be az ajánlatba becsatolt nyilatkozatok aláírójának az aláírási címpéldányát, vagy a Ctv. szerinti aláírás mintáját. Amennyiben az aláíró nem cégjegyzésre jogosult, csatoljanak teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást, mely a meghatalmazott aláírását is tartalmazza. Amennyiben Ajánlattevő, közös ajánlattevők, alvállalkozó(k) vagy az alkalmasság igazolása érdekében bevont gazdasági szereplő cég ügyében változásbejegyzési eljárás van folyamatban, úgy Ajánlattevő köteles az ajánlathoz csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet, és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
5. Ajánlattevők ajánlatukban nyilatkozzanak a Kbt. 60. § (3) és (5) bekezdésére, a Kbt. 40. § (1) bekezdés a)-b) pontjára (nemleges nyilatkozat esetén is).
6. Az eljárást megindító hirdetményt megelőző három üzleti év alatt az Ajánlatkérő az az eljárást megindító hirdetmény feladásának napján lezárt üzleti éveket érti.
7. Árfolyamok: A különböző devizák forintra, illetve euróra történő átszámításánál a felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját központi bankja által felhívás feladásának napján érvényes árfolyamon számított euró ellenérték kerül átszámításra a fentiek szerint. A beszámoló és az abból származtatható adatok tekintetében az üzleti év fordulónapján érvényes árfolyamot, referenciák tekintetében a teljesítés napján érvényes árfolyamot kell alkalmazni. Az árbevételre vonatkozó nyilatkozat tekintetében az árfolyamszámítás alapja az adott év utolsó banki napján érvényes árfolyam. Átszámítás esetén az ajánlattevőnek közölnie kell az alkalmazott árfolyamot. (Ajánlati Felhívás III.2.2. szerinti alkalmassági minimumkövetelmény) tekintetében az árfolyamszámítás az adott év utolsó napján érvényes árfolyam.
8. A Felhívásban előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik, valamint csatolandó a Kbt. 55. § (6) bekezdése szerinti igazolás(ok) és nyilatkozat is. Ezen, a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
9. Ajánlattevők az Ajánlati Felhívás III.2.2) és III.2.3) pont alkalmassági előírás kapcsán az alábbiakat is vegyék figyelembe az ajánlatkészítés során: Amennyiben az Ajánlattevő a Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása érdekében más szervezet(ek) erőforrásaira támaszkodik, csatolandó a Kbt. 55. § (6) bekezdése szerinti igazolás(ok) és nyilatkozat is. Amennyiben Ajánlattevő, Közös Ajánlattevő alvállalkozóval kíván megfelelni, a Kbt. 58. § (3) bekezdésére tekintettel ezen szervezet csatolja be az Ajánlati Felhívásban előírt igazolásokat, nyilatkozatokat is, melyből az alkalmasság megléte egyértelműen megállapítható.
10. Ajánlattevők a felhívás III.2.3) pont M.1. alkalmassági előírása kapcsán a Kr. 16. § (2) bekezdés szerinti igazolást és az igazolások egyértelmű beazonosíthatóságához egy ajánlattevői referenciaösszesítő nyilatkozatot csatoljanak az alábbiaknak megfelelően:
A referenciaösszesítő nyilatkozatnak tartalmaznia kell a felhívásban előírt alkalmassági feltételt, melynek az adott teljesítéssel meg kíván felelni, az elvégzett munka rövid leírását, a szerződést kötő másik fél megnevezését, valamint az ajánlat oldalszámát, ahol a referenciaigazolás található. A bemutatásnál elegendő kitérni az alkalmassági előírásoknak megfelelő számú referenciákra
11. Ajánlatkérő a Kbt. 67. §-a szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét azzal, hogy a Kbt. 67.§ (5) bekezdésére tekintettel az ajánlatkérő újabb hiánypótlást nem rendel el arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
12. Ajánlattevőnek az ajánlatát 1 (egy) eredeti és 1 (egy)elektronikus példányban kell benyújtania. A példányok közötti bármilyen eltérés esetén, az eredeti példány az irányadó. Ajánlattevők az ajánlatok elkészítésénél a Kbt. 60. § (1) bekezdésének megfelelően járjanak el. Az ajánlat eredeti példányát 1 pld. CD vagy DVD lemezen is be kell nyújtani, tekintettel arra, hogy a 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet alapján az Ajánlatkérő a dokumentumokat elektronikusan formában küldi meg a Támogatónak és a Közreműködő Szervezetnek. Az elektronikus benyújtás elsődlegesen zöld, környezetvédelmi szempont, amely az ajánlatkérő értékelő munkájának gyorsítása, könnyítése céljából is szükséges, ugyanakkor a papíralapon az előírt módon benyújtott ajánlat képezi az elbírálás tárgyát. Az elektronikus melléklet nem jelenti az ajánlatnak a 257/2007. (X.4.) Korm. rendelet szerinti elektronikus benyújtását. Az elektronikus dokumentumok kívánt formátuma: pdf. Az elektronikus példányt az eredeti papíralapú végleges ajánlatról kell elkészíteni. Az elektronikus példány és az eredeti papír alapú példány közötti eltérés esetén a papír alapú eredeti példány az irányadó. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli.
13. Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket a Kbt. 124. § (4) bekezdésével kapcsolatban az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során [124.§ (4) bekezdés] a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt a 77. § (2) bekezdése szerinti összegezésben megjelölte.
14. A felhívás III.2.2. P.1. pont szerinti alkalmassági minimumkövetelmény tekintetében, amennyiben a gazdasági szereplő nem tud a Felhívásnak megfelelő nyilatkozatot csatolni a letéti, technikai-átvezetési, deviza, lakástakarék-pénztári (takarékossági) és egyéb speciális számlák tekintetében, úgy külön nyilatkozni kell a számlaszámok megjelölésével, hogy az adott számlaszámok ebbe a körbe tartoznak, vagy ezen számlák tekintetében csatolja a bank nyilatkozatát (a számlaszám és a típus megadásával), miszerint ezen számlák specifikuma miatt nem lehet az adott bankinformációt kiadni.
15. Ajánlatkérő a felhívás III.2.2. pont P.1, P.2, P.3,valamint a felhívás III.2.3. pont M.1, M.2 pontjaiban meghatározott alkalmassági követelményt a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
16. Irányadó idő: A teljes Ajánlati Felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő. (CET)
17. Fordítás: Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar, joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű okiratok alkalmasak. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven került kiállításra és benyújtásra, úgy az ajánlatkérő előírja az ajánlattevő általi felelős fordítás benyújtását. Felelős fordítás alatt az ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A fordítás tartalmának a helyességéért az ajánlattevő a felelős.
18. Külföldi letelepedésű ajánlattevők: A külföldi letelepedésű (székhelyű) ajánlattevőknek cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell benyújtaniuk arról, hogy a Kr. 4. §-ban meghatározott igazolásokat az adott ország mely hatósága jogosult kiállítani és az igazolásokat azzal összhangban kell benyújtani. Az ajánlatkérő a Kbt. 2. § (5) bekezdésében foglaltak alapján nyújt nemzeti elbánást.
19. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő figyelmét a Kbt. 125.§ (7) bekezdésére: Amennyiben nyertes ajánlattevő külföldi adóilletőségű köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. (Kbt. 125. § (7) bekezdés).
20. A Kbt. 124. § (5) bekezdése alapján az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése napjától a nyertes ajánlattevő ajánlati kötöttsége további 30 nappal meghosszabbodik.
21. Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1 – 100
Az ajánlatok értékelési pontszámának számítási módszere:
Az 1. részszempont, esetén a pontozás a Közbeszerzési Hatóság 2/2004 módosított) ajánlása (K.É. 2012. évi 61. szám) III. A fejezet 1.ba. pontja szerinti fordított arányosítással történik
2. részszempont: Jótállás időtartama: Az Ajánlattevő a Felolvasólapon köteles meghatározni, hogy hány hónapos jótállási időt vállal. Ajánlatkérő leszállított eszközzel kapcsolatban minimum 12 hónapos jótállási kötelezettséget ír elő, a 12 hónap alatti megajánlásokat Ajánlatkérő érvénytelennek tekinti. Ajánlatkérő a 36 hónapnál magasabb megajánlásokat nem értékeli többletponttal (értékelési limit), összhangban a Kbt. 71.§ (7) bekezdésében foglaltakkal. Az Ajánlatkérő a megajánlott jótállási időtartam hosszát veti össze, és ezek alapján értékel.
A 2. részszempont, esetén a pontozás a Közbeszerzési Hatóság 2/2004 módosított ajánlása (K.É. 2012. évi 61. szám) III. A fejezet 1.bb. pontja szerinti egyenes arányosítással történik.
22. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy ha a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé teszi meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés tekintetében a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell.
23. Az ajánlattevő a műszaki leírás szerinti tartalommal és formában köteles megadni az általa ajánlott áruk műszaki leírását. Az ajánlattevő által ajánlott áruknak a műszaki leírásban található táblázat szerinti valamennyi feltüntetett minimum feltételek (paraméterek, előírások) mindegyikének meg kell felelnie. Az előírt minimum feltételekkel megegyező, vagy annál kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező áruk felelhetnek meg műszaki és kereskedelmi szempontból. Az ezekre történő jelzést a dokumentáció mellékletétben (Műszaki melléklet) található táblázat B oszlopában kell jelezni. Az ajánlott áruk műszaki jellemzőit a műszaki melléklet táblázatában megadott minimum feltételek mellé, közvetlenül összehasonlítható módon, azonos dimenzióban és mértékegységben be kell írni a táblázat „B. Rész” elnevezésű oszlopába, és az így kialakított leírást csatolni kell az ajánlathoz. Ahol valamely előírásnak való megfelelés a követelmény ott a „megfelel” szót kell feltüntetni a jobboldali oszlopban. A kereskedelmi feltételek esetében az ajánlattevő a „vállalom” szó beírásával kell, hogy jelezze az adott feltétel teljesítésének szándékát. A tétel mellé a megajánlott termék megnevezését, típusát is fel kell tüntetni oly módon, hogy egyértelműen azonosítható legyen. Az Ajánlattevőknek itt hozzuk a tudomására, hogy a beszállított árukon fel kell majd tüntetni azt a tényt, hogy az áru az EU társfinanszírozásával került beszerzésre. Ennek egységes kialakítását matrica formájában szükséges megvalósítani. Az ajánlathoz csatolni szükséges a megajánlott terméktípusnak megfelelő mintatermékről fényképet.
23.24. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy jelen közbeszerzési eljárás eredményeként szállítási szerződést kíván kötni, amely a hatályos Ptk. előírásai tekintetében atipikus szerződésfajta, az adásvételi szerződés egy olyan speciális formája, melyet a Ptk. kifejezetten nem rendez.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottsága
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben)
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (töltse ki a VI.4.2 rovatot vagy szükség esetén a VI.4.3 rovatot)
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 133. § szerint.
VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottsága
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának időpontja : 2014/07/31 (nap/hónap/év)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név: EuProcure Consult Közbeszerzési Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Bajcsy Zsilinszky út 5-7. I. em. 2. ajtó
Város: Eger
Postai irányítószám: 3300
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Bakondi Attila
Telefon: +36 36784924
E-mail: bakondi@eupconsult.hu
Fax: +36 36784701
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők
Hivatalos név: EuProcure Consult Közbeszerzési Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Bajcsy Zsilinszky út 5-7. I. em. 2. ajtó
Város: Eger
Postai irányítószám: 3300
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Bakondi Attila
Telefon: +36 36784924
E-mail: bakondi@eupconsult.hu
Fax: +36 36784701
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani
Hivatalos név: EuProcure Consult Közbeszerzési Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Bajcsy Zsilinszky út 5-7. I. em. 2. ajtó
Város: Eger
Postai irányítószám: 3300
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Bakondi Attila
Telefon: +36 36784924
E-mail: bakondi@eupconsult.hu
Fax: +36 36784701
Internetcím (URL):
IV ) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosító (ha ismert): Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
……. (Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható)…..
 
B. MELLÉKLET
részekre vonatkozó információk
Rész száma 1 Elnevezés:
1) Rövid meghatározás:
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
3) Mennyiség:
(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés (nap/hónap/év)
5) További információk a részekről:
------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) ----------------

C1. melléklet
Általános beszerzés
A II. szakaszban (A szerződés tárgya) említett szolgáltatási kategóriák
2004/18/EK irányelv
Kategória száma [ 1 ]
Tárgy
1
Karbantartási és javítási szolgáltatások
2
Szárazföldi szállítási szolgáltatások[2], beleértve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat és a futárszolgálatokat, kivéve a postai küldemények szállítását
3
Légi személyszállítási és teherfuvarozási szolgáltatások, kivéve a postai küldemények szállítását
4
Szárazföldi[3] és légipostai küldemények szállítása
5
Távközlési szolgáltatások
6
Pénzügyi szolgáltatások:
(a) Biztosítási szolgáltatások (b) Banki és befektetési szolgáltatások [4]
7
Számítógépes és azzal összefüggő szolgáltatások
8
Kutatási és fejlesztési szolgáltatások[5]
9
Számviteli, könyvvizsgálói és könyvelési szolgáltatások
10
Piackutatási és közvélemény-kutatási szolgáltatások
11
Vezetési tanácsadó szolgáltatások[6] és az ezzel összefüggő szolgáltatások
12
Építészeti szolgáltatások; mélyépítési szolgáltatások és integrált mélyépítési szolgáltatások; városrendezési és tájrendezési szolgáltatások; az ezekkel összefüggő tudományos és műszaki tanácsadási szolgáltatások; műszaki vizsgálati és elemző szolgáltatások
13
Reklámszolgáltatások
14
Épülettakarítási szolgáltatások és ingatlankezelési szolgáltatások
15
Kiadói és nyomdai szolgáltatások, eseti vagy szerződéses alapon
16
Szennyvíz- és hulladékkezelési szolgáltatások, fertőtlenítési és hasonló szolgáltatások
Kategória száma [ 7 ]
Tárgy
17
Szállodai és éttermi szolgáltatások
18
Vasúti szállítási szolgáltatások
19
Vízi szállítási szolgáltatások
20
Szállítási mellék- és kiegészítő szolgáltatások
21
Jogi szolgáltatások
22
Személyzetelhelyezési és -ellátási szolgáltatások 8
23
Nyomozási és biztonsági szolgáltatások, kivéve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat
24
Oktatási és szakképzési szolgáltatások
25
Egészségügyi és szociális szolgáltatások
26
Szórakoztató, kulturális és sportszolgáltatások 9
27
Egyéb szolgáltatások
1 A 2004/18/EK irányelv 20. cikke és IIA. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák.
2 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.
3 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.
4 Kivéve az értékpapírok és egyéb pénzügyi eszközök kibocsátásával, eladásával, vételével vagy átruházásával kapcsolatos pénzügyi szolgáltatásokat és a jegybanki tevékenységet (szolgáltatást). Nem tartoznak ide továbbá: a föld, meglévő épületek vagy egyéb ingatlan, illetve az arra vonatkozó jogok bármilyen pénzügyi eszköz segítségével történő megvásárlásához vagy bérléséhez kapcsolódó szolgáltatások. Mindazonáltal az adásvételi vagy bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg, vagy az ilyen szerződés megkötése előtt vagy után bármilyen formában megkötött, pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződések az irányelv hatálya alá tartoznak.
5 Kivéve a kutatási és fejlesztési szolgáltatásokat, nem értve ide azt az esetet, ha annak eredményét kizárólag az ajánlatkérő hasznosítja tevékenységi körében, és az ellenszolgáltatást teljes mértékben az ajánlatkérő teljesíti.
6 Kivéve a választottbírósági, a közvetítői és a békéltetési szolgáltatást.
7 A 2004/18/EK irányelv 21. cikke és IIB. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák.
8 Kivéve a munkaszerződéseket.
9 Kivéve a műsorszolgáltatók által kötött, műsoranyagok megszerzésével, fejlesztésével, saját vagy koprodukciós készítésével kapcsolatos, illetve a műsorszolgáltatási időtartammal kapcsolatos szerződéseket.