Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2014/92
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati felhívás/EU/2011.08.19. EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt
Közzététel dátuma:2014.08.06.
Iktatószám:15759/2014
CPV Kód:90611000-3;90612000-0;90511300-5;90512000-9;90630000-2;90620000-9
Ajánlatkérő:Siófok Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Siófok város közigazgatási területe
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2014.09.22.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

EURÓPAI UNIÓ
Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670
E-mail: ojs@publications.europa.eu Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.europa.eu
AJÁNLATI FELHÍVÁS
2004/18/EK irányelv
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Siófok Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító (ha ismert): AK06799
Postai cím: Fő tér 1.
Város: Siófok
Postai irányítószám: 8600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Lénárt Márta
Telefon: +36 84504250
E-mail: beruhazas@siofok.hu
Fax: +36 84504103
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.siofok.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Elektronikus hozzáférés az információkhoz (URL):
Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elektronikus benyújtása (URL):
Részletes információk megadásához használja az A. mellékletet.
További információ a következő címen szerezhető be
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.melléklet I) pontját)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A. melléklet III) pontját)
I.2) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
x Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb (nevezze meg):
I.3) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb (nevezze meg):
I.4) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
Vállalkozási szerződés keretében Siófok város egyes útjainak, járdáinak, buszmegállóinak gépi és kézi tisztítása, azok síkosság mentesítése és hó eltakarítása, szemétgyűjtők ürítése, a hulladékok elszállítása, valamint az illegálisan lerakott szemét elszállítása, illetve a hulladék ártalmatlanítása
II.1.2) A szerződés típusa, és a teljesítés helye
(csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatásmegrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
Építési beruházás  
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, a nyertes ajánlattevő által meghatározott követelményeknek megfelelően
Árubeszerzés  
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
Szolgáltatásmegrendelés x
Szolgáltatási kategória száma 16
A szolgáltatási kategóriákat lásd a C1. mellékletben
A teljesítés helye:
Siófok város közigazgatási területe
NUTS-kód HU232
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben )
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma
vagy
(adott esetben), maximális létszáma
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama
Időtartam év(ek)ben: vagy hónapban:
Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet:
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága: (ha ismert):
II.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása:
Vállalkozási szerződés keretében Siófok város egyes útjainak, járdáinak, buszmegállóinak gépi és kézi tisztítása, azok síkosság mentesítése és hó eltakarítása, szemétgyűjtők ürítése, a hulladékok elszállítása, valamint az illegálisan lerakott szemét elszállítása, illetve a hulladék ártalmatlanítása
II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:90611000-3
További tárgyak:90612000-0
90511300-5
90512000-9
90630000-2
90620000-9
II.1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
II.1.8) Részek ( a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható )
A beszerzés részekből áll: nem
(igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók
  egy részre   egy vagy több részre   valamennyi részre
II.1.9) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1) Teljes mennyiség: (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve, adott esetben)
Vállalkozási szerződés keretében Siófok város egyes útjainak, járdáinak, buszmegállóinak gépi és kézi tisztítása, azok síkosság mentesítése és hó eltakarítása, szemétgyűjtők ürítése, a hulladékok elszállítása, valamint az illegálisan lerakott szemét elszállítása, illetve a hulladék ártalmatlanítása
I. Önkormányzati tulajdoni szilárd burkolatú utak gépi seprése, összesen 10.231.914 m2
II. Önkormányzati tulajdonú szilárd burkolatú járdák, tömegközlekedési járművek megállóhelyeinek kézi vagy gépi seprése:
a) járdák összesen 10.504.215 m2
b) parkolók összesen 6.872.215 m2
c) megállóhelyek összesen 1.468.238 m2
d) aluljárók összesen 35.660 m2
e) felüljárók összesen 4.794 m2
f) gyalogos köz összesen 221.060 m2
III. Hulladékgyűjtők ürítése 4.306 m3
hulladékgyűjtő edényzetek karbantartása 561 db
hulladékgyűjtő edényzetek pótlása 25 db
IV. Kutyatoalettek ürítése: 1,4 m3
V. Falevél elszállítás 4.500 m3
VI. Illegális hulladék elszállítása 450 m3
VII. Hó- és síkosság mentesítés összesen 781411 m2
a) Közutak 688195 m2
b) Járdák 39206 m2
c) Parkolók 20265 m2
d) Kerékpárutak 22788 m2
e) megállóhelyek 10957 m2
Hulladék ártalmatlanítás összesen 350 tonna mennyiségben
Ajánlatkérő rögzíti, hogy fenti mennyiségek éves vonatkozásban értendők.
A részletes feladatleírást a dokumentáció (műszaki leírás) tartalmazza.
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció) nem
(igen válasz esetén) A vételi jog meghatározása:
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.2.3) Meghosszabításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabítható igen
A lehetséges meghosszabbítások száma: (ha ismert): 1 vagy: és között
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés 2014/11/01 (nap/hónap/év)
Befejezés 2017/10/31 (nap/hónap/év)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és Műszaki információk
III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
Késedelmi kötbér: Amennyiben nyertes Ajánlattevő olyan okból, amiért felelős a szerződés alapján ellátandó bármely olyan feladattal, melynek ellátására a szerződés, a közbeszerzési eljárás iratanyaga vagy más dokumentum, ill. Ajánlatkérő határidőt szab, késedelembe esik, késedelmi kötbér fizetésre köteles. A kötbér mértéke 80.000 Forint/késedelemmel érintett naptári nap/elmulasztott szolgáltatás. Késedelemmel érintett szolgáltatás alatt az azonos fajtájú, azonos napon késedelmes szolgáltatást értik a felek, így több szolgáltatás elmulasztása esetén a kötbér érintett szolgáltatásonként fizetendő. Bármely szolgáltatás 30 napot meghaladó késedelme esetén Ajánlatkérő érdekmúlása minden további indok vagy igazolás nélkül beáll, így Ajánlatkérő jogosult a szerződést azonnali hatállyal – vagy adott esetben olyan hatállyal, hogy az új szolgáltató kiválasztásáról gondoskodni tudjon – felmondani.
Meghiúsulási kötbér: amennyiben olyan okból, amiért a nyertes Ajánlattevő felelős a szerződés teljesítése meghiúsul (különösen, ha a vállalkozó okán az Ajánlatkérő a szerződést felmondja) nyertes Ajánlattevő meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles. A meghiúsulási kötbér alapja az éves nettó vállalkozói díj, mértéke a kötbéralap 20%-a.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
Ajánlatkérő részszámlázást biztosít, a számlázás rendje: nyertes ajánlattevő havonta jogosult számlát benyújtani az éves vállalkozói díj dokumentációban részletezett arányában.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF). A számlák kifizetése a Kbt. 130. § (1), (5)-(6) bekezdéseiben foglaltak szerint, a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdés, továbbá a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet rendelkezései alapján történik, ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét az igazolt teljesítést követően átutalással fizeti meg ajánlattevő részére.
Ajánlatkérő a kifizetés során az Adózás rendjéről szóló törvény 36/A. §-ában foglaltakat teljes körben alkalmazza.
Vonatkozó jogszabályok:
2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről;
2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról;
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról;
2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról;
2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről;
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről.
A részletes fizetési feltételeket a dokumentáció (szerződéstervezet) tartalmazza.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben)
Ajánlatkérő a Kbt. 27. § (2) bekezdése szerinti projekttársaság létrehozását kizárja.
III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben)
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak nem
(igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. § (1) bekezdés, továbbá a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d), valamint f) pontjának hatálya alá tartozik. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, aki a Kbt. 56. § (2) bekezdésének hatálya alá tartozik.
A megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevő vonatkozásában: ajánlattevőnek a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2-8 és 10-11. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 56. § (1)-(2) bekezdésének, valamint a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d), valamint f) pontjának hatálya alá.
Alvállalkozó és alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet vonatkozásában:
- Ajánlattevő a Kbt. 58. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ajánlatában csak nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. § szerinti kizáró okok hatálya alá.
- Ajánlattevő a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. §-a alapján a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d), valamint az f) pontjában foglalt kizáró okok esetében az alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában saját választása szerint:
a) saját nyilatkozatot nyújt be arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d), valamint f) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d), valamint f) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá, vagy
b) az eljárásban megjelölt alvállalkozó nyilatkozatát - a meg nem jelöltekre az a) pont szerinti nyilatkozat mellett -, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nyilatkozatát is benyújthatja arról, hogy a szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d), valamint f) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá.
A kizáró okok fenn nem állását – magyarországi letelepedésű ajánlattevők esetében – a Közbeszerzési Hatóság által (KÉ 2014. évi 57. szám; 2014. május 16.) közzétett „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 56-57. §-ában, valamint a közbe-szerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2-3. §-ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában” tárgyú útmutató alapján szükséges igazolni.
A kizáró okok fenn nem állását – nem magyarországi letelepedésű ajánlattevők esetében – a Közbeszerzési Hatóság által (KÉ 2012. évi 61. szám; 2012. június 1.) közzétett „A közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában” tárgyú útmutató alapján szükséges igazolni.
Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja alapján kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, alkalmasság igazolásában közreműködő gazdasági szereplőt, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be.
Tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában vizsgálja a kizáró okok fenn nem állását, így Ajánlattevők, (illetve adott esetben az eljárásban megjelölt alvállalkozók -, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezetek) az ajánlati felhívás közzétételénél nem régebbi keltezésű nyilatkozatokkal, dokumentumokkal kötelesek bizonyítani, hogy nem tartoznak a kizáró okok hatálya alá.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
P1. A Kbt. 55. § (1) bekezdésének d) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésének a) pontja alapján az ajánlattevő - attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg működését, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak – csatolja valamennyi számlavezető pénzügyi intézménytől származó, az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 2 év során vezetett valamennyi pénzforgalmi számlájára vonatkozó, az ajánlati felhívás feladásánál nem régebbi keltezésű nyilatkozatot az alábbi kötelező tartalommal:
- a vezetett számla száma, számlanyitás dátuma
- számláján a felhívás feladásától visszafelé számított 2 évben 15 napot elérő sorba állítás volt-e.
Fenti előírás tekintetében ajánlatkérő az ajánlattevőnek adott időszak alatt meglévő és lezárt valamennyi pénzforgalmi jelzőszámát vizsgálja, így ajánlattevőnek nyilatkozatot is be kell nyújtania a felhívás feladását megelőző 2 évre vonatkozóan valamennyi megnyitott, lezárt, meglévő pénzforgalmi jelzőszámáról. Ajánlatkérő az adott időszakban megszüntetett valamennyi pénzforgalmi jelzőszámra vonatkozóan vizsgálja az előírt alkalmassági követelményt, így a megszüntetett számlák tekintetében is szükséges a pénzügyi intézményi igazolás benyújtása.
P2. Ajánlattevő csatolja a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja alapján az előző 3 lezárt üzleti évre vonatkozó, saját vagy jogelődje számviteli jogszabályoknak (elsősorban a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény) megfelelően összeállított éves beszámolóját kiegészítő mellékletek nélkül. Amennyiben az ajánlatkérő által kért mérleget és eredménykimutatást tartalmazó beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló részét képező mérleg és eredménykimutatás csatolása az ajánlatban nem szükséges.
Ha az ajánlattevő azért nem rendelkezik az előző 3 lezárt üzleti évre vonatkozó beszámolóval, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (köztisztasági munkák és/vagy hó- és síkosság-mentesítési munkák és/vagy illegálisan lerakott szemét elszállítása) származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Ebben az esetben alkalmatlan ajánlattevő, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (köztisztasági munkák és/vagy hó- és síkosság-mentesítési munkák és/vagy illegálisan lerakott szemét elszállítása) származó - általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összességében nem éri el a nettó 100 millió forintot (310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdés).
P3. Ajánlattevő csatolja a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 3 üzleti évre vonatkozó - ÁFA nélkül számított – teljes árbevételéről szóló és ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából (köztisztasági munkák és/vagy hó- és síkosság-mentesítési munkák és/vagy illegálisan lerakott szemét elszállítása) származó – ÁFA nélkül számított – árbevételéről szóló nyilatkozatot, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Amennyiben az ajánlattevő a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja alapján a P3. pont vonatkozásában vizsgált előző 3 üzleti éves időszak kezdete után kezdte meg működését: alkalmatlan ajánlattevő, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (köztisztasági munkák és/vagy hó- és síkosság-mentesítési munkák és/vagy illegálisan lerakott szemét elszállítása) származó - általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összességében nem éri el a nettó 100 millió forintot.
Ha az ajánlattevő a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) vagy c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. (310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdés).
A P3. pontban előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve a P1., P2. pontban előírt alkalmassági követelménynek közös ajánlattevők értelemszerűen kizárólag egyenként felelhetnek meg, így a Kbt. 55. § (4) bekezdése alapján elegendő, ha közülük egy megfelel.
Ajánlattevő (közös ajánlattevők) az előírt alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.
Amennyiben ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, úgy ajánlattevő alkalmasságát a Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdései szerint köteles igazolni.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Amennyiben ajánlattevő a pénzügyi és gazdasági alkalmassági feltételek szerinti alkalmasságát más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva igazolta, akkor a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet köteles kezesként felelősséget vállalni a Kbt. 55. § (6) bekezdés c) pontja szerint. Az erről szóló nyilatkozatot eredeti vagy hiteles másolati példányban kérjük csatolni.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben)
P1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a számlavezető pénzügyi intézményektől származó nyilatkozatok szerint a jelen ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 2 éven belül bármelyik számláján 15 napot elérő sorba állítás fordult elő.
Ajánlatkérő a sorba állítás kitétel alatt a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti.
P2. Alkalmatlan ajánlattevő, ha mérleg szerinti eredménye az előző 3 lezárt üzleti év során 1-nél többször negatív volt.
P3. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 3 üzleti évben az általános forgalmi adó nélkül számított teljes árbevételének összege nem érte el a nettó 500 millió Ft-ot, és ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából (köztisztasági munkák és/vagy hó- és síkosság-mentesítési munkák és/vagy illegálisan lerakott szemét elszállítása) származó – általános forgalmi adó nélkül számított –árbevételének összege nem érte el a nettó 160 millió Ft-ot.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M1. Ajánlattevő ismertesse a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 év (36 hónap) jelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatás nyújtási referenciáit a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdésében meghatározott formában és a 16. § (2) bekezdésben foglalt tartalommal igazolva.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy amennyiben egy gazdasági szereplő referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyben konzorcium vagy projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben az Ajánlatkérő csak azt fogadja el az alkalmasság igazolásaként, amely konzorciumi tagként vagy projekttársaság tagjaként saját hányadban kielégíti az előírt alkalmassági feltételeket, figyelemmel a Kbt. 129. § (7) bekezdésében meghatározottakra is. (kérjük emiatt a teljesítés bemutatásáról szóló nyilatkozatban adják meg a saját teljesítés mértékét százalékban vagy forintban).
Amennyiben a szolgáltatás megrendelésre vonatkozó referencia közös ajánlattevőkre vonatkozik, és a referenciaigazolás nem állítható ki az egyes ajánlattevők által teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást, vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett szolgáltatás egésze tekintetében köteles elfogadni, feltéve, hogy a teljesítés a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása mellett történt, és az igazolást benyújtó ajánlattevő által végzett teljesítés aránya elérte a 15%-ot.
M2. A 310/2011. (XII.23.) kormányrendelet 15.§ (3) bekezdés e) pontja alapján az ajánlattevő összefoglaló táblázatban (darabszám, műszaki paraméterek, nyilvántartási szám megjelölésével) mutassa be a teljesítésre rendelkezésre álló eszközeit, berendezéseit illetőleg a műszaki felszereltségét.
A felsorolt eszközökkel való rendelkezés jogát az ajánlatban igazolni kell, tulajdonjog esetén a nyilvántartási számot kell feltüntetni, bérlet, lízing esetén a szerződés, vagy kötelező erejű szándéknyilatkozat mellett a bérelt eszközök tekintetében is csatolni szükséges a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti tárgyi eszköz kartont.
M3. Ajánlattevő a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés d) pontja alapján mutassa be azokat a szakembereket, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Csatolandó dokumentumok:
- a szakemberek bevonására, ismertetésére vonatkozó nyilatkozat;
- a szakember szakmai tapasztalatát ismertető saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, olyan részletezettséggel, hogy abból egyértelműen derüljön ki az M3. pontban előírt alkalmassági feltétel(ek) teljesülése;
- végzettséget, képzettséget igazoló dokumentumok;
- a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata mely tartalmazza, hogy eljárásba történő bevonásáról tudomással bír, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva.
M4. Ajánlattevő a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdése f) és i) pontja alapján csatolja a minőségirányítási és környezetirányítási rendszerre vonatkozó érvényes tanúsítványának egyszerű másolatát vagy az azzal egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékait a 310/2011.(XII.23.) Korm. rendelet 17. § (2) és (3) bekezdéseinek megfelelően.
A Kbt. 55. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az M1-M4 alkalmassági feltétel esetében az együttes megfelelés megengedett.
Ajánlattevő (közös ajánlattevők) az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 55. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően felehetnek meg, illetve bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.
Amennyiben ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, úgy ajánlattevő alkalmasságát a Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdései szerint köteles igazolni.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben)
M1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) összességében nettó 100 millió forint összegben szerződésszerűen teljesített (befejezett) köztisztasági feladatok ellátására vonatkozó (gépi-, kézi úttisztítási, síkosság- mentesítési és hóeltakarítási, hulladék-szállítási tárgyú) referenciával/referenciákkal.
M2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a szerződés teljesítéséhez szükséges alábbi gépekkel:
- 1 db útseprő gép legalább EURO 4-es motorral, lombszívó adapterrel felszerelve;
- 1 db önjáró járdaseprő gép;
- 2 db motoros szívó- és fúvó takarítógép;
- 4 db kézi járdatakarításnál használható takarító- és szervízkocsi;
- 2 db 5-8 m3 közötti zárt, tömörítős hulladékszállító jármű;
- 1 db 1 tonnás teher- és személyszállításra alkalmas jármű;
- 1 db járda- és kerékpárút takarítására alkalmas tolólapos kisgép;
- 4 db hóekével ellátott síkosság-mentesítő anyag kiszórására alkalmas speciális gép, melyből 2 db legyen alkalmas folyékony síkosság-mentesítő anyag használatára és amelyek közül valamennyi rendelkezik helyzetmeghatározó eszközzel (a keletkező adatokat legalább 1 évig meg kell őrizni és szükség esetén az Ajánlatkérő rendelkezésére kell
bocsátani).
- 3 db 4-6 fő szállítására alkalmas személyszállító jármű;
- 2 db önrakodós gépjármű;
- 1 db homlokrakodó;
- 1 db billenőplatós gépjármű;
- 1 db szemétszállítási feladat ellátásához szükséges engedéllyel redelkező jármű.
M3. Alkalmatlan ajánlattevő amennyiben nem rendelkezik a teljesítésbe bevonni kívánt alábbi szakemberekkel:
a) 1 fő felsőfokú egyetemi vagy főiskolai végzettségű környezetvédelmi szakemberrel.
b) legalább 3 fő 21-7898-01 (Települési hulladék-gyüjtő és szállító) OKJ-s vagy azzal egyenértékű végzettségű szakemberrel.
Egy szakember max. 1 pozícióra jelölhető.
M4. Alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik:
a) MSZ EN ISO 9001:2009, vagy azzal egyenértékű, akkreditált tanúsító által kiállított minőségbiztosítási tanúsítvánnyal vagy azzal egyenértékű, azon minőségbiztosítási intézkedéseinek egyéb bizonyítékaival, melyeket az ajánlattevő a teljesítés során alkalmazni tud.
b) MSZ EN ISO 14001:2005, vagy azzal egyenértékű, akkreditált tanúsító által kiállított környezetirányítási tanúsítvánnyal, vagy azzal egyenértékű, azon környezetirányítási intézkedéseinek egyéb bizonyítékaival, melyeket az ajánlattevő a teljesítés során alkalmazni tud;
c) MSZ 28001:2008, vagy azzal egyenértékű, akkreditált tanúsító által kiállított tanúsítvánnyal, vagy az azzal egyenértékű intézkedéseinek egyéb bizonyítékaival, melyeket az ajánlattevő a teljesítés során alkalmazni tud.
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
  A szerződés védett műhelyek számára fenntartott
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve nem
(igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét igen

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
  Tárgyalásos
Megtörtént a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése (a tárgyalásos eljárás egyes típusai esetében)
(igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3) szakaszban (További információk) kell megadni)
  Gyorsított tárgyalásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
  Versenypárbeszéd keretében
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
A gazdasági szereplők tervezett száma
vagy
Tervezett minimum és (adott esetben) maximális létszáma
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.2) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (jelölje be a megfelelő rovatot/rovatokat)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
vagy
  Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
  az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy – ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség – csökkenő fontossági sorrendben kell megadni)
  a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban, illetve az ismertetőben meghatározott részszempontok
SzempontSúlyszám
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni nem
(igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre: nem
(igen válasz esetén)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (versenypárbeszéd esetén)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2014/09/22 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00
A dokumentációért fizetni kell igen
(igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: 90000 Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A dokumentáció ellenértékét (bruttó 90.000,- Ft-ot, azaz bruttó kilencvenezer forintot) a Kbt. 124.§ (4) bekezdés szerinti szervezetnek a Lebonyolító (ÉSZ-KER Kft.) 10300002-10566827-49020013 számú bankszámlájára kell átutalni az eljárás eredményhirdetése és a szerződéskötés időpontja között. Az átutalási megbízás közlemény sorában az alábbi szöveget kell feltüntetni: „Dokumentáció –Siófok köztisztaság és síkosságmentesítés” A dokumentáció ára az Áfa-t tartalmazza. Készpénzes fizetés nem lehetséges!
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2014/09/22 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha ismert, meghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén )
Dátum: (nap/hónap/év)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve a részvételi jelentkezések benyújthatók
  Az EU bármely hivatalos nyelve
x Az EU következő hivatalos nyelve(i): HU
  Egyéb :
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
-ig (nap/hónap/év)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2014/09/22 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00
(adott esetben) Hely: Ész-Ker Kft. 1026 Budapest, Pasaréti út 83. BBT irodaház
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek (adott esetben) igen
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A Kbt. 62. § (2)-(4) és (6)-(7) bekezdésében foglaltak szerint

VI. szakasz: kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
(igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
(igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
VI.3) További információk (adott esetben)
1. Az ajánlatok benyújtása ajánlati biztosítékhoz kötött, melynek mértéke 1.000.000,- Ft, azaz egymillió forint, amely teljesíthető a Kbt. 59. § (2) bekezdése szerint. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának határidejével. Az ajánlati biztosítéknak érvényben kell maradnia az ajánlati kötöttség ideje alatt. Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetésével, bank vagy biztosító által vállalt garancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosítékot ajánlatkérő a Kbt. 59. § (5) bekezdés a)-b) pontja, ill. (7) bekezdése alapján ajánlattevők részére visszafizeti. Az ajánlatkérő bankszámlája, melyre befizetéssel vagy átutalással a biztosíték teljesíthető: 11639002-061807000-39000008 számú bankszámla (ebben az esetben közleményként a „ajánlati biztosíték-Siófok-köztisztaság és síkosságmentesítés” hivatkozást szükséges feltüntetni).
2. A dokumentáció kiváltása és átvétele (elektronikus úton történő elérése) az eljárásban való részvétel feltétele. A Kbt. 49. § (6) bekezdése alapján ajánlatkérő előírja, hogy a dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie (közös ajánlat esetén elegendő egy dokumentáció kiváltása). A dokumentáció másra át nem ruházható és nem publikálható. Ajánlatkérő térítésmentesen biztosítja a dokumentációba történő személyes betekintés lehetőségét.
3. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: A dokumentáció átvehető személyesen lebonyolító ÉSZ-KER KFT lebonyolító szervezet titkárságán munkanapokon előre (a 06-17888931) egyeztetett időpontban 10.00 – 15.00 között, valamint az ajánlattételi határidő lejártának napján 9.00-10.00 óráig; illetve a Kbt. 50. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően (ajánlatkérő a dokumentációt elektronikus úton is rendelkezésre bocsátja). Az átvételkor a dokumentáció rendelkezésre bocsátásához az alábbi adatokat szükséges megadnia a lebonyolító szervezet rendelkezésére: a dokumentációt átvevő cég neve és székhelye, adószáma, a cég nevében kapcsolattartásra kijelölt személy neve, telefon- és fax száma, e-mail címe.
4. A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
5. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 60. § (3) és (5) bekezdésére, valamint a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) és b) pontjára. Nemleges tartalommal is csatolandóak a nyilatkozatok. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlat papír alapú példányának a 60. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.
6. Az ajánlatkérő a Kbt. 54. § (1) bekezdése alapján előírja, hogy az ajánlattevő tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. A tájékoztatást az illetékes szervek ingyenesen teszik elérhetővé.
7. Formai előírások: az ajánlatot ajánlattevőknek nem elektronikus úton kell a jelen felhívásban és a dokumentációban meghatározott tartalmi, és a formai követelményeknek megfelelően elkészítenie és benyújtania:
a) az ajánlat papír alapú példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen;
b) az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat, vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is elfogad, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható és az iratok helyére egyértelműen lehet hivatkozni. Az ajánlatkérő a kismértékben hiányos számozást jogosult kiegészíteni, ha ez az ajánlatban való tájékozódása, illetve az ajánlatra való hivatkozása érdekében szükséges;
c) az ajánlatnak az elején (fedőlapot vagy felolvasólapot követően) tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak;
d) az ajánlatot zárt csomagolásban, 1 papír alapú példányban kell beadni; az ajánlatokat teljes terjedelmében – elektronikus képolvasó eszköz (scanner) segítségével készített – 3 db elektronikus adathordozón is be kell nyújtani (CD-n, vagy DVD-n); (ha a papír alapú, illetve az elektronikus adathordozón beadott ajánlatok között eltérés van, Ajánlatkérő a papír alapú példányt tekinti irányadónak);
e) az ajánlatban lévő, minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak;
f) az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni;
g) a zárt csomagon „Ajánlat - Vállalkozási szerződés keretében Siófok város egyes útjainak, járdáinak, buszmegállóinak gépi és kézi tisztítása, azok síkosság mentesítése és hó eltakarítása, szemétgyűjtők ürítése, a hulladékok elszállítása, valamint az illegálisan lerakott szemét elszállítása, illetve a hulladék ártalmatlanítása”, valamint: „Csak közbeszerzési eljárás során, az ajánlattételi határidő lejártakor bontható fel!” megjelölést kell feltüntetni.
8. Az ajánlatokat írásban és zártan, a felhívás által megjelölt kapcsolattartási pontban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli.
9. Az ajánlathoz csatolni kell:
- az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásába bevont (kapacitást nyújtó) gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult, nyilatkozatot, dokumentumot aláíró képviselő aláírási címpéldányát vagy aláírás mintáját. Amennyiben az ajánlat cégjegyzésre jogosultak által felhatalmazott(ak) aláírásával kerül benyújtásra, a meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás mintáját is;
- amennyiben ajánlattevő vonatkozásában változásbejegyzési eljárás van folyamatban az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást;
- az éves nettó vállalkozói díj szolgáltatásonkénti árrészletező tábláját.
10. Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás megadása során a Kbt. 45. §-ben foglaltakat alkalmazza. Ajánlatkérő nem vállal felelősséget azért, ha egy gazdasági szereplő a dokumentációt nem váltotta ki és kiegészítő tájékoztatás kérés keretében nem adja meg azon elérhetőségeit, melyekre a kiegészítő tájékoztatás megadását várja és ezáltal Ajánlatkérő nem képes a tájékoztatás célszemélyhez történő megküldésére (vagy téves címre küldi meg a tájékoztatást).
11. Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 67. §-ban foglaltak alapján biztosítja. Ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást, ha ajánlattevő a hiánypótlása során korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
12. Fordítás: az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is köteles elfogadni.
13. Közös ajánlat esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást, amely tartalmazza a Kbt. 25. §-ában foglaltakat és az alábbiakat: tartalmazza az ajánlattevők között, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását, kijelöli azon személyt, aki a közös ajánlattevőket az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg aki a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. A megállapodásnak azt is tartalmaznia kell, hogy a közös ajánlattevők nyertességük esetén a szerződésben vállalt kötelezettségek nem teljesítése esetére egyetemleges felelősséget vállalnak. A közös ajánlattevők szerződésére vonatkozó részletszabályokat az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
14. A jelen felhívásban és a dokumentációban előírt dokumentumokat a Kbt. 36. § (3) bekezdésében előírt formában lehet benyújtani.
15. Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő által az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételek alapján, valamint a meghatározott értékelési szempont szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette. Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
16. Irányadó jog: A jelen ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2011. évi CVIII. törvény és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni.
17. Árfolyamok: Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek a referenciák tekintetében a teljesítés napján, árbevétel esetében a tárgyév utolsó napján, egyéb esetben az ajánlati felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját központi bankja által az ajánlati felhívás feladásának napján érvényes árfolyamon számított euró ellenérték kerül átszámításra a fentiek szerint. Átszámítás esetén az Ajánlattevőnek közölnie kell az alkalmazott árfolyamot.
18. A tevékenység városon belüli jogi szabályozását a Siófok Város Önkormányzatának a köztisztaságról szóló 5/2013 (III. 04) rendelete, valamint a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. Tv., valamint a 6/1998.(III.11.) KHVM rendelet (OKKSZ) alkotja.
19. Nyertes Ajánlattevő a közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötendő szerződésre a szerződés aláírását követő 5 munkanapon belül szerződés megvalósítása során általa végzendő tevékenységre felelősségbiztosítást köteles kötni (vagy meglévő felelősség biztosítását kiterjeszteni a jelen szerződésre), melynek másolatát át kell majd adnia az ajánlatkérőnek, és amely a szerződés mellékletét képezi. A nyertes ajánlattevő köteles olyan szakmai felelősségbiztosítással rendelkezni, amelynek értéke eléri 20.000.000 Ft/kár és 30.000.000 Ft/év összeget, amely kiterjed harmadik személynek okozott kárra is és a nyertes Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén valamennyi tag) valamint alvállalkozói tevékenységét is lefedi. A felelősségbiztosítási szerződés megkötésének, illetve kiterjesztésének hiánya súlyos szerződésszegésnek minősül, mely azonnali felmondási ok. Ajánlattevőknek ajánlatukban nyilatkozatot kell benyújtaniuk a felelősségbiztosítás vonatkozásában.
20. Ajánlattevő ajánlatához csatolandó az érvényes hulladékkezelési engedéllyel rendelkező telephely befogadó nyilatkozata.
21. Ajánlatkérő az ajánlati felhívás II.3) pontjában feltüntetett határidők vonatkozásában, figyelemmel az ajánlati felhívás II.2.3) pontjára, rögzíti, hogy Ajánlatkérő 2014. november 01. és 2017. október 31. között tett egyoldalú jognyilatkozatával jogosult a szerződés időbeli hatályát egy alkalommal további három évre, azaz 2020. október 31-ig meghosszabbítani. Ennek hiánya esetén a teljesítési kötelezettség nyertes Ajánlattevő részéről a 2017. október 31. napján szűnik meg.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben)
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (töltse ki a VI.4.2 rovatot vagy szükség esetén a VI.4.3 rovatot)
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
Kbt. 137. § (3) bekezdésének megfelelően.
VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának időpontja : 2014/08/01 (nap/hónap/év)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név: ÉSZ-KER Kft.
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Pasaréti út 83.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Zelenay Krisztina irodavezető
Telefon: +36 17888931
E-mail: titkarsag@eszker.eu
Fax: +36 17896943
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők
Hivatalos név: ÉSZ-KER Kft.
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Pasaréti út 83.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Zelenay Krisztina irodavezető
Telefon: +36 17888931
E-mail: titkarsag@eszker.eu
Fax: +36 17896943
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani
Hivatalos név: ÉSZ-KER Kft.
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Pasaréti út 83.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Zelenay Krisztina irodavezető
Telefon: +36 17888931
E-mail: titkarsag@eszker.eu
Fax: +36 17896943
Internetcím (URL):
IV ) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosító (ha ismert): Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
……. (Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható)…..
 
B. MELLÉKLET
részekre vonatkozó információk
Rész száma 1 Elnevezés:
1) Rövid meghatározás:
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
3) Mennyiség:
(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés (nap/hónap/év)
5) További információk a részekről:
------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) ----------------

C1. melléklet
Általános beszerzés
A II. szakaszban (A szerződés tárgya) említett szolgáltatási kategóriák
2004/18/EK irányelv
Kategória száma [ 1 ]
Tárgy
1
Karbantartási és javítási szolgáltatások
2
Szárazföldi szállítási szolgáltatások[2], beleértve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat és a futárszolgálatokat, kivéve a postai küldemények szállítását
3
Légi személyszállítási és teherfuvarozási szolgáltatások, kivéve a postai küldemények szállítását
4
Szárazföldi[3] és légipostai küldemények szállítása
5
Távközlési szolgáltatások
6
Pénzügyi szolgáltatások:
(a) Biztosítási szolgáltatások (b) Banki és befektetési szolgáltatások [4]
7
Számítógépes és azzal összefüggő szolgáltatások
8
Kutatási és fejlesztési szolgáltatások[5]
9
Számviteli, könyvvizsgálói és könyvelési szolgáltatások
10
Piackutatási és közvélemény-kutatási szolgáltatások
11
Vezetési tanácsadó szolgáltatások[6] és az ezzel összefüggő szolgáltatások
12
Építészeti szolgáltatások; mélyépítési szolgáltatások és integrált mélyépítési szolgáltatások; városrendezési és tájrendezési szolgáltatások; az ezekkel összefüggő tudományos és műszaki tanácsadási szolgáltatások; műszaki vizsgálati és elemző szolgáltatások
13
Reklámszolgáltatások
14
Épülettakarítási szolgáltatások és ingatlankezelési szolgáltatások
15
Kiadói és nyomdai szolgáltatások, eseti vagy szerződéses alapon
16
Szennyvíz- és hulladékkezelési szolgáltatások, fertőtlenítési és hasonló szolgáltatások
Kategória száma [ 7 ]
Tárgy
17
Szállodai és éttermi szolgáltatások
18
Vasúti szállítási szolgáltatások
19
Vízi szállítási szolgáltatások
20
Szállítási mellék- és kiegészítő szolgáltatások
21
Jogi szolgáltatások
22
Személyzetelhelyezési és -ellátási szolgáltatások 8
23
Nyomozási és biztonsági szolgáltatások, kivéve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat
24
Oktatási és szakképzési szolgáltatások
25
Egészségügyi és szociális szolgáltatások
26
Szórakoztató, kulturális és sportszolgáltatások 9
27
Egyéb szolgáltatások
1 A 2004/18/EK irányelv 20. cikke és IIA. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák.
2 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.
3 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.
4 Kivéve az értékpapírok és egyéb pénzügyi eszközök kibocsátásával, eladásával, vételével vagy átruházásával kapcsolatos pénzügyi szolgáltatásokat és a jegybanki tevékenységet (szolgáltatást). Nem tartoznak ide továbbá: a föld, meglévő épületek vagy egyéb ingatlan, illetve az arra vonatkozó jogok bármilyen pénzügyi eszköz segítségével történő megvásárlásához vagy bérléséhez kapcsolódó szolgáltatások. Mindazonáltal az adásvételi vagy bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg, vagy az ilyen szerződés megkötése előtt vagy után bármilyen formában megkötött, pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződések az irányelv hatálya alá tartoznak.
5 Kivéve a kutatási és fejlesztési szolgáltatásokat, nem értve ide azt az esetet, ha annak eredményét kizárólag az ajánlatkérő hasznosítja tevékenységi körében, és az ellenszolgáltatást teljes mértékben az ajánlatkérő teljesíti.
6 Kivéve a választottbírósági, a közvetítői és a békéltetési szolgáltatást.
7 A 2004/18/EK irányelv 21. cikke és IIB. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák.
8 Kivéve a munkaszerződéseket.
9 Kivéve a műsorszolgáltatók által kötött, műsoranyagok megszerzésével, fejlesztésével, saját vagy koprodukciós készítésével kapcsolatos, illetve a műsorszolgáltatási időtartammal kapcsolatos szerződéseket.