Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2014/92
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés Adásvétel
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás - 121. § (1) bekezdés b) pontja/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt
Közzététel dátuma:2014.08.06.
Iktatószám:15741/2014
CPV Kód:24300000-7;24965000-6;33696500-0;38000000-5;38437000-7;33141300-3
Ajánlatkérő:Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai Kutatóközpont
Teljesítés helye:Szegedi Biológiai Kutatóközpont 6726 Szeged, Temesvári krt. 62.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2014.08.27.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Egyéb
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:kutatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS
A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatás megrendelés
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai Kutatóközpont
Postai cím: Temesvári körút 62
Város/Község: Szeged
Postai irányítószám: 6726
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dr. Domoki Mónika
Telefon: +36 62599753
E-mail: beszerzes.szbk@brc.mta.hu
Fax: +36 62599759
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.brc.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
További információ a következő címen szerezhető be:
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
  Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet)
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Közszolgáltató
  Regionális/helyi szintű
  Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
  Közjogi szervezet
x Egyéb
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
  Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
x Egyéb (nevezze meg): kutatás
  Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Szállítási szerződés reagensek, vegyszerek, laboráruk beszerzésére.
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
  Építési beruházás
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
x Árubeszerzés
x Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
  Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma:
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
Szegedi Biológiai Kutatóközpont 6726 Szeged, Temesvári krt. 62.
NUTS-kód: HU333
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma
VAGY
(adott esetben) maximális létszáma
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok) ban:
Indokolás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet.
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Szállítási szerződés reagensek, vegyszerek, laboráruk beszerzésére.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:24300000-7
További tárgyak:24965000-6
33696500-0
38000000-5
38437000-7
33141300-3
II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható)
igen
(Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
  egy részre
x egy vagy több részre
  valamennyi részre
II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0035:
I. csoport: vegyszerigény 4 részajánlati körben, becsült értéke: 1.135.000,- Ft
CTCtrap FP7, FP7-HEALTH-2012-INNOVATION EU:
II. csoport: vegyszerigény 54 részajánlati körben, becsült értéke: 8.118.523,- Ft
III. csoport: laboráru igény 12 részajánlati körben, becsült értéke: 139.170,- Ft
ERC 269067 SYM-BIOTICS
IV. csoport: vegyszerigény 27 részajánlati körben, becsült értéke: 3.302.500,- Ft
V. csoport: laboráru igény 21 részajánlati körben, becsült értéke: 3.000.300,- Ft
A csoport elnevezések csak az eltérő pályázati források eltérő szállítási feltételeinek elkülönítésére szolgálnak. Az ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a lehívások során a kiírt mennyiségtől -10% nagyságban eltérjen. A termékek tételsoronkénti mennyiségét a közbeszerzési műszaki leírás tartalmazza.
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció): nem
(Igen válasz esetén)A vételi jog meghatározása:
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabbítható: nem
A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert): vagy: és között
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
A (tervezett) időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés 2014/09/29 (év/hó/nap)
Befejezés 2016/06/30 (év/hó/nap)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
Késedelmi vagy hibás teljesítési kötbér: mértéke a késedelemmel vagy hibával érintett eszköz nettó értékének napi 0,5%-a, de legfeljebb a teljes ellenérték 20%-a.
Meghiúsulási kötbér mértéke: teljes nettó ellenérték 20%-a.
Jótállás: 12 hónap.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: (adott esetben)
Az áru ellenértékét az ajánlatkérő az igazolt teljesítést követően, számla ellenében a Ptk. 6:130. § (1)-(2) alapján teljesíti átutalással, az alábbiakban részletezettek szerint. Az ajánlatkérő előleget nem biztosít.
Az ajánlatkérőként szerződő fél a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésétől, vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban köteles nyilatkozni.
Fizetési határidő: a fizetési határidő a számla ajánlatkérőként szerződő fél (felek) általi kézhezvételének napját követő 30 nap.
Az eljárásban alkalmazandó az Art. 36/A. § és a 4/2011. (I.28.) Kormányrendelet is.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben)
Az ajánlatkérő nem teszi lehetővé a közös ajánlatot tevő nyertesek által gazdálkodó szervezet létrehozását a teljesítéshez.
III.1.4)
Egyéb különleges feltételek (adott esetben) nem
(Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása:
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is (adott esetben)
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1), illetőleg az eljárásban nem lehet ajánlattevő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak. Az ajánlattevőnek a Kbt. 122. § (1) bekezdése és a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 10. § és a 12. § szerint kell nyilatkoznia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá, illetve a Kbt. 58. § (3) bekezdés szerint, hogy nem vesz igénybe az 56. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56. § (1) szerinti kizáró okok hatálya alá.
A kizáró okok igazolása körében az ajánlattevők kötelesek figyelembe venni a Közbeszerzési Hatóság útmutatóját a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 56-57. §-ában, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 2-3. §-ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában (Közbeszerzési Értesítő 2014. évi 57. szám, 2014. 05. 16.), valamint az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában (Közbeszerzési Értesítő 2012. évi 61. szám, 2012.06.01.)
A kizáró okokról szóló nyilatkozatnak az eljárást megindító felhívás feladásánál nem régebbi keltezésűnek kell lennie.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
P/1. Csatolja az utolsó kettő lezárt üzleti évre vonatkozó, saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolóit (mérleg + eredménykimutatás, kiegészítő melléklet nélkül) (ha a letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét). Amennyiben a kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges, csak nyilatkozni ezen körülmény fennállásáról. /310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) b)/.
Külföldi ajánlattevők esetében, amennyiben az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga nem írja elő beszámoló közzétételét, ajánlatkérő elfogadja az ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén valamennyi konzorciumi tag, cégszerűen aláírt nyilatkozatát is az utolsó két lezárt üzleti év mérleg szerinti eredményéről (évenként megbontva)
Ha az ajánlattevő a fenti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Az ajánlatkérő az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági alkalmasságát megállapításához a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése alapján az ajánlattevőt alkalmasnak tekinti, ha a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (reagensek vagy vegyszerek vagy laboráruk értékesítéséből) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele eléri vagy meghaladja a 100.000,- forintot.
Ha az ajánlattevő a fenti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
P/1. Az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági szempontból alkalmatlan, ha az utolsó kettő lezárt üzleti évében (mindkettőben), a mérleg szerinti eredménye negatív.
Alkalmatlan továbbá, ha az ajánlattevő a beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, és működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó (reagensek vagy vegyszerek vagy laboráruk értékesítéséből) – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem éri el a nettó 100.000,- forintot.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M/1. Mutassa be legalább 1 fő szakemberét, a szakember által aláírt önéletrajza csatolásával, aki a teljesítés során az ajánlatkérővel való kapcsolattartásért és a minőségellenőrzésért felelős /310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (1) c)/.
M/2. Csatoljon az III. csoport: 1-2 és 4. tételsorai és az V. csoport: 1-11. tételsorai tekintetében a megajánlott termékekből 3-3 db ingyenes mintapéldányt és az V. csoport: 12-13. tételsorai tekintetében a megajánlott termékekből 1-1 db ingyenes mintapéldányt! A termékmintákat nem juttatjuk vissza az ajánlattevőknek /310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (1) d)/.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M/1. Az ajánlattevő műszaki és szakmai szempontból alkalmatlan, ha nem rendelkezik legalább 1 fő, felsőfokú végzettségű szakemberrel, aki a teljesítés során az ajánlatkérővel való kapcsolattartásért és a minőségellenőrzésért felelős.
M/2. Az ajánlattevő műszaki és szakmai szempontból alkalmatlan, ha nem rendelkezik a III. csoport: 1-2 és 4. tételsorai és az V. csoport: 1-11. tételsorai tekintetében a megajánlott termékekből 3-3 db ingyenes mintapéldánnyal és az V. csoport: 12-13. tételsorai tekintetében a megajánlott termékekből 1-1 db ingyenes mintapéldánnyal. A termékmintákon kérjük annak pontos feltüntetését, hogy azt melyik tételsorhoz kapcsolódóan nyújtották be!
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott nem
III. 3) Szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve
(Igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
x Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos, alkalmazásának indokolása:
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
  Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Közszolgáltató ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
A gazdasági szereplők tervezett száma
VAGY:
Tervezett minimum és ( adott esetben) maximális létszáma
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát:
IV. 2) Értékelési szempontok
IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
  Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
SzempontSúlyszám
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni nem
(Igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
7/E/2014/SZBK
IV.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2014/08/27 (év/hó/nap ) Időpont: 12:00
A dokumentációért fizetni kell igen
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: 31750 Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A feltüntetett ellenérték bruttó érték. A Dokumentációt a Kbt. 52. § (2) bekezdésnek megfelelően kizárólag a 124. § (4) bekezdése szerinti szervezet köteles megfizetni, az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés megküldését követően, a szerződéskötés időpontjáig. Az eljárásban való induláshoz a dokumentációt bármely érdekelt gazdasági szereplő részére térítésmentesen megküldjük. A dokumentáció ellenértékét a lebonyolító Dr. Nagymihály Kft. ERSTE Bank Rt-nél vezetett 11600006-00000000-31122838 számú számlájára kell átutalni, 7/E/2014/SZBK hivatkozás feltüntetésével.
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2014/08/27 (év/hó/nap) Időpont: 12:00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (részvételi felhívás esetén)
Dátum: (év/hó/nap)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
  Az EU bármely hivatalos nyelve
  Az EU következő hivatalos nyelve(i):
  Egyéb:
x Magyar
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Dátum: 2014/08/27 (év/hó/nap) Időpont: 12:00
Hely: Szegedi Biológiai Kutatóközpont 6726 Szeged, Temesvári krt. 62. I. emelet gazdasági igazgatói szoba
Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek igen
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A Kbt. 62. § (2) bekezdésében foglaltak.

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
(Igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2) Európai Uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés Európai Uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0035: Környezeti tényezők és genetikai faktorok interakciójának vizsgálata immunmediált és daganatos betegségek kialakulásában
CTCtrap FP7, FP7-HEALTH-2012-INNOVATION EU: A novel biotechnology enabling personalized therapy for all cancer patients.
ERC 269067 SYM-BIOTICS: Dual exploitation of naturel plant strategies in agriculture and public health:enhancing nitrogen-fixation and surmounting microbial infections
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja:(ha az eljárás tárgyalásos)
V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) igen
V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben)
A dokumentáció megküldését, írásban érkező, az ajánlattevő és az eljárás adatait rögzítő (legalább tárgy vagy eljárási szám) megkeresésre, 2 munkanapon belül teljesítjük a Kbt. 50. § (3) bekezdése alapján e-mailben.
A dokumentációt és kiegészítő iratokat az A mellékletben rögzített elérhetőségeken lehet beszerezni, az ajánlattételi határidő lejártáig, munkanapokon 9-12 óráig.
V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak
igen
Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak:
A III.2.2) és a III.2.3) pontok
V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben)
V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: igen
V.4) Egyéb információk:
1) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 40. § (1), 58. § (3) bekezdése és a Kbt. 60. § (3),(5) bekezdései szerinti nyilatkozatokat.
2) Az ajánlattevő csatolja az ajánlatban aláíró személy aláírási címpéldányát / aláírás-mintáját (továbbiakban: címpéldány). A címpéldány lehet másolat is, a kiállítás dátuma nincs határidőhöz kötve. Amennyiben az ajánlatot a képviseltre jogosult személy meghatalmazása alapján más személy látja el kézjegyével, úgy a meghatalmazásról legalább teljes bizonyító erejű magánokirat szükséges. Az ajánlattevőnek továbbá a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 7. §-ának megfelelően folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
3) Az ajánlatokat 1 eredeti példányban kell elkészíteni és egy lezárt borítékban / csomagban kell benyújtani. Az ajánlattevőknek továbbá a teljes ajánlatukat elektronikusan is, pdf. formátumban (CD-n vagy más adathordozón), a beadásnak megfelelő formában (aláírva) csatolniuk kell az ajánlathoz, illetve kérnénk az ártáblázatokat xls. formátumban a CD-re másolni. Az ajánlatot, tartalomjegyzékkel ellátva, gépelve, nyomtatva vagy olvasható kézírással kitöltve, összefűzve (pl. tűzés, spirálozás, kötés) kell benyújtani. Az ajánlatot folyamatos számozással kell ellátni (csak az adatot tartalmazó oldalakat vagy minden oldalt folyamatosan), amely alapján a tartalomjegyzékben az iratok helye egyértelműen azonosítható. Amennyiben az eredeti papír alapon beadott, illetve az elektronikus adathordozón beadott ajánlat között eltérés van, úgy az ajánlat az eredeti nyomtatott példány szerint kerül értékelésre, ajánlatkérő azt tekinti irányadónak.

4) Az ajánlatokhoz benyújtandó dokumentumokat egyszerű másolatban is elegendő csatolni. A másolat esetleges olvashatatlansága az eredeti ajánlatban (és a hiánypótlást követően) az ajánlat érvénytelenségét jelenti, melyért a felelősség az ajánlattevőt terheli. Az idegen nyelvű okiratok magyar nyelvű fordításban is benyújtandók (e körben az ajánlattevő általi felelős fordítás megfelelő), kivéve az esetlegesen becsatolt termékleírásokat, amelyek angol nyelven is benyújthatók.
5) Az Ajánlatkérő az eljárás során a közbeszerzési törvény 67. § alapján az összes ajánlattevő számára, azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
V.5)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2014/08/05 (év/hó/nap)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név: Nagymihály Ügyvédi Iroda
Postai cím: Gogol u. 6. I/2.
Város/Község: Szeged
Postai irányítószám: 6722
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dr. Nagymihály Tamás
Telefon: +36 62647196
E-mail: nagymihaly.tamas@gmail.com
Fax: +36 62451103
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők
Hivatalos név: Nagymihály Ügyvédi Iroda
Postai cím: Gogol u. 6. I/2.
Város/Község: Szeged
Postai irányítószám: 6722
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dr. Nagymihály Tamás
Telefon: +36 62647196
E-mail: nagymihaly.tamas@gmail.com
Fax: +36 62451103
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
 
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható)------------------
 
B. MELLÉKLET
Részekre vonatkozó információk
Rész száma 118 Elnevezés: Szállítási szerződés reagensek, vegyszerek, laboráruk beszerzésére.
1) Rövid meghatározás:
Szállítási szerződés reagensek, vegyszerek, laboráruk beszerzésére.
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:24300000-7
További tárgyak:24965000-6
33696500-0
38000000-5
38437000-7
33141300-3
3) Mennyiség
TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0035:
I. csoport: vegyszerigény 4 részajánlati körben, becsült értéke: 1.135.000,- Ft
CTCtrap FP7, FP7-HEALTH-2012-INNOVATION EU:
II. csoport: vegyszerigény 54 részajánlati körben, becsült értéke: 8.118.523,- Ft
III. csoport: laboráru igény 12 részajánlati körben, becsült értéke: 139.170,- Ft
ERC 269067 SYM-BIOTICS
IV. csoport: vegyszerigény 27 részajánlati körben, becsült értéke: 3.302.500,- Ft
V. csoport: laboráru igény 21 részajánlati körben, becsült értéke: 3.000.300,- Ft
A csoport elnevezések csak az eltérő pályázati források eltérő szállítási feltételeinek elkülönítésére szolgálnak. Az ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a lehívások során a kiírt mennyiségtől -10% nagyságban eltérjen. A termékek tételsoronkénti mennyiségét a közbeszerzési műszaki leírás tartalmazza.
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információk a részekről
TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0035: 2014. december 31.
CTCtrap FP7, FP7-HEALTH-2012-INNOVATION EU: 2015. június 30.
ERC 269067 SYM-BIOTICS: 2016. június 30.
Amennyiben a pályázatok záró időpontja változik, úgy az megrendeléseket ezen módosult időpontig kell biztosítani.
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható) ----------------------